Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Lundi 23 mars 2020

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Maandag 23 maart 2020

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 07 et présidée par M. Patrick Dewael.

De vergadering wordt geopend om 14.07 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

 

Le président: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l’ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

David Clarinval.

 

01 Prise en considération d'une proposition

01 Inoverwegingneming van een voorstel

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 23 mars 2020, je vous propose d'inscrire à l'ordre du jour de la séance plénière de cet après-midi  la prise en considération de la proposition de loi (MM. Kristof Calvo, Peter De Roover, François De Smet, Mme Catherine Fonck, M. Georges Gilkinet, Mme Meryame Kitir, MM. Ahmed Laaouej, Egbert Lachaert, Benoît Piedboeuf et Servais Verherstraeten) habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, n° 1104/1.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 maart 2020, stel ik u voor op de agenda van de plenaire vergadering van deze namiddag in te schrijven de inoverwegingneming van het wetsvoorstel (de heren Kristof Calvo, Peter De Roover en François De Smet, mevrouw Catherine Fonck, de heer Georges Gilkinet, mevrouw Meryame Kitir, de heren Ahmed Laaouej, Egbert Lachaert, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten) dat machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus Covid-19, nr. 1104/1.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Demande d'urgence

Urgentieverzoek

 

Gezien de aard van het voorstel, neem ik aan dat de urgentie vanzelfsprekend is. Ik neem ook aan dat u mij ontslaat van de gebruikelijke procedure van zitten en opstaan en stel dus voor dat deze vergadering de urgentie aan dit voorstel verleent.

 

Sommes-nous d'accord? (Oui)

Kunt u hiermee instemmen? (Ja)

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 26 maart 2020 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 26 mars 2020 à 14 h 15.

 

La séance est levée à 14 h 08.

De vergadering wordt gesloten om 14.08 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 032 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 032 bijlage.