Commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives

Commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken

 

du

 

Mercredi 23 octobre 2019

 

Matin

 

______

 

 

van

 

Woensdag 23 oktober 2019

 

Voormiddag

 

______

 

 


La réunion publique de commission est ouverte à 10 h 28 et présidée par Mme Caroline Taquin.

De openbare commissievergadering wordt geopend om 10.28 uur en voorgezeten door mevrouw Caroline Taquin.

 

La présidente: Chers collègues, j'ai avant tout deux demandes à vous faire. Tout d'abord, M. Senesael demande de regrouper les différentes questions qu'il a à poser aujourd'hui, pour éviter les allers-retours en commission. Cette proposition pourrait vous concerner aussi à d'autres moments. Les questions n° 55000861C, n° 55001020C et n° 55001022C seraient posées après la question n° 55000921C de M. Kir, si personne n'y voit d'objection. Merci.

 

La deuxième demande émane de M. Clarinval. Il souhaiterait poser ses questions n° 55001099C et n° 55001101C aux alentours de 11 h 30 – 12 h, en fonction de l'évolution des travaux bien entendu. Il doit en effet se rendre en Conférence des présidents ensuite. J'espère que vous n'y voyez pas d'objection. Merci.

 

01 Vraag van Barbara Pas aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het taalrapport 2018" (55000175C)

01 Question de Barbara Pas à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le rapport linguistique 2018" (55000175C)

 

01.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het is mijn jaarlijkse gewoonte om de minister van Binnenlandse Zaken te interpelleren over het taalrapport van de Brusselse vicegouverneur.

 

Helaas wordt dat rapport jaarlijks slechter en slechter. Uit het rapport voor 2018 blijkt dat de niet-toepassing van de taalwetgeving bij aanwervingen en benoemingen in het Brussels Gewest opnieuw een dieptepunt bereikt.

 

Ik geef u enkele cijfers. Opnieuw is meer dan 95,5 % van alle contractuele aanwervingen van Franstaligen bij de Brusselse OCMW’s niet in overeenstemming met de taalwet. In 2018 werden in totaal 3.113 beslissingen onderworpen aan het taaltoezicht van de vicegouverneur. Daarvan waren er amper 673 - iets meer dan 21 % - in orde met de taalwetgeving.

 

In dit verhaal dragen niet enkel de 19 Brusselse gemeentes en OCMW’s een zware verantwoordelijkheid, maar ook de Brusselse regering en het Verenigde College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie omdat zij in 2018 niet één schorsing door de vicegouverneur hebben omgezet in een vernietiging.

 

Daarmee geven zij het signaal dat de taalwet wat hen betreft absoluut niets waard is. De Raad van State heeft in het verleden echter al herhaaldelijk geoordeeld dat de vernietigingsbevoegdheid niet facultatief, maar verplichtend is.

 

Daarnaast blijkt uit dat rapport ook nog het probleem van de taalpariteit, zeker voor de hogere betrekkingen. Er is het gegeven dat 25 % van de lagere betrekkingen normaal gezien dient voorbehouden te worden aan Nederlandstaligen. De vicegouverneur stelt in het rapport vast dat vijf Brusselse gemeenten en acht OCMW’s daar niet in slagen.

 

Mijnheer de minister, u bent ook bevoegd voor de taalwetgeving. Wanneer de federale overheid vaststelt dat een wet die tot haar bevoegdheden behoort niet wordt nageleefd, is het aan u om op te treden en de nodige maatregelen te nemen.

 

Hebt u al iets ondernomen om een einde te stellen aan deze schandelijke toestanden? Bent u bereid een omzendbrief te schrijven omtrent de toepassing van de taalwet? Bent u bereid om desnoods via gerechtelijke weg op te treden tegen het aanhoudende incivisme van de Brusselse instanties?

 

01.02 Minister Pieter De Crem: Beste collega Pas, u hebt terecht de opmerking gemaakt dat ik als minister van Binnenlandse Zaken voor de taalwetgeving bevoegd ben. Dat betekent dat ik bevoegd ben om de wetgeving te laten aanpassen en uitvoeringsbesluiten te nemen. Elke minister is daarentegen bevoegd om de taalwetgeving te doen toepassen in de diensten die onder zijn bevoegdheid vallen.

 

Ingevolge de bevoegdheidsverdelende regel­geving komt het de federale overheid in dit geval niet toe om toezicht uit te oefenen op de bestuurstaalwet. Dit is aan de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Ik zal echter niet nalaten, ik benadruk dit, om een brief te sturen aan de voorzitter van de Vaste Comissie voor Taaltoezicht met de vraag of hij de mogelijkheid onderzoekt om de ondergeschikte besturen in het tweetalige gebied te Brussel of van Brussel Hoofdstad de taalwetgeving opnieuw in herinnering te brengen, maar ook de verplichting van de toepassing ervan te benadrukken.

 

01.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord.

 

U hebt alleszins al iets meer gedaan dan uw voorganger die ik elk jaar interpelleer. Dat kan ik in lopende zaken niet doen. Ik kan geen motie van aanbeveling indienen.

 

Het toezicht zit inderdaad bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar als men hier vaststelt dat dit toezicht jaar na jaar met de voeten wordt getreden, kunt u wel wetgevend optreden en dat toezicht eraan onttrekken.

 

Ik ben al blij met de brief die u stuurt. Ik zal u ook tegemoetkomen om dit probleem op te lossen. Er is in deze commissie een wetsvoorstel hangende waarmee onder meer de vernietigings­bevoegdheid naar de vicegouverneur gaat, aangezien er in Brussel geen enkel gevolg aan wordt gegeven.

 

Omdat u die bekommernis deelt, hoop ik dat de regeringspartijen en uw partij al zeker mijn wetsvoorstel mee zullen steunen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

02 Questions jointes de

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le déploiement du système ANPR" (55000864C)

- Ludivine Dedonder à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "L'installation et l’utilisation des caméras ANPR" (55001187C)

02 Samengevoegde vragen van

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De uitrol van het ANPR-systeem" (55000864C)

- Ludivine Dedonder aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De installatie en het gebruik van ANPR-camera's" (55001187C)

 

02.01  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, uw voorganger, de heer Jambon, besliste om 3.000 ANPR-camera's te installeren. Recent verscheen in Le Soir een artikel met enkele opmerkelijke cijfers. Het ANPR-programma zou tot dusver al 30 miljoen euro hebben gekost, terwijl door personeelstekort het gros van de gegevens onmiddellijk wordt geklasseerd.

 

Ten eerste, wat gebeurt er met de registratie van de niet-gesignaleerde nummerplaten? Worden ze bewaard? Zo ja, hoelang wordt de informatie bewaard en met welk doeleinde?

 

Ten tweede, kranten berichten dat door personeelstekort een groot deel van de registraties van gesignaleerde nummerplaten onmiddellijk wordt geklasseerd. Aan hoeveel registraties van gesignaleerde nummerplaten wordt geen enkel gevolg gegeven?

 

Ten derde, als de cijfers kloppen, bent u zinnens het hele plan van Jambon om 3.000 ANPR-camera’s uit te rollen, uit te voeren gelet op de kostprijs?

 

Ten vierde, onderschrijft u het project van uw voorganger om een sluitend cameraschild te installeren? Welke rol ziet u voor massale datacaptatie in het bredere politiewerk weggelegd? Welke verhouding ziet u tussen het concept van gemeenschapsgeoriënteerde politie en massale datacaptatie?

 

02.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Colebunders, ik zal u een uitgebreid antwoord geven.

 

Mme Dedonder a aussi posé des questions.

 

Ik geef alle antwoorden en zal op het moment zelf proberen om nog wat te vertalen naar de taal van Vondel.

 

Ik herhaal wat ik reeds in vorige commissievergaderingen heb gezegd. De verwerking van gegevens die worden geregistreerd door de intelligente camera's voor automatische nummerplaatherkenning, wordt geregeld door de wet op het politieambt. De wettelijke bewaartermijn bedraagt maximaal twaalf maanden, te rekenen vanaf de captatie. Om het juiste evenwicht te vinden tussen de bescherming van de privacy en veiligheid en om redenen van dataminimalisatie, wordt de opslag echter beperkt tot één maand. Voor gerechtelijke doeleinden kan de termijn worden uitgebreid.

 

Een globale strategische visie, gevalideerd door het coördinatiecomité van de geïntegreerde politie, dient als leidraad voor het interventiebeleid op arrondissementeel niveau. De doeleinden van het ANPR-netwerk zijn zowel van bestuurlijke als van gerechtelijke aard. Dat gaat van registratie van snelheidsovertredingen tot de bestrijding van de zware en georganiseerde criminaliteit en terrorisme. De interventies zijn afhankelijk van de aard van de hit en ze kunnen zowel in reële tijd als uitgesteld plaatsvinden. Dat wordt mee bepaald door het aantal beschikbare ploegen op het terrein en vooral door de prioriteiten vastgelegd in het interventiebeleid.

 

Het spreekt voor zich dat de vaststellingen van een verkeersongeval meer prioriteit krijgen dan bijvoorbeeld een hit voor een niet-verzekerd voertuig.

 

Het is evenwel niet omdat er geen onmiddellijke interventie heeft plaatsgevonden, dat de informatie voor de politiediensten verloren zou zijn gegaan. Een interventie kan namelijk nog in uitgestelde tijd plaatsvinden en de ANPR-gegevens kunnen bovendien ook nog in een tweede of derde lijn door fenomeencoördinatoren of onderzoekers worden gebruikt.

 

Er is momenteel geen nood aan een geïntegreerde centrale registratie om al dan niet gevolg te geven aan een ANPR-hit. De eventuele behoefte daaraan dient door de bestuurlijke en gerechtelijke autoriteiten te worden bepaald.

 

Het cameraschild wordt verder uitgerold zoals gepland en voldoet aan de Europese privacyregels. Het gemeenschapsgerichte politiemodel, waarvoor de politiehervorming bij uitstek heeft gekozen, geldt als uitgangspunt voor alle nieuwe technologieën en dus ook voor het ANPR-netwerk.

 

In een eerste fase omvatte het ANPR-netwerk, zijnde het schild dat in 2017 werd geoperationaliseerd, camera's die aan de grensposten werden geplaatst, dus op de plaatsen waar autosnelwegen het land binnenkomen. Dat zijn de zogenaamde transitposten. Dat was in beide richtingen, zowel uitgaand, het land uit, als ingaand, landinwaarts.

 

02.03  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, indien ik het goed begrijp, zult u het resterende deel van de 3.000 camera's wel plaatsen. De cijfers die ik heb gevonden, hebben het over een duizendtal camera's die in 2018 al zouden zijn geplaatst.

 

Voor ons is het verhaal enigszins raar. Wij besparen op personeel en op manpower. Op bepaalde afdelingen is er een tekort aan politieagenten van 14 % tot 16 %. Wij investeren echter wel in iets als het hele ANPR-systeem. Nochtans, indien de kostprijs tot heden van 30 miljoen euro klopt, wil ik wel eens het totaalcijfer zien. Gelet op de bijkomende personeelskosten om het project te laten slagen, zullen we, vrees ik, nog achterovervallen van de eindfactuur ervan.

 

02.04 Minister Pieter De Crem: Mevrouw, de voorzitter, ik heb een antwoord gegeven op de vragen van de heer Colebunders. De andere vragen heeft hij niet aangekaart.

 

Mme la présidente, j'ai donné toute la réponse à M. Colebunders.

 

La présidente: Monsieur le ministre, Mme Ludivine Dedonder avait une question jointe sur le même sujet. Elle est actuellement dans le train et arrivera avec un peu de retard. Exceptionnellement, voudriez-vous malgré tout répondre à sa question si celle-ci suscitait de nouvelles interrogations auxquelles il n'aurait pas été répondu?

 

02.05  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, étant donné que la question n'est pas encore terminée, je peux répondre ce qui suit.

 

Chère collègue Dedonder, en ce qui concerne vos questions, je ne peux qu'être court dans mes réponses…

 

(…): Elle n'est pas présente!

 

02.06  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, je fais remarquer que moi, je suis présent! Certains sont dans le train, en train de faire des choses que j'ignore, pendant que je suis en train de répondre à la question de quelqu'un qui est dans le train. Ce n'est pas de ma faute!

 

Chère collègue Dedonder, dans la première phase du bouclier ANPR qui a été opérationnalisée en 2017, des caméras ont été placées à tous les postes frontaliers, le long des autoroutes et ce dans les deux directions.

 

En ce qui concerne la seconde question, les caméras ANPR sont actives dans toutes les provinces concernées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

03 Question de Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "L'enregistrement des empreintes digitales" (55000865C)

03 Vraag van Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De vingerafdrukregistratie" (55000865C)

 

03.01  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, na enige aarzeling zet u toch verder met de onder minister Jambon goedgekeurde registratie van de vingerafdruk op de identiteitskaart. De Gegevensbeschermings­autoriteit gaf echter tot tweemaal een negatief advies over deze maatregel.

 

Ook een recentere studie van een onderzoeksgroep aan de KUL stelde ernstige vragen bij deze maatregel. Ze werd disproportioneel en onduidelijk geformuleerd genoemd. Dit zijn serieuze aantijgingen gezien het gaat om de gegevens van alle Belgen.

 

In augustus vond er nog een grootschalige diefstal van biometrische gegevens plaats door hackers. Wereldwijd werden 1 miljoen gegevens te grabbel gegooid.

 

In België komt identiteitsfraude zeer weinig voor en bovendien neemt de frequentie al jaren af. Gezien het risico veroorzaakt door hackers lijkt deze maatregel ons dus eerder in gevaar te brengen, dan dat ze ons voor gevaar behoedt.

 

Wie zal er exact toegang krijgen tot de opslag van vingerafdrukken vooraleer deze verwijderd worden? Om welke gemeentelijke ambtenaren gaat het precies? De onderzoeksgroep COSIC maakte zich zorgen om de onduidelijke verwijzing hieromtrent in de wet.

 

De tijdelijke digitale opslag van vingerafdrukken wordt verdedigd omdat er een fout kan gebeuren met het uploaden op de identiteitskaart. Is de kans dan zo reëel dat de vingerafdruk foutief geüpload wordt? Is hierover een inschatting gemaakt die deze opslag redelijk maakt?

 

Het aanmaken van een identiteitskaart duurt ongeveer drie weken. Waarom die gegevens dan drie maanden bewaren?

 

Er bestaat tegenwoordig nieuwe technologie die elke vorm van opslag overbodig maakt, waardoor de vingerafdruk onmiddellijk op de kaart geüpload kan worden, zonder enige opslag. Als u dan toch vingerafdrukken op de identiteitskaart wil, waarom overweegt u deze modernere en veiligere technologie dan niet?

 

Het aantal gevallen van identiteitsfraude neemt jaarlijks af. Waarom voert u een maatregel door, die mogelijk risicovol is, terwijl het probleem steeds kleiner wordt?

 

Na goedkeuring van de wet in de commissie ontstond er online meteen een campagne hashtag "ikweiger". Wat zal de sanctie zijn als mensen zich burgerlijk ongehoorzaam opstellen en weigeren hun vingerafdruk te laten registreren?

 

03.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Colebunders, de verordening (EU) 2019/1157 verplicht België om vingerafdrukken toe te voegen aan de Belgische identiteitskaarten, en dat op een conforme manier, zoals bij de verstrekking van verblijfstitels voor derdelanders en reispassen. Elke nieuw uitgegeven Europese identiteitskaart dient vanaf 2 augustus 2021 de vingerafdrukken te bevatten.

 

Zoals in mijn eerder gegeven antwoord op de mondelinge vraag van mevrouw Gabriëls kan ik herhalen dat ik akte heb genomen van het rapport van een onderzoeksgroep van de KU Leuven, waarin staat dat hij onvoldoende zicht heeft op de ICT-veiligheidsmaatregelen die de overheid neemt om de vingerafdrukken te beschermen, maar uiteraard vormt dat reeds een veiligheids­maatregel op zich en wordt een dergelijke gevoelige materie logischerwijze niet in een wet beschreven. Als de onderzoeksgroep daarentegen wenst te weten wie toegang kan krijgen tot de gegevens, volstaat het om de wet te consulteren, waar dat in artikel 6, § 2 wordt beschreven.

 

Voor de digitale opslag, de tijdelijke weliswaar, werd gekozen om dat op dezelfde manier te doen als bij de reispassen en de verblijfstitels van derdelanders, zoals dat reeds sinds 2013 het geval is en die eveneens gedurende drie maanden worden bewaard. Dat komt overeen met een periode die een burger geacht wordt om zijn identiteitskaart op te halen. Op heden hebben mijn diensten geen weet van uitgelekte vingerafdrukken bij reispassen en verblijfstitels van derdelanders, ondanks het feit dat die reeds zes jaar op dezelfde wijze tijdelijk digitaal worden opgeslagen.

 

Voorts is het direct opladen van de vingerafdrukken op de identiteitskaart overigens helemaal niet veiliger dan de centrale opslag. De centrale opslag gebeurt op een beveiligde site, waarna er geen aanpassingen meer aan de biometrische data kunnen gebeuren. Wanneer de mogelijkheid zou bestaan dat dit op de gemeenteadministratie gebeurt, is de kans op veiligheidsincidenten net groter. Zo zouden bijvoorbeeld op gestolen documenten van mensen die gelijken op de aanvrager van de kaart, nog vingerafdrukken kunnen worden aangebracht. Door vingerafdrukken al voorafgaand aan de aflevering ervan te personaliseren op de centrale plaats, wordt lookalikefraude vermeden. De afname van de identiteitsfraude is inderdaad een feit en wordt vooral vastgesteld op de documenten die reeds vingerafdrukken bevatten. Het toevoegen van vingerafdrukken aan de identiteitskaart zal deze vorm van fraude dan ook nog meer terugdringen.

 

Ten slotte zal er geen identiteitskaart kunnen worden uitgereikt aan de mensen die weigeren hun vingerafdrukken te laten registreren. Zij zullen vanaf dan hun identiteit niet meer kunnen bewijzen.

 

03.03  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Samengevoegde vragen van

- Leen Dierick aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het stilleggen van de reactor Tihange 2" (55000876C)

- Samuel Cogolati aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het uitstel van de heropstart van de kernreactor Tihange 2 tot 17 november" (55001167C)

04 Questions jointes de

- Leen Dierick à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La mise à l'arrêt du réacteur Tihange 2" (55000876C)

- Samuel Cogolati à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La prolongation jusqu’au 17 novembre de l’arrêt du réacteur de Tihange 2" (55001167C)

 

04.01  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, depuis le 6 octobre, le réacteur de Tihange 2 est à l’arrêt. Cet arrêt a été provoqué par une température trop élevée dans une pompe de la partie nucléaire de la centrale et devait durer 2 semaines. Sur le site Transparency d'ENGIE Electrabel, il est indiqué que cet arrêt était prévu. Cependant, nous avons plutôt l'impression qu'il s'agit d'un incident. Le 18 octobre dernier, un report du redémarrage du réacteur a été annoncé par ENGIE Electrabel. Il est maintenant prévu que le réacteur reste à l'arrêt jusqu’au 17 novembre, soit 6 semaines d’arrêt et trois fois plus longtemps que ce qui avait été annoncé.

 

Monsieur le ministre, quelle est la cause de cet allongement de la durée d’arrêt du réacteur de Tihange 2? Des opérations supplémentaires à l’entretien de la pompe ont-elles été programmées? L’état de la pompe, ou d’une autre partie du circuit de refroidissement, était-il pire que ce qui était attendu?

 

Dans la mesure où l’arrêt initial devait durer deux semaines, pourquoi le report du redémarrage du réacteur de Tihange 2 a-t-il été annoncé si tardivement? Quelles sont les garanties qu’un nouveau report ne soit pas annoncé et que le réacteur redémarrera bel et bien le 17 novembre?

 

04.02  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, pendant le week-end des 5 et 6 octobre, la température d'une des composantes du moteur d'une des trois pompes primaires de Tihange 2 a augmenté.

 

Deze primaire pompen maken deel uit van de koelkring van de reactor en liggen dus binnen het nucleaire gedeelte van de centrale. De verhoogde temperatuur bleef evenwel onder de door de constructeur aanbevolen limieten en is niet onderhevig aan wettelijke vereisten.

 

Uit voorzorg besloot de exploitant de reactor vroegtijdig stil te leggen om een diagnose te kunnen stellen van de pompen. Het betrof hier dus geen noodstop maar wel een manuele stillegging van de reactor, die enkele uren voor de interventie werd gepland en die conform de exploitatie­procedures werd uitgevoerd.

 

Une première analyse de l'opérateur a montré qu'une enquête plus approfondie était nécessaire et que l'ensemble du moteur devait être retiré. Un moteur de rechange serait, entre-temps, installé et assumerait le rôle du moteur qui faisait l'objet de l'enquête approfondie.

 

L'exploitant avait également prévu, à l'occasion du prochain arrêt du réacteur, de réaliser des tests sur certaines vannes vapeur du circuit secondaire. L'exploitant a donc effectué ces tests, lesquels ont démontré qu'une des vannes nécessitait une maintenance approfondie car elle ne répondait pas pleinement aux critères d'ouverture.

 

Het FANC kan bevestigen dat de veiligheidsprocedures bij dit incident correct werden gevolgd door de exploitant. De veiligheidsautoriteit werd correct en tijdig op de hoogte gebracht. Ook voor het stilleggen van de reactor werden de procedures correct toegepast. Gedurende de acties die door de exploitant werden ondernomen, werden de gebruikelijke procedures correct gevolgd. Het FANC kan dan ook bevestigen dat er geen gevaar geweest is voor de veiligheid van de werknemers en de omwonenden en dat er geen impact geweest is op het milieu.

 

Enfin, en ce qui concerne votre dernière question, le site d'ENGIE Electrabel dédié à la transparence est lié aux règles de la concurrence du marché de l'énergie. L'AFCN n'a donc aucun regard sur le vocabulaire qui y est utilisé.

 

04.03  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Cet arrêt n'était donc effectivement pas prévu. Ce n'est sûrement pas le langage approprié. Je vous remercie pour la clarification, puisqu'il s'agissait bien d'une manuele stillegging, comme vous l'avez dit.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: La question suivante inscrite à l'ordre du jour est une des questions que j'ai déposées. Êtes-vous d'accord que je la pose depuis le banc de la présidence?

 

04.04  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): L'usage est que la présidente pose ses questions à la fin de la séance des questions.

 

La présidente: Dans ce cas, je la poserai en fin de séance.

 

Les questions n° 55000913C et 55000914C de M. Emir Kir et la question n° 55000919C de M. Éric Thiébaut sont transformées en questions écrites.

 

05 Questions jointes de

- Eric Thiébaut à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le risque de cancer chez les sapeurs-pompiers" (55000920C)

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le risque de cancer encouru par les pompiers" (55001209C)

05 Samengevoegde vragen van

- Eric Thiébaut aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het kankerrisico bij brandweerlui" (55000920C)

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het kankerrisico bij brandweerlieden" (55001209C)

 

05.01  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, uit divers onderzoek blijkt dat brandweerlui een verhoogd risico op kanker hebben. Op de Belgische brandweerpakken worden ook kanker­verwekkende stoffen teruggevonden. De vakbonden voerden daarover de campagne "Vuur uit, gevaar voorbij?". Het is nuttig de opvolging daarvan te bekijken.

 

Brandweermannen komen met nogal wat producten in contact. Het grootste probleem lijkt de gebrekkige ontsmetting van het materiaal na gebruik te zijn. De jassen komen terecht in de brandweerwagens en de kleedkamers, terwijl ze veel giftige stoffen blijken te bevatten. Wij merken ook dat de meeste brandweermannen zeven tot acht jaar minder lang leven dan de gemiddelde mens.

 

Welke maatregelen worden er genomen om het besmette materiaal te reinigen na blootstelling aan giftige stoffen? Welke investeringen gebeuren er in bijvoorbeeld de waskamers in kazernes?

 

Uit onderzoek blijkt dat de meest afdoende methode een reiniging onder hoge druk met CO2 is. Met dat procedé zou tot 98 % van de schadelijke stoffen verwijderd worden. In welke mate wordt deze methode gebruikt bij de Belgische brandweer? Overweegt u bijkomende middelen vrij te maken voor een veralgemening van deze procedure?

 

In welke mate verloopt de reiniging van het brandweermateriaal volgens een gereglementeerde procedure? Wordt daar tijdens de opleiding voldoende aandacht aan besteed? Brandweerzones hebben een zekere mate van autonomie. In welke zin worden bijvoorbeeld de aankoop van materiaal of de richtlijnen rond kankerpreventie geuniformiseerd?

 

U ging op verzoek van de vakbonden bij de Hoge Gezondheidsraad advies vragen over het gebruik van nitrilhandschoenen door de brandweer. Hebt u al een antwoord gekregen? Wat is de richtlijn omtrent het gebruik van nitrilhandschoenen bij de brandweer?

 

05.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw de voorzitter, collega, samen met de preventieadviseurs van de brandweerzones werd na de campagne "Vuur uit, gevaar voorbij?" een procedure uitgewerkt voor de decontaminatie van vervuilde kledij. Deze procedure moet worden uitgevoerd op de plaats van de interventie en moet, indien ze correct uitgevoerd wil worden, voorkomen dat kankerverwekkende stoffen verspreid zouden geraken. De procedure is als "standaard­operatieprocedure" gevalideerd en wordt als best practice aan de zones aangeboden.

 

Principieel laat deze procedure niet toe dat er nog kledij gewassen zou worden in de kazernes zelf, tenzij in speciaal daartoe gebouwde, afgesloten ruimtes en met de nodige beschermende kledij. Mijn diensten zijn niet op de hoogte van het aantal zones dat deze methode toepast. Het is immers aan de zones zelf om een procedure toe te passen en daartoe in de nodige investeringen te voorzien. In het kader van welzijn op het werk dient elke zone in een procedure te voorzien om het risico op de verspreiding van kanker­verwekkende en andere vervuilde substanties te voorkomen.

 

Het kenniscentrum van de civiele veiligheid heeft een procedure van decontaminatie gevalideerd. Deze procedure is opgenomen in de opleiding en is van toepassing op het hele grondgebied, zo men ze wenst toe te passen en de investeringen te doen.

 

Ik ontving nog geen advies van de Hoge Gezondheidsraad.

 

05.03  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, ik maak mij ernstige zorgen, want door de hervormingen bij de civiele veiligheid — wij hebben verschillende hoorzittingen daarover gehad de laatste weken — kreunen sommige zones financieel. De discussie wie wat betaalt, is nog altijd gaande. De 50/50-regeling is nog lang niet volledig in orde. Ik vermoed dat die nog heel lang op zich zal laten wachten. Ik heb de indruk dat men zowel op federaal als op gemeentelijk vlak het liefst zo weinig mogelijk uitgeeft.

 

Ik heb een verleden bij Ford, zoals u weet. Een voorkomen ongeval of beroepsziekte is op lange termijn veel goedkoper dan een mensenleven. Ik vraag u dus nogmaals, mijnheer de minister, om ter zake dringend en daadwerkelijk een verplichting op te leggen. Het mag niet blijven bij goede intenties alleen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: La question n° 55000921C de M. Emir Kir est transformée en question écrite.

 

06 Question de Daniel Senesael à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La pension des CALog" (55000861C)

06 Vraag van Daniel Senesael aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het pensioen van het CALog-personeel" (55000861C)

 

06.01  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, il me revient une situation pour le moins surprenante: les agents du cadre administratif de la police (CALog) bénéficient d’une rémunération de compétences sur laquelle sont prélevées des cotisations sociales, ce qui est bien normal. Mais ces cotisations, manifestement, ne viennent pas abonder la pension versée à ces agents. Ceci parce qu’un arrêté royal n’aurait pas été pris dans ce sens.

 

En tant que ministre de tutelle, pouvez-vous me dire ce qu’il en est? Comment se fait-il que ces cotisations ne soient pas reversées aux agents partis en retraite? Où ces cotisations sont-elles logées? Quand allez-vous prendre cet arrêté permettant de rétablir les agents dans leurs droits?

 

06.02  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, cher collègue, l'octroi d'une allocation de développement des compétences pour les membres du personnel du CALog de la police intégrée constitue un supplément de traitement pouvant être pris en compte dans le calcul de la pension du secteur public. À cet effet, un projet d'arrêté royal doit également être présenté au Conseil des ministres.

 

Le ministre des Pensions a répondu à mes écrits du 22 février 2019 qu'une telle décision, vu son impact budgétaire, n'entre pas dans le cadre strict de la gestion des affaires courantes.

 

En ce qui concerne l'effet rétroactif et son éventuelle application sur les membres du personnel déjà pensionnés, je dois vous renvoyer vers mon collègue, ministre des Pensions.

 

Le court délai de réponse attribué pour une question orale ne me permet pas de déterminer le nombre de membres du personnel CALog pensionnés concernés, sans prendre en compte leur allocation de développement des compétences dans le calcul de leur pension.

 

Je vous propose d'introduire une question écrite. Je vous fournirai alors les données numériques dont je dispose. Mais le travail demandé à l'administration est considérable car le nombre de membres du personnel du CALog est fluctuant. De plus, les pensionnés du CALog ont très souvent une carrière mixte. Beaucoup proviennent d'autres administrations, voire du secteur privé. Pour donner des réponses justes, il faudra produire un gros travail de mise en cohérence.

 

06.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse. Comme vous l'avez suggéré et comme j'allais vous le proposer, je vais compléter ma question par une question écrite.

 

Si je résume bien votre pensée, l'arrêté royal ne pourra pas être pris tant que nous sommes en affaires courantes, vu l'impact budgétaire. Il serait quand même intéressant que les membres concernés puissent être informés de la situation. Par ailleurs, ces agents étant dans l'expectative et dans le doute, il faudrait les rassurer quant au devenir de cette pension.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Daniel Senesael à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les exigences de formation des pompiers au regard de la charge de travail" (55001020C)

07 Vraag van Daniel Senesael aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De opleidingsvereisten voor brandweerlieden in het licht van de werklast" (55001020C)

 

07.01  Daniel Senesael (PS): Monsieur le ministre, c’est un phénomène bien connu en ce qui concerne la police: il n’est pas rare de voir que les formations continuées dispensées aux policiers soient annulées parce que les agents ne peuvent s’y rendre sans mettre à mal la continuité du service. À tout le moins, de nombreux agents sont dans une situation de ne plus pouvoir se former pour ces raisons. Il s'agit d'un phénomène étroitement lié à la charge de travail et au sous-effectif chronique creusé par le gouvernement Michel.

 

Des auditions récentes laissent craindre que le phénomène puisse désormais s’étendre aux hommes du feu, professionnels et volontaires. Pour ces derniers, ces formations s’ajoutent à leur temps de travail volontaire et à leur emploi principal, laissant peu de place à la vie de famille et aux loisirs.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous me dire ce qu’il en est? Quel est le nombre de formations obligatoires ou facultatives organisées cette dernière année pour les pompiers? Quel est le taux de fréquentation? Quelles sont les conséquences sur la carrière ou sur l’emploi volontaire d’un déficit de formation? Quel est le nombre d’heures de formation par an prévu pour les hommes du feu?

 

07.02  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, les pompiers professionnels et volontaires doivent suivre au minimum 120 heures de formation continue par période de cinq ans afin de pouvoir exercer efficacement leur fonction. Cette formation vise à compléter et à améliorer les compétences des pompiers. Elle est organisée par les écoles du feu et, sauf les cas particuliers prévus par le statut administratif, le pompier qui ne satisfait pas à cette obligation réglementaire est démis d'office. Mes services ne disposent pas de statistiques relatives au nombre de démissions d'office prononcées par les zones de secours sur cette base.

 

Par ailleurs, chaque pompier professionnel ou volontaire suit également un minimum de 24 heures de formation permanente par an. Il s'agit d'exercices organisés par chaque zone de secours. Le nombre d'heures de formation permanente est fixé indépendamment du nombre d'heures de formation continue. La formation permanente est organisée en fonction de l'effectif en personnel, de la répartition des moyens et du résultat de l'analyse zonale des risques.

 

La formation continue et permanente est essentielle pour assurer la sécurité du pompier et de ses collègues et pour garantir au citoyen des interventions de qualité.

 

En ce qui concerne votre question relative à la disponibilité des volontaires dans les trois Régions, une partie substantielle de la formation de base peut entrer en ligne de compte dans le cadre du congé éducation. Pour les détails et les aspects pratiques, je vous invite à lire la circulaire ministérielle du 10 novembre 2016 relative au congé éducation pour les pompiers volontaires.

 

À cet égard, il convient d'observer que la formation de base et les formations nécessaires à une promotion hiérarchique sont comptabilisées en tant que formation continue.

 

En ce qui concerne la question d'un éventuel sous-effectif résultant de l'augmentation des obligations en matière de formation, je voudrais rappeler qu'une des composantes de la dotation fédérale complémentaire est spécifiquement prévue pour permettre des engagements supplémentaires en vue de compenser cette augmentation. Le montant total de cette composante s'élève à un peu plus de 82 millions d'euros en 2019 pour l'aide au recrutement et à l'investissement. L'affectation des montants des dotations fédérales de base et complémentaires relève cependant de l'autonomie et donc de la responsabilité des zones de secours elles-mêmes.

 

07.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse détaillée qui répond tout à fait aux questions qui vous ont été posées.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Je propose de passer à la question n° 55001022C de M. Senesael.

 

07.04  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Madame la présidente, sans vouloir vous embêter, pouvons-nous reprendre l'ordre du jour?

 

La présidente: Madame Thibaut, j'ai demandé tout à l'heure s'il n'y avait aucune objection – et tout le monde était là – à regrouper les questions de M. Senesael. Vous m'avez ensuite demandé de poser ma question en dernier lieu. Là aussi, l'ordre du jour a été modifié.

 

Entre collègues, nous pouvons faire preuve d'empathie et nous comprendre, quel que soit notre parti.

 

Je propose donc de passer à la question suivante de M. Seneseal, étant donné qu'auparavant, personne n'a émis d'objection.

 

Quand vous me solliciterez, je ferai preuve d'autant d'empathie.

 

08 Question de Daniel Senesael à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La présidence du SPF Intérieur" (55001022C)

08 Vraag van Daniel Senesael aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De functie van voorzitter van het directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken" (55001022C)

 

08.01  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, depuis fin juillet, Mme Mazzara, présidente du SPF Intérieur, a quitté ses fonctions pour exercer de nouvelles responsabilités comme directrice générale de l’Université Libre de Bruxelles. Depuis lors, la présidence du SPF est assurée par intérim par M. Roosemont. Je pense qu’il apparaît comme une évidence pour tout le monde qu’un service public d’une telle importance mérite un président ou une présidente à temps plein.

 

Dès lors, monsieur le ministre, pouvez-vous me dire quelles procédures ont été mises en place pour le remplacement de Mme Mazzara?

 

À quelle date le SPF disposera-t-il d’un président ou d’une présidente à temps plein?

 

Par ailleurs, pouvez-vous me dire quelles sont les règles qui président à la désignation d’un président ad interim dans ce genre de situation?

 

En l’état actuel des choses, quelle est la répartition linguistique au sein du comité de direction?

 

08.02  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, monsieur Senesael, la procédure de remplacement de la présidente du SPF Intérieur, Mme Mazzara, a été lancée sur le site web du Selor début septembre et la clôture des inscriptions était fixée au 26 septembre de cette année.

 

La procédure étant gérée par le SPF BOSA et Selor, mes services n'ont pas de vue sur le calendrier. En outre, un nouveau président ne peut être désigné tant que le gouvernement est en affaires courantes. C'est toujours la même histoire…

 

En ce qui concerne les règles de désignation d'un président ad interim, l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation prévoit en son article 20, § 3, la possibilité de désigner une personne en tant que remplaçant temporaire.

 

Par ailleurs, la répartition linguistique au sein du comité de direction est la suivante: deux mandataires francophones et quatre mandataires néerlandophones.

 

08.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour cette réponse claire et précise. Attendons que les affaires courantes se terminent. Si elles se terminent un jour…

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- Daniel Senesael à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les suicides au sein de la police" (55000924C)

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les suicides au sein de la police" (55001208C)

09 Samengevoegde vragen van

- Daniel Senesael aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De zelfmoorden bij de politie" (55000924C)

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Zelfmoorden bij de politie" (55001208C)

 

09.01  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, la charge psychosociale au sein de nos forces de police est particulièrement lourde. À des conditions de travail difficiles, à un métier – l’actualité vient de nous le rappeler de manière épouvantable – par essence dangereux et porteur d’une lourde pression psychologique, viennent se greffer des problèmes récurrents de sous-effectifs, ainsi qu’une faiblesse structurelle des services d’appui psychosociaux.

 

Début du mois d'août, un événement dramatique s’est déroulé, nous rappelant que cette charge est parfois tellement insupportable qu’elle peut conduire certains policiers à commettre l’irréparable. Un rapport du Comité P évoquait en 2008 quelque 19 suicides par an au sein des forces de police.

 

Monsieur le ministre, quel est aujourd’hui l’état de la situation? Quelles sont les mesures prises pour venir en aide aux policiers se trouvant dans une telle détresse? Quelle est l’attitude à l’égard des collègues, mais aussi des familles, qui doivent faire face à un deuil particulièrement douloureux?

 

09.02  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, op 10 oktober van dit jaar pleegde een commissaris zelfmoord. De zelfmoord zou volgens berichtgeving niet direct gelinkt zijn aan de werksituatie. Het lijkt ons echter toch aangewezen om proactief naar de situatie bij de politie te kijken, aangezien het werk een centrale plaats inneemt in ons leven, zeker bij politieagenten.

 

Tussen 2012 en 2018 daalde het budget met 15 %, wat voor spanningen zorgt. Politieagenten zijn plichtbewuste mensen die bereid zijn om de noodzakelijke overuren te kloppen wanneer de plicht roept. Nu lijkt het echter alsof de goodwill van de agenten gebruikt wordt om de structurele tekorten te overbruggen.

 

De vakbonden klagen dat de work-life balance steeds moeilijker wordt. Het gezins- of privéleven van de agent komt zo onder spanning te staan. Ook de machocultuur binnen de politie vormt een drempel om over problemen te praten en om hulp te zoeken. Dit fenomeen is ook vervlochten met het plichtbewustzijn. Agenten willen namelijk geen hulp vragen om niet uit te vallen om zo geen extra werklast op de schouders van collega’s te laten vallen. In 2017 deed de zelfmoordlijn enkele aanbevelingen. Het kan nuttig zijn om de opvolging hiervan te bespreken.

 

Politieagenten klagen dat ze steeds vaker overuren maken door personeelstekorten. Wat is volgens u de impact hiervan op het gezinsleven en de mentale gezondheid van politieagenten? Hoort u veel signalen van ontevredenheid hierover?

 

De zelfmoordlijn deed in 2017 enkele aanbevelingen. Zo werd voorgesteld dat politieoversten leren om adequaat door te verwijzen naar de hulpverlenende instanties. Is hier gevolg aan gegeven? Krijgen verantwoordelijken bij de politie de nodige info om te waken over de mentale gezondheid van het korps?

 

De zelfmoordlijn raadde aan om bij elk politioneel onderzoek rekening te houden met de mogelijke psychosociale impact. Is hier iets mee gebeurd? Op welke manier wordt er gewaakt over de mentale gezondheid bij mogelijks verontrustende situaties waar agenten mee te maken krijgen?

 

Welke plaats krijgt de mentale gezondheid tijdens de politieopleiding?

 

09.03  Pieter De Crem, ministre: Monsieur le président, chers collègues, monsieur Senesael, depuis 2017, le nombre de suicides diminue, même si chaque cas est un cas de trop.

 

Seize suicides ont été dénombrés en 2016, huit en 2017, onze en 2018 et sept en 2019. Ces chiffres concernent toute la police intégrée.

 

Tout suicide n'est évidemment pas lié systématiquement au travail. La démarche globale en termes de prévention des risques psychosociaux des services internes et du service interne de prévention de la police fédérale est, dans cette perspective, une étape importante dans la prévention des suicides au travail.

 

Collega Colebunders, de federale politie heeft een preventiebeleid uitgewerkt om psychosociale risico's te voorkomen.

 

La stress team prend en charge les membres du personnel qui présentent, entre autres, une problématique suicidaire et soutient les collègues lorsqu'un tel événement s'est produit. Ce service assure également des supervisions émotionnelles annuelles pour les membres du personnel pour lesquels la nature de la mission est particulièrement lourde d'un point de vue émotionnel et ce, afin de prévenir et de réduire les risques de développement de stress, de traumatisme ou de burn-out.

 

L'accueil des personnes en souffrance est repris dans le rôle des personnes de confiance et conseillers en prévention des services internes et externes de prévention et de protection au travail.

 

En outre, dès 2006, la thématique du suicide a fait l'objet d'une réflexion spécifique au sein de la police fédérale afin de mettre en place des mesures de prévention. La formation et la sensibilisation de la ligne hiérarchique font partie de ces mesures. C'est pourquoi cette thématique est reprise dans le trajet de formation et de développement personnel et professionnel des managers.

 

Au niveau de l'Académie nationale de police, de nombreuses formations à la prévention du suicide sont dispensées plusieurs fois par an.

 

Collega Colebunders, wanneer een politieonderzoek of een zaak op emotioneel vlak bijzonder moeilijk is, biedt het stressteam van de federale politie emotionele debriefings aan de medewerkers die bij deze onderzoeken betrokken zijn. Dit is namelijk het geval bij familiedrama's of andere bijzonder impacterende zaken.

 

Op het niveau van de nationale politieacademie en de erkende politiescholen heeft deze problematiek bijzondere aandacht gekregen. Vanaf de basisopleiding worden de politieagenten bewust gemaakt van het probleem van de stressbeheersing en de herkenning van de signalen ervan, ook al is het vooral aan hen om in dit stadium van hun loopbaan aanwijzingen te geven, waarmee ze zich kunnen beschermen tegen de risico's van het beroep.

 

09.04  Daniel Senesael (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et pour les chiffres concernant l'évolution du nombre de suicides. Comme vous le précisez, on ne peut évidemment pas faire le lien entre le suicide et le métier exercé. Je me réjouis en tout cas qu'une réflexion spécifique soit mise en place sur les mesures de prévention. C'est vraiment à ce stade-là qu'il convient d'agir. Les académies de police prennent aussi ce problème à bras-le-corps pour que des formations soient dispensées.

 

Il serait peut-être intéressant de réaliser un suivi de ces formations. Les académies de police disposent-elles d'une évaluation des formations dispensées? Quels aspects psychologiques ces dernières touchent-elles chez ceux qui la reçoivent?

 

09.05  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

U hebt te kennen gegeven dat het aantal de jongste jaren is gezakt. Daarom kom ik nog eens terug op wat ik bij mijn vraagstelling zei. Het antwoord op de vraag of het beleid al dan niet geslaagd is, is een kwestie van geluk voor de desbetreffende personen. Daarom richt ik mij eerder op het voorkomingsbeleid.

 

U zegt dat er in bepaalde aspecten geïnvesteerd wordt, evenals in de opleiding en kennisgeving. Ik had graag inzage in de richtlijnen die in het kader van het voorkomingsbeleid zijn uitgevaardigd. Kunnen wij die overhandigd krijgen?

 

Een tweede aspect is dat wij echt wel signalen krijgen van wegkijken vanwege het manpowerprobleem. Als immers een agent doorgestuurd wordt, dan is die voor een bepaalde tijd buiten dienst, wat de manpower niet ten goede komt. Dat aspect vraagt om aandacht. Mogelijk kan er veel opgelost worden als er voldoende budget is voor de aanwerving van meer politiepersoneel, maar dat is een andere discussie.

 

09.06 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Colebunders, ik zal u de richtlijnen laten bezorgen. Na afloop van deze commissievergadering kunt u contact opnemen met de heer Van Belleghem.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Chers collègues, je vous propose de passer aux questions de M. Clarinval comme cela a été proposé et décidé tout à l'heure.

 

09.07  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): (…)

 

La présidente: Excusez-moi, mais j'ai demandé tout à l'heure s'il n'y avait pas d'objection et vous ne vous êtes pas manifestée.

 

09.08  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Madame la présidente, il est normal que tout le monde ne soit pas en commission au début des questions. Un agenda est proposé. On ne peut pas imaginer que les députés ont, en amont, demandé à la présidente d'organiser le travail et que nous passons alors en dernier. C'est extrêmement particulier et dérangeant!

 

La présidente: Il n'y a rien de particulier. J'ai sollicité l'avis de tous les députés qui étaient présents à l'ouverture de la séance. Personne n'a émis d'objection. En revanche, vous êtes la seule à m'avoir demandé de reporter ma question en fin de séance alors que rien ne m'oblige à le faire et j'ai accédé à votre demande.

 

Monsieur Clarinval, je vous donne donc la parole.

 

09.09  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Madame la présidente, si mes informations sont bonnes, le ministre a annoncé en début de séance qu'il ne restait pas. Jusqu'à quelle heure le ministre sera-t-il présent? Il est important de le savoir eu égard à l'organisation de nos travaux.

 

La présidente: Je n'ai pas entendu cela. Monsieur le ministre, qu'en est-il?

 

09.10  Pieter De Crem, ministre: Non, je n'ai rien annoncé.

 

La présidente: Le ministre restera bien avec nous. Si nous ne perdons pas de temps, nous aurons terminé à une heure correcte.

 

09.11  Ludivine Dedonder (PS): Madame la présidente, je voudrais intervenir. Tout à l'heure, je n'étais pas présente pour poser ma question. Je voudrais faire part ici, et à monsieur le ministre en particulier, de plusieurs remarques. On m'a rapporté que vous aviez dit que ce n'était pas votre faute que je sois dans le train. Évidemment, ce n'est pas de votre faute mais ce n'est pas de la mienne non plus s'il y a une désorganisation totale du service des Commissions!

 

Je voudrais vous expliquer le problème et je ne pense pas être la seule à le connaître. J'étais prévue à la quatrième place il y a deux jours. Hier, dans l'après-midi, je me suis retrouvée à la trentième place. Avant d'aller me coucher, à minuit, j'ai encore regardé; j'étais toujours trentième. Ce matin, à 06 h 00, j'étais toujours trentième. Alors, veuillez m'excuser, non, je ne suis pas venue pour 10 h 00.

 

Je voudrais dire aussi qu'hier en commission de la Santé, après deux reports, j'ai enfin pu poser ma question. Qu'en commission de la Justice, il était indiqué hier que j'avais une question mais elle a disparu dans l'après-midi. Il en va de même pour la commission de l'Économie où ma question figurait en treizième place alors qu'elle a maintenant à nouveau disparu. Cet après-midi, en commission de la Mobilité, j'avais la question inscrite au point 10. Elle est passée au point 42. Un réel problème se pose au niveau du service des Commissions!

 

Personne n'est peut-être responsable ici mais il ne faut pas non plus nous renvoyer la faute. Excusez-moi: j'étais dans le train; je n'étais pas en train de faire du shopping. Je m'étais arrangée pour venir à une réunion qui avait déjà été postposée à deux reprises en raison, encore une fois, de cette désorganisation des commissions.

 

Que faut-il faire? Dormir ici? Va-t-on nous fournir un lit pour être présent à toutes les commissions puisque nous ne savons jamais à quel moment nous passons!

 

La présidente:  Madame Dedonder, je pense que vous n'avez pas à vous justifier. S'il y a des perturbations, c'est qu'il y a certainement des difficultés administratives et techniques. Je compte sur la Conférence des présidents qui devrait avoir lieu pour que l'information remonte et qu'on trouve des solutions.

 

09.12  Ludivine Dedonder (PS): J'aimerais par ailleurs pouvoir poser ma question puisque mon absence est indépendante de ma volonté.

 

La présidente: Monsieur le ministre, je pense que vu les circonstances, il est important que Mme Dedonder puisse poser sa question à laquelle vous aviez répondu tout à l'heure. Je lui octroierai la parole.

 

09.13  Ludivine Dedonder (PS): Madame la présidente, je vous remercie.

 

La présidente: Si vous le permettez, passons aux questions de M. Clarinval. Je donnerai ensuite la parole à Mme Dedonder.

 

09.14  David Clarinval (MR): Madame la présidente, je voudrais dire que j'ai sollicité cette possibilité car je dois assister à la Conférence des présidents à midi. Je ne souhaitais pas créer de problème parmi les collègues, d'où le sens de ma demande au préalable.

 

09.15  Pieter De Crem, ministre: Je m'incline!

 

La présidente: Il n'y a pas de problème. J'ai d'ailleurs également accédé à la demande de M. Senesael. J'ai souhaité répondre favorable­ment aux demandes qui étaient justifiées. N'ayez pas d'inquiétude, vous serez libéré à midi.

 

09.16  Pieter De Spiegeleer (VB): Mevrouw de voorzitter, ik vind dit eigenlijk beschamend. Het Koninklijk Circus is hier om de hoek, de eerste straat rechts. Ik meen dat hier toch iets meer ernst van ons wordt verwacht. Dat hoop ik althans. Dit is echt belachelijk.

 

La présidente: Allons-y! Au travail!

 

10 Question de David Clarinval à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les nouvelles règles relatives à l’organisation des courses cyclistes" (55001099C)

10 Vraag van David Clarinval aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De nieuwe regels voor de organisatie van wielerwedstrijden" (55001099C)

 

10.01  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, vous avez récemment modifié les règles d’organisation des courses cyclistes, par l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.

 

Ces règles instituent notamment un bourgmestre de référence qui, dans la plupart des cas, sera le bourgmestre de la commune d'arrivée de la course. Ce dernier se voit confier un certain nombre de compétences nouvelles et lourdes en termes de responsabilité et de charge de travail. À titre d’exemple, il doit désormais demander des autorisations pour l’itinéraire complet et organiser une réunion de coordination multidisciplinaire, quatre semaines avant la course, afin de définir les responsabilités de chacune des parties. Par ailleurs, une voiture de sécurité devait, auparavant, parcourir l’itinéraire de la course pour s’assurer de la présence des signaleurs, et avertir les organisateurs des dangers potentiels. On ne trouve plus trace de cette voiture dans les nouvelles règles.

 

Ces nouvelles règles, parmi d’autres, sont de nature à inquiéter les bourgmestres et les organisateurs de courses cyclistes.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous m’indiquer quelles sont les raisons qui ont motivé la rédaction de cet arrêté royal? Les règles en vigueur jusqu’à présent étaient-elles problématiques? Si oui, quels étaient les problèmes rencontrés?

 

En amont de la rédaction de cet arrêté royal, avez-vous rencontré les organisateurs de courses tant au Nord qu’au Sud du pays, ainsi que les représentants des autorités communales et provinciales? Si oui, qu’est-il ressorti de ces concertations?

 

Pourquoi les responsabilités en matière de coordination, anciennement dévolues aux gouverneurs, en raison de leurs compétences supra-locales, sont-elles désormais confiées aux bourgmestres de référence? Que se passera-t-il si un bourgmestre refuse ou se trouve dans l’incapacité matérielle de s’acquitter de ses nouvelles obligations?

 

Quelles mesures pourriez-vous prendre pour améliorer la situation? Est-il envisageable de revoir l’arrêté royal et d’opérer un retour vers le système précédent, à savoir, notamment, une compétence de coordination dévolue aux gouverneurs, et la présence d’une voiture de sécurité?

 

10.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur Clarinval, l'arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclocross ne répondait pas aux circonstances actuelles prévalant à l'organisation des courses.

 

La composition du groupe de travail responsable de la rédaction d'un projet de nouvel arrêté royal était très variée et comptait un nombre de membres fixe, incluant entre autres des représentants des provinces spécialisées, l'Association des Villes et Communes, les fédérations cyclistes et les polices locales et fédérale.

 

Ce groupe a encore été entendu par divers autres représentants. Je pense donc que tous les intéressés que vous mentionnez ont été impliqués dans la réalisation de cette nouvelle réglementation.

 

Rien ne change au niveau des compétences des bourgmestres, ni des gouverneurs. Chaque bourgmestre reste compétent pour assurer la sécurité sur son territoire. Sur la base de l'évaluation des risques, le gouverneur peut évoquer l'article 128 de la loi provinciale et assumer un rôle de coordination dans le cadre du maintien de l'ordre dans sa province. Le bourgmestre de référence n'a reçu qu'un rôle initiateur en matière de coordination, et ce dans quelques tâches administratives anciennement dévolues au bourgmestre dès le départ de la course cycliste.

 

En ce qui concerne la capacité, le bourgmestre de référence ne peut évidemment pas intervenir à titre personnel. À cet effet, il peut faire appel à son coordinateur de plan d'urgence ou à une autre commune, ou aux services de police. S'il le souhaite, le gouverneur peut encore se charger de la coordination. L'utilisation d'un véhicule de sécurité n'était pas non plus prévue dans la législation qui existait précédemment. S'ils l'estiment nécessaire, les organisateurs peuvent utiliser un véhicule de sécurité.

 

10.03  David Clarinval (MR): Merci, monsieur le ministre. Pourrais-je disposer de la liste des personnes qui ont participé à ce groupe de travail?

 

10.04  Pieter De Crem, ministre: Oui.

 

10.05  David Clarinval (MR): Cela me semble important.

 

Vous précisez qu'on peut, soit sur initiative du gouverneur, soit à la demande d'un bourgmestre, demander au gouverneur qu'il continue à coordonner les choses. Ce n'était pas clair.

 

10.06  Pieter De Crem, ministre: Cela n'a en rien changé.

 

10.07  David Clarinval (MR): En tout cas, dans la province de Namur, ce n'est pas comme cela qu'on le perçoit. Ni les services du gouverneur, ni les organisateurs de courses cyclistes ne le voient comme une difficulté. J'entends que vous apportez une solution qui me semble très intéressante.

 

Vous précisez aussi que la voiture pourra toujours être mise en place par les organisateurs, alors que cela ne se trouvait pas dans l'arrêté royal. Cela me semble utile, car sinon nous risquons d'avoir des gros problèmes de sécurité dans le cadre des courses à venir.

 

Vous apportez ici des éléments de nature à rassurer les acteurs du terrain. Je ne manquerai pas de les en informer.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Question de David Clarinval à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le taux d’absentéisme à la police" (55001101C)

11 Vraag van David Clarinval aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het absenteïsme bij de politie" (55001101C)

 

11.01  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, en janvier 2019, la presse se faisait l’écho d’un absentéisme record en 2018 au sein de la police intégrée. Certains journaux faisaient état d’un taux de plus de 8 %. Afin d’en maîtriser la progression, la police fédérale a mis en place, en 2018, un programme "Absentéisme" axé sur le bien-être du personnel, le suivi des maladies, le processus de réintégration et une gestion des absences.

 

Dans certaines zones, toutefois, l’absentéisme continue à poser certaines difficultés. Il s’agit d’un phénomène qui n’est pas toujours simple à appréhender en raison notamment de son caractère multiforme.

 

Dès lors, monsieur le ministre, disposez-vous d’estimations concernant le taux d’absentéisme pour cause de maladie, pour les trois premiers trimestres de 2019? Si oui, quels sont les chiffres? Pouvez-vous mettre ces chiffres en perspective avec ceux des années précédentes? Pouvez-vous également les ventiler pour la police fédérale et pour la police locale? Qu’en est-il de l’absentéisme de longue durée? Quelle est la tendance pour l’année 2019? Pouvez-vous rappeler en quoi consiste le plan "Absentéisme" mis en œuvre en 2018? Quelles en sont les mesures concrètes? Selon vous, porte-t-il ses fruits comme espéré? Quelles sont les mesures complémentaires que vous pourriez prendre pour tenter de limiter l’absentéisme au sein de la police?

 

11.02  Pieter De Crem, ministre: Cher collègue, en ce qui concerne vos deux premières questions, je vous propose de me les adresser sous forme écrite, étant donné la nature quantitative des chiffres demandés et l'analyse nécessaire de mes services dans un délai particulièrement court.

 

Le programme "Absentéisme" est un programme qui a été élaboré pour la police intégrée. Par la suite, ce programme a été développé au sein de différents groupes de travail, réunis par thème et composés d'experts de la police intégrée et des représentants syndicaux.

 

Certaines feuilles de route reprenant différents points d'action ont été mises en test en juin 2019, d'autres en octobre 2019 et ce, dans une soixantaine de services de la police locale et fédérale.

 

Un nouveau système de monitoring des absences a également été prévu au niveau de ce programme. La création et l'élaboration des outils nécessaires pour ce monitoring se font par la direction de l'information ICT et seront bientôt finalisées. Il importe de préciser que le monitoring des absences n'est actuellement effectué que pour les services et les zones de test.

 

Les différentes mesures proposées en test sont: une définition de l'absentéisme commune pour la police intégrée; un enregistrement, un suivi, un monitoring des absences et des maladies, uniques pour l'ensemble de la police intégrée en vue d'une réduction de l'absentéisme; un meilleur suivi par le service des ressources humaines, le médecin-conseil et le médecin du travail sans oublier la réintégration après une maladie de longue durée, après une prise en charge de ces mêmes niveaux de suivi et du supérieur hiérarchique; différentes actions à mener concrètement dans le cadre de la prévention dans les domaines de l'ergonomie, le mouvement et la réduction du stress, le bien-être, la sécurité et le psychosocial; différentes actions dans le cadre de la prévention et du suivi des accidents du travail et dans celui de la violence envers les policiers, par exemple la reconnaissance du syndrome de stress post-traumatique.

 

Une première évaluation de ce programme et un monitoring sont prévus pour la fin de l'année 2019 et un rapport intermédiaire est aussi prévu pour le début de l'année 2020. Le programme en test sera évalué une seconde fois après le premier semestre 2020.

 

11.03  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, je veux bien transformer mes deux premières questions en questions écrites. Mais comprenez que la difficulté, c'est d'obtenir des réponses dans des délais raisonnables. Je vous fais confiance et j'espère recevoir les informations demandées rapidement. Dois-je déposer mes questions formellement?

 

11.04  Pieter De Crem, ministre: Monsieur Clarinval, je propose qu'après vos interventions, vous ayez un contact avec M. Van Belleghem pour fixer un cadre concret.

 

11.05  David Clarinval (MR): Très bien! Je prendrai contact avec lui. Pour ce qui est du monitoring, j'y reviendrai après l'évaluation de fin 2019.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Questions jointes de

- David Clarinval à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La mention "divorcé" dans les documents administratifs" (55001102C)

- Kristien Van Vaerenbergh à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La mise en oeuvre de la loi du 2 mai 2019" (55001105C)

12 Samengevoegde vragen van

- David Clarinval aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De vermelding "gescheiden" in administratieve documenten" (55001102C)

- Kristien Van Vaerenbergh aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De uitvoering van de wet van 2 mei 2019" (55001105C)

 

12.01  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, la nouvelle loi du 2 mai 2019 relative à la modification de la mention "divorcé(e)" et "veuf/veuve" dans les actes administratifs est entrée en vigueur le 21 juillet 2019. L’objectif de cette loi est simple: les personnes divorcées voient apparaître cette mention sur de nombreux documents administratifs, par exemple au sein de la Banque-carrefour de la sécurité sociale. Or, pour certaines d'entre elles, il s'agit d'une expérience difficile, voire stigmatisante, qui leur rappelle des souvenirs pénibles. Il en va de même pour les personnes veuves.

 

Afin d’être tout à fait opérationnelle, la loi du 2 mai 2019 vous impose, monsieur le ministre, de dresser, par arrêté royal, une liste des actes pour lesquels la mention du divorce ou du veuvage est nécessaire. Pour les documents où cette mention n'est pas strictement nécessaire, les personnes qui le souhaitent peuvent opter pour la mention "célibataire" sans devoir indiquer la raison de ce choix. Les modalités de cette demande de modification doivent également être déterminées par arrêté royal.

 

Monsieur le ministre, mes questions sont très simples. Qu’en est-il de la rédaction de cet arrêté royal? Quand pensez-vous pouvoir l’adopter? Quelles sont les difficultés éventuellement rencontrées jusqu'ici? Je vous remercie pour vos réponses.

 

12.02  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, une autre question était jointe; ma réponse sera mixte, en néerlandais et en français.

 

Mijnheer Clarinval, de uitvoering van de wet van 2 mei 2019 betreffende de verandering van de vermelding "uit de echt gescheiden" en "weduwnaar/weduwe" in administratieve akten brengt effectief problemen met zich.

 

De implementatie van de wet leek met name in strijd te zijn met de voorschriften van de Europese algemene verordening inzake gegevens­bescherming, die ik nu AVG zal noemen, meer in het bijzonder met het principe inzake de minimumgegevensverwerking, krachtens hetwelk de persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en beperkt moeten zijn tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

 

Ten eerste, de wet machtigt de Koning de lijst te bepalen van de documenten waarvoor de mededeling van de burgerlijke staat van een burger noodzakelijk is. De AVG legt de bevoegdheid bij elke overheid in brede zin, om binnen zijn of haar bevoegdheidsdomein te bepalen welke gegevens in hun akten en administratieve documenten dienen te worden vermeld volgens de regels vermeld in diezelfde AVG.

 

De vermelding van de burgerlijke staat moet dus niet alleen een legitiem doeleinde nastreven, maar moet ook toereikend, ter zake dienend en beperkt zijn in de zin van de AVG.

 

Ten tweede, de wet preciseert ook het volgende, en ik citeer: "In die lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen de documenten waarvoor het behoud van de termen 'uit de echt gescheiden' of 'weduwnaar/weduwe' strikt noodzakelijk is en de documenten waarvoor zulks niet het geval is." Welnu, volgens het voormelde principe inzake minimumgegevensverwerking mag een persoonsgegeven niet worden vermeld als het niet proportioneel is met het nagestreefde doeleinde. Rekening houdend met de AVG, lijkt het dus feitelijk onmogelijk een dergelijke lijst op te stellen.

 

Ensuite, monsieur Clarinval, la loi stipule qu'en dehors des documents repris sur la liste visée au § 1er, les instances qui ont accès au Registre national des personnes physiques ou à la Banque-carrefour de la sécurité sociale ne font pas mention de l'état civil des personnes concernées sur les documents qu'ils produisent. Ce paragraphe ne nécessite pas d'arrêté d'exécution. Il s'agit de l'application du principe de minimisation déjà évoqué.

 

Je rappelle néanmoins qu'il revient à l'ensemble des instances qui ont accès à des données à caractère personnel, en ce compris lorsqu'il s'agit de l'état civil, de traiter ces données conformément au Règlement général sur la protection des données (le RGPD), et ce, que ces données proviennent ou non du Registre national ou de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Enfin, la loi du 2 mai 2019 permet aux citoyens, lorsque le maintien des termes "divorcé(e)", "veuf(ve") n'est pas strictement nécessaire, de demander de remplacer ces mentions par la mention "célibataire". Le Roi doit déterminer les modalités de cette demande. Or, comme je l'ai expliqué précédemment, au regard du RGPD et du principe de minimisation, si une mention n'est pas strictement nécessaire, à savoir si elle n'est pas adéquate, pertinente et limitée, elle doit être omise. Alors, ce paragraphe paraît être sans objet.

 

Au vu de ce qui précède et en l'état actuel de la loi du 2 mai 2019, il n'est, dès lors, pas possible de déterminer les modalités de mise en œuvre de cette loi. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé un avis juridique quant à la possibilité d'exécution de ladite loi.

 

12.03  David Clarinval (MR): Monsieur le ministre, votre réponse me laisse un peu perplexe. En effet, si je vous comprends bien - mais je relirai votre réponse avec attention -, d'une part, les contraintes du RGPD, et, d'autre part, la difficulté de la question font qu'il n'est pas possible de rédiger l'arrêté royal.

 

12.04  Pieter De Crem, ministre: Que dites-vous?

 

12.05  David Clarinval (MR): Il n'est pas possible de rédiger cet arrêté royal. Autrement dit, si je comprends bien, la loi n'est pas applicable.

 

12.06  Pieter De Crem, ministre: Il est possible de le rédiger, mais comme il s'agit d'une matière très compliquée avec des conséquences considérables, j'ai demandé un avis au service juridique de mon département, ce qui me semble être une procédure normale dans les conditions que nous connaissons.

 

12.07  David Clarinval (MR): Pensez-vous pouvoir disposer de cet avis juridique rapidement? En effet, il serait intéressant que la loi puisse être corrigée, si c'est nécessaire.

 

12.08  Pieter De Crem, ministre: Je vais insister pour qu'il en soit ainsi.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Questions jointes de

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le déploiement du système ANPR" (55000864C)

- Ludivine Dedonder à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "L'installation et l’utilisation des caméras ANPR" (55001187C) (Continuation)

13 Samengevoegde vragen van

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De uitrol van het ANPR-systeem" (55000864C)

- Ludivine Dedonder aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De installatie en het gebruik van ANPR-camera's" (55001187C) (Voortzetting)

 

13.01  Ludivine Dedonder (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, votre prédécesseur avait annoncé à grands renforts médiatiques l’installation le long de la frontière française de ce qu’il nommait un "bouclier" de caméras ANPR. Concrètement, ces outils permettant la reconnais­sance automatique des plaques d’immatriculation, constituent un auxiliaire précieux dans la lutte notamment contre le trafic de voitures volées et la criminalité transfrontalière.

 

À ce titre, une telle installation s’inscrit également dans la coopération policière et douanière transfrontalière avec la France. Un point essentiel puisque l’augmentation de la délinquance dans la zone frontalière autour de Lille-Courtrai-Tournai avait mené à des accords connus sous le nom d’accords de Tournai II.

 

Monsieur le ministre, ces caméras ont-elles été installées partout le long de la frontière française? Sont-elles actives dans toutes les provinces concernées ?

 

13.02  Pieter De Crem, ministre: Madame Dedonder, j'ai déjà répondu à la question et je répéterai donc ma réponse. Elle était liée à une question posée par M. Colebunders. Votre question fait plus spécifiquement référence aux annonces et au travail faits par mon prédécesseur.

 

Dans la première phase du bouclier ANPR, opérationnalisé en 2017, des caméras ont été placées à tous les postes frontaliers, le long des autoroutes, dans les deux directions, pour les trafics entrant et sortant. Outre le long de la frontière française, cela a également été fait le long des frontières luxembourgeoise, allemande et néerlandaise.

 

Les caméras ANPR sont actives dans toutes les provinces limitrophes concernées. Certaines sont limitées par deux frontières.

 

13.03  Ludivine Dedonder (PS): Je vous remercie, monsieur le ministre. En ce qui concerne la zone de Tournai, elles sont donc bien actives?

 

13.04  Pieter De Crem, ministre: Si je ne me trompe, la zone de Tournai étant limitrophe de la France, les caméras sont actives.

 

13.05  Ludivine Dedonder (PS): Je vais vérifier car mes sources contredisent cette affirmation.

 

Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à ma question.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

14 Samengevoegde vragen van

- Anja Vanrobaeys aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De financiering van het NAVAP voor de leden van het operationeel kader van de politie" (55000942C)

- Catherine Fonck aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De financiering van de NAVAP voor de politiezones" (55001212C)

14 Questions jointes de

- Anja Vanrobaeys à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le financement de la NAPAP pour les membres du cadre opérationnel de la police" (55000942C)

- Catherine Fonck à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le financement de la NAPAP pour les zones de police" (55001212C)

 

14.01  Anja Vanrobaeys (sp.a): Mijnheer de minister, ik hoef de context niet te schetsen. U weet dat naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof in 2015 een eindeloopbaanstelsel werd opgezet voor de politie. Die eindeloopbaanregeling werd van 2016 tot 2019 gefinancierd door de federale overheid.

 

Voor 2020 is de financiering ervan onzeker. Het individueel statutair recht op de NAVAP bestaat en sommige politiemensen kunnen er beroep op doen, maar de financiering wordt echter doorgeschoven naar de lokale overheden.

 

Op dit ogenblik is er ter zake grote bezorgdheid bij de lokale overheden omdat zij bezig zijn met de opmaak van hun zonale veiligheidsplannen 2020-2025 en zij zouden moeten weten welke financiële middelen ze ter beschikking hebben.

 

Ik hoor bezorgde korpschefs, financieel directeurs en burgemeesters zeggen dat het gebrek aan financiering van de NAVAP, dat nog altijd een recht is dat kan worden opgenomen, hen zorgen baart. Naast de gewone taken kregen ze immers al veel bijkomende taken doorgeschoven door de federale politie, waarvoor ze geen financiering krijgen en daarbovenop komt nog het algemeen personeelstekort, waarvoor sommige lokale overheden ook bijpassen.

 

Mijnheer de minister, ik heb twee vragen. Ten eerste, kunt u verzekeren dat indien er in 2020 een of meerdere maanden zou moeten worden gewerkt met voorlopige twaalfden er in voldoende federale kredieten is voorzien voor de financiering van de NAVAP?

 

Ten tweede, hoever staat de formalisering van de financiering voor 2020 in een koninklijk besluit, zoals dat het geval was van 2016 tot 2019 met diverse koninklijke besluiten? Dit kan de lokale overheden immers zekerheid geven, zodat zij hun zonale veiligheidsplannen zouden kunnen opstellen.

 

14.02 Minister Pieter De Crem: Mevrouw de voorzitter, collega Fonck had een vraag ingediend over hetzelfde onderwerp, dus ik zal beide vragen beantwoorden.

 

Mevrouw Vanrobaeys, in mijn antwoord verwijs ik naar het antwoord dat ik heb gegeven tijdens de commissievergadering van 9 oktober op vrijwel exact dezelfde mondelinge vragen van de collega's Kattrin Jadin en Daniel Senesael.

 

Tot nu toe is er niet in federale kredieten voorzien voor het NAVAP-systeem voor het begrotingsjaar 2020. Gisteren had ik de gelegenheid in de zone Arlon te zijn, waar de vraag mij eveneens gesteld werd.

 

Met het oog op de voorbereiding van de begroting 2020 heb ik het initiatief genomen om een voorstel in te dienen om het huidige financieringsmechanisme te verlengen, maar ten gevolge van de begrotingsbehoedzaamheid is mijn voorstel niet aanvaard. Daarover hebben wij discussies gevoerd op de ministerraad en in het kernkabinet. Ik ben nog steeds van mening dat het tijdig financieringsmechanisme, in afwachting van een globaal akkoord over de pensioenen, moet worden verlengd tot 2020. Wij zoeken binnen de regering naar een oplossing ter financiering voor de mensen die van dat systeem gebruik willen maken.

 

Mevrouw Fonck, enkel voor de personen die in de NAVAP een aanvraag indienden, zal in financiering worden voorzien. Personen die het werk voorzetten, worden verder beschouwd als gewoon personeelslid en aan hen zal geen enkele subsidie worden toegekend. Op dit moment zullen de leden van het personeel die niet meer actief werken, maar ook diegenen die toch blijven voortwerken van het bijzonder reglement genieten. Bijgevolg is het voordeel dat op de pensioenvorming een impact kan hebben door het NAVAP-systeem onvoldoende om de totaliteit van de financiering ervan te kunnen dekken. De leden van het personeel die blijven werken, verlenen prestaties, waarvoor zij gewoon betaald worden, en dat heeft geen gevolg voor bijkomende kosten op de werking van de politiezones.

 

Dit deel van mijn antwoord is nogal technisch en komt misschien wat krakkemikkig over, maar ik heb het rechtstreeks uit het Frans vertaald.

 

Concreet, het systeem is actueel geldig en ik zal proberen het te verlengen. Het geldt voor diegenen die het aanvragen. Wie in actieve dienst blijft, kan er geen aanspraak op maken.

 

14.03  Anja Vanrobaeys (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord.

 

Ik hoop dat u het stelsel kunt verlengen. De lokale overheden wensen daarover zekerheid te verkrijgen, zodat zij hun meerjarenbegroting kunnen opstellen. Ik zou het inderdaad nogal gek vinden, mocht dat systeem niet verlengd worden, aangezien het om een eindeloopbaanregeling gaat die door de federale overheid werd ingesteld, waardoor het mij logisch lijkt dat de federale overheid voor de financiering ervan instaat.

 

Zo niet zou dat betekenen dat ik morgen een auto koop en daarvoor de factuur naar het gemeentehuis van Aalter stuur. Dat zou al te gek zijn. Ik hoop dat u daar binnen de kortste tijd zekerheid over kunt geven.

 

14.04 Minister Pieter De Crem: Als het een elektrische wagen zou zijn, zouden we het nog kunnen overwegen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

La présidente: Poursuivons le travail. Les questions jointes n° 55000946C et n° 55000949C de M. Thiébaut sont transformées en questions écrites.

 

15 Questions jointes de

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La répression policière à l'encontre d'Extinction Rebellion" (55000989C)

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La répression policière à l'encontre d'Extinction Rebellion (2)" (55000991C)

- Jessika Soors à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La violence policière excessive lors de la manifestation d'Extinction Rebellion" (55001010C)

- Cécile Thibaut à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les violences policières lors de la manifestation d’Extinction Rebellion" (55001012C)

- Eric Thiébaut à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "L'intervention de la police contre la manifestation pour le climat du 12 octobre 2019" (55001017C)

- Michel De Maegd à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les violences policières présumées à l’occasion de la manifestation d'Extinction Rebellion" (55001130C)

- Gaby Colebunders à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Le spray lacrymogène" (55001229C)

15 Samengevoegde vragen van

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De politierepressie tegen Extinction Rebellion" (55000989C)

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De politierepressie tegen Extinction Rebellion (2)" (55000991C)

- Jessika Soors aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het buitensporige politiegeweld bij de manifestatie van Extinction Rebellion" (55001010C)

- Cécile Thibaut aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het politiegeweld bij de betoging van Extinction Rebellion" (55001012C)

- Eric Thiébaut aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De politie-interventie bij de betoging voor het klimaat op 12 oktober 2019" (55001017C)

- Michel De Maegd aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het vermeende politiegeweld tijdens de betoging van Extinction Rebellion" (55001130C)

- Gaby Colebunders aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De pepperspray" (55001229C)

 

15.01  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, op zaterdag 12 oktober vond er een actie van Extinction Rebellion plaats. Ongeveer duizend betogers kwamen samen op het Paleizenplein voor een volksvergadering over de klimaatcrisis en om druk te zetten op de regering. Zij beoefenden zo hun constitutionele rechten om vreedzaam te protesteren in de publieke ruimte. Er waren veel gezinnen met kinderen aanwezig, er waren ouderen en minderjarigen aanwezig. De actie was twee weken op voorhand aangekondigd en voorafgaand aan de actie waren er politieonderhandelingen opgestart om duidelijk te maken dat het ging om een vreedzame en geweldloze actie.

 

De betogers kregen echter te maken met zware politierepressie. De politie zette waterkanonnen, pepperspray en matrakken in tegen de vreedzame betogers. Iets meer dan vierhonderd mensen zou zijn opgepakt. Sommige mensen vielen flauw of plasten in hun broek door de stress en omdat ze uren op de koude grond moesten wachten. Minstens één persoon werd getroffen door pepperspray terwijl hij geboeid op de grond lag. Verschillende bronnen spreken elkaar tegen over het aantal arrestaties. U gaf het juiste cijfer vorige week in de plenaire vergadering, namelijk 423.

 

Het vermoedelijk aantal arrestaties is in verhouding met het aantal manifestanten enorm hoog.

 

Vindt u de handelswijze van de politie tegen de klimaatactivisten verdedigbaar en proportioneel?

 

Werd het bevel gegeven om zoveel mogelijk mensen op te pakken? Zo ja, wat was de reden hierachter?

 

Was het niet mogelijk het plein te ontruimen zonder zoveel arrestaties?

 

Naar één agent wordt reeds een onderzoek gevoerd. Worden nog andere individuen geviseerd? Wordt ook het hele politieoptreden onderzocht?

 

Wat waren de richtlijnen over het gebruik van geweld? Wordt er gehoor gegeven aan de kritiek op het politieoptreden vanuit de burgerbeweging?

 

Had uw departement een richtlijn voor de aanpak van de actie van Extinction Rebellion? Wie heeft het finale bevel gegeven om het Paleizenplein te ontruimen?

 

Wat is de algemene richtlijn die u als minister van Veiligheid geeft ten opzichte van burgerlijke ongehoorzaamheid in het kader van het klimaatactivisme? Als er nog zulke acties gebeuren, welke richtlijnen zult u dan geven aan de federale politie?

 

Ik kom tot mijn tweede vraag. We lezen veel berichten over politiegeweld. Is er een officieel cijfer van het aantal gewonden? Hoeveel mensen werden er verzorgd en eventueel opgenomen in het ziekenhuis?

 

Ten derde, pepperspray is een wapen dat de politie enkel mag inzetten voor zelfverdediging en niet als drukkingsmiddel. Na de politieacties tegen de activisten van Extinction Rebellion werd er een onderzoek opgestart naar een agent die pepperspray in iemands gezicht zou hebben gespoten terwijl deze persoon al gearresteerd was en geen bedreiging meer vormde.

 

Volgens het KB inzake de politiebewapening mag pepperspray niet op reactieve wijze aangewend worden, om bijvoorbeeld passief verzet te breken, om reactieve operaties te ondersteunen of om collectieve aanhoudingen te vergemakkelijken in het kader van een evenement. Als we de wet als standaard gebruiken, lijkt het mij dat de pepperspray niet enkel onrechtmatig werd gebruikt in het extreme geval dat we hierboven bespraken maar ook bij meerdere politieacties tegen betogingen.

 

Op betogingen zien we echter dat pepperspray vaak gebruikt wordt als collectief drukkingsmiddel. Vormt dat geen inbreuk op de wet zoals ze hier geciteerd werd?

 

Welke richtlijnen zijn er voor de oproerpolitie inzake het gebruik van pepperspray tegen betogers? Wordt elk gebruik van pepperspray kritisch geëvalueerd inzake proportionaliteit?

 

Zijn er volgens uw informatie veel gevallen van inbreuken op de wetgeving omtrent het gebruik van pepperspray op betogingen? Wordt hier veel gevolg aan gegeven?

 

15.02  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, voici mes questions concernant les violences présumées lors de la manifestation d'Extinction Rebellion du 12 octobre. 

 

Avez-vous demandé et obtenu un rapport sur le déroulement des événements? Quelles en sont les principales conclusions? Qu’est-ce qui justifiait l’usage d’autopompes, de gaz lacrymogène et d’une telle force? Qui a pris la décision de mettre en œuvre ces moyens d’action disproportionnés?

 

De quelle façon vous ou la police fédérale avez-vous réagi par rapport à la zone de police locale face à ces débordements?

 

Me confirmez-vous qu’une enquête a été ouverte sur la manière dont les forces de l’ordre ont fait évacuer la place Royale à Bruxelles? Qui est chargé de la réaliser? La police fédérale ou le Comité P ont-ils été sollicités pour réaliser ou accompagner cette enquête? Dans quel délai les résultats sont-ils attendus?

 

15.03 Minister Pieter De Crem: Collega's, er is al een volledig antwoord gegeven op een halve vraag in de plenaire vergadering van vorige week. Ik zal antwoorden op al uw vragen, maar eigenlijk bepaalt het Reglement dat de diensten moeten zeggen dat, wanneer een vraag al gesteld is, dat gedeelte geen deel meer uitmaakt van een vraag. Ik zal echter op alles antwoorden.

 

Op 12 oktober heeft de politie 435 activisten van Extinction Rebellion opgepakt. De actievoerders probeerden de tuinen van het koninklijk paleis te bezetten en wierpen blokkades rond en op het Koningsplein, binnen de neutrale zone. Die neutrale zone dient te allen tijde te worden gevrijwaard. Bij een overtreding moet onmiddellijk worden opgetreden. Voor mij hoort daarbij nultolerantie. Ik zal het Crisiscentrum en de hoge ambtenaar van Brussel vragen om daar in het bijzonder op toe te zien. Het kan immers niet dat betogers, in dit geval klimaatactivisten, op die manier bijna fysiek druk trachten te zetten op democratische gekozenen en de beleidsmakers van ons land.

 

Mijn diensten delen mee dat tijdens de politieactie tegen de actievoerders van de klimaatgroepering Extinction Rebellion officieel vier gewonden, twee politiemensen en twee burgers, zijn genoteerd. Eén politieman werd verzorgd en naar het ziekenhuis gebracht. De andere personen dienden geen verzorging te krijgen of hebben die geweigerd.

 

Voor mij is het alvast heel duidelijk dat elke betoging op basis van een grondige en neutrale voorafgaande risicoanalyse en op dezelfde manier moet worden aangepakt, met als absolute prioriteit ieders veiligheid.

 

Wat betreft de voorbereiding van de politie op de manifestatie van Extinction Rebellion hebben mijn diensten laten weten dat Extinction Rebellion elke voorafgaande dialoog heeft geweigerd en heeft benadrukt moedwillig de wet te zullen overtreden. De voorbereiding van de politie en het management van de manifestatie gebeurde zoals bepaald in de vigerende richtlijnen over het genegotieerde beheer van de publieke ruimte naar aanleiding van gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen.

 

Tijdens de betoging heeft de korpsleiding beslist, op het moment dat fysieke dwang niet meer volstond, de sproeiwagen en traangas in te zetten omdat de actievoerders manifest weigerden de plaats te verlaten en, integendeel, hun bezetting nog opdreven.

 

Binnen de zone Brussel vinden jaarlijks gemiddeld duizend betogingen plaats. Er wordt bekeken welke strategie, tactieken en technieken gebruikt zullen worden voor een nieuwe manier van actievoeren waarbij men, zoals wij hebben gezien, elke dialoog weigert en bewust beslist de wet te overtreden.

 

L'arrêté royal du 6 juin 2010 relatif à l'uniforme de la police intégrée structurée à deux niveaux a ainsi fait l'objet des adaptations suivantes. D'une part, il est prévu que quand l'autorité décide de remplacer la plaquette nominative par un numéro d'intervention pour certaines interventions, seul ce numéro d'intervention est mentionné sur la plaquette nominative. D'autre part, l'annexe déterminant le modèle de brassard est adaptée afin d'y apposer la mention dudit numéro d'intervention.

 

Les modalités réglementaires permettant l'identification des membres du cadre opérationnel des services de police ont donc bien été adoptées. Celles-ci permettent de respecter le principe de base porté par l'article 41 de la loi sur la fonction de police. L'identification des membres du cadre opérationnel des services de police est rendue possible en toutes circonstances, que ce soit au moyen de la plaquette nominative ou au moyen du numéro d'intervention.

 

J'en viens aux suites et enquêtes réservées à ces actions. Le chef de corps a ordonné une enquête en ce qui concerne l'utilisation du spray CS et pour la gestion des personnes arrêtées à la division centrale. J'attends tout comme vous les résultats. Toutes ces décisions ont été prises par le chef de corps sous l'autorité administrative du bourgmestre de Bruxelles.

 

15.04  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, als de politici fysieke druk willen vermijden, raad ik hen vooral aan de klimaatcrisis aan te pakken. Dit lijkt mij immers een groter gevaar voor de openbare orde dan de activisten zelf.

 

Wij zijn geen bureaucraten die zich juridisch verplicht moeten voelen om elke daad van burgerlijke ongehoorzaamheid in elkaar te slaan. Dit is gewoon absurd. De klimaatcrisis is zeer reëel en daarom vinden wij het begrijpelijk.

 

15.05 Minister Pieter De Crem: Spreekt u namens uzelf, namens uw partij of als woordvoerder van Extinction Rebellion?

 

15.06  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Ik spreek namens mijn partij.

 

15.07 Minister Pieter De Crem: U vermomt zich als een woordvoerder van Extinction Rebellion als ik u zo bezig hoor.

 

15.08  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Wij hebben ook een klimaatplan, mijnheer de minister, net zoals veel andere partijen. De klimaatcrisis is zeer reëel. Dit staat ook in het partijprogramma van heel veel partijen.

 

Wij vinden het daarom begrijpelijk dat er acties en burgerlijke ongehoorzaamheid zijn. Wij vinden het niet normaal dat er zo wordt opgetreden. Wij willen daarom vooral van u horen wat uw richtlijnen waren. Welke richtlijnen zult u geven voor eventueel toekomstige acties?

 

15.09  Cécile Thibaut (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, j'entends que vous élaborez de nouvelles stratégies pour répondre à ces formes de désobéissance civile, lesquelles constituent un moyen de mettre en lumière les arrestations administratives. Beaucoup de manifestants s'y attendaient, mais ils ont été surpris par les violences commises au cours de la manifestation en question.

 

Vous avez parlé des conditions de travail des services de police, en évoquant le stress, le manque d'effectif ou encore le sous-équipement. Ces phénomènes doivent évidemment être pris en compte. Cela dit, il est tout aussi important d'évaluer les comportements constatés lors de cette manifestation et d'identifier les lacunes ou erreurs dans l'exécution d'une mission de maintien de l'ordre. 

 

Certes, une enquête interne a été diligentée par le chef de corps, mais nous souhaitons aussi que le Comité P enquête sur l'organisation de la chaîne de commandement et réponde à la question de la légalité et de la proportionnalité de la réponse policière. Si ce n'est pas le cas, nous nous chargerons, en notre qualité de parlementaires, d'interpeller le président du Comité P.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

16 Vraag van Dries Van Langenhove aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De brutale aanval op een controleur van De Lijn" (55001050C)

16 Question de Dries Van Langenhove à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "L'agression brutale d'un contrôleur de De Lijn" (55001050C)

 

16.01  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de minister, zaterdagochtend 12 oktober werd een controleur van De Lijn in het metrostation onder Antwerpen-Centraal uit het niets aangevallen door een twintigjarige man met een metalen staaf. De verdachte werd intussen voorgeleid voor poging tot doodslag en werd gelukkig aangehouden.

 

Een eerste slag kon de controleur deels blokkeren met zijn arm, waarop hij het op een lopen zette. De agressieve dader zette de achtervolging in en sloeg verschillende malen met de metalen staaf op het achterhoofd van het slachtoffer. Het slachtoffer verloor daarbij verschillende malen het bewustzijn en verloor veel bloed door de verscheidene hoofdwonden. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht en is minstens tien dagen werkonbekwaam.

 

Uit de omgeving van het slachtoffer vernam ik dat de dader een uitgeprocedeerde asielzoeker zou zijn. Een illegale migrant dus, die al minstens een bevel om het grondgebied te verlaten, negeerde. Bovendien vernamen wij dat de dader reeds bekend zou zijn bij het gerecht.

 

Mijnheer de minister, klopt het dat de dader een uitgewezen illegale migrant is? Klopt het dat de dader bovendien reeds bekend was bij het gerecht?

 

Om het debat met alle feiten en cijfers te kunnen voeren, zou ik ook graag weten hoe vaak er in 2017, 2018 en 2019 misdrijven plaatsvonden die werden gepleegd door illegale migranten.

 

Ik zou ook graag weten hoe vaak er in 2017, 2018 en 2019 misdrijven plaatsvonden die werden gepleegd door illegale migranten, nadat zij het eerste bevel hebben gekregen om het grondgebied te verlaten en dus al lang niet meer in ons land hadden mogen zijn.

 

Wat zult u doen om die cijfers drastisch omlaag te krijgen, uiteraard binnen uw bevoegdheden als minister van lopende zaken?

 

16.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer Van Langenhove, u geeft er mij net een titel bij: minister van lopende zaken. Het is minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid in een regering van lopende zaken.

 

Wat uw eerste twee vragen betreft, kan ik u meegeven dat de verdachte bij de politiezone Antwerpen bekend is voor de feiten die hij heeft gepleegd op 12 oktober 2019 en enkel voor die feiten.

 

Wat uw andere vragen betreft, kan de politiezone Antwerpen noch de federale politie op dit moment uitsluitsel geven over de effectieve verblijfsstatus van daders van misdrijven. Dat is een belangrijk aandachtspunt. Op basis van de informatie in de politiedatabank, de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG), is het mogelijk om te rapporteren over de door de politie geregistreerde verdachten en meer bepaald over het geslacht, de leeftijd en de nationaliteit van die verdachten.

 

Een fundamentele opmerking hierbij is dat de politiedatabank geen uitspraak doet over het al dan niet schuldig karakter van de verdachte. Of de persoon in kwestie ook effectief schuldig is of, met andere woorden, als dader kan worden beschouwd, daar kan ik niet anders dan verwijzen naar de strafrechtketen. Een verdachte is dus niet per definitie gelijk aan een dader.

 

Feiten van gemeenrecht, zoals diefstal en geweld gepleegd door personen zonder wettig verblijfsstatuut, kunnen niet als zodanig uit de ANG worden gehaald. De gegevens of verdachten al dan niet een bevel om het grondgebied te verlaten hebben gekregen, is bij mijn diensten niet centraal beschikbaar. Het is mijn collega, bevoegd voor de Dienst Vreemdelingenzaken, die u daarover kan informeren.

 

Wat uw vragen over de jaren 2017, 2018 en 2019 betreft, ben ik graag bereid om u de antwoorden daarop te geven in de mate dat ik over alle gegevens beschik. Ik zal dat ten spoedigste doen.

 

16.03  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de minister, ik hoop dat wij heel binnenkort kunnen beschikken over de cijfers. Ik zal uw collega's ook daarop aanspreken. Wij moeten een debat inderdaad voeren op basis van de feiten en de cijfers en niet op basis van indrukken of emoties.

 

Ik weet dat afgelopen vrijdag in Wetteren een groep Soedanezen op zoek ging naar Eritreeërs en dat ze hen daar in elkaar hebben geslagen, opnieuw met hun favoriete wapen, ijzeren staven, en hen hebben neergestoken. Die mensen werden verzorgd en zijn daarna opnieuw in de illegaliteit verdwenen.

 

Ik hoop dan ook dat u als minister van Binnenlandse Zaken in lopende zaken er alles aan zult doen om die problematiek aan te pakken en dat u aan uw collega's en vooral aan uw opvolgers, zowel van Binnenlandse Zaken, Justitie als van Asiel en Migratie, zult meegeven dat het voor de nieuwe regering een topprioriteit moet zijn om iets te doen aan de criminele feiten die door illegalen worden gepleegd en aan de bijhorende veiligheidsrisico's.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

17 Vraag van Pieter De Spiegeleer aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Extra veiligheidsmaatregelen betreffende het spoorlopen" (55001057C)

17 Question de Pieter De Spiegeleer à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Des mesures de sécurité supplémentaires contre les intrusions sur les voies" (55001057C)

 

17.01  Pieter De Spiegeleer (VB): Mijnheer de minister, daarnet was er enige commotie over een collega die vastzat in de trein. Misschien was zij wel het slachtoffer van spoorlopers.

 

Het probleem van spoorlopen sleept in ieder geval al lang aan. Infrabel kondigt aan dat het een versnelling hoger wil schakelen in de bestrijding ervan, vooral wat het repressieve luik betreft. Sensibilisering is nodig, en die is er al lang, maar die is blijkbaar niet voldoende.

 

Daarom schakelt Infrabel nu naast Securail en de Spoorwegpolitie van de federale politie ook de lokale politie in, die zoals collega Vanrobaeys reeds zei al overbelast is. De politiediensten worden ingeschakeld om de aanpak op te drijven. Ik stel dus zeker niet de vraag of deze actie nodig is en in de toekomst nog nodig zal zijn. Mijn vragen slaan meer op de werkzaamheden van deze politiediensten. Uit de uiteenzetting van de heer Bruggeman in deze commissie, begin oktober, blijkt immers dat de federale politie met tal van uitdagingen en problemen kampt.

 

Ik zal een aantal zaken citeren.

 

Er is een significante achterstand op het vlak van digitalisering. Er is een gebrek aan optimale samenwerking tussen eerstelijndiensten en de lokale politie. Er is een grotere nood aan personeel als gevolg van de blijvende terreurdreiging. De federale politie kampt ook met een grote personeelsuitstroom en –uitval, zoals daarnet is aangehaald door diverse collega's.

 

Ik heb dan ook mijn bedenkingen bij de extra werklast die Infrabel doorschuift, en blijkbaar zal blijven doorschuiven, naar onder andere de federale politiediensten.

 

Ik kom tot mijn vragen, mijnheer de minister.

 

Wanneer werd er overleg gepleegd tussen Binnenlandse Zaken, Infrabel en de betrokken politiediensten?

 

Wat was het resultaat van dit overleg? Is er een taakverdeling gemaakt tussen de betrokken diensten, op basis van zowel de kosten als de personeelsinzet?

 

Nog belangrijker, is er een concrete planning voor de herhaling van dergelijke acties in de nabije en verdere toekomst?

 

Zijn er afspraken gemaakt over de taak- en kostenverdeling tussen de verschillende betrokken diensten?

 

17.02 Minister Pieter De Crem: Mijnheer De Spiegeleer, de hervorming van de politie in 1998-1999 had ook een impact op de Spoorwegpolitie. Door die hervorming werd in artikel 16quater van de wet op het politieambt de Spoorwegpolitie boven de doopvont gehouden. Een en ander werd samengevoegd door de regeringsbeslissing van 13 december 1996, vertaald in de Octopuswet van 1998, waarnaar ik zonet verwees.

 

Om de wet te handhaven en de veiligheid in de spoorwegdomeinen of op en rond de afgebakende spoorwegdomeinen te waarborgen, staat de directie van de federale Spoorwegpolitie in nauw contact met de eigen bevoorrechte partners, met name de NMBS en de beheerder Infrabel. Zowel de preventieve als de repressieve beveiligingsacties vallen onder de dagelijkse werkzaamheden van de Spoorwegpolitie, niet alleen om de veiligheid van de treinreizigers in de brede zin te waarborgen, maar ook de nationale spoorwegmobiliteit.

 

Ik heb op het moment geen kostenraming noch een verdeelsleutel bepaald. Inzake de taakverdeling intervenieert elke dienst enkel in zijn competentiedomein. Inzake de veiligheid in het algemeen, kunnen naast de Spoorwegpolitie ook de agenten van Securail optreden, die onder de bevoegdheid van de NMBS zelf vallen.

 

U hebt vragen gesteld over een specifieke veiligheidsactie. Er werden preventieve acties gepland, maar die waren zonder voorwerp, omdat er zich net die nacht geen incidenten van die aard voordeden.

 

Ik zal nog proberen om u daarover meer punctuele informatie te bezorgen. Aangezien uw vraag vandaag aan de orde was, is mijn antwoord momenteel hiertoe beperkt. Veel van de genoemde activiteiten gebeuren natuurlijk binnen het normaal toegewezen takenpakket van het NMBS-personeel en de Spoorwegpolitie. Vooral in verband met de verdeelsleutel en een kostenraming voor een veiligheidsactie zal ik u nader inlichten. Ik zal u proberen nog nuttigere informatie te bezorgen.

 

17.03  Pieter De Spiegeleer (VB): Mijnheer de minister, uw antwoord is in elk geval inhoudelijk ruimer dan het antwoord van uw collega van Mobiliteit. Ik dank u voor de belofte om diepgaandere informatie hierover te verstrekken. Dit is immers belangrijk voor het lokale niveau, voor onze lokale politiediensten. Ik verneem dat daar vragen rijzen en ongerustheid is over wat er precies op hen zal afkomen. In elk geval, ik volg dit verder op, misschien met argusogen, vermits Infrabel geen kampioen is als het op communicatie aankomt. Wij zullen mekaar hierover dus wellicht nog spreken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

18 Question de Samuel Cogolati à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "La demande de permis d'ENGIE Electrabel pour le stockage à sec des combustibles nucléaires usés" (55001146C)

18 Vraag van Samuel Cogolati aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De vergunningsaanvraag van ENGIE Electrabel voor de droge opslag van gebruikte splijtstof" (55001146C)

 

18.01  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, le 2 mai 2018, ENGIE Electrabel a introduit une demande d’autorisation auprès de l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), en parallèle d'une demande de permis auprès de la Région wallonne, pour la construction d’un nouvel hangar de stockage de combustibles nucléaires usés. C'est le terme technique pour ces matières avant qu'elles deviennent des déchets nucléaires.

 

Ce projet a évidemment suscité de nombreuses inquiétudes parmi les communes concernées. Quatre d’entre elles ont ainsi émis un avis négatif aussi bien auprès de l'AFCN qu'auprès de la Région wallonne. Même le gouvernement hollandais s’est exprimé négativement sur ce projet de stockage de déchets nucléaires supplémentaires à Tihange.

 

Si l'on examine le fond du dossier, et que l'on parcourt attentivement la demande de permis et tous les textes techniques qui s'étendent sur plusieurs centaines de pages, on se rend compte, premièrement, que le projet est complètement surdimensionné. Jusque 2025, 53 emplacements seraient nécessaires pour des combustibles nucléaires usés. Or, ENGIE Electrabel demande explicitement de la place pour 120 emplacements, soit plus du double. Pourquoi? ENGIE Electrabel le stipule très nettement dans ses notes techniques. ENGIE demande de la place pour pouvoir s'affranchir du cadre de la loi de sortie du nucléaire et prévoit déjà de produire des déchets jusque 2050. Deuxièmement, et ce n'est pas moi qui le dis mais l'ONDRAF, de véritables questions se posent quant à la sécurité du dépôt de ces combustibles nucléaires usés sur une telle durée. La demande de permis porte jusque 2100 au moins, soit une durée de plus de 80 ans. Je rappelle que les containers de déchets radioactifs ont une protection neutronique valable pendant 50 ans seulement.

 

Où en est la procédure actuelle auprès de l’AFCN? La Région wallonne a rendu, vendredi dernier, le 18 octobre, un avis clairement négatif. Qu'en est-il du gouvernement fédéral? À qui reviendra la décision finale dans ce dossier: à la Région wallonne ou au fédéral, quant au contenu, quant à ces matières radioactives? Enfin à propos du surdimensionnement du bâtiment, le gouvernement fédéral ou l'AFCN peuvent-ils dire non? ENGIE Electrabel indique sans trop de scrupules, dans ses documents, qu'il souhaite s'affranchir de la loi de sortie du nucléaire. Le gouvernement fédéral peut-il remettre le points sur les "i" et rappeler ses obligations légales à ENGIE Electrabel?

 

18.02  Pieter De Crem, ministre: Monsieur Cogolati, comme vous le savez, dans ce dossier, il importe de distinguer deux procédures en vigueur. La première est la procédure régionale relative au permis d'urbanisme. La seconde, qui incombe au fédéral, se rapporte à l'autorisation de construction et d'exploitation d'une installation nucléaire. Pour votre information, sachez que celle-ci est détaillée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 qui règle la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

 

L'AFCN est en train d'analyser les commentaires qui ont été formulés à propos de la demande d'autorisation pendant l'enquête publique. Il s'agit aussi bien des remarques émises lors de celle-ci que des avis des collèges échevinaux consultés et de la députation permanente. L'Agence transmettra ensuite le dossier au Conseil scientifique des rayonnements ionisants, lequel devra rendre un avis. Puis, il reviendra au législateur de décider sous forme d'arrêtés, en tenant compte des avis émis.

 

S'agissant de votre question relative au permis d'urbanisme, je vous invite à l'adresser au ministre régional compétent, parce que cela ne relève en rien de mes prérogatives.

 

Pour votre dernière question, vous pouvez consulter la demande d'autorisation déposée par ENGIE Electrabel sur le site Internet de l'AFCN. Je ne puis pas vous en dire plus pour le moment, étant donné que la procédure fédérale concernant l'autorisation de construction et d'exploitation de l'installation est en cours de traitement. Il m'est donc impossible d'intervenir. Toutefois, vous trouverez des données fort intéressantes sur le site web de l'AFCN.

 

18.03  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Permettez-moi une petite question un peu plus technique. L'administration wallonne a rendu un avis négatif, paru vendredi dernier, selon lequel un problème de compétences se pose entre le fédéral et la Région. Cette dernière ne souhaite pas trop se prononcer, parce que le premier doit rendre son avis sur les matières radioactives.

 

Je comprends la Région wallonne: il serait très difficile d'émettre un avis sur le hangar, tout en faisant abstraction de son futur contenu.

 

18.04  Pieter De Crem, ministre: Exactement!

 

18.05  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Bien! Donc, c'est le fédéral qui doit se prononcer. Ma question est la suivante: maintenant que nous savons que la Région wallonne a dit non au hangar, le fédéral n'est-il pas bloqué en ce qui concerne sa décision à prendre à propos du contenu radioactif?

 

Deuxièmement, quelle est l'échéance? Quand l'AFCN transmettra-t-elle son avis au Conseil scientifique? Quand le Roi devra-t-il, dès lors, prendre ses dispositions?

 

18.06  Pieter De Crem, ministre: Je n'ai aucune indication sur la chronologie. Il est d'usage que nous n'intervenions pas dans des procédures relatives à l'action proprement dite de l'AFCN ou qui lui incombent. C'est une position théorique et pratique.

 

Par ailleurs, en ce qui concerne le contenu, je vais me renseigner. Il s'agit d'un aspect hautement technique dans une matière extrêmement complexe. Je n'essaie pas d'éviter de vous répondre mais je dois vérifier ce que je peux vous communiquer sans intervenir dans un processus d'attribution de permis.

 

Je vous fournirai toute l'information dont je dispose.

 

18.07  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous en remercie.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

19 Question de Daniel Senesael à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "Les agressions envers les pompiers dans l’exercice de leurs fonctions" (55001185C)

19 Vraag van Daniel Senesael aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "De agressie tegen brandweerlieden tijdens de uitoefening van hun functie" (55001185C)

 

19.01  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, la violence devient un vrai problème pour les services de secours. En effet, les pompiers sont de plus en plus confrontés à des risques d’agression, tant physique que verbale, dans l’exercice de leurs fonctions.

 

Pour faire face à cette situation, on apprenait récemment que des formations allaient bientôt être organisées à l’intention des zones de secours. Concrètement, les pompiers apprendront les bons comportements à adopter pour éviter une escalade de la violence lorsqu’ils sont victimes d’agressions. Il s’agit là d’une initiative que je tiens à saluer.

 

Monsieur le ministre, pouvez-vous nous faire le point sur le nombre de procès-verbaux dressés l’année dernière pour coups et blessures au sein des zones de secours, plus particulièrement de la zone de secours Wallonie picarde? À partir de quand ces formations pourront-elles être dispensées aux zones de secours? Selon quelles modalités? Selon le colonel Marc Gilbert, commandant de la zone de secours du Val de Sambre, il faudrait agir davantage sur les sanctions envers les auteurs d’agressions envers des pompiers dans l’exercice de leurs fonctions. Pouvez-vous nous rappeler les sanctions prévues dans ce cadre? Ces sanctions sont-elles effectivement infligées?

 

19.02  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, monsieur Senesael, sur la base des données statistiques reçues de la zone de secours Wallonie picarde par mes services en 2017 (dernière année disponible), une agression physique et cinq agressions verbales ont fait l'objet d'un signalement dans les rapports d'intervention. Ces données sont à utiliser avec prudence. Il s'agit de faits rapportés par les pompiers après une intervention. Il est possible que des faits d'agression ne soient pas repris dans ces statistiques. Par ailleurs, il n'est pas certain que toutes les agressions mentionnées par cette zone de secours aient fait l'objet d'une plainte auprès des services de police.

 

Le 30 septembre 2019, le Conseil supérieur de la formation des membres des services publics de secours a approuvé une formation visant à donner aux pompiers les outils nécessaires pour apprendre à faire face aux situations d'agression, par exemple en leur enseignant des techniques préventives et défensives. Le Centre de connaissances pour la sécurité civile (KCCE) organisera, dans les meilleurs délais, des formations de type train the trainer à l'attention des écoles du feu. Ces dernières pourront ainsi organiser les formations à la demande des zones de secours.

 

L'article 400bis du Code pénal prévoit des peines alourdies pour les personnes qui se rendent coupables de crimes et délits visés aux articles 398 et 405 du Code pénal si ceux-ci sont commis notamment envers des pompiers dans l'exercice de leurs fonctions. L'application de ces sanctions par les cours et tribunaux ne relève malheureusement pas de ma compétence.

 

19.03  Daniel Senesael (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos éléments de réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

20 Question de Caroline Taquin à Pieter De Crem (Sécurité et Intérieur) sur "L'accord sectoriel Police" (55000881C)

20 Vraag van Caroline Taquin aan Pieter De Crem (Veiligheid en Binnenlandse Zaken) over "Het sectoraal akkoord voor het politiepersoneel" (55000881C)

 

20.01  Caroline Taquin (MR): Monsieur le ministre, le gouvernement fédéral a conclu un accord sectoriel en juin dernier. Celui-ci revalorise, très justement, les barèmes de la police.

 

Cette revalorisation aura un coût fort important pour les finances des zones de police qui sont, vous le savez, en grande partie assurées par les communes. Une estimation fait état de plus de 114 millions d'euros de plus à financer pour les zones de police d’ici à 2023.

 

Cette négociation s'est déroulée entre le gouvernement fédéral et les syndicats. Mais qu'en est-il de la concertation avec les pouvoirs locaux et précisément au travers de la consultation du Conseil des bourgmestres?

 

À trois reprises en 2018, les Unions des Villes et Communes du pays ont sollicité le gouvernement fédéral à ce sujet, afin de s’assurer que les engagements pris par le précédent ministre de l’Intérieur seraient tenus. Cependant, le 10 mai dernier, l’arrêté royal visé a été approuvé par le gouvernement sans autre précision quant au financement de son objet.

 

Étant bourgmestre, je souhaite fermement, comme tous les mandataires locaux vivant les réalités de terrain, cette revalorisation pour nos policiers. Cependant, je peux témoigner que l'inquiétude est grande dans certaines zones de police qui se questionnent sur la possibilité des communes à financer la mesure. Ils savent que les budgets ne sont jamais faciles à boucler pour faire face à leurs missions pourtant régaliennes.

 

La dotation communale pour la zone de police ne cesse de croître. Sommes-nous en capacité de réaliser cette augmentation sans restreindre d'autres augmentations nécessaires pour le bon fonctionnement des services policiers?

 

Nous sommes en effet face à des besoins urgents notamment en matière d’effectifs. La plupart des zones ont du mal, voire connaissent une impossibilité à recruter malgré les postes ouverts. Cela nécessite la mise en place de campagnes et d’outils de sensibilisation supplémentaires qui ont un coût. Il faut investir, vous le savez, toujours plus, dans des équipements performants, dans les infrastructures et dans les matériels de prévention au travers de caméras de vidéoprotection, de la prévention au cambriolage et autres types de vols.

 

En un mot, rien n’est pire que de prendre des décisions qui ne peuvent être effectives. Si l’on promet, on doit pouvoir assumer, collectivement bien sûr, mais on assume. Il faut donc pouvoir se concerter.

 

Monsieur le ministre, estimez-vous que la procédure de décision a été respectée? À quelle hauteur le gouvernement fédéral interviendra-t-il dans le surcoût financier pour les zones de police, qui est lié au résultat de sa négociation?

 

20.02  Pieter De Crem, ministre: Madame la présidente, j'estime que la procédure de décision a été respectée. En effet, dans le cadre des négociations sectorielles, toutes les réunions préparatoires ont été organisées avec la collaboration active des représentants de la Commission permanente de la police locale (CPPL).

 

Les représentants des Unions des Villes et Communes ont, par ailleurs, toujours été conviés au Comité de négociation ainsi qu'à toutes les réunions techniques tenues avec les organisations syndicales représentatives.

 

Le 14 février 2014, le projet d'arrêté royal modifiant la position juridique pécuniaire du personnel des services de police a été soumis au Conseil des bourgmestres qui a d'ailleurs rendu un avis positif. Ce projet d'arrêté royal a ultérieurement été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État qui a simplement constaté, lors de l'examen de l'accomplissement des formalités préalables, que le quorum n'était pas atteint lors de la réunion du Conseil des bourgmestres du 14 février 2018 et qu'il fallait, dès lors, adapter le préambule en ce sens.

 

En ce qui concerne l'intervention du gouvernement fédéral dans le surcoût lié à cet accord sectoriel pour les zones de police, une somme de 4 500 000 euros a été prévue au profit de ces dernières dans le budget du gouvernement fédéral de 2019.

 

20.03  Caroline Taquin (MR): Et pour 2020, vous me direz qu'on est en affaires courantes et qu'on ne peut pas préjuger de ce qui sera prévu.

 

20.04  Pieter De Crem, ministre: Effectivement. Tout dépend des circonstances politiques. Cela dépend également de l'approbation et de la bienveillance de Mme la ministre du Budget. Mais il n'y a pas un manque de bonne volonté.

 

20.05  Caroline Taquin (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La réunion publique de commission est levée à 12 h 30.

De openbare commissievergadering wordt gesloten om 12.30 uur.