Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 24 septembre 2020

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 24 september 2020

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 15 et présidée par M. Patrick Dewael.

De vergadering wordt geopend om 14.15 uur en voorgezeten door de heer Patrick Dewael.

 

Le président: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présente lors de l’ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Sophie Wilmès.

 

01 Ordre du jour

01 Agenda

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 23 septembre 2020, vous avez reçu une proposition de modification de l'ordre du jour pour la séance d'aujourd'hui.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 september 2020 hebt u een voorstel tot wijziging van de agenda voor de vergadering van vandaag ontvangen.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

01.01  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mijnheer de voorzitter, volgende week staat de regerings­verklaring en het investituurdebat op de agenda. Ik stel voor om dat debat niet hier te houden, maar in een grote zaal, waar alle volksvertegenwoordigers aanwezig kunnen zijn. Het is namelijk een heel belangrijk debat. Iedereen heeft daar recht op, zowel de oppositie als de meerderheid. Iedereen zou aan dat debat moeten kunnen deelnemen. Ik stel dus voor om volgende week een heel grote zaal te huren. Zelfs het Koninklijk Circus of de Ancienne Belgique liggen in de buurt. De Vooruit is ver, in Gent, maar ik stel voor om iedereen te laten deelnemen, zodat wij de vaudeville van vorige week niet opnieuw meemaken.

 

De voorzitter: Over de namen van de alternatieven die u voorstelt, gaande van het Koninklijk Circus en de Ancienne Belgique tot de Vooruit, zal ik mij niet uitspreken. Laat mij ernstig worden.

 

Het punt is gisteren aan de orde geweest in de Conferentie van voorzitters, collega Dedecker. Het investituurdebat van 1 oktober is inderdaad een belangrijke aangelegenheid. Ik ben er ook nogal aan gehecht dat alle verkozen Kamerleden de mogelijkheid hebben om het bij te wonen. Daarom proberen wij sinds gisteren, met de diensten de Kamer, op zoek te gaan naar alternatieven.

 

Het meest voor de hand liggende alternatief is het halfrond van het Europees Parlement, maar ik heb daarover nog geen uitsluitsel. Zodra ik nieuws heb, zal ik de fractieleiders daarvan in kennis stellen. Andere alternatieven kunnen ook worden bekeken, maar ik zal niet op de zaken vooruitlopen. Ik sta wel aan uw kant, wat de mogelijkheid betreft voor de parlementsleden om een belangrijk debat – men zegt het belangrijkste debat van een legislatuur – te kunnen bijwonen. Ik houd u op de hoogte.

 

Vragen

Questions

 

Collega's, wij heb gisteren in de Conferentie van voorzitters wat schikkingen getroffen om in iets groteren getale aanwezig te kunnen zijn, natuurlijk met respect voor de veiligheidsvoorschriften. De eerste minister heeft al plaatsgenomen op de voorziene plaats. De leden van de Kamer die een vraag stellen, zullen dat aan mijn rechterzijde doen, de leden van de regering die een antwoord geven, zullen dat vanaf de andere pupiter doen.

 

02 Questions jointes de

- Catherine Fonck à Sophie Wilmès (première ministre) sur "La suite du Conseil national de sécurité de ce mercredi 23 septembre" (55000964P)

- Meryame Kitir à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Les décisions du Conseil national de sécurité" (55000967P)

- Raoul Hedebouw à Sophie Wilmès (première ministre) sur "La protestation de la population contre la crise politique, sociale et économique" (55000969P)

- Magali Dock à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Les décisions du Conseil national de sécurité" (55000975P)

- Christoph D'Haese à Sophie Wilmès (première ministre) sur "La mise en œuvre des décisions du Conseil national de sécurité" (55000979P)

- Eliane Tillieux à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Les mesures du Conseil national de sécurité" (55000981P)

02 Samengevoegde vragen van

- Catherine Fonck aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad van woensdag 23 september" (55000964P)

- Meryame Kitir aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad" (55000967P)

- Raoul Hedebouw aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De onvrede onder de bevolking over de politieke, sociale en economische crisis" (55000969P)

- Magali Dock aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad" (55000975P)

- Christoph D'Haese aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De implementatie van de beslissingen van de NVR" (55000979P)

- Eliane Tillieux aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad" (55000981P)

 

02.01  Catherine Fonck (cdH): Madame la première ministre, plusieurs indicateurs sont inquiétants et l'épidémie de coronavirus n'est pas sous contrôle. Le Conseil national de sécurité d'hier a décidé d'assouplir les règles à partir du 1er octobre, et il est vrai que certaines de ces règles étaient excessivement carrées, d'autres impossibles à mettre en pratique, d'autant plus que les enfants sont rentrés à l'école et les étudiants dans les hautes écoles et universités.

 

Mais – et c'est un grand mais! –, assouplir les règles n'est prudent que si les conditions préalables à la maîtrise de l'épidémie sont remplies au moyen d'un dispositif parfaitement efficace pour le dépistage, le traçage et l'isolement des personnes positives. Ce n'est pas le cas. Une multitude de problèmes remontent du terrain, et ce malgré les appels répétés de ces dernières semaines: les centres de tests sont saturés, les médecins généralistes débordés… Les patients symptomatiques ayant été en contact avec une personne positive doivent attendre plusieurs jours pour obtenir un rendez-vous afin de se faire tester et encore plusieurs jours pour connaître le résultat du test.

 

Le traçage commence tardivement et est insuffisant. Nous observons à certains endroits une pénurie de réactifs et d'écouvillons. Dès le 1er octobre prochain, les parents de petits enfants qui devront être retirés de la crèche ou de l'école pour des raisons sanitaires liées au respect des règles émises par l'État ne pourront plus bénéficier du "congé parental corona".

 

Hier, vous sembliez avoir pris la mesure de ces problèmes en annonçant qu'ils allaient être résolus. Madame la première ministre, pouvez-vous - vous ou votre successeur - garantir que d'ici le 1er octobre, date d'assouplissement des règles, ces problèmes seront résolus et le dispositif renforcé en urgence pour qu'en 24 heures, un patient puisse obtenir un rendez-vous et le résultat de son test, que le traçage soit lancé immédiatement de façon bien plus large et plus efficace qu'aujourd'hui, et qu'on se donne les moyens d'isoler les porteurs, notamment par le biais du congé parental corona?

 

Voilà des semaines que nous avons droit à des réflexions et des annonces. Aujourd'hui, il faut des actes et de l'efficacité!

 

02.02  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de eerste minister, collega's, vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard. In het begin van deze coronacrisis wisten we weinig, maar op dit moment weten we meer. In het begin was iedereen inderdaad een potentieel slachtoffer, maar we vragen steeds vaker iets van die groepen die zelf minder getroffen worden. Soms zijn er ad-hocmaatregelen nodig, maar na de pauze van deze zomer verwachten de mensen een plan.

 

Het beeld dat we gisteren zagen, is een beeld dat veel te vaak terugkomt. De regering heeft een idee. De regering heeft een plan, maar werkt het vervolgens niet uit. De barometer is er nog niet, maar we handelen er wel naar. Twee weken geleden sprak u van versoepeling, maar u lijkt de cijfers van vandaag te negeren. Dit is een beleid dat te langzaam gaat voor de werkelijkheid.

 

De maatregelen die gisteren werden genomen, zijn niet meer de maatregelen van vandaag. We leven gelukkig niet in een politiestaat. We zijn afhankelijk van het gedrag van onze inwoners. Die volgen de regels zonder dat er op elke hoek van de straat een politieagent staat. Dat lukt alleen maar als er vertrouwen is in de voorstellen en in degenen die de voorstellen brengen.

 

Dat is niet meer vanzelfsprekend. Daarvoor zijn sommige experts te vaak op de televisie gekomen. Daarvoor hebben politici zich te vaak verscholen als er extra maatregelen of overdreven maatregelen genomen werden, zoals de avondklok. Daarvoor is het verschil tussen datgene wat de artsen vragen en datgene wat de regering doet veel te groot.

 

Welke lessen trekt u uit alle feedback die u krijgt? U kan gelijk krijgen, maar als de communicatie niet volgt, werkt het niet.

 

02.03  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de premier, hoe geloofwaardig zijn de politici nog in onze samenleving? Dat is een grondig vraagstuk. Ik weet niet of u erbij heeft stilgestaan. Volgende week is er misschien een andere eerste minister. Het is een groot probleem in onze samenleving dat de geloofwaardigheid onder nul zit. De communicatiefouten, de chaos die er vandaag heerst en de strijd die men vandaag ziet op televisie wekt volop het wantrouwen van de bevolking. Dat is een heel groot probleem als we de crisis willen oplossen.

 

Madame la première ministre, quand vous voyez les hommes et les femmes politiques aujourd'hui… Par exemple, Georges-Louis Bouchez, avez-vous vu le spectacle auquel il nous fait assister? Son ego, son ego, son ego! "Coucou à la caméra! Je veux qu'on parle de moi et de mon programme!" Et tout cela, pour que vous restiez première ministre. Quel est ce spectacle, quelle est cette lutte des places au sein du monde politique? Nous traversons l'une des pires crises financières, économiques et sanitaires, et que fait le monde politique? Il passe son temps à se battre!

 

Postjes, postjes, postjes.

 

We dachten dat we gisteren twee formateurs hadden. Maar toen ging CD&V niet meer akkoord. Ook de MR ging niet meer akkoord. Waar zijn we mee bezig? Gisteren tijdens jullie Veiligheidsraad kwam er enkel de boodschap dat de burger de enige verantwoordelijke is voor de situatie van vandaag. Geen enkele verantwoordelijkheid voor de politici.

 

La responsabilité n'en incombe qu'aux citoyens. C'est open bar! Quid de la responsabilité du politique? Où en est le renforcement nécessaire de la première ligne? Vous l'avez fait pour les infirmiers? Est-ce beaucoup demander que de disposer d'un coordinateur national? Avec la présente crise politique et économique, il n'est pas possible d'en rester là.

 

Dites-moi sérieusement, madame la première ministre, puisque vous ne le serez peut-être plus la semaine prochaine, êtes-vous d'accord avec cette manière de faire de la politique dans ce pays ou bien, comme moi, en êtes-vous dégoûtée?

 

De voorzitter: Collega's, voor alle duidelijkheid, deze reeks vragen gaan over de coronacrisis.

 

02.04  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur le président, vous avez raison. Mais j'avais introduit aussi, auprès de la première ministre, une question sur un autre sujet, la crise politique (…)

 

Le président: Oui, mais votre question a été classée sous la rubrique crise corona.

 

Ik breng de Kamer gewoon ter herinnering dat het nu gaat over de coronacrisis, dan denk ik daarbij spontaan aan de Nationale Veiligheidsraad van gisteren. De eerste minister zal oordelen wat zij antwoordt, maar ik geef nu het woord aan mevrouw Dock.

 

02.05  Magali Dock (MR): Madame la première ministre, vivre avec le virus, accepter qu'il soit là encore pour un long moment, c'est difficile pour chacun d'entre nous mais c'est notre réalité. Vos déclarations d'hier lors du Conseil national de sécurité s'inscrivent dans la logique annoncée. Nous passons d'une gestion de crise à une gestion de risques.

 

De aangekondigde maatregelen geven ons richtlijnen over de manier waarop wij ons dagelijks leven kunnen organiseren. Onze contacten, het dragen van een mondmasker, de quarantaineperiode, alles werd opnieuw onder de loep genomen.

 

Het afschaffen van de sociale bubbel betekent echter zeker niet, en daar bent u heel duidelijk over geweest, dat de deur openstaat voor elk mogelijk gedrag. Wij moeten nog steeds bijzonder waakzaam blijven en de sanitaire maatregelen, de zogenaamde zes gouden regels, blijven naleven.

 

Dorénavant, les contacts plus rapprochés sont remis dans les mains de la responsabilité du citoyen. Les experts recommandent de limiter les contacts à cinq personnes identiques sur le mois. Il s'agit d'une liberté et, je le dis, d'une responsabilité individuelle. Il ne s'agit plus d'un choix imposé par famille. Cette recommandation colle aux réalités de nos familles belges.

 

En ce qui concerne les fêtes et les événements organisés, l'appel du secteur des traiteurs et des organisateurs de mariage a été entendu et nous nous en réjouissons.

 

Nous le savons, nous devrons apprendre à vivre avec ce virus. Hier, vous nous avez informés du fait qu'un outil dynamique est en cours d'élaboration par le Celeval.

 

Madame la première ministre, pourriez-vous nous indiquer quelle sera la philosophie de ce baromètre? Pouvez-vous nous donner plus d'informations quant à la mise en place de cet outil? Quand et comment le système sera-t-il implémenté?

 

02.06  Christoph D'Haese (N-VA): Mevrouw de eerste minister, c'est le ton qui fait la chanson. Al acht maanden lang hoor ik u spreken over 'de' virus. U hebt het niet over 'een' virus of 'het' virus. Une fille, un garçon. Een beetje taalhygiëne in uw communicatie zou al wonderen doen want uw communicatie is chaos. We weten het ook niet meer, doe gewoon uw goesting, dat is de teneur van uw communicatie.

 

Ik wil het ook even hebben over de werkwijze met betrekking tot de maatregelen die u communiceert. Die is namelijk al even chaotisch. U belegt een persconferentie, nadien stelt u een wettekst op en nog later bezorgt u de lokale besturen een lijst met veelgestelde vragen. Ik meen dat die volgorde van bij het begin manifest fout is. Eerst moet er een wettekst komen, dan een toelichtende en verklarende nota en nadien kan de communicatie gebeuren via een persconferentie.

 

To the point – vergeef mij de woordspeling – bent u ook niet altijd geweest. Ik heb het even nagekeken en wij hebben zestien ministeriële besluiten in de maag gesplitst gekregen, aangevuld met 22 FAQ's en nog heel wat briefwisseling.

 

Mevrouw de premier, los van hun gezindheid zijn experts, waarnemers en commentatoren uit diverse hoeken vernietigend over uw meest recente persconferentie. Ze werd bestempeld als de meest zinloze. Ik verwijs naar de rectoren van onze universiteiten die hun studenten vandaag adviseren om vooral niet te doen wat u als premier gisteren gezegd hebt. Hoeveel pijnlijker kan het nog worden? Hoeveel stuitender wordt een gebrek aan gezag?

 

Mevrouw de premier, hoe ziet u de rol van de lokale besturen en de burgemeesters, die u meer verantwoordelijkheden wil toebedelen, om al die bijna onverstaanbare maatregelen toch geïmplementeerd te krijgen?

 

02.07  Eliane Tillieux (PS): Monsieur le président, madame la première ministre, la situation n'est pas simple. On ne l'a jamais nié: il n'y a pas de réponse simple à un problème compliqué. Mais comprenez notre étonnement. Voilà maintenant des jours que le Centre de Crise nous annonce que les chiffres sont en hausse! Hier matin, on apprenait que notre pays était passé en rouge sur la carte de l'OCDE. Et hier, à 14 h 30, vous nous annonciez des mesures assouplies.

 

À l'issue du Conseil national de sécurité, vous avez déclaré que nous entrions dans une phase de gestion des risques avec une forte volonté de responsabiliser nos concitoyens pour leur apprendre à vivre avec le virus. Mais pour responsabiliser, il faut un cadre clair et cohérent. Or, il faut bien avouer que, malgré tous les efforts déployés, le flou continue à régner pour notre population: les contacts rapprochés ou non, la quarantaine qui passe de quatorze à sept jours, mais qui est différente selon que l'on est asymptomatique ou symptomatique, l'annonce de milliers de tests supplémentaires alors que, sur le terrain, les acteurs ne peuvent déjà plus faire face à la demande, l'annonce d'une plate-forme permettant de consulter les résultats à distance alors que les couacs de l'e-santé ne sont un secret pour personne.

 

Madame la première ministre, êtes-vous vraiment convaincue, aujourd'hui, de prendre le bon virage au bon moment? Êtes-vous convaincue que les mesures sont bien comprises par la population? Êtes-vous convaincue que toutes les promesses qui ont été faites pourront être honorées? Je pense ici au testing, au baromètre avec les codes couleur, aux plates-formes d'information. Toutes ces mesures pourront-elles être mises en place en temps et en heure?

 

02.08 Eerste minister Sophie Wilmès: Mijnheer de voorzitter, ik vind het echt verbazend dat taal­fouten voor sommigen de grootste bekommernis zijn, in plaats van de ernst van de situatie. Ce n'est pas grave, zeggen wij in het Frans.

 

Toute l'Europe est effectivement confrontée à un rebond de l'épidémie. En Belgique aussi, la situation est sérieuse. Le nombre de contaminations augmente et le nombre d'hospitalisations aussi. Nous le savons, la situation peut en plus se détériorer rapidement. Nous devons donc agir en amont pour éviter de devoir prendre des mesures plus strictes plus tard.

 

Agir en amont, c'est respecter en tout temps la colonne vertébrale de toutes les autres règles, à savoir le respect des six règles d'or. On sous-estime parfois l'importance de ces six règles d'or. Pourtant, ce n'est pas parce qu'on les a présentées, il y a longtemps, qu'elles ne constituent pas une des clés principales - pas la seule - du ralentissement de l'épidémie.

 

Nous allons devoir vivre encore plusieurs mois sans un vaccin. Nous devons donc trouver un équilibre entre une nouvelle vie possible, qui permet un semblant de retour à la normale, tant sur le plan social qu'économique, et la nécessité de veiller à protéger la santé de tous.

 

C'est pour garantir cet équilibre qu'ensemble, tous niveaux de pouvoir confondus, experts, acteurs de soins de santé et des différents secteurs, nous travaillons depuis le début de la crise sans relâche et avec détermination. Ensemble, cela veut dire aussi avec la population, qui a démontré son courage et sa capacité d'adaptation, car nous sommes tous la solution.

 

Nous avons demandé aux experts du Celeval de travailler sur cette nouvelle approche, une approche qui allie la protection de la santé de nos concitoyens et des mesures qui doivent être tenables pour tous. Les experts ont fait un travail important ces dernières semaines, et je les en remercie, pour esquisser les contours de cette nouvelle vie et les contraintes qui l'accompagneront.

 

L'objectif est de pouvoir faire évoluer les règles et restrictions en fonction de la situation épidémiologique avec une déclinaison au niveau national, régional et provincial. L'approche sur laquelle a travaillé le Celeval doit encore être complétée et davantage concertée, de sorte qu'elle ne peut être validée à ce stade, et j'y reviendrai.

 

Le Conseil national de sécurité qui s'est tenu hier s'est donc basé sur les éléments repris dans le rapport du Celeval qui étaient suffisamment mûrs pour être décidés, à savoir la question du port du masque, des organisations d'événements professionnels et des contacts sociaux. Les autres aspects doivent encore faire l'objet d'une discussion.

 

Les décisions annoncées hier en Conseil national de sécurité se basent sur la situation épidémiologique actuelle. Nous n'avons pas, contrairement à ce que certains disent, assoupli à outrance les règles actuelles. Les décisions sur la situation épidémiologique actuelle sont fondées sur les avis des experts.

 

S'agissant du port du masque, nous avons rappelé et souligné la règle de base qui consiste en une obligation quand les distances de sécurité ne peuvent pas être garanties. Par contre, le fait de maintenir cette obligation à l'extérieur en toute occasion, en tout temps, en tout lieu est inutile et nuit à l'adhésion de la population alors que la situation ne le justifie pas. Je n'appelle pas cela un assouplissement.

 

Pour les organisations d'événements professionnels, nous avons donné aux organisateurs de mariages ou d'autres types d'événements de la sorte, la possibilité de travailler dans les mêmes conditions, déjà existantes, que l'horeca. Nous savons maintenant qu'il est possible de travailler en toute sécurité en respectant les règles strictes édictées pour le secteur de l'horeca. Il était important de décider de cette harmonisation. Ce n'est pas un assouplissement, c'est une harmonisation dont ils ont grandement besoin s'ils veulent pouvoir survivre. Il n'y a pas de raison de singulariser ces professionnels-là par rapport à d'autres.

 

Le travail n'est toutefois pas terminé. Des améliorations devront être apportées au protocole existant et une concertation entre le Celeval, le secteur événementiel – du monde de la nuit par exemple – ou tout autre secteur soumis à des restrictions trop importantes doit aussi se tenir. Nous devons aussi pouvoir donner des perspectives à ceux lourdement impactés par la crise.

 

Ook over de kwestie van de sociale contacten is veel gediscussieerd. We hebben gisteren in de Nationale Veiligheidsraad beslist om de regels met betrekking tot sociaal contact aan te passen en draaglijker te maken. Beter soepelere regels die door veel mensen worden nageleefd, dan te strenge regels waar niemand achter staat. Het is net dat wat de mensen moeilijk vonden aan de sociale bubbel. Dat hebben we dus aangepast.

 

Deze benadering van de sociale contacten kan steeds worden bijgesteld. Het is belangrijk om daaraan te herinneren. Dit zal ongetwijfeld evolueren, afhankelijk van de epidemiologische situatie. Hoe ernstiger de gezondheidssituatie, hoe meer het aantal aanbevolen sociale contacten zal worden beperkt.

 

Ik kan u al zeggen dat het risico heel groot is dat we op korte termijn meer beperkingen mogen verwachten, want inderdaad, de evolutie van de gezondheidssituatie in ons land is niet gunstig. De situatie van vandaag laat echter wel toe om het nauwe contact met maximum vijf personen in te voeren.

 

Het is ook belangrijk dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt om verdere beperkingen in de toekomst te voorkomen. Zoals ik al zei zal de evolutie van de maatregelen afhangen van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie. Deze evolutie wordt bepaald door een aantal factoren, maar vooral door het aantal ziekenhuisopnames. Al deze indicatoren samen vormen wat ik de epidemiologische barometer heb genoemd. Deze barometer maakt het voor iedereen mogelijk om na te gaan hoe de epidemiologische situatie in het land, in een bepaalde regio of in de provincie ervoor staat. Het stelt ons in staat om de huidige maatregelen af te stemmen op de ontwikkeling van de situatie. Dit werk kon nog niet worden afgerond, maar zal in de komende dagen worden voltooid.

 

Er rijzen nog steeds een aantal problemen. De regels zijn nog niet allemaal afgestemd. Zoals ik al zei moet er nog steeds overleg worden gepleegd. Het model zelf moet worden bijgesteld om bijvoorbeeld voor de steden met een groot aantal ziekenhuizen rekening te houden met de woonplaats van de patiënten. Tot slot, moeten we ervoor zorgen dat de overgangen van de ene naar de andere fase niet te snel op elkaar volgen. Er moet dus een zekere mate van voorspelbaarheid zijn.

 

De huidige barometer is gebaseerd op een kleurencode. In ons land en in Europa in het algemeen zijn er al veel kleurencodes. Het is dus ook belangrijk om te zorgen voor een zo groot mogelijke harmonisering om verwarring te vermijden, ook al weten wij dat dit geen gemakkelijke taak is.

 

Het belangrijkste punt over de barometer is echter dat de grootste aspecten van onze samenleving onder de verschillende niveaus van deze barometer moeten worden voorzien. Zo kunnen mensen weten wat te verwachten. Dat werk moet nog worden afgerond. De kwestie van de barometer…

 

De voorzitter: Mevrouw de eerste minister, ik moet strikt zijn tegenover het Parlement, maar ook tegenover u. U had acht minuten gevraagd. Ik heb u ze ook toegekend.

 

02.09 Eerste minister Sophie Wilmès: Goed, dat had ik niet gezien. Wil u dat ik afrond?

 

De voorzitter: Wel, u had acht minuten gevraagd en u bent daar al over. Ik zeg dat ook tegen de Kamerleden, als zij hun tijd overschrijden, anders krijg ik allerlei boze blikken.

 

02.10 Eerste minister Sophie Wilmès: Ik had gehoord dat ik tien minuten had, anders zou ik het op een andere manier gedaan hebben.

 

De voorzitter: Rondt u stilaan af, mag ik dat vragen?

 

02.11 Eerste minister Sophie Wilmès: Er waren een paar vragen die ik graag nog zou aankaarten over de communicatie en over wat de overheid nog moet doen.

 

La communication est fondamentale et il est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs choses nuisent à la communication.

 

Tout d'abord, il faut dire que les règles ont évolué au fur et à mesure, ce qui demande à chaque fois une adaptation de la population qui doit se réhabituer à de nouvelles règles. C'est compliqué et, à chaque fois qu'on instaurera quelque chose, il faudra répéter et rappeler encore et encore.

 

Et lorsque différentes voix s'expriment pour dire que ceci, c'est mieux et que cela, c'est moins bien, cela rend les choses encore plus difficiles. Mais, attention, le débat est sain en démocratie. Par contre, il est important de savoir et de rappeler que les six règles doivent, en tout état de cause, être respectées. C'est incontestable!

 

Certains ont dit qu'on reportait toute la faute sur la population. Ce n'est pas vrai! C'est un travail d'équipe entre les différents niveaux de pouvoir. C'est un travail d'équipe entre les autorités et la population et chacun doit faire le job.

 

Je rejoins la question de Mme Fonck sur le testing. Hier, au Conseil national de sécurité, on a beaucoup parlé de la première ligne car c'est elle qui est aujourd'hui touchée de plein fouet. On comprend son inquiétude au vu du nombre de tests et de résultats. Il y a effectivement là encore beaucoup de travail à réaliser.

 

J'en viens enfin à une question qui ne correspondait pas tout à fait au sujet. Cette crise a effectivement des conséquences sociales, économiques, sanitaires importantes et celles-ci seront probablement encore plus importantes dans le futur. Cela doit être pris au sérieux par le gouvernement actuel mais, comme je l'ai dit mille fois, cela doit aussi être pris au sérieux par un futur gouvernement qui a une majorité dans cette assemblée. Je le souhaite de tout cœur.

 

Pour ce qui est de la distribution des postes, je vous dirai, comme toujours, qu'il faut rester concentré sur le contenu. Et je n'entends que vous pour en parler.

 

Je vous remercie.

 

Le président: Pour ce qui concerne les répliques, je rappelle pour l'énième fois que tant le Parlement que le gouvernement se doivent de respecter les limitations de temps. Donc, de grâce, respectez-les tous!

 

02.12  Catherine Fonck (cdH): Madame la première ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

Manifestement, la perception du CNS d'hier et vos propos selon lesquels vous ne vouliez pas assouplir ne coïncident pas. Il suffit de voir aujourd'hui la réaction des universités, qui appellent à ne pas assouplir les règles auprès des étudiants.

 

Vous avez parlé d'agir en amont. Madame la première ministre, cela signifie anticiper l'évolution de l'épidémie, car elle était prévisible avec la rentrée. Or, ce ne fut pas le cas. Anticiper pour protéger les citoyens signifiait élaborer un dispositif parfaitement efficace pour tester, tracer et isoler les positifs. Protéger les citoyens, c'est assouplir les règles, mais une fois que ce dispositif aura été installé et qu'il aura prouvé son efficacité.

 

Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. La balle est dans votre camp et celui des différents gouvernements. Il y a urgence pour reprendre le contrôle de l'épidémie.

 

02.13  Meryame Kitir (sp.a): Mevrouw de eerste minister, eigenlijk hebben wij vandaag niets nieuws gezien. U komt elke keer naar het Parlement en herhaalt uzelf keer op keer.

 

U zegt dat het telkens opnieuw herhalen van de boodschap en het wegnemen van de verwarring bij de mensen de beste manier van communicatie is, maar de mensen moeten wel eerst begrijpen wat er wordt verteld.

 

Er worden vragen gesteld, maar er komen geen antwoorden. Er worden bezorgdheden geuit, maar de mensen krijgen alleen maar een herhaling. De meeste mensen hebben de nieuwe maatregelen als een misplaatste grap gezien. Op die manier zullen wij het echter niet redden. Het aantal besmettingen stijgt. Op die manier zullen wij die moeilijke periode niet doorstaan.

 

De boodschap die u vandaag hebt gebracht, is een boodschap die niet voldoende is, niet voor de artsen, niet voor de burgers, die bezorgd zijn, en ook niet voor mij. Voor mij kan het veel beter.

 

02.14  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mevrouw de eerste minister, ik heb twee elementen van repliek.

 

De virus, het virus, uno virus, ein Virus, one virus: wat maakt het uit, N-VA? Wat kan het u nu schelen in welke taal het wordt uitgesproken? Indien er één zaak duidelijk is over het virus, dan is het wel dat iedereen in Europa en in de wereld erdoor wordt getroffen. Jullie willen echter alles opsplitsen in kleine deeltjes. Waarmee zijn jullie bezig? Met zulke zaken komen aanzetten, dat menen jullie toch niet? Dat is toch niet ernstig?

 

Madame la première ministre, vous l'avez sortie, et c'est la meilleure: "Personne ne parle de postes, sauf Raoul Hedebouw!". Néanmoins, avez-vous ouvert les journaux ces dernières semaines? Il n'y est question que de cela! Je ne sais pas si votre président vous a déjà fait part de sa manie, mais il semble obnubilé par la question de savoir qui doit être nommé premier ministre.

 

Les socialistes sont eux aussi candidats, bien entendu. Du côté du CD&V, on a deux candidats mais…

 

Maar eigenlijk geloven zij niet in hun twee kandidaten. Ze zijn alleen maar over de postjes aan het spreken, al drie weken lang, mevrouw de eerste minister. Word wakker.

 

De voorzitter: U moet afronden, mijnheer Hedebouw.

 

02.15  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Hedebouw, rond alstublieft af. Uw tijd is om.

 

02.16  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Hedebouw, ik roep u tot de orde. Uw tijd was al om. Voor een goed begrip, ik heb de micro niet afgezet, dat gebeurt automatisch. Ik merk ook nog eens op dat de vragen over de coronacrisis gingen.

 

02.17  Magali Dock (MR): Madame la première ministre, ma première réplique à la Chambre évoquait déjà le courage en politique. Pour ce qui sera probablement ma dernière réplique lors de cette législature, si vous le permettez, j'aimerais revenir sur le sujet.

 

Ik wil graag herhalen dat het durven nemen van onpopulaire maatregelen en het steeds weer vinden van een delicaat evenwicht getuigt van politieke moed. U belichaamt die moed.

 

Des pronostics sur votre avenir immédiat, non, monsieur Hedebouw, ce n'est pas notre priorité et vous êtes le seul à perdre votre temps à en parler. En revanche, madame la première ministre, il y a une chose dont je suis certaine pour votre avenir. C'est que vous aurez marqué l'histoire de notre pays. Le fait que vous soyez la première femme première ministre ne sera qu'un détail à côté de la manière dont vous avez géré la plus grave crise que nous ayons traversée depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre première femme première ministre s'est révélée en quelques mois être tout simplement une femme d'État! Et nous le savons, les hommes et les femmes d'État se comptent sur les doigts de la main.

 

U hebt duidelijk uw eigen stijl: een mengeling van charisma, nederigheid (…)

 

Le président: Madame Dock, votre temps de parole est épuisé.

 

02.18  Christoph D'Haese (N-VA):  Mevrouw de premier, ik zal in mijn repliek kort en binnen de mij toegemeten tijd de puntjes op de i zetten.

 

Als mensen met elkaar in dialoog willen gaan en elkaar op een verstandige en aanvaardbare manier willen begrijpen, dan moeten ze vakkundig en professioneel communiceren. Mijn vraag was niet in personam, maar in rem. Als premier bent u in dit land het best geplaatst om alle maatregelen die u ordonneert te communiceren naar alle niveaus en vooral om een draagvlak te creëren bij de bevolking. Dat is het punt. Daarover gaat het. Het gaat niet over taalabsurditeiten of 'krommunicatie', maar over het feit dat u er als premier niet in slaagt om een draagvlak te creëren, noch bij de gouverneurs, noch bij de burgemeesters, en veel belangrijker, noch bij de bevolking. Dat is de kern van de zaak.

 

02.19  Eliane Tillieux (PS): Madame la première ministre, vous parlez de responsabiliser les citoyens. Les citoyens ont connu l'épreuve du confinement, patientent dans les files pour se faire tester, ont connu les recommandations sur le port du masque qui ont fluctué au fil du temps, ont subi l'éloignement de leurs proches, les bulles de cinq, de dix, de quinze personnes. Les citoyens ont eux-mêmes peut-être été confrontés à la maladie avec un isolement de quatorze jours estimé jusqu'ici crucial pour éviter les contaminations.

 

Or, aujourd'hui, on rebat les cartes et vous leur dites qu'ils doivent être responsables. Mais ne l'ont-ils pas été jusqu'à présent? Alors que les chiffres sont en hausse, que la mauvaise saison frappe à nos portes, l'avenir nous dira vraiment si vous avez eu raison d'entamer ce virage, ce changement maintenant.

 

Quoi qu'il en soit, il faudra clarifier et sensibiliser, y compris auprès des groupes les plus vulnérables. Si on ne le fait pas, ce sera clairement l'échec. 

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- Kathleen Verhelst aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "De EU-onderhandelingen inzake de Brexit" (55000972P)

- Ellen Samyn aan Koen Geens (VEM Justitie, Regie der Gebouwen en Europese Zaken) over "De stand van zaken met betrekking tot de Brexit" (55000985P)

03 Questions jointes de

- Kathleen Verhelst à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Les négociations européennes sur le Brexit" (55000972P)

- Ellen Samyn à Koen Geens (VPM Justice, Régie des Bâtiments et Affaires européennes) sur "Le point sur le Brexit" (55000985P)

 

03.01  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mevrouw de eerste minister, met de coronacrisis zouden wij bijna het zwaard van Damocles boven onze economie vergeten, namelijk: de Brexit. We volgen allemaal met argusogen wat er in Downing Street gezegd wordt en we horen daar de stoere woorden dat het een harde brexit wordt, als er voor 15 oktober geen deal is. Het is nu dus echt vijf voor twaalf.

 

Ik sta zelf in het bedrijfsleven en ik hoor daar zeer veel ongerustheid. Voor onze economie is een harde brexit sowieso slecht. In mijn provincie West-Vlaanderen, die qua business sterk gelieerd is aan het VK, zijn er 11.000 jobs in het gedrang. In heel België komen zelfs 42.000 jobs in het gedrang. Die ontslagen komen boven op de coronacrisis, die de bedrijven al moeten incasseren. Wij moeten er alles aan doen om die te vermijden of om goed voorbereid te zijn als het jammer genoeg een harde brexit wordt.

 

Mevrouw de eerste minister, ik weet dat er binnen de EU meningsverschillen zijn over het standpunt dat we moeten innemen ten aanzien van de Brexit. Ons land zal echter zeker zeer zwaar getroffen worden. Ik wil u dus vragen om alles op alles te zetten om dat alsnog te voorkomen. Wat zult u ter zake doen?

 

Groot-Brittannië geeft steun aan bedrijven die door de Brexit getroffen zullen worden. In welke steun voorzien wij voor onze bedrijven die erdoor getroffen zullen worden?

 

Meent u dat alle bedrijven goed voorbereid zijn op een harde brexit? Denkt u alsnog iets te kunnen bijdragen, mocht dat niet het geval zijn?

 

03.02  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de eerste minister, sinds 1 februari behoort het Verenigd Koninkrijk niet meer tot de Europese Unie. Tot eind dit jaar is er een overgangsperiode, waarin de Britten zich wel nog moeten schikken naar de Europese marktregels. De bedoeling was en is om tijdens die overgangsperiode te komen tot een vrijhandelsakkoordakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie, maar de onderhandelingen verlopen allesbehalve soepel. Tot de belangrijkste knelpunten behoren de toegang van Europese vissersboten tot de Britse wateren en het behoud van een zogenaamd gelijk speelveld, waar de toekomstige Britse regels in verband met milieu, arbeidsvoorwaarden en subsidies voor bedrijven niet te veel mogen afwijken van de Europese regels.

 

Ons bedrijfsleven staat momenteel al heel erg onder druk vanwege de coronacrisis. Een no deal brexit of een harde brexit zou een extra uitdaging betekenen voor onze economie, voor het West-Vlaamse bedrijfsleven, voor de tewerkstelling en zelfs voor onze toeristische sector.

 

Mevrouw de eerste minister, graag had ik van u een stand van zaken gekregen met betrekking tot de brexitonderhandelingen. Hoe schat u de kans op een akkoord in? Een verlenging van de transitieperiode zou niet uitgesloten zijn. Zijn er signalen in die richting?

 

Wordt er bij de opmaak van de Europese begroting rekening gehouden met de socio-economische impact van de Brexit op onze economie?

 

Is de regering voldoende voorbereid op alle scenario's? Is de regering voorbereid op de mogelijke negatieve impact voor onze bedrijven?

 

03.03  Sophie Wilmès, première ministre: Monsieur le président, je resterai dans les clous… du temps.

 

De overgangsperiode waarin het terugtrekkings­akkoord voorziet, loopt af op 31 december 2020. Een eventuele verlenging ligt op dit moment niet ter discussie, om ieders voorbereidingen niet te belemmeren. Toegegeven, het tijdschema is krap, maar de Europese Unie werkt onvermoeibaar voort. In kwesties die voor de Europese Unie van groot belang zijn, zoals het level playing field, dat u al hebt aangekaart, maar ook de visserij zijn er nog steeds knelpunten.

 

Als de houding van het Verenigd Koninkrijk zou veranderen, is het nog steeds heel goed mogelijk om medio oktober een overeenkomst te sluiten. Zo niet, zullen de verschillende opties moeten worden geanalyseerd tijdens de Europese Raad van 15 oktober, maar we zijn nog niet zo ver.

 

België heeft altijd gepleit voor een gezamenlijke Europese aanpak en een zo ambitieus mogelijk akkoord. Het is belangrijk dat de Europese Unie niet in de val trapt de onderhandelingen te willen beëindigen en het is ook belangrijk dat we niet verdeeld geraken. Alle lidstaten moeten rustig en eensgezind achter hoofdonderhandelaar Michel Barnier blijven staan.

 

Overeenkomstig de conclusie van de buitengewone Europese Raad van juli moet de Europese Commissie uiterlijk in november een voorstel doen over de Brexit Adjustment Reserve. Dat dit er komt, is een goede zaak, want die reserve was oorspronkelijk niet voorzien in de onderhandelingen. Mede door ons land is ze er gekomen.

 

De Europese Raad heeft bepaald dat het bedrag van dit fonds jammer genoeg niet mag worden verhoogd, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen. Wat nu belangrijk is, is ervoor te zorgen dat het voorstel van de Europese Commissie daadwerkelijk aan onze behoeften voldoet en dat we de best mogelijke toegang krijgen tot de middelen in het fonds. Met dit in het achterhoofd worden de relevante criteria voor België intern besproken, uiteraard in overleg met de deelstaten, in de organen die daarvoor zijn voorzien.

 

Wat betreft de steun aan de bedrijven, wij hebben dat veelvuldig besproken, ook tijdens de onderhandelingen van het financieel kader waaruit het reservefonds is gekomen. Dat zal echter niet genoeg zijn en we zullen moeten zien hoe dat fonds zal worden verdeeld en aan wie het geld zal worden uitgegeven. U moet weten dat het federaal niveau natuurlijk alle bedrijven zal proberen steunen, maar dat dit meestal een bevoegdheid van de regio's is.

 

Wat ook heel belangrijk is, is dat wij goed beseffen dat wij in een coronaperiode zitten. Naast de Brexit zullen wij daar ook hard door getroffen worden op economisch vlak. Het zal dus heel moeilijk worden een onderscheid te maken tussen de bedrijven die enkel door de Brexit of enkel door corona getroffen zijn.

 

In de huidige periode is het heel belangrijk dat wij alle bedrijven proberen te helpen. Dat is het belangrijkste punt dat ik wil aankaarten op het federale niveau en zeker ook op het regionale niveau.

 

03.04  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mevrouw de eerste minister, dank u wel voor uw antwoord.

 

Het is natuurlijk heel spijtig dat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt. Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat het Europese project op ons continent voor 70 jaar welvaart, groei en vrede heeft gezorgd. De Britten hebben echter gekozen, dus wij mij moeten de Brexit aanvaarden.

 

Wij mogen echter niet aanvaarden dat onze Belgische bedrijven en werknemers er de dupe van worden. Ik ben dus blij te horen dat er door het fonds zeker gedacht wordt aan onze Belgische bedrijven. België is altijd een land geweest dat koos voor een compromisbeleid. Wij hebben er altijd in geloofd dat wij de handelsrelaties beter zo goed mogelijk kunnen regelen. Een goed nabuurschap in handelrelaties levert altijd betere resultaten op.

 

Ik hoop dus dat er nog hard gevochten zal worden om een harde brexit te vermijden. En als die er toch zou komen, moeten wij onze bedrijven de schokgolf van die harde brexit besparen na hun tocht op de woelige coronawateren.

 

Ik hoop, en ben ervan overtuigd, dat de volgende regering daar werk van zal maken.

 

03.05  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de eerste minister, u spreekt in uw antwoord over de houding van het Verenigd Koninkrijk, maar u vergeet de houding van de Europese Unie. België moet aan de EU zeggen dat zij niet moeilijk moet doen en dat zij wraakexpedities en achtergrondgevechten na het vertrek van de Britten moet stopzetten.

 

Sluit zo snel mogelijk een rechtvaardig handels­akkoord, net zoals er met IJsland, Zwitserland, Nieuw-Zeeland en zelfs Vietnam een werd gesloten. Een ambitieuze vrijhandels­overeenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk is en blijft van cruciaal belang met het oog op en in het belang van onze Vlaamse economie en tewerkstelling. Vlaanderen is overigens de vierde belangrijkste handelspartner van het Verenigd Koninkrijk. Desgevallend moet België of Vlaanderen zelf handels- of associatieakkoorden kunnen sluiten. In plaats van te wachten op Godot, laten wij zelf, als goede buur en belangrijke handelspartner, het goede voorbeeld geven.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Josy Arens à Alexander De Croo (VPM Finances et Coopération au développement) sur "L'accord entre la Belgique et le Luxembourg quant au gel du nombre de jours de télétravail" (55000962P)

04 Vraag van Josy Arens aan Alexander De Croo (VEM Financiën en Ontwikkelings­samenwerking) over "Het akkoord tussen België en Luxemburg over de bevriezing van het aantal telewerkdagen" (55000962P)

 

04.01  Josy Arens (cdH): Monsieur le président, monsieur le ministre, un accord concernant le gel du nombre de jours de télétravail en période de crise sanitaire avait été trouvé entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg. Vous avez d'ailleurs renouvelé ou prolongé cet accord jusqu'au 31 décembre 2020, et je vous en remercie.

 

Malheureusement, nous constatons maintenant que certains travailleurs seraient exclus de cet accord COVID-19. Je souhaiterais vraiment vous entendre sur cette question. Pourquoi ces travailleurs sont-ils exclus et comment la législation a-t-elle été interprétée pour qu'on en arrive là? J'insiste sur le fait qu'il y a, selon moi, un problème d'interprétation.

 

Ma deuxième question concerne le fonds de compensation pour nos communes en provenance du Grand-Duché du Luxembourg. Qu'en est-il? Ce fonds a-t-il déjà ou non été versé à la Belgique?

 

04.02  Alexander De Croo, ministre: Monsieur le président, monsieur Arens, je pense que vous faites référence à un article de presse qui épinglait que l'accord entre notre pays et le Grand-Duché du Luxembourg créerait une discrimination entre les salariés qui sont repris dans l'accord et d'autres catégories telles que les fonctionnaires et les indépendants, qui ne le sont pas.

 

J'aimerais souligner trois éléments.

 

Premièrement, l'accord qui a été conclu ne concernait que les salariés. Dans la convention de double imposition, ces salariés sont soumis à l'imposition dans l'État au sein duquel ils travaillent. Bien entendu, si ces personnes font davantage de télétravail, un problème peut apparaître, mais ce problème est réglé dans l'accord.

 

Deuxièmement, les indépendants et les professions libérales ne sont pas inclus dans cet accord. En effet, dans le cas des indépendants, le critère pris en compte n'est pas le lieu de travail mais la présence d'un établissement stable. Les fonctionnaires, quant à eux, sont soumis à l'imposition dans l'État de l'employeur, qui est précisément l'État.

 

Dès lors, je pense que l'article mentionne à tort la présence d'une discrimination. L'accord que nous avons conclu s'adressait aux employés et non aux indépendants et aux fonctionnaires. Je tiens également à vous indiquer que des accords semblables ont été conclus avec l'Allemagne et la France, accords qui, eux aussi, ne s'appliquent qu'aux salariés.

 

Troisièmement, en ce qui concerne votre dernière question, mes services ne sont pas au courant d'une quelconque demande des autorités luxembourgeoises afin que les compensations financières soient remplacées par des subsides directs aux communes frontalières. Il ne m'est donc pas possible de me prononcer sur cette question, qui n'a été posée ni à moi, ni à mes services.

 

04.03  Josy Arens (cdH): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Cependant, je tiens à signaler que les différents accords amiables signés en mai, juin et août entre la Belgique et le Luxembourg visent l'article 15, paragraphe 1er de la Convention fiscale préventive de la double imposition conclue entre le Luxembourg et la Belgique. Ce paragraphe fait état des personnes qui sont imposables sur le territoire duquel elles prestent leur activité ainsi que les split ou les salariés détachés vers une société luxembourgeoise. Les salariés détachés doivent donc être inclus dans les présents accords. Le paragraphe 2 de l'article 15 est, en fait, une exception au principe général. Si le travailleur détaché continue à travailler pour le compte de la société d'accueil, mais de son pays de résidence, la fiction doit également s'appliquer. Il ne faut faire aucune discrimination!

 

Monsieur le ministre, des précisions supplémentaires en la matière doivent être impérativement apportées car, dans l'état actuel des choses, il n'est pas possible de se retrouver.

 

Les gérants ou administrateurs dédiés à la gestion journalière relèvent de l'article 15, paragraphe 1er et doivent donc être couverts par les accords COVID. Ils sont également considérés comme des salariés au sens du droit social. De la même manière, je suis quasiment convaincu que les administrateurs dédiés à la gestion journalière tels que référencés à l'article 16 de la convention belgo-luxembourgeoise sont à traiter par l'article 15.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Questions jointes de

- François De Smet à Alexander De Croo (VPM Finances et Coopération au développement) sur "L'implication des banques belges dans le rapport "FinCEN Files"" (55000965P)

- Marco Van Hees à Alexander De Croo (VPM Finances et Coopération au développement) sur "Le scandale des FinCEN Files" (55000966P)

- Steven Matheï à Alexander De Croo (VPM Finances et Coopération au développement) sur "Les FinCEN Files" (55000978P)

05 Samengevoegde vragen van

- François De Smet aan Alexander De Croo (VEM Financiën en Ontwikkelings­samen­werking) over "De vermelding van Belgische banken in de FinCEN Files" (55000965P)

- Marco Van Hees aan Alexander De Croo (VEM Financiën en Ontwikkelingssamenwerking) over "Het FinCEN Files-schandaal" (55000966P)

- Steven Matheï aan Alexander De Croo (VEM Financiën en Ontwikkelingssamenwerking) over "De FinCEN Files" (55000978P)

 

05.01  François De Smet (DéFI): Monsieur le vice-premier ministre, après Panama Papers, SwissLeaks, LuxLeaks, LiechtensteinLeaks, OffshoreLeaks et BahamasLeaks, une nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d'investigation, baptisée FinCEN Files, relève le rôle central de nombreuses institutions bancaires mondiales dans le transfert et le blanchiment d'argent. On parle de 2 000 milliards de transactions suspectes entre 1999 et 2017. Cela correspond, par exemple, au PIB d'un pays comme l'Italie.

 

L'enquête démontre que les banques constituent une pièce maîtresse de la machine à blanchir l'argent de la fraude et du crime organisés. Parmi celles-ci, il semble – hélas! - que des banques belges soient impliquées. Des transferts d'argent qualifiés de suspects allant de quelques centaines à plusieurs millions de dollars ont été découverts. Les quatre premières institutions belges sont toutes citées dans de nombreux documents confidentiels liés au blanchiment de capitaux, dont l'une est détenue majoritairement par l'État belge depuis 2011.

 

Sous la précédente législature, le rapport de la commission spéciale PanamaPapers prévoyait pourtant plusieurs recommandations précises, notamment que les institutions devaient disposer d'une politique d'intégrité adaptée et que les banques devaient s'abstenir d'offrir des services pouvant faciliter la fraude ou l'évasion fiscale.

 

Monsieur le vice-premier ministre, mes questions sont simples. Quelle est la position du gouvernement devant le scandale impliquant des banques belges? L'État belge, actionnaire majoritaire de l'une d'entre elles, a-t-il ou aurait-il dû prendre connaissance de ces mouvements suspects? Des sanctions ou des modifications législatives visant à assurer une lutte efficace contre la fraude et le blanchiment d'argent impliquant des organismes financiers sont-elles envisagées?

 

05.02  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, un scandale financier de plus, et à nouveau, ce sont les journalistes et les lanceurs d'alerte qui le révèlent, et non le ministre des Finances, celui qui normalement, devrait combattre cette fraude fiscale. J'ai consulté la presse, j'ai consulté votre compte Twitter, votre site internet: rien, pas un mot de votre part sur ce scandale des FinCEN Files! Non, vous êtes plus préoccupé aujourd'hui par votre éventuel futur poste de premier ministre que par le job que vous êtes censé faire.

 

Au cœur de ce scandale, les banques, qui ont un rôle essentiel dans la fraude fiscale.- on le savait, mais c'est encore confirmé ici - mais aussi la Belgique. Parce que, parmi 2 100 documents que présente ce scandale, 365 citent le mot "Belgique". La Belgique! Et notamment les quatre établissements bancaires les plus importants de notre pays, dont deux dont vous êtes actionnaire (Belfius et BNP Paribas), et même à 100 % pour Belfius. C'est quelque part vos banques, monsieur le ministre!

 

Je me rappelle que lors de la commission Panama Papers, en 2016, les banquiers sont venus nous dire: "Tout a changé. Les situations que nous avons connues dans le passé, c'est du passé, c'est fini." Et vous-même, monsieur le ministre, vous dites exactement la même chose. En mai 2020, vous déclariez: "Les banquiers d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'il y a dix ans. Ils sont pleinement conscients de leur rôle dans la société." Faux, monsieur le ministre! Faux!

 

Les FinCEN ici le prouvent. La grande criminalité financière passe encore et toujours par les banques. Alors, on ne peut que constater votre inaction; parce que vous avez réduit le nombre de contrôleurs fiscaux. Ici-même, en plénière, je vous ai dit qu'il y avait 50 milliards d'argent noir sur les comptes bancaires belges: aucune réaction de votre part. Et puis maintenant, même les auteurs du scandale Fortis, Lippens et compagnie, s'en sortent sans problème.

 

Monsieur le ministre, une seule question: La probable future coalition Vivaldi va-t-elle continuer ou non à jouer les… (micro coupé)

 

05.03  Steven Matheï (CD&V): Mijnheer de minister, na de Swiss Leaks, de Panama Papers en andere lekken hebben we deze week kennis kunnen maken met een nieuw lek. Dat lek zorgt voor een inkijk in een wereld van speciale financiële transacties, waar massa's geld, vooral crimineel geld, de wereld worden rondgepompt en witgewassen.

 

Ik heb het over de FinCEN Files. Het gaat om 2.100 gelekte meldingen aan de Amerikaanse witwascel. Wat stellen we vast? Er is, misschien verrassend genoeg, ook een belangrijke Belgische link. Een aantal Belgische bankinstellingen wordt gebruikt door andere buitenlandse banken, die geld dat bestemd is voor de Verenigde Staten aan een Belgische bank overmaken. Die manier van werken is blootgesteld aan een hoog witwasrisico.

 

Nochtans hebben wij in België een uitgebreide witwasreglementering, gebaseerd op Europese regels. We hebben  ook een toezichtorgaan, de Nationale Bank, en een witwascel, de CFI. Nochtans hebben de bankinstellingen enkele jaren geleden in dit Huis tijdens de bijzondere commissie over de Panama Papers duidelijke verklaringen afgelegd en beloftes gemaakt dat zij voorop willen gaan in de strijd tegen het witwassen. Toch stellen we vast dat er dergelijke zaken gebeuren.

 

Daarom heb ik een aantal vragen voor u.

 

Wat meent u dat er moet gebeuren ten opzichte van de bankinstellingen? Is er bijkomend geld nodig voor de Nationale Bank en de CFI, om de controle op te drijven en op onderzoek te gaan naar bepaalde witwasmechanismen? Hoever staat het met het project tussen de banken en de overheid om werk te maken van een antiwitwasplatform?

 

05.04 Minister Alexander De Croo: Dank u voor uw vragen.

 

Les FinCEN Files soulignent une fois de plus l'importance de la lutte contre le blanchiment d'argent et certainement celui de provenance criminelle. Cette lutte est une priorité pour notre pays mais également au niveau européen. Comme vous le savez en 2017, la quatrième directive anti-blanchiment a été adoptée. Dans ce Parlement, il y a quelques semaines, nous avons aussi débattu de la cinquième directive sur l'anti-blanchiment. Notez cependant que les dossiers qui ont été rendus publics ce week-end et les jours passés sont antérieurs à 2017 et 2020, années où les directives que je viens de mentionner ont été mises en œuvres.

 

Je voudrais vous livrer quelques éléments additionnels. Les FinCEN Files soulignent les signalements basés sur des suspicions connues des autorités américaines anti-blanchiment. Dans la réglementation de la CFI, il y a une différence entre ce que l'on appelle un signalement et des indices sérieux. Les indices sérieux sont utilisés par notre propre CFI. Ce que l'on mentionne ici, ce sont des suspicions. Ce n'est pas de la même nature.

 

Les FinCEN Files ne concernent pas des comptes belges dans des banques belges. Ils concernent des comptes que les banques belges détiennent dans des banques étrangères, ce que l'on appelle du correspondent banking.

 

Ik ben het met u eens dat de CFI streng moet zijn bij dergelijke transacties. Zij doet dat, zij zal dat ook verder doen en zij zal de strijd in de komende jaren blijven opvoeren. Het is overduidelijk dat, indien er meldingen zijn en het duidelijk zou zijn dat de banken onvoldoende hun rol spelen, de CFI aan haar Europese verplichtingen moet voldoen en zij dat aan de Nationale Bank van België moet melden, wat zij reeds bijzonder vaak heeft gedaan.

 

De Nationale Bank van België heeft de voorbije jaren trouwens haar toezichtcapaciteit in dat domein opgedreven, mijnheer Van Hees, en niet afgebouwd. De adoptie van de vijfde antiwitwas­richtlijn hier in het Parlement zal zeker helpen om die strijd verder te versterken.

 

J'en viens au dernier élément que je voudrais mentionner.

 

Comme je l'ai dit, c'est une priorité absolue pour notre pays et j'aimerais bien le démontrer. Lors de la transposition des directives européennes, la Belgique, comparée à d'autres pays, a la tradition de toujours opter pour l'interprétation de la transposition la plus stricte possible. Nous choisissons toujours de prendre la piste la plus restrictive et je soutiens ce choix car je pense que c'est le bon. Par conséquent en comparaison avec d'autres pays, on constate souvent que nous allons beaucoup plus loin dans ce domaine que d'autres pays. Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus de problème et que tout effort supplémentaire serait superflu dans un monde financier qui devient de plus en plus sophistiqué, notamment en termes de blanchiment? Non, il faudra certainement faire des efforts additionnels. Mais venir ici et dire que notre pays n'en fait pas assez ou en fait moins que d'autres pays, ce n'est pas correct!

 

05.05  François De Smet (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces réponses.

 

Vous avez été assez clair sur les directives et sur le rôle de la CTIF. Je vous rejoins, mais il n'empêche que la Belgique peut encore faire mieux. Là encore, je vous renvoie aux recommandations de la commission Panama Papers. Certes, il n'y a pas eu de gouvernement de plein exercice pour les mettre en vigueur mais je tiens à rappeler ces quatre recommandations: "Les institutions doivent disposer d'une politique d'intégrité adaptée et de valeurs d'entreprises; les banques doivent en tout cas s'abstenir de fournir des services pouvant faciliter la fraude ou l'évasion fiscale sous peine de sanction; un serment bancaire peut être envisagé et une charte peut être négociée entre les fédérations professionnelles et l'administration fiscale."

 

Si, par hasard, vous croisez ces jours-ci les gens qui essaient de former un gouvernement ou si vous essayez vous-même d'en former un, il serait intéressant que la future déclaration gouvernementale intègre directement ces quatre recommandations de la commission.

 

05.06  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le président, monsieur le ministre, je voudrais aborder trois points.

 

Premièrement, qui a saboté les conclusions de la commission Panama Papers? Votre parti, l'Open Vld!

 

Deuxièmement, vous dites que la Belgique soutient ceux qui se battent contre la fraude fiscale au niveau de l'Eurogroupe qui réunit les ministres des Finances. Qui avez-vous soutenu pour la présidence de l'Eurogroupe? Le candidat irlandais dont le pays est un paradis fiscal. Voilà votre choix!

 

Troisièmement, vous dites que le nombre de contrôleurs fiscaux a été augmenté. Mais vous avez démontré l'inverse à l'occasion d'une réponse à une de mes questions. Le nombre des contrôleurs fiscaux a baissé! En effet, le nombre de l'ensemble des agents du SPF Finances a baissé, mais c'est également le cas des contrôleurs fiscaux. La justice ne dispose également d'aucun moyen pour lutter contre la criminalité financière.

 

En réalité, ce gouvernement sabote la lutte contre la fraude fiscale parce que vous ne voulez pas qu'on s'en prenne à vos amis les banquiers, vos amis les grands fraudeurs.

 

05.07  Steven Matheï (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Ik heb twee elementen van repliek.

 

Ten eerste, de strijd tegen het witwassen is een brede, maatschappelijke opdracht, over heel veel sectoren heen. We kunnen er niet onderuit dat de banken daarin een cruciale plaats innemen. In dat opzicht ben ik blij dat u zegt dat zowel bij de CFI als bij de Nationale Bank de strijd moet worden opgevoerd. Het is ook een goede zaak dat we Europese richtlijnen streng omzetten.

 

Ten tweede, de FinCEN-Files tonen aan dat de strijd tegen de fiscale fraude zeker niet gestreden is. Nochtans is de strijd tegen fiscale fraude een essentieel onderdeel van eerlijke fiscaliteit. Elke inkomst die verloren gaat aan witwassen of fraude moet worden gehaald bij mensen die wel eerlijk belastingen betalen. In dat opzicht is het belangrijk dat een volgende federale regering ook werk maakt van een goed beleid tegen fiscale fraude.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Wouter Vermeersch aan Alexander De Croo (VEM Financiën en Ontwikkelings­samenwerking) over "De douane en de drugsvangsten in onze havens" (55000976P)

06 Question de Wouter Vermeersch à Alexander De Croo (VPM Finances et Coopération au développement) sur "La douane et les saisies de drogues dans nos ports" (55000976P)

 

06.01  Wouter Vermeersch (VB): Mijnheer de minister, ik wil u ondervragen over uw verantwoordelijkheid voor de douane, de Vlaamse havens en de vele slachtoffers van de gigantische hoeveelheden drugs die Vlaanderen binnenstromen.

 

Journalist Faroek Özgünes ging deze week voor het VTM-nieuws en Telefacts op onderzoek. Dit jaar werd al 36 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De douane verwacht dat de recordvangst van 61 ton vorig jaar op het einde van dit jaar opnieuw zal gehaald worden. Bovendien wordt slechts 1,5 % van de containers gecontroleerd. Wat er in Antwerpen uiteindelijk gevonden wordt, is slechts wat door de mazen van het net glipt. Ook in de havens van Zuid-Amerika wordt er uiteindelijk gecontroleerd. Wat onderschept wordt, is dus slechts het topje van de ijsberg. 61 ton cocaïne heeft een straatwaarde van maar liefst 3 miljard euro.

 

De drugstrafiek in ons land is onder uw verantwoordelijkheid en de verantwoordelijkheid van uw voorganger, de heer Van Overtveldt, kunnen uitgroeien tot een miljardenbusiness, met alle geweld dat erbij komt kijken en waar de gewone Vlamingen terecht schrik van hebben.

 

Wat hebt u sinds de recordvangst van vorig jaar gedaan? Wat is de stand van zaken rond het project van 100 % scanning? Vandaag wordt nog geen 2 % van de containers gecontroleerd. Krijgen onze hardwerkende douaniers, die moeten roeien met de riemen die ze hebben, meer mensen, middelen en bevoegdheden om deze gewelddadige miljardenbusiness eindelijk kordater aan te pakken?

 

06.02 Minister Alexander De Croo: Mijnheer Vermeersch, gedurende de eerste acht maanden van dit jaar werd in de haven van Antwerpen bijna 35 ton cocaïne in beslag genomen, vorig jaar ging het over het hele jaar over 61 ton.

 

Zoals u weet, is de strijd tegen drugs in de haven van Antwerpen een absolute prioriteit voor onze douanediensten. De voorbije jaren is daar bijzonder sterk in geïnvesteerd.

 

Ten eerste, er is het Stroomplan, een intensieve samenwerking tussen de douane en diensten zoals de stad Antwerpen, de lokale en federale politie, het gerecht en de inspectiediensten.

 

Ten tweede, er is zeer zwaar geïnvesteerd in bijkomende middelen voor de douane, ook dankzij het werk van mijn voorganger, Johan Van Overtveldt. Het personeelsbestand van het drugsteam is verdubbeld en de scancapaciteit is fors opgedreven. De bedoeling van al die investeringen is om uiteindelijk te komen tot, wat u ook aangehaald hebt, het project 100 % scanning en screening. De bedoeling is de verschillende haventerminals beter te beveiligen dan vandaag het geval is en een combinatie van risicoanalyse en nieuwe technieken van scanning te kunnen gebruiken.

 

Ten derde, de douane heeft ook de samenwerking fors opgedreven met hoogrisicolanden in Latijns-Amerika en met de Amerikaanse Customs and Border Protection en de Drug Enforcement Administration. Zij zijn ook permanent gehuisvest in onze lokalen in de Antwerpse haven. Opnieuw, de strijd tegen illegale handel is een absolute prioriteit. Er zijn bijzonder veel inspanningen gedaan om het aanbod af te remmen.

 

Ik zou daar graag iets bijkomends over zeggen. Het aanbod is er ook omdat er een vraag is. Als die vraag er niet is, is er geen aanbod. Wij onderschatten in mijn ogen het feit dat er overal in Europa – jammer genoeg ook in ons land – vraag is naar cocaïne. Dat gebruik wordt in de ogen van sommigen aanzien als iets wat misschien onschuldig is, maar elke vorm van gebruik heeft bloed aan de vingers, niet enkel van wie daarbij betrokken is in Latijns-Amerika, maar ook in ons land worden mensen onnodig in gevaar gebracht door het gebruik in ons land. Ik zeg daarmee niet dat wij niet moeten blijven investeren in het beperken van het aanbod, maar er wordt in mijn ogen te weinig aandacht gegeven aan het feit dat de vraag bestaat.

 

06.03  Wouter Vermeersch (VB): Mijnheer De Croo, het gaat allemaal veel te traag. Operatie Nachtwacht in Antwerpen is het antwoord op het straatgeweld door drugscriminelen. Een antwoord dat wat ons betreft nog steviger zou mogen zijn. Maar de onderliggende oorzaak, de bloeiende drugstrafiek, die gewelddadige miljardenbusiness, moet opgerold worden.

 

De onophoudelijke stroom aan drugs moet stoppen. Zoniet blijft het dweilen met de kraan open. Het lijkt wel een beetje een voorbode te zijn van uw Vivaldiregering, waarbij onze Vlaamse havens, en ook de Vlamingen, die terecht bang zijn voor al dat drugsgeweld, in de steek gelaten worden.

 

Mijnheer De Croo, geef meer mensen, middelen en bevoegdheden aan onze hardwerkende douaniers. Laat het voor alle Vivaldi's hier heel duidelijk zijn: het zijn de politie en de douane die opnieuw baas moeten worden in dit land en niet de Marokkaanse drugscriminelen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- Dries Van Langenhove aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "Het Marrakeshpact 2.0" (55000971P)

- Tim Vandenput aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "Het EU-migratiepact" (55000973P)

07 Questions jointes de

- Dries Van Langenhove à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Le pacte de Marrakech 2.0" (55000971P)

- Tim Vandenput à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Le pacte sur la migration de l’Union européenne" (55000973P)

 

07.01  Dries Van Langenhove (VB): De EU komt met een nieuw migratiepact, een Marrakeshpact 2.0, dat deze keer wel bindend zal zijn. Weet u, beste mensen, wie dat pact geschreven heeft? Eurocommissaris Ylva Johansson, een Zweedse politica die in haar eigen land verkozen raakte voor de communistische partij. Zij zegt dat ze er erg trots op is dat de oorspronkelijke Zweedse bevolking in sneltempo wordt vervangen door migranten.

 

Dankzij deze zwakke en laffe regering mag die Zweedse, extreemlinkse politica nu ook beslissen over ons migratiebeleid. De massamigratie uit Afrika wil ze niet tegenhouden of stoppen, ze wil die organiseren en zelfs faciliteren. Gisteren nog zei Johansson dat ons continent nog meer massamigratie nodig heeft vanuit Afrika. Dat is gewoonweg suïcidaal.

 

Ik vraag mij dus af, mevrouw De Block, of u de Vlaming, onze bevolking, in de ogen durft te kijken en hen durft te zeggen dat het klopt dat wij nog meer massamigratie uit Afrika nodig hebben. Ik had u eigenlijk de vraag willen stellen of u het zou aandurven om volgende week op de Europese top verzet aan te tekenen tegen dat zelfmoordpact.

 

Weet u wat het ergste is? In de preformateursnota van de Vivaldiregering stond, nog voor de inhoud van dit migratiepact bekend werd, dat België zou intekenen op het komende migratiepact en dat men het loyaal zou uitvoeren. U had dus al ingetekend op een zelfmoordpact, nog voor u wist wat de inhoud ervan zou zijn. Dat is de schande ver voorbij. Daar heb ik maar één ding op te zeggen: wij zullen dat aanvechten. Het volk wil niet meer, het volk wil minder migratie.

 

Il ne s'agit pas seulement des Flamands. Contrairement à ce que disent mes collègues francophones, ce ne sont pas uniquement les Flamands qui veulent moins d'immigration massive, mais également les francophones!

 

Collega's, genoeg is genoeg. Te veel is te veel.

 

07.02  Tim Vandenput (Open Vld): Mevrouw de minister, deze week werd het Europese migratieakkoord van de Europese Commissie voorgesteld. In dat akkoord staan een aantal zaken, zoals solidariteit tussen de lidstaten, de versterking van de Europese buitengrenzen, een efficiënter terugkeerbeleid en kortere asielprocedures.

 

In het akkoord zitten voor onze partij een aantal goede zaken. Wij vinden vooral dat wie legaal in ons land is, na een asielaanvraag, moet integreren: de taal leren, werken, de kinderen naar school laten gaan en meewerken aan onze welvaartsstaat. Collega's, wie hier illegaal is, na een afgewezen asielaanvraag, of wie hier als transmigrant is, moet echter vertrekken. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. In heel Europa zijn de terugkeercijfers schrijnend. Een derde van de illegalen in Europa keert terug naar het land van herkomst. Twee derde blijft gewoon in Europa.

 

Deze week bespraken wij in de commissie voor Binnenlandse Zaken nog het verslag van de commissie-Bossuyt, waarin een aantal aanbevelingen worden gedaan om het terugkeer­beleid sneller en efficiënter te organiseren. Een effectief terugkeerbeleid is immers het sluitstuk van een asielprocedure, maar ook van een degelijk migratiebeleid.

 

Mevrouw de minister, na het lezen van het voorstel van akkoord heb ik een aantal vragen.

 

Ten eerste, er is geen sprake meer van een verplichte spreiding over de lidstaten. Hoe zal Europa ingrijpen bij een volgende migratiecrisis?

 

Ten tweede, landen die weinig of geen asielzoekers zullen of willen opvangen, zullen daarvoor financiële en operationele steun moeten bieden aan landen die dat wel doen. Kunt u misschien al een tipje van de sluier oplichten? Hoe zal dat in de praktijk gebeuren?

 

Ten derde, staan er in het migratieakkoord ook maatregelen om de mensensmokkelaars beter te identificeren en op te pakken?

 

07.03 Minister Maggie De Block: Heren, de Europese commissaris, mevrouw Johansson, heeft haar voorstellen gebracht in een globaal verhaal. Er is nu een basis om de onderhandelingen op het Europese niveau te hervatten. Het heeft te lang geduurd, want structurele oplossingen zijn al langer broodnodig.

 

A priori kunnen wij ons vinden in de algemene filosofie, met name op zoek gaan naar werkbare en pragmatische oplossingen, het systeem efficiënter maken en meer solidariteit en verantwoordelijkheid voor alle lidstaten. De Europese Commissie pleit ook voor een sterk terugkeerbeleid, gekoppeld aan efficiëntere asielprocedures en betere grenscontroles, vooral aan de buitengrenzen. Elke lidstaat wordt verwacht een eerlijke bijdrage te leveren. Het zijn dus positieve elementen, maar wij blijven natuurlijk voorzichtig, omdat er nog verder onderhandeld moet worden.

 

Het is ook niet de eerste keer dat wij die voorstellen horen, want ze hangen al jaren in de lucht. Het kan echter niet alleen gaan over goede intenties en principes die op papier worden gezet. Er moet ook dringend een omzetting gebeuren in resultaten op het terrein en het is juist de grote uitdaging voor de Europese Unie om snel tot een akkoord te komen tussen de lidstaten en alle beloftes in het nieuwe migratiepact effectief waar te maken.

 

Ik heb al gezegd dat het voor België belangrijk is dat er rekening wordt gehouden met de reële migratiedruk in een land, of het nu aan de buitengrenzen ligt of een tweedebestemmingsland is. Het is natuurlijk denkbaar dat niet alleen de lidstaten aan de buitengrenzen te maken hebben met een extreme migratiedruk, maar ook de bestemmingslidstaten. Voor ons is het belangrijk dat iedereen zijn faire bijdrage doet en dat er geen landen zijn die helemaal geen bijdrage leveren. Extra inspanningen leveren inzake relocatie is daarom veel minder evident voor ons land dan voor andere landen en toch doen wij dat.

 

Wij pleiten dan ook voor een monitoringsysteem in de Europese Unie dat de inspanningen van elke lidstaat weergeeft, zodat op elk moment duidelijk is wie welke bijdrage levert. Dat monitoring­systeem kan voor ons nu al worden geïmplementeerd, zonder te wachten op de uitkomst van de onderhandelingen. Het zal de discussie over wie wat moet doen misschien voeden en die serener laten verlopen, aangezien men zich kan baseren op concrete cijfers en data. Ik hoop dus dat de jaren van stilstand door het nieuwe migratiepact achter de rug zijn, want het is nodig.

 

07.04  Dries Van Langenhove (VB): Mevrouw de minister, u hebt het over zogezegde structurele oplossingen, maar dat riedeltje horen we al tientallen jaren. Ondertussen blijft de crisis maar voortduren. De kranen staan open. U beweert dat er wordt gedweild, maar er wordt helemaal niet gedweild. Men is gewoon aan het kijken hoe men het water zo kan laten lopen dat het hele huis ongeveer egaal onder water staat.

 

We moeten stoppen met na te denken over een spreidingsplan. We moeten beginnen na te denken over hoe we kunnen stoppen met massamigratie, over hoe we de kraan eindelijk kunnen dichtdraaien. We moeten de massamigratie niet spreiden, maar stoppen.

 

In het akkoord dat nu wordt gesloten, het migratiepact dat u al had getekend voor u wist wat erin stond, wordt gesproken over hoe de migranten aankomen. Daarover worden bindende afspraken gemaakt, maar als het gaat over de terugkeer, dan gaat het opeens over adviezen. Dan worden er helemaal geen bindende afspraken gemaakt.

 

U weet evengoed als ik en alle aanwezige collega's dat van die terugkeer niets in huis komt, niet in België en niet op het Europese niveau. Alle migranten die hier aankomen, blijven hier. Dat weet u. Houd hen toch in godsnaam tegen aan de buitengrens.

 

07.05  Tim Vandenput (Open Vld): Mevrouw de minister, ik dank u voor uw duidelijke antwoorden.

 

Ik ben blij te horen dat de buitengrenzen van Europa met dit akkoord zullen worden versterkt. Ik blijf erbij dat een succesvol migratiebeleid alleen maar kan bestaan als we kordaat en efficiënt uitgeprocedeerde illegalen terugsturen. Wie hier illegaal is, moet vertrekken. Vrijwillig als het kan, gedwongen als het moet. Mensen die hier asiel aanvragen en dat ook krijgen, vragen we om te integreren, de taal te leren en hun steentje bij te dragen. Er zijn heel goede voorbeelden van nieuwkomers die succesvol in onze samenleving leven en eraan bijdragen. Daar staat tegenover dat wie criminele feiten pleegt tijdens zijn of haar asielprocedure moet vertrekken.

 

Mevrouw de minister, het is belangrijk dat de lijn die u bent beginnen te trekken vanaf 2011, toen u staatssecretaris werd, en die nu nog altijd wordt doorgetrokken, ook op het Europese en het Belgisch niveau wordt doorgetrokken.

 

Wij kijken uit naar wat er verder op het Europese niveau zal gebeuren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Voor de volgende vraag zal mevrouw Marghem antwoorden in de plaats van de heer Goffin die verontschuldigd is.

 

Ik wil nog even duidelijk maken dat het aantal plaatsen in het halfrond beperkt is voor de parlementsleden en de ministers. Ik wil vragen dat, indien u in het gebouw bent, u ter beschikking bent om zo snel mogelijk binnen te komen.

 

08 Samengevoegde vragen van

- Vicky Reynaert aan Philippe Goffin (Buiten­landse Zaken en Defensie) over "De vraag van de Wit-Russische oppositie naar Europese sancties tegen het regime" (55000968P)

- Michel De Maegd aan Philippe Goffin (Buitenlandse Zaken en Defensie) over "De politieke situatie in Wit-Rusland" (55000974P)

08 Questions jointes de

- Vicky Reynaert à Philippe Goffin (Affaires étrangères et Défense) sur "Les sanctions européennes contre le régime demandées par l’opposition biélorusse" (55000968P)

- Michel De Maegd à Philippe Goffin (Affaires étrangères et Défense) sur "La situation politique en Biélorussie" (55000974P)

 

08.01  Vicky Reynaert (sp.a): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, de wereld is in beweging maar het gaat niet altijd de goede kant uit. De democratie en onze manier van leven staan overal ter wereld onder druk. Als lid van de Europese Unie moeten wij een tegenwicht vormen want het geluid van de democratie wordt steeds minder goed gehoord in de wereld.

 

Soms is er echter hoop, deze keer zelfs direct aan onze buitengrens. Mensen in Wit-Rusland roepen al maanden om verandering, ze willen niet verder met de laatste dictator van Europa. Ze willen wat wij hier al hebben, vrijheid. Nog nooit kwamen daar zo veel mensen op straat om verandering te brengen.

 

Verandering gaat echter niet vanzelf en de Russische inmenging is al gestart. Wat gaat de Europese Unie nu doen? Laten wij dit gebeuren of steunen wij onze buren, de mensen op straat? Helaas treedt de Europese Unie momenteel nog niet op. Ik heb de heer Borell daarnet al gehoord maar de lidstaten raakten het deze week blijkbaar onderling niet eens en de Europese Raad komt pas volgende week samen.

 

Stilstand is niet zonder consequenties want ondertussen zitten er steeds meer mensen vast, worden er protesten neergeslagen, mensenrechten geschonden en benoemt de laatste dictator van Europa zichzelf opnieuw tot president. Als de Europese Unie niet handelt, wat gaat België dan doen?

 

Mevrouw de minister, is België bereid om zelfstandig sancties op te leggen nu het volk van Wit-Rusland steeds verder onderdrukt wordt? Is de Belgische regering bereid om deze dictator bilateraal niet te erkennen in zijn zesde termijn als president van Wit-Rusland?

 

08.02  Michel De Maegd (MR): Madame la ministre des Affaires étrangères ad interim, la situation inquiétante au Bélarus ne cesse malheureusement d'évoluer dans la mauvaise direction. Le peuple biélorusse défile depuis des semaines dans les rues de Minsk et ailleurs, en clamant son opposition à l'élection ni libre ni équitable du président Loukachenko. De nombreuses arrestations ont déjà eu lieu et se poursuivent.

 

L'Union européenne a rappelé à plusieurs reprises qu'elle ne reconnaissait pas la réélection d'Alexandre Loukachenko à la présidence. Lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, à laquelle le nôtre participait ce lundi, il a été question des potentielles sanctions à adopter à l'encontre des responsables de la fraude électorale, de la répression et des violences commises. Malgré la volonté manifeste de prendre des sanctions, ce ne fut pas possible, parce que l'unanimité - une fois encore - ne fut pas atteinte. C'est d'autant plus regrettable qu'hier, le président Loukachenko a prêté serment d'une manière totalement inattendue, lors d'une cérémonie qui n'a été rendue publique qu'a posteriori.

 

Cette annonce a immédiatement provoqué à Minsk une nouvelle manifestation de l'opposition, qui fut réprimée par des centaines d'interpellations. Cela ne fait qu'aggraver la crise politique et accentuer davantage le caractère arbitraire et non démocratique du régime.

 

Madame la ministre, quelle position la Belgique a-t-elle défendue lors de la réunion qui a rassemblé vos pairs ce lundi? À vos yeux, quelles sont les raisons du manque de consensus relatif à l'adoption de sanctions? Cette dernière question sera-t-elle à nouveau abordée lors du Conseil européen des 1er et 2 octobre? Quels critères permettront-ils d'atteindre l'unanimité à ce sujet?

 

Le président: Mme la ministre Marghem, qui remplace le ministre Goffin, a la parole.

 

08.03  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, monsieur le député, mevrouw de volksvertegenwoordiger, les événements des dernières semaines qui continuent de se dérouler au Bélarus sont inacceptables et doivent être condamnés très sévèrement. Malheureusement, la répression du régime à l'encontre des citoyens se poursuit. Malgré cette répression, le peuple continue à revendiquer ses droits avec un dévouement admirable.

 

Depuis le mois d'août, les ministres européens se sont penchés à plusieurs reprises sur la question des sanctions à prendre contre la Biélorussie. Lors du Conseil des Affaires étrangères du 21 septembre dernier, tous les États membres de l'Union européenne ont marqué leur accord pour des mesures restrictives envers 40 personnes.

 

De sancties werden die dag evenwel nog niet officieel aanvaard. Mijn Cypriotische collega eiste dat de goedkeuring van de sanctielijst gepaard zou gaan met de goedkeuring van de door Cyprus geëiste uitbreiding van de sanctielijst tegen Turkse personen en bedrijven. De Cypriotische eis is nog in behandeling en zal volgende week door de staatshoofden en regeringsleiders beslist worden.

 

Ik betreur de vertraging van de afkondiging van de sancties tegen veertig Belarussische verantwoor­delijken. Het is evenwel belangrijk om te weten dat geen enkel EU-land tegen de sancties is. Ik verwacht dan ook dat ze op korte termijn van kracht kunnen worden.

 

Qu'en est-il d'Alexandre Loukachenko lui-même? Il demeure intransigeant quant à son refus de dialoguer avec l'opposition et les manifestants. De plus, hier à Minsk, il a prêté serment à huis clos en secret, vous l'avez rappelé, en tant que président. L'Union européenne et tous les États membres ont sévèrement réagi ce matin. Une déclaration forte a, entre autres, été publiée en indiquant que la soi-disant prestation de serment du 23 septembre et le nouveau mandat revendiqué par Alexandre Loukachenko n'avaient aucune légitimité démocratique.

 

In de EU is er nog geen consensus om Alexander Loekasjenko zelf op de sanctielijst te plaatsen omdat eerst alle kansen aan de dialoog moeten worden gegeven, bilateraal of via de OVSE.

 

Net als onze EU-partners steunt België de democratische verzuchtingen van Belarus. Wij blijven aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de verkiezingsuitslag, en het opstarten van een nationale dialoog van de machthebbers met de civiele samenleving en de oppositie.

 

Ook steunen wij het voorstel de huidige OVSE-chairman in office en de inkomende OVSE-chairman in office, mijn Zweedse collega, gezamenlijk te laten bemiddelen in Belarus, en ook namens ons land, als lid van de Kerngroep, een voortrekkersrol te spelen in het opstarten van het OVSE-mechanisme in Moskou.

 

La Belgique réitère son point de vue: les sanctions doivent essentiellement viser à punir ceux qui violent les valeurs démocratiques et les droits humains. C'est tout à fait incontournable! Les sanctions économiques ne sont pas à l'ordre du jour pour l'instant, étant donné qu'elles toucheraient la population.

 

La Belgique se prononce également en faveur d'un soutien actif de la société civile et de mesures en faveur de la population. La Commission européenne a également émis des propositions dans ce sens pour une valeur de 53 millions d'euros. La répartition concrète de ce soutien par projet est en cours.

 

Pour l'Union européenne, l'exercice d'équilibre reste bien évidemment difficile. Un soutien insuffisant envers l'opposition pourrait porter atteinte à notre crédibilité, mais la limite avec l'ingérence est fragile, surtout du point de vue de la Russie. Il est important que la Russie soit impliquée dans le cas d'un scénario envisageant une transition de pouvoir, ce qui est actuellement le cas. Un dialogue entre l'Union européenne et la Russie concernant le Bélarus doit absolument être une priorité.

 

08.04  Vicky Reynaert (sp.a): Dank u voor uw antwoord, mevrouw de minister.

 

Ik ben blij dat we op dezelfde golflengte zitten. Het is niet genoeg om het enkel te zeggen. Ik denk dat het zeer belangrijk is dat we vanaf nu gaan handelen. Volgende week vindt de vergadering van de Europese Raad plaats. Volgens mij is het zeer belangrijk dat België daar een heel duidelijk standpunt inneemt. Ik hoop echt dat we die dictator niet gaan erkennen.

 

08.05  Michel De Maegd (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour cette réponse.

 

À nos yeux, un consensus européen sur la question des sanctions doit en réalité être atteint, sans bien sûr, vous l'avez précisé, que ces sanctions se retournent contre le peuple lui-même.

 

Ce serait un signe fort envers les Biélorusses qui, malgré une oppression permanente, manifestent pacifiquement mais inlassablement pour une aspiration qui nous paraît en réalité naturelle en Belgique, mais qui là-bas s'apparente à un réel parcours du combattant: une quête de la liberté, svoboda! comme le crient inlassablement les femmes du Belarus. Car les noms des opposantes Svetlana Tikhanovskaïa ou encore Maria Kolesnikova cachent ceux de millions de personnes dans ce pays, qui vivent depuis des décennies sous la répression dans ce qu'on peut appeler la dernière dictature d'Europe.

 

Nous ne pouvons pas leur tourner le dos. Alexandre Loukachenko doit comprendre que malgré l'actuel soutien de la Russie qui, nous l'espérons tous, pourrait changer et reconsidérer sa position, l'Union européenne se tiendra aux côtés du peuple souverain, en priorité, bien entendu, vous l'avez dit, en dialogue avec Moscou.

 

De voorzitter: Collega's, ik hou eraan mevrouw Reynaert te feliciteren met haar maidenspeech.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van Bert Wollants aan Marie-Christine Marghem (Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling) over "De kernuitstap" (55000980P)

09 Question de Bert Wollants à Marie-Christine Marghem (Énergie, Environnement et Développement durable) sur "La sortie du nucléaire" (55000980P)

 

09.01  Bert Wollants (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, u hebt deze week in het Parlement gezegd dat u hebt geleerd dat de kernuitstap de CO2-uitstoot verhoogt, de kosten verhoogt en de afhankelijkheid van het buitenland verhoogt. U hebt zelfs het Parlement aangemoedigd om met die vaststellingen aan de slag te gaan in de commissie. Af en toe zegt u toch verstandige dingen.

 

U zit hiermee eigenlijk op dezelfde lijn als minister De Crem, die al heeft aangegeven dat de kernuitstap niet mogelijk is op zo'n korte termijn en op dezelfde lijn met een toen nog ambitieuze kandidaat-voorzitter, die in zijn e-book schreef dat het glashelder is dat een aantal kerncentrales moet worden opengehouden. U zit hiermee ook op de lijn van de socialistische familie, die zegt dat als de kalender van de kernuitstap niet kan worden gehandhaafd, u daaruit de conclusies moet trekken.

 

Alsof dat allemaal nog niet genoeg was, heeft de Europese Commissie deze week gezegd dat zij aan het dossier naar de subsidies voor de nieuwe gascentrales een kritisch en uitgebreid onderzoek zal wijden, een onderzoek dat een tot anderhalf jaar kan duren, waar u geen vat hebt op de termijn en, nog meer, waarvoor u absoluut geen tijd hebt.

 

Als ik al die zaken samen neem, dan heb ik daarover toch een aantal vragen.

 

Ten eerste, zal u onder druk van nieuwe collega's in het halfrond uw woorden op dat vlak inslikken? Laat u uw partij de eerder genoemde mensen de mond snoeren door degenen die een heel ander verhaal willen vertellen? Met andere woorden, trekt u die uitspraken in?

 

Het tweede aspect is voor mij minstens zo belangrijk. Wordt u momenteel door collega's van de restregering onder druk gezet om het milieueffecten­rapport voor Doel 1 en 2 te vertragen? Zult u vanop de bagagedrager met uw voet tussen het wiel gaan zitten om ervoor te zorgen dat, om een aantal mensen (…)

 

09.02  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, monsieur Wollants, j'ai l'honneur et le plaisir de vous répondre, dans cette séance particulière, à des questions essentielles qui concernent le mix énergétique dans notre pays.

 

Vous me connaissez suffisamment pour savoir que, quand je dis quelque chose, je n'ai pas l'habitude de parler en l'air et que je suis quelqu'un de pragmatique. Dans le travail que j'ai accompli, j'ai toujours voulu répondre à des questions techniques de manière complète et pragmatique, et non comme certains de manière idéologique. Et, cela, où que ce soit, dans mon parti ou ailleurs.

 

Une étude d'EnergyVille publiée il y a peu et dont vous n'avez pas parlé – c'est étonnant! –, dit que, même si des centrales nucléaires sont prolongées, il y aura nécessité d'avoir des centrales à gaz pour une raison liée techniquement à leur flexibilité et à la montée en puissance, dans notre mix énergétique, des énergies renouvelables. Nous ne savons donc pas encore aujourd'hui – puisque des partis négocient la formation d'un gouvernement pour le 1er octobre prochain et je ne vais évidemment pas m'avancer sur ce qui est dit entre eux – comment, précisément, ils vont formuler la réponse à la question du mix énergétique de demain et d'après-demain.

 

Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai tout fait, avec vous notamment, pour mettre en œuvre toutes les possibilités qui permettront aux prochains gouvernements de prendre la bonne direction pour que trois éléments fondamentaux soient toujours assurés: la sécurité d'approvision­nement, la diminution des gaz à effets de serre et la protection de notre environnement et l'abordabilité de la facture.

 

Pour revenir à vos questions précises, concernant Doel 1 et Doel 2, je ne retarde absolument rien. Personne ne retarde absolument rien. L'étude d'incidence qui doit être effectuée prendra évidemment le temps nécessaire. Sachez que les marchés publics ont été lancés pour désigner l'auteur de projet de cette étude et que cette étude environnementale réclame qu'on laisse s'écouler les saisons car il y a, dans cette étude environnementale, un besoin qui est aussi de contrôler ce qu'il en est des (…)

 

Ne m'en demandez pas plus à ce sujet! C'est ce que j'ai reçu comme informations des experts et de mon administration. Cette étude sortira (…)

 

Je constate qu'on a coupé mon micro mais je dois continuer à répondre.

 

Le président: Non!

 

09.03  Marie-Christine Marghem, ministre: Comment ça, non?

 

Le président: Comme les parlementaires, vous êtes tenue à un temps de parole, madame la ministre. Je regrette.

 

09.04  Marie-Christine Marghem, ministre: Monsieur le président, je parlerai dès lors à M. Wollants à la buvette. (Rires dans la salle)

 

Le président: Très bien. Vous vous donnez rendez-vous! En tout cas, M. Wollants a droit à une réplique d'une minute. Mais, lui aussi, avait dépassé son temps de parole. Il se limitera donc à une minute.

 

09.05  Marie-Christine Marghem, ministre: Mais on ne lui a pas coupé le micro!

 

Le président: Si, madame la ministre, il a été coupé. Ce sont les mêmes règles pour tout le monde.

 

09.06  Bert Wollants (N-VA): Ik ben heel benieuwd of de Vivaldiregering dezelfde visie heeft op Doel 1 en 2. Ik ben ook benieuwd of bijvoorbeeld Ecolo het groene knopje zal vinden op het moment dat Doel 1 en 2 wettelijk verlengd moeten worden. Dat zal noodzakelijk zijn. Ik ben heel benieuwd hoe dat zal lopen.

 

We weten allemaal dat wat er vandaag binnen Vivaldi gebeurt, eigenlijk hetzelfde schimmenspel is dat 21 jaar geleden ook plaatsvond hier. Toen wilde de heer Verhofstadt absoluut eerste minister worden en heeft daarvoor heel graag de hoge prijs van de kernuitstap betaald. Vandaag weten we dat de heer De Croo absoluut bereid is om voor datzelfde mooie zitje zijn principes, welvaart en bevoorradingszekerheid, over de tafel te schuiven en er zo voor te zorgen dat dit land wellicht een verkeerde keuze maakt. Ik weet heel goed op welke manier dat gaat. Als in die regering postjes komen voor principes zijn we slecht bezig. (…)

 

De voorzitter: Mijnheer Wollants, u had niet mogen uitweiden over de heer Verhofstadt want dat heeft u kostbare tijd gekost. Dat is de moraal van dit verhaal.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van Nawal Farih aan Philippe De Backer (Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post) over "De coronazelftest" (55000977P)

10 Question de Nawal Farih à Philippe De Backer (Agenda numérique, Télécommunications et Poste) sur "L’autotest du coronavirus" (55000977P)

 

10.01  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de minister, in maart werd aan de hand van een KB beslist om zelftests te verbieden op de Belgische markt. Vandaag zien we echter dat het KB geen verlenging heeft gekregen en ik maak mij daar zorgen om, want wij weten allemaal dat die zelftests niet sluitend zijn. Ze kunnen een vals gevoel van veiligheid creëren bij de bevolking. Als ze voor iedereen vrij beschikbaar zijn in de winkels, dan zullen de mensen de quarantaine­regels niet langer respecteren en komen we in een zeer gevaarlijke periode terecht.

 

In maart hebt u een snelle beslissing genomen door een KB uit te vaardigen met een verbod op de verkoop van die tests. Waarom zien wij die beslissing vandaag niet terugkomen? Het KB wordt niet verlengd. Ik wil graag duidelijk van u horen waarom de Belgische regering er vandaag niet voor gekozen heeft om dat KB te verlengen. Het zou immers voor een perfect veilige omgeving voor onze burgers kunnen zorgen.

 

Welke indicaties hebt u om aan te nemen dat die tests vandaag veel veiliger zijn dan in maart?

 

Hoe zullen we de mensen sensibiliseren? Net als veel experts en wetenschappers weet u ongetwijfeld dat de resultaten niet sluitend zijn en dat er heel wat vals positieve resultaten kunnen voorkomen.

 

10.02 Minister Philippe De Backer: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Farih, wij hebben op 17 maart inderdaad de zelftests verboden. Het gaat om testen die door de mensen zelf thuis afgenomen kunnen worden, zonder de controle van een arts. Op dat moment waren er immers veel testen, vooral antilichaamtesten, op de markt die van onvoldoende kwaliteit waren. Natuurlijk vormde dat toen een inbreuk op de Europese wetgeving, want in principe mogen dergelijke tests op de markt komen zodra ze een CE-certificaat hebben.

 

Nu hebben we gezien dat heel wat tests voldoen qua kwaliteit en hebben we besloten om het verbod op te heffen en de normaliteit te herstellen. De verkoper, het bedrijf dat de testen maakt dus, zal moeten instaan voor de kwaliteit van de tests en de Europese CE-certificatie.

 

Ik wil er wel op wijzen dat er sprake kan zijn van veel valspositieve of valsnegatieve resultaten, als mensen zelf een antilichaamtest afnemen. Die testen kunnen absoluut op geen enkele wijze een vervanging vormen voor de klassieke PCR-test, die aantoont of men al dan niet een virus draagt en besmettelijk is. Die zelftests zullen laten zien dat men ooit in contact is geweest met het virus, als men positief test. Als dat niet zo is, dan zal de test negatief zijn. Het is dan echter nog steeds mogelijk dat men drager is van het virus en dus nog besmettelijk is.

 

Die testen betekenen voor de diagnostiek dus bijzonder weinig. Dat zal tijdens de persconferentie deze week zeer duidelijk worden gemaakt door de woordvoerders. Zij zullen uitleggen dat het verbod is opgeheven, maar zij zullen de mensen ook waarschuwen voor de gevolgen als zij de resultaten wensen te interpreteren. Als men zo'n test afneemt en die is positief, dan kan men toch maar beter contact opnemen met een arts om te bekijken of vervolgstappen nodig zijn.

 

10.03  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de minister, ik ben blij dat u zelf aangeeft, in een publieke plenaire vergadering, dat de testen zeer weinig zeggen. Dat is ook mijn bezorgdheid. We weten allemaal dat health literacy in de komende jaren zeer belangrijk zal worden. Het gaat om de vaardigheden van de mensen om medische informatie te kunnen inschatten, beoordelen en verkrijgen.

 

Ik hoop dus dat u alles in het werk zult stellen om de bevolking te sensibiliseren en ervoor zult zorgen dat iedereen ervan op de hoogte is dat de zelftests nietszeggend zijn en zeker niet betrouwbaar zijn. Ik dank u alvast.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Samengevoegde vragen van

- Kim Buyst aan Alexander De Croo (VEM Financiën en Ontwikkelingssamenwerking) over "De situatie bij het management van bpost" (55000982P)

- Michael Freilich aan Philippe De Backer (Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post) over "Het lopende onderzoek naar bpost-CEO Van Avermaet" (55000987P)

- Maria Vindevoghel aan Philippe De Backer (Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post) over "De positie van bpost-CEO Van Avermaet" (55000986P)

11 Questions jointes de

- Kim Buyst à Alexander De Croo (VPM Finances et Coopération au développement) sur "La situation au sein de la direction de bpost" (55000982P)

- Michael Freilich à Philippe De Backer (Agenda numérique, Télécommunications et Poste) sur "L’enquête en cours à l’égard de J-P Van Avermaet, CEO de bpost" (55000987P)

- Maria Vindevoghel à Philippe De Backer (Agenda numérique, Télécommunications et Poste) sur "La position de J-P Van Avermaet, CEO de bpost" (55000986P)

 

11.01  Kim Buyst (Ecolo-Groen): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, u kan het zich volgens mij wel voorstellen: opstaan, een kop koffie zetten, naar de brievenbus wandelen voor de brieven en de krant die de postbode gebracht heeft. Want die postbode is er elke dag, door weer en wind. Die postbode zorgt ervoor dat ik 's morgens een kop koffie kan drinken en intussen kan lezen wat er in de wereld gebeurt.

 

Ik vermoed dat diezelfde postbode, of één van zijn meer dan 34.000 collega's, als hij in de voorbije weken de tijd heeft gehad 's morgens de krant te lezen tijdens zijn ontbijt, zich een aantal keren verslikt heeft. Een CEO in het oog van de storm. Een CEO op de radar van de Mededingingsautoriteit en het Department of Justice. Een CEO die niet naar Amerika durft te reizen uit angst opgepakt te worden. Die situatie is niet goed voor de werknemers, mijnheer de minister. Die situatie is niet goed voor de klanten, alle burgers van dit land. En die situatie is niet goed voor het merk bpost.

 

Volgens mij moet de CEO zijn werknemers eerlijk in de ogen kunnen kijken. En als hij dat niet kan, moet hij de eer aan zichzelf houden. Deze situatie nog maanden laten aanslepen, is nefast. Volgens mij moet er orde op zaken gesteld worden aan de top van het bedrijf. In de voorbije weken heeft een aantal topbestuurders de deuren achter zich dichtgetrokken, en de werknemers zijn terecht ongerust.

 

Mijnheer de minister, ik heb voor u één belangrijke vraag: u zult toch niet wachten met ingrijpen? Wat kunt u aan deze situatie doen?

 

11.02  Michael Freilich (N-VA): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, sinds januari heeft bpost een nieuwe CEO, Jean-Paul Van Avermaet. Enkele maanden na zijn aanstelling zijn er in de pers verschillende vragen gerezen over een onderzoek dat de Belgische Mededingingsautoriteit tegen de man heeft geopend. Er is sprake van kartelvorming en prijsafspraken. We hebben ook gehoord dat het Amerikaanse DOJ, het Department of Justice, ook een onderzoek heeft geopend.

 

Vandaag lezen we in de krant dat Henri de Romrée, de topman van Radial, een dochteronderneming van bpost in de Verenigde Staten, het ook voor bekeken houdt. Dat is allemaal niet goed. Bpost is een overheidsbedrijf. Dat betekent dat het een bedrijf is van ons allemaal.

 

Mijnheer de minister, bent u nog steeds van mening dat dit lopende onderzoek geen invloed op de werking van bpost heeft, zoals u destijds hebt verklaard?

 

Waarom heeft Jean-Paul Van Avermaet niet zelf gecommuniceerd over het feit dat er een onderzoek tegen hem loopt in de Verenigde Staten? Als het gaat om een beursgenoteerd bedrijf met dergelijke belangrijke informatie is het toch de plicht van de CEO om dat bekend te maken?

 

Klopt het wat ik in de krant heb gelezen dat u gevloekt hebt, een paar dagen nadat u door de raad van bestuur de informatie kreeg dat er geen vuiltje aan de lucht is en u daarna toch verneemt dat er een onderzoek door het DOJ is geopend? Wanneer kunnen we transparantie en duidelijkheid krijgen in deze zaak?

 

11.03  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is franchement schaamtelijk. Het grootste overheids­bedrijf van ons land wordt geleid door een fraudeur. Het is beschamend voor de duizenden postmensen, die zich dag in dag uit inzetten voor het bedrijf.

 

Deze morgen heb ik nog een telefoon gekregen van een postman, die mij vertelde dat hij tien jaar geleden met veel plezier is begonnen met de gedachte dat hij een goede job, een goed pensioen en werkzekerheid zou hebben. Wat vertelde hij mij vandaag? Hij zei dat hij ging stoppen met werken. Zijn rug was kapot en hij zag het niet meer zitten.

 

De cijfers over de postdiensten heb ik deze morgen nog van uw kabinet gekregen: er zijn 1.137 personeelsleden minder bij de postdiensten, terwijl er steeds meer werk is. Er hebben dus 1.137 mensen hun ontslag gekregen. Bpost ontslaat mensen onder aan de ladder, terwijl mensen aan de top, zoals Van Avermaet, beschermd blijven.

 

Van Avermaet is begonnen bij bpost. Er werd opgemerkt dat hij een goede peoplemanager was en dat hij carrière zou maken bij het postbedrijf. Voordien heeft hij als manager in de veiligheidssector en bij VOKA gewerkt. Wat zien wij nu? Wij zien een heel slechte Hollywoodfilm. Het FBI verdenkt nu immers de topman van fraude. Als hij zich naar Amerika begeeft, is er heel veel kans dat hij in de gevangenis belandt.

 

Mijnheer de minister, ik heb drie vragen. Zal u nu eindelijk stappen ondernemen bij bpost? Zal de raad van bestuur de heer Van Avermaet ontslaan? Zal u aansturen op de uitlevering van Van Avermaet aan de Verenigde Staten?

 

11.04 Minister Philippe De Backer: Mijnheer de voorzitter, ik zal misschien beginnen door sommigen in het Parlement te herinneren aan de scheiding der machten, maar goed.

 

Ik heb deze problematiek een aantal weken geleden laten aankaarten op de raad van bestuur van bpost. Dat werd daar op mijn vraag besproken en ik heb ook een antwoord gekregen op de vragen die ik toen heb gesteld, onder andere over de transparantieverplichting van de CEO ten opzichte van de raad van bestuur. In tegenstelling tot de goede oude tijd is het vandaag immers de raad van bestuur en niet langer de minister die de CEO benoemt of ontslaat.

 

De raad van bestuur is van mening dat men niet mag vooruitlopen op de uitkomst van de procedures van zowel de Belgische Mededingingsautoriteit als van het Amerikaanse Department of Justice met betrekking tot de mogelijke kartelinbreuken en de mogelijke betrokkenheid van de heer Van Avermaet daarbij. De raad van bestuur verwacht dan ook van de CEO dat hij zich strikt houdt aan zijn verplichting tot transparantie. Dat wil zeggen dat de CEO wordt verzocht de raad van bestuur onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van elke verdere evolutie in het dossier, zodat de raad van bestuur met kennis van zaken een beslissing kan nemen om de belangen van het bedrijf zo goed mogelijk te beschermen. Het niet-tijdig nakomen door de CEO van deze transparantieverplichting vormt een ernstige fout en kan dan ook leiden tot een onmiddellijke beëindiging van zijn contract, zonder enige vergoeding.

 

De raad van bestuur heeft ook aan de CEO gevraagd om schriftelijk te bevestigen dat hij in staat en bereid is om naar alle dochterondernemingen van bpost te reizen, voor zover dat mogelijk is in de context van de COVID-19-crisis natuurlijk, en dat hij ook in staat is om zijn rol als CEO van de hele bpost-groep op te nemen. De CEO moet immers in staat zijn om het bedrijf te leiden en er mag geen enkele belemmering zijn om zijn functie uit te oefenen, ook ten opzichte van de lokale teams.

 

Ik zou ook aan de voorzitter van de raad van bestuur vragen om een duidelijke policy op te zetten inzake de communicatie naar de aandeelhouders. Bad news and good news should travel fast: dat is essentieel in het vertrouwen tussen een aandeelhouder, de raad van bestuur en het management.

 

De heer Henri de Romrée heeft inderdaad beslist om het bedrijf te verlaten. Hij zal nog aan boord blijven tot het einde van het jaar om de eindejaarspiek van de pakjes in goede banen te leiden en de continuïteit van het bedrijf te verzekeren. De procedure om een vervanger te zoeken, is al opgestart door het remuneratie­comité van de raad van bestuur, maar, in tegenstelling tot wat er in de krant staat, er werd geen opdracht gegeven aan Egon Zehnder om een vervanger te zoeken.

 

Er vertrekken inderdaad soms mensen uit het bedrijf en er komen er nieuwe binnen. Bpost beschikt in die context vanzelfsprekend over een executive management succession plan, wanneer iemand beslist om weg te gaan. Zodat er ook een duidelijke overgang kan geregeld worden.

 

Wat de vraag betreft rond de algemene positie van de CEO van bpost, heb ik een duidelijke boodschap voor dit Parlement. Dit Parlement heeft al een aantal keren gevraagd om de heer Van Avermaet te mogen ondervragen, zodat hij zijn visie op de toekomst van bpost kan geven. Daar hebben we heel duidelijk de boodschap gegeven dat er van mijn kant absoluut respect moet zijn voor dit Parlement. De heer Van Avermaet bevestigt dan ook dat hij zo snel als mogelijk voor dit Parlement zal verschijnen.

 

11.05  Kim Buyst (Ecolo-Groen): Dank u wel voor de verduidelijking.

 

Het is duidelijk dat het geen eenvoudige periode was voor bpost. Al bij al heeft het bedrijf zich toch vrij goed staande gehouden in deze COVID-19-periode. Maar laat het duidelijk zijn dat de uitdagingen voor het bedrijf immens blijven. Wanneer een bedrijf voor immense uitdagingen staat, heeft het krachtdadig bestuur nodig, een samenhangend team met een gedeelde ambitie. Dat ontbreekt momenteel in het bedrijf.

 

Nochtans is het volgens mij het moment voor bpost om hoog in te zetten en te proberen om de mogelijkheden op, bijvoorbeeld, de pakjesmarkt uit te breiden. Nu is het moment om te grijpen, niet volgend jaar, maar nu. Nu is er dus geen ruimte voor chaos en wanorde aan de top van het bedrijf.

 

Laat ons gaan voor sterke overheidsbedrijven met duidelijke ambities, geen kneusjes van de voorbije eeuw, maar innovatieve bedrijven met een voorbeeldfunctie als het gaat over duurzaamheid, over klantgerichtheid en personeelsbeleid, met een CEO en een raad van bestuur die geloven in het bedrijf en het naar een hoger niveau willen tillen. Daar moeten we volgens mij voor gaan.

 

11.06  Michael Freilich (N-VA): Mijnheer de minister, uw communicatie is duidelijk. Ik begrijp tussen de lijnen door dat er achter de schermen toch een en ander is gezegd en dat de raad van bestuur vandaag eist van zijn CEO dat hij op een andere manier communiceert. Dat is goed. Transparantie is nodig voor iedereen.

 

Ik heb ook begrepen dat de heer Van Avermaet op 6 oktober naar het Parlement komt. Ik zou hem willen aanraden om hier met twee handen de mogelijkheid aan te grijpen om zijn naam te zuiveren. Mijnheer Van Avermaet, verstop u niet achter het gerechtelijke onderzoek. U mag uiteraard niet in detail treden, maar als u niets te verwijten valt, zeg het dan openlijk. Laat ons en de burger weten dat alles in orde komt en dat er in het verleden geen sprake was van frauduleuze praktijken. Het land heeft dat nodig. De meer dan 30.000 werknemers van bpost en alle mensen die elke dag hun post en pakjes krijgen in deze moeilijke coronatijden hebben het nodig.

 

11.07  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Het is hallucinant hoe men nog altijd de heer Van Avermaet de hand boven het hoofd blijft houden. Als een werknemer zulke zaken zou doen in een bedrijf, dan zou hij al tien keer ontslagen zijn. Dat weet ik zeker.

 

De inspanningen die gedurende de hele coronacrisis geleverd zijn door de duizenden werknemers kronen hen tot helden van de crisis. Zij hebben dag in dag uit de post geleverd. Wij vragen nu dat die mensen een opslag krijgen, zoals de werknemers van de Duitse post, die 5 % opslag hebben gekregen. Zij verdienen die opslag en niet die situatie met de heer Van Avermaet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Jean-Marc Delizée à Nathalie Muylle (Emploi, Économie et Consommateurs) sur "L'accessibilité des banques pour les séniors" (55000984P)

12 Vraag van Jean-Marc Delizée aan Nathalie Muylle (Werk, Economie en Consumenten) over "De toegankelijkheid van banken voor senioren" (55000984P)

 

12.01  Jean-Marc Delizée (PS): Monsieur le président, madame la ministre, chers collègues, depuis plusieurs années, les relations entre les banques et leurs clients ont changé. On sait que les banques incitent de plus en plus de clients à utiliser leur portable ou leur smartphone pour effectuer leurs opérations bancaires. On sait qu'en dix ans 3 000 agences bancaires ont fermé dans ce pays et que le nombre d'employés a diminué de 55 %. Par ailleurs, on sait que le coût de certaines opérations liées au papier a fortement augmenté. Tout cela résulte du phénomène de digitalisation qui est une bonne chose pour un certain nombre de citoyens en raison de l'important gain de temps généré.

 

Cependant, pour un grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens, notamment les seniors, ce passage à la digitalisation est difficile. Seuls 27 % des personnes âgées de plus de 70 ans utilisent internet pour leurs opérations bancaires. De plus, la fracture numérique existant dans notre société touche notamment un cinquième des familles avec de faibles revenus. Pour ces personnes, la digitalisation n'est pas synonyme d'émancipation; elle est, au contraire, synonyme de perte d'autonomie financière, de déplacements plus longs et de coûts plus élevés pour leurs opérations.

 

Une étude récente de Financité réalisée en collaboration avec Énéo et Espace Seniors indiquait que, parmi treize banques sondées, aucune n'avait instauré un service réellement adapté à ces seniors ou aux personnes qui éprouvent des difficultés avec le numérique.

 

Madame la ministre, quelle est votre réaction face au fait que les banques ne font rien ou pratiquement rien pour favoriser l'inclusion bancaire des aînés et des personnes exclues du numérique? Quelles ont été les actions menées par ce gouvernement pour essayer de donner un meilleur accès aux aînés aux services bancaires?

 

12.02  Nathalie Muylle, ministre: Monsieur Delizée, je vous remercie pour la question.

 

La numérisation de notre société est en plein essor, y compris dans le secteur financier. Il est important qu'une attention suffisante soit portée à ce groupe de personnes qui, pour des raisons diverses, n'ont pas accès à l'équipement numérique ou ne sont pas capables de travailler avec lui. Plusieurs banques organisent déjà des séances d'information pour leurs clients afin de les familiariser avec les applications numériques. En outre, les autorités locales et les CPAS organisent régulièrement des séances d'information destinées aux personnes âgées. Cependant, je suis sûre que des mesures supplémentaires peuvent certainement être utiles comme non seulement la coopération avec le secteur mais aussi une coopération étroite avec les entités fédérées et les pouvoirs locaux ainsi qu'avec les organisations bénévoles.

 

Fin novembre 2019, une concertation a eu lieu dans mon cabinet avec les représentants du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées (CSNPH) et Febelfin au sujet de l'accessibilité des services bancaires. L'une des demandes de Febelfin était l'établissement d'une liste des principaux points problématiques pour l'accessibilité des banques et des distributeurs de billets. C'est pourquoi le CSNPH a organisé une enquête sur son site web du 9 décembre 2019 au 15 janvier 2020. Un aperçu des réponses a été envoyé à Febelfin le 5 mars. La concertation est toujours en cours.

 

Monsieur Delizée, il est important que cette question soit prise en compte dans le contexte des discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement. Les derniers jours, j'ai moi-même, au sein du groupe de travail sur la protection des consommateurs, introduit ce dossier dans les négociations.

 

12.03  Jean-Marc Delizée (PS): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Je voudrais rappeler qu'en 2003, une loi sur le service bancaire de base a été adoptée pour les consommateurs à l'initiative du groupe socialiste. Le temps a passé. Ce dispositif devrait être modernisé et certainement actualisé mais ce n'est pas le chantier qui a été entrepris ces dernières années, malheureusement. Les personnes âgées n'ont pas été prises en compte pour améliorer leur accès aux services bancaires.

 

Au contraire, sous la précédente législature, votre prédécesseur a plus travaillé sur le service bancaire de base aux entreprises. Quand on dit entreprises, ce n'est pas un secret, je pense que c'était en partie le secteur diamantaire qui était visé par ce dispositif et par une loi qui doit d'ailleurs venir un jour ou l'autre. Ici, on parle des seniors, de nos aînés.

 

Je terminerai sur votre conclusion par une note finale positive. Je pense qu'on doit faire quelque chose et j'espère que, dans les prochaines années, on rattrapera le temps perdu et qu'on travaillera sur ce thème, ce qui n'a pas été fait au cours des dernières années.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Sarah Schlitz à Sophie Wilmès (première ministre) sur "Le rapport du GREVIO" (55000983P)

13 Vraag van Sarah Schlitz aan Sophie Wilmès (eerste minister) over "Het GREVIO-rapport" (55000983P)

 

13.01  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Monsieur le président, madame la ministre, le rapport du GREVIO, qui évalue la mise en œuvre de la Convention d'Istanbul, est paru ce lundi, comme vous le savez certainement. Il dresse un état des lieux de la lutte contre les violences faites aux femmes en Belgique.

 

Une série de manquements spécifiques sont pointés du doigt, comme le manque d'accompagnement des victimes et des auteurs, le manque de formation des premières lignes, notamment dans la police et la justice, le manque de transversalité entre les différentes entités du pays ou encore la collecte lacunaire des données concernant les violences faites aux femmes.

 

La conclusion est claire: la Belgique n'en fait pas assez en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, et ce n'est pas nouveau.

 

Quarante mille plaintes par an environ sont enregistrées en Belgique pour des faits de violences conjugales. 118 cas de féminicides ont été répertoriés par l'associatif depuis 2017; et le confinement a encore aggravé cette situation.

 

Madame la ministre, je vous sais sensible à la question. Jeudi prochain, un nouveau gouvernement devrait se mettre en place. Quelles sont vos recommandations au futur ministre en charge de ce dossier?

 

13.02  Nathalie Muylle, ministre: Madame Schlitz, merci pour la question.

 

Ce rapport est le fruit de la première procédure d'évaluation concernant la Belgique. Une série de recommandations utiles ressort de ce rapport.

 

Tout d'abord, les experts félicitent le travail qui a été mené par la création de centres de prise en charge des violences sexuelles. Ces centres accueillent les victimes et proposent une prise en charge médicale, médico-légale ainsi qu'un soutien et un suivi psychologique. Les experts recommandent que le nombre de ces centres soit augmenté afin de couvrir tout le territoire.

 

Cet été, le Conseil des ministres a donné son feu vert pour une extension nécessaire à dix centres. Le Conseil fédéral des ministres a aussi approuvé la création d'un centre d'expertise sur la violence sexuelle. Le centre recueillera en effet des informations scientifiques et les mettra à la disposition des centres de prise en charge.

 

Le rapport du GREVIO peut aussi nous aider à fixer les priorités nécessaires dans le prochain Plan d'action national de lutte contre la violence basée sur le genre, que mes services préparent actuellement afin qu'il puisse être soumis au prochain gouvernement.

 

Ce plan accordera un meilleur enregistrement des délits, y compris ceux relatifs à la dimension de genre; aussi la poursuite d'une approche multidisciplinaire, holistique, une meilleure collecte des statistiques de genre, une meilleure formation des professionnels concernés, une plus grande attention à l'évaluation des risques et une meilleure protection des victimes.

 

De nouvelles formes de violence méritent également une attention accrue, comme par exemple le cyber-harcèlement.

 

En ce qui concerne les recommandations relatives à la politique criminelle, plusieurs initiatives sont déjà en cours, telles que l'amélioration des perceptions et la ventilation des statistiques judiciaires par sexe. Je fais également référence au nouvel instrument d'évaluation des risques de première ligne et de la violence conjugale, que la nouvelle circulaire a mis en œuvre le 1er janvier 2020.

 

Comme vous le savez, la Conférence interministérielle sur les droits des femmes poursuit également ses travaux sur les recommandations du GREVIO.

 

13.03  Sarah Schlitz (Ecolo-Groen): Je vous remercie pour cette réponse constructive.

 

En effet, certaines mesures ont déjà été prises, mais elles doivent absolument être prolongées pour les années à venir. J'en appelle vraiment aux négociateurs et aux collègues dans cet hémicycle pour que ce thème devienne réellement une priorité au cours des prochaines années.

 

Il s'agit d'une question qui doit être traitée de manière transversale par l'ensemble des ministres. Il faut que le niveau fédéral assume un véritable leadership afin que les décisions soient coordonnées dans l'ensemble du pays et qu'il n'y ait aucune disparité entre le Nord et le Sud quant au suivi des dossiers de maltraitance.

 

J'en appelle, dès lors, aux négociateurs pour que tout soit mis en œuvre afin de poursuivre le travail de Mme Muylle, mais aussi aller plus loin en vue de l'adoption d'un véritable plan interfédéral de lutte contre les violences faites aux femmes.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitter: Einde van de mondelinge vragen.

 

Projets et proposition de loi

Wetsontwerpen en -voorstel

 

14 Projet de loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (I) (1385/1-7)

- Projet de loi organisant la procédure de recours contre l'amende administrative visée au livre XV, titre 1/1, du Code de droit économique (1386/1-5)

14 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeenstemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (I) (1385/1-7)

- Wetsontwerp tot regeling van de beroepsprocedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/1, van het Wetboek van economisch recht (1386/1-5)

 

Je vous propose de consacrer une seule discussion à ces deux projets de loi. (Assentiment)

Ik stel u voor één enkele bespreking aan deze twee wetsontwerpen te wijden. (Instemming)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

De rapporteurs zijn de heren Reccino Van Lommel en Patrick Prévot. Zij verwijzen naar het schriftelijk verslag.

 

14.01  Reccino Van Lommel (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, consumenten beschermen is bijzonder belangrijk en noodzakelijk. Het is de taak van politici, zeker in het Parlement, om de consumenten te beschermen, niet zozeer omdat het hier gaat om de omzetting van een Europese richtlijn, maar puur omdat dit nodig is.

 

Ik wil eerst en vooral opmerken dat wij het bijzonder vreemd vonden dat dit wetsontwerp nog snel voor het reces werd geagendeerd in de commissie voor Economie, maar dat het advies van de Raad van State al dateerde van 7 mei. Wij vinden dat toch een vreemde handelswijze en willen aandringen op een andere werkwijze in de toekomst.

 

Hoewel minister Muylle ons tijdens haar toelichting deels heeft gerustgesteld, blijft het Vlaams Belang toch nog altijd met een aantal bezorgdheden zitten.

 

De Raad van State sprak met betrekking tot deze wetsontwerpen heel duidelijk over een invasieve maatregel inzake administratieve vervolging. Wij werden deels gerustgesteld door het amendement dat een aantal collega's indienden en dat uiteindelijk werd aangenomen omdat wij absoluut geen fan zijn van mysteryshopping. Het verheugde ons dat dit amendement heel duidelijk stelde dat de bevoegdheid niet zomaar in elke situatie of tijdens elk onderzoek kan worden aangewend en dat er voldoende elementen moeten zijn die de uitoefening van die specifieke bevoegdheden vereisen. Bovendien heeft de minister ook duidelijk aangegeven dat ondernemers vooraf zouden worden verwittigd.

 

Voorzitter: André Flahaut, ondervoorzitter.

Président: André Flahaut, vice-président.

 

Men zegt dat dit een heel uitzonderlijke maatregel is die in een aantal specifieke gevallen zou worden toegepast, maar wij maken ons nog steeds de bedenking dat een aantal zwarte lijsten zal blijven circuleren. Wat indien de administratie onterechte maatregelen neemt, zoals het afsluiten van websites? Wie zal dan uiteindelijk de schade vergoeden? Wat met de economische schade die daarvan het gevolg zou zijn?

 

Desalniettemin kunnen wij ons vinden in de achterliggende reden en in het principe van deze wetsontwerpen en zullen wij die daarom dan ook goedkeuren.

 

14.02  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le président, chers collègues, nous voulons apporter notre soutien à ces deux projets de loi qui apportent des dispositifs plus stricts en faveur des consommateurs.

 

En effet, selon nous, ils présentent au moins trois avantages. Premièrement, ils permettent de renforcer les moyens et les sanctions contre la fraude en tout genre. C'est essentiel pour assurer une meilleure protection des consommateurs face aux pratiques douteuses de certaines entreprises. Ce l'est d'autant plus que les différents scandales de ces dernières années nous ont montré à quel point les entreprises étaient prêtes à tout pour augmenter leurs bénéfices. Je pense notamment aux scandales de la viande de cheval ou du Dieselgate. De telles pratiques doivent cesser, car au nom de leur logique économique – à savoir, la course au profit –, ce sont des vies humaines qu'elles mettent en danger.

 

Deuxièmement, en luttant plus efficacement contre les fraudeurs, on favorise les entreprises qui jouent vraiment le jeu. Celles-ci sont trop souvent pénalisées par les pratiques déloyales des grandes entreprises, qui sont prêtes à tout pour casser les prix. Résultat des courses: ce sont les consommateurs qui sont pénalisés, mais également les travailleurs, qui en subissent les conséquences indirectes.

 

Enfin, le présent projet de loi permet de se confronter à un problème qui ne risque pas de s'amoindrir avec le temps. Je veux parler de la fraude en ligne. Les chiffres à cet égard ne mentent pas. Sans une réglementation plus stricte en ce domaine, on risque d'assister à une généralisation des comportements délictueux. La législation évolue donc dans le bon sens.

 

Pour toutes ces raisons, nous soutiendrons les deux textes qui nous sont soumis, même si – car il convient de le souligner – beaucoup reste à entreprendre pour lutter contre les pratiques intolérables de certaines entreprises. Je vous remercie.

 

Le président: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1385. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1385/7)

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen van het wetsontwerp nr. 1385. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1385/7)

 

Le projet de loi compte 123 articles.

Het wetsontwerp telt 123 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 123 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 123 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Nous passons à la discussion des articles du projet de loi n° 1386. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1386/5)

Wij vatten de bespreking aan van de artikelen aan van het wetsontwerp nr. 1386. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1386/5)

 

L’intitulé a été modifié par la commission en "projet de loi organisant la procédure de recours contre l’amende administrative visée au livre XV, titre 1/2, du Code de droit économique".

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "wetsontwerp tot regeling van de beroeps­procedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht".

 

Le projet de loi compte 2 articles.

Het wetsontwerp telt 2 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 2 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 2 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

15 Proposition de loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, afin d'élargir les possibilités pour des médecins provenant du Liban de pouvoir suivre, en Belgique, une formation clinique limitée, pour raisons humanitaires suite à la tragique explosion dans le port de Beyrouth en août 2020 (1514/1-5)

15 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoör­dineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde, om humanitaire redenen in verband met de tragische explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020, voor uit Libanon afkomstige artsen de mogelijkheden te verruimen om in België een beperkte klinische opleiding te volgen (1514/1-5)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Eliane Tillieux, Patrick Prévot, Hervé Rigot, Malik Ben Achour, Ahmed Laaouej.

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

15.01  Magali Dock, rapporteur: Monsieur le président, je renvoie au rapport écrit.

 

15.02  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de voorzitter, de explosies in de haven van Beiroet hadden dramatische gevolgen voor de burgers, voor de economie maar natuurlijk ook voor de gezondheidszorg, zowel op menselijk vlak als qua infrastructuur. In het getroffen deel van de stad bevonden zich toevallig verschillende ziekenhuizen, die ook hoog stonden aangeschreven. Vooral het ziekenhuis Saint George, een universitair ziekenhuis, werd zwaar getroffen. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de opleidingen die daar worden gegeven.

 

Voorliggend wetsvoorstel wil de mogelijkheid openen om artsen en specialisten in opleiding, die door de gebeurtenissen geen stageplaats meer hebben in Beiroet, een tijdelijke stageplaats in België te geven, zodat zij een deel van hun opleiding in onze ziekenhuizen kunnen doorlopen. Het niveau van de medische opleidingen in Beiroet en Libanon ligt hoog. In die zin zullen dergelijke stages althans qua opleidingsniveau geen probleem zijn.

 

Belangrijk voor onze fractie is wel dat het inzetten van bijkomende artsen in opleiding niet ten koste gaat van onze eigen opleidingen of van onze eigen artsen in opleiding, alsook dat het om een tijdelijke maatregel gaat. Het feit dat het stagemeesters vrijstaat om al dan niet in te gaan op de mogelijkheid om stagiairs uit Beiroet in te zetten, alsook de beperktheid in tijd zijn daarbij van belang. De voorliggende regeling zal immers over twee jaar ophouden te bestaan.

 

Wij hadden wel voorbehoud bij het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarin niet was gespecificeerd dat het moest gaan om artsen uit de getroffen ziekenhuizen. Dat punt is na amendering echter gecorrigeerd.

 

Daarom zal onze fractie zich dan ook scharen achter het wetsvoorstel, dat hulp biedt aan een stad die zwaar werd getroffen en waardoor artsen een beperkt deel van hun klinische opleiding in België zullen kunnen doorlopen.

 

15.03  Simon Moutquin (Ecolo-Groen): Monsieur le président, chers collègues, je voudrais tout d'abord sincèrement remercier Mme Tillieux pour la proposition de loi présentée.

 

Comme on le sait, le 4 août 2020, le Liban a été frappé par une terrible explosion: 2 700 tonnes de nitrate ont détruit plus d'un tiers de la ville, ont tué 200 personnes, dont 2 ressortissants belges, et ont mis à la rue 300 000 personnes. Je ne m'attarderai pas sur les conséquences multiples de cette catastrophe, puisque la proposition de loi qui sera soumise au vote ici se concentre sur l'aspect médical.

 

À nouveau, je remercie Mme Tillieux car il est important de pouvoir se rendre compte qu'il y a une richesse dans la pratique médicale et culturelle à créer des liens dans un cadre humanitaire d'urgence, comme proposé par la loi. Mais cette proposition n'est pas qu'un symbole et, comme discuté en commission de l'Intérieur, le Parlement a des dispositions à prendre par rapport à cette catastrophe survenue au Liban. Une enquête internationale indépendante doit être demandée par la Belgique. Je remercie d'ailleurs le ministre Goffin car c'est déjà le cas.

 

La question de la reconstruction tant des hôpitaux que du centre-ville de Beyrouth devra attirer notre attention car des promoteurs immobiliers privés sont prêts à aller dévorer les marchés potentiels. Or les Beyrouthins demandent qu'on préserve leurs spécificités. Il faut aussi rappeler – le personnel des hôpitaux de Beyrouth le dit souvent – que les soins de santé sont confrontés à la réalité du phénomène migratoire au Liban. Le Liban compte 1,5 million de personnes et accueille plus d'un million de réfugiés, quand l'Europe peine parfois à être solidaire. En tant que parlementaires belges, nous devons aussi pouvoir œuvrer pour une politique migratoire globale plus juste, quand on voit le poids que les Libanais et les Beyrouthins doivent supporter.

 

Encore un grand merci, madame Tillieux, pour cette proposition de loi que le groupe Ecolo-Groen soutiendra bien évidemment.

 

15.04  Eliane Tillieux (PS): Chers collègues, le 4 août dernier, une terrible double explosion a ravagé Beyrouth, la capitale libanaise. Quatre jours plus tard, notre pays a affrété un avion contenant du matériel médical urgent ainsi que du matériel humanitaire en faveur des victimes de la catastrophe.

 

Le bilan est lourd: des dizaines de morts et des milliers de blessés sont à déplorer. Des quartiers entiers de la capitale sont dévastés, laissant plusieurs dizaines de milliers de personnes sans abri, détruisant d'autres structures fondamentales telles que des écoles et des hôpitaux. Dans ces hôpitaux étaient formés des médecins qui, aujourd'hui, n'ont plus la possibilité de poursuivre leur apprentissage au sein des services de stage qui les accueillaient.

 

Grâce au texte que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui, nous allons permettre, dès le mois de janvier prochain, à nos universités qui le souhaitent – et la demande est bien présente – d'accueillir ces médecins libanais, en autorisant de manière temporaire la formation de deux candidats supplémentaires par service de stage, alors que la capacité est aujourd'hui limitée à un seul candidat.

 

Comme vous le savez, cette possibilité pour des médecins d'un pays non membre de l'Union européenne de suivre une formation clinique en Belgique existe déjà dans notre législation. Les conditions de la formation limitée dont il est question ici seront parfaitement identiques à celles déjà prévues dans la loi sur les professions des soins de santé.

 

Ouvrir ces places de stage pour des raisons humanitaires et permettre de garantir à ces médecins des hôpitaux de Beyrouth la poursuite d'une formation de qualité est essentiel. Je me permets de rappeler à quel point cette coopération est importante sur le plan des échanges de pratiques médicales. L'idée est de faire en sorte que ces médecins étrangers puissent retourner chez eux avec un bagage professionnel complémentaire qui profitera aux soins de santé de leur pays d'origine, mais aussi que les candidats belges en formation professionnelle nourrissent et enrichissent leurs connaissances grâce à ces contacts.

 

Je voudrais terminer en rappelant que l'histoire de la collaboration entre nos deux pays est longue. La solidarité avec le peuple libanais doit être un élément important de la politique internationale de notre pays et de l'Union européenne, d'autant plus dans le contexte actuel de l'explosion, rendu encore plus difficile par la crise sanitaire.

 

Ce texte doit donc être considéré comme une nouvelle contribution à l'aide que nous apportons au Liban. Je remercie vivement l'ensemble des collègues qui ont accepté l'urgence pour notre texte avant de voter à l'unanimité en faveur de son adoption.

 

15.05  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de voorzitter, collega's, bijna twee maanden geleden deden zich in Beiroet niet één maar twee explosies voor. De eerste zorgde voor die fameuze onheilspellende rookwolk. Al snel volgde daarop een tweede, meer beruchte en krachtigere explosie die we allemaal wel via de sociale media of op de televisie gezien hebben. Een ontploffing van 2.750 ton ammoniumnitraat, goed voor een equivalent 1,1 kiloton TNT zorgde voor een krater van maar liefst 43 meter diep. De gevolgen daarvan waren niet te overzien. De volledige verwoesting van de wel heel wijde omgeving met om en bij de 200 doden en meer dan 6.500 gewonden. Wie de beelden heeft gezien, kan niet anders dan spreken van een materiële ravage en een humanitaire ramp. Dit kan niemand onberoerd laten. Laat ons eerlijk zijn, dit mag ook niemand onberoerd laten.

 

Dat toonde zich ook in de internationale hulp die quasi instant op gang kwam. Ze werd geboden door de Verenigde Staten, Engeland, Nederland, Israël en nog een aantal andere landen. Allemaal deden ze hun humanitaire duit in het zakje.

 

Na drie dagen palaveren en discussiëren over het al dan niet sturen van het B-FAST-team, stuurde ons land een vrachtvliegtuig met hulpgoederen en dringend medisch materiaal om aan de dringende nood te voldoen. Daarbovenop maakte ons land ook 5 miljoen euro vrij voor dringende medische hulp en bijkomend  nog eens 1 miljoen euro, als ik me niet vergis, voor het Rode Kruis. We kunnen dus niet stellen dat ons land aan de zijlijn is blijven staan en het enkel gelaten heeft bij steunbetuigingen. Nee, we hebben ook het één en ander gedaan.

 

Het klopt dat sommige Libanese artsen in opleiding door de ravage hun opleiding niet onmiddellijk zullen kunnen voltooien. Maar of het tijdelijk verruimen van de toegang tot de klinische opleiding in ons land dan de oplossing is, is een andere vraag. Dat durf ik, met alle respect, toch te betwijfelen. Ik durf er wel wat vraagtekens bij te plaatsen.

 

Vanzelfsprekend begrijpen wij als Vlaams Belang de bijzonder oprechte intenties van dit wetsvoorstel, en we schrijven ons daar zelfs bij in. Maar de vraag is of het allemaal niet een beetje symboolwetgeving is. De vraag is of we als Parlement met dit wetsvoorstel ons geweten niet een beetje willen sussen. Hoeveel zoden zal dit wetsvoorstel echt aan de dijk zetten? Om het met een beetje zin voor overdrijving te zeggen, laat ik dit in het diepst van uw gedachten aan uw verbeelding over.

 

We kunnen ons ook een aantal praktische bedenkingen maken, zoals potentiële taalbarrières, de kwaliteit van de opleiding, de invulling van de opleiding die kan verschillen van wat er hier bestaat of de moeilijkheden die eigen studenten zouden kunnen ondervinden om een stageplaats te zoeken en te vinden. We hebben een aantal bedenkingen bij dit soort gewetenssussende symboolwetgeving.

 

Zoals ik daarnet echter zei, schrijven wij ons ook in bij de zeer goede intenties van dit voorstel, bij de goede intenties van de indieners van dit voorstel. Daarom zullen wij dit voorstel goedkeuren.

 

15.06  Magali Dock (MR): Monsieur le président, chers collègues, le 4 août dernier, Beyrouth et son port subissaient l'invraisemblable. Tous, nous avons été et restons consternés par les images d'horreur qui s'ensuivirent, images qui ne sont rien à côté de la réalité sur place.

 

Nous le savons, le bilan des dégâts humains et matériels est considérable pour la capitale libanaise. Cette explosion a malheureusement dévasté des quartiers entiers de la ville, laissant des milliers de personnes sans abri. Cette catastrophe a aussi lourdement touché dans son sillage des écoles et des hôpitaux de la capitale.

 

Les mots de l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, résonnent particulièrement en cette semaine d'anniversaire des 70 ans de la création de l'ONU: "La seule voie qui offre quelque espoir d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat."

 

Pour le MR, la coopération internationale a toujours été primordiale. Dans ce contexte de crise humanitaire, il était donc important de manifester notre soutien et notre solidarité. C'est dans cet esprit que le ministre des Affaires étrangères et de la Défense a dépêché un avion de transport C-130 à destination de Beyrouth avec à son bord du matériel médical d'urgence et humanitaire pour les victimes des explosions.

 

Nous avons souhaité amender la proposition de loi afin de nous assurer que les candidats médecins visés par cette proposition soient prioritairement les médecins en formation exerçant dans les deux hôpitaux situés à Beyrouth.

 

Grâce à l'adoption de cette proposition que nous sommes fiers de soutenir, les médecins en formation pourront continuer leur formation et par conséquent pratiquer à nouveau dans leur pays, à partir de septembre 2022. La rentrée académique de septembre ayant déjà eu lieu, nous mentionnons aussi que, pour des raisons pratiques, le calendrier des procédures administratives a été adapté de façon à pouvoir fixer le début du stage au 1er janvier 2021.

 

Nous sommes convaincus que cette coopération et cette solidarité envers les candidats médecins permettront de créer des ponts entre nos universités et celles de Beyrouth ainsi que de futures collaborations entre nos deux pays.

 

Il me paraît important, comme l'a dit ma collègue Mme Tillieux, de souligner que cette proposition de loi a été votée à l'unanimité ce mardi en commission de la Santé. Nous le savons, les textes votés à l'unanimité sont plutôt rares. Cela témoigne de l'importance du soutien humanitaire apporté à Beyrouth et aux médecins stagiaires visés par le texte.

 

Je tiens également à rappeler l'importance de la coopération sur le plan des échanges de pratique médicale. La crise du COVID-19 ne fait que confirmer l'importance de la coopération Nord-Sud. Former des médecins qui, après, retournent dans leur pays avec une plus-value incontestable profitera aux soins de santé dans leur pays d'origine, notamment des pays d'Afrique.

 

La coopération Nord-Sud est une réussite et nous en profitons pour le rappeler.

 

15.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le président, j'interviendrai brièvement car le drame du Liban a déjà été largement évoqué par les orateurs précédents. Je partage les propos qui ont été exprimés à ce sujet.

 

L'initiative dont il est question est bonne, et nous la soutenons. Il faudra évidemment s'assurer de deux choses.

 

D'une part, il faut que cela colle à la réalité des besoins des médecins libanais en formation concernés; en effet, ils assurent une rotation dans les différents hôpitaux. Ce point n'est pas encore clarifié aujourd'hui, mais il est important qu'il le soit au niveau opérationnel et ce, dans un souci d'efficacité.

 

D'autre part, il faut s'assurer qu'au niveau des services concernés, le nombre de médecins qui s'y retrouveront ne mette pas à mal la qualité de la formation. Cela reste, à mes yeux en tout cas, un enjeu majeur dans le cadre de la spécialisation pour nos médecins et pour les médecins libanais.

 

15.08  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le président, on le sait, mes collègues l'ont suffisamment rappelé, le Liban est empêtré dans une crise sociale et économique depuis trop longtemps, et à laquelle s'est ajoutée la crise du coronavirus. Pour les Libanais, cette explosion meurtrière qui a touché Beyrouth le 4 août dernier était le drame de trop.

 

Aujourd'hui, près de deux mois après cette catastrophe, force est de constater que les blessures résultant de cette explosion restent béantes. Elles mettront certainement des années à cicatriser. Dans ce contexte, il est certain que  toute démarche proactive qui viendrait de la part de la communauté internationale comme de la part de notre pays, doit pouvoir être soutenue, en particulier dans une région du monde qui demeure en quête de stabilité.

 

C'est donc en toute logique que mon groupe soutiendra cette proposition de loi. Je suis fière que mon pays ait finalement pris l'initiative de permettre aux médecins libanais qui suivaient leur formation dans les deux hôpitaux qui ont été détruits, le 4 août, de poursuivre leurs stages ici, en Belgique, dans l'un de nos hôpitaux. Je tiens d'ailleurs à remercier les auteurs de ce texte.

 

J'ose espérer que ce texte aura pour effet non seulement de renforcer la résilience des Libanais, dont ils ont déjà beaucoup fait preuve jusqu'ici face aux défis présents et futurs auxquels ils doivent et devront faire face, mais aussi de pousser les autres États à renforcer leur solidarité envers le pays du cèdre, et ainsi à l'aider à se relever.

 

Le président: La Belgique n'a jamais été en défaut de solidarité à l'égard du Liban quand il traversait d'énormes difficultés. C'est une certitude.

 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1514/5)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1514/5)

 

La proposition de loi compte 3 articles.

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article, avec des corrections de texte à l'article 2.

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen, met tekstverbeteringen op artikel 2.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Scrutin

Geheime stemming

 

16 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du premier suppléant d’un membre effectif néerlandophone

16 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de eerste plaatsvervanger van een Nederlandstalig werkend lid

 

L’ordre du jour appelle le dépouillement du scrutin en vue de la nomination du premier suppléant de M. Pieter-Alexander De Brock, membre effectif néerlandophone du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

Aan de orde is het opnemen van de stemmen met het oog op de benoeming van de eerste plaatsvervanger van de heer Pieter-Alexander De Brock, Nederlandstalig, werkend lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 24 octobre 2019.

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 24 oktober 2019.

 

Les 18 novembre 2019 et 14 septembre 2020, la commission spéciale chargée de l’accompagne­ment parlementaire des Comités P et R a procédé à l’audition des candidats. Mme Cécile Thibaut a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 16 septembre 2020.

Op 18 november 2019 en 14 september 2020 werden de kandidaten gehoord door de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comités P en I. Mevrouw Cécile Thibaut heeft verslag uitgebracht over deze hoorzitting in de Conferentie van voorzitters van 16 september 2020.

 

Le document reprenant les noms des candidats vous a été distribué (878/2).

Het stuk met de kandidatenlijst werd u bezorgd (878/2).

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 17 septembre 2020, les membres ont pu voter du vendredi 18 septembre 2020 à aujourd’hui 16 h 00.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 17 september 2020 hebben de leden vanaf vrijdag 18 september 2020 tot vandaag 16.00 uur kunnen stemmen.

 

Les deux membres les plus jeunes présents (Kristof Calvo et Sophie Rohonyi) ont assisté au dépouillement du scrutin dans la Salle 3.

De twee jongste, aanwezige leden (Kristof Calvo en Sophie Rohonyi) waren aanwezig bij het opnemen van de stemmen in Zaal 3.

 

Président: Patrick Dewael, président.

Voorzitter: Patrick Dewael, voorzitter.

 

17 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du premier suppléant d’un membre effectif néerlandophone – Résultat du scrutin

17 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de eerste plaats­vervanger van een Nederlandstalig werkend lid – Uitslag van de stemming

 

Votants

108

Stemmen

Blancs ou nuls

8

Blanco of ongeldig

Valables

100

Geldig

Majorité absolue

51

Volstrekte meerderheid

 

M. Peter De Smet a obtenu 1 voix.

De heer Peter De Smet heeft 1 stem gekregen.

 

Mme Linda Schweiger a obtenu 80 voix.

Mevrouw Linda Schweiger heeft 80 stemmen gekregen.

 

Mme Caroline Vanderkerken a obtenu 1 voix.

Mevrouw Caroline Vanderkerken heeft 1 stem gekregen.

 

M. Wauter Van Laethem a obtenu 18 voix.

De heer Wauter Van Laethem heeft 18 stemmen gekregen.

 

Mme Linda Schweiger ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée premier suppléant de M. Pieter-Alexander De Brock, membre effectif néerlandophone du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

Mevrouw Linda Schweiger, die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot eerste plaats­vervanger van de heer Pieter-Alexander De Brock, Nederlandstalig werkend lid van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

 

Je vous propose de nommer le second suppléant au cours de la séance plénière du 8 octobre 2020.

Ik stel u voor de tweede plaatsvervanger tijdens de plenaire vergadering van 8 oktober 2020 te benoemen.

 

Étant donné la difficulté d’organiser un scrutin secret dans l’hémicycle, je vous propose de suivre la procédure suivante:

- Les membres peuvent voter dès le vendredi 2 octobre 2020 jusqu’à jeudi 8 octobre 2020 à 16 h 00. Le bulletin de vote ainsi que le document parlementaire n° 878/2 sont à leur disposition au Secrétariat général.

Je rappelle que seuls les membres peuvent recevoir le bulletin de vote, celui-ci doit être rempli sur place et déposé dans l’urne.

- L’urne contenant les bulletins de vote sera ouverte au cours de la séance plénière du jeudi 8 octobre 2020.

Gelet op de moeilijkheid om een geheime stemming te organiseren in het halfrond, stel ik u voor de volgende procedure te hanteren:

- De leden kunnen stemmen vanaf vrijdag 2 oktober 2020 tot donderdag 8 oktober 2020 om 16.00 uur. Het stembiljet en het parlementair stuk nr. 878/2 liggen ter beschikking bij het Secretariaat-generaal.

Ik herinner eraan dat enkel de leden het stembiljet in ontvangst kunnen nemen, het ter plaatse dienen in te vullen en in de stembus deponeren.

- De urne met de stembiljetten wordt geopend tijdens de plenaire vergadering van donderdag 8 oktober 2020.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

18 Commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962) - Prolongation du mandat des experts

18 Bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962) - Verlenging van het mandaat van de deskundigen

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 23 septembre 2020, je vous propose de prolonger le mandat des experts de la Commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver, jusqu'au 30 novembre 2020.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 september 2020, stel ik u voor het mandaat van de deskundigen van de Bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden, te verlengen tot 30 november 2020.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

19 Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (AP-OSCE)

19 Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA-OVSE)

 

Le groupe PVDA-PTB m'a fait parvenir la candidature de M. Steven De Vuyst comme membre suppléant de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (AP-OSCE), en remplacement de Mme Nadia Moscufo.

De PVDA-PTB-fractie heeft mij de kandidatuur bezorgd van de heer Steven De Vuyst als plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA-OVSE), ter vervanging van mevrouw Nadia Moscufo.

 

Étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas lieu à scrutin, conformément à l'article 157, 6, du Règlement, et je proclame M. Steven De Vuyst élu en qualité de membre suppléant de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (AP-OSCE).

Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, moet er, overeenkomstig artikel 157, 6, van het Reglement, niet gestemd worden en verklaar ik de heer Steven De Vuyst verkozen als plaatsvervangend lid van de Parlementaire Assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (PA-OVSE).

 

20 Constitution du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale

20 Wettig- en voltalligverklaring van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

 

Par lettre du 21 septembre 2020, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale fait connaître qu'il s'est constitué.

Bij brief van 21 september 2020 brengt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ons ter kennis dat het voor wettig en voltallig verklaard is.

 

21 Prise en considération de propositions

21 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverweging­neming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

Mevrouw Kitir, u vraagt de urgentie voor het wetsvoorstel nr. 1528/1 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie "COVID-19" voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

 

21.01  Meryame Kitir (sp.a): Mijnheer de voorzitter, door de coronacrisis hebben heel wat mensen hun inkomen zien dalen. Daardoor zullen veel mensen steun moeten vragen bij het OCMW. De federale overheid had een bedrag van 125 miljoen euro uitgetrokken voor de OCMW's. De deadline was 31 december. De crisis zal op 31 december echter nog niet voorbij zijn. De OCMW's vragen om dat bedrag zowel dit jaar als volgend jaar te kunnen gebruiken, dus om het bedrag te spreiden. Dit wetsvoorstel zorgt ervoor dat de periode wordt uitgebreid tot 31 december volgend jaar. Wij vragen de urgentie omdat die verlenging toch wel goedgekeurd moet worden.

 

Le président: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

22 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en van andere wetten met het oog op het versterken van de opsporings- en handhavingsbevoegdheden in overeen­stemming met en in uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (I) (1385/7)

22 Projet de loi modifiant le Code de droit économique et d'autres lois en vue de renforcer les compétences de recherche et d'application conformément au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 et en exécution de celui-ci (I) (1385/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

(Voor stemming 1 heeft de heer Maxime Prévot zoals zijn fractie gestemd)

 

(Voor alle stemmingen hebben de heren Kristof Calvo, Pieter De Spiegeleer en André Flahaut zoals hun fractie gestemd)

 

(Voor stemmingen 1 en 2 heeft de heer Dieter Vanbesien zoals zijn fractie gestemd)

 

(Voor stemmingen 2 en 3 heeft de heer Wouter Raksin zoals zijn fractie gestemd)

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1385/8)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1385/8)

 

23 Wetsontwerp tot regeling van de beroeps­procedure tegen de administratieve geldboete bedoeld in boek XV, titel 1/2, van het Wetboek van economisch recht (nieuw opschrift) (1386/5)

23 Projet de loi organisant la procédure de recours contre l'amende administrative visée au livre XV, titre 1/2, du Code de droit économique (nouvel intitulé) (1386/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden. (1386/6)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat. (1386/6)

 

24 Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördi­neerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde, om humanitaire redenen in verband met de tragische explosie in de haven van Beiroet in augustus 2020, voor uit Libanon afkomstige artsen de mogelijkheden te verruimen om in België een beperkte klinische opleiding te volgen (1514/5)

24 Proposition de loi modifiant la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, afin d'élargir les possibilités pour des médecins provenant du Liban de pouvoir suivre, en Belgique, une formation clinique limitée, pour raisons humanitaires suite à la tragique explosion dans le port de Beyrouth en août 2020 (1514/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1514/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1514/6)

(M. François De Smet a voté "oui" aux votes n°s 1, 2 et 3)

 

25 Adoption de l’ordre du jour

25 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

Collega's, ik kan u meedelen dat wij officieus bevestiging hebben gekregen van het secretariaat-generaal van het Europees Parlement dat wij de zitting daar kunnen laten plaatsvinden. Het is officieus, omdat wij moeten nagaan hoe alles praktisch kan verlopen, met betrekking tot de veiligheidsdiensten en dergelijke. Principieel gaat het secretariaat-generaal van het Europees Parlement akkoord.

 

Het gaat niet over de drie dagen. Het gaat alleen over de voorlezing van de regeerverklaring op 1 oktober. Ik zal dit terug naar de Conferentie van voorzitters brengen begin volgende week. Laten wij even afwachten wat dit verder geeft. Op deze manier kan de voorlezing van de regeerverklaring bijgewoond worden door alle verkozen Kamerleden.

 

25.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de voorzitter, werd het – officieus – toegestaan voor één dag of hebt u slechts één dag gevraagd?

 

De voorzitter: Het is officieus voor één dag. De andere dagen zijn niet mogelijk. Wij kunnen daar geen drie dagen vergaderen. Het zou in elk geval geen probleem zijn voor donderdag 1 oktober. Alle andere vragen worden de komende dagen behandeld.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 1 oktober 2020 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 1 octobre 2020 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.11 uur.

La séance est levée à 17 h 11.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 056 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 056 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

128

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bihet Mathieu, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Dedonder Ludivine, Delizée Jean-Marc, Delvaux Bram, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Friart Benoit, Gabriels Katja, Galant Isabelle, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mahdi Sammy, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Slegers Bercy, Sneppe Dominiek, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

134

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bertels Jan, Bihet Mathieu, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Dedonder Ludivine, Delizée Jean-Marc, Delvaux Bram, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Friart Benoit, Gabriels Katja, Galant Isabelle, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mahdi Sammy, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Slegers Bercy, Sneppe Dominiek, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van der Straeten Tinne, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

134

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bertels Jan, Bihet Mathieu, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Dedonder Ludivine, Delizée Jean-Marc, Delvaux Bram, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Friart Benoit, Gabriels Katja, Galant Isabelle, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Khattabi Zakia, Kir Emir, Kitir Meryame, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mahdi Sammy, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pivin Philippe, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Schlitz Sarah, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Slegers Bercy, Sneppe Dominiek, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van der Straeten Tinne, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Quickenborne Vincent, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen