Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 20 juin 2019

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 20 juni 2019

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 21 et présidée par M. Patrick Dewael en sa qualité de membre de la Chambre comptant la plus grande ancienneté.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael in zijn hoedanigheid van Kamerlid met de grootste anciënniteit.

 

Ouverture de la session extraordinaire  2019

Opening van de buitengewone zitting 2019

 

Le président: La Chambre se réunit aujourd'hui en vertu de l'arrêté royal du 20 mai 2019 portant convocation des nouvelles Chambres législatives fédérales le 20 juin 2019.

De Kamer komt heden bijeen krachtens het koninklijk besluit van 20 mei 2019 houdende bijeenroeping van de nieuwe federale wetgevende Kamers op 20 juni 2019.

 

Je déclare ouverte la session extraordinaire 2019.

Ik verklaar de buitengewone zitting 2019 voor geopend.

 

Collega's, ik moet premier Charles Michel verontschuldigen voor deze vergadering, hij is verhinderd door Europese verplichtingen.

 

Collega's, onze uittredende Kamervoorzitter maakt geen deel meer uit van deze assemblee. Artikel 1 van het Kamerreglement bepaalt dat ik op basis van mijn anciënniteit deze installatie­vergadering moet leiden. Ik zal dat doen van op deze plaats. Dit is mijn bank, dit is mijn zetel, dit is de enige plaats die de kiezer mij heeft toebedeeld. Dat geldt voor ons allemaal.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Dat volgt ook – u weet dat ik een legalist ben en dat ik het Reglement af en toe raadpleeg – uit de lezing van artikel 3 van ons Reglement. Dat artikel zegt duidelijk – ik citeer: "Onmiddellijk na onderzoek van de geloofsbrieven en tijdens de eerste vergadering van elke zitting, of binnen de volgende vijftien dagen, kiest de Kamer, overeen­komstig artikel 157, de voorzitter, die, zodra hij verkozen is, plaatsneemt aan het bureau."

 

Met andere woorden, in afwachting van de verkiezing van een voorzitter en een voorlopig Bureau, lijkt het mij evident dat wij eerst de Kamer installeren, iedereen vanop zijn plaats in het halfrond. Op deze manier kunnen wij de Kamer reglemen­tair installeren en bonne et due forme.

 

Collega's, ik neem aan dat er geen bezwaar is tegen deze werkwijze. Als daartegen geen bezwaar is, kunnen wij verdergaan. (Instemming)

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

01 Vérification des pouvoirs

01 Onderzoek van de geloofsbrieven

 

Par courriel du 8 juin 2019, le président du Collège d’experts chargé du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés envoie le rapport sur les élections simultanées du 26 mai 2019 pour le Parlement européen, la Chambre des représentants et les Parlements de région et communauté (Doc 55 0014/001).

Bij mailbericht van 8 juni 2019 zendt de voorzitter van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronische stem- en stemopnemingssysteem het verslag van de gelijktijdige verkiezingen van 26 mei 2019 voor het Europees Parlement, de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen (Doc 55 0014/001).

 

En vertu de l’article 177 du Code électoral, les dossiers concernant les élections législatives du 26 mai 2019 ont été adressés à la Chambre des représentants par les présidents des bureaux principaux de circonscription électorale.

De dossiers betreffende de parlementsverkiezingen van 26 mei 2019 werden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden door de voorzitters van de kieskringhoofdbureaus overeenkomstig artikel 177 van het Kieswetboek.

 

Ces dossiers seront repartis entre six commis­sions de sept membres formées par la voie du sort pour vérifier les pouvoirs (art. 2, n°1, Rgt.).

Deze dossiers worden verdeeld onder zes commissies die ieder zeven leden tellen en die bij loting worden samengesteld om de geloofsbrieven te onderzoeken (art. 2., nr.1, Rgt.).

 

Je propose à la Chambre de répartir de la manière suivante entre les commissions de vérification des pouvoirs, les procès-verbaux des élections:

Ik stel aan de Kamer voor de processen-verbaal van de parlementsverkiezingen als volgt onder de commissies voor het onderzoek van de geloofs­brieven te verdelen:

 

1ère commission: la circonscription de Bruxelles-Capitale

2e commission: les circonscriptions d'Anvers et du Limbourg

3e commission: les circonscriptions de Flandre occidentale et du Luxembourg

4e commission: les circonscriptions de Flandre orientale et du Brabant wallon

5e commission: les circonscriptions du Brabant flamand et du Hainaut

6e commission: les circonscriptions de Liège et de Namur

1ste commissie: de kieskring Brussel-Hoofdstad

2de commissie: de kieskringen Antwerpen en Limburg

3de commissie: de kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg

4de commissie: de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant

5de commissie: de kieskringen Vlaams-Brabant en Henegouwen

6de commissie: de kieskringen Luik en Namen

 

Par lettre du 18 juin 2019, M. Mathias De Clercq renonce à l’exercice de son mandat de député.

Cette lettre est renvoyée à la 4e commission de vérification des pouvoirs.

Bij brief van 18 juni 2019, verzaakt de heer Mathias De Clercq de uitoefening van zijn mandaat als volks­vertegen­woordiger.

Deze brief wordt verzonden naar de 4de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

 

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Robby De Caluwé, premier suppléant de la circonscription électorale de Flandre orientale.

De opvolger die hem zal vervangen is de heer Robby De Caluwé, eerste opvolger voor de kieskring Oost-Vlaanderen.

 

Par lettre du 19 juin 2019, Mme Julie Fernandez Fernandez renonce à l’exercice de son mandat de député.

Cette lettre est renvoyée à la 6e commission de vérification des pouvoirs.

Bij brief van 19 juni 2019, verzaakt mevrouw Julie Fernandez Fernandez de uitoefening van haar mandaat als volksvertegenwoordiger.

Deze brief wordt verzonden naar de 6de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

 

Le suppléant appelé à la remplacer est M. Malik Ben Achour, premier suppléant de la circonscrip­tion électorale de Liège.

De opvolger die haar zal vervangen is de heer Malik Ben Achour, eerste opvolger voor de kieskring Luik.

 

Par lettre du 19 juin 2019, Mme Laura Crapanzano renonce à l’exercice de son mandat de député.

Cette lettre est renvoyée à la 6e commission de vérification des pouvoirs.

Bij brief van 19 juni 2019, verzaakt mevrouw Laura Crapanzano de uitoefening van haar mandaat als volksvertegenwoordiger.

Deze brief wordt verzonden naar de 6de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

 

Le suppléant appelé à la remplacer est Mme Sophie Thémont, deuxième suppléante de la circonscription électorale de Liège.

De opvolger die haar zal vervangen is mevrouw Sophie Thémont, tweede opvolgster voor de kieskring Luik.

 

Par lettre du 20 juin 2019, M. Pieter De Crem renonce à l’exercice de son mandat de député.

Cette lettre est renvoyée à la 4e commission de vérification des pouvoirs.

Bij brief van 20 juni 2019, verzaakt de heer Pieter De Crem de uitoefening van zijn mandaat als volksvertegen­woordiger.

Deze brief wordt verzonden naar de 4de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven.

 

Le suppléant appelé à le remplacer est M. Jan Briers, premier suppléant de la circonscription électorale de Flandre orientale.

De opvolger die hem zal vervangen is de heer Jan Briers, eerste opvolger voor de kieskring Oost-Vlaanderen.

 

Par réclamation du 22 mai 2019, M. Jean-Claude Poizot (circonscription électorale du Hainaut) se plaint du fait que la convocation électorale contiendrait des irrégularités en raison du fait que la convocation est signée par une directrice générale de l’administration communale faisant fonction.

Bij bezwaarschrift van 22 mei 2019 beklaagt de heer Jean-Claude Poizot (kieskring Henegouwen) zich erover dat de oproepingsbrief voor de verkiezingen onregelmatigheden zou bevatten omdat de brief ondertekend is door een directeur-generaal van de gemeentelijke administratie, die waarnemend is.

 

Par

réclamation du 20 juin 2019, Mme Cindy De Roeck se plaint de la composition de la liste 17 PS dans la circonscription du Hainaut.

Bij bezwaarschrift van 20 juni 2019 beklaagt mevrouw Cindy De Roeck zich over de lijstvorming van lijst 17 PS in de kieskring Henegouwen.

 

Ces réclamations sont renvoyées à la 5e commission.

Deze bezwaarschriften worden verzonden naar de 5de commissie.

 

Par réclamation du 10 juin 2019, M. Johan De Bleecker (circonscription électorale de Flandre orientale) se plaint du fait que son résultat de vote personnel dans le bureau de dépouillement n° 1 du canton de Horebeke ne peut correspondre à la réalité.

Bij bezwaarschrift van 10 juni 2019 beklaagt de heer Johan De Bleecker (kieskring Oost-Vlaanderen) zich erover dat zijn persoonlijke stemresultaat in het stemopnemingsbureau nr. 1 van het kanton Horebeke niet kan stroken met de werkelijkheid.

 

Cette réclamation est renvoyée à la 4e commission.

Dit bezwaarschrift wordt verzonden naar de 4de commissie.

 

Collega's, ik stel voor dat we nu overgaan tot de effectieve samenstelling van de zes commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven en dat we dat doen bij loting.

 

Ik stel voor dat de adjunct-griffiers tot bij mij komen.

 

Il va être procédé au tirage au sort des six commissions de vérification des pouvoirs composées de sept membres chacune.

Nu worden de zes commissies voor het onderzoek van de geloofsbrieven bij loting samengesteld. Elke commissie bestaat uit zeven leden.

 

Je vous propose de procéder au tirage au sort des membres de ces commissions.

Ik stel u voor om over te gaan tot de loting van de leden van deze commissies.

 

Première commission: la circonscription de Bruxelles-Capitale.

Eerste commissie: de kieskring Brussel-Hoofdstad.

 

Il est procédé au tirage au sort.

Er wordt overgegaan tot de loting.

 

La première commission se compose de M. Dieter Vanbesien, Mme Sophie Rohonyi, M. Erik Gilissen, Mme Kathleen Depoorter, Mme Tinne Van der Straeten, Mme Sophie Thémont et M. Wouter Raskin.

De eerste commissie is samengesteld uit de heer Dieter Vanbesien, mevrouw Sophie Rohonyi, de heer Erik Gilissen, mevrouw Kathleen Depoorter, mevrouw Tinne Van der Straeten, mevrouw Sophie Thémont en de heer Wouter Raskin.

 

La commission se réunira dans la salle 1.

Deze commissie vergadert in zaal 1.

 

Deuxième commission: les circonscriptions d'Anvers et du Limbourg.

Tweede commissie: de kieskringen Antwerpen en Limburg.

 

Il est procédé au tirage au sort.

Er wordt overgegaan tot de loting.

 

La deuxième commission se compose de M. Elio Di Rupo, Mme Goedele Liekens, Mme Ellen Samyn, M. Christophe Lacroix, Mme Marijke Dillen, Mme Frieda Gijbels et M. Vincent Van Quickenborne.

De tweede commissie is samengesteld uit de heer Elio Di Rupo, mevrouw Goedele Liekens, mevrouw Ellen Samyn, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Marijke Dillen, mevrouw Frieda Gijbels en de heer Vincent Van Quickenborne.

 

La commission se réunira dans la salle 8.

Deze commissie vergadert in zaal 8.

 

Troisième commission: les circonscriptions de Flandre occidentale et du Luxembourg.

Derde commissie: de kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg.

 

Il est procédé au tirage au sort.

Er wordt overgegaan tot de loting.

 

La troisième commission se compose de M. Raoul Hedebouw, Mme Melissa Depraetere, M. Wouter Vermeersch, Mme Maria Vindevoghel, M. André Flahaut, Mme Mélissa Hanus et M. Thierry Warmoes.

De derde commissie is samengesteld uit de heer Raoul Hedebouw, mevrouw Melissa Depraetere, de heer Wouter Vermeersch, mevrouw Maria Vindevoghel, de heer André Flahaut, mevrouw Mélissa Hanus en de heer Thierry Warmoes.

 

La commission se réunira dans la salle 3.

Deze commissie vergadert in zaal 3.

 

Quatrième commission: les circonscriptions de Flandre orientale et du Brabant wallon.

Vierde commissie: de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant.

 

Il est procédé au tirage au sort.

Er wordt overgegaan tot de loting.

 

La quatrième commission se compose de M. Jef Van den Bergh, Mme Meryame Kitir, M. Patrick Dewael, Mme Zakia Khattabi, M. Ahmed Laaouej, M. Peter Buysrogge et M. Georges Dallemagne.

De vierde commissie is samengesteld uit de heer Jef Van den Bergh, mevrouw Meryame Kitir, de heer Patrick Dewael, mevrouw Zakia Khattabi, de heer Ahmed Laaouej, de heer Peter Buysrogge en de heer Georges Dallemagne.

 

La commission se réunira dans la salle Vesalius.

Deze commissie vergadert in de Vesaliuszaal.

 

Cinquième commission: les circonscriptions du Brabant flamand et du Hainaut.

Vijfde commissie: de kieskringen Vlaams-Brabant en Henegouwen.

 

Il est procédé au tirage au sort.

Er wordt overgegaan tot de loting.

 

La cinquième commission se compose de M. Steven Creyelman, Mme Katrien Houtmeyers, Mme Vanessa Matz, Mme Özlem Özen, Mme Eliane Tillieux, M. Egbert Lachaert et Mme Karin Jiroflée.

De vijfde commissie is samengesteld uit de heer Steven Creyelman, mevrouw Katrien Houtmeyers, mevrouw Vanessa Matz, mevrouw Özlem Özen, mevrouw Eliane Tillieux, de heer Egbert Lachaert en mevrouw Karin Jiroflée.

 

La commission se réunira dans la salle 2.

Deze commissie vergadert in zaal 2.

 

Sixième commission: les circonscriptions de Liège et de Namur.

Zesde commissie: de kieskringen Luik en Namen.

 

Il est procédé au tirage au sort.

Er wordt overgegaan tot de loting.

 

La sixième commission se compose de M. Marco Van Hees, Mme Kristien Van Vaerenbergh, M. Servais Verherstraeten, Mme Sofie Merckx, M. Joris Vandenbroucke, Mme Ludivine Dedonder et Mme Cécile Thibaut.

De zesde commissie is samengesteld uit de heer Marco Van Hees, mevrouw Kristien Van Vaerenbergh, de heer Servais Verherstraeten, mevrouw Sofie Merckx, de heer Joris Vandenbroucke, mevrouw Ludivine Dedonder en mevrouw Cécile Thibaut.

 

La commission se réunira dans la salle Brel.

Deze commissie vergadert in de Brelzaal.

 

Je propose à la Chambre de suspendre la séance pour permettre aux commissions de s'occuper immédiatement de la vérification des pouvoirs.

Ik stel aan de Kamer voor de vergadering te schorsen opdat de commissies de geloofsbrieven onmiddellijk zouden kunnen onderzoeken.

 

Les commissions siègent dans les salles mentionnées sur le feuillet jaune mis à la disposition de chaque membre sur son banc.

De commissies vergaderen in de zalen die worden vermeld op het gele blad dat elk lid op zijn bank heeft gekregen.

 

De vergadering is geschorst.

La séance est suspendue.

 

De vergadering wordt geschorst om 14.42 uur.

La séance est suspendue à 14 h 42.

 

De vergadering wordt hervat om 15.47 uur.

La séance est reprise à 15 h 47.

 

De vergadering is hervat.

La séance est reprise.

 

De voorzitter: Collega's, mag ik vragen onze werkzaamheden te hernemen?

 

Ik heb voorafgaandelijk één vraag.

 

Je propose à la Chambre de commencer par les circonscriptions de Flandre orientale et du Brabant wallon.

 

Ik heb daarvoor een goede reden.

 

Ik heb daarnet de eerste minister verontschuldigd omdat hij Europese verplichtingen had. Ik wil van de gelegenheid gebruikmaken om hem namens ons allemaal geluk te wensen: hij is namelijk vader geworden.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Je me demande toujours: où est-ce qu'il trouve le temps?

 

Mijnheer de premier, van harte geluk gewenst met de geboorte van Lucie. Ik meen dat het ouder­schap het mooiste geschenk is dat we in het leven kunnen krijgen. Veel succes op alle gebied.

 

Si vous êtes d'accord, nous commençons avec la quatrième commission. (Assentiment)

 

02 Rapport de la quatrième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales de Flandre orientale et du Brabant wallon

02 Verslag van de vierde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant

 

Je passe la parole à Mme Khattabi qui est le rapporteur de cette commission.

 

02.01  Zakia Khattabi, rapporteur: Votre commission a été chargée par l’assemblée plénière de ce jeudi 20 juin 2019 de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 26 mai 2019 dans les circonscriptions électorales de la Flandre orientale et du Brabant wallon, ainsi qu’au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

 Uw commissie werd er heden, donderdag 20 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei 2019 in de kieskringen Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant, en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

 

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende titelvoerende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale de Flandre orientale:

- Open Vld: De Croo (A., F.), Gabriëls (K., G), Lachaert (E., R.), De Clercq (M., T.);

- N-VA: Van Bossuyt (A., C.), D’Haese (C., E.), Buysrogge (P., A.), Depoorter (K., M.), Roggeman (T., J);

- Vlaams Belang: Pas (B., G.), Depoortere (O., H.), Creyelman (S., P.), De Spiegeleer (P.);

- CD&V: De Crem (P., F.), Dierick (L., C.);

- PVDA: De Vuyst (S., R.);

- Groen: Van Hecke (S.), Willaert (E., M.);

- sp.a: Vandenbroucke (J., J.), Vanrobaeys (A., M.).

 

Kieskring Oost-Vlaanderen:

- Open Vld: De Croo (A., F.), Gabriëls (K., G), Lachaert (E., R.), De Clercq (M., T.);

- N-VA: Van Bossuyt (A., C.), D’Haese (C., E.), Buysrogge (P., A.), Depoorter (K., M.), Roggeman (T., J);

- Vlaams Belang: Pas (B., G.), Depoortere (O., H.), Creyelman (S., P.), De Spiegeleer (P.);

- CD&V: De Crem (P., F.), Dierick (L., C.);

- PVDA: De Vuyst (S., R.);

- Groen: Van Hecke (S.), Willaert (E., M.);

- sp.a: Vandenbroucke (J., J.), Vanrobaeys (A., M.).

 

Circonscription électorale du Brabant wallon:

- Ecolo: Moutquin (S., F.);

- MR: Michel (C., Y.), Reuter (F., A.), Burton (E., Ch.);

- PS: Flahaut (A., M.).

 

Kieskring Waals-Brabant:

- Ecolo: Moutquin (S., F.);

- MR: Michel (C., Y.), Reuter (F., A.), Burton (E., Ch.);

- PS: Flahaut (A., M.).

 

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale de Flandre orientale:

- Open Vld: De Caluwé (R., E.), De Jonge (T., C.), Bauer (H., M.), Somers (I., F.), Bouve (A., E.), Van den Driessche (A., M.), De Bleecker (J., M.), Marcoen (B., A.), Sprangers (J.-P.), Vanheel (D., A.), Van Hecke (D., L.);

- N-VA: Vranken (W., P.), Croo (C., V.), Van Der Stock (B., D.), Van Gaever (A., F.), Van Der Gucht (L.), De Kesel (K., M.), Peeters (L., M.), Cammaert (B., A.), Callaert (M., M.), Tillieu (J., G.), Verscheure (D., W.);

- Vlaams Belang: Luyckx (A., F.), Van Nieuwenhove (J., G.), De Knijf (D., J.), D'Haeseleer (G., M.), Bracke (W., M.), De Buyn (A., M.), Anthoons (K.), De Cock (K., A.), Dhooghe (N., M.), Janssens (T.), Gardabou (I., Y.);

- CD&V: Briers (J., A.), Baeten (L., M.), Loete (K., R.), De Nul (J.), Polfliet (L., R.), Waeytens (S., J.), De Ceuninck (K., P.), Piens (L.), Verté (E., M.), Morreels (N., A.), De Buck (F., G.);

- PVDA: Libeert (K.), Boone (E., L.), Bruggeman (L., M.), Severens (V., A.), Jacobs (M., C.), Nimmegeers (M.), Florus (A., L.), De Paepe (M., J.), Poppe (B., R.), Engels (S., M.), Vansteenwinckel (J., M.);

- Groen: Pisman (K., M.), Tokgoz (M.), Heyse (M., H.), Melkebeke (N., L.), Willen (A., A.), Vanonckelen (S., G.), Grijp (C., M.), De Witte (T.), Debersaques (A., R.), Wittevrongel (P., J.), Balon-Perin (G., L.);

- sp.a: Beernaert (D.), Meert (L.), Diaby (K.), Dullemont (N.), De Kuyper (E., L.), Supply (C., M.), Sarasin-Dhaene (P., J.), Van Kersschaver (R., P.), Bal (M.), Balcaen (C., H.), Clauwaert (K.).

 

Kieskring Oost-Vlaanderen:

- Open Vld: De Caluwé (R., E.), De Jonge (T., C.), Bauer (H., M.), Somers (I., F.), Bouve (A., E.), Van den Driessche (A., M.), De Bleecker (J., M.), Marcoen (B., A.), Sprangers (J.-P.), Vanheel (D., A.), Van Hecke (D., L.);

- N-VA: Vranken (W., P.), Croo (C., V.), Van Der Stock (B., D.), Van Gaever (A., F.), Van Der Gucht (L.), De Kesel (K., M.), Peeters (L., M.), Cammaert (B., A.), Callaert (M., M.), Tillieu (J., G.), Verscheure (D., W.);

- Vlaams Belang: Luyckx (A., F.), Van Nieuwenhove (J., G.), De Knijf (D., J.), D'Haeseleer (G., M.), Bracke (W., M.), De Buyn (A., M.), Anthoons (K.), De Cock (K., A.), Dhooghe (N., M.), Janssens (T.), Gardabou (I., Y.);

- CD&V: Briers (J., A.), Baeten (L., M.), Loete (K., R.), De Nul (J.), Polfliet (L., R.), Waeytens (S., J.), De Ceuninck (K., P.), Piens (L.), Verté (E., M.), Morreels (N., A.), De Buck (F., G.);

- PVDA: Libeert (K.), Boone (E., L.), Bruggeman (L., M.), Severens (V., A.), Jacobs (M., C.), Nimmegeers (M.), Florus (A., L.), De Paepe (M., J.), Poppe (B., R.), Engels (S., M.), Vansteenwinckel (J., M.);

- Groen: Pisman (K., M.), Tokgoz (M.), Heyse (M., H.), Melkebeke (N., L.), Willen (A., A.), Vanonckelen (S., G.), Grijp (C., M.), De Witte (T.), Debersaques (A., R.), Wittevrongel (P., J.), Balon-Perin (G., L.);

- sp.a: Beernaert (D.), Meert (L.), Diaby (K.), Dullemont (N.), De Kuyper (E., L.), Supply (C., M.), Sarasin-Dhaene (P., J.), Van Kersschaver (R., P.), Bal (M.), Balcaen (C., H.), Clauwaert (K.).

 

Circonscription électorale du Brabant wallon:

- Ecolo: Gaeremyn (F., I.), Snoy et d’Oppuers (T., M.), El Abassi (N.), Lejeune (C., G.), Verhulst (T., G.), Caels (J., L.);

- MR: Scourneau (V., A.), Keymolen (S.), Rotthier (L., N.), Goblet d'Alviella (M., G.), Delatte (M., M.), Meurice (J.-L.);

- PS: Lambelin (A., J.), Idrissi (H.), Gendarme (F., M.), Lefèvre (P., S.), Peeters (N., M.), Ben El Mostapha (A.).

 

Kieskring Waals-Brabant:

- Ecolo: Gaeremyn (F., I.), Snoy et d’Oppuers (T., M.), El Abassi (N.), Lejeune (C., G.), Verhulst (T., G.), Caels (J., L.);

- MR: Scourneau (V., A.), Keymolen (S.), Rotthier (L., N.), Goblet d'Alviella (M., G.), Delatte (M., M.), Meurice (J.-L.);

- PS: Lambelin (A., J.), Idrissi (H.), Gendarme (F., M.), Lefèvre (P., S.), Peeters (N., M.), Ben El Mostapha (A.).

 

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 55 0001/001-2019 (SE) qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 55 0001/001-2019 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

 

La

réclamation suivante a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale de Flandre orientale:

Tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Oost-Vlaanderen werd het volgende bezwaarschrift ingediend:

 

M. Johan De Bleecker, élu en tant que suppléant sur la liste n° 3 (Open Vld) pour la circonscription électorale de Flandre orientale, a introduit par courriel du 10 juin 2019 une réclamation contre son résultat électoral dans le bureau de dépouillement n° 1 du canton d’Horebeke, qui a dépouillé les bulletins de vote des bureaux de vote nos 1 et 2 de la commune d’Horebeke. Ce bureau de dépouillement a indiqué, dans le tableau des résultats du dépouillement des bulletins de vote, que l’intéressé a recueilli 1 vote nominatif dans ces bureaux. L’intéressé affirme que ce chiffre doit être plus élevé dans la réalité.

De heer Johan De Bleecker, verkozen tot opvolger op de lijst nr. 3 (Open Vld) voor de kieskring Oost-Vlaanderen, tekende bij mailbericht van 10 juni 2019 bezwaar aan tegen zijn kiesresultaat in het stemopnemingsbureau nr. 1 van het kanton Horebeke, dat de stembureaus nrs 1 en 2 van de gemeente Horebeke heeft geteld. Dat stemopnemingsbureau heeft in de tabel van de uitslag van de opneming van de stembiljetten bepaald dat de betrokkene in deze bureaus 1 naamstem heeft behaald. De betrokkene beweert dat dit aantal in werkelijkheid hoger moet zijn.

 

À la suite de cette

réclamation, les services de la Chambre ont, le 19 juin 2019, procédé à un contrôle des bulletins de vote concernés et ce, en présence de représentants du SPF Intérieur.

De diensten van de Kamer zijn ingevolge dit bezwaar op 19 juni 2019 overgegaan tot een controle van de stembiljetten van de betrokken stembureaus, en dat in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de FOD Binnenlandse Zaken.

 

Lors de ce contrôle, il a été constaté qu’une erreur matérielle s’était produite lors de la consignation des votes nominatifs obtenus par les candidats suppléants de la liste n° 3, dans le sens où les chiffres constatés des votes nominatifs obtenus n’ont pas toujours été attribués au bon candidat suppléant:

Bij die controle is vastgesteld dat bij het noteren van de door de kandidaat-opvolgers van lijst nr. 3 behaalde naamstemmen een materiële vergissing is gebeurd, in die zin dat de vastgestelde aantallen van de behaalde naamstemmen niet steeds aan de juiste kandidaat-opvolger zijn toegewezen:

 

Candidat suppléant / Kandidaat-opvolger

Nombre de votes nominatifs dans le tableau des résultats / Aantal naamstemmen in de tabel van uitslag

Nombre de votes nominatifs après controle / Aantal naamstemmen na controle

1. De Caluwé Robby

4

4

2. De Jonge Tanja

9

9

3. Bauer Heidi

2

2

4. Vanheel Daan

26

0

5. De Bleecker Johan

1

26

6. Sprangers Jean-Pierre

0

1

7. Van Hecke Dries

1

0

8. Van den Driessche Ann

0

1

9. Marcoen Bart

10

0

10. Bouve Mieke

0

10

11. Somers Ine

6

6

Total / Totaal

59

59

 

À la suite du contrôle, il convient d'adapter comme suit le nombre total des votes nominatifs obtenus par les candidats suppléants pour la province de Flandre orientale:

Ingevolge de controle dient het totale aantal behaalde naamstemmen van de kandidaat-opvolgers voor de provincie Oost-Vlaanderen als volgt te worden aangepast:

 

Candidat suppléant / Kandidaat-opvolger

Nombre total de votes nominatifs dans le procès-verbal / Totaal aantal naamstemmen in het proces-verbaal

Nombre total de votes nominatifs après controle / Totaal aantal naamstemmen na controle

1. De Caluwé Robby

5218

5218 (idem)

2. De Jonge Tanja

7579

7579 (idem)

3. Bauer Heidi

2791

2791 (idem)

4. Vanheel Daan

2359

2333 (-26)

5. De Bleecker Johan

2987

3012 (+25)

6. Sprangers Jean-Pierre

2364

2365 (+1)

7. Van Hecke Dries

2199

2198 (-1)

8. Van den Driessche Ann

3157

3158 (+1)

9. Marcoen Bart

2385

2375 (-10)

10. Bouve Mieke

3598

3608 (+10)

11. Somers Ine

4292

4292 (idem)

Total / Totaal

5218

5218 (idem)

 

Pour ces motifs, votre commission déclare fondée la réclamation susvisée.

Om die redenen verklaart uw commissie het voornoemde bezwaar gegrond.

 

Cette erreur matérielle n'est toutefois pas de nature à modifier le classement des suppléants élus. En vertu du procès-verbal, M. De Bleecker (2987 votes nominatifs) a obtenu, en tant que septième suppléant élu, 170 votes nominatifs de moins que la suppléante élue à la sixième place, Mme Ann Van den Driessche (3157 votes nominatifs). Après contrôle, la différence reste de 146 votes nominatifs (respectivement 3012 et 3158 votes nominatifs), et le classement de tous les suppléants élus de la liste n° 3 demeure inchangé.

Deze materiële vergissing is evenwel niet van aard om de rangschikking van de gekozen opvolgers te wijzigen. Op grond van het proces-verbaal behaalde de heer De Bleecker (2987 naamstemmen), als zevende verkozen opvolger, 170 naamstemmen minder dan de als zesde verkozen opvolger, mevrouw Ann Van den Driessche (3157 naamstemmen). Na de controle bedraagt het verschil nog steeds 146 naamstemmen (resp. 3012 en 3158 naamstemmen), en blijft de rangschikking van alle verkozen opvolgers van lijst nr. 3 gehandhaafd.

Dans la mesure où il est par ailleurs souligné que M. Mathias De Clercq, élu sur la liste n° 3 (Open Vld) pour la circonscription électorale de Flandre orientale, renonce, par lettre du 18 juin 2019, à son mandat, et que sa suppléance en tant que titulaire est par conséquent assurée par M. Robby De Caluwé, premier suppléant;

Aangezien er daarnaast op wordt gewezen dat de heer Mathias De Clercq, verkozen op de lijst nr. 3 (Open Vld) voor de kieskring Oost-Vlaanderen, bij brief van 18 juni 2019 verzaakt aan zijn mandaat, en bijgevolg als titularis wordt opgevolgd door de heer Robby De Caluwé, eerste opvolger;

 

Attendu que M. Pieter De Crem, élu sur la liste n° 10 (CD&V) pour la circonscription électorale de Flandre orientale, renonce, par lettre du 20 juin 2019, à son mandat, et que sa suppléance en tant que titulaire est par conséquent assurée par M. Jan Briers, premier suppléant;

Aangezien de heer Pieter De Crem, verkozen op lijst nr. 10 (CD&V) voor de kieskring Oost-Vlaanderen, bij brief van 20 juni 2019 verzaakt aan zijn mandaat, en bijgevolg als titularis wordt opgevolgd door de heer Jan Briers, eerste opvolger;

 

Attendu qu’aucune réclamation n’a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale du Brabant wallon;

Aangezien er geen bezwaar werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Waals-Brabant;

 

Considérant le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l’article 64 de la Constitution;

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet;

 

Votre commission estime qu’il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des autres suppléants proclamés par les bureaux principaux de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

 

De voorzitter: Dank u wel, mevrouw Khattabi.

 

Ik wens de andere rapporteurs erop te wijzen dat zij niet verplicht zijn het hele rapport voor te lezen.

 

Vous n'êtes pas obligés de lire tout le rapport.

 

Hier was er een bezwaarschrift waarvan de essentie was dat er een hertelling moest gebeuren. De hertelling heeft aangetoond dat er geen verschil is met de reeds bestaande rangorde.

 

Pour le reste, on peut renvoyer au rapport écrit.

 

Het hele verslag wordt dan opgenomen.

 

Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Dan zijn ze aangenomen.

 

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces de Flandre orientale et du Brabant wallon dont la commission propose l'admission.

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegen­woordigers uit, de verkozenen van de provincies Oost-Vlaanderen en Waals-Brabant wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

 

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

 

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

Ik nodig de effectieve leden, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, uit de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

 

Je rappelle que les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais.

Les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française font partie du groupe linguistique français.

Ik herinner eraan dat de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Nederlandse taalgebied, deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

De leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Franse taalgebied, maken deel uit van de Franse taalgroep.

 

Anneleen Van Bossuyt, Christoph D'Haese, Peter Buysrogge, Kathleen Depoorter, Tomas Roggeman, Egbert Lachaert, Robby De Caluwé, Barbara Pas, Ortwin Depoortere, Steven Creyelman, Pieter De Spiegeleer, Jan Briers, Leen Dierick et Joris Vandenbroucke prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

Anneleen Van Bossuyt, Christoph D'Haese, Peter Buysrogge, Kathleen Depoorter, Tomas Roggeman, Egbert Lachaert, Robby De Caluwé, Barbara Pas, Ortwin Depoortere, Steven Creyelman, Pieter De Spiegeleer, Jan Briers, Leen Dierick en Joris Vandenbroucke leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

 

Alexander De Croo et Katja Gabriëls prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

 Alexander De Croo en Katja Gabriëls leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

 

Anja Vanrobaeys, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert et Steven De Vuyst prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

Anja Vanrobaeys, Stefaan Van Hecke, Evita Willaert en Steven De Vuyst leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

 

André Flahaut prête le serment constitutionnel en français.

André Flahaut legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Florence Reuter, Emmanuel Burton et Simon Moutquin prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

Florence Reuter, Emmanuel Burton en Simon Moutquin leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

 

Charles Michel prête le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

Charles Michel legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

03 Rapport de la première commission pour la vérification des pouvoirs: circonscription électorale de Bruxelles-Capitale

03 Verslag van de eerste commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskring Brussel-Hoofdstad

 

Le rapporteur est Mme Kathleen Depoorter.

 

03.01  Kathleen Depoorter, rapporteur: Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 20 juin 2019, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 26 mai dernier dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

Uw commissie werd er heden, donderdag 20 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast verslag uit te brengen en haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei laatstleden in de kieskring Brussel-Hoofdstad en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

 

Le bureau principal de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale a proclamé élus en qualité de membres effectifs:

Het hoofdbureau van de kieskring Brussel-Hoofdstad heeft de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale de Bruxelles-Capitale:

- Ecolo: Khattabi (Z.), Vanden Burre (G.), Van der Straeten (C.), de Laveleye (S.);

- cdH: Dallemagne (G.);

- MR: Reynders (D.) Wilmès (S.) De Maegd (M.);

- DéFi: De Smet (F.-J.), Rohonyi (S.);

- PTB*PVDA: Vindevoghel (M.), Boukili (N.);

- PS: Laaouej (A.), Désir (C.), Kir (E.).

 

Kieskring Brussel-Hoofdstad:

- Ecolo: Khattabi (Z.), Vanden Burre (G.), Van der Straeten (C.), de Laveleye (S.);

- cdH: Dallemagne (G.);

- MR: Reynders (D.) Wilmès (S.) De Maegd (M.);

- DéFi: De Smet (F.-J.), Rohonyi (S.);

- PTB*PVDA: Vindevoghel (M.), Boukili (N.);

- PS: Laaouej (A.), Désir (C.), Kir (E.).

 

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale de Bruxelles-Capitale:

- Ecolo: Hugon (C.), Defossé (G.), Joway (C.), Gervais (M.-C.), Rodriguez Garcia (M.), De Boe (A.), Gyselen (M.), Butaye (M.), Raedts (S.);

- cdH: Hacken (L.), Kitantou (J.-Y.), Bennani (S.), Desmarets (A.), Moens de Hase (C.), Kljyan (M.), Kensier (G.), Beyens (F.), Soulami (A.);

- MR: Pivin (P.), Gilson (N.), Brotchi (J.), Godfrin (A.), Quevrin (A.), Van Hecke (G.), Obeid (S.), Banu (G.), Mokto Signé (A.);

- DéFi: De Valkeneer (D.), De Cock (C.), Maingain (F.), de Vos (S.), De Leener (L.), Matgen (G.), Boen (G.), Ammi (E.), Farkhojasteh (S.);

- PTB*PVDA: Bernard (A.), Vandenbempt (J.), Talbi (K.), El Bakri (M.-T.), Sacco (E.), Bosselaers (H.), Vanobberghen (R.), De Block (D.), Hatzigeorgiou (S.);

- PS: Aouasti (K.), Lepoivre (F.), Achaoui (A.), Belkhatir (N.), Chahboun (M.), Norré (C.), Meskini (N.), Maréchal (M.), Molaï (K.).

 

Kieskring Brussel-Hoofdstad:

- Ecolo: Hugon (C.), Defossé (G.), Joway (C.), Gervais (M.-C.), Rodriguez Garcia (M.), De Boe (A.), Gyselen (M.), Butaye (M.), Raedts (S.);

- cdH: Hacken (L.), Kitantou (J.-Y.), Bennani (S.), Desmarets (A.), Moens de Hase (C.), Kljyan (M.), Kensier (G.), Beyens (F.), Soulami (A.);

- MR: Pivin (P.), Gilson (N.), Brotchi (J.), Godfrin (A.), Quevrin (A.), Van Hecke (G.), Obeid (S.), Banu (G.), Mokto Signé (A.);

- DéFi: De Valkeneer (D.), De Cock (C.), Maingain (F.), de Vos (S.), De Leener (L.), Matgen (G.), Boen (G.), Ammi (E.), Farkhojasteh (S.);

- PTB*PVDA: Bernard (A.), Vandenbempt (J.), Talbi (K.), El Bakri (M.-T.), Sacco (E.), Bosselaers (H.), Vanobberghen (R.), De Block (D.), Hatzigeorgiou (S.);

- PS: Aouasti (K.), Lepoivre (F.), Achaoui (A.), Belkhatir (N.), Chahboun (M.), Norré (C.), Meskini (N.), Maréchal (M.), Molaï (K.).

 

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 55 0001/001-2019 (SE) qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 55 0001/001-2019 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

 

Attendu qu’aucune

réclamation n’a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale;

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Brussel-Hoofdstad;

 

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de la circonscription de Bruxelles-Capitale ne fait l’objet d’aucune remarque;

Gelet op het feit dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het kieskringhoofdbureau van Brussel-Hoofdstad geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

 

Considérant le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l’article 64 de la Constitution;

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet;

 

Votre commission estime qu’il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés par le bureau principal de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door het kieskringhoofdbureau voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

 

Le président: Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Dan zijn ze aangenomen.

 

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale dont la commission propose l'admission.

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegen­woordigers uit, de verkozenen van de kieskring Brussel-Hoofdstad, wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

 

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

 

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

 

Je rappelle que les députés élus par le collège électoral de la circonscription électorale de Bruxelles-Capitale font partie soit du groupe linguistique français, soit du groupe linguistique néerlandais de la Chambre, selon qu'ils prêtent serment en français ou en néerlandais. Si le serment est prêté en plusieurs langues, celle d'entre elles qui est utilisée en premier lieu est déterminante.

Ik herinner eraan dat de volksvertegenwoordigers gekozen door het kiescollege van de kieskring Brussel-Hoofdstad deel uitmaken van de Nederlandse of van de Franse taalgroep van de Kamer, naargelang zij de eed in het Nederlands dan wel in het Frans afleggen. Wordt de eed in verscheidene talen afgelegd, dan is de taal waarin hij het eerst is afgelegd beslissend.

 

Zakia Khattabi, Séverine de Laveleye, Sophie Wilmès, Michel De Maegd, Caroline Désir, Emir Kir, François De Smet et Sophie Rohonyi prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

Zakia Khattabi, Séverine de Laveleye, Sophie Wilmès, Michel De Maegd, Caroline Désir, Emir Kir, François De Smet en Sophie Rohonyi leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

 

Ahmed Laaouej prête le serment constitutionnel en français.

Ahmed Laaouej legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Gilles Vanden Burre, Didier Reynders, Nabil Boukili et Georges Dallemagne prêtent le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

Gilles Vanden Burre, Didier Reynders, Nabil Boukili en Georges Dallemagne leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

Tinne Van der Straeten prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

Tinne Van der Straeten legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

 

Maria Vindevoghel prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

Maria Vindevoghel legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

 

04 Rapport de la deuxième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales d'Anvers et du Limbourg

04 Verslag van de tweede commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Antwerpen en Limburg

 

Ik geef het woord aan de heer Vincent Van Quickenborne, voor de commissie die zich over de kieskringen Antwerpen en Limburg heeft gebogen.

 

04.01  Vincent Van Quickenborne, rapporteur: Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 20 juin 2019 de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 26 mai dernier dans les circonscriptions électorales d’Anvers et du Limbourg, ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

Uw commissie werd er heden, donderdag 20 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast verslag uit te brengen en haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei laatstleden in de kieskringen Antwerpen en Limburg en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

 

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende titelvoerende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale d'Anvers:

- Open Vld: Leysen (C., A.), Verhaert (M. C.);

- N-VA: Jambon (J., M.), Van Peel (V.-A., G.), Wollants (B.), De Wit (S., M.), Freilich (M.), De Roover (P., M.), Metsu (K., M.), Van Camp (Y., P.);

- Vlaams Belang: Van Grieken (T., J.), Samyn (E.), Van Lommel (R.), Dillen (M., E.), Verreyt (H., B.);

- CD&V: Verherstraeten (S.), Lanjri (N.), Van den Bergh (J.);

- PVDA: Mertens (P.), Daems (G.);

- Groen: Calvo y Castañer (K.), Buyst (K.);

- sp.a: Kherbache (Y.), Bertels (J.).

 

Kieskring Antwerpen:

- Open Vld: Leysen (C., A.), Verhaert (M. C.);

- N-VA: Jambon (J., M.), Van Peel (V.-A., G.), Wollants (B.), De Wit (S., M.), Freilich (M.), De Roover (P., M.), Metsu (K., M.), Van Camp (Y., P.);

- Vlaams Belang: Van Grieken (T., J.), Samyn (E.), Van Lommel (R.), Dillen (M., E.), Verreyt (H., B.);

- CD&V: Verherstraeten (S.), Lanjri (N.), Van den Bergh (J.);

- PVDA: Mertens (P.), Daems (G.);

- Groen: Calvo y Castañer (K.), Buyst (K.);

- sp.a: Kherbache (Y.), Bertels (J.).

 

Circonscription électorale du Limbourg:

- Open Vld: Dewael (P., Y.);

- N-VA: Demir (Z.), Raskin (W.), Gijbels (F.);

- Vlaams Belang: Ponthier (A., R.), Troosters (F., H., Gilissen (E., J.);

- CD&V: Beke (W.), Farih (N.);

- Groen: Creemers (B.);

- sp.a: Kitir (M.), Verduyckt (K., J.).

 

Kieskring Limburg:

- Open Vld: Dewael (P., Y.);

- N-VA: Demir (Z.), Raskin (W.), Gijbels (F.);

- Vlaams Belang: Ponthier (A., R.), Troosters (F., H)., Gilissen (E., J.);

- CD&V: Beke (W.), Farih (N.);

- Groen: Creemers (B.);

- sp.a: Kitir (M.), Verduyckt (K., J.).

 

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale d'Anvers:

- Open Vld: Helsen (K., A.), Vandenbulck (J.), Sterckx (D., J.), De Bie (I.), Davtyan (L.), Houet (E., M.), Hendrickx (E., P.), Van Tongelen (A., J.), Kleynen (C., P.), De Mol (B., J.), Feyaerts (P., J.), Goris (B.), Janssens (S.);

- N-VA: Van der Donckt (E.), van Doesburg (W., J.), Cowé (P., A.), Van Keer (E., F.), Michiels (K.), Gys (S.), van Riet (K., H.), De Bode (H., A.), Van den Eynde (M.), Peeters (D., C.), Hendrickx (W.), Vissers (J., M.), Verhoeven (R., M.);

- Vlaams Belang: Aras (D., R.), Van Echelpoel (I., E.), Van Wesembeeck (J., E.), Dewinter (V., N.), Mortelmans (J., G.), Engelen (S., J.), Heylen (E., S.), Deré (A., F.), Vermeulen (L., C.), Saey (A., L.), Bollansée (W., H.), Hulstaert (R., E.), Van Brusselen (H., S.);

- CD&V: Verbeeck (K.), Adriaensen (S.), Van Olmen (M.), De Veuster (C., B.), Van der Moeren (M., J.), Van der Heyden (C.), Henderickx (P., M.), Vets (K., F.), Janssens (E.), Herremans (T., R.), Voet (S.), Nouws (S.), Van den Eijnden (R., F.);

- PVDA: Delespaul (A.), Coenegrachts (W., M.), Branders (M.), Koocheki (N.), Peeters (A.), Tuypens (D.), Laenen (L., M.), Van Looy (I., L.), Vleeshouwers (A.), Schafraet (W.), Veltmans (P., A.), Sohier (R., H.), Struyf (R., M.);

- Groen: Van Berckelaer (C., M.), Kastit (I.), Vogels (M., B.), Van Eyck (L.), Van Hecke (C.), Joris (A., A.), Aerts (M., P.), Hoeymans (H., C.), Heylen (E., A.), De Pelseneer (T.), Mertens (C., J.), Vandendriessche (D.), Hordies (M., O.);

- sp.a: Segers (B.), Vanpeborgh (G.), Lambregts (E., J.), Verheyen (K.), Raats (P.), Sahli (A.), Nadeem (F., A.), Gittenaer (A.), Segers (M.), Adriaensen (H., J.), Silajdžić (E.), Kerckhofs (J., J.), Elegeert (M., G.).

 

Kieskring Antwerpen:

- Open Vld: Helsen (K., A.), Vandenbulck (J.), Sterckx (D., J.), De Bie (I.), Davtyan (L.), Houet (E., M.), Hendrickx (E., P.), Van Tongelen (A., J.), Kleynen (C., P.), De Mol (B., J.), Feyaerts (P., J.), Goris (B.), Janssens (S.);

- N-VA: Van der Donckt (E.), van Doesburg (W., J.), Cowé (P., A.), Van Keer (E., F.), Michiels (K.), Gys (S.), van Riet (K., H.), De Bode (H., A.), Van den Eynde (M.), Peeters (D., C.), Hendrickx (W.), Vissers (J., M.), Verhoeven (R., M.);

- Vlaams Belang: Aras (D., R.), Van Echelpoel (I., E.), Van Wesembeeck (J., E.), Dewinter (V., N.), Mortelmans (J., G.), Engelen (S., J.), Heylen (E., S.), Deré (A., F.), Vermeulen (L., C.), Saey (A., L.), Bollansée (W., H.), Hulstaert (R., E.), Van Brusselen (H., S.);

- CD&V: Verbeeck (K.), Adriaensen (S.), Van Olmen (M.), De Veuster (C., B.), Van der Moeren (M., J.), Van der Heyden (C.), Henderickx (P., M.), Vets (K., F.), Janssens (E.), Herremans (T., R.), Voet (S.), Nouws (S.), Van den Eijnden (R., F.);

- PVDA: Delespaul (A.), Coenegrachts (W., M.), Branders (M.), Koocheki (N.), Peeters (A.), Tuypens (D.), Laenen (L., M.), Van Looy (I., L.), Vleeshouwers (A.), Schafraet (W.), Veltmans (P., A.), Sohier (R., H.), Struyf (R., M.);

- Groen: Van Berckelaer (C., M.), Kastit (I.), Vogels (M., B.), Van Eyck (L.), Van Hecke (C.), Joris (A., A.), Aerts (M., P.), Hoeymans (H., C.), Heylen (E., A.), De Pelseneer (T.), Mertens (C., J.), Vandendriessche (D.), Hordies (M., O.);

- sp.a: Segers (B.), Vanpeborgh (G.), Lambregts (E., J.), Verheyen (K.), Raats (P.), Sahli (A.), Nadeem (F., A.), Gittenaer (A.), Segers (M.), Adriaensen (H., J.), Silajdžić (E.), Kerckhofs (J., J.), Elegeert (M., G.).

 

Circonscription électorale du Limbourg:

- Open Vld: Remen (G.), Schiepers (K., G.), Puts (A., M.), Bellings (J., J.), Vanleeuw (M, V.), Tollenaere (J., A.), Willekens (K.);

- N-VA: Donné (L., J.), Claes (M.), Briers (G., V.), Kriekels (R., H.), Schops (M.-R., F.), Dexters (J., N.), Vereecken (M., H.);

- Vlaams Belang: De Jonge (B., L.), Peeters (R., W.), Boosten, (T., J.), Vanherle (I., M.), Borkowski (S.), Coenen (M., P.), Welkenhuysen (R., E.);

- CD&V: Matheï (S., J.), Jamshid (M.), Moors (I., P.), Dries (W., J.), Vandeput (T., J.), Konings (P.), Thielemans (I., M.);

- Groen: Snyers (K.), Remans (E., M.), Testelmans (C., M.), Opdekamp (A., M.), Roosen (J., M.), Vanseveren (R., S.), Boeykens (R., P.);

- sp.a: Moyaers (B.), Jans (T.), Bellio (M., G.), Peeters (T., H.), Maes (A.-S.), Sleypen (K.), T'Jolyn (S., G.).

 

Kieskring Limburg:

- Open Vld: Remen (G.), Schiepers (K., G.), Puts (A., M.), Bellings (J., J.), Vanleeuw (M, V.), Tollenaere (J., A.), Willekens (K.);

- N-VA: Donné (L., J.), Claes (M.), Briers (G., V.), Kriekels (R., H.), Schops (M.-R., F.), Dexters (J., N.), Vereecken (M., H.);

- Vlaams Belang: De Jonge (B., L.), Peeters (R., W.), Boosten, (T., J.), Vanherle (I., M.), Borkowski (S.), Coenen (M., P.), Welkenhuysen (R., E.);

- CD&V: Matheï (S., J.), Jamshid (M.), Moors (I., P.), Dries (W., J.), Vandeput (T., J.), Konings (P.), Thielemans (I., M.);

- Groen: Snyers (K.), Remans (E., M.), Testelmans (C., M.), Opdekamp (A., M.), Roosen (J., M.), Vanseveren (R., S.), Boeykens (R., P.);

- sp.a: Moyaers (B.), Jans (T.), Bellio (M., G.), Peeters (T., H.), Maes (A.-S.), Sleypen (K.), T'Jolyn (S., G.).

 

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 55 0001/001-2019 (SE) qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 55 0001/001-2019 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

 

Attendu qu’aucune réclamation n’a été introduite contre les opérations électorales dans les circonscriptions électorales d'Anvers et du Limbourg;

Overwegende dat er geen bezwaarschriften tegen de kiesverrichtingen in de kieskringen Antwerpen en Limburg werden ingediend;

 

Considérant que les procès-verbaux du recensement général des votes des bureaux principaux de circonscription ne font l'objet d’aucune remarque;

Overwegende dat de processen-verbaal van algemene optelling der stemmen van de kieskringhoofdbureaus, geen aanleiding geven tot opmerkingen;

 

Considérant le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l’article 64 de la Constitution;

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet;

 

Votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

 

Le président: Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Dan zijn ze aangenomen.

 

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces d'Anvers et du Limbourg dont la commission propose l'admission.

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies Antwerpen en Limburg wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

 

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

 

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

 

Je rappelle que les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais.

Ik herinner eraan dat de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Nederlandse taalgebied deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

 

Jan Jambon, Valerie Van Peel, Bert Wollants, Sophie De Wit, Michael Freilich, Peter De Roover, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Tom Van Grieken, Ellen Samyn, Reccino Van Lommel, Marijke Dillen, Hans Verreyt, Servais Verherstraeten, Jef Van den Bergh, Marianne Verhaert, Zuhal Demir, Wouter Raskin, Frieda Gijbels, Annick Ponthier, Frank Troosters, Erik Gilissen, Wouter Beke, Nawal Farih, Meryame Kitir, Kris Verduyckt et Patrick Dewael prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

Jan Jambon, Valerie Van Peel, Bert Wollants, Sophie De Wit, Michael Freilich, Peter De Roover, Koen Metsu, Yoleen Van Camp, Tom Van Grieken, Ellen Samyn, Reccino Van Lommel, Marijke Dillen, Hans Verreyt, Servais Verherstraeten, Jef Van den Bergh, Marianne Verhaert, Zuhal Demir, Wouter Raskin, Frieda Gijbels, Annick Ponthier, Frank Troosters, Erik Gilissen, Wouter Beke, Nawal Farih, Meryame Kitir, Kris Verduyckt en Patrick Dewael leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

 

Nahima Lanjri, Kristof Calvo, Kim Buyst, Jan Bertels et Peter Mertens prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

Nahima Lanjri, Kristof Calvo, Kim Buyst, Jan Bertels en Peter Mertens leggen de grondwet­telijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

 

Yasmine Kherbache, Greet Daems et Barbara Creemers. prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

Yasmine Kherbache, Greet Daems en Barbara Creemers leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

 

Christian Leysen prête le serment constitutionnel successivement en allemand, en français et en néerlandais.

Christian Leysen legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Duits, in het Frans en in het Nederlands.

 

Mijnheer Leysen, u behoort sowieso tot de Nederlandse taalgroep.

 

04.02  Christian Leysen (Open Vld): Mijnheer de voorzitter, ik deed dit uit hoffelijkheid voor de meest sympathieke taalgemeenschap in dit land.

 

De voorzitter: Waarmee u meteen ook uw statement hebt gemaakt.

 

05 Rapport de la troisième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales de Flandre occidentale et du Luxembourg

05 Verslag van de derde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg

 

Ik geef het woord aan mevrouw Depraetere voor het verslag.

 

05.01  Melissa Depraetere, rapporteur: Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 20 juin 2019 de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 26 mai dernier dans les circonscriptions électorales de Flandre occidentale et du Luxembourg, ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

Uw commissie werd er heden, donderdag 20 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast verslag uit te brengen en haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei laatstleden in de kieskringen West-Vlaanderen en Luxemburg, alsook over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegen­woordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

 

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende titelvoerende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription de Flandre occidentale:

- Open Vld: Van Quickenborne (V., P.), Verhelst (K., P.);

- N-VA: Loones (S., C.), Dedecker (J-M.), Ingels (Y., I.), Anseeuw (B., R.);

- Vlaams Belang: Vermeersch (W., J.), Spinnewyn-Sneppe (D., S.), Ravyts (K., J.), Dewulf (N., G.);

- CD&V: Bogaert (H., F.), Muylle (N., C.), Demon (F., L.);

- Groen: De Vriendt (W., J.);

- sp.a: Crombez (J., F.), Depraetere (M., M.).

 

Kieskring West-Vlaanderen:

- Open Vld: Van Quickenborne (V., P.), Verhelst (K., P.);

- N-VA: Loones (S., C.), Dedecker (J-M.), Ingels (Y., I.), Anseeuw (B., R.);

- Vlaams Belang: Vermeersch (W., J.), Spinnewyn-Sneppe (D., S.), Ravyts (K., J.), Dewulf (N., G.);

- CD&V: Bogaert (H., F.), Muylle (N., C.), Demon (F., L.);

- Groen: De Vriendt (W., J.);

- sp.a: Crombez (J., F.), Depraetere (M., M.).

 

Circonscription du Luxembourg:

- Ecolo: Thibaut (C.);

- PS: Hanus (M., M.);

- cdH: Arens (J., A.);

spacer- MR: Piedboeuf (B., R.).

 

Kieskring Luxemburg:

- Ecolo: Thibaut (C.);

- PS: Hanus (M., M.);

- cdH: Arens (J., A.);

spacer- MR: Piedboeuf (B., R.).

 

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription de Flandre occidentale:

- Open Vld: Pillen (J., J.), Bhatti (H., H.), Lahaye-Battheu (S., A.), Himpe (A-S., B.), Delrue (P.), Syssauw (M., L.), Buyens (S., R.), M. Sioen (D., C.), Laporte (M.);

- N-VA: Vermeersch (J., N.), Pillaert (J., E.), Vandewalle (M., B.), Lootens-Stael (J., H.), Debrabandere (G., G.), Van Tieghem (G., J.), Ryde (C., A.), Greitsch (T., P.), Van Bruwaene (J., P.);

- Vlaams Belang: Feys (T., L.), Vanhooren (M.), Sohier (H., J.), Tournoij (K., D.), Seynaeve (G., P.), Van Cleemput (R., J.), De Bel (L., K.), Devriendt (J., D.), Jacobs (J., J.);

- CD&V: Slegers (B., C.), Defieuw (K.), Stael (A., E.), Desmyter (B., W.), Vandermeersch (A., C.), Dejonghe (A., Y.), Deprez (R., P.), Morlion (T., W.), Bouché (A., D.);

- Groen: Maertens (E., M.), De Meester (M., M.), Deblaere (E., M.), De Lille (R.), Laurijssen (F., M.), Jacques (S., N.), Wouters (B., F.), Taveirne (B., A.), Hallemeersch (P-J., G.);

- sp.a: Reynaert (V., L.), M. Ooms (A., M.), Claeys (V.,M.), Bossuyt (E.), Content (J., E.), Blondeel (H., B.), Bel (J., L.), Grijp (B., J.), Watteeuw (F., F.).

 

Kieskring West-Vlaanderen:

- Open Vld: Pillen (J., J.), Bhatti (H., H.), Lahaye-Battheu (S., A.), Himpe (A-S., B.), Delrue (P.), Syssauw (M., L.), Buyens (S., R.), M. Sioen (D., C.), Laporte (M.);

- N-VA: Vermeersch (J., N.), Pillaert (J., E.), Vandewalle (M., B.), Lootens-Stael (J., H.), Debrabandere (G., G.), Van Tieghem (G., J.), Ryde (C., A.), Greitsch (T., P.), Van Bruwaene (J., P.);

- Vlaams Belang: Feys (T., L.), Vanhooren (M.), Sohier (H., J.), Tournoij (K., D.), Seynaeve (G., P.), Van Cleemput (R., J.), De Bel (L., K.), Devriendt (J., D.), Jacobs (J., J.);

- CD&V: Slegers (B., C.), Defieuw (K.), Stael (A., E.), Desmyter (B., W.), Vandermeersch (A., C.), Dejonghe (A., Y.), Deprez (R., P.), Morlion (T., W.), Bouché (A., D.);

- Groen: Maertens (E., M.), De Meester (M., M.), Deblaere (E., M.), De Lille (R.), Laurijssen (F., M.), Jacques (S., N.), Wouters (B., F.), Taveirne (B., A.), Hallemeersch (P-J., G.);

- sp.a: Reynaert (V., L.), M. Ooms (A., M.), Claeys (V.,M.), Bossuyt (E.), Content (J., E.), Blondeel (H., B.), Bel (J., L.), Grijp (B., J.), Watteeuw (F., F.).

 

Circonscription du Luxembourg:

spacer- Ecolo: Vajda (O., R.), Burton (M-S., B.), Michel (S., P.), Simon (A.), Delacollette (J., M.), Laqlii (M.);

- cdH: Ramlot (C., C.), Deblire (E., A.), Bontemps (P., M.), Kirsch (C., L.), Huberty (F.), Théodore (S., F.);

- MR: Rossignol (M., M.), Gillet-Bastin (L., M.), Deworme (A., E.), Léonard (S., M.), Claudot (I., A.), Weyders (L., R.);

- PS: Hesse (L., M. ), Davreux (A., G.), De Mul (S., A.), Heyden (S., D.), Noizet (W.), Planchard (Y., J.).

 

Kieskring Luxemburg:

spacer- Ecolo: Vajda (O., R.), Burton (M-S., B.), Michel (S., P.), Simon (A.), Delacollette (J., M.), Laqlii (M.);

- cdH: Ramlot (C., C.), Deblire (E., A.), Bontemps (P., M.), Kirsch (C., L.), Huberty (F.), Théodore (S., F.);

- MR: Rossignol (M., M.), Gillet-Bastin (L., M.), Deworme (A., E.), Léonard (S., M.), Claudot (I., A.), Weyders (L., R.);

- PS: Hesse (L., M. ), Davreux (A., G.), De Mul (S., A.), Heyden (S., D.), Noizet (W.), Planchard (Y., J.).

 

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 55 0001/001-2019 (SE) qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 55 0001/001-2019 (BZ), dat u ter beschikking werd gesteld.

 

Attendu qu'aucune

réclamation n'a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale de Flandre occidentale;

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring West-Vlaanderen;

 

Attendu qu'aucune

réclamation n'a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale du Luxembourg;

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Luxemburg;

 

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de circonscription de Flandre occidentale ne fait l'objet d’aucune remarque;

Gelet op het feit dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het kieskringhoofdbureau van West-Vlaanderen geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

 

Considérant que le procès-verbal du recensement général des votes du bureau principal de circonscription du Luxembourg ne fait l'objet d’aucune remarque;

Gelet op het feit dat het proces-verbaal van algemene optelling der stemmen van het kieskringhoofdbureau van Luxemburg geen aanleiding geeft tot opmerkingen;

 

Considérant le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle du système de vote et de dépouillement automatisés du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution;

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden opgelegd bij artikel 64 van de Grondwet;

 

Votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en van de leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

 

Le président: Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Dan zijn ze aangenomen.

 

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces de Flandre occidentale et du Luxembourg dont la commission propose l'admission.

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies West-Vlaanderen en Luxemburg wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

 

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

 

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

Ik nodig de effectieve leden uit, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

 

Je rappelle que les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais.

Les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française font partie du groupe linguistique français.

Ik herinner eraan dat de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Nederlandse taalgebied deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

De leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Franse taalgebied maken deel uit van de Franse taalgroep.

 

Sander Loones, Jean-Marie Dedecker, Yngvild Ingels, Björn Anseeuw, Wouter Vermeersch, Dominiek Sneppe, Kurt Ravyts, Nathalie Dewulf, Hendrik Bogaert, Nathalie Muylle, Franky Demon, Vincent Van Quickenborne, John Crombez et Melissa Depraetere  prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

Sander Loones, Jean-Marie Dedecker, Yngvild Ingels, Björn Anseeuw, Wouter Vermeersch, Dominiek Sneppe, Kurt Ravyts, Nathalie Dewulf, Hendrik Bogaert, Nathalie Muylle, Franky Demon, Vincent Van Quickenborne, John Crombez en Melissa Depraetere leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

 

Wouter De Vriendt prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

Wouter De Vriendt legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

 

Kathleen Verhelst prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

Kathleen Verhelst legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

 

Cécile Thibaut et Benoît Piedboeuf prêtent le serment constitutionnel en français et en néerlandais.

Cécile Thibaut en Benoît Piedboeuf leggen de grondwettelijke eed af in het Frans en in het Nederlands.

 

Josy Arens et Mélissa Hanus prêtent le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

Josy Arens en Mélissa Hanus leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

06 Rapport de la cinquième commission pour la vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales du Hainaut et du Brabant Flamand

06 Verslag van de vijfde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Henegouwen en Vlaams-Brabant

 

Je donne la parole à Mme Özen comme rapporteur.

 

06.01  Özlem Özen  rapporteur: Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 20 juin 2019, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 26 mai dernier dans les circonscriptions électorales du Hainaut et du Brabant flamand, ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

Uw commissie werd er heden, donderdag 20 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast verslag uit te brengen en haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei laatstleden in de kieskringen Henegouwen en Vlaams-Brabant en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

 

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

De kieskringhoofdbureaus hebben de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale du Hainaut:

- Ecolo: Nollet (J.-M.); Leroy (M.-C.); Vicaire (A., J.);

- cdH: Fonck (C., M.);

- MR: Ducarme (D., G.); Marghem (M.-Ch.), Taquin (C., S.);

- PTB: Van Hees (M., G.), Merckx (S., J.), D'Amico (R.);

- PS: Di Rupo (E.), Dedonder (L., V.), Bayet (H., B.), Prevot (P., C.), Thiébaut (E.), Senesael (D., H.), Özen (Ö.), Zanchetta (L.).

 

Kieskring Henegouwen:

- Ecolo: Nollet (J.-M.); Leroy (M.-C.); Vicaire (A., J.);

- cdH: Fonck (C., M.);

- MR: Ducarme (D., G.); Marghem (M.-Ch.), Taquin (C., S.);

- PTB: Van Hees (M., G.), Merckx (S., J.), D'Amico (R.);

- PS: Di Rupo (E.), Dedonder (L., V.), Bayet (H., B.), Prevot (P., C.), Thiébaut (E.), Senesael (D., H.), Özen (Ö.), Zanchetta (L.).

 

Circonscription électorale du Brabant Flamand:

- Open Vld: De Block (M., C.), Vandenput (T., V.), Liekens (G., M.);

- N-VA: Francken (T., J.), Van Vaerenbergh (K.), Safai (D.), Spooren (J., M.), Houtmeyers (K.);

- Vlaams Belang: Van Langenhove (D.), Bury (K.);

- CD&V: Geens (K., F.), Van Hoof (E., W.);

- Groen: Soors (J.), Vanbesien (D.);

- sp.a: Jiroflée (K., A.).

 

Kieskring Vlaams-Brabant:

- Open Vld: De Block (M., C.), Vandenput (T., V.), Liekens (G., M.);

- N-VA: Francken (T., J.), Van Vaerenbergh (K.), Safai (D.), Spooren (J., M.), Houtmeyers (K.);

- Vlaams Belang: Van Langenhove (D.), Bury (K.);

- CD&V: Geens (K., F.), Van Hoof (E., W.);

- Groen: Soors (J.), Vanbesien (D.);

- sp.a: Jiroflée (K., A.).

 

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription électorale du Hainaut:

- Ecolo: Hennuy (L., C.), Mariage (L., C.), Crucke (J., D.), Willocq (J., L.), Wallemacq (H., M.), Vast (N., G.), Dieu (F., P.), Schelfout (L.), Quiévy (S., E.), Durvaux (F.);

- cdH: Périn (M.), Vandenbroucke (C.), Papier (X.), Dupuis (C., A.), Vandamme (M., J.), Amorison (L., S.), Biset (J., M.), Brouckaert-Deseveaux (V.), Van Hoorde (S.), Boutillier (C., M.-J.);

- MR: Friart (B., Y.), Galant (I.), Demaret (L.), Boite (A., H.), Moortgat (G., J.), Depret (A., J.), Roulin-Durieux (L., A.), Chevalier-Leclercq (T., F.), Devilers (F., D), Delpomdor (D.);

- PTB: Le Paige (C.), Lebrun, (L., M.), Pestieau (D., B.), Boninsegna (P.), Cazzetta (M., D.), Sunak (S., H.), Stas (B., R.), Bosmans (B., B.), Despretz (T., A.), Keijzer (R.-L.);

- PS: Tison (P., H.), Leoni (L.), Gahouchi (S.), Cantigneau (P.), Lerat (M., M.), Burgeon, C., M.), Clément (M.), Lebeau (S.), Ababio (J.), Porcu (C.).

 

Kieskring Henegouwen:

- Ecolo: Hennuy (L., C.), Mariage (L., C.), Crucke (J. D.), Willocq (J., L.), Wallemacq (H. M.), Vast (N., G.), Dieu (F., P.), Schelfout (L.), Quiévy (S., E.), Durvaux (F.);

- cdH: Périn (M.), Vandenbroucke (C.), Papier (X.), Dupuis (C., A.), Vandamme (M., J.), Amorison (L., S.), Biset (J., M.), Brouckaert-Deseveaux (V.), Van Hoorde (S.), Boutillier (C., M.-J.);

- MR: Friart (B., Y.), Galant (I.), Demaret (L.), Boite (A., H.), Moortgat (G., J.), Depret (A., J.), Roulin-Durieux (L., A.), Chevalier-Leclercq (T., F.), Devilers (F., D), Delpomdor (D.);

- PTB: Le Paige (C.), Lebrun, (L., M.), Pestieau (D., B.), Boninsegna (P.), Cazzetta (M., D.), Sunak (S., H.), Stas (B., R.), Bosmans (B., B.), Despretz (T., A.), Keijzer (R.-L.);

- PS: Tison (P., H.), Leoni (L.), Gahouchi (S.), Cantigneau (P.), Lerat (M., M.), Burgeon, C., M.), Clément (M.), Lebeau (S.), Ababio (J.), Porcu (C.).

 

Circonscription électorale du Brabant flamand:

- Open Vld: Delvaux (B.), Muriqi (E.), Ceysens (P., J.), Alles (A., M.), Rons (A., L.), Van Riet (T., D.), Van Eecke (J., G.), Vranken (G., J.), Cresens (B., W.);

- N-VA: Persyn (P., R.), Goethals (S., H.), Stoffels (B., H.), De Martelaere (N., L.), Ooms (A., M.), Geyskens (A., S.), Huysmans (R., A.), Ledens (S., L.), Uyttersprot (G.);

Vlaams Belang: De Vriendt (J., A.), Fannes (M., M.), Bessemans (B., J.), Cools (S., A.), Van Der Kinderen (E., H.), Van Roy (N., E.), Motten (N., C.), Ulin (R., A.), Geuens (L., M.);

- CD&V: Mahdi (S.), Eyskens (K., R.), Wynants (M., L.), Elpers (H., J.), Paglialunga (M.), Herbots (B., M.), Van Kriekinge (K., F.), Pas (V., M.), Puttemans (S.);

- Groen: Platteau (E., A.), Schoukens (H.), Vreys (P., M.), Lamberts - Van Assche (H.), Dirix (M., P.), Vanonckelen (S., J.), Keppens (M., G.), Tavitian (N.), Vandenbroecke (B.);

- sp.a: Van Berlaer (G., D.), Tobback (L., M.), El Jaouhari (Z.), Mokhtar (M.), Florquin (M., P.), De Winter (M., J.), Ons (N.), Gounakis (C.), Balon Gharbie (R., B.).

 

Kieskring Vlaams-Brabant:

- Open Vld: Delvaux (B.), Muriqi (E.), Ceysens (P., J.), Alles (A., M.), Rons (A., L.), Van Riet (T., D.), Van Eecke (J., G.), Vranken (G., J.), Cresens (B., W.);

- N-VA: Persyn (P., R.), Goethals (S., H.), Stoffels (B., H.), De Martelaere (N., L.), Ooms (A., M.), Geyskens (A., S.), Huysmans (R., A.), Ledens (S., L.), Uyttersprot (G.);

- Vlaams Belang: De Vriendt (J., A.), Fannes (M., M.), Bessemans (B., J.), Cools (S., A.), Van Der Kinderen (E., H.), Van Roy (N., E.), Motten (N., C.), Ulin (R., A.), Geuens (L., M.);

- CD&V: Mahdi (S.), Eyskens (K., R.), Wynants (M., L.), Elpers (H., J.), Paglialunga (M.), Herbots (B., M.), Van Kriekinge (K., F.), Pas (V., M.), Puttemans (S.);

- Groen: Platteau (E., A.), Schoukens (H.), Vreys (P., M.), Lamberts - Van Assche (H.), Dirix (M., P.), Vanonckelen (S., J.), Keppens (M., G.), Tavitian (N.), Vandenbroecke (B.);

- sp.a: Van Berlaer (G., D.), Tobback (L., M.), El Jaouhari (Z.), Mokhtar (M.), Florquin (M., P.), De Winter (M., J.), Ons (N.), Gounakis (C.), Balon Gharbie (R., B.).

 

Ces élus sont repris dans le document parlementaire DOC 55 0001/1-2019 (SE) qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk DOC 55 0001/1-2019 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

 

Les réclamations suivantes ont été introduites contre les opérations électorales dans la circonscription électorale du Hainaut;

Tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Henegouwen werden de volgende bezwaarschriften ingediend;

 

Attendu que M. Jean-Claude Poizot, domicilié à 7380 Quiévrain, rue de Bavay 32, a introduit, par lettre du 22 mai 2019, une réclamation contre les opérations électorales dans la commune de Quiévrain en raison du fait que la convocation électorale, cosignée par la bourgmestre Mme Véronique Damée et par la directrice générale, Mme Céline Bouillé, contiendrait des irrégularités, Mme Bouillé étant directrice générale faisant fonction selon le plaignant;

Aangezien de heer Jean-Claude Poizot, met als woonplaats 7380 Quiévrain, rue de Bavay 32, bij brief van 22 mei 2019 een bezwaar heeft ingediend tegen de kiesverrichtingen in de gemeente Quiévrain omdat de oproepingsbrief voor de verkiezingen, die was ondertekend door burgemeester Véronique Damée en algemeen directeur Céline Bouillé, onregelmatigheden zou bevatten; volgens de klager is mevrouw Bouillé immers waarnemend algemeen directeur;

 

Considérant que l’article 107 du Code électoral prévoit que le Collège des bourgmestre et échevins envoie une lettre de convocation à chaque électeur à sa résidence actuelle au moins quinze jours à l'avance; que l’article 3 de l’arrêté royal du 5 mai 2019 déterminant le modèle des lettres de convocation pour les élections du Parlement européen, de la Chambre des représentants, du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, des membres bruxellois du Parlement flamand et du Parlement de la Communauté germanophone, détermine le modèle auquel la lettre de convocation doit être conforme; que la lettre de convocation reçue par M. Poizot est conforme à ce modèle;

Aangezien artikel 107 van het Kieswetboek bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen ten minste vijftien dagen tevoren aan elke kiezer een oproepingsbrief zendt aan de verblijfplaats die hij op dat tijdstip heeft; aangezien het model van de oproepingsbrief wordt bepaald bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot vastlegging van de modellen van oproepingsbrieven voor de verkiezingen van het Europees Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van het Vlaams Parlement, van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Brusselse leden van het Vlaams Parlement en van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap; aangezien de door de heer Poizot ontvangen oproepingsbrief met dat model overeenstemt;

 

Considérant que la lettre de convocation a été cosignée par la bourgmestre Mme Véronique Damée, qui représente le Collège des bourgmestre et échevins;

 Aangezien de oproepingsbrief mede werd ondertekend door burgemeester Véronique Damée, die het college van burgemeester en schepenen vertegenwoordigt;

 

Considérant que M. Poizot a reçu sa lettre de convocation à temps et que celle-ci contient les mentions prévues par la loi, que par conséquent il a eu l’occasion d’exercer son droit de vote comme tout citoyen lors des élections du 26 mai 2019;

Aangezien de heer Poizot zijn oproepingsbrief tijdig heeft ontvangen en dat die brief de bij wet voorgeschreven vermeldingen bevat, en de betrokkene bij de verkiezing van 26 mei 2019 bijgevolg de gelegenheid heeft gehad om zijn stemrecht uit te oefenen zoals elke andere burger;

 

Considérant que le président du bureau de vote n° 49 du canton électoral de Dour a mentionné dans son procès-verbal que M. Poizot Jean-Claude s’est présenté sans convocation et n’a pas souhaité aller en chercher une à l’administration communale;

Aangezien de voorzitter van het stembureau nr. 49 van het kieskanton Dour in zijn proces-verbaal heeft vermeld dat de heer Poizot Jean-Claude zich heeft aangemeld zonder oproepingsbrief en er geen wenste te gaan halen bij de gemeentelijke administratie;

 

Considérant que le procès-verbal du bureau principal du canton de Dour, canton dans lequel est situé le domicile de M. Poizot, ne contient pas de remarques concernant une irrégularité dans l’envoi des convocations électorales;

Aangezien in het proces-verbaal van het kantonhoofdbureau van Dour – het kanton waar de heer Poizot woont – geen opmerkingen staan aangaande een onregelmatigheid bij de verzending van de oproepingsbrieven;

 

Attendu que Mme Cindy De Roeck, par courriel du 20 juin 2019, se plaint de la composition de la liste 17 PS de la circonscription du Hainaut;

Aangezien mevrouw Cindy De Roeck, per e-mail van 20 juni 2019, een bezwaarschrift heeft ingediend aangaande de lijstvorming van lijst 17 PS in de kieskring Henegouwen;

 

Considérant que cette

réclamation concerne une question interne à un parti et ne concerne pas la régularité du déroulement et des résultats des opérations électorales du 26 mai 2019;

Aangezien dit bezwaarschrift een interne partijaangelegenheid betreft en volledig losstaat van de regelmatigheid van het verloop en het resultaat van de kiesverrichtingen van 26 mei 2019;

 

Votre commission déclare les réclamations susmentionnées non fondées.

Om die redenen verklaart uw commissie de voornoemde bezwaarschriften ongegrond.

 

Attendu qu’aucune

réclamation n’a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale du Brabant flamand;

Aangezien er geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Vlaams-Brabant;

 

Considérant que les procès-verbaux du recensement général des votes des bureaux principaux de circonscription ne font l'objet d’aucune remarque;

Gelet op het feit dat de processen-verbaal van algemene optelling der stemmen van de kieskringhoofdbureaus geen aanleiding geven tot opmerkingen;

 

Considérant le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle des systèmes électroniques de vote, de dépouillement et de collecte des résultats du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution;

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet;

 

Votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux de circonscription et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

Is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de kieskringhoofdbureaus voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

 

Le président: Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Dan zijn ze aangenomen.

 

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces du Brabant flamand et de Hainaut dont la commission propose l'admission.

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies Vlaams-Brabant en Henegouwen wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

 

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

 

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

Ik nodig de effectieve leden, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, uit de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

 

Je rappelle que les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue néerlandaise font partie du groupe linguistique néerlandais.

Les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française font partie du groupe linguistique français.

Ik herinner eraan dat de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Nederlandse taalgebied deel uitmaken van de Nederlandse taalgroep.

De leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Franse taalgebied maken deel uit van de Franse taalgroep.

 

Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh, Darya Safai, Jan Spooren, Katrien Houtmeyers, Els Van Hoof, Dries Van Langenhove et Katleen Bury prêtent le serment constitutionnel en néerlandais.

Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh, Darya Safai, Jan Spooren, Katrien Houtmeyers, Els Van Hoof, Dries Van Langenhove en Katleen Bury leggen de grondwettelijke eed af in het Nederlands.

 

Daniel Senesael et Özlem Özen prêtent le serment constitutionnel en français.

Daniel Senesael en Özlem Özen leggen de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Maggie De Block, Tim Vandenput et Dieter Vanbesien prêtent le serment constitutionnel successivement en néerlandais et en français.

Maggie De Block, Tim Vandenput en Dieter Vanbesien leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands en in het Frans.

 

Hugues Bayet, Patrick Prévot, Éric Thiébaut, Laurence Zanchetta, Denis Ducarme, Marie-Christine Marghem, Caroline Taquin, Jean-Marc Nollet, Marie-Colline Leroy, Albert Vicaire et Catherine Fonck prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

Hugues Bayet, Patrick Prévot, Éric Thiébaut, Laurence Zanchetta, Denis Ducarme, Marie-Christine Marghem, Caroline Taquin, Jean-Marc Nollet, Marie-Colline Leroy, Albert Vicaire en Catherine Fonck leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

 

Goedele Liekens, Koen Geens, Jessika Soors et Karin Jiroflée prêtent le serment constitutionnel successive­ment en néerlandais, en français et en allemand.

Goedele Liekens, Koen Geens, Jessika Soors en Karin Jiroflée leggen de grondwettelijke eed achtereen­volgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

 

Elio Di Rupo, Ludivine Dedonder, Marco Van Hees, Sofie Merckx et Roberto D'Amico prêtent le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

Elio Di Rupo, Ludivine Dedonder, Marco Van Hees, Sofie Merckx en Roberto D'Amico leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

07 Rapport de la sixième commission de vérification des pouvoirs: circonscriptions électorales de Liège et de Namur

07 Verslag van de zesde commissie van onderzoek der geloofsbrieven: kieskringen Luik en Namen

 

Je donne la parole à Mme Cécile Thibaut pour son rapport.

 

07.01  Cécile Thibaut, rapporteur: Votre commission a été chargée par l'assemblée plénière de ce jeudi 20 juin 2019, de lui faire rapport et de lui présenter ses conclusions au sujet de la validité des opérations électorales pour le renouvellement intégral de la Chambre des représentants du 26 mai dernier dans les circonscriptions électorales de Liège et de Namur, ainsi qu'au sujet de la validité des pouvoirs des représentants effectifs et suppléants qui y ont été élus.

Uw commissie werd er heden, donderdag 20 juni 2019, door de plenaire vergadering mee belast haar conclusies mee te delen over de geldigheid van de kiesverrichtingen voor de volledige vernieuwing van de Kamer van volksvertegenwoordigers van 26 mei laatstleden in de kieskringen Luik en Namen en over de geldigheid van de geloofsbrieven van de titelvoerende volksvertegenwoordigers en hun opvolgers die er werden verkozen.

 

Les bureaux principaux de circonscription ont proclamé élus en qualité de membres effectifs:

De kieskringshoofdbureau’s hebben de hiernavolgende volksvertegenwoordigers voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription de Liège:

- Ecolo: Schlitz (S., C.), Cogolati (S., L.), Chanson (J., L.);

- cdH: Matz (V., M.);

- MR: Bacquelaine (D., M.), Jadin (K., A.), Goffin (P., G.);

- PTB: Hedebouw (R.,A.), Moscufo (N.), Colebunders (G.);

- PS: Daerden (F., Ch.), Fernandez Fernandez (J., R.), Lacroix (C., M.), Crapanzano (L., S.), Goblet (M., M.).

 

Kieskring Luik:

- Ecolo: Schlitz (S., C.), Cogolati (S., L.), Chanson (J., L.);

- cdH: Matz (V., M.);

- MR: Bacquelaine (D., M.), Jadin (K., A.), Goffin (P., G.);

- PTB: Hedebouw (R.,A.), Moscufo (N.), Colebunders (G.);

- PS: Daerden (F., Ch.), Fernandez Fernandez (J., R.), Lacroix (C., M.), Crapanzano (L., S.), Goblet (M., M.).

 

Circonscription de Namur:

- Ecolo: Gilkinet (G.,M.);

- cdH: Prévot (M., P.);

- MR: Clarinval (D.,Ch.);

- PTB: Warmoes (T., P.);

- PS: Tillieux (E., M.), Delizée (J.-M.).

 

Kieskring Namen:

- Ecolo: Gilkinet (G.,M.);

- cdH: Prévot (M., P.);

- MR: Clarinval (D.,Ch.);

- PTB: Warmoes (T., P.);

- PS: Tillieux (E., M.), Delizée (J.-M.).

 

Ont également été proclamés élus en qualité de membres suppléants:

De hiernavolgende leden-opvolgers werden eveneens voor verkozen uitgeroepen:

 

Circonscription de Liège:

- Ecolo: Parent (N., C.), Frenay (M., C.), Gerkens (M., I.), Klütgens (M.), Gaillard (S., F.), Neuenschwander (I., I.), Content (M., R.), Genten (A., J.), Englebert (E.);

- cdH: Jacob (L., V.), Drèze (B., J.), Servaes (C., M.), Bastin (M., B.), Fortemps (A., M.), Bong (T.), Samray (A., J.), Mathues (L., R.), Dirick-Calmant (P., J.);

- MR: Bihet (M., N.), Dock (M., A.), Foret (G., P.), Meurens (J.-C.), Dodrimont (A., R.), Iker (L., E.), Grignard (M., P.), Ponthier (J.), Laloux-Ruelle (A., C.);

- PTB: Robert (D., F.), Scheen (M.-C.), Hannotte (J., A.), Heuchamps (V., S.), Patti (M.), Delrez (M., F.), Mercenier (A., J.), Jolis (M.-A.), Gérôme (G., M.);

- PS: Ben Achour (M.), Thémont (S.), Rigot (H., F.), Bonaventure (C., C.), Bolland (M., H.), Gilman (D., L.), Kaye (A., J.), Yahyaoui (Y.), Megido Bernardo (M.).

 

Kieskring Luik:

- Ecolo: Parent (N., C.), Frenay (M., C.), Gerkens (M., I.), Klütgens (M.), Gaillard (S., F.), Neuenschwander (I., I.), Content (M., R.), Genten (A., J.), Englebert (E.);

- cdH: Jacob (L., V.), Drèze (B., J.), Servaes (C., M.), Bastin (M., B.), Fortemps (A., M.), Bong (T.), Samray (A., J.), Mathues (L., R.), Dirick-Calmant (P., J.);

- MR: Bihet (M., N.), Dock (M., A.), Foret (G., P.), Meurens (J.-C.), Dodrimont (A., R.), Iker (L., E.), Grignard (M., P.), Ponthier (J.), Laloux-Ruelle (A., C.);

- PTB: Robert (D., F.), Scheen (M.-C.), Hannotte (J., A.), Heuchamps (V., S.), Patti (M.), Delrez (M., F.), Mercenier (A., J.), Jolis (M.-A.), Gérôme (G., M.);

- PS: Ben Achour (M.), Thémont (S.), Rigot (H., F.), Bonaventure (C., C.), Bolland (M., H.), Gilman (D., L.), Kaye (A., J.), Yahyaoui (Y.), Megido Bernardo (M.).

 

Circonscription de Namur:

- Ecolo: Cornet (C., M.), Mouget (C., A.), Bouchat (F., J.), Libioulle (M., B.), Brouir (C., O.), Tonneaux (S.);

- cdH: Tixhon (A., C.), de Sauvage Vercour (G.,M.), Paradis (A., P.), Leal-Lopez (C., T.), Grandjean-Rodriguez (A.), Schellen (B., H.);

- MR: Bombled (C., Y.), Mme Warzee-Caverenne (V., M.), Van Espen (J.-M.), Avalosse (A.-F.), Haubruge (J., E.), Vermer (M.-C.);

- PTB: Bruyère (R., F.), Vernimmen (I., L.), Vanherck (C.,M.), Baivier (O.), Bouwens (F.,A.), de Sélys Longchamps (G.,M.);

- PS: Eerdekens (J.-F.), Watrice (E.,E.), Collard (C.,A.), Gilbert (M.,A.), Milcamps (G.,J.), Leclercq (N.,A.).

 

Kieskring Namen:

- Ecolo: Cornet (C., M.), Mouget (C., A.), Bouchat (F., J.), Libioulle (M., B.), Brouir (C., O.), Tonneaux (S.);

- cdH: Tixhon (A., C.), de Sauvage Vercour (G.,M.), Paradis (A., P.), Leal-Lopez (C., T.), Grandjean-Rodriguez (A.), Schellen (B., H.);

- MR: Bombled (C., Y.), Mme Warzee-Caverenne (V., M.), Van Espen (J.-M.), Avalosse (A.-F.), Haubruge (J., E.), Vermer (M.-C.);

- PTB: Bruyère (R., F.), Vernimmen (I., L.), Vanherck (C.,M.), Baivier (O.), Bouwens (F.,A.), de Sélys Longchamps (G.,M.);

- PS: Eerdekens (J.-F.), Watrice (E.,E.), Collard (C.,A.), Gilbert (M.,A.), Milcamps (G.,J.), Leclercq (N.,A.).

 

Ces élus sont repris dans le document parlementaire Doc 55 0001/001-2019 (SE) qui a été mis à votre disposition.

Deze verkozenen worden opgenomen in het parlementair stuk Doc 55 0001/001-2019 (BZ) dat te uwer beschikking werd gesteld.

 

Attendu qu'aucune

réclamation n'a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale de Liège;

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Luik;

 

Attendu qu'aucune

réclamation n'a été introduite contre les opérations électorales dans la circonscription électorale de Namur;

Aangezien geen bezwaarschrift werd ingediend tegen de kiesverrichtingen in de kieskring Namen;

 

Attendu que les procès-verbaux du recensement général des votes du bureau principal de la circonscription de Liège et de la circonscription de Namur ne font l’objet d’aucune remarque;

Gelet op het feit dat de processen-verbaal van algemene optelling der stemmen van het hoofdbureau van de kieskring Namen en van het hoofdbureau van de kieskring Luik geen aanleiding geven tot opmerkingen;

 

Vu le rapport du Collège d’experts chargé du contrôle des systèmes électroniques de vote, de dépouillement et de collecte des résultats du 7 juin 2019;

Gelet op het verslag van het College van Deskundigen belast met de controle van het elektronisch stem- en stemopnemingssysteem van 7 juni 2019;

 

On notera que Mme Julie Fernandez Fernandez, élue membre de la Chambre sur la liste n° 17 pour la circonscription électorale de Liège a renoncé à ce mandat par lettre du 19 juin 2019. Elle est par conséquent remplacée en tant que titulaire par le premier suppléant, à savoir M. Malik Ben Achour.

 

Enfin, Mme Laura Crapanzano, élue membre de la Chambre sur la liste n° 17 pour la circonscription électorale de Liège a également renoncé à son mandat par lette du 19 juin 2019. Elle est par conséquent remplacée en tant que titulaire par la deuxième suppléante, à savoir Mme Sophie Thémont.

 

Attendu que les élus ont justifié des conditions exigées par l'article 64 de la Constitution, votre commission estime qu'il y a lieu de valider les pouvoirs des représentants effectifs et des suppléants proclamés élus par les bureaux principaux de circonscription de Liège et de Namur et propose de les admettre respectivement en qualité de membre effectif et de membre suppléant.

Aangezien de verkozenen hebben doen blijken van de voorwaarden gesteld door artikel 64 van de Grondwet, is uw commissie van oordeel dat de geloofsbrieven van de door de hoofdbureaus van de kieskringen Luik en Namen voor verkozen verklaarde volksvertegenwoordigers en leden-opvolgers geldig mogen worden verklaard en stelt zij voor hen respectievelijk als titelvoerende leden en opvolgers toe te laten.

 

Le président: Je mets aux voix les conclusions de la commission.

Ik breng de besluiten van de commissie in stemming.

 

Personne ne s'y oppose? (Non)

Elles sont adoptées.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Dan zijn ze aangenomen.

 

Je proclame membres effectifs de la Chambre des représentants les élus des provinces de Liège et de Namur dont la commission propose l'admission.

Ik roep tot lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers uit, de verkozenen van de provincies Luik en Namen wier toelating door de commissie wordt voorgesteld.

 

Je proclame en outre membres suppléants les élus dont l'admission est proposée en cette qualité.

Bovendien roep ik tot opvolger uit, de als dusdanig verkozenen wier toelating wordt voorgesteld.

 

J'invite les membres effectifs, ainsi que les membres suppléants appelés à remplacer les membres effectifs démissionnaires, à prêter le serment suivant: "Je jure d'observer la Constitution".

Ik nodig de effectieve leden, alsook de opvolgers die de ontslagnemende effectieve leden vervangen, uit de volgende eed af te leggen: "Ik zweer de Grondwet na te leven".

 

"Ich schwöre die Verfassung zu befolgen".

 

Je rappelle que les membres élus par les collèges électoraux relevant de la région de langue française et les membres élus par le collège électoral de l'arrondissement de Verviers font partie du groupe linguistique français;

Les députés élus dans la circonscription électorale de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand, assistent de droit aux séances du Parlement de la Communauté germanophone avec voix consultative, lorsqu'ils ne sont pas membres de ce parlement.

Ik herinner eraan dat de leden gekozen door de kiescolleges die behoren tot het Franse taalgebied en de leden gekozen door het kiescollege van het arrondissement Verviers deel uitmaken van de Franse taalgroep.

De leden die verkozen zijn in de kieskring Verviers, die hun woonplaats hebben in het Duitse taalgebied en die de grondwettelijke eed uitsluitend of eerst in het Duits hebben afgelegd, wonen van rechtswege met raadgevende stem de vergaderingen van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap bij wanneer zij geen lid van dat parlement zijn.

 

Frédéric Daerden, Malik Ben Achour, Christophe Lacroix, Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Sarah Schlitz, Samuel Cogolati, Julie Chanson, Nadia Moscufo, Gaby Colebunders, Eliane Tillieux, Jean-Marc Delizée, Maxime Prévot, Georges Gilkinet et Thierry Warmoes prêtent le serment constitutionnel successivement en français, en néerlandais et en allemand.

Frédéric Daerden, Malik Ben Achour, Christophe Lacroix, Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Sarah Schlitz, Samuel Cogolati, Julie Chanson, Nadia Moscufo, Gaby Colebunders, Eliane Tillieux, Jean-Marc Delizée, Maxime Prévot, Georges Gilkinet en Thierry Warmoes leggen de grondwettelijke eed achtereen­volgens af in het Frans, in het Nederlands en in het Duits.

 

Sophie Thémont, Vanessa Matz et David Clarinval prêtent le serment constitutionnel successivement en français et en néerlandais.

Sophie Thémont, Vanessa Matz et David Clarinval leggen de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Frans en in het Nederlands.

 

Marc Goblet prête le serment constitutionnel en français.

Marc Goblet legt de grondwettelijke eed af in het Frans.

 

Kattrin Jadin prête le serment constitutionnel successivement en allemand, en français et en néerlandais.

Kattrin Jadin legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Duits, in het Frans en in het Nederlands.

 

Raoul Hedebouw prête le serment constitutionnel successivement en néerlandais, en français et en allemand.

Raoul Hedebouw legt de grondwettelijke eed achtereenvolgens af in het Nederlands, in het Frans en in het Duits.

 

Collega's, wij kunnen een punt zetten achter de eedafleggingen. Aldus is de Kamer effectief geïnstalleerd.

 

Ik consulteer u over de rest van de agenda.

 

Je devrais maintenant aborder avec vous le reste de l'agenda mais je sais d'ores et déjà que plusieurs groupes préfèrent reporter les autres points inscrits à l'ordre du jour.

 

Ik moet alleen opmerken dat wij niet te lang kunnen wachten met de verkiezing van het voorlopig Bureau omdat het er moet zijn om de uitslag van de Europese verkiezingen te valideren, wat uiterlijk op 2 juli moet gebeurd zijn.

 

07.02  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le président, pour des raisons évidentes d'organisation, je vous propose de reporter les autres points de l'ordre du jour à une séance ultérieure.

 

07.03  David Clarinval (MR): Monsieur le président, le MR propose de suivre la suggestion de M. Laaouej et de reporter la suite de nos travaux à la prochaine réunion.

 

07.04  Kristof Calvo (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijn fractie sluit zich graag aan bij de oproep van de andere collega's.

 

Ik wil meteen ook van de gelegenheid gebruik­maken om u te bedanken voor uw werkzaam­heden vandaag om de vergadering in goede banen te leiden.

 

07.05  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur le président, on ne nous a pas demandé notre avis, mais nous sommes d'accord!

 

Le président: Continuez comme cela, monsieur Hedebouw! (Hilarité)

 

Quelqu'un voudrait-il encore prendre la parole?

 

Collega's, ik stel dan ook voor om de werkzaamheden te verdagen. Ik stel voor dat de Kamer opnieuw samenkomt op donderdag 27 juni 2019 om 14.15 uur, pour la suite de l'agenda.

 

Collega's, staat u me toe dat ik mezelf een machtiging verleen. Ik vraag u de machtiging om een conferentie van fractieleiders samen te roepen.

 

Je demande la possibilité de le faire. Normale­ment, ma tâche se terminait aujourd'hui.

 

Tout le monde est-il d'accord? (Assentiment)

 

Dan zal ik volgende week woensdag een conferentie van de fractieleiders bijeenroepen.

 

08 Modifications au sein du gouvernement

08 Wijzigingen binnen de regering

 

Par lettre du 13 juin 2019, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 6 juin 2019 intitulé "Gouvernement – Démission – Modification".

Bij brief van 13 juni 2019 zendt de eerste minister een afschrift over van het koninklijk besluit van 6 juni 2019 met als opschrift "Regering – Ontslag – Wijziging".

 

Par lettre du 19 juin 2019, le premier ministre transmet copie de l'arrêté royal du 12 juin 2019 intitulé "Gouvernement – Modification – Nomination".

Bij brief van 19 juni 2019 zendt de eerste minister een afschrift over van het koninklijk besluit van 12 juni 2019 met als opschrift “Regering – Wijziging – Benoeming”.

 

09 Constitution du Parlement wallon

09 Wettig- en voltalligverklaring van het Waals Parlement

 

Par lettre du 11 juin 2019, le Parlement wallon fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 11 juni 2019 brengt het Waals Parlement ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

10 Constitution du “Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie”

10 Wettig- en voltalligverklaring van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

 

Par lettre du 13 juin 2019, le "Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie" fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 13 juni 2019 brengt de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat hij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

11 Constitution du Parlement de la Communauté française

11 Wettig- en voltalligverklaring van het Parlement van de Franse Gemeenschap

 

Par lettre du 18 juin 2019, le Parlement de la Communauté française fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 18 juni 2019 brengt het Parlement van de Franse Gemeenschap ons ter kennis dat het ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

12 Groupes politiques – Composition

12 Politieke fracties – Samenstelling

 

Conformément à l'article 11, point 1, alinéa 2, du Règlement, les groupes politiques ont remis la liste de leurs membres et communiqué le nom de leur président.

Overeenkomstig artikel 11, punt 1, tweede lid, van het Reglement, hebben de politieke fracties de lijst van hun leden overhandigd en de naam van hun fractievoorzitter opgegeven.

 

La liste des membres par groupe est reprise dans l’annexe.

De lijst van de leden per fractie wordt in de bijlage opgenomen.

 

NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE (N-VA)

Président:

Voorzitter:

Peter De Roover

 

ECOLOGISTES CONFÉDÉRÉS POUR L'ORGANISATION DE LUTTES ORIGINALES –GROEN (ECOLO-GROEN)

Président:

Voorzitter:

Kristof Calvo

 

PARTI SOCIALISTE (PS)

Président:

Voorzitter:

Ahmed Laaouej

 

VLAAMS BELANG (VB)

Présidente:

Voorzitter:

Barbara Pas

 

MOUVEMENT REFORMATEUR (MR)

Président:

Voorzitter:

David Clarinval

 

CHRISTEN-DEMOCRATISCH & VLAAMS (CD&V)

Président:

Voorzitter:

Servais Verherstraeten

 

PARTIJ VAN DE ARBEID – PARTI DU TRAVAIL DE BELGIQUE (PVDA-PTB)

Président:

Voorzitter:

Raoul Hedebouw

 

OPEN VLAAMSE LIBERALEN EN DEMOCRATEN (Open Vld)

Président:

Voorzitter:

Patrick Dewael

 

SOCIALISTISCHE PARTIJ ANDERS (sp.a)

Présidente:

Voorzitter:

Meryame Kitir

 

CENTRE DÉMOCRATE HUMANISTE (cdH)

Présidente:

Voorzitter:

Catherine Fonck

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 27 juni 2019 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 27 juin 2019 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 16.53 uur.

La séance est levée à 16 h 53.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 001 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 001 bijlage.