Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 22 octobre 2020

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 22 oktober 2020

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 22 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Alexander De Croo.

 

01 Éloge funèbre – M. Samuel Paty

01 Rouwhulde – de heer Samuel Paty

 

La présidente (devant l'assemblée debout):

 

Chers collègues,

 

C’est avec effroi que nous avons pris connaissance de l’odieux assassinat, le vendredi 16 octobre 2020, de Samuel Paty, professeur d’histoire dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine en France.

 

Nous nous inclinons avec émotion devant cette malheureuse victime et prenons part à la douleur de sa famille, de ses proches et de ses collègues de travail.

 

Au-delà de la médiatisation de cette tragédie, il y a l’indignation collective qui nous submerge, la douleur et l’incompréhension.

 

Deze tragedie confronteert ons op brutale wijze met de noodzaak om uiterst waakzaam te blijven als het gaat over het behoud van de waarden die het fundament vormen van een moderne democratie. We moeten de vrijheid van meningsuiting krachtig verdedigen. Laten we de realiteit onder ogen zien: de fundamentele vrijheden waarin we vol overtuiging geloven, worden bedreigd.

 

Leraars zoals Samuel Paty openen een venster op de wereld en verbreden onze horizon. In elke dictatuur doet men er overigens alles aan om hun het zwijgen op te leggen.

 

Face à cette violence aveugle qui participe de logiques qui nous dépassent, il appartient aux femmes et hommes de bonne volonté de privilégier résolument le dialogue, l’entente et la coopération afin de tracer les voies d’un monde plus fraternel, plus solidaire et plus humain. Sans cela, ce que nous faisons ici dans ce lieu par excellence de la démocratie n’aurait pas de sens.

 

J’ai adressé à mon homologue, le président de l’Assemblée nationale française, les condoléances de notre assemblée et je l’ai également prié de transmettre aux représentants du peuple français nos marques de soutien et d’empathie.

 

La Chambre observe une minute de silence.

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

 

02 Ordre du jour

02 Agenda

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 21 octobre 2020, vous avez reçu un ordre du jour modifié pour la séance d'aujourd'hui.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 oktober 2020 hebt u een gewijzigde agenda voor de vergadering van vandaag ontvangen.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

Questions

Vragen

 

02.01  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de voorzitster, ik heb gemerkt dat er drie actuele vragen werden ingediend over hetzelfde onderwerp, namelijk de terreurdaad in Frankrijk waarvoor u zonet een rouwbetuiging hebt uitgesproken.

 

Ik vraag mij toch af waarom deze vragen niet worden gebundeld en door één minister worden beantwoord. Ik stel vast dat er één vraag werd gesteld aan de premier, maar dat die zal worden beantwoord door minister Van Quickenborne. Ik stel vast dat twee vragen werden ingediend voor minister Verlinden en dat die bij minister Verlinden blijven. Mij lijkt het alvast logisch, volgens ook de gebruikelijke manier van werken in de commissies, dat vragen met eenzelfde onderwerp ook worden beantwoord met een gezamenlijk antwoord door één minister. Ik zou die drie vragen dus graag samen beantwoord zien.

 

02.02  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wil daaraan toevoegen dat de vraag van de heer Metsu aan de premier gericht was omdat het een ernstige aangelegenheid betreft die vakministers overstijgt. Het lijkt mij geen fout idee om de premier deze vraag te laten beantwoorden.

 

Anders komen we in moeilijke toestanden terecht. Uit de lijst blijkt immers dat twee ministers voor dezelfde vraag worden opgeroepen.

 

La présidente: Y a-t-il d'autres remarques? Je voudrais simplement vous rappeler que chaque parlementaire dépose ses questions à destination du ministre qu'il souhaite interroger. Malgré tout, le dernier mot revient au gouvernement pour répartir la réponse et la réplique en fonction des compétences ministérielles et, le cas échéant, les déléguer. C'est, du reste, le cas pour une partie des questions de ce jour.

 

02.03  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, het is inderdaad aan de regering zelf om te beslissen wie antwoordt, maar dan nog is het de gewoonte, als verschillende ministers vragen krijgen over hetzelfde onderwerp, dat men die bundelt in één debat en dat men desnoods beide ministers laat antwoorden, maar dat men op zijn minst al die vragen op eenzelfde tijdstip behandelt. Zo gaat dat toch altijd in het vragenuurtje.

 

La présidente: Dans la mesure du possible, les services tentent de rassembler les questions sur le même objet, à moins que le député réclame absolument une réponse d'un ministre en particulier, et que celui-ci accepte, bien entendu, de répondre. Dans la mesure du possible, les services examinent les questions pour pouvoir les joindre.

 

02.04  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, bovendien klopt het bericht dat ik gekregen heb niet, want er werd mij verteld dat de vraag van de heer Metsu niet alleen bij minister Van Quickenborne, maar ook bij minister Verlinden zou terechtkomen. Ik heb daarover een sms gekregen. Wat dat betreft, weet ik niet of de regering goed weet hoe zij hiermee wil omspringen, maar gelukkig is de eerste minister in ons midden en hij kan ons vanzelfsprekend verlichten.

 

La présidente: En ce qui concerne la question de M. le député Metsu au sujet du terrorisme en France, la réponse sera apportée à la fois par la ministre de l'Intérieur et le vice-premier ministre et ministre de la Justice. Il y a donc deux ministres qui pourront répondre à la question.

 

02.05 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, ik zie niet goed wat het probleem is met het feit dat er op deze vraag een gecombineerd antwoord wordt gegeven door de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie. Zo ongebruikelijk is dat niet, voor een onderwerp dat specifiek onder beide domeinen valt. Ik meen dat beide ministers absoluut de gecombineerde bevoegdheid hebben om op een dergelijke vraag te antwoorden. In voorgaande weken werd bijvoorbeeld op vragen over COVID-19 ook gecombineerd geantwoord door minister Vandenbroucke en mijzelf. Ik heb de indruk dat men hier een probleem creëert dat er in de realiteit niet is. Het is eigenlijk de logica zelf dat de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie samen antwoorden op deze vraag.

 

03 Questions jointes de

- Catherine Fonck à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La gestion de la pandémie de COVID-19" (55001038P)

- Sophie Rohonyi à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La gestion de la 2ème vague de la pandémie de COVID-19" (55001039P)

- Barbara Creemers à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La mise à jour des mesures anti-coronavirus" (55001040P)

- Barbara Pas à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La gestion de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19" (55001044P)

- Raoul Hedebouw à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La gestion de la crise du coronavirus" (55001047P)

- Nawal Farih à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La crise du coronavirus" (55001053P)

- Kathleen Verhelst à David Clarinval (Classes moyennes, Indépendants, PME et Agriculture, Réformes institutionnelles et Renouveau démocratique) sur "L'impact économique de la crise du coronavirus" (55001056P)

- Peter De Roover à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les décisions du Comité de concertation" (55001058P)

03 Samengevoegde vragen van

- Catherine Fonck aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van de COVID-19-pandemie" (55001038P)

- Sophie Rohonyi aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van de tweede golf van de COVID-19-pandemie" (55001039P)

- Barbara Creemers aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De update van de coronamaatregelen" (55001040P)

- Barbara Pas aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van de tweede golf van de coronacrisis" (55001044P)

- Raoul Hedebouw aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van de coronacrisis" (55001047P)

- Nawal Farih aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De coronacrisis" (55001053P)

- Kathleen Verhelst aan David Clarinval (Middenstand, Zelfstandigen, Kmo's en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) over "De economische impact van de coronacrisis" (55001056P)

- Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De beslissingen van het Overlegcomité" (55001058P)

 

03.01  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, chers collègues, avant de poser ma question, je voudrais adresser nos encouragements à notre ancienne première ministre, Sophie Wilmès, ainsi qu'à tous les patients qui sont concernés par la maladie. On est - je pense que les collègues le seront aussi - de tout cœur avec eux tous.

 

La présidente: Bien entendu!

 

03.02  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, tous les signaux sont au rouge vif. La COVID-19 galope toujours un petit peu plus vite et les projections des jours à venir ne sont pas bonnes. Tarder à prendre des mesures fortes, c'est devoir prendre des mesures dures mais pendant beaucoup plus longtemps, avec des conséquences sanitaires et économiques bien plus importantes.

 

Alors, maintenant, c'est à vous de prendre des décisions fortes, en espérant aussi plus de cohérence, plus de clarté, pas comme la semaine dernière où, à peine les décisions prises, des ministres clamaient leur désaccord. Comment voulez-vous convaincre les citoyens à adhérer aux mesures après une communication pareille?

 

Vous avez pris la décision de ne plus tester les personnes qui sont en contact avec un porteur positif et qui sont asymptomatiques, parce que le dispositif est saturé. Quel échec! Mais quel risque aussi! Ne plus tester les asymptomatiques, c'est risquer que la situation nous échappe encore plus, avec des chaînes de contamination non identifiées, avec des quarantaines encore moins respectées. Pourtant, il y a une alternative, en utilisant les autoprélèvements salivaires ainsi que les tests antigéniques rapides pour les asymptomatiques. La Belgique réfléchit, réfléchit encore, pendant que d'autres pays en commandent parfois massivement. Il est urgent de commander et d'avoir un dispositif bien plus efficace sur le "tester, tracer, isoler".

 

Enfin, je voudrais vous demander d'apporter un soutien urgent et massif aux soignants. Ils ont besoin de renforts de bras. Innovons, mobilisons tous les soignants qui sont d'accord et qui ne sont pas actifs dans le secteur de la santé! Dispensons-les de leur activité professionnelle avec un statut de crise! Mobilisons les étudiants! Mobilisons les infirmiers et enseignants qui sont d'accord! Dispensons-les également de leur activité! Mobilisons les soignants de la Défense qui ne sont pas encore sur le terrain! Apportons aussi du soutien logistique!

 

Monsieur le premier ministre, je voudrais vous remettre les demandes définies par l'Union générale des infirmiers de Belgique. Concrétisez-les immédiatement! Les soignants sont sous pression maximale. Nous ne pouvons pas en arriver à devoir choisir qui soigner. (…)

 

03.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, comme beaucoup de nos concitoyens et concitoyennes, j'en ai assez! J'en ai assez de voir notre pays pointé du doigt par l'ensemble des journaux du monde entier. J'en ai assez de voir les mêmes toujours stigmatisés: les jeunes, l'horeca. J'en ai assez que doive être répétée la nécessité de se préparer à une deuxième vague parce que c'est une situation que le personnel soignant ne mérite pas. Enfin, j'en ai assez de m'entendre répondre systématiquement que tout est sous contrôle. En effet, force est de constater, aujourd'hui, que cela n'est pas le cas. On en est encore et toujours au règne de l'improvisation.

 

Encore mercredi dernier, j'interpellais le ministre de la Santé sur la situation dans les centres de dépistage, mais aussi dans les laboratoires qui sont complètement débordés. La réponse du ministre s'est voulue rassurante. Il a déclaré que la task force mise en place était en train de réfléchir à la manière de renforcer davantage notre capacité de prélèvements et d'analyses. Et qu'a-t-on appris lundi? Non pas que cette capacité allait être renforcée, mais que seraient, au contraire, exclus purement et simplement les tests sur les asymptomatiques, soit 50 % des tests PCR. À charge pour ces personnes de se mettre en quarantaine, sans se poser la question de savoir si elles seront en mesure, d'un point de vue professionnel et économique, de respecter cette quarantaine, sans se dire que, dans ces conditions, on ne pourra plus couper correctement les chaînes de transmission, et sans se dire que l'on se dirige tout droit vers un nouveau confinement.

 

Aujourd'hui, la Wallonie mobilise de nouvelles équipes mobiles et met en place l'utilisation des tests salivaires rapides. Et, pendant ce temps, que fait le fédéral? Il attend; il attend la validation des tests salivaires rapides qui sont pourtant utilisés depuis de nombreuses semaines par d'autres pays.

 

Monsieur le premier ministre, quel est, aujourd'hui, notre plan de riposte face à cette deuxième vague? Allez-vous appeler l'armée en renfort dans nos hôpitaux? Quand la nouvelle plate-forme de testing sera-t-elle, enfin, opérationnelle? Pouvez-vous vous engager à faire en sorte que nous ne soyons pas amenés à fermer les écoles qui doivent être préservées afin d'éviter de sacrifier toute une génération à cause d'une mauvaise gestion de la crise?

 

03.04  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, ook de Ecolo-Groenfractie wenst oprecht haar steun te betuigen aan mevrouw Wilmès en aan alle patiënten die momenteel vechten tegen dit verschrikkelijke virus. Het toont nog maar eens dat dit virus iedereen kan treffen en ook hoe onvoorspelbaar hard het kan toeslaan.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt vorige week strengere maatregelen afgekondigd. Dat was ook hoognodig. Zullen die maatregelen voldoende zijn om die curve weer af te vlakken en de ziekenhuizen te redden van de afgrond? Dat is nog niet duidelijk. Het is ook logisch dat het nog niet duidelijk is. De maatregelen zijn nog niet lang genoeg in voege. Die onzekerheid maakt mensen echter boos. Boosheid doet hen met de vinger wijzen en laat ons verdelen in groepen. Dat helpt niet. U hebt terecht aangehaald dat de strijd tegen dit virus een teamsport is, met elf miljoen tegelijk, tous ensemble, tegen één gemeenschappelijke vijand die het coronavirus heet.

 

Die boosheid zorgt echter ook dat we meer dan ooit nood hebben aan houvast, aan duidelijkheid, aan voorspelbaarheid. Daarom verwachten we zoveel van de barometer die morgen zal komen. Die moet voorspelbaar zijn. Als er zoveel ziekenhuisopnames per dag zijn, zullen we automatisch naar strengere maatregelen en een ander niveau gaan, en omgekeerd. De eerste versie toonde ons dat we in niveau vier van de vijf zitten. Er is nog een onbenoemd vijfde niveau dat door verschillende experts al de onvermijdelijke, nieuwe lockdown wordt genoemd.

 

Hoe onvermijdelijk is die nieuwe lockdown? De barometer zal duidelijk maken wat wij van de bevolking verwachten. Zal er ook in zitten wat de bevolking van ons kan verwachten? De minister van Volksgezondheid heeft heel mooi gezegd "we laten u niet los". Wat mag iemand die zich eenzaam voelt dan van ons verwachten als we weer allemaal in ons kot kruipen?

 

03.05  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, toen er geen mondmaskers waren, werd bewust het fake news gecommuniceerd dat mondmaskers niet nuttig zijn. Nu men niet kan volgen met de tests, wordt bewust het fake news gecommuniceerd dat het testen van mensen zonder symptomen niet nuttig is. Nochtans was men deze zomer eindelijk tot het inzicht gekomen dat de testcapaciteit drastisch uitgebreid moest worden. Toenmalig minister De Backer kondigde aan dat we tegen eind september, begin oktober aan 90.000 PCR-testen per dag zouden zitten. Dat aantal hebben we nooit gehaald. De doorlooptijd van de testresultaten wordt bovendien dag na dag langer en langer, vooral in Wallonië.

 

Vorige week nog zei ook uw minister van Volksgezondheid dat de testcapaciteit nog moest worden opgedreven. Enkele dagen later werd evenwel het omgekeerde beslist, want mensen zonder symptomen worden niet meer getest, ook al is er sprake van een hoogrisicocontact, ook al komen zij uit een rode zone uit het buitenland terug.

 

Mijnheer de eerste minister, hoe valt dat te rijmen met efficiënte contacttracing en efficiënte opsporing? De contacttracing liep al mank, maar ik vraag mij nu echt af welke uw teststrategie ondertussen is.

 

Wanneer komen de sneltesten er? Ze werden in dit land veel later besteld dan bij onze buurlanden. Dat is de kern van het probleem: deze regering reageert te laat. Er werden geen maatregelen op maat genomen, onvoldoende, zeker in Brussel. De vraag luidt of men het nog kan bolwerken met lokale maatregelen.

 

Uw uitspraak is dat een lockdown niet geoorloofd is, maar valt een lockdown nog te vermijden? Ondertussen worden alle ziekenhuizen overspoeld.

 

Kunt u in verband met de ziekenhuiscapaciteit garanderen dat onze burgers in de komende dagen en weken in de eigen ziekenhuizen, in eigen land, zullen kunnen worden behandeld?

 

Tot slot, wat is uw plan voor de herfstvakantie?

 

03.06  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer de eerste minister, hebt u op Instagram het bericht gelezen van dj Jef Eagl, waarmee hij ook naar Studio Brussel trok? Hij leert ons dat maar liefst 31 van zijn kennissen en vrienden die werkzaam zijn in zijn sector, de evenementensector, sinds het begin van de coronacrisis zelfmoord gepleegd hebben. Eenendertig, dat is een hard cijfer, dat aantoont hoe erg de situatie is voor een deel van onze bevolking, op sociaal-economisch en sanitair vlak en op het vlak van menselijke relaties, wat zich, wat dat laatste betreft, vertaalt in eenzaamheid.

 

Volgens mij zijn er twee oplossingen. Ten eerste is er nood aan solidariteit. Solidariteit bij de bevolking, daar draagt men aan bij door iedereen aan te moedigen mekaar te bellen; solidariteit, daar geeft men gestalte aan door mekaar te vragen hoe het ermee gaat, of men iets nodig heeft, of men hem of haar kan helpen, of men nieuws heeft. Solidariteit zal ons ook door de crisis helpen. Het eerste signaal dat moet worden gegeven, is er een van solidariteit.

 

Ten tweede is er nood aan een antwoord op de vragen hoe wij opnieuw in de situatie van vandaag zijn beland en waarom na de eerste golf toch weer dezelfde fouten werden gemaakt. Dat begrijpen de mensen niet. Wat is er afgelopen zomer gebeurd, of liever niet gebeurd, waardoor we nu opnieuw in dezelfde situatie zitten? Dat begrijpt niemand in ons land.

 

Daarom moeten er nu dringende beslissingen genomen worden. Hoe legt u uit dat testing gisteren voor iedereen moest en nu niet meer. Er moet ook meer geld voor de evenementensector worden vrijgemaakt. Die mensen moeten geholpen worden.

 

Mijnheer de eerste minister, er moeten nu daadkrachtige maatregelen genomen worden. De mensen dulden niet meer dat wij een derde keer dezelfde fouten maken.

 

03.07  Nawal Farih (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, wij weten allemaal dat u vandaag geen gemakkelijke opdracht hebt. Het is niet evident om alle burgers gemotiveerd te houden om zich aan de maatregelen te houden. Het is niet evident om één boodschap te communiceren aan 11 miljoen burgers en ze allemaal aan hetzelfde zeel te laten trekken. Dat begrijpen wij.

 

De communicatie van de voorbije week waarin wordt gesteld dat niet iedereen meer kan worden getest die toch in contact is gekomen met een positief geval maar niet-symptomatisch is, roept bij mij toch vragen op. Heel wat mensen hebben vragen. Zij twijfelen of zij positief of negatief zijn. Zij vragen zich af of zij daarom tien dagen in isolatie moeten en tien dagen niet kunnen gaan werken. Ik behoor zelf tot de jongere generatie en ik vraag mij af wat het kostenplaatje voor de volgende generatie zal zijn.

 

Daarom heb ik enkele vragen voor u.

 

Ik wil ook nog eens de nadruk leggen op de labowerking. Vandaag stellen wij vast dat heel wat labo's de termijn van 48 uur niet halen. De vorige minister die de labo's opvolgde, de heer De Backer, heeft duidelijk gesteld dat hij zou optreden als die termijn van 48 uur niet zou worden gehaald. Tot op de dag van vandaag gebeurt dat echter niet. Wij hebben de labo's nodig. Wij moeten desnoods meer triagecentra openen om ervoor te zorgen dat zij versterkt worden.

 

De regering heeft altijd beloofd dat wij 90.000 tests per dag zouden kunnen doen vandaag. Uit het weekgemiddelde blijkt echter dat wij vandaag aan slechts 56.000 tests per week raken.

 

Mijnheer de eerste minister, wij komen te kort. Wij moeten er echt wel voor zorgen dat de testcapaciteit kan worden opgedreven. Wanneer zullen de labo's worden aangesproken inzake hun vertragingen?

 

Ten slotte, mijnheer de minister, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat meer tests kunnen worden uitgevoerd? Zullen wij opnieuw triagecentra openen in iedere stad en ervoor zorgen dat zij dicht bij de mensen zijn, zodat zij ten minste een test kunnen uitvoeren voor de veiligheid van elke Belg?

 

03.08  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, collega's, de cijfers gaan de slechte kant op en het aantal opnames in de ziekenhuizen stijgt dramatisch, wat voor heel wat leed zorgt. We moeten deze escalatie tegenhouden. Er moeten dus strikte en kordate maatregelen worden genomen, maar die moeten ook worden opgevolgd. Maatregelen hebben niet alleen een prijs voor de economie, maar eisen ook een menselijke tol.

 

De sluiting van de horeca is een moeilijke, harde en nefaste maatregel, die een zware klap betekent voor de sector die er alles aan deed om zijn activiteiten te organiseren en die zwaar investeerde. Bewondering daarvoor. Ook voor de modesector, die via funshopping nauw verbonden is met de horeca en voor de vele onzichtbare, maar heel belangrijke leveranciers van ons sociaal leven zijn deze maatregelen zeker een bittere pil.

 

Op macro-economisch vlak kondigde Voka al aan dat de gemiddelde jaarverliezen van de ondernemingen meer dan 10 % zullen bedragen. Dat lijkt misschien nog relatief goed mee te vallen, gelet op al de cijfers waarmee we de laatste tijd worden geconfronteerd, maar het vergt jaren werk vooraleer een onderneming 10 % winst kan boeken.

 

Achter al deze cijfers schuilen ook menselijke drama's. Er bereiken ons heel treurige verhalen van mensen die het echt niet meer zien zitten. We moeten daarvoor zeer aandachtig zijn. Ook ondernemers zijn meer dan alleen maar zakencijfers. Het geestelijk welzijn van zowel ondernemers als werknemers in bepaalde sectoren die opnieuw worden getroffen staat aanzienlijk onder druk. Een lockdown is voor veel mensen dan ook synoniem voor een mentale knockdown, vaak omwille van de combinatie van thuiswerk, opvang van kinderen en de financiële onzekerheid.

 

Laten we allen samenwerken om een algemene lockdown te vermijden. Laten we er alles aan doen opdat we niet in een scenario zouden terechtkomen dat nog schadelijker zou zijn, met een stop-and-go-economie: vandaag open, morgen dicht en wie weet wat overmorgen. Dat zou slechts één zekerheid betekenen: onzekerheid.

 

Mijnheer de eerste minister, ik wil u daarom vragen tot hoelang de regering ons wat stabiliteit of perspectief kan bieden. Zal de regering ervoor zorgen dat gezonde ondernemingen deze crisis overleven? (…)

 

03.09  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik heb nog een voorafgaande opmerking. Over de testing worden hier veel vragen gesteld. Collega Bacquelaine zal daarover straks een vraag stellen. Collega Depoorter heeft daarover ook een vraag ingediend. Ik mag aannemen dat die vraag daaraan nog wordt gekoppeld.

 

Mijnheer de minister, er wordt een krachtdadig beleid gevraagd. U hebt die indruk de voorbije weken ook gegeven, maar er zitten toch wat scheurtjes in, vrees ik. Wij hebben een ministerieel besluit gekregen voor de uitvoering van de maatregelen van vorige week. Dat is doorgestuurd om 22 uur. Dat betekent twee uur voor alle gemeenten, ook burgemeesters van kleine gemeenten, het besluit moeten uitvoeren, op een zondagavond. Dat is niet evident. Bovendien zaten daar heel wat onduidelijkheden of zelfs tegenstrijdigheden in.

 

Ik denk bijvoorbeeld aan het feit dat winkels die tot 21 uur open zijn, maar tot 20 uur alcohol mogen verkopen en dan de rayon misschien een uur moeten afdekken. Er was ook complete onduidelijkheid over het leveren van alcoholische en niet-alcoholische dranken aan de horecazaken die nog een klein beetje activiteit probeerden te ontplooien.

 

Er wordt veel chaos en onduidelijkheid gecreëerd, die bovendien per brief wordt rechtgetrokken, maar een brief kan een ministerieel besluit natuurlijk niet rechttrekken.

 

Er zijn bovendien maatregelen genomen, onder andere die betreffende de nachtklok, die volgens alle experts ter zake de toets van de Grondwet niet doorstaan. Dat betekent dat het onduidelijk is of mensen na 12 uur de straat nog op mogen. De politie weet niet of ze dat kan handhaven. De burger weet niet wat hij of zij moet doen. De enige die zekerheid heeft, is de rechter die, indien hij of zij daarover een uitspraak moet doen, een streep door de maatregel zal trekken.

 

Hetzelfde is het geval met het nieuwe testbeleid. 's Morgens vernemen de eerstelijnsmensen via de kranten dat zij een plots heel ander testbeleid moeten voeren. Dat heeft ook tot veel chaos geleid.

 

Mijnheer de eerste minister, krachtdadigheid vraagt duidelijke en degelijke wetgeving. Wat zult u doen aan die onduidelijkheid? (…)

 

De voorzitster: Mijnheer de eerste minister, u heeft het woord voor 12 minuten.

 

03.10 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, u hebt mij daarnet gevraagd of de regering een reactie wou geven op wat er in Frankrijk gebeurd is. U hebt mij een beetje bij verrassing genomen, maar het is absoluut opportuun dat de regering daarop reageert.

 

Laat het heel duidelijk zijn, het gaat om een soort blinde haat, die mensen hun persoonlijkheid afneemt. Een leerkracht werd gedehumaniseerd en er werd opgeroepen om op een blinde manier tegen hem op te treden. Er is geen enkele reden waarom wij er in ons land niet alles aan zouden moeten doen om onze afkeuring daarover uit te drukken.

 

J'ai adressé nos condoléances au président de la République française et j'ai clairement dit que du côté belge, nous ferons tout ce qui est possible pour travailler ensemble afin d'éradiquer cette haine. D'aucune manière, nous ne pouvons accepter ce genre de comportement dans nos communautés, dans nos pays.

 

Ik dank u dat ik even de gelegenheid kreeg om hierop in te gaan. (Applaus)

 

Ik zal nu de vragen beantwoorden die gesteld zijn naar aanleiding van de beslissingen genomen door het Overlegcomité. Ik begrijp veel van de reacties uit de maatschappij. Als men op vrijdag een communicatie doet waarin duidelijk wordt gemaakt dat een deel van de zeer levendige economische activiteit in ons land – ik heb het over de horeca – twee dagen later zijn activiteit moet stilleggen, op een moment waarop men in volle activiteit is, dan begrijp ik dat daar zeer heftige reacties op komen.

 

Ikzelf en ook andere ministers die aanwezig waren, hebben erop gewezen dat sommigen de maatregelen die wij hebben genomen als onrechtvaardig zouden kunnen aanzien, dat zij dat als een soort vingerwijzing van de sector zouden kunnen aanzien en dat de horecasector als schuldige wordt aangewezen. Wij zijn altijd zeer duidelijk geweest in onze communicatie dat dat absoluut niet het geval is. Het is niet omdat wij een bepaalde sector vragen om zijn activiteiten stil te leggen dat dat wil zeggen dat die sector de hoofdschuldige zou zijn van de verhoging van het aantal bevestigde gevallen of dat die sector aan de oorsprong zou liggen van de verhoging van het aantal mensen opgenomen in de ziekenhuizen of het aantal mensen op intensieve zorg. Wij zitten vandaag op een niveau dat zo hoog is dat wij er eigenlijk alles aan moeten doen om de niet-noodzakelijke contacten te beperken.

 

Zoals al meerdere malen aangehaald, er zijn voor ons vier maatschappelijke prioriteiten. Die heb ik bovendien niemand in vraag horen stellen.

 

De eerste prioriteit is ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorg in de eerste lijn en de ziekenhuizen kunnen blijven functioneren, dat alle patiënten met COVID-19 behandeld kunnen blijven worden, maar natuurlijk ook dat andere zorg die niets met COVID-19 te maken heeft, verstrekt kan blijven worden, en ervoor te zorgen dat de druk op het verzorgend personeel en de artsen zo goed mogelijk kan worden opgevangen. Ik denk niet dat iemand die doelstelling betwist.

 

De tweede doelstelling is ervoor zorgen dat in het onderwijs, vooral het onderwijs onder het hoger onderwijs, de kinderen naar school kunnen blijven gaan. Ik merk ook dat de bevoegde ministers die doelstelling delen. Wij zien vandaag nog altijd jongeren die de gevolgen dragen van het feit dat ze gedurende de lockdown niet naar school konden gaan. Het is de logica zelf dat dit een maatschappelijke prioriteit is.

 

Een derde element is de mentale gezondheid. Dit zijn geen eenvoudige tijden want mensen die het vóór de COVID-crisis al moeilijk hadden worden nu gedwongen om in isolement te leven. Ze maken zich bovendien zorgen over hun job en hun gezondheid. Als het voor hen tevoren al moeilijk was, dan lijdt het geen twijfel dat het vandaag nog een stuk moeilijker moet zijn.

 

De vierde prioriteit is het functioneren van onze economie. Er wordt maximaal ingezet op telewerk en op veiligheidsmaatregelen voor mensen voor wie telewerk niet mogelijk is. We moeten er echter voor zorgen dat onze economie kan blijven functioneren.

 

Dat zijn de maatschappelijke prioriteiten en ik hoor daar eigenlijk geen twijfel over. Daarnaast moeten we alle niet-noodzakelijke contacten zo minimaal mogelijk houden. Cafés en restaurants zijn door hun aard, hun essentie, nu eenmaal plaatsen waar er veel contact is. Als voorzorgsmaatregel wilden we gedurende een bepaalde periode die niet-noodzakelijk contacten stilleggen.

 

Ik meen dat dit te verdedigen is en we zijn trouwens niet het enige land dat deze maatregel neemt. Ik refereer aan de keuze die in Nederland gemaakt is, waar minister-president Rutte eind september een sluitingsuur heeft ingesteld voor cafés en restaurants. Een paar weken later moest hij vaststellen dat dit niet volstond en een week voordat wij dat gedaan hebben heeft hij dan de beslissing tot sluiting genomen.

 

Je l'ai dit à plusieurs occasions dans la presse, combattre cette pandémie de COVID-19, c'est un travail d'équipe. C'est une tâche que nous allons accomplir tous ensemble. Onze millions de Belges tous ensemble. Et si on ne comprend pas que c'est un travail d'équipe, cela aura un impact sur notre propre santé et certainement sur celle des autres et des plus vulnérables. Protéger les plus vulnérables, cela doit se faire en équipe.

 

Er zijn er die beslissingen moeten nemen en er zijn er die oproepen tot teamwork vanuit onze bevolking. Welnu, ik mag hopen dat de politici die de beslissingen nemen, begrijpen dat de beslissingen die moeten worden genomen, ook teamwork inhouden en dat wanneer we beslissingen nemen, we ons daaraan houden en die samen verdedigen.

 

Dans un moment comme celui-ci, nous sommes tous appelés à surmonter nos différences, à prendre des décisions et à les défendre ensemble.

 

De beslissing van vorige vrijdag werd genomen in het Overlegcomité, waar we naar mekaar hebben geluisterd en de argumenten afgewogen. Vervolgens hebben we die samen gecommuniceerd. Degenen die deelnamen aan het Overlegcomité, hebben de beslissing ook samen verdedigd. Ik wil dat hier niet als een soort vingerwijzing zien naar degenen die in dat forum zaten. Het zijn geen eenvoudige beslissingen. We hebben die beslissingen samen genomen en ik wil iedereen die daar aanwezig was, bedanken, omdat ze die beslissingen, zelfs indien ze tegengesteld waren aan hun initiële ideeën, op een loyale manier hebben verdedigd. Dat is het minimum dat men van ons verwacht.

 

Het was ook duidelijk bij de beslissing van het Overlegcomité dat voor de sectoren geregeld via protocollen, namelijk sport en cultuur, er op korte termijn een nieuw Overlegcomité wordt gepland, waar men de bevoegde ministers zou vragen om de protocollen onder andere voor sport en cultuur aan te passen aan de situatie waarin wij nu zitten.

 

Afgelopen vrijdag bij de aankondiging van de maatregelen onderstreepten we dat alle provincies van ons land in alarmfase 4 zaten, behalve drie provincies. Intussen zitten al twee van de drie die niet in fase 4 zaten, wel in fase 4. Enkel de provincie Limburg is dat vandaag niet. De voorspelling op zeven dagen maakt echter duidelijk dat ook de provincie Limburg de komende dagen in fase 4 zal zitten. Laten we alstublieft stoppen met te zeggen dat het een probleem is aan één kant van het land, dat niet geldt voor de andere kant van het land. Vandaag is duidelijk dat het virus overal zit, we zitten vandaag in alle provincies behalve één, maar binnenkort daar ook, in alarmfase 4.

 

Het lijkt mij duidelijk dat men gelet op de situatie vandaag, ook in de sport en de cultuur de maatregelen zal aanpassen om ze in lijn te brengen met wat we vrijdag hebben beslist. De beslissingen die wij vrijdag hebben genomen, zijn strenge maatregelen en hard voor de sectoren waarover het gaat. Het lijkt mij logisch dat de beslissingen die wij zullen nemen voor de protocollen in de sport en de cultuur en de andere protocollen, in het verlengde liggen van de beslissingen die wij vrijdag genomen hebben.

 

Wie eraan twijfelt of de beslissingen van afgelopen vrijdag gerechtvaardigd zijn, wijs ik erop dat de cijfers vandaag zeer goed aantonen dat ze dat inderdaad zijn en dat wat we met de protocollen moeten doen, eigenlijk in dezelfde lijn zal moeten liggen. We moeten alles doen om niet-noodzakelijke contacten te beperken. We zitten vandaag in een exponentiële fase. In een exponentiële fase moet men alles doen om de niet-noodzakelijke contacten te stoppen.

 

Wat de testing betreft – er komen daarover nog vragen –, kan ik alvast het volgende zeggen. Wij testen sinds een paar weken reeds meer dan 60.000 mensen. Wij doen meer dan 60.000 tests per dag. De piek was op 14 oktober 2020. Op die dag hebben wij 72.000 tests uitgevoerd. Wij zijn al vele maanden bij de hoogste in Europa. Vandaag zijn wij nog steeds bij de top van Europa op het vlak van het aantal uitgevoerde tests op mensen. Wij hebben ook altijd gesteld dat wij het aantal tests zouden uitbreiden. Het plan is ze uit te breiden naar 90.000 à 100.000 tests. Wij zijn volop bezig om dat cijfer te bereiken.

 

Wij stellen evenwel vast dat er op de wereldmarkt van de aanbieders van tests een enorme druk is op reagentia en op materiaal en dat er ook een zware druk is in ons land op de mensen die de tests moeten uitvoeren. Wij stellen alles in het werk om naar 90.000 à 100.000 tests te evolueren. Ik wil alvast duidelijk maken dat ons testniveau in vergelijking met andere landen heel erg hoog ligt.

 

Soyons clairs! La décision qui a été prise, l'a été en conférence interministérielle, pour l'instant présidée par le ministre flamand Wouter Beke qui, dans ce forum-là, a analysé la stratégie qui avait déjà été décidée le 20 août dernier, à savoir adapter la stratégie de testing à la phase d'alarme dans laquelle on se trouve.

 

Het is duidelijk dat wij van de derde alarmfase naar de vierde alarmfase gegaan zijn. Het is al weken duidelijk wat dit wil zeggen op het gebied van de prioriteit van testing. Laat ik heel duidelijk zijn. Wij testen niet minder. Wij testen nog altijd evenveel. Het aantal testen blijft zelfs stijgen. Maar wij testen op een andere manier. De prioriteiten die gesteld worden op een moment dat er zoveel positieve gevallen zijn, zijn veranderd.

 

Wij voeren nu uit wat eerder beslist is, samen met alle ministers die in ons land bevoegd zijn voor gezondheidszorg. Er is een zeer duidelijk uitgelijnde testingstrategie die verandert wanneer wij in een andere fase terechtkomen. Wanneer wij in fase 4 zitten, en het aantal mensen dat positief is zoveel gestegen is, moeten wij veel gerichter testen.

 

Trouwens, die strategie die ons land toepast, is een strategie die ook in andere landen wordt toegepast. Ook in andere landen zegt men: wij gaan prioritair testen bij mensen die symptomen hebben omdat wij nu in een andere fase zijn. Wij doen er alles aan om het aantal testen te verhogen, maar ik wil benadrukken: ten opzichte van de rest van Europa zitten wij absoluut aan de top inzake het aantal testen dat wij uitvoeren. Vorige week zijn er op een piekmoment 72.000 testen uitgevoerd.

 

Eu égard aux métiers de soins, madame Fonck, je suis convaincu qu'il faut tout mettre en œuvre pour augmenter l'attractivité du métier. Nous savons tous que le personnel soignant subit une pression énorme et que les conditions de travail sont très difficiles pour l'instant.

 

Comme vous le savez, le gouvernement a confirmé le Fonds blouses blanches à hauteur de 400 millions, qui avait été décidé au sein de ce Parlement. De ces 400 millions, 301 millions impacteront directement la charge de travail du personnel.

 

Par ailleurs, un nouvel accord social est intervenu dans le secteur fédéral des soins de santé, où 600 millions seront affectés de manière récurrente à l'amélioration des conditions de travail, dont un réel treizième mois, etc. Nous consentons de nombreux efforts pour rendre le travail plus attractif, mais la plus grande mesure que nous puissions prendre, c'est la réduction de la pression sur le secteur en réduisant au maximum nos contacts.

 

Er zijn een aantal vragen gesteld over testen. Er werd gevraagd waarop werd gewacht om antigeentesten in te zetten. België heeft federaal 4 miljoen van die testen besteld. Volgende week zullen er 500.000 van die testen aankomen. Die testen zullen worden geïntegreerd in onze testingstrategie.

 

Sommigen spraken over de labo's. Ik heb daar informatie over opgevraagd: 90 % van de labo's respecteert vandaag de 48 uurtermijn. In de labo's wordt alles in het werk gezet om zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden aan de eisen die wij stellen.

 

Mevrouw de voorzitster, ik komt tot mijn besluit.

 

Wat wij vandaag zien, is een situatie waarin het virus overal zit. We kennen allemaal mensen die vandaag in quarantaine zitten. We kennen allemaal mensen die vandaag gehospitaliseerd zijn of zelfs mensen die op de intensieve zorgen liggen. Het virus is zeer wijdverspreid. Op een moment als dit moeten we de juiste beslissingen nemen. We hebben die beslissingen vrijdag genomen. Iedereen is zich bewust van het feit dat als je beslissingen neemt in dit domein de uitkomst daarvan niet de dag erna komt. Het duurt een paar dagen voordat de resultaten zichtbaar zijn. Eigenlijk moet ervan worden uitgegaan dat het minstens tien dagen zal duren voor de resultaten daarvan zichtbaar zijn. Het was aangekondigd dat wij in een Overlegcomité een aantal bijsturingen doen op basis van wat we vrijdag beslist hebben. Dat zullen we ook doen.

 

Daarnaast moeten we vooral standvastigheid tonen en niet voortdurend veranderen van strategie. Er is heel duidelijk een manier uitgezet. Er zijn beslissingen genomen. Er worden beslissingen uitgevoerd. Er worden beslissingen gehandhaafd. We hebben beslissingen genomen die gemakkelijk te handhaven zijn. Laten we vertrouwen hebben in het feit dat de maatregelen die we genomen hebben de juiste zijn. Het succes van die maatregelen hangt vooral af van het feit of die maatregelen nageleefd worden, of die maatregelen gehandhaafd worden. Uit alle indicatoren van uitgevoerde surveys blijkt dat het vertrouwen bij de bevolking stijgt omdat de maatregelen duidelijk zijn, omdat men de maatregelen begrijpt. Laten we allemaal samen er alles aan doen om dat vertrouwen te behouden, om rust uit te stralen, om bij te sturen als het nodig is en om vertrouwen te hebben in iedereen, dat we begrepen hebben dat het een teamsport is, bij de bevolking, maar ook bij degenen die beslissingen moeten nemen.

 

La présidente: Nous vous remercions, monsieur le premier ministre.

 

Il me faut préciser qu'un message avait été adressé à votre cabinet relativement au petit mot au début de notre séance. Sans doute y a-t-il eu une rupture de contact. Nous veillerons à l'avenir à ce que cela ne produise plus. 

 

03.11  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, vos décisions ne sont pas faciles, dites-vous. Permettez-moi de vous dire que la réalité est bien plus difficile encore pour les patients, pour les soignants, pour les secteurs économiques touchés de plein fouet mais aussi pour l'ensemble des citoyens! J'ai l'impression de répéter, semaine après semaine, tout le temps la même chose.

 

Monsieur le premier ministre, on n'en fait pas assez et pas assez vite! Le virus va beaucoup plus vite que vous. On a besoin d'un coup d'accélérateur majeur. Vous me parlez des tests mais il ne faut pas tester pour tester. Ce qu'il faut, entre vos chiffres sur papier et la réalité, ce sont des tests qui sont réalisés avec un résultat dans les 24 heures. C'est tracer pour éviter les contaminations. C'est isoler pour protéger.

 

Si la santé va mieux et si elle va mieux plus vite, alors c'est la santé mentale de l'ensemble des citoyens qui ira mieux et c'est l'impact économique qui ira mieux plus vite. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons des soins de santé saturés et des soignants sur les genoux. Vous avez rappelé  les mesures à prendre sur l'attractivité, le Fonds "blouses blanches", etc. Je vous ai remis dans cette enveloppe des demandes urgentes qui peuvent être concrétisées rapidement et qui permettront aussi d'avoir des bras supplémentaires. On en a besoin.

 

03.12  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le premier ministre, merci pour vos réponses. Nous sommes aujourd'hui dans une course contre la montre. Une course tellement folle qu'elle pourrait nous obliger à nous confiner à nouveau. S'il le faut, nous le ferons. Nous l'avons déjà fait. Mais ce serait là le terrible aveu d'un échec collectif. En effet, nous savons depuis des mois que nous devons tirer les enseignements de la première vague, anticiper et prendre des mesures cohérentes, c'est-à-dire tout l'inverse de ce qui a été fait ces derniers mois. Je mentionnerai à ce sujet le port du masque, les tests, et la durée de la quarantaine.

 

Au sujet des tests, monsieur le premier ministre, je vous entends dire, en vous auto-congratulant finalement, que nous faisons mieux que les autres pays européens. Mais là n'est pas la question. À partir du moment où l'on annonce une capacité de testing de 90 000 tests par jour, on doit être capable de les faire, et d'isoler à temps les malades.

 

Ce que je vous demande, aujourd'hui, monsieur le premier ministre, c'est de reconnaître vos erreurs, de mobiliser tous les outils qui sont  à notre disposition et d'expliquer pourquoi on les utilise. Ce n'est que comme cela que nous regagnerons l'adhésion de la population, que nous pourrons agir en équipe comme vous l'avez très justement souligné, et que nous lutterons efficacement contre ce virus. 

 

03.13  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, we testen inderdaad niet minder, maar anders. Ik hoop dan ook dat het aantal positieve gevallen niet de basis zal zijn om van niveau te veranderen in de parameter, maar wel het aantal ziekenhuisopnames, wat mij toch een stabielere factor lijkt.

 

Duidelijke communicatie is meer dan ooit nodig. Ik roep dan ook op om te leren uit wat er de voorbije weken fout gelopen is. We hebben geen nood aan donkergeel of lichtoranje, er is geen nood aan niveau 3,4 of 4,2. Met duidelijke, voorspelbare en logische communicatie hebben we een houvast en weten we waar we aan toe zijn.

 

Ik hoop ook dat er extra aandacht komt voor mentaal welzijn, want we hebben een lange winter voor de deur en er is heel weinig perspectief. Waar we in de eerste golf nog een gevoel van solidariteit hadden, hebben heel veel mensen nu het gevoel dat zij er alleen voor staan. Die 67 miljoen euro voor geestelijke gezondheidszorg is beschikbaar. Ik hoop dat we daar snel resultaat van zien.

 

Inderdaad, we hebben iedereen nodig, ploegsport met 11 miljoen inwoners, en zeker ook de ploeg die de keuzes maakt. We rekenen op u.

 

03.14  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, u benadrukt graag dat wij in Europa aan de top staan. Helaas is dat inderdaad het geval. Tijdens de eerste golf stonden we aan de top wat het hoge aantal doden betrof en nu staan we helaas ook aan de top van de landen in Europa die het hardst worden getroffen door deze tweede golf.

 

U hebt als eerste doelstelling daarnet nog eens verwoord dat het de bedoeling was om, anders dan in het voorjaar, ervoor te zorgen dat de niet-COVID-zorg zo weinig mogelijk zou worden stopgezet of uitgesteld. U kunt die doelstelling sinds deze week al met een dikke streep doorhalen, want in de praktijk is het nu al zover. Het water staat de ziekenhuizen nu al aan de lippen. Misschien daarom dat ik geen antwoord heb gekregen op mijn vraag naar de ziekenhuiscapaciteit.

 

Mijnheer de eerste minister, de regering-Wilmès werd in het zadel gezet om de coronacrisis aan te pakken. Dat was haar enige taak en ze heeft over de volledige lijn gefaald. U kunt het wat beter verpakken, u kunt beter communiceren, maar u doet eigenlijk exact hetzelfde, namelijk achter de feiten aanhollen.

 

Ik heb een interview met uw coronacommissaris gelezen, waar het ging over de situatie die ik schetste (…)

 

03.15  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur le premier ministre, je vous ai questionné sur la situation désespérante dans le secteur de l'événementiel et j'ai malheureusement reçu trop peu de réponses.

 

Avant cette séance plénière, je parlais au téléphone avec Dj Oli Soquette, le meilleur organisateur de guinguettes de Liège ou même du Royaume. Il m'expliquait que son chiffre d'affaires avait diminué de 91 %. Comment peut-il tenir le coup alors qu'il doit encore assumer mensuellement de 5 à 6 000 euros de frais fixes?

 

On doit aider ce secteur, non seulement pour des raisons sociales, mais aussi pour l'espoir. Parce qu'un jour, il y aura un après-virus et on pourra recommencer à faire la fête. On va se revoir! On va à nouveau pouvoir passer du bon temps ensemble! Et pour cela, tout le secteur de l'événementiel doit tenir. Il doit tenir car lorsque la lumière reviendra, lorsque le virus sera parti, il y aura place pour la fête. Ce but à atteindre va nous pousser à être solidaires les uns des autres, parce que très vite, il faut se débarrasser de ce virus.

 

03.16  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de eerste minister, u hebt enkele dingen gezegd die mij zeer mooi in de oren klinken: standvastigheid, duidelijkheid, ploegsport en verantwoordelijkheid. Het is waar dat iedereen in het Parlement een verantwoordelijkheid heeft, met name de boodschap zo goed en zo standvastig mogelijk naar de burgers vertalen.

 

Als ik kijk naar de teststrategie, durf ik toch nog een suggestie te doen: laat de mensen die kunnen werken, gaan werken. Zorg ervoor dat onze economie niet stilstaat. Misschien moeten wij durven nadenken over een slimmere teststrategie waarbij wij wie telewerkt op de tweede plaats zetten om alzo de mensen die op de werkvloer nodig zijn, op zijn minst de kans te kunnen geven een test te laten ondergaan.

 

Ik dank u in elk geval voor uw pleidooi en ik reken op u, net zoals 11 miljoen andere burgers van ons land.

 

03.17  Kathleen Verhelst (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ik ben blij te horen dat wij even mogen vertrouwen in de bestaande maatregelen, hoe erg wij ze ook allemaal vinden en hoe moeilijk het ook voor de regering was om ervoor te moeten kiezen.

 

Ik ben ook blij te horen dat de horeca echt niet de schuldige is, maar dat wij er allemaal een stuk aan hebben bijgedragen door de regels misschien minder goed opgevolgd te hebben. Ik vernam gisteren in de commissie voor Economie ook dat de regering naar aanleiding van de maatregelen zal zorgen voor steun aan de sectoren die nu hard getroffen zijn. Ik hoop dat wij de negatieve cijfers met deze maatregelen zoveel mogelijk kunnen beperken en dat wij betere tijden tegemoetgaan.

 

03.18  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer De Croo, ik had van een liberale premier antwoorden verwacht op de vragen over de rechtsstatelijke onderbouwing van uw maatregelen. U zegt dat de maatregelen gemakkelijk handhaafbaar zijn, maar als men zegt dat de basis ongrondwettelijk is, dan hebben we niet alleen een probleem inzake de rechtsstaat maar ook inzake de handhaving. U geeft immers ruimte aan diegenen die de maatregelen niet willen volgen en dat moeten we vandaag natuurlijk niet hebben.

 

Men zegt dat het een ploegsport is en ik ben het daarmee eens maar dan moeten we spelregels invoeren die onbetwistbaar zijn. U moet een duidelijk en onderbouwd kader geven voor de maatregelen die genomen zijn en voorbij de algemeenheden gaan die u hier gedebiteerd hebt. U bent de uitvoerende macht en wij willen dat u de maatregelen correct onderbouwt en binnen de rechtsstaat uitvoert. Dat is het minimum wat we van u kunnen verwachten, anders leidt dit tot chaos en niet-handhaafbaarheid van de maatregelen. Dat willen we absoluut niet.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Pour des raisons pratiques, monsieur le premier ministre, je vous propose de permettre à M. Patrick Prévot de poser sa question en dernier lieu, de manière à pouvoir aborder le secteur culturel et l'événementiel à ce moment-là.

 

04 Questions jointes de

- Laurence Hennuy à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L'adhésion aux mesures COVID et le suivi psychologique" (55001049P)

- Jan Bertels à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La lutte contre la solitude et autres répercussions psychologiques des mesures anti-coronavirus" (55001055P)

04 Samengevoegde vragen van

- Laurence Hennuy aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het draagvlak voor de coronamaatregelen en de psychologische begeleiding" (55001049P)

- Jan Bertels aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van eenzaamheid en andere psychologische gevolgen van de coronamaatregelen" (55001055P)

 

04.01  Laurence Hennuy (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, comme beaucoup, je suis inquiète, car la situation sanitaire est fort préoccupante. Les conséquences sur la santé physique, mais aussi mentale des citoyens me préoccupent, tout comme le doute grandissant devant les mesures politiques prises. D'un élan de solidarité et d'une adhésion plus ou moins élevée aux dispositions sanitaires lors de la première vague, nous sentons une transition vers une colère et une incompréhension, voire une rébellion et une mise en doute croissante de ces mesures au sein de la population.

 

Me trouvant en contact avec beaucoup de médecins et, notamment, de généralistes, je les entends me rapporter que de plus en plus de personnes remettent en question les mesures sanitaires de base: l'utilité du dépistage, de la quarantaine et des méthodes de tracing. Une proportion très importante rejette d'ores et déjà l'idée de la vaccination. Au sens large, c'est vraiment la science qui est remise en question.

 

Ce climat de suspicion ne va pas aider dans les jours et semaines à venir. Demain, vous devrez prendre des décisions lourdes de conséquences et qui diviseront inévitablement, une fois de plus, la société - alors que nous devons, plus que jamais, nous montrer solidaires vis-à-vis des victimes directes et indirectes de cette crise. Quand je parle de victimes, c'est en pensant bien sûr à la détresse physique et psychique des personnes qui souffrent du COVID long. Ces gens qui ont perdu leur emploi et tentent en vain de contacter la CAPAC sont en train de péter littéralement un câble parce qu'ils n'ont plus d'autre choix et de ressort que de se tourner vers les centres de santé mentale. Il est vraiment urgent qu'ils soient écoutés et entendus.

 

Nous devons avoir l'humilité d'admettre que nous ne pouvons pas prédire d'issue à cette crise. En revanche, nous pouvons et devons adresser un message rassurant quant à l'accompagnement psychologique d'urgence qui est vraiment nécessaire.

 

Monsieur le premier ministre, quelles que soient les décisions qui seront prises demain, sans actions de communication et de pédagogie, le taux d'adhésion aux mesures de protection sera faible. (…)

 

04.02  Jan Bertels (sp.a): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, iedereen ziet de cijfers opnieuw stijgen. De mensen denken terug aan het voorjaar en maken zich zorgen. Toen konden de mensen de weken aftellen. Het was bijna zomer en bijna beter weer. Bijna konden ze elkaar opnieuw zien en vastpakken. Mijnheer de eerste minister, voor velen ontbreekt dat perspectief nu. Sommige mensen, vele mensen zelfs, zijn moe van de strijd tegen corona en de donkere wintermaanden staan voor de deur. Zij zijn onzeker over hun gezondheid en over hun job.

 

Het is niet gek dat de mensen mentaal steeds meer druk ervaren en dat sommigen er spijtig genoeg onderdoor gaan, er zwaar onderdoor gaan zelfs. Het is niet gek dat sommigen heel donkere gedachten hebben. Mijnheer de eerste minister, het helpt dan om anderen nabij te hebben en gewoon contact met anderen te hebben. De noodzakelijke beperkingen treffen immers iedereen, maar de eenzaamheid treft sommigen harder, veel harder. Niet iedereen heeft familie of vrienden in de onmiddellijke buurt.

 

Mijnheer de eerste minister, u hebt terecht al heel straffe maatregelen getroffen. Het zijn straffe maatregelen, maar ze zijn terecht en nodig. Collega's, er zullen waarschijnlijk nog straffe, noodzakelijke maatregelen nodig zijn. Wij mogen echter niet vergeten hoe corona werkt. Wij kennen de effecten van de recente maatregelen nog niet. Wij zien wel al de effecten ervan op de eenzaamheid. Die effecten volgen immers meteen. Wij moeten er dus voor zorgen dat iedereen het in de huidige moeilijke situatie kan volhouden en dat het draaglijk blijft.

 

Mijnheer de eerste minister, daarom heb ik de hiernavolgende vraag.

 

De huidige terechte maatregelen treffen ons en zeker de kwetsbaren in onze samenleving zwaar. Welke maatregelen treft u met uw volledige ploeg op alle beleidsdomeinen om die kwetsbaarheid extra te ondersteunen en zeker ook om de vereenzaming tegen te gaan? Mijnheer de eerste minister, wij mogen elkaar dan wel niet vastpakken; wij mogen elkaar echter zeker niet lossen.

 

04.03 Eerste minister Alexander De Croo: Dank u voor uw vragen.

 

Ik denk dat u beiden verwijst naar de complexiteit, op menselijk vlak, van wat wij vragen.

 

Ik heb meermaals in mijn algemeen antwoord daarnet de nadruk gelegd op het feit dat wij niet-noodzakelijke contacten zoveel mogelijk moeten vermijden. Daarnaast is het sociaal contact, zonder een specifieke noodzaak, precies wat wij nodig hebben. Dat is een zeer moeilijk evenwicht.

 

Voor onze fysieke gezondheid zouden we geen enkel contact mogen hebben. Voor onze mentale gezondheid zijn wij op zoek naar oplossingen om die connectie met anderen toch te kunnen behouden. Ik ben mij ervan bewust dat dit een zeer moeilijk evenwicht is.

 

Bij de keuzes die we hebben gemaakt, hebben we veel aandacht gegeven aan de psychosociale noden van ieder van ons. Wij hebben bijvoorbeeld de nadruk gelegd op het knuffelcontact of het nauwe contact, zoals de heer Vandenbroucke het genoemd heeft. Dat hebben wij naar 1 gebracht en niet naar 0, zoals in sommige rapporten werd aangegeven. We maken individuele sporten mogelijk en we zijn niet heel streng voor individuele sporten samen met anderen.

 

Wij zijn ons ten volle bewust dat het evenwicht respecteren geen eenvoudige oefening is. In de beslissingen die wij en de deelstaten nemen, moeten we daarmee rekening houden.

 

C'est pour cela que, dès le début de la première vague, nombre de mesures ont été prises pour rendre l'accès à l'aide psychologique de première ligne plus facile pour les gens qui en ont besoin.

 

Les soins psychologiques de première ligne sont remboursés pour tout le monde, y compris les enfants, les jeunes et les citoyens de plus de 65 ans. Afin de garantir une meilleure orientation vers les soins psychologiques, le médecin du travail peut maintenant également être inclus dans la convention en tant que personne habilitée à orienter des patients vers le psychologue. Les consultations par vidéo sont désormais aussi rendues possibles.

 

In onze ogen is het belangrijk dat mensen die nood hebben aan hulp die stap zetten. Wij weten zeer goed dat dit vandaag nog moeilijker is dan gewoonlijk. Wij weten dat voor mensen die mentale problemen hebben die stap doen en hulp vragen vaak één van de moeilijke elementen is. Op een moment als nu is dat natuurlijk bijzonder moeilijk.

 

Vandaar dat wij ervoor gezorgd hebben dat er bijkomende middelen beschikbaar zijn. Er is 11,7 miljoen euro gereserveerd voor de ongeveer 156 voltijdsequivalente psychologen extra.

 

Quant à l'adhésion aux mesures, il ne s'agit pas uniquement du côté restrictif qui implique le recours aux services de police et autres. Si c'était la seule manière d'agir, nous serions face à une immense difficulté. Personnellement, je suis convaincu que l'adhésion aux mesures est liée à leur simplicité et au fait qu'elles soient claires et compréhensibles. Les gens ont besoin de savoir à quoi servent les mesures. C'est le point principal. Il est de faire comprendre, même si c'est parfois complexe, que notre comportement individuel a un impact sur la vitesse de propagation du virus et que celle-ci n'est pas fonction de l'éloignement d'une personne. Ce virus peut toucher des personnes proches qui sont vulnérables, comme nos parents, nos grands-parents, un voisin plus âgé. Donc, faire comprendre clairement que c'est notre comportement individuel qui aide à ralentir la propagation et à sauver les gens vulnérables, tel est l'élément important! Vous savez, être vulnérables, nous le serons tous à un moment de notre vie. Si on demande maintenant aux personnes en bonne santé de faire ces quelques efforts, ce n'est pas difficile à comprendre, parce que, à un moment donné, nous serons tous dans cette situation, hélas, et nous serons contents que d'autres puissent prendre soin de nous.

 

04.04  Laurence Hennuy (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, merci pour votre réponse. Comme vous l'avez dit, le combat contre ce virus est un travail d'équipe, équipe de 11 millions de Belges. Ce ne doit pas être un slogan, ce doit devenir une réalité sur le terrain. C'est vraiment à cela que nous devons travailler et informer la population avec énormément de pédagogie. Nous ne devons pas relâcher nos efforts en la matière.

 

Cela dit, il nous paraît essentiel d'entamer un débat beaucoup plus large, au niveau fédéral, sur toutes ces questions visant à rétablir cette confiance sanitaire, rétablir cette confiance institutionnelle, parce que si nous nions ce problème au niveau fédéral, il se transformera inévitablement en bombe à retardement.

 

04.05  Jan Bertels (sp.a): Mijnheer de eerste minister, uiteraard denken we bij corona vooral aan patiënten in het ziekenhuis en zieken die moeite hebben met ademen. Maar ook eenzaamheid heeft een verstikkend effect. Dat is alleen niet of minder zichtbaar. Ik ben dan ook blij en u heel erkentelijk dat u en uw ploeg ook oog hebben voor de verstikkende eenzaamheid, daartegen willen optreden, empathie aan de dag leggen en het belang van sociaal welzijn erkennen. Daarmee, mijnheer de premier, laat u zien dat u niemand vergeet in deze crisis.

 

De sp.a zal alvast met onze lokale bestuurders en militanten, juist nu, coronaproof, contact opnemen met mensen in isolatie. Wij willen niemand achterlaten. Wij willen allemaal samen de crisis aanpakken, collega's. Allemaal samen en solidair, tous ensemble et solidaire, zullen wij de crisis aanpakken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van Valerie Van Peel aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De regeringsbrede aanpak van intrafamiliaal geweld tijdens een lockdown" (55001054P)

05 Question de Valerie Van Peel à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La lutte interdépartementale contre les violences intrafamiliales en cas de confinement" (55001054P)

 

05.01  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, de mensen, vooral kinderen, die thuis misbruikt en mishandeld worden en te maken hebben met intrafamiliaal geweld, hebben wij in de eerste lockdown tekortgedaan. We hebben hen laten stikken, daar hoeven we geen doekjes om te winden. Alle hulporganisaties hadden ons er immers voor gewaarschuwd dat die mensen als eerste in het vizier komen en de eerste slachtoffers zouden zijn van een lockdown. Het aantal meldingen in die periode hebben we dan ook zien verdrievoudigen en dan gaat het nog maar om de kinderen die de weg naar de hulpverlening hebben gevonden. Er zit dus nog een enorm dark number onder. Wij hebben hen tekortgedaan.

 

De facto zitten wij vandaag opnieuw in een lichte lockdown. Wellicht volgen er morgen zelfs nog strengere maatregelen.

 

Men kan één keer beweren dat men het niet had zien aankomen, ook al was er gewaarschuwd, maar men kan dat geen tweede keer beweren.

 

Bij aanvang van de corona-epidemie hebben specialisten er ook op gewezen dat kinderen, vanaf het moment dat zij meer thuis in een dergelijke situatie moeten zitten, geen signalen meer kunnen geven aan bijvoorbeeld scholen, sportleiders of anderen. Zij komen echt in een nog meer geïsoleerde situatie terecht en moeten nog meer geweld ondergaan.

 

De Vlaamse regering is daar meteen op gesprongen: er werden noodmaatregelen genomen en er werd zelfs een taskforce gestart met verschillende ministers. Er werd onder andere geïnvesteerd in informatie door hulplijnen langer open te houden, Vlaams minister Demir heeft vluchthotels geopend, de scholen worden opengehouden, voor kinderen in kwetsbare situaties is er ruimte buiten de schooluren, allerhande maatregelen.

 

Vlaanderen is echter maar één schakel, want de echt acute dossiers komen op federaal niveau, bij politie en Justitie. In de vorige lockdown heb ik gevraagd of de betreffende politiecijfers gestegen zijn, maar ik heb nooit cijfers gekregen. Tot vandaag blijft het oorverdovend stil in deze problematiek.

 

Mijnheer de eerste minister, wat hebt u geleerd uit de eerste lockdown? Wat neemt u morgen mee naar het Overlegcomité, nu we terug naar een lockdown gaan? Wat zal u concreet doen? (…)

 

05.02 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw Van Peel, inderdaad, intrafamiliaal geweld is een prioritair aandachtspunt voor deze regering, niet enkel tijdens de avondklok. U zal gemerkt hebben dat daar in het regeerakkoord uitvoerig aandacht aan besteed wordt.

 

De cijfers die u aanhaalt, zijn correct. In de periode maart-april was er een verhoging bij de telefonische hulplijnen voor partnergeweld. De oorzaken daarvan zijn relatief breed: toenemende werkonzekerheid, verhoogde zorg voor kinderen, enzovoort.

 

Zoals u weet, is dit geen geïsoleerde bevoegdheid en vereist dit een gecoördineerde aanpak van de verschillende regeringen in ons land.

 

De recent opgerichte interministeriële conferentie Vrouwenrechten heeft drie prioritaire actiedomeinen geïdentificeerd op basis van onderzoek van de eerste lockdown. Ten eerste, een versterking van de preventie door meer bijkomend personeel voor Nederlandstalige en Franstalige hulplijnen en chats, en het inschakelen van apotheken als aanspreekpunt voor slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

 

Ten tweede, bescherming en steun. Doordat het voor huisartsenpraktijken niet altijd eenvoudig is verwondingen vast te stellen, wordt gebruikgemaakt van zogenaamde dixitattesten, die steunen op de verklaringen van de betrokkenen, met de nodige bewijzen als bijvoorbeeld foto's. Daarnaast blijven de drie zorgcentra voor seksueel geweld dag en nacht open om slachtoffers te kunnen opvangen.

 

Ten derde en ten laatste, vervolging. De bestrijding blijft een absolute prioriteit binnen onze politiezones. Ook aan de parketten is gevraagd zich zo efficiënt mogelijk te organiseren om op te treden tegen alle vormen van intrafamiliaal geweld en om de continuïteit van de afhandeling van de dossiers te kunnen blijven verzorgen.

 

Zoals u weet, hebben wij maatregelen genomen inzake de avondklok, tussen middernacht en 5 uur 's morgens. Er is heel duidelijk bepaald welke categorieën zich wel 's nachts mogen verplaatsen. Er is heel duidelijk bepaald dat personen die zich in een kwetsbare situatie bevinden zich op ieder moment, zelfs op het moment van de avondklok, op de weg mogen begeven om aangepaste hulp te kunnen vinden.

 

05.03  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de premier, het spijt me maar ik hoor bar weinig nieuwe zaken en ik lig daar wel van wakker. Dat u ervoor heeft gezorgd dat de avondklok niet gaat dienen voor wie 's nachts thuis moet wegvluchten, het zou er nog aan ontbreken. Waar moeten die mensen echter naartoe vluchten? Hoe gaan we proactief opsporen?

 

Dat zijn immers zaken die men kan doen, men kan de politie inzetten om proactief naar gezinnen te gaan waarvan ze weten dat er intrafamiliaal geweld is. De lockdown mag hen dan niet tegenhouden om binnen te gaan en ook de hulpverlening moet hierbij worden betrokken. Gebouwen moeten opengesteld worden voor deze mensen zodat ze niet constant in die familiesituatie moeten zitten. Justitie kan ook sneller handelen. Er is zoveel dat u kan doen, ook voor een betere informatiedoorstroming.

 

Ik heb vorige week de urgentie gevraagd aan uw meerderheid om ervoor te zorgen dat het beroepsgeheim in deze periode niet kan verhinderen dat het gemeld wordt als iemand weet dat een kind wordt misbruikt of mishandeld. Men heeft dat echter weggestemd en u staat hier vandaag met nul nieuwe maatregelen. U moest zich schamen, mijnheer de premier.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Patrick Prévot à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le soutien au secteur culturel et événementiel" (55001042P)

06 Vraag van Patrick Prévot aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De steun voor de culturele en evenementensector" (55001042P)

 

06.01  Patrick Prévot (PS): Monsieur le premier ministre, s'il y avait encore des personnes qui doutaient que ce virus concerne tout le monde, je pense qu'aujourd'hui plus personne ne peut l'ignorer. Je profite d'ailleurs de cette intervention pour souhaiter un prompt rétablissement à notre précédente première ministre, mais également à toutes les personnes qui luttent actuellement contre ce virus.

 

Monsieur le premier ministre, en ce qui concerne la COVID-19, nous avons peu de certitudes, mais une chose est certaine: plus on limite les contacts, plus on permet aux hôpitaux de respirer, et cela, vous l'avez bien compris. C'est pour cette raison, monsieur le premier ministre, que vous aviez pris des mesures difficiles, drastiques et parfois incomprises. Il ne faut pas douter qu'elles sont animées d'une seule volonté, à savoir celle de faire diminuer les chiffres d'admission dans le secteur hospitalier.

 

On a beaucoup parlé des secteurs touchés et de l'horeca. Nous avons d'ailleurs eu un long débat hier. Je suis content, et je salue la volonté du gouvernement de soutenir encore davantage ce secteur. Mais à côté de celui-là, plusieurs secteurs n'ont même pas pu sortir la tête hors de l'eau après la première vague. Je pense évidemment au secteur de l'événementiel. Ces prestataires de services vivent de la fête, de l'activité, de la liberté retrouvée, mais également de la culture. Vous l'avez dit et répété, et je suis à 200 % d'accord avec vous: la santé est prioritaire, mais l'événementiel et la culture représentent des milliers d'emplois qui, justement, créent ce lien social qui nous est tellement cher à nous, les Belges.

 

J'ai bien compris que la logique pour l'instant était de continuer dans la voie de ces mesures difficiles mais indispensables pour notre secteur hospitalier et pour notre personnel soignant, mais il faudra évidemment pouvoir être un État également, à côté de ce secteur.

 

Monsieur le premier ministre, quelles sont les mesures prévues pour ces secteurs, qui se sentent parfois oubliés? Je veux parler du secteur événementiel et du secteur culturel. Enfin, quel message comptez-vous délivrer au comité de concertation?

 

06.02  Alexander De Croo, premier ministre: Monsieur Prévot, comme vous l'avez dit, le secteur culturel et événementiel apparaît clairement parmi les plus touchés par la crise actuelle. En effet, par essence, le culturel et l'événementiel se pratiquent avec nous tous, ensemble. Individuellement, c'est un autre exercice. Par conséquent, le fait que ce secteur soit basé sur des contacts sociaux rend les activités très difficiles et, ce, malheureusement depuis une très longue période.

 

On sait aussi que le secteur a fait énormément d'efforts pour s'organiser. Il a fait preuve d'une grande créativité et utilisé les nouvelles technologies, l'innovation pour que les activités puissent avoir lieu, en adaptant les comportements. Mais l'impact sur les activités et les revenus est difficile à surmonter. Plusieurs mesures de soutien ont été prises, y compris pour ce secteur: le chômage temporaire pour force majeure prolongé jusqu'à la fin de l'année, le droit passerelle pour indépendants qui est utilisé par beaucoup d'artistes, le doublement de la déductibilité fiscale pour les événements dont on sait malheureusement aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, le gel de la dégressivité du chômage dont bénéficient beaucoup d'artistes et le report de certaines cotisations.

 

Parmi les décisions prises vendredi dernier, il était question d'un package additionnel de mesures. On parle du doublement du droit passerelle, de la prolongation du droit passerelle pour soutenir la reprise d'activités, d'exonération ONSS, etc. Ce sont des mesures assez larges mais qui s'appliquent à ceux qui sont obligés d'arrêter leurs activités.

 

Les semaines à venir n'offriront pas beaucoup de flexibilité aux activités. Je comprends dès lors que cela plombe ce secteur. Mais il faut être très clair. Si on reste dans une situation avec des taux d'hospitalisation et d'infection très élevés, on sait très bien que ce secteur ne pourrait jamais reprendre. Dès lors, prendre des mesures telles que décidées vendredi, qui sont assez contraignantes et dures mais limitées dans le temps, c'est la meilleure chose à faire, aussi pour ce secteur-là. Le secteur culturel et événementiel ne peut fonctionner si la population est malade. Il faut d'abord normaliser la situation sanitaire et, ensuite, nous serons tous là pour apporter notre soutien et profiter nous-mêmes de ce secteur qui nous tient fort à cœur.

 

06.03  Patrick Prévot (PS): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse. Je suis évidemment tout à fait d'accord avec vous. La santé reste prioritaire. Il n'y aurait aucun sens à permettre au secteur événementiel et à la culture de fonctionner avec une population malade. Cela doit vraiment être la priorité.

 

Mais, monsieur le premier ministre, un jour nous allons ressortir. Un jour, nous aurons besoin d'aller boire un verre avec des amis. Nous aurons besoin d'aller au restaurant. Nous aurons besoin d'aller à la foire avec nos petites-nièces et nos petits-neveux. Ce jour-là, évidemment, nous aurons besoin de ces forains, de ces restaurateurs, de ces personnels de l'événementiel. Nous aurons également besoin de ces artistes qui nous font rêver.

Monsieur le premier ministre, en cette période anxiogène, on a besoin plus que tout de rêver et d'avoir ces perspectives d'avenir. J'espère en tout cas qu'il ne sera pas trop tard à ce moment-là et qu'ils n'auront pas l'impression d'avoir été abandonnés. J'entends en tout cas la volonté de votre gouvernement de continuer à les soutenir. Je pense que c'est un message d'encouragement qu'on doit leur délivrer aujourd'hui. Vous êtes plus que jamais à leurs côtés et je serai attentif pour que ce soit encore le cas dans les semaines et dans les mois à venir.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- Jan Briers aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De structurele beschermingsmaatregelen voor de event- en cultuursector tijdens deze coronacrisis" (55001048P)

- Christian Leysen aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De nood aan een relance naar aanleiding van de coronacrisis" (55001057P)

07 Questions jointes de

- Jan Briers à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les mesures structurelles de protection du secteur événementiel/culturel durant la pandémie" (55001048P)

- Christian Leysen à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La nécessité d'une relance à la suite de la pandémie de COVID-19" (55001057P)

 

07.01  Jan Briers (CD&V): Mijnheer de minister, is het de absolute prioriteit dat de zorgsector overeind blijft? Natuurlijk. Verdient de horeca hulp? Vanzelfsprekend. De regering reageert gepast en met steun voor de vele getroffenen. Vanzelfsprekend moet de evenementensector mee worden opgenomen in het steunpakket. Het café in de Kerkstraat is nu misschien vier dagen gesloten, maar de evenementensector is al zeven maanden gesloten. De harde realiteit is dat hij nooit normaal zal kunnen heropstarten, zolang er beperkingen zijn.

 

Het wordt hoog tijd dat wij de eventsector op lange termijn helpen. De ruim 3.000 ondernemers en 80.000 medewerkers hebben nu al maanden slapeloze nachten achter de rug. Zal hun bedrijf er nog zijn in de zomer van 2021? Dat is de vraag waar zij wakker van liggen. Wij lazen allen, zoals de heer Hedebouw reeds zei, de getuigenis van de Gentse dj Jef Eagl, die 31 mensen in de eventsector kent die de voorbije maanden het leven lieten. Zo pijnlijk.

 

De regering moet dus bij de verdeling van de enveloppe van de 500 miljoen euro steunmaatregelen – dan komen wij weer bij de cijfers – ook de eventsector meenemen.

 

Mijnheer de minister, zult u ondersteuning bieden voor een vrijwillige winterslaap van de eventsector opdat die zou kunnen overleven?

 

Komt er structurele financiële steun aangepast aan het formaat van de bedrijven in de sector, met vele kleintjes en enkele grote?

 

Komt er ook een aangepaste deal met de banken?

 

Kunnen tijdelijk werklozen in de sector alsnog bepaalde opdrachten blijven vervullen? Ik geef het Nederlandse model als voorbeeld.

 

07.02  Christian Leysen (Open Vld): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, nos pensées vont naturellement, tout d'abord, à ceux et celles qui sont confrontés au virus, à ceux et celles que l'on connaît et que l'on ne connaît pas qui oeuvrent sur le front sanitaire. La fin de la crise n'est pas encore en vue.

 

De tweede golf brengt echter ook de economische crisis in een nieuwe fase. Gouverneur Wunsch van de Nationale Bank heeft afgelopen week gezegd dat algemene steunmaatregelen voor de economie of een massief financieel relanceplan zoals in Frankrijk nu niet aan de orde van de dag zijn. Hij pleit voor erg doelgerichte maatregelen voor kwetsbare mensen en sectoren, onder meer de horeca, specifieke steun dus voor wie het echt nodig heeft. Het geld groeit immers niet aan de bomen.

 

Maar daarbij kunnen wij het niet laten. Deze crisis is ook het moment om onze economie versneld te moderniseren en een structurele relance vorm te geven. Cruciaal daarbij is de hervorming van de arbeidsmarkt.

 

"Arrêtons de mettre au chômage des personnes utiles" was de titel van een opiniestuk dat vorige week verscheen in de Franstalige pers.

 

"Est-ce que les gens du monde de la culture, de l'horeca, de l'événementiel ne peuvent pas aider dans des secteurs qui en ont besoin?"

 

Vanmorgen verscheen het bericht dat minister Crevits de nodige maatregelen heeft genomen om werknemers in tijdelijke werkloosheid over te hevelen naar de ziekenhuissector. De hervormingsambitie voor de arbeidsmarkt werd ook liefst 12 keer in het regeerakkoord vermeld en is te realiseren in samenspraak met de sociale partners.

 

Monsieur le ministre, partagez-vous la vision du gouverneur de la Banque nationale? Selon vous, quelles sont les priorités dans le cadre de cette réforme du marché du travail?

 

07.03 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw de voorzitster, heren, ik dank u voor uw vragen.

 

Na de besluiten die in het Overlegcomité werden genomen, heeft de regering onmiddellijk besloten een enveloppe van 500 miljoen euro vrij te maken om de horeca en de direct betrokken sectoren te helpen.

 

Samen met mijn collega's van Sociale Zaken en van zelfstandigen en kmo's hebben we vier maatregelen voorgesteld. We hebben zondag ook met de sectoren gesproken om hen deze vier maatregelen uit te leggen.

 

Ten eerste, een vrijstelling van de patronale sociale bijdragen voor het derde kwartaal voor de horeca, de discotheken, de evenementensector inclusief de technici, de culturele evenementen, concertzalen en de kermisattracties.

 

Ten tweede, subsidie voor het sectorale fonds van de horeca om 100 % van de eindejaarspremies van alle werknemers te waarborgen.

 

Ten derde, de verdubbeling van het bedrag van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die moeten sluiten.

 

Ten vierde, de uitbreiding van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun bedrijf kunnen heropenen maar die een significante omzetdaling hebben.

 

Het is de bedoeling om deze vier maatregelen morgen in de ministerraad op tafel te leggen en om ze jullie zeer snel voor te leggen.

 

Vanaf mijn indienstelling heb ik met veel sectoren over deze moeilijkheden, de protocollen en de toekomstperspectieven gesproken, onder meer met de zorg, de culturele en de evenementensector.

 

Tegelijkertijd nemen we met de regering verschillende maatregelen om de economie te steunen, zoals de herinvoering van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona, het uitstellen van patronale bijdragen en de mogelijkheid om te genieten van een afbetalingsplan voor de betaling van deze bijdragen en de uitbreiding van de steunmaatregelen voor kunstenaars.

 

De werknemers in de culturele sector hebben recht op de volgende maatregelen tot het einde van het jaar: ze hebben recht op een blanco periode zodat ze niet gestraft worden door het gebrek aan werk, op het behouden van hun auteursrechtinkomen en op een gemakkelijkere procedure om een werkloosheidsuitkering te krijgen.

 

Ik zal mijn collega's ook maatregelen voorstellen om studenten en gepensioneerden te kunnen rekruteren in de zorg- en onderwijssector. Tevens zal ik ook een crisismaatregel voorstellen.

 

Je réponds ainsi notamment à la demande du gouvernement flamand et de la ministre Mme Hilde Crevits.

 

Een werknemer die tijdelijk werkloos is in een sector in crisis zal kunnen werken in een belangrijke sector, zoals in ziekenhuizen of rusthuizen, met de garantie dat hij zijn werk achteraf opnieuw zal kunnen aanvatten.

 

Om de consumptiesector en het zorgpersoneel te ondersteunen, zal ik een extra budget vragen voor de consumptiecheque, die door de vorige regering werd beloofd. Ik zal ook contact nemen met sectoren die zwaar getroffen zijn, zoals de reis- en evenementensector, om te zien welke specifieke maatregelen kunnen worden voorgesteld.

 

Tot slot werk ik samen met mijn collega's aan maatregelen, zoals het uitstellen van de terugbetaling van leningen, en probeer ik een akkoord te sluiten met de bank- en de verzekeringssector om onze economie te steunen. Vanochtend heb ik mijn collega's van de deelstaten uitgenodigd voor een Interministeriële Conferentie Economie en Werk, om via videoconferentie samen geïntegreerde en coherente steunmaatregelen voor de economie te plannen.

 

Uit alle contacten die ik met de sociale partners heb gehad, blijkt heel duidelijk dat we ondernemers en werknemers een langetermijnperspectief moeten bieden. Ik zal er dan ook binnen de regering voor pleiten dat onze steunmaatregelen de zeer korte termijn, de middellange termijn, maar ook de lange termijn bestrijken.

 

07.04  Jan Briers (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, ik onthoud uit uw antwoord dat u in gesprek blijft met de evenementen- en de cultuursector en dat de ganse regering beseft dat we die sectoren na corona nodig zullen hebben.

 

Vergeet ook niet de nog veel bredere sector van het verenigingsleven. We hebben het daarover eigenlijk niet gehad. Mag ik nog een oproep richten tot de regering? De cultuursector en het verenigingsleven houden zich vandaag rigoureus aan de protocollen en organiseren heel veilig. Niemand die dat tegenspreekt. Geef zij die werken de kans om verder te werken. Dit zijn noodzakelijke contacten.

 

07.05  Christian Leysen (Open Vld): Dank u voor uw antwoord, mijnheer de minister. De ambitie van de regering is een activiteitsgraad van 80 %, wat betekent dat we afscheid moeten nemen van het immobilisme in het sociaal overleg, overreglementering en het onderhuids corporatisme. Die activiteitsgraad is zeer belangrijk, want hij vormt ook het fundament van een sterk sociaal beleid, dat deze regering ambieert. Wij kijken uit naar uw beleidsverklaring.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Vraag van Sofie Merckx aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De middelen voor de zorgsector" (55001045P)

08 Question de Sofie Merckx à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les moyens en faveur du secteur des soins" (55001045P)

 

08.01  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, "we hebben de handschoenen, geef ons de handen." Dat was te horen bij het personeel van het Erasmushospitaal dat maandag spontaan op straat is gekomen om duidelijk te maken dat ze het niet meer aankunnen. Vandaag zien ze de tweede golf aankomen die er op het terrein al is. De laatste maanden is er geld beloofd, maar op het terrein heeft men niet één euro gezien en is er niet één personeelslid bijgekomen terwijl er bovendien veel personeel ziek is.

 

U hebt op de televisie gezegd dat die middelen er zullen komen, maar dat dit niet in één nacht kan gebeuren. Mijnheer de minister, meent u dat? U kunt niet snel beslissen om ervoor te zorgen dat er meer middelen op het terrein komen? Dat is immers al maanden geleden beslist en vandaag moeten deze mensen de tweede golf aanpakken zonder extra middelen, zonder extra personeel. Als er ergens een humanitaire ramp is, dan beslissen wij nochtans wel onmiddellijk om geld vrij te maken.

 

Une infirmière, Mme Valle, représentante des infirmières de Belgique, déclarait à la radio que "quand il y a une catastrophe humanitaire quelque part, on réagit immédiatement". Aujourd'hui, le personnel soignant est une population sinistrée.

 

Mijn vraag is niet wat u zult doen over enkele maanden, maar wat u vandaag zult doen. Wat zult u vandaag doen om te beantwoorden aan de noden van het zorgpersoneel in de ziekenhuizen, dat de werkdruk niet meer aankan? Zult u ervoor zorgen dat er snel loonsverhoging komt, bijvoorbeeld? Zult u ervoor zorgen dat er snel ondersteunend personeel wordt aangeworven? Zult u de medische beroepen of verpleegkundigen die vandaag niet in de hospitalen werken, eventueel laten helpen in de hospitalen, maar dan met een deftig statuut waardoor ze fatsoenlijk worden betaald? Zult u er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat de studenten in de medische en verpleegkundige afdelingen worden gemobiliseerd? (…)

 

08.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, mevrouw Merckx, mijn hart is echt helemaal bij u en bij de mensen van Erasmus. Wat u zegt, mag nog eens worden herhaald voor iedereen: het probleem van onze ziekenhuiscapaciteit is niet alleen een probleem van bedden en machines, het is een probleem van mensen, van handen. Die mensen en die handen zijn zeer vermoeid vandaag, die hebben al geweldig veel gedaan. Nu komt er weer een golf op hen af en die beukt er al op in. Het is heel goed dat u dat onderlijnt en dat die mensen dat zeggen en blijven zeggen. Mijn hart is helemaal bij u.

 

Natuurlijk, ons verstand – ook het uwe, denk ik, want u bent verstandig – zegt dat wij hier niet in de plaats van vakbonden en werkgevers gaan zeggen hoe die lonen precies verhoogd moeten worden, of dat wij niet in de plaats van instellingen die daar adviezen over geven en die verstand van zaken hebben, gaan zeggen waar precies er mensen bij moeten komen. Dat beslis je niet van vandaag op morgenvroeg. Dat beslist men zo snel niet. Ik aarzel daarom om dat opnieuw te zeggen. Ik heb het aan verscheidene van mijn medewerkers die daarmee bezig zijn, ook al gezegd: het is vervelend om altijd opnieuw te zeggen dat er 1,2 miljard euro bijkomt in het nieuwe budget gezondheidszorg dat maandag werd goedgekeurd. Er komt 1,2 miljard euro bij, voor meer personeel in de ziekenhuizen, voor betere lonen, en ook 200 miljoen euro voor psychologische ondersteuning. Ik vind het vervelend om dat hier nog eens te zeggen, want dat is er inderdaad morgenvroeg nog niet.

 

Zo werkt politiek, bestuur en samenleving. We moeten inderdaad dringend maatregelen op het terrein hebben, maar deze enorme investeringen zijn er morgenvroeg nog niet. Men mag boos zijn op mij daarvoor, men mag boos zijn op de wereld. Zo zit het echter ineen. We moeten daar wat geduld vragen, terwijl de mensen enorme inspanningen leveren.

 

We zijn ondertussen ook niet blind voor wat er allemaal gebeurt, nu en hier. We denken ook na over wat er kan gedaan worden om ter plekke meteen hulp te bieden. Ik improviseer dat niet. We zullen het straks ongetwijfeld ook nog over de eerste lijn en de geneesheren in de eerste lijn hebben.

 

Wat er hier en nu gedaan kan worden, speelt ook. In het regeerakkoord zit een enorme inspanning voor de gezondheidszorg. Het budget gezondheidszorg, dat maandag overigens is goedgekeurd door het RIZIV, stijgt met 7,5 %. Dit zijn geen praatjes, het is goedgekeurd. We moeten geduld vragen tot dat bij de mensen is, terwijl de mensen onder enorme druk staan.

 

We moeten ervoor zorgen dat dit virus niet meer zo rondraast. Dat is het allereerste waar we nu voor moeten zorgen. Anders zullen de mensen in de ziekenhuizen hoe dan ook ten onder gaan, zelfs als we het dubbele investeren. We moeten met z'n allen het virus tegenhouden. Ik herhaal hier nog eens die oproep, maar mijn hart is bij wat u zegt.

 

De voorzitster: Dank u wel, mijnheer de minister. Mag ik u vragen om sneller af te ronden om de tijd te beperken?

 

08.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je suis désolée, mais ce que vous me répondez n'est vraiment pas normal! Je ne peux pas me contenter de cela. Le personnel d'Erasme est sorti. Ils ont dit: "On a les gants, donnez-nous les mains!" Ils veulent des moyens maintenant. La deuxième vague est là, et vous me répétez une fois de plus qu'il faut encore attendre des mois. Non! Et vous dites: "Je ne veux pas improviser."

 

Mais on n'a rien prévu, alors? N'a-t-on rien prévu comme plan pour le cas où la deuxième vague arriverait? Quelles mesures on prendrait? Si on allait mobiliser les étudiants en médecine? Si on allait proposer des contrats à des infirmières qui ne travaillent plus dans le secteur hospitalier, par exemple, pour venir en aide à ces gens pendant plusieurs mois! Ils ne tiennent plus! Ils le disent. Ce n'est pas pour rien qu'ils descendent dans la rue aujourd'hui, encore une fois.

 

Je pense que vous ne prenez pas vraiment la mesure de la situation. Nous sommes devant un grave problème de pénurie. Il faut les moyens. Il faut de l'argent aussi pour ces gens-là. Franchement, monsieur le ministre, il faudra revoir votre copie!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- Daniel Bacquelaine à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La gestion de la 2ème vague de COVID-19 et la stratégie de dépistage" (55001050P)

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les mesures contre le coronavirus" (55001059P)

09 Samengevoegde vragen van

- Daniel Bacquelaine aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De aanpak van de tweede coronagolf en de teststrategie" (55001050P)

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De coronamaatregelen" (55001059P)

 

09.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, nous avons le plaisir de vous retrouver sous une autre casquette.

 

Certes, la situation est préoccupante. Vous avez eu le courage, voire même l'austère devoir, de prendre des mesures fortes. Il faudra sans doute encore prendre de telles mesures. Mais dans le combat que nous menons contre cette épidémie, la stratégie du testing et de la recherche des foyers de contamination est fondamentale.

 

Je comprends que, lorsque des lignes de tests sont saturées, il faut évidemment passer à la priorisation. Bien entendu, les patients symptomatiques doivent être les premiers à être testés et ils doivent l'être rapidement avec un temps de réponse court pour pouvoir, ensuite, mettre en œuvre un tracing efficace. Si le temps de réponse est de cinq à six jours, le tracing est totalement inefficace. Donc, il fallait faire cette priorisation. Je rappelle que nombre de médecins généralistes aujourd'hui, avant cette priorisation, étaient monopolisés et ne pouvaient pratiquement plus soigner les malades, parce qu'ils devaient répondre au téléphone et faire du travail administratif au regard des tests, dont les résultats arrivaient de toute façon trop tard.

 

Si je conçois cela, je pense que le test salivaire est très important au niveau de la collectivité. Bien sûr, il emprunte aussi la ligne PCR et la sature aussi. Mais dès que nous aurons les machines en suffisance, la problématique devrait être réglée. Dès lors, où en est-on au niveau de la disponibilité des machines pour nos plateformes fédérales et comment utiliser le tracing de manière plus efficace en coordination avec les Régions pour faire en sorte que les clusters soient identifiés de manière plus précise, de manière dynamique et non statique?

 

Il importe de rechercher non seulement les personnes contaminées mais l'histoire des contaminations afin de mener aussi un travail de prévention plus efficace.

 

09.02  Frank Vandenbroucke, ministre: Madame la présidente, je crois que M. Bacquelaine, qui évidemment connaît très bien la première ligne en sa qualité de médecin, a bien défini le diagnostic. Si les médecins généralistes sont assaillis par des gens qui veulent se faire tester, le système bloque. C'est la raison pour laquelle nous avons défini des priorités.

 

Permettez-moi peut-être de rappeler à nouveau que "nous" sous-entend tous les ministres de la Santé publique, lundi, sous la présidence de M. Wouter Beke, représentant du gouvernement flamand. C'est M. Beke qui a présidé la réunion. Ensemble, nous avons pris la décision d'accorder la priorité aux patients symptomatiques en ce qui concerne le testing, en n'oubliant pas, évidemment, d'autres situations prioritaires, ainsi en cas de clusters signalés dans des maisons de soins ou dans les équipes de la police, ou encore des personnes qui appartiennent à des groupes-cibles, qui doivent être hospitalisées ou admises dans une institution. On a repriorisé le testing actuel.

 

Certes, vous avez raison: il y a potentiellement des stratégies très intelligentes, très efficaces, qui peuvent être développées sur la base de tests rapides, antigènes et de tests salivaires. Mais je veux quand même répéter ma précaution en la matière, notamment en ce qui concerne les tests salivaires. Dans quelle mesure sont-ils efficaces et suffisamment sensibles? Vous serez certainement d'accord avec moi pour dire qu'il faut le valider scientifiquement. Il faut les installer dans toute la chaîne d'analyse et, par exemple, les relier à la collecte de données.

 

Il faut donc adapter tous les systèmes! Cela prendra donc du temps. Même si, par exemple, à Liège, on découvre des effets très importants au niveau de leur capacité de testing, valider les tests et les installer dans un système national prendra du temps.

 

Le professeur Herman Goossens, microbiologiste d'Anvers, préside une task force testing. Celle-ci planche en la matière et définit les axes stratégiques de l'incorporation de tests salivaires ou tests antigènes dans la stratégie de testing. Accordez-moi un peu de temps! J'espère que d'ici quelques jours, je connaîtrai la définition de la stratégie; et sa concrétisation probablement encore quelques semaines plus tard. Bref, la mise en place de cette stratégie prendra du temps, mais elle aura lieu.

 

La présidente: Monsieur le ministre, je vous demanderai de conclure. Je voudrais aussi passer la parole à Mme Depoorter, que j'ai oublié de joindre. Mais avant cela, nous entendrons peut-être M. Bacquelaine pour sa réplique.

 

09.03  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, j'entends bien votre réponse. Puisque vous parlez de la task force testing, je m'étonne quand même que l'université de Liège, qui est à la base du testing salivaire et qui jouit d'une reconnaissance internationale en la matière, – on en parle au Canada, on en parle dans la presse internationale – ne soit pas associée à cette task force testing.

 

Je trouve que c'est une erreur. Il faudrait, me semble-t-il, l'associer puisque le testing des collectivités a une très grande importance. D'ailleurs, la Région wallonne a décidé de le faire pour le personnel des maisons de repos. Je pense qu'elle a raison de le faire. Il y a le testing nasopharyngé classique pour le dépistage individuel mais pour le dépistage de collectivités, il y a là une ligne à utiliser le plus rapidement possible de telle sorte que l'on puisse multiplier le testing dans les collectivités.

 

Je lis dans la presse ce matin qu'en Chine, après treize contaminations, à Qingdao, on fait soudainement dix millions de tests en quatre jours. C'est un peu fantasque mais j'estime que nous devons absolument tout mettre en œuvre pour disposer de machines dans nos laboratoires capables de multiplier les testings collectifs. (…)

 

09.04  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, het voordeel om als laatste in een debat aan het woord te komen, is dat die laatste spreker dan heeft gevolgd wat vóór hem of haar is verklaard. Ik zou daar graag eens op terugkomen.

 

Besturen in coronatijden is moeilijk. Dat begrijp ik. Uw erfenis is ook echt niet min.

 

U vraagt tijd om de testen te valideren. Ik begrijp dat ook. Ik wil er u echter even op wijzen dat ik begin maart 2020 hier op deze plek de sneltesten heb vermeld. Het is heel jammer dat ze nog niet zijn gevalideerd en dat er nog geen kader is. U hebt daar uiteraard geen schuld aan. Ik wil u echter vragen om snel te schakelen en onze ziekenhuizen en onze maatschappij snel die testen te laten gebruiken.

 

Mijnheer de minister, u vraagt ook geduld voor de mensen uit de zorg. Mijn echtgenoot, een huisarts, kan niet meer. Ik ben thuis vertrokken en voor geduld heeft hij geen tijd meer. Hij krijgt honderden telefoons per dag en ziet honderden patiënten. Het is heel moeilijk. U geeft aan dat het systeem zou blokkeren, indien de regering de teststrategie niet had gewijzigd. Vanmorgen lag het systeem echter twee uur lang plat, waardoor heel veel patiënten moesten worden ontgoocheld.

 

Mijnheer de minister, ik stel nu de vraag waarvoor ik hier sta. Ze gaat over de coronamaatregelen en over de coronabarometer. Zal u die barometer morgen meenemen naar het Overlegcomité om te vermijden dat wij een algemene lockdown krijgen? Zal u ervoor zorgen dat wij regionale en heel gerichte maatregelen zullen treffen?

 

Mijnheer de minister, in de commissie voor Volksgezondheid en in de bijzondere COVID-19-commissie hebben wij de voorbije maanden heel veel aanbevelingen gedaan.

 

Zal u onze aanbevelingen meenemen? Zullen wij een parlementair debat over die aanbevelingen houden? Zullen wij samen de huidige crisis kunnen aanpakken of zullen de parlementsleden aan de zijlijn moeten staan en toekijken, zoals het was?

 

09.05 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Depoorter, ik zal u misschien verrassen als ik zeg dat ik bereid ben om de schuld voor alles op mij te nemen. Dat is eigen aan politieke verantwoordelijkheid, men moet de schuld voor alles op zich nemen en dat is geen enkel probleem.

 

Wij hebben maandag onder voorzitterschap van Wouter Beke beslist dat we de teststrategie zouden veranderen omdat die beslissing dringend moest worden genomen. Dat is jammer genoeg uitgelekt waardoor uw man en andere huisartsen natuurlijk boos waren. Ik was een van de negen betrokkenen en aangezien iemand het moest uitleggen ben ik het dinsdag beginnen uitleggen. Ik zal dat blijven doen, dat is eigen aan politieke verantwoordelijkheid.

 

Als het systeem twee uur platligt, dan heb ik daar niet zoveel mee te maken. Maar goed, we zijn allemaal verantwoordelijk, de Vlaamse en de federale regering samen.

 

Wat u verder zegt is juist, wij moeten snel schakelen. Het is echter precies dat snelle schakelen wat het voor uw man en veel andere mensen op het terrein ook moeilijk maakt, dat moeten we ook beseffen.

 

Ik ben geïnspireerd door wat u hier zegt over de barometer en de rol van het Parlement, ik hoop dat mijn collega's het mij niet kwalijk nemen. De barometer is een heel belangrijk project, maar we moeten nu beseffen dat als men in het oog van de storm zit een barometer niet direct een grote hulp is. Men zit in het oog van de storm en er moeten dus beslissingen genomen over de manier waarop men uit die storm kan raken, hoe men zich ertegen kan beschermen. Als men uit de storm is, dan wordt zo'n barometer weer zeer relevant en dan moet men over dat instrument effectief beschikken.

 

Onze eerste minister, Alexander De Croo, heeft deze week bij verschillende gelegenheden gezegd dat we nu een strategie moeten ontwikkelen om, eens we uit de storm zijn, tot een houdbare situatie te komen. Hij heeft daarin gelijk, vind ik. Die strategie moeten we vastleggen en dat is een afspraak die we moeten maken met de bevolking. U hebt trouwens een punt als u zegt dat het Parlement moet meedenken als men zo'n strategie gaat bepalen, daar ben ik het mee eens. We moeten dus met zijn allen een strategie bepalen om terug naar een houdbare situatie te gaan als we ons kunnen redden uit de storm. We moeten dat met alle regeringen bespreken en we zullen dat ook doen. Het is ongetwijfeld ook iets waarover het Parlement moet nadenken.

 

09.06  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de minister, we zitten in de storm, maar we moeten ons ook eens afvragen hoe we daarin zijn terechtgekomen. In de zomer is de commissie voor Gezondheid en de bijzondere commissie in verband met de COVID-19-pandemie verschillende keren samengekomen. Daarin hebben wij heel duidelijk gepleit voor een regionale aanpak. De provincie Antwerpen heeft een regionale aanpak doorgevoerd, andere provincies of regio's niet. Nu zitten we in de storm en nu moeten we inderdaad roeien.

 

Wij moeten echter gericht roeien. We moeten ervoor zorgen dat onze sociale en culturele werking blijft behouden, dat onze patiënten geestelijk niet afglijden en dat onze zorgverstrekkers hun werk kunnen doen.

 

Tijd en nalatigheid zijn de grootste bondgenoten van het virus. Voor crisisbeheer hebben we absoluut geen tijd. We moeten nu accuraat handelen. Als we sneltesten inzetten, dan kunnen we ook de presymptomatische patiënten aanpakken. Al van bij het begin van deze crisis weten we dat dit heel belangrijk is.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Vraag van Koen Metsu aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De terrorismebestrijding n.a.v. de initiatieven van de Franse president" (55001051P)

10 Question de Koen Metsu à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La lutte contre le terrorisme à la suite des initiatives du président français" (55001051P)

 

10.01  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer en mevrouw de minister, gisteravond waren wij getuige van een innemend eerbetoon aan Samuel Paty. Ik ga ervan uit dat onze gedachten allemaal bij hem en bij zijn naasten zijn. De heer Paty, een leerkracht, een man, een papa, werd onthoofd, omdat hij leerkracht was, op drie uur rijden van het Parlement.

 

Wat ik vroeger op de schoolbanken geleerd heb, is onder andere dat men niet hoeft te redetwisten of te discussiëren over de exacte wetenschap: 1 plus 1 blijft 2 en de wereld is rond. Maar maatschappijleer, het vak dat de heer Paty doceerde, is geen exacte wetenschap. Onze maatschappij is geen exacte wetenschap.

 

Mevrouw de voorzitster, u hebt het heel mooi gezegd. Mensen als de heer Paty proberen het venster op die wereld te openen. En dat is belangrijk, ook in een integratieproces. Men moet weten in welk maatschappijmodel men terechtkomt, wat onze waarden zijn, wat onze normen zijn en dat het hier geen islamitische staat is. Die leraar werd het slachtoffer van een islamitische terrorist. Nogmaals, in Parijs.

 

President Macron kondigde straffe maatregelen aan: 200 illegale criminelen zullen uitgewezen worden en 51 dubieuze vzw's en verenigingen zullen ontbonden worden. Ook zal men op de sociale media nagaan wie steunbetuigingen gepleegd heeft, en ook zij zullen strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Wij hebben gisteren in de commissie voor Defensie een debat gehouden, waarvoor de leden van de commissie voor Binnenlandse Zaken waren uitgenodigd, over het weghalen van de militairen uit ons straatbeeld. De N-VA was gisteren de enige partij die verdedigde dat de militairen niet weg kunnen en niet weg mogen, ondersteund door de politie, want zij hebben de capaciteit helemaal niet.

 

Als het regent in Parijs, druppelt het hier in Brussel. Dat is een dure les, die het verleden ons al had moeten leren. Ik stel dus de vraag: wat zullen wij nu doen; wat zal de regering doen. Zullen wij opnieuw reactief handelen? Moet er eerst weer iets gebeuren? Of zullen wij nu mee preventief handelen, op dezelfde golf (…)

 

10.02 Minister Vincent Van Quickenborne: Mijnheer Metsu, wat vorige week in Frankrijk is gebeurd, is weerzinwekkend en onaanvaardbaar. De westerse democratie werd in haar hart getroffen. Het was een aanslag op onze vrije meningsuiting en wij zullen nooit toelaten dat aan onze vrijheden wordt getornd. Meer nog, het is onze plicht om, zoals Samuel Paty, die waarden over te dragen aan onze kinderen.

 

Ik heb gisteren de Franse ambassadrice ontvangen en ik heb onze deelneming betuigd na die laffe daad. Ik heb ook de steun van ons land aangeboden. Sinds de aanslagen en de parlementaire onderzoekscommissie hebben wij significante vooruitgang geboekt in ons land: landen werken samen en diensten werken samen om terreur op te sporen en terug te slaan. Wij patrouilleren op het internet tegen hatespeech, wij zetten haatpropagandisten op de terroristenlijst. Wij hebben één boodschap voor wie hier haat en terreur zaait: wij vervolgen u, wij veroordelen u en wij zetten u uit het land.

 

Wat ik echter niet zal doen, wat wij niet mogen doen, is in de val trappen van dezelfde extremisten, want zij willen maar een iets: zij willen verdeeldheid zaaien, zij willen mensen tegen elkaar opzetten en zij willen gemeenschappen afschilderen als de vijand.

 

Het dreigingsniveau in ons land blijft op niveau twee, maar – dat wil ik er uitdrukkelijk aan toevoegen – er is reden tot alertheid en er is zeker geen reden tot zelfgenoegzaamheid. Het nulrisico bestaat niet, dat weten wij. Onze inlichtingendiensten zijn dag en nacht bezig om de veiligheid van onze burgers te garanderen. De Franse strijd is ook onze strijd; wij staan schouder aan schouder.

 

Ce qui distingue la barbarie de la civilisation, c'est la règle de droit.

 

Wat de beschaving onderscheidt van de barbarij, is onze rechtsstaat. Daar geven we geen millimeter aan toe.

 

10.03 Minister Annelies Verlinden: Ik sluit mij vanzelfsprekend volmondig aan bij alle blijken van medeleven die al aan de Fransen werd betuigd. Als aanvulling op het antwoord van de minister van Justitie kan ik u verzekeren dat de veiligheid van zowel de scholen als die van alle andere potentiële doelwitten van nabij wordt opgevolgd door de lokale en de federale politie, in nauw overleg met het OCAD en het Crisiscentrum. Dat is onder meer geregeld in een ministeriële omzendbrief voor de lokale politie die voorziet in nauw overleg tussen de lokale politie en de scholen. Die zogenaamde PLP 41 van 2006 werd in 2018 aangevuld met richtlijnen met het oog op concrete afspraken in een protocol tussen schooldirectie en politie inzake dreigingen van terrorisme en extremisme. Op die manier wordt ook een link gelegd met lokale inlichtingen- en veiligheidscellen en de lokale taskforce van het Actieplan Radicalisme. Ik kom daar straks op terug.

 

10.04  Koen Metsu (N-VA): Ik dank u beiden voor het duidelijk antwoord. Maar laat het duidelijk zijn: ik had mijn vraag gericht aan de eerste minister. Ik wilde namelijk van de eerste minister een krachtdadig signaal, dezelfde eerste minister, die daarstraks verrast was toen de voorzitster hem het woord gaf om hulde te brengen aan ons buurland.

 

Mijnheer Van Quickenborne, van u onthoud ik vooral dat we meegaan op de Franse golf. U zit dan wel met een groot probleem. U regeert samen met Groen en Ecolo. Een van de voorzitters van Ecolo tweette vanmorgen dat ze iedereen een hele fijne dag wenst, sauf au gouvernement français, want dat had iets te dwangmatige en iets te stringente beslissingen genomen. Dat is gewoon ronduit schandalig. Ik ben heel benieuwd hoe u daarmee zal omgaan. Ik wil afronden met een mooi citaat dat heel toepasselijk is voor vandaag: to teach is to open someone's eyes. Beste federale regering, open uw ogen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Samengevoegde vragen van

- Ortwin Depoortere aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De aanpak van islamitische verenigingen na nieuwe terreur in Duitsland en Frankrijk" (55001046P)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De stand van zaken m.b.t. de radicale dreiging in België" (55001052P)

11 Questions jointes de

- Ortwin Depoortere à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La lutte contre les associations islamistes suite aux actes terroristes en Allemagne et en France" (55001046P)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'état de la situation concernant la menace du radicalisme en Belgique" (55001052P)

 

11.01  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de minister, de executie, de onthoofding van een Franse leraar, Samuel Paty door een islamist brengt in Frankrijk, veel te laat, een aantal maatregelen met zich mee om onze manier van leven te vrijwaren van deze islamitische fanatici. Te laat, omdat dit weerzinwekkend voorbeeld geen alleenstaand feit is, maar een zoveelste terreurdaad op rij.

 

Er wordt een aantal maatregelen in Frankrijk vooropgesteld: een verbod op islamitische stichtingen die haaks staan op onze democratie, het opsporen van vreemdelingen die extremistische islamitische denkbeelden verspreiden, politieonderzoek naar steunbetuigingen aan de dader van de onthoofding en controle op imams.

 

In ons land blijft het in verhouding oorverdovend stil, zeker als het gaat over het benoemen van het probleem, het benoemen van de oorzaak en dat is de extremistische islam. Onthoofding van een leraar die de vrijheid van meningsuiting wil illustreren in zijn klas is duidelijk minder verontwaardiging waard, want waar blijven de straatprotesten, waar blijven de knievallen, waar liggen de rouwregisters, wie maakt de muurschilderingen van het slachtoffer, waar blijven de Pano-reportages? Ik heb ze allemaal niet opgemerkt de afgelopen dagen.

 

Ik richt mij tot de regering, tot u mevrouw de minister, vooraleer ook hier een terreuraanslag aan de orde is. Welke maatregelen zult u nemen om het islamextremisme in dit land met tak en wortel uit te roeien?

 

11.02  Philippe Pivin (MR): Madame la présidente, madame la ministre, c'est après et pour avoir donné un cours sur la liberté d'expression, c'est après et pour avoir montré des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo que M. Samuel Paty a été sauvagement assassiné.

 

Nous ne pouvons que tous, ici, nous joindre à l'hommage qui lui a été rendu, hier soir, à la Sorbonne, avec des mots que j'ai trouvés aussi justes qu'émouvants.

 

Victime d'un lynchage sur les réseaux sociaux, de plaintes de parents d'élèves pour diffusion d'images pornographiques – vous m'avez bien entendu, diffusion d'images pornographiques –, M. Paty a été convoqué au commissariat de police quatre jours avant d'être assassiné. À ma connaissance, il n'a bénéficié d'aucune protection particulière que ce soit au niveau académique ou que ce soit de la police, avant d'être décapité au nom de l'islam.

 

Le gouvernement français a d'ores et déjà annoncé des actions concrètes: renforcement de la sécurité des établissements scolaires, mise en place d'un plan conjoint de l'Intérieur et de la Justice.

 

Madame la ministre, ce terrible événement nous a tous choqués en raison du caractère odieux de sa réalisation, mais également de la personnalité de la victime. Il s'agit d'un niveau d'horreur qui – je crois – n'avait jamais été atteint au cœur de la diffusion de l'enseignement, mais aussi au cœur de l'enfance, de l'adolescence. Et nous ne pouvons évidemment pas nous empêcher de penser à nos propres écoles, à nos propres enseignants, à nos propres enfants.

 

En Belgique, je sais que l'accord de gouvernement prévoit une mesure contre le radicalisme. Vous savez comme moi, madame la ministre, qu'encore aujourd'hui, un certain nombre des recommandations de la commission à laquelle j'ai participé n'ont pas encore été mises en œuvre. Et nous n'avons pas besoin de nouvelles attaques terroristes pour savoir que le radicalisme islamiste est latent dans notre société.

 

Madame la ministre, j'en arrive ainsi à mes questions auxquelles vous avez déjà partiellement répondu à l'occasion de votre réponse à la question de mon collègue Koen Metsu en évoquant la PLP 41. Combien de cas d'agressions ou de menaces liées au radicalisme religieux ont-ils été enregistrés ces dernières années? Quel est le niveau global de la menace dans ce domaine en Belgique? Prenez-vous des mesures particulières suite à ce qui s'est passé en France?

 

11.03 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitter, in antwoord op deze vragen kan ik hernemen wat ik daarnet al zei, namelijk dat terrorisme en extremisme geen plaats hebben in België of in Europa en dat wij die beide verwerpelijke fenomenen met alle mogelijke middelen zullen blijven bestrijden, ook in de komende maanden en jaren.

 

Zoals u allicht al weet, speelt de Belgische bestrijding van terrorisme en extremisme zich op verschillende fronten af en vormt die strijd een onderdeel van het Nationaal Veiligheidsplan. Zowel op bestuurlijk als op gerechtelijk vlak wordt elke vorm van terrorisme hard aangepakt.

 

Het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging, het OCAD, evalueert permanent de dreigingen en maakt punctuele en strategische evaluaties en adviezen, zowel op eigen initiatief als op vraag van derden. Naar aanleiding van de recente aanslagen in Duitsland en spijtig genoeg afgelopen vrijdag ook in Frankrijk, heeft het OCAD onmiddellijk een analyse uitgevoerd. Op basis van die evaluatie bepaalt het Crisiscentrum de nodige maatregelen, gaande van verhoogde waakzaamheid tot zeer concrete fysieke beveiliging van eventueel mogelijke doelwitten. Het Crisiscentrum bepaalt ook telkens welke politie- en veiligheidsdiensten die maatregelen moeten uitvoeren.

 

Le parquet fédéral et la police judiciaire fédérale, y compris les unités spéciales, mènent en outre des dizaines d'enquêtes concernant diverses formes d'extrémisme et de terrorisme. Ces opérations sont organisées en étroite collaboration avec les services de renseignement ainsi que des partenaires étrangers. Cette collaboration a été couronnée de succès. En effet, plusieurs attentats terroristes ont été déjoués au cours des dernières années. Vous comprendrez que nous ne pouvons pas vous donner de plus amples informations, vu les enquêtes en cours. 

 

Par ailleurs, j'ai l'intention d'évaluer le plan radicalisme et de le rebaptiser "plan stratégique extrémisme", un terme qui me semble mieux en recouvrir le contenu. J'y reviendrai plus en détail dans ma déclaration de politique générale. Le rôle proactif des propagandistes de haine et le rôle incendiaire des réseaux sociaux y seront certainement examinés.

 

Comme nous l'avons aussi vu tout récemment plus près de chez nous, à Puurs, l'extrémisme a tenté d'utiliser les réseaux sociaux pour détourner un incident naturellement inacceptable et monter les gens les uns contre les autres.

 

De recente aanslagen hebben het terrorisme opnieuw onder de aandacht gebracht, maar ik kan u verzekeren dat onze diensten permanent zijn en zullen blijven werken. Ik wil hen langs deze weg daarvoor dan ook nogmaals hartelijk bedanken. Zij zijn essentieel in de strijd tegen het steeds barbaarser wordende terrorisme, zoals we helaas opnieuw hebben moeten vaststellen.

 

Dit is een opdracht die ik de komende maanden en jaren schouder aan schouder met de minister van Justitie zal uitvoeren.

 

11.04  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

De oorzaak is wel degelijk de radicale islam, het islamisme en niet de brave burger, de brave Vlaming die zijn verontwaardiging wil tonen op straat. Het is daarom beter om op tijd daden te tonen dan in gelatenheid af te wachten. Het is beter om onmiddellijk werk te maken van het uitroeien van het islamextremisme dan het misbruik te laten maken van onze democratische waarden. Het is beter onze democratie nu te redden dan onze bevolking, onze leraars, onze cartoonisten het slachtoffer te laten worden van deze islamisten. Onze bevolking beschermen tegen zij die haar willen vernietigen, dat is uw taak.

 

11.05  Philippe Pivin (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour les précisions que vous nous avez apportées. Je comprends évidemment que vous ne puissez pas aller dans le détail. Il y a, vous le savez, une évolution dans le radicalisme religieux et dans le terrorisme. Nous devons pouvoir y répondre de façon efficace, adéquate et rapide. Je pense qu'il est notamment grand temps de remettre sur la table certaines des recommandations qui ont été faites. Je songe, par exemple, à la détection des signaux faibles, et ce n'est certainement pas mon collègue et voisin, ancien président de notre commission Attentats, qui me contredira sur ce point. Je crois que c'est utile. Vous savez aussi que notre groupe, le MR, est à vos côtés pour tout ce qui doit être enclenché.

 

Nous avons déjà eu des signaux d'alerte. Les attentats de Paris ont eu lieu quelques mois avant les attentats de Bruxelles. Il faut y être attentif. Il faut pouvoir anticiper. En effet, il est illusoire, madame la ministre, de penser que nous serions à l'abri de ce type de phénomènes ici, en Belgique.

 

La présidente: Vous voulez intervenir sur un fait personnel mais il n'y en a pas eu, tout à l'heure, monsieur Vanden Burre.

 

11.06  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): (…)

 

La présidente: Ce n'est pas un collègue!

 

11.07  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la présidente, quand cela concerne un président de parti, je pense qu'il est normal de réagir.

 

La présidente: Non, le fait personnel concerne un membre de l'assemblée. La question ne portait pas sur un membre de l'assemblée. Je propose de continuer. J'entends bien, mais le Règlement parle de fait personnel dès lors qu'un membre de l'assemblée est concerné.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

12 Question de Eric Thiébaut à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les policiers touchés par le COVID-19 et la stratégie de dépistage" (55001043P)

12 Vraag van Eric Thiébaut aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De coronabesmettingen bij de politie en de teststrategie" (55001043P)

 

12.01  Éric Thiébaut (PS): Madame la ministre, chers collègues, je voudrais tout d'abord adresser tous mes vœux de bon rétablissement à Mme Sophie Wilmès. Je lui souhaite beaucoup de courage ainsi qu'à ses proches.

 

Madame la ministre, aujourd'hui, la pandémie peut toucher tous les citoyens sans distinction et je suis particulièrement inquiet pour nos forces de police. Nos policiers sont extrêmement exposés sur le terrain et ils jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le coronavirus. Dans ma région, par exemple, on dénombre 80 policiers touchés rien que pour la zone de police de Mons et une cinquantaine pour la zone de police de La Louvière. C'est énorme!

 

Que se passe-t-il concrètement dans un commissariat lorsqu'un policier est positif au COVID? Il est évidemment  écarté et ses collègues sont mis en quarantaine. Mais, si le testing n'est pas organisé pour tous ses collègues et si le résultat de ce testing doit être attendu sept jours, on risque de devoir fermer un très grand nombre de commissariats dans les semaines à venir. Si on n'adapte pas la stratégie de testing, on court vraiment à la catastrophe au niveau de la police. Il faut tout mettre en œuvre pour préserver nos policiers. Nous avons plus que jamais besoin d'eux sur le terrain.

 

Madame la ministre, avez-vous conscience du problème que pose la stratégie de testing actuelle pour nos forces de police? Avez-vous l'intention de l'adapter? Avez-vous une idée de la proportion de policiers écartés dans le Royaume, soit parce qu'ils sont testés positifs, soit parce qu'ils sont mis en quarantaine? Enfin, les zones de police locales pourront-elles compter à l'avenir sur le soutien de la police fédérale? Pourrons-nous avoir des renforts de la police fédérale, étant donné le risque de manque de personnel dans les prochains jours?

 

12.02  Annelies Verlinden, ministre: Monsieur Thiébaut, la task force de la police intégrée suit de très près la situation relative à la capacité des zones de police locale et de la police fédérale. La task force a créé un centre de contact qui recueille toutes les informations en matière de capacité et d'absentéisme. La task force GPI incite les zones de police locale à déclarer immédiatement leurs chiffres d'absentéisme liés au COVID-19 afin que les actions proactives puissent être prises en cas de problème opérationnel potentiel.

 

La situation n'est pas la même sur tout le territoire. Il existe en effet de fortes différences régionales et locales. J'ai été informée de la fermeture d'un bureau de police et d'un commissariat dans la province de Namur mais nous suivons la situation de près.

 

Les provinces du Hainaut, de Liège et la Ville de Bruxelles enregistrent le plus grand nombre d'absences dues à une suspicion de contamination ou à une mise en quarantaine obligatoire. Plusieurs accords ont été conclus entre les zones de police locale et la police fédérale. Par exemple, la task force GPI doit immédiatement être informée lorsqu'une zone de police locale risque de ne plus être en mesure de fournir l'ensemble de ses services.

 

Tant la police fédérale que la police locale doivent d'abord prendre les mesures nécessaires en interne afin de continuer à garantir les missions de base. Au cas où les zones de police locale ne pourraient vraiment plus remplir leurs fonctions de base, il convient de faire appel à d'autres zones de police locale pour fournir un appui. Les zones de police locale peuvent évidemment solliciter l'appui de la police fédérale dans le cadre du maintien du respect des mesures sanitaires.

 

En ce qui concerne le dépistage, le ministre de la Santé publique a également accepté d'accélérer, à la suite d'un courrier de mon cabinet hier, l'accès aux possibilités de dépistage pour la police, les services d'incendie, les centrales d'urgence 112 et 101 et les services de secours, ainsi que de donner la priorité à ces tests dans les différents laboratoires afin que la perte de capacité d'action opérationnelle puisse ainsi également être réduite au maximum. Je vous remercie.

 

12.03  Éric Thiébaut (PS): Madame la ministre, je vous remercie. J'avais bien entendu que vous demandiez à ce que les policiers deviennent prioritaires dans la phase de testing. J'espère aussi que nous pourrons compter sur la même démarche pour nos pompiers dont le rôle est aussi essentiel.

 

Par contre, je suis quelque peu inquiet par rapport à votre déclaration quant aux possibilités de renfort pour nos zones locales. J'ai eu l'écho qu'en fait, on demandait aux zones locales de demander du renfort d'abord aux zones voisines. Mais les zones voisines connaissent toutes le même problème. Vraiment, je vous invite à imposer à notre police fédérale qu'elle vienne en aide plus efficacement à nos zones.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

13 Vraag van Vicky Reynaert aan Meryame Kitir (Ontwikkelingssamenwerking en Grote Steden) over "Humanitaire hulp aan de Sahel" (55001041P)

13 Question de Vicky Reynaert à Meryame Kitir (Coopération au développement et Grandes villes) sur "L'aide humanitaire au Sahel" (55001041P)

 

13.01  Vicky Reynaert (sp.a): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, de Verenigde Naties luidden deze week de alarmbel. De landen van de centrale Sahel worden geconfronteerd met meerdere crisissen tegelijkertijd. Er is een veiligheidscrisis, een economische crisis, een vluchtelingencrisis en een voedselcrisis. Er heerst dus ook hongersnood.

 

Corona heeft die situatie in de centrale Sahel nog erger gemaakt. Internationale organisaties geven al een tijdje aan dat de schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht toenemen, alsook het geweld tegen vrouwen en kinderen. Bij honger, ziekte en oorlog zijn het vaak meisjes en vrouwen die de zwaarste klappen krijgen, waardoor kwetsbare groepen nog kwetsbaarder worden.

 

Mevrouw de minister, de sp.a is ervan overtuigd dat internationale solidariteit noodzakelijk is. Immers, enkel door solidariteit bouwen wij ook daar aan stabiliteit, waar wij allemaal belang bij hebben. U hebt deze week de handschoen al opgenomen. U hebt deze week 8 miljoen euro extra humanitaire hulp uitgetrokken voor drie landen in de Sahel, namelijk voor Burkina Faso, Mali en Niger. Die hulp was terecht want meer dan noodzakelijk.

 

Tegelijkertijd is het echter ook van belang dat wij die humanitaire hulp koppelen aan structurele hulp. Alleen op die manier zullen wij het tij immers kunnen keren.

 

Mevrouw de minister, ik heb twee vragen voor u.

 

Ten eerste, welke effecten verwacht u van de humanitaire hulp die u nu hebt toegezegd? Ten tweede, hoe koppelt u die hulp aan de structurele ondersteuning, zodat wij op een duurzame manier een oplossing kunnen vinden voor de crisissen die de regio in kwestie zo zwaar treffen?

 

13.02 Minister Meryame Kitir: Mevrouw de voorzitster, mevrouw Reynaert, dank u voor uw vraag. Op dit moment zijn er 13 miljoen mensen die dringend behoefte hebben aan hulp in de Sahelregio. Dat is anderhalve keer meer dan verwacht werd en het laat zien dat corona ook daar, zonder ziekenhuizen vol coronapatiënten, een enorme impact heeft. Als je dat ziet, kun je niet anders dan handelen. Dat is precies wat België heeft gedaan, met 5 miljoen euro extra voor de activiteiten van het Rode Kruis in Niger en Mali, en met 3 miljoen euro extra voor het werk van de VN in Burkina Faso. Op die manier dragen we substantieel bij aan de noodhulp in de regio.

 

Inderdaad, ook nu weer zijn het de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, die worden geraakt. We redden letterlijk levens met zuiver drinkwater en met medische zorg. Als je op de vlucht bent met je familie, is het niet evident om daar aan te geraken. Wij investeren ook op langere termijn met die noodhulp, door lokale boeren te voorzien van zaden om hun levensonderhoud te garanderen. Enkel met duurzame oplossingen op lange termijn kunnen we het leven daar draaglijker maken. De regio is in oorlog, klimaatverandering is daar vandaag al een realiteit en COVID heeft het werk er niet gemakkelijker op gemaakt. Door steun te geven aan Belgische hulporganisaties en door samen te werken met lokale besturen daar, gaan we de uitdaging aan. Samen werken we aan onze ambities, aan internationale solidariteit.

 

Uiteraard zijn we er nog niet. Corona is een reset, geen eindpunt. Er is behoefte aan een totaaloplossing en daar zal ik op inzetten.

 

13.03  Vicky Reynaert (sp.a): Mevrouw de minister, wij kunnen dergelijke crisissen inderdaad alleen met solidariteit bestrijden, ook in de toekomst. Humanitaire hulp is noodzakelijk maar geen eindoplossing. Een politiek antwoord is de weg vooruit. Ik ben blij dat u de noodzaak van ondersteuning in deze regio benadrukt, ook op langere termijn. Er is nood aan een bredere strategie voor de Sahel. Als wij streven naar een langdurige oplossing voor de Sahel, mogen wij zeker de positie en de rol van vrouwen en meisjes niet vergeten. U kunt daar, namens België, het voortouw nemen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Fin des questions orales.

 

14 Vœux du Roi

14 Wensen van de Koning

 

Par lettre du 19 octobre 2020, le chef de cabinet du Roi m'a transmis les voeux de Sa Majesté le Roi pour le succès des travaux de notre Assemblée.

Bij brief van 19 oktober 2020 heeft de kabinetschef van de Koning mij de wensen van Zijne Majesteit de Koning voor het welslagen van de werkzaamheden van onze Vergadering overgezonden.

 

15 Constitution

15 Wettig- en voltalligverklaring

 

Par message du 13 octobre 2020, le Sénat de Belgique nous fait connaître qu'il s'est constitué en sa séance de ce jour.

Bij brief van 13 oktober 2020 brengt de Belgische Senaat ons ter kennis dat hij in de vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

Scrutins

Geheime stemmingen

 

16 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du second suppléant d’un membre effectif néerlandophone - Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données – Nomination d’un membre francophone féminin

16 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de tweede plaatsvervanger van een Nederlandstalig werkend lid - Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit – Benoeming van een Franstalig vrouwelijk lid

 

Vu que le nombre de suffrages émis est insuffisant, nous devons reporter à une prochaine séance plénière le dépouillement des scrutins pour ces nominations.

Aangezien het aantal uitgebrachte stemmen onvoldoende is, dienen wij het opnemen van de stemmen van deze benoemingen uit te stellen naar een latere plenaire vergadering.

 

La problématique des scrutins secrets dans le contexte de la COVID-19 sera discutée au cours d’une prochaine Conférence des présidents.

De bespreking van de problematiek van de geheime stemmingen in COVID-19-context zal plaatsvinden in een volgende Conferentie van voorzitters.

 

Pas d’observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Proposition de loi

Wetsvoorstel

 

17 Proposition de loi modifiant la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé en vue de la remise de l'entrée en vigueur des dispositions légales sur l'établissement des pharmacies ouvertes au public (1574/1-3)

17 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid met het oog op het uitstel van de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen inzake de vestiging van voor het publiek opengestelde apotheken (1574/1-3)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Jan Bertels, Patrick Prévot, Nawal Farih.

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

Le rapporteur est Mme Sofie Merckx. Souhaitez-vous prendre la parole, madame?

 

17.01  Sofie Merckx, rapporteur: Madame la présidente, j'avais compris que j'étais obligée de lire le rapport, étant donné que le texte a été approuvé seulement hier en commission.

 

La présidente: C'est la raison pour laquelle je vous propose de faire ce rapport oral. Vous avez la parole. 

 

17.02  Sofie Merckx, rapporteur: Mevrouw de voorzitter, onderhavig wetsvoorstel nr. 1547 wijzigt de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid met het oog op het uitstel van de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen inzake de vestiging van de voor het publiek opengestelde apotheken. Het werd ingediend door mevrouw Farih en de heren Bertels en Prévot. Het wetsvoorstel verkreeg urgentie tijdens de plenaire vergadering van 15 oktober 2020 en werd besproken in de commissie voor Gezondheid op dinsdag 20 oktober. Door die hoogdringende behandeling is er nu mondeling verslag.

 

De heer Bertels, de hoofdindiener, licht in de commissievergadering toe dat de in 2018 goedgekeurde wet die onder meer de vestiging van de voor het publiek opengestelde apotheken regelt, ook voorziet in de opheffing van de zogenaamde vestigingscommissie bij het FAGG. Artikel 63 van de wet regelt de inwerkingtreding van de betrokken artikelen op een door de Koning te bepalen datum, uiterlijk twee jaar na bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, namelijk 16 november 2020. Aangezien de uitvoeringsbesluiten onder meer betrekking hebben op de vergunningsvoorwaarden en procedures, zijn ze essentieel voor de toepassing van de nieuwe wettelijke bepalingen. Maar die uitvoeringsbesluiten werden onder andere door de periode van lopende zaken nog niet genomen. Bovendien werden er voor bepaalde artikelen, onder meer omtrent de onlineverkoop door apotheken, procedures tot vernietiging aanhangig gemaakt bij het Grondwettelijk Hof. Om die redenen is het nodig om de inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 2018 met één jaar uit te stellen, tot 1 december 2021.

 

Tijdens de algemene bespreking in de commissie rees bij meerdere leden de vraag of een uitsteltermijn van één jaar wel volstaat. Andere leden wezen dan weer op de mogelijkheid om in het najaar van 2021 overgangsbepalingen te nemen, mocht de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet op tijd beschikbaar zijn.

 

De heer Bertels bevestigde dat de termijn van één jaar voldoende zal zijn.

 

Tot slot, het overleg met de actoren op het terrein is een belangrijke factor. De commissieleden gaven aan er nauwgezet op toe te zien dat dat grondig gebeurt.

 

Er werden geen verdere opmerkingen gemaakt; alle artikelen en het gehele wetsvoorstel werden in commissie unaniem aangenomen.

 

La présidente: Je vous remercie pour votre rapport, madame Merckx.

 

Trois intervenants sont inscrits sur la liste: Mme Depoorter, M. Bertels et Mme Fonck.

 

17.03  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, wij zullen het voorliggend wetsvoorstel uiteraard steunen omdat de rechtszekerheid en de continuïteit van de zorg en de bereikbaarheid van de apotheken zeer belangrijk zijn.

 

Ik heb hier wel een kanttekening bij gemaakt in de commissie, die ik nu ook nog eens meedeel: de sector zou geruster zijn geweest mochten wij over twee jaar hebben gesproken. Dat is niet meegenomen in het voorstel, maar dat neemt uiteraard niet weg dat wij een evaluatie kunnen doen mocht het nodig zijn en dat wij de termijn zouden kunnen verlengen in de toekomst.

 

Een andere kanttekening is dat er op dit moment een procedure loopt en dat wij er absoluut zeker van willen zijn dat de tijd voldoende ruim zal zijn om die procedure afgerond te krijgen voor het goede functioneren van de sector.

 

17.04  Jan Bertels (sp.a): Ik dank mevrouw de rapporteur voor het correcte verslag.

 

Collega's, de apothekers staan mee in de frontlinie in de strijd tegen COVID-19 die wij nu kennen. Zij doen fantastisch werk als eerstelijnszorgverleners. Ik wil dan ook uitdrukkelijk alle collega's danken die unaniem, zoals uit het verslag blijkt, dit wetsvoorstel mee steunen om ervoor te zorgen dat er geen rechtsonzekerheid ontstaat over de vestiging van apotheken.

 

Zoals ik al tegen mevrouw Depoorter gezegd heb in de commissie, de termijn van één jaar is, gelet op de werkzaamheden van onder meer het Grondwettelijk Hof, een redelijke termijn. Wij zullen ervoor zorgen dat binnen die termijn van één jaar een met de sector en het FAGG overlegd uitvoeringsbesluit zal worden opgemaakt. Dat zal kunnen gebeuren binnen één jaar indien het Grondwettelijk Hof zijn normale timing aanhoudt. Er zit zelfs nog een beetje marge op.

 

Voor de collega's die het gevraagd hebben, natuurlijk zal dit gebeuren na overleg van de bevoegde minister met de sector. Wij zullen daar als parlementleden op kunnen toezien. De belangrijkste vaststelling is dat wij dit Kamerbreed steunen en dat wij er Kamerbreed voor zorgen dat er geen rechtsonzekerheid ontstaat voor onze apotheken. Dat is een goede zaak.

 

17.05  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, nous soutiendrons ce texte.

 

Pour ce qui concerne le délai qui vient d'être évoqué, finalement personne ne sait si un an sera suffisant. Il est clair qu'une prolongation de deux ans de la mesure aurait, sans doute, permis d'avoir un maximum de certitudes.

 

Si un souci devait subvenir, il faudra procéder, chers collègues, à une nouvelle prolongation. Et si tel devait être le cas, je vous invite à plaider pour que cela ne se fasse pas à la dernière minute.

 

Je voudrais surtout insister sur un point. Certes, il en a été question, mais ce qui s'est passé durant ces dernières années m'incite à la prudence. Je souhaite qu'une concertation effective soit organisée dans le cadre de ce dossier, mais aussi au sujet de la question du nombre et de la répartition des pharmacies de façon globale. Selon moi, saucissonner les différents aspects n'est pas la solution la plus correcte qui soit vis-à-vis du secteur.

 

Chers collègues, je vous remercie d'ores et déjà de bien vouloir veiller à ce que la concertation ne se limite pas à des mots, mais qu'elle se concrétise dans les actes. Il appartiendra, en outre, au ministre de la Santé de prendre ses responsabilités en la matière puisque toute une série d'interrogations persistent à ce stade.

 

17.06  Jan Bertels (sp.a): Mevrouw Fonck, zoals u weet, en zoals ook in de commissie is gezegd, de wet en de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten zijn het resultaat van een pact dat werd gesloten met de sectoren. Het uitstel van één jaar is overlegd met onder meer de APB en OPHACO. Het spreekt voor zich dat er verder overleg zal worden gepleegd voor de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten.

 

Waarom één jaar? De periode van één jaar zou normaliter voldoende moeten zijn op voorwaarde dat het Grondwettelijk Hof zijn normale timing aanhoudt, met wat marge. U weet ook dat er in het kader van het uitvoeringsbesluit een aantal zaken moet worden geregeld met betrekking tot verkoop op afstand, dus internetverkoop. Wij moeten dat gedegen, snel en correct regelen. Dat zullen wij ook doen binnen die termijn van één jaar, vandaar dat die termijn van één jaar absoluut gerechtvaardigd is.

 

17.07  Patrick Prévot (PS): Madame la présidente, chers collègues, sans surprise, nous soutiendrons évidemment cette proposition de loi, puisque nous la cosignons. L'idée était de donner le temps nécessaire au ministre pour prendre les arrêtés d'exécution utiles à la bonne mise en oeuvre de la législation. Il en allait de la sécurité juridique des nouvelles demandes d'autorisation.

 

Comme je l'ai dit également lors de la commission – et je sais que c'est une priorité du gouvernement –, il conviendra aussi de poursuivre la consultation et la nécessaire concertation avec les organisations professionnelles. Mais sur ce sujet, je suis rassuré. Je suis certain que cela se trouve au cœur des priorités de notre gouvernement.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1574/1)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1574/1)

 

La proposition de loi compte 3 articles.

Het wetsvoorstel telt 3 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 3 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 3 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

18 Ambassadeur WPL (Women Political Leaders)

18 WPL-ambassadeur (Women Political Leaders)

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 octobre 2020, je vous propose de désigner Mme Karin Jiroflée en qualité d'ambassadeur WPL (Women Political Leaders).

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 oktober 2020 stel ik u voor mevrouw Karin Jiroflée aan te stellen als Women Political Leaders-ambassadeur.

 

Pas d’observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

19 Conseil interparlementaire consultatif Benelux

19 Raadgevende interparlementaire Beneluxraad

 

Le groupe Ecolo-Groen m'a fait parvenir la candidature de M. Nicolas Parent, en remplacement de Mme Cécile Thibaut, comme membre effectif du Conseil interparlementaire consultatif Benelux.

De Ecolo-Groen-fractie heeft mij de kandidatuur bezorgd van de heer Nicolas Parent ter vervanging van mevrouw Cécile Thibaut als vast lid van de Raadgevende interparlementaire Beneluxraad.

 

Étant donné qu'il n'y a pas d'autres candidatures, il n'y a pas lieu à scrutin, conformément à l'article 157, n° 6, du Règlement, et je proclame le candidat élu en qualité de membre effectif du Parlement Benelux.

Aangezien er geen andere kandidaturen zijn, moet er, overeenkomstig artikel 157, nr. 6, van het Reglement, niet gestemd worden en verklaar ik de kandidaat verkozen als vast lid in het Beneluxparlement.

 

20 Conseil d'État – Présentation d’un conseiller d'État francophone

20 Raad van State – Voordracht van een Franstalige staatsraad

 

Par lettre du 8 octobre 2020, le premier président du Conseil d'État porte à la connaissance de la Chambre qu'en son audience publique du 22 septembre 2020, l'assemblée générale de ce Conseil a procédé, conformément à l'article 70 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, à l'établissement d’une liste de trois candidats pour une place vacante de conseiller d'État dans le groupe linguistique français, à la suite de la mise à la retraite de Mme Wanda Vogel.

Bij brief van 8 oktober 2020 deelt de eerste voorzitter van de Raad van State mede dat de algemene vergadering van die Raad ter openbare zitting van 22 september 2020, overeenkomstig artikel 70 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, overgegaan is tot het opmaken van een lijst van drie kandidaten voor een vacante betrekking van staatsraad in het Franstalig kader, als gevolg van de pensionering van mevrouw Wanda Vogel.

 

La liste des candidats a été portée à la connaissance de la Chambre le 16 octobre 2020.

De lijst met kandidaten werd op 16 oktober 2020 ter kennis gebracht van de Kamer. 

 

Ont été présentés par le Conseil d'État, sans unanimité toutefois:

Werden door de Raad van State voorgedragen, evenwel zonder eenparigheid van stemmen:

 

Premier candidat: M. Denis Delvaux, premier auditeur au Conseil d'État.

Eerste kandidaat: de heer Denis Delvaux, eerste auditeur bij de Raad van State.

 

Deuxième candidat: M. Roger Wimmer, premier auditeur au Conseil d'État.

Tweede kandidaat: de heer Roger Wimmer, eerste auditeur bij de Raad van State.

 

Troisième candidat: M. Michael Fryns, chef du département Famille et Affaires sociales du ministère de la Communauté germanophone.

Derde kandidaat: de heer Michael Fryns, hoofd van de afdeling Gezin en Sociale Zaken bij het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap.

 

La présentation n’étant pas unanime, la Chambre des représentants peut, conformément à l’article 70, § 1er, alinéa 8, des lois sur le Conseil d’État coordonnées le 12 janvier 1973, dans un délai ne pouvant dépasser trente jours à compter de la réception de cette présentation, soit confirmer la liste présentée par le Conseil d’État, soit présenter une autre liste de trois noms qui fait l’objet d’une motivation formelle.

Aangezien de voordracht niet unaniem is, kan de Kamer van volksvertegenwoordigers, overeenkomstig artikel 70, § 1, achtste lid, van de wetten op de Raad van State gecoördineerd op 12 januari 1973, binnen een termijn van ten hoogste dertig dagen vanaf de ontvangst van de mededeling van deze voordracht, hetzij de door de Raad van State voorgedragen lijst bevestigen, hetzij een andere lijst met drie namen voordragen die uitdrukkelijk wordt gemotiveerd.

 

La présentation éventuelle d'une autre liste par la Chambre doit se faire sur la base des candidatures reçues par le Conseil d'État.

De eventuele voordracht van een andere lijst door de Kamer dient op grond van de door de Raad van State ontvangen kandidaturen te geschieden.

 

Le délai dont dispose la Chambre pour présenter une autre liste ou pour confirmer la liste expire le 15 novembre 2020.

De termijn waarover de Kamer beschikt om een andere lijst voor te dragen of om de lijst te bevestigen, verstrijkt op 15 november 2020.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites:

- M. Raphaël Born, auditeur au Conseil d’État

- M. Denis Delvaux, premier auditeur au Conseil d’État

- M. Michael Fryns, chef du département Famille et Affaires sociales du ministère de la Communauté germanophone

- M. Damien Jans, avocat au barreau de Bruxelles

- Mme Valérie Michiels, premier auditeur au Conseil d’État

- M. Marc Oswald, premier auditeur au Conseil d’État

- Mme Florence Piret, premier auditeur au Conseil d’État

- M. Lionel Renders, auditeur au Conseil d’État

- Mme Géraldine Rosoux, référendaire à la Cour constitutionnelle

- Mme Véronique Schmitz, auditeur au Conseil d’État

- Mme Elisabeth Willemart, premier auditeur au Conseil d’État

- M. Roger Wimmer, premier auditeur au Conseil d’État.

De volgende kandidaturen werden ingediend:

- de heer Raphaël Born, auditeur bij de Raad van State

-de heer Denis Delvaux, eerste auditeur bij de Raad van State

- de heer Michael Fryns, hoofd van de afdeling Gezin en Sociale Zaken bij het ministerie van de Duitstalige Gemeenschap

- de heer Damien Jans, advocaat aan de balie van Brussel

- mevrouw Valérie Michiels, eerste auditeur bij de Raad van State

- de heer Marc Oswald, eerste auditeur bij de Raad van State

- mevrouw Florence Piret, eerste auditeur bij de Raad van State

- de heer Lionel Renders, auditeur bij de Raad van State

- mevrouw Géraldine Rosoux, referendaris bij het Grondwettelijk Hof

- mevrouw Véronique Schmitz, auditeur bij de Raad van State

- mevrouw Elisabeth Willemart, eerste auditeur bij de Raad van State

- de heer Roger Wimmer, eerste auditeur bij de Raad  van State.

 

Par lettre du 16 octobre 2020, M. Lionel Renders retire sa candidature.

Bij brief van 16 oktober 2020 trekt de heer Lionel Renders zijn kandidatuur in.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 21 octobre 2020, je vous propose de transmettre la présentation du Conseil d’État ainsi que le curriculum vitae des candidats aux groupes politiques.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 21 oktober 2020 stel ik u voor de voordracht van de Raad van State en het curriculum vitae van de kandidaten aan de politieke fracties te bezorgen.

 

Pas d’observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

21 Prise en considération de propositions

21 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet et à l'exception de la proposition n° 1591/1 de M. Koen Geens dont l’auteur demande le report d'une semaine, je considérerai ces prises en considération comme acquises.

Indien er geen bezwaar is en met uitzondering van het voorstel nr. 1591/1 van de heer Koen Geens waarvoor de indiener een uitstel met een week vraagt, beschouw ik deze als aangenomen.

 

Je renvoie ces propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Overeenkomstig het Reglement verzend ik deze voorstellen naar de bevoegde commissies.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Demandes d'urgence

Urgentieverzoeken

 

Madame Fonck, vous demandez l'urgence pour la proposition de loi visant à procurer une aide particulière au secteur de l'horeca en matière de TVA, n° 1564/1.

 

21.01  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, j'ai bien entendu tout à l'heure, non seulement les expressions ici au moment des questions d'actualité, mais également ces derniers jours par les uns et par les autres. Le gouvernement a décidé d'une série de mesures pour le secteur de l'horeca au niveau de l'exonération des charges sociales patronales, les primes de fin d'année, ainsi qu'au niveau du droit passerelle avec des adaptations.

 

Ceci étant, ce que nous proposons, c'est d'apporter une aide supplémentaire à ce secteur qui est quand même touché de plein fouet par la crise du COVID-19. Il y a ce qu'on peut faire pour maintenant, mais il faut tout de suite envisager ce qui sera important pour demain.

 

Nous proposons de prévoir une exonération au niveau de la TVA sur les boissons non alcoolisées. Cela doit pouvoir rentrer en vigueur le plus rapidement possible pour être effectif une fois que ce secteur pourra redémarrer, et on l'espère le plus vite possible, parce que cela voudra dire alors que nous aurons une nette amélioration au niveau sanitaire.

 

Voilà, chers collègues, pourquoi je vous soumets cette demande d'urgence.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

21.02  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, wij steunen de urgentie. Dat voorstel kan dan meteen gekoppeld worden aan ons voorstel over hetzelfde onderwerp dat volgende week op de agenda van de commissie voor Financiën staat.

 

La présidente: La demande d'urgence est rejetée.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Madame Fonck, vous demandez l'urgence pour la proposition de loi n° 1565/1 visant à pérenniser la mesure de 0 % de cotisations sur le 1er emploi.

 

21.03  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, chers collègues, nous sommes toujours dans la crise COVID-19. J'entends encore le premier ministre affirmer, lors de la déclaration gouvernementale, combien il faudrait faire un travail constructif avec l'ensemble des partis mais, force est de constater ici que les groupes de la Vivaldi ne veulent absolument pas prendre en compte les bonnes idées qui viennent d'ailleurs. Mais peut-être en sera-t-il autrement pour le texte qui concerne la pérennisation de la mesure de 0 % de cotisation sur le premier emploi. Comme vous le savez, cette mesure doit pouvoir être renouvelée, compte tenu de la réalité de la crise économique qui touche nos PME et nos indépendants. Il faut la prolonger et cette décision doit pouvoir intervenir rapidement, puisqu'elle cesse ses effets sur les personnes primo-engagées à partir du 1er janvier 2021. Il est particulièrement important que les choses soient clarifiées en termes de prolongation pour tout le secteur concerné. J'espère donc que ceux et celles qui disent combien il est important de soutenir les PME et les indépendants valideront ici l'urgence et qu'on pourra en discuter rapidement en commission.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

21.04  Benoît Piedboeuf (MR): Madame la présidente, comme pour la mesure précédente, tout cela doit faire l'objet d'un travail sérieux. Cela figure dans la loi-programme et dans l'accord de gouvernement. Il ne s'agit pas de faire de temps en temps des petits jets de fleurs en l'air. On fait un projet sérieux. Le MR se prononce dès lors contre l'urgence maintenant car la loi-programme arrive, de même que les déclarations des ministres. Nous allons faire un travail convenable.

 

21.05  Maggie De Block (Open Vld): Ik ben het eens met de heer Piedboeuf. Het heeft geen zin om hier aan cherrypicking te doen. Het staat in het regeerakkoord. Het zal worden uitgevoerd en het zal op tijd zijn.

 

La présidente: La demande d'urgence est rejetée.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

22 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Ortwin Depoortere sur "les agressions à répétition de 'jeunes' contre des services de police et de secours à Bruxelles" (n° 34)

22 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Ortwin Depoortere over "de herhaaldelijke agressie van ‘jongeren’ tegen politie- en hulpdiensten in Brussel" (nr. 34)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives du 14 octobre 2020.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van 14 oktober 2020.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 34/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Ortwin Depoortere;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Franky Demon.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 34/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Ortwin Depoortere;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Franky Demon.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

22.01  Ortwin Depoortere (VB): Afgelopen week gaf de grootste politievakbond het startschot voor een campagne om het geweld tegen politiediensten aan te klagen. Dat is niet meer dan terecht. Volgens zijn metingen zijn er 25 feiten per dag waarbij een politieman of –vrouw het slachtoffer wordt van geweld. We stelden dat ook al vast in de commissie voor Binnenlandse Zaken op basis van hoorzittingen met verschillende vertegenwoordigers van politie- en hulpdiensten. Het stemde mij alvast zeer tevreden dat alle fracties over partijgrenzen heen toen hun steun toezegden om tegemoet te komen aan de verzuchtingen.

 

Mijn motie van aanbeveling behelst eigenlijk niet meer dan dat: ze herhaalt de verzuchtingen die we toen hebben gehoord en waarmee ik de minister vorige week heb geconfronteerd. Met mijn motie vraag ik de plenaire vergadering om de steun niet alleen in woorden, maar ook in daden te belijden. Het gaat om de oprichting van een slachtofferfonds om politiemensen en hulpverleners die het slachtoffer worden, onmiddellijk te vergoeden, gratis rechtsbijstand voor elke politieagent en hulpverlener die het slachtoffer worden van agressie, nultolerantie tegenover daders in de vorm van snelrecht en het opzetten van een bewustmakingscampagne om geweld tegen politie en hulpdiensten scherp te veroordelen. Ik verwacht dus dat alle fracties de eenvoudige motie wegstemmen en de motie van aanbeveling steunen.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

87

Oui

Nee

47

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(De heer Kristof Calvo en mevrouw Julie Chanson hebben gestemd zoals hun fractie voor deze en de volgende stemmingen)

 

23 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Katleen Bury sur "le tribunal de Hal-Vilvorde" (n° 41)

23 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Katleen Bury over de "rechtbank Halle-Vilvoorde" (nr. 41)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 14 octobre 2020.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Justitie van 14 oktober 2020.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 41/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Katleen Bury;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Khalil Aouasti, Mme Katja Gabriëls, M. Koen Geens et Mmes Nathalie Gilson, Claire Hugon et Laurence Zanchetta.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 41/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Katleen Bury;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Khalil Aouasti, mevrouw Katja Gabriëls, de heer Koen Geens en de dames Nathalie Gilson, Claire Hugon en Laurence Zanchetta.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

23.01  Katleen Bury (VB): Mevrouw de voorzitster, ik sta hier vandaag voor u met een zeer belangrijke motie van aanbeveling want we willen ervoor zorgen dat Halle-Vilvoorde eindelijk een echt gerechtelijk arrondissement wordt. We hebben nu een arrondissement met een parket in aftandse gebouwen, hoewel de minister gezegd heeft dat hij daar werk van gaat maken. We hopen dat die nieuwbouw er eindelijk komt tegen 2022. We  moeten echter een rechtbank krijgen met eigen rechters waar we de mensen uit Halle-Vilvoorde kunnen berechten.

 

Die vraag komt niet van ons, het gaat hier niet om flamingantisme zoals we van andere partijen wel eens horen, het gaat hier gewoon om gezond verstand. In andere gerechtelijk arrondissementen werkt men eentalig in het Nederlands maar in Halle-Vilvoorde zien we Franstalige daders die de hele procedure in het Nederlands laten verlopen om dan helemaal aan het einde nog even een taalwijziging te vragen. Er moet dan een nieuwe onderzoeksrechter aangesteld worden en daarbij verdwijnen soms zaken. Die hele problematiek kost handenvol geld en tijd. Vervolgens komen die mensen terecht voor rechters die op een andere manier recht spreken dan wij dat in Halle-Vilvoorde doen, waardoor ze er gemakkelijker vanaf komen.

 

De procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde heeft dit al verscheidene keren aangeklaagd en ik heb in de commissie gezien dat de minister van Justitie hier een voortrekkersrol in wil spelen. Het lijkt mij dus de logica zelf om iedereen op te roepen om deze motie goed te keuren.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

87

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

24 Geheel van het wetsvoorstel houdende invoering van bepalingen inzake de basisbankdienst voor ondernemingen in boek VII van het Wetboek van economisch recht (619/12), geamendeerd tijdens de plenaire vergadering van 15 oktober 2020.

24 Ensemble de la proposition de loi portant insertion des dispositions en matière de service bancaire de base pour les entreprises dans le livre VII du Code de droit économique (619/12), amendée en séance plénière du 15 octobre 2020.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

126

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (619/13)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (619/13)

 

24.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je voudrais juste signaler que deux collègues ont  eu des problèmes pour se connecter, Mme Chanson et M. Calvo. Ils n'ont pas réussi à se connecter.

 

La présidente: Nous en prenons note. Ces deux membres ont eu quelques difficultés de vote. Je vous remercie.

 

25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 oktober 2018 houdende diverse bepalingen inzake gezondheid met het oog op het uitstel van de inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen inzake de vestiging van voor het publiek opengestelde apotheken (1574/1)

25 Proposition de loi modifiant la loi du 30 octobre 2018 portant des dispositions diverses en matière de santé en vue de la remise de l'entrée en vigueur des dispositions légales sur l'établissement des pharmacies ouvertes au public (1574/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1574/4)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1574/4)

 

26 Adoption de l’ordre du jour

26 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 29 octobre 2020 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 29 oktober 2020 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 17 h 30.

De vergadering wordt gesloten om 17.30 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 065 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 065 bijlage.

 

 

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

087

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bertels Jan, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

047

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

087

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bertels Jan, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Fonck Catherine, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

049

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

126

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bertels Jan, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non         

012

Nee

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

139

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bertels Jan, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Soors Jessika, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Tison Philippe, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen