Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 25 février 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 25 februari 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 06 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.06 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Alexander De Croo, Vincent Van Peteghem.

 

01 Éloge funèbre – M. Luc Dhoore

01 Rouwhulde – de heer Luc Dhoore

 

Chers collègues, je me permettrai tout d'abord de saluer la présence des membres de la famille de notre ancien collègue M. Luc Dhoore. C'est aussi l'occasion pour nous d'évoquer sa mémoire au travers d'un hommage.

 

Dames en heren, geachte collega’s, Op 10 februari overleed in Genk Luc Dhoore, ereondervoorzitter van de Kamer. Hij was 92.

 

Na het behalen van zijn diploma’s van doctor in de rechten en licentiaat in de politieke en koloniale wetenschappen aan de Leuvense universiteit, trad Luc Dhoore begin jaren 1950 in dienst als jurist op het kabinet van minister van Openbaar Onderwijs Pierre Harmel. In die periode werd hij ook de rechterhand van de voorzitter van het Algemeen Christelijk Werkersverbond in Limburg, Kamerlid Alfred Bertrand. Na zijn aanstelling tot directeur van de personeels­dienst van de steenkoolmijn in Winterslag, vestigde de geboren Waarschotenaar Luc Dhoore zich voorgoed in Limburg.

 

In oktober 1969 werd Luc Dhoore CVP-Kamerlid voor het arrondissement Hasselt, een mandaat dat hij tot in januari 1993 zou blijven uitoefenen.

 

Très tôt, ce jeune parlementaire à l’avenir prometteur fut appelé à une brillante carrière ministérielle qui durera dix ans. De janvier 1972 à décembre 1981, Luc Dhoore participa sans discontinuer aux différents gouvernements consécutifs que connut la Belgique sous les premiers ministres Gaston Eyskens, Edmond Leburton, Leo Tindemans, Paul Vanden Boeynants, Wilfried Martens et Mark Eyskens. Il occupa successivement les fonctions de secrétaire d'État à l'Économie régionale, de ministre de la Prévoyance sociale, de ministre de la Santé publique et de l'Environnement et de ministre de la Prévoyance sociale et de la Santé publique.

 

Op twee van zijn talrijke verwezenlijkingen als minister wil ik hier de schijnwerper richten. 

 

Luc Dhoore was er bijzonder trots op dat hij als minister van Volksgezondheid in september 1978 meewerkte aan de conferentie van Alma-Ata, die uitmondde in de Verklaring van Alma-Ata, een historische mijlpaal in de erkenning van het recht op een degelijke eerstelijnsgezondheidszorg overal ter wereld.

 

En hij was er ook best fier op dat het Parlement in juni 1981, tijdens zijn laatste maanden als minister, zijn wetsontwerp aannam met betrekking tot de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, een mijlpaal in de geschiedenis van de sociale wetgeving in België.

 

À l’issue de son parcours ministériel, Luc Dhoore demeura un député très actif dans ses deux domaines politiques de prédilection: la Prévoyance sociale et la Santé publique.

 

Durant ce second chapitre en tant que député siégeant – qu'il qualifiera plus tard de période la plus captivante de sa vie – il se révéla également au sein de la commission des Relations extérieures, de la commission Infrastructure et de la commission de la Justice dont il fut un membre très estimé.

 

De mai 1988 à décembre 1991, Luc Dhoore fut président du groupe CVP. C’est durant cette période qu’il déposa sa proposition de loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Son texte, aujourd’hui plus communément appelé "loi Dhoore", fut adopté le 4 juillet 1989. 

 

In 1993 zette Luc Dhoore een punt achter zijn nationale politieke carrière, nadat hij enkele jaren eerder reeds de Genkse gemeenteraad verlaten had.

 

Maar nog meer dan twee decennia lang zou deze onvermoeibare werker zijn sociaal engagement voortzetten, onder meer als voorzitter van het Vlaams Centrum voor de Integratie van Migranten en als voorzitter van het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking.

 

Samen met zijn echtgenote Julie Standaert zette hij steun- en hulpacties op in het Grote Merengebied in Midden Afrika, dat sinds zijn jeugd zijn bijzondere interesse genoot. Hij was ook altijd druk in de weer voor AWEPA, een vereniging van Europese parlementsleden ter ondersteuning van de parlementaire democratie in Afrika.

 

Dames en heren, geachte collega’s, we verliezen met Luc Dhoore een vooraanstaand politicus, die zich onderscheidde door zijn grote dossierkennis en zijn tomeloze werklust maar ook, zoals zijn streekgenoot en vriend Wilfried Martens veelvuldig getuigde, door zijn absolute onkreukbaarheid. Maar we zullen Luc Dhoore ook herinneren als een immer minzame collega die vanuit zijn christendemocratische overtuiging rotsvast in een betere wereld geloofde, en zich daar tot op hoge leeftijd ook metterdaad voor ingezet heeft.

 

Namens de Kamer heb ik zijn echtgenote Julie en zijn familie onze oprechte deelneming betuigd.

 

01.01 Minister Vincent Van Peteghem: Mevrouw de voorzitster, geachte familie, collega's, wij hebben allen met grote droefenis kennisgenomen van het overlijden op 10 februari 2021 van de heer Luc Dhoore, gewezen federaal volksvertegenwoordiger, fractievoorzitter voor de CVP en ereondervoorzitter van Federaal Parlement van 1969 tot en met 1993.

 

Bovendien was de heer Dhoore ook lid van opeenvolgende federale regeringen van 1972 tot en met 1981, waarin hij met veel minzaamheid en grote dossierkennis de bevoegdheden streekeconomie, ruimtelijke ordening, huisvesting, sociale voorzorg, volksgezondheid en milieu in handen nam.

 

Geboren in Waarschoot, het hart van het Oost-Vlaamse Meetjesland, was de heer Dhoore een generatie- en streekgenoot van wijlen minister van Staat Wilfried Martens. Het levenspad van beide heren verliep vele jaren volgens dezelfde haltes: van de lokale KSA over het Sint-Vincentiuscollege in Eeklo, de KU Leuven en het kabinet van minister en eerste minister Pierre Harmel tot uiteindelijk lid van dezelfde federale regeringen.

 

De heer Dhoore was een sociaal bewogen man met een bijna onnavolgbaar sociaal engagement, voor de mensen, tussen de mensen, van zijn geboortedorp Waarschoot, waar hij volgens partijgenoten in de jaren zeventig nog een fusie met de buren van Eeklo hielp verhinderen, over zijn geliefde Limburg, waar hij het grootste deel van zijn leven woonde, tot Afrika, waar hij zich inzette voor mensen in nood en de lokale democratie.

 

Hij droeg als mens en politicus waarden als solidariteit, transparantie, respect en verdraagzaamheid hoog in het vaandel. Hij was een politicus die als voorbeeld kan gelden voor velen. Ik citeer daarvoor graag zijn vriend Wilfried Martens, die in zijn memoires schreef: "Een uitzonderlijk man in de christendemocratische familie is Luc Dhoore. Tien jaar lang trof hij als minister kapitale beslissingen. Ook na zijn ministerschap zette hij zijn taak voor de gemeenschap voort. Hij bleef de onkreukbare politicus, die hij altijd was."

 

Collega's, die onkreukbaarheid heeft hij te danken aan de strikte scheiding van politiek en zakenleven, die hij nastreefde. Het valt dan ook niet te verwonderen dat het net Luc Dhoore was die ten grondslag lag aan de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en controle van de verkiezingsuitgaven, de financiering en de open boekhouding van politieke partijen.

 

Het valt evenmin te verwonderen dat hij ook zijn stempel drukte op de wet houdende de sociale zekerheid voor werknemers en de wet ter bestrijding van racisme. Hij deed aan politiek zoals hij was als mens: eerlijk, sociaal en verdraagzaam. Hij deed aan politiek met een impact tot op vandaag; daarover zijn wij het allemaal eens. Hij werd daarvoor ook geroemd.

 

Hij was dan wel een geboren Oost-Vlaming, het grootste deel van zijn leven woonde en leefde Luc Dhoore in het Limburgse Genk, waar hij gemeenteraadslid was van 1971 tot 1988 en waar hij in 2009 voor zijn rijke carrière ten dienste van de gemeenschap, de allereerste ereburger van de stad werd.

 

Wij zijn Luc Dhoore dan ook bijzonder dankbaar voor zijn tientallen jaren inzet voor ons land en zijn inwoners. Zijn familie verliest een tedere, liefhebbende man. Het land verliest een absolute staatsman. De christendemocratie verliest een van haar monumenten.

 

De regering betuigt haar innige deelneming aan de familie en naasten van de overledene.

 

La présidente: Observons une minute de silence.

 

La Chambre observe une minute de silence.

De Kamer neemt een minuut stilte in acht.

 

Questions

Vragen

 

Chers collègues, comme nous avons décidé de commencer la séance un peu plus tôt en raison de la tenue d'un Conseil européen auquel M. le premier ministre doit participer, je demande aux membres qui interpellent M. le premier ministre de bien vouloir respecter le temps de deux minutes et, le cas échéant, de s'exprimer même plus rapidement pour ne pas utiliser les deux minutes. Pour cette fois, nous interromprons le chronomètre à deux minutes pile, même si la phrase n'est pas terminée, parce que nous avons un timing extrêmement strict à respecter. Je souhaite bien sûr que M. le premier ministre ait le temps imparti pour répondre, et surtout, permettre à chacun des membres de répliquer.

 

02 Questions jointes de

- Catherine Fonck à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La gestion de la pandémie, la campagne de vaccination et le Comité de cocertation de ce vendredi" (55001371P)

- Sophie Rohonyi à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les perspectives de débat démocratique sur les mesures sanitaires et d'assouplissement" (55001372P)

- Gilles Vanden Burre à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les perspectives en vue du Comité de concertation du vendredi 26 février" (55001374P)

- Jean-Marie Dedecker à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La gestion de la crise du coronavirus" (55001379P)

- Hervé Rigot à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le Comité de concertation" (55001380P)

- Raoul Hedebouw à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La réunion du Comité de concertation de vendredi" (55001385P)

- Reccino Van Lommel à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L’assouplissement des mesures liées au coronavirus et la réouverture des établissements horeca" (55001384P)

- Wouter De Vriendt à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures de lutte contre le coronavirus et le Comité de concertation" (55001397P)

- Melissa Depraetere à Franck Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le Comité de concertation" (55001391P)

- Nawal Farih à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La réunion du Comité de concertation de vendredi" (55001393P)

- Peter De Roover à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La stratégie de déconfinement" (55001390P)

02 Samengevoegde vragen van

- Catherine Fonck aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van de pandemie, de vaccinatiecampagne en de bijeenkomst van het Overlegcomité nu vrijdag" (55001371P)

- Sophie Rohonyi aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De vooruitzichten op een democratisch debat over en op een versoepeling van de coronamaatregelen" (55001372P)

- Gilles Vanden Burre aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De vooruitzichten voor de bijeenkomst van het Overlegcomité van vrijdag 26 februari" (55001374P)

- Jean-Marie Dedecker aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanpak van de coronacrisis" (55001379P)

- Hervé Rigot aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het Overlegcomité" (55001380P)

- Raoul Hedebouw aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De vergadering van het Overlegcomité van vrijdag" (55001385P)

- Reccino Van Lommel aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het versoepelen van de coronamaatregelen en de heropening van de horeca" (55001384P)

- Wouter De Vriendt aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De coronamaatregelen en het Overlegcomité" (55001397P)

- Melissa Depraetere aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over " Het Overlegcomité" (55001391P)

- Nawal Farih aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De bijeenkomst van het Overlegcomité van vrijdag" (55001393P)

- Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De exitstrategie" (55001390P)

 

02.01  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, pendant que vous communiquez pour expliquer que les chiffres ne sont pas encore bons, que les risques sont encore importants, des partis de votre majorité disent juste l'inverse en annonçant haut et fort 36 000 promesses aux citoyens et aux secteurs à l'agonie.

 

Oui, certaines règles pourraient évoluer. Mais faire croire aux citoyens, à ces secteurs à l'agonie, que la délivrance est pour demain, cela n'amène qu'une seule chose: le ras-le-bol total et la perte d'adhésion.

 

À côté de cela, la vaccination patine complètement. Les retards de livraison n'expliquent pas tout. Plus de 300 000 doses dans les congélateurs; des couacs en série; la convocation de personnes déjà vaccinées, voire décédées. Quant à la situation au niveau européen, monsieur le premier ministre, quand on regarde la vaccination quotidienne, tout ce que nous pouvons voir, c'est que la Belgique est bonne dernière dans les doses administrées au quotidien, comparativement à la population.

 

Vous êtes dans un schéma rigide et tout ce que vos ministres de la Santé ont décidé hier, c'est: "On ne change rien."

 

Nous proposons un changement de stratégie. Examinez au moins nos propositions. Sortir d'un schéma hyper-concentrateur dans les centres de vaccination; associer les médecins généralistes. Pourquoi ne pourrions-nous pas le faire? Pourquoi ne pas associer les médecins spécialistes pour des patients qui sont régulièrement traités à l'hôpital? Pourquoi ne pas revoir les modalités de convocation?

 

Pourquoi ne pas appliquer un principe "une dose livrée = une dose administrée" en cessant de stocker? D'autant plus que de nouvelles études ont démontré une efficacité après une dose. Nous pourrions retarder l'administration de la deuxième dose du vaccin Pfizer à six semaines.

 

Pourquoi ne pas prévoir une dose pour les patients positifs au covid, comme en France? Cela permettrait d'économiser de nombreuses doses et de protéger plus vite les citoyens. Pourquoi ne pas fédérer les entreprises en Belgique pour accélérer la production?

 

La meilleure manière de concilier la sécurité sanitaire et (…)

 

02.02  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, j'ai suivi avec attention votre conférence de presse de lundi, même si elle semblait plutôt destinée à vos partenaires de majorité qui, durant tout le week-end, s'étaient lancés dans une véritable surenchère des mesures sanitaires à assouplir.

 

Toujours est-il qu'au moyen de projections mathématiques assez indigestes, vous nous avez expliqué que de tels assouplissements ne pouvaient être espérés avant avril, voire mai. Il est clair que nous marchons sur des œufs, tant face aux différents variants que face aux hospitalisations qui augmentent. Le problème, c'est qu'en douchant ainsi tout espoir d'un proche déconfinement, vous avez finalement perdu encore plus l'adhésion de la population aux mesures.

 

Autant le dernier Comité de concertation ouvrait la voie d'un déconfinement qui serait lent et progressif, autant aujourd'hui vous nous dites que ce sera tout ou rien, et ce, quel que soit le besoin vital de perspectives pour les indépendants, pour les jeunes, quels que soient les outils de testing et de tracing dont nous disposons aujourd'hui, contrairement au premier déconfinement, quels que soient les protocoles sanitaires élaborés par les différents secteurs, quel que soit le caractère attentatoire des mesures sanitaires aux libertés fondamentales mais aussi leur caractère exceptionnel et donc limité dans le temps. Cela a été rappelé très justement par la Ligue des droits humains avec sa citation en justice mais aussi par la Commission européenne qui vous menace d'une action en justice si vous persistez à interdire les voyages non essentiels.

 

Monsieur le premier ministre, qui a décidé de baser les décisions du Codeco sur les projections mathématiques présentées lundi mais aussi sur les paramètres sur lesquels elles se fondent? Allez-vous enfin vous diriger vers une gestion des risques où les mesures ne seront plus uniquement guidées par les chiffres de l'épidémie mais aussi par les dégâts collatéraux de cette crise?

 

02.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, cela fait bientôt un an que nos concitoyens sont dans une situation de confinement ou de quasi-confinement. Il s'agit de mesures dures que nous avons soutenues et qui ont un objectif: lutter contre la pire crise sanitaire que notre pays ait jamais connue.

 

Ces mesures ont évidemment un impact majeur sur l'ensemble de nos concitoyens, sur les restrictions des libertés individuelles, sur les efforts qui sont faits depuis un an, sur la solitude, le manque de contacts sociaux et le bien-être de toutes et tous.

 

Dans l'optique du Comité de concertation de demain, il est important pour nous de pouvoir donner des perspectives – avec un calendrier – pour reprendre de manière progressive certaines activités, de préférence à l'extérieur, avec des protocoles clairs et à évaluer en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique. C'est important.

 

C'est important à nos yeux et nous devons le faire pour nos jeunes, qui sont littéralement au bout du rouleau. Nous devons le faire pour le secteur culturel, qui est complètement sous cloche et qui s'est manifesté massivement le week-end dernier. Nous devons le faire pour les secteurs économiques qui sont toujours à l'arrêt et qui ne voient plus le bout du tunnel. Nous devons le faire enfin et surtout pour la santé mentale de l'ensemble de nos concitoyens. La santé mentale doit devenir la priorité politique nationale majeure des semaines et des mois à venir.

 

Monsieur le premier ministre, quelles sont les perspectives que vous comptez proposer au niveau du Comité de concertation? Quelles sont les réflexions que vous menez au niveau de la bulle sociale de quatre personnes à l'extérieur?

 

02.04  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, niettegenstaande het feit dat draconische maatregelen ons al een jaar lang van onze vrijheid beroven, zijn we met 21.742 overlijdens wereldkampioen in het aantal sterfgevallen per 100.000 inwoners. Daaronder waren 20.431 vijfenzestigplussers, er waren nauwelijks 1.311 overlijdens van mensen jonger dan 65, de werkende bevolking dus. Elk overlijden is er één te veel, dat weet ik. Hiervoor is echter onze hele economie op de schop gegaan, met 50.000 faillissementen in het vooruitzicht. Bij de mensen jonger dan 25, de studenten, waren er amper acht overlijdens. Dat waren bovendien overlijdens met corona, niet door corona. Daarvoor hebben we heel onze jeugd een leerachterstand bezorgd. We hebben er zelfs veertien uit het cachot moeten halen.

 

Mijnheer de premier, ik geef deze cijfers niet om de verantwoordelijkheid bij de oudjes te leggen want ik behoor zelf tot de risicogroep. Ik geef ze hier wel omdat we de nodige lessen moeten trekken uit uw angstige wanbeleid van het afgelopen jaar. Tevens wil ik aantonen dat 98 % van de besmettingen bij de actieve bevolking niet tot een ziektebeeld leidt.

 

Al die maatregelen werden oorspronkelijk genomen om de ziekenhuizen niet te overbelasten. Dat gevaar is inmiddels geweken, maar nu is de geestelijke gezondheidszorg overbelast. Vorig jaar kwam in de periode tussen beide lockdowns amper 3,8 % van de besmettingen van de horeca en een verwaarloosbare 0,2 % van de jeugdactiviteiten.

 

Mijnheer de premier, ik vraag u dan ook om die angstcultuur te stoppen. Open de horeca, geef de jeugd haar vrijheid terug en zorg ervoor dat al onze gepensioneerden zo vlug mogelijk gevaccineerd worden.

 

02.05  Hervé Rigot (PS): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, le ciel bleu, la douceur de ces derniers jours nous feraient presque oublier que la Belgique, comme le reste de l'Europe d'ailleurs, traverse toujours cette terrible pandémie.

 

Les prémices du printemps nous donnent à toutes et à tous l'envie de voir du monde, de sortir, d'aller prendre un verre, d'aller au festival, de serrer aussi nos parents dans les bras. En effet, cela fait déjà un an que nous sommes sous l'ère covid, l'ère des restrictions.

 

Alors, oui, la lassitude des Belges est grande, tout comme la mienne aussi par moments. Oui, le ras-le-bol des Belges est présent, tout comme le mien aussi par moments. Mais je sais également que les Belges demeurent solidaires, tout comme c'est également mon cas. On ne peut pas oublier les 22 000 morts de la covid. Aujourd'hui, on ne peut pas croire ou laisser croire qu'on est sorti d'affaire. Les chiffres des contaminations et des hospitalisations remontent. Le variant est de plus en plus présent dans notre pays, même si, heureusement, la vaccination offre de nouvelles perspectives.

 

Monsieur le premier ministre, au regard de la situation, le Comité de concertation qui doit se réunir demain sera, peut-être, un Comité de concertation de tous les dangers.

 

Je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous demander de durcir ou d'alléger les règles, d'ouvrir ou non certains secteurs. Cela n'est pas mon rôle. Cela ne relève pas non plus de mes compétences.

 

Ce que je vous demande, monsieur le premier ministre, c'est d'entendre les experts, les scientifiques. Ce que je vous demande, c'est de prendre des décisions, au regard de schémas mathématiques, mais en tenant compte de la situation de détresse d'une grande frange de la population. Je vous demande surtout, quelles que soient les décisions que vous prendrez demain, de communiquer avec clarté et d'oser le débat pour que chacun puisse comprendre pourquoi les mesures sont prises. Arrêtons, monsieur le premier ministre, de naviguer à vue et donnons des perspectives claires aux citoyens et aux secteurs en inactivité!

 

02.06  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, les gens en ont marre.

 

Les gens en ont marre de rester enfermés. Les gens en ont marre de cette bulle d'une personne. Les gens en ont marre de cette décision stratégique que votre gouvernement a prise. De tous les robinets sociaux, c'est le robinet de la vie privée qui est fermé depuis six mois. Pour les autres robinets comme l'économique où on continue à bosser comme pas possible, comme dans les trams, dans les trains, dans les bus où l'on est serré comme des sardines, pas de problème! Mais tout a été mis sur la vie privée.

 

Monsieur le premier ministre, je suis évidemment d'accord avec Jean-Marc Nollet quand il dit que les gens en ont marre. Il a raison de le dire. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ce même Jean-Marc Nollet, président d'un parti de votre gouvernement, a demandé lui-même à tous ces gens de travailler, de rester pendant six mois dans une bulle de un. Cela ne va pas, chers collègues! C'est un deux poids deux mesures. On demande aux gens de faire des choses qu'on n'applique pas à soi-même.

 

Pour M. Nollet, cela ne pose pas de problème. Lui, une amende, il peut vite la payer. À combien s'élève le salaire de M. Nollet? À 12 500 euros! Pour lui, payer 250 euros, c'est facile mais les trois jeunes qui sont en train de chiller sur un banc, tranquilles, qui sont pris par la police, 250 euros! Le musicien qui a joué devant 15 personnes dans une église, 250 euros! Les travailleurs qui reviennent peut-être 20 minutes plus tard après le couvre-feu, 250 euros! Là, il n'y a pas de problème. Le petit peuple paie 250 euros mais quand on est président de parti en Belgique, pas de problème, on paie. Cela ne va pas!

 

Ce deux poids deux mesures n'est pas acceptable. Je le dis ici haut et fort. Il faut prendre des mesures pour alléger. Vous êtes en train de créer une crise. Les masques sont toxiques. La vaccination n'avance pas. Le testing n'avance pas. Ce sont ces mesures-là qu'il faut prendre, monsieur le premier ministre. C'est cela qu'il faut discuter demain au Comité de concertation. Il faut enfin une politique digne qui permette de rendre à nouveau la liberté et le bonheur de se voir à notre peuple!

 

02.07  Reccino Van Lommel (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, terwijl alle theaters in ons land gesloten zijn door de coronamaatregelen lijkt het wel of er één theater is opengebleven. En dat is dat van dit Parlement en de federale regering. Het is elke dag wel iets nieuws: mondmaskers die vernietigd worden, mondmaskers die na een processie van Echternach worden uitgedeeld en later giftig blijken te zijn en de vaccinatiecampagne die al een even grote flop dreigt te worden.

 

Hoe verwacht u dan eigenlijk dat de burgers uw maatregelen serieus blijven nemen? Hoe verwacht u dat onder meer de horeca, fitnesscentra en ijsventers, waarvan de bankrekening leeg is en die flirten met het faillissement, u nog serieus nemen? Hoe verwacht u dat miljoenen Vlamingen die al een jaar in isolement leven, amper buiten kunnen komen en snakken naar een perspectief en opnieuw op café of restaurant willen met hun bubbel, u nog serieus nemen?

 

De ene na de andere partijvoorzitter uit de meerderheid zegt dat de horeca open moet, terwijl u, mijnheer de eerste minister, en de minister van Volksgezondheid, geen enkel perspectief bieden. Deze regering toont hier alleen maar mee aan dat ze niet uit één mond spreekt. Waarom vertrouwt u onze mensen, onze horeca, evenementensector en tal van andere sectoren niet? Zij zijn klaar om voorzichtig en al dan niet stapsgewijs het leven weer op te nemen. Vandaag nog heeft Horeca Vlaanderen een concreet plan voorgelegd waarmee ze aantonen in de startblokken te staan.

 

Mijnheer de eerste minister, wat is nu eigenlijk klaar en helder het standpunt van de regering betreffende de heropening van de horeca? Zult u als liberaal wachten tot ze allemaal failliet zijn? Wat zult u doen (…)

 

02.08  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, collega's, straks zitten wij één jaar met de coronamaatregelen. Die maatregelen wegen zwaar, financieel, maar zeker ook psychisch. Veel mensen zitten er compleet door. De verleiding is groot om vandaag met grote trom te komen zeggen dat er versoepelingen moeten komen, maar dat ga ik niet doen. Dat klinkt misschien goed, maar het is aan u, aan de regering, aan de expertengroep GEMS, om de cijfers goed te analyseren in het Overlegcomité morgen en te bepalen wat de manoeuvreerruimte is. Dat is niet gemakkelijk, want het gaat om de cijfers van de ziekenhuisopnames, maar ook over het tempo van de vaccinaties.

 

Als de risicoanalyse het toelaat, wil ik de regering vragen om morgen in het Overlegcomité perspectief te geven, vooral aan al die mensen die mentaal diep zitten in deze verschrikkelijke periode. Uitzicht op een kalender voor de aanpassing van de maatregelen, met al het voorbehoud dat nodig is, maar mensen hebben er nood aan.

 

Deze week heb ik het verhaal gehoord van een oma in Oostende die alleen thuis woont en fysiek zwaar hulpbehoevend is. Zij smeekt om iets meer contact met haar familie, want nu is ze ook mentaal aan het crashen. We kennen ook de getuigenissen van de studenten en de jongeren.

 

Als de cijfers het toelaten om verstandig te versoepelen, mijnheer de premier, ik benadruk het woord als, dan willen wij u wel vragen om kleur te bekennen en deze keer, na de heropening van de kappers, voluit te gaan voor het mentale welzijn van mensen, om wat meer vrijheid te laten in ontmoetingen en samenzijn, zeker in de buitenlucht waar het risico toch kleiner is. Zo veel mensen smeken om iets meer contact met familie, met vrienden. Zij zijn nu aan de beurt.

 

02.09  Melissa Depraetere (sp.a): Mijnheer de eerste minister, een warme zon brengt ons letterlijk terug in beweging. Het is natuurlijk fijner wanneer wij samen met anderen van dat mooie weer kunnen genieten. Mooi weer maakt ook effectief meer mogelijk, het zorgt voor hoop en perspectief, maar ook voor een roep naar vrijheid.

 

De vraag is hoe wij dat perspectief echt gaan omzetten in actie en vrijheid. Wat ik vandaag in het Parlement hoor, komt neer op een wedstrijdje opbieden en vragen om versoepelingen. Dat is wat ik hier vandaag hoor en nochtans wil iedereen in de zaal zo snel mogelijk terug naar het gewone leven. Iedereen wil dat grootouders hun kleinkinderen weer kunnen knuffelen, dat er terrasjes staan en dat wij deze zomer naar een festival kunnen gaan. Dat vraagt iedereen. De vraag is niet of wij dat willen, maar hoe wij dat gaan bereiken. Dat opbod heeft niets met die vraag te maken, niets, want het zorgt er alleen maar voor dat wij tot stilstand komen en dat mensen verzuurd raken, omdat wij dat opbod gewoon niet zullen kunnen waarmaken. Het is belangrijk om daar rekening mee te houden. Het heeft geen zin om grote cijfers of wilde plannen te verspreiden, als niemand vertelt hoe men die effectief zal uitvoeren. Daar knelt natuurlijk het schoentje.

 

Wij hebben al gezien waar het ons in stort als wij snel en ondoordacht versoepelen. Dat heeft ons in een tweede golf gestort na de zomer en wij zitten daar nog altijd in. Wij moeten heel goed nadenken hoe wij het perspectief omzetten in echte actie. Daar gaat het over. Het gaat niet over een bingo in het Parlement, maar over een stappenplan waarin heel duidelijk is op welk moment welke stappen op een veilige manier kunnen worden gezet.

 

Daar heeft onze bevolking nood aan en dat is ook de taak van het Overlegcomité morgen, want, mijnheer de eerste minister, de mensen volgen de regels, hoe lastig ook, maar het wordt tijd dat de regels ook de mensen volgen. Zo'n stappenplan waarin het heel duidelijk is wanneer veilig op een goede manier in de buitenlucht op het juiste moment iets mogelijk is, zou het verschil kunnen maken. Zult u daar morgen (…)

 

02.10  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de eerste minister, ondertussen zijn we al een jaar verder sinds we in lockdown gingen. Intussen zijn de scholen dichtgegaan, moesten de mensen hun activiteiten beperken en mochten we niet meer op reis. Het lijkt wel een eeuwigheid geleden sinds we onze familie hebben kunnen vastpakken. Op dit moment stellen we vast dat er helaas nog geen perspectief is. De bevolking gaat eronderdoor. Ook onze jongeren hebben het moeilijk. Er zijn al genoeg kreten van jongeren geweest omdat ze zich niet gehoord voelen.

 

Ik ga vandaag de populistische toer niet op, want ik ben mij ervan bewust dat de cijfers vandaag niet optimaal zijn. Volksgezondheid komt voor mij altijd op de eerste plaats, maar is wel ruimer dan enkel het biomedische aspect. We moeten ook durven nadenken over psychologisch welzijn en over de sociaal-economische factor.

 

Ik vraag vandaag om de ploeg niet te verliezen, mijnheer de eerste minister. U heeft 11 miljoen burgers gevraagd om een ploeg te vormen. Vandaag stel ik zowel in het Parlement als daarbuiten vast dat de mensen de regels niet meer haalbaar en leefbaar vinden. Het ergste wat ons kan gebeuren in tijden van oorlog is geen ploeg meer vormen. Wij mogen de mensen dus niet verliezen door onze regels. We mogen de mensen niet achterlaten met beloftes en moeten vooral voor houvast zorgen om hen gemotiveerd te houden. Ik vraag daarom naar concrete dingen. Vooral voor de jongeren is het moeilijk: sinds 8 januari horen ze dat er perspectief zal komen. Mijn vraag is heel erg concreet: hoe zult u de cijfers die we vandaag allemaal kennen en waarvan we ons allemaal bewust zijn, rijmen met mogelijke versoepelingen? Ik vertrouw op goed beleid.

 

02.11  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, de jongeren beginnen het heel moeilijk te krijgen met de maatregelen. En 'jongeren' moeten we zien zoals in een album van Kuifje, iedereen van 7 tot 77 jaar.

 

De jongeren van 51 jaar hebben het er moeilijk mee, zeker wanneer ze een regeringspartij leiden. Dan beginnen ze zelfs publiekelijk te zeggen dat ze de maatregelen niet meer volgen. Dat brengt mij al meteen tot mijn eerste vraag. Kunnen uw coalitiepartners niet binnen de regering bij u terecht met hun kritiek, waardoor ze de buitenwacht moeten inschakelen? Is uw regeringsbubbel deze week of de vorige weken gebarsten? We zien immers dat er aardig wat tegenstrijdige berichten vanuit uw ploeg komen.

 

Mag ik er nog eens op wijzen dat de cijfers stijgen? Dat werd hier al een paar keer gezegd. U begrijpt natuurlijk dat niet alleen de jongeren, maar de hele bevolking zich afvraagt waarom de cijfers stijgen, terwijl we toch strenge maatregelen hebben. We bevinden ons intussen al maandenlang in deze situatie. Vergeet niet dat voor veel mensen de tweede ronde begint na één verjaardag. Zaken die ze hebben opgegeven, moeten ze misschien voor een tweede keer opgeven, zoals een paasvakantie. Dat werkt heel demotiverend.

 

Kunt u ons meedelen welk effect de maatregelen hebben gehad die de voorbije maanden werden genomen, zowel in positieve als in negatieve zin? Het gaat immers niet alleen over de effecten op het aantal coronabesmettingen, maar ook op het vlak van mentaal welzijn. Er zijn problemen. Niemand zal dat betwisten. Er zijn maatregelen nodig. Niemand zal dat betwisten, maar de grote vraag die op tafel ligt, is of de maatregelen effectief impact hebben op het probleem. U moet de bevolking meer informatie geven over die samenhang. Welke maatregelen hebben geholpen en welke maatregelen waren misschien eerder symbolisch, zoals een van uw ministers ooit heeft gezegd?

 

02.12 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, dames en heren parlementsleden, dank u voor de vragen. De vragen over de vaccinaties zal de minister van Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, straks beantwoorden.

 

De vergadering van het Overlegcomité van vrijdag komt op een moeilijk moment. Dat zal niemand ontkennen. Net nu wij in de voorbije dagen de lente geroken hebben, de vrijheid geroken hebben, na allemaal samen bijna één jaar bijzonder moeilijke, bijzonder dwingende maatregelen te hebben moeten ondergaan. Wij moesten die maatregelen ondergaan omdat wij ervan overtuigd zijn dat wij zorg moeten dragen voor elkaar, en dat zorg dragen voor elkaar de enige manier is om zorg te dragen voor onszelf.

 

Op dit moeilijke moment heb ik begin deze week de wetenschappers, de experts, de gelegenheid gegeven hun inzichten te geven over het punt waar wij op dit moment staan. Hoewel de experts voor de eerste keer heel duidelijk aangegeven hebben dat het een perfect haalbare kaart is om significante versoepelingen in april-mei door te voeren op een veilige manier, hebben zij ook gezegd dat wij in de komende weken, tijdens de maand maart, bijzonder voorzichtig moeten zijn.

 

Mochten wij nu ondoordachte, roekeloze beslissingen nemen, dan zetten wij het perspectief dat zij ons gegeven hebben op het spel.

 

Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. La perspective est là. Et elle n'est pas vague: c'est au cours des mois d'avril et mai qu'il sera possible de le faire, mais seulement à condition que nous gardions notre calme et notre sang-froid dans les semaines à venir.

 

Wil dat zeggen dat er in de komende weken, tijdens de maand maart, niets mogelijk is en dat wij ons moeten beperken tot de maatregelen die vandaag gelden? Het antwoord is duidelijk neen. Wij moeten kiezen voor een voorzichtige koers, een koers die er tegelijk voor zorgt dat mensen die het moeilijk hebben, draagkracht kunnen behouden. Dat wil zeggen dat wij rekening moeten houden met de onzekerheden waarmee wij vandaag geconfronteerd worden. Die onzekerheden zijn niemands fout. Het enige wat we kunnen doen, is er rekening mee houden. In de beslissingen die wij nemen, moeten we absoluut rekening houden met mentaal welzijn, draagkracht en de ondersteuning van mensen die het bijzonder moeilijk hebben, maar alles moet veilig en op een verantwoorde manier gebeuren. Dames en heren, vandaag moeten wij tonen dat wij het hoofd koel kunnen houden.

 

En ce moment, nous devons montrer que nous avons suffisamment de sang-froid. Je compte sur vous tous pour en faire preuve. Nous avons tous une responsabilité énorme. La population nous regarde. Nous avons tous l'énorme responsabilité de montrer, dans une situation difficile, que nous gardons notre sang-froid et que nous sommes capables de prendre les bonnes décisions.

 

We mogen ons nu niet laten verleiden door roekeloosheid. Dat zou de grootste fout zijn, die we kunnen maken. We bewijzen niemand vandaag een dienst met roekeloosheid. Integendeel, wat we nu moeten doen, is beslissingen nemen die verantwoord zijn, beslissingen nemen die veilig zijn, maar ook beslissingen nemen die mensen ondersteunen die het vandaag moeilijk hebben.

 

Dit is de kern voor vrijdag: veilig zijn, niet roekeloos zijn en tegelijk mensen ondersteunen die het moeilijk hebben.

 

Dames en heren, de draagkracht versterken, dat kan. Ik heb er vertrouwen in dat de verschillende regeringen die morgen samen zullen zitten, verantwoorde en menselijke beslissingen kunnen nemen, maar vooral dat ze veilige beslissingen kunnen nemen.

 

02.13  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, tous les Belges rêvent d'un déconfinement. Tous! Ils aspirent à retrouver leur famille, à voir leurs enfants reprendre leurs activités et les jeunes le chemin des hautes écoles ou des universités. De plus, des secteurs tels que la culture ainsi que plusieurs activités économiques sont à l'agonie.

 

Après toutes les promesses des partis qui composent votre majorité, je puis vous assurer que les citoyens attendent avec beaucoup d'impatience le Codeco de demain pour savoir ce qui, après les mots, sera décidé dans les actes. Le job de votre gouvernement consiste à rendre le déconfinement possible.

 

La porte de sortie du déconfinement, monsieur le premier ministre, c'est la vaccination. Plus vite les personnes fragiles seront vaccinées, plus vite nous pourrons déconfiner. Or, monsieur le premier ministre, vous n'avez apporté aucune réponse à ce sujet. En l'espèce, la Belgique peut et doit faire nettement mieux. C'est votre job et votre responsabilité. (…)

 

02.14  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le premier ministre, je vous remercie, bien que vous n'ayez absolument pas répondu à mes questions. Ce faisant, je persiste à croire que votre stratégie est dogmatique, alors qu'elle devrait être pragmatique.

 

Vous ne pouvez plus comparer les seuils de contamination avec ceux de juin dernier, en faisant ainsi fi de la vaccination, des faillites, des jeunes en décrochage ou des violences intrafamiliales. Vous ne pouvez plus miser sur des mesures qui sont attentatoires à nos libertés lorsqu'elles sont remises en cause par la Ligue des droits humains, par la Commission européenne, par le Conseil d'État et même par des membres de votre majorité.

 

Vous ne pouvez plus faire reposer tout le poids de cette sortie de crise, et donc la concrétisation des perspectives que vous avez évoquées, sur les seuls citoyens et secteurs qui sont littéralement à l'agonie. Cette sortie de crise, c'est à vous de l'assumer en regagnant l'adhésion de la population par des mesures débattues au Parlement, en accélérant notre campagne de vaccination et en garantissant une reprise progressive et en toute sécurité des différents secteurs.

 

02.15  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos réponses et les caps que vous avez donnés en ce qui concerne demain. Vous avez parlé d'une notion très importante sur laquelle je souhaiterais revenir, à savoir la responsabilité politique. C'est fondamental! Deux axes me semblent particulièrement importants.

 

Le premier axe, c'est de ne pas tout relâcher du jour au lendemain de manière inconsidérée, tout en proposant un cap, un horizon ou, je l'espère, un calendrier. C'est important!

 

Le deuxième axe sur lequel j'aimerais aussi insister, c'est qu'il faut relayer au Parlement, au sein de nos commissions parlementaires mais aussi au gouvernement et au Codeco de demain, la souffrance de certaines catégories de population: les plus fragiles, les jeunes pour qui on sait combien c'est difficile, ceux qui appartiennent à certains secteurs économiques en souffrance, tels que la culture, l'horeca, l'événementiel. Ces souffrances, ces difficultés liées à la santé mentale doivent aussi pouvoir être relayées ici au Parlement. (…)

 

02.16  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mijnheer de premier, ik vraag geen roekeloosheid, ik vraag alleen vijf minuten politieke moed.

 

U stapt straks van hier naar het Berlaymontgebouw en u ontmoet daar iemand uit uw politieke familie, iemand die we benoemd hebben tot president van Europa. Vraag hen daar gewoon eens om hun verplichtingen na te komen. U speelt Europa immers steeds de zwartepiet door. Zij moeten er dus voor zorgen dat de leveringen die zij besteld hebben er ook komen. Dan hoeft u hier de volgende keer niet te komen zeggen dat we voorzichtig moeten zijn en dat alles dicht moet blijven. Als de mensen eenmaal ingeënt zijn, zoals in Israël en Engeland, is het voorbij. Ik vraag dus vijf minuten politieke moed, geen roekeloosheid. U bent daar binnen een kwartier, vraag dit dan ook.

 

02.17  Hervé Rigot (PS): Monsieur le premier ministre, le Comité de concertation de demain sera suivi par les 11 millions de membres de votre équipe. Il faudra une stratégie cohérente. Il faudra ensuite et surtout un large débat ici au Parlement pour faire comprendre les mesures et pour que la population puisse y adhérer.

 

Chers collègues, il est temps de mettre un frein, un stop aux communications non concertées, disparates d'hommes et de femmes politiques. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve alors que l'un demande que les restaurants rouvrent à une certaine date, qu'un autre demande l'élargissement de la bulle sociale, qu'un autre encore déclare ne pas respecter les règles parce qu'elles sont intenables? Il faut que cela cesse.

 

Chers collègues de la majorité et de l'opposition, aujourd'hui, il est de notre responsabilité d'être solidaire, exemplaire, d'être cohérent et de parler d'une seule voix. C'est le prix, chers collègues, de la victoire, et c'est notre devoir!

 

02.18  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer de eerste minister, roekeloosheid? Ik spreek hier over hopeloosheid, over kwaadheid. Kwaadheid bij de bevolking, bij de jeugd vandaag, die gewoonweg geen perspectief ziet. Ook kwaadheid bij de artiesten, die perspectief willen zien en eindelijk terug kunnen spelen voor publiek. Daar gaat het over, niet over roekeloosheid.

 

Ik heb u geïnterpelleerd over uw strategie die hoofdzakelijk gebaseerd is op de bubbel van één. Daar zit het probleem. U staat te zwak op alle andere lijnen. Hebt u de prognoses van de vaccinaties gezien? We zijn vertrokken tot september 2024, komaan! Waar zijn we mee bezig? De maskers die u besteld hebt, zijn niet eens conform. Bronnenonderzoek, heeft iemand daarover nog horen spreken in de jongste weken? Op al die punten doen er zich problemen voor. Dus moet er weer eens ingegrepen worden in het privéleven van de mensen.

 

Mijnheer de eerste minister, neem het echte probleem in handen. Stop met de afhankelijkheid van de big pharma voor de vaccinatie en neem maatregelen, nu.

 

02.19  Reccino Van Lommel (VB): Mijnheer de premier, eigenlijk zegt u hier elke week hetzelfde. Terwijl alles vierkant draait, loopt u in rondjes, want u bent besluiteloos. Durf de mensen nu eens recht in de ogen te kijken. Durf te kijken naar de horecaondernemingen, evenementenorganisaties, fitnesscentra en tal van andere bedrijven die door uw politiek theater van het toneel zullen verdwijnen als het nog lang duurt. Zij zijn ten einde raad, ze zitten in zak en as. Zij zullen er alles aan doen om veilig te heropenen.

 

Durf ook in de ogen te kijken van de vele Vlamingen die terug naar een normaler leven willen. U spreekt over een perspectief, maar er is er vandaag geen. Durf nu eens vertrouwen te hebben in de mensen, mijnheer de premier. Toon empathie, toon respect en kom op voor onze mensen.

 

02.20  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer de premier, u hebt zeer terecht gesproken over een kantelpunt. We bevinden ons in een precaire situatie en moeten een goed evenwicht zoeken. Een derde golf zou een drama zijn en zou het harnas rond ons leven en onze economie opnieuw zeer hard aanspannen. Voor heel veel mensen en organisaties, ook in de cultuursector, ook bij de bedrijven, zou dit de druppel zijn. We mogen geen fouten maken.

 

Tegelijk vind ik dat we hier perfect een normaal, democratisch debat kunnen voeren in het Parlement over de vraag bij welke groepen mensen de noden op dit moment het hoogst zijn. Morgen is het aan u om die knoop door te hakken in het Overlegcomité. Wij zeggen u vandaag dat deze crisis er bij zeer veel mensen diep inhakt. Kies dus duidelijke prioriteiten. Wat ons betreft zijn die kristalhelder: maatregelen om het isolement van mensen te doorbreken.

 

02.21  Melissa Depraetere (sp.a): Mijnheer de eerste minister, ik ben blij te vernemen dat ook u graag zo snel mogelijk het gewone leven wilt heropnemen.

 

Wij zijn in een absurd debat verzeild. Het gaat helemaal niet om welke fractie welke versoepelingen graag wil. Ik zou ze liefst, net als u waarschijnlijk, graag allemaal hebben. Het gaat erom hoe we dat gaan doen. U heeft heel duidelijk gezegd wat de snelste manier is: het hoofd koel houden en geloven in de strategie die voorligt, ervoor zorgen dat we dat allemaal samen doen, op een constructieve manier. Het heeft helemaal geen zin om ons dan te verliezen in enig opbod of in tegenstrijdigheden, de ene die vindt dat er te veel wordt versoepeld en de andere te weinig. Dat heeft allemaal geen zin. Daar gaat het ook helemaal niet om en daarmee helpen we niemand. Het gaat om de strategie die we samen moeten waarmaken.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb u goed beluisterd. Morgen wordt er effectief gewerkt aan dat perspectief. Het is belangrijk dat het stappenplan er komt, dat het voor iedereen duidelijk is en dat er voor iedereen echt perspectief kan komen.

 

02.22  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de eerste minister, wij hebben u goed gehoord. Ik volg uw pleidooi en steun dat ook volledig. In tegendeel tot heel wat roepers in deze Kamer menen wij uiteraard dat wij een derde lockdown moeten vermijden.

 

Ik wil u wel vragen bij de volgende versoepelingen het moreel kompas juist te zetten en te denken aan het welzijn van onze jongeren en aan het mentaal welzijn van onze burgers. Wij hebben al een opening gehad binnen de economische sectoren: de kappers en de contactberoepen mogen weer opengaan. Denk bij de volgende maatregel die u neemt alstublieft aan het welzijn van onze burgers.

 

02.23  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de eerste minister, op de vraag welke maatregelen werken en welke niet werken en eerder een nadeel zijn, hebt u geen antwoord gegeven. U hebt wel gezegd dat wij kalm moeten blijven.

 

Ik moet zeggen dat ik het verbazingwekkend vind hoe kalm u blijft. U staat aan het hoofd van een verbindende regering, en twee partijvoorzitters gaan in tegen uw beleid. U bent een overtuigd Europeaan, en Europa tikt u op de vingers omdat u niet proportioneel bent. U bent een liberaal, en de Liga voor Mensenrechten daagt u voor de rechtbank. U bent een swingende regering, maar de meest swingende generatie volgt u niet meer omdat u haar niet kunt overtuigen welke maatregelen juist of fout zijn. U bent bovendien een partij van ondernemers, en u maakt het vele ondernemers vandaag uitermate moeilijk.

 

Het verwondert mij hoe kalm u blijft wanneer u ziet dat uw ploeg van 11 miljoen zo snel verbrokkelt en in aantal afneemt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- Egbert Lachaert aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Een stand van zaken met betrekking tot het ipa" (55001375P)

- Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het loonoverleg" (55001373P)

- Christophe Bombled aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het ipa" (55001378P)

- Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het interprofessioneel akkoord" (55001396P)

- Nathalie Muylle aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het loonakkoord" (55001394P)

- Bjorn Anseeuw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De heropstart van de onderhandelingen over de loonnorm" (55001382P)

- Raoul Hedebouw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het ipa, de indicatieve loonnorm en de verdeling van de welvaartsenveloppe" (55001383P)

03 Questions jointes de

- Egbert Lachaert à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'état d'avancement du dossier AIP" (55001375P)

- Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les négociations salariales" (55001373P)

- Christophe Bombled à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'AIP" (55001378P)

- Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur " L’accord interprofessionnel " (55001396P)

- Nathalie Muylle à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L’accord salarial" (55001394P)

- Bjorn Anseeuw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La reprise des négociations sur la norme salariale" (55001382P)

- Raoul Hedebouw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'AIP, la norme salariale indicative et la distribution de l'enveloppe bien-être" (55001383P)

 

03.01  Egbert Lachaert (Open Vld): Het loonoverleg zit voor de zoveelste keer in het slop. Dan komen de vakbonden en werkgeversorganisaties weer aan uw deur en die van de regering kloppen om een oplossing te zoeken. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid verschoven. De sociale partners hebben de verantwoordelijkheid om tot een akkoord te komen en moeten dat maximaal proberen. Daarbij moet men ook redelijk zijn. Heel wat organisaties hebben kritiek op de loonwet van 1996 en dat begrijp ik, maar die wet is er niet voor niets.

 

De heer Hedebouw zal straks waarschijnlijk zeggen dat vrije onderhandelingen overal moeten worden toegelaten. In ons land is er echter een automatische indexering. Alle lonen zijn dit jaar al 2,6% gestegen. Er zijn baremieke verhogingen in alle sectoren en verhogingen na individuele onderhandelingen. Daar komt dan nationaal nog wat bovenop. Als men de onderhandelingen ter zake loslaat, dan moet men alle regelingen loslaten, ook die van de automatische index. Dan spreken we van een andere context trouwens. Hier hebben wij die niet; hier hebben wij een systeem van gereglementeerde loononderhandelingen. Dat betekent dat men niet te ver kan gaan. Dat is niet omdat men werknemers het lastig wil maken.

 

Natuurlijk willen we dat mensen meer verdienen, maar we willen niet dat de loonopslag van de ene persoon het ontslag van de andere betekent. Als men in een economie ervoor zorgt dat de lonen en dus de kosten exploderen, zullen veel mensen hun job verliezen. Dat willen wij natuurlijk niet. De onderhandelingen moeten nu gevoerd worden. Dat is opnieuw niet gelukt. Er moet een akkoord over de invulling van de welvaartsenveloppe en tegelijk het loon tot stand komen.

 

Hoe zult u daarmee omgaan, gelet op het feit dat de sociale partners weer aan uw deur staan? Het regeerakkoord op zich stipuleert duidelijk dat het kader van de wet van 1996 het vertrekpunt is. Bepaalde elementen kunnen in het akkoord wel worden bekeken en onderzocht. De wet van 1996 is duidelijk. U moet die partners op hun verantwoordelijkheid wijzen.

 

03.02  Anja Vanrobaeys (sp.a): Mijnheer de minister, corona treft iedereen, maar niet iedereen even hard. Zelfstandigen en kmo's verdienen onze solidariteit. Zij kunnen nauwelijks het hoofd boven water houden, maar hoe anders is de situatie in de supermarkten en in andere sectoren? De medewerkers daar kunnen nauwelijks de druk aan. Zij houden al meer dan een jaar lang onze samenleving draaiende en zetten zich elke dag keihard in. De werkgevers verdienen daar ook goed aan. Het zou oneerlijk zijn, mochten die medewerkers daar niet mee van kunnen profiteren.

 

Het wetgevend kader is duidelijk en iedereen, inclusief de werknemers uit de sectoren die zijn stilgevallen, begrijpt dat er in sommige sectoren weinig marge voor loonsverhogingen is. Onze economie wordt gekenmerkt door een ongekende scheefgroei. Zij die lijden, moeten worden ontzien, maar zij die floreren, zouden toch hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

De loonsonderhandelingen zijn gisteren stilgevallen. Voor ons mag in de sectoren die floreren, de verzuurde houding van sommige werkgevers geen obstakel vormen. Wij zijn er nog altijd van overtuigd dat wanneer de sociale partners samen voor een eerlijk resultaat gaan, zij daarin kunnen slagen en werknemers die elke dag keihard hun best doen, erop vooruit kunnen laten gaan door solidair te zijn met elkaar, zonder dat werknemers en werkgevers daardoor onnodig worden belast.

 

Mijnheer de minister, als uw druk of ondersteuning daarvoor nodig is, dan is het vandaag het moment om u te doen gelden. Wat zult u doen om het sociaal overleg en de loonsonderhandelingen uit het slop te trekken? Trouwens, de sociale partners aanvaarden alleszins dat er sprake is van een scheefgroei (…)

 

03.03  Christophe Bombled (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, dans l'histoire de notre pays, les partenaires sociaux ont toujours joué un rôle essentiel.

 

La concertation sociale est un socle solide et créatif pour mener à bien les réformes nécessaires. Cette concertation sociale est, à tous les niveaux de négociation, un élément permettant de garantir la stabilité et la légitimité des réformes entreprises. La qualité du dialogue social mérite une attention constante, à plus forte raison dans ce climat de crise sanitaire et économique que nous connaissons, et dans lequel travailleurs et entreprises ont payé et continuent à payer, malgré les nombreuses mesures de soutien édictées, un lourd tribut.

 

Vous le savez, après l'absence d'accord interprofessionnel en 2011-2012 et un veto sur l'augmentation des salaires, nous avons pu constater avec satisfaction, lors des trois dernières négociations interprofessionnelles de 2015 à 2020, que le Groupe des 10 avait renoué avec la négociation et la conclusion des projets d'accords interprofessionnels, tant sur la marge salariale que sur l'affectation de l'enveloppe bien-être. L'absence d'accord interprofessionnel serait un signal très négatif.

 

Il serait très négatif, d'une part, parce que nous avons besoin, dans le cadre de cette crise, d'une paix sociale, et d'un dialogue constant entre représentants des entreprises et représentants des travailleurs. Il serait très négatif, d'autre part, parce que l'accord de gouvernement prévoit des réformes ambitieuses, notamment en termes de bien-être au travail et de non-discrimination. Pour les concrétiser, nous avons nécessairement besoin d'un dialogue social. Nous devons déplorer que les négociations soient laborieuses, poussives et en danger.

 

Après trois mois de négociations, les avancées sont à ce jour insignifiantes. La volonté de réussir le redressement socio-économique impose le sens des responsabilités de chaque partenaire ainsi que de la loyauté et une concertation sereine.

 

Monsieur le ministre, mes questions sont simples.

 

Quelles initiatives avez-vous prises et allez-vous prendre dans les prochaines heures pour faciliter le dialogue social? Allez-vous faire une tentative de médiation entre le banc patronal et le banc syndical?

 

03.04  Sophie Thémont (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, se rend-on compte aujourd'hui qu'il y a des patrons qui pensent qu'il ne faut pas augmenter les salaires? Ces mêmes patrons qui mettent de côté pour rétribuer leurs actionnaires et qui vont trouver les syndicats en disant: "Hé les gars, il faut se serrer la ceinture, les temps sont durs."

 

On ne peut pas entamer une négociation aujourd'hui en disant: "On n'a rien, on ne peut pas bouger." 

 

La crise de la covid nous a montré que la solidarité était le pilier de notre société. Nous devons renouer avec cet esprit et sortir du carcan imposé par la modification de la loi de 1996. En imposant une norme salariale contraignante, on emprisonne les négociations, on ferme la porte à la voix des travailleurs.

 

Aujourd'hui, ce carcan est intolérable. Nous savons que les entreprises ne sont pas toutes logées à la même enseigne. Certains secteurs ont fait d'énormes profits, et ce, grâce aux travailleurs. Nous pourrions en citer plusieurs, mais je pense notamment à la grande distribution. Les membres du personnel ont trimé sans relâche, au détriment de leur santé. Il faut maintenant qu'eux aussi puissent bénéficier de toutes ces retombées. Ces travailleurs ne sont pas là uniquement pour trinquer et faire le gros dos. Monsieur le ministre, ce sont elles, ce sont eux qui font tourner notre économie.

 

Aujourd'hui, il est impensable pour nous, socialistes, de leur demander de consentir à un sacrifice de plus. Les valeurs du socialisme sont celles de la justice sociale, de la solidarité, du partage des richesses. Aujourd'hui, il est juste que les patrons mettent plus dans la balance. Mettre plus, cela signifie accepter de la souplesse pour permettre une augmentation des salaires là où c'est possible.

 

Monsieur le ministre, ma question est très simple.

 

Votre rôle est de donner sa chance à la concertation sociale, mais vous le faites déjà. Comment comptez-vous faciliter les discussions et rouvrir une fenêtre pour le dialogue?

 

03.05  Nathalie Muylle (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, wij staan hier opnieuw. Etappe twee is mislukt. Gisteren is een partij niet aan tafel gekomen. De werkgevers zijn bezorgd over de toekomst en hoe zij de crisis te boven zullen komen. Van de bedrijven gaat 95 % er door corona op achteruit en economisch zullen wij drie jaar verliezen. Dat betekent ook dat er sectoren zijn – ik wil dat heel graag bevestigen – die het goed doen, maar zij hebben ook heel hoge kosten. Ik zie echter ook heel wat bezorgdheden bij de werknemers. Men vreest dat de welvaartsvastheid van de uitkeringen voor inactieven gegijzeld zal worden door het uitblijven van een akkoord over de actieve bevolking.

 

Mijnheer de minister, enkele weken geleden hebt u in de commissie en in het plenum tegen mij gezegd dat u en de regering geloven in het sociaal overleg en dat de regering het volledig steunt. Tegelijk gaat echter het gepingpong de hele tijd verder door collega's in het Parlement en in de regering die in de plenaire vergadering en in de commissies telkens blijven zeggen dat zij de wet van 1996 willen herzien, dat zij toch een indicatieve loonnorm willen, enzovoort. Dat is daarnet ook nog gebleken uit de vragen van mijn collega's. Daardoor zal het dossier telkens naar de regering terugkomen en krijgt het sociaal overleg geen kans, zolang de regering hierover geen duidelijke taal spreekt.

 

Er is een regeerakkoord, mijnheer de minister. Er zijn in dat kader afspraken gemaakt. Blijft u binnen het kader van het regeerakkoord en zal dat ook het signaal zijn dat u zult geven aan de sociale partners? Wat zal er gebeuren met de welvaartsvastheid van de uitkeringen? Ik wil graag meer duidelijkheid.

 

03.06  Björn Anseeuw (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, wij staan hier opnieuw. U speelt met vuur. U speelt met duizenden jobs. U speelt met de inkomens van talrijke gezinnen, die u in armoede dreigt te duwen.

 

In het regeerakkoord staat immers dat de loonnorm behouden moet blijven. Na vier maanden paars-groen weten wij echter ondertussen wat het regeerakkoord eigenlijk waard is. De grootste partij van de huidige regering, de baas van de huidige regering, uw partij, de PS, durft het aan en slaagt erin een wetsvoorstel in te dienen om de loonnorm los te laten en de lonen wel te laten ontsporen, los van het regeerakkoord. De paniek bij uw collega's van de meerderheid spreekt natuurlijk boekdelen.

 

Wat kwalijk is, is dat door het voorstel van uw partij niet alleen de hopeloze verdeeldheid van de huidige regering bloot komt te liggen, maar vooral ook dat het loonoverleg op die manier opnieuw wordt getorpedeerd, tot tweemaal toe. Ik heb het eerder al gesteld en het wordt keer op keer bevestigd. Meer dan ooit weten de vakbonden zich met de huidige paars-groene regering zegezeker.


De gevolgen van het loslaten van de loonnorm zullen niet te overzien zijn. Immers, waar de Zweedse regering erin is geslaagd om de loonhandicap, waardoor onze jobs uit de markt werden geprezen, weg te werken ten opzichte van de ons omringende landen, wordt met de huidige PS-regering kennelijk de U-turn ingezet naar meer werkloosheid. Dat is bijzonder kwalijk. Het loslaten van de loonnorm vergroot opnieuw de loonhandicap van ons land en zal tienduizenden mensen opnieuw in de werkloosheid duwen, wat echt niet de bedoeling kan zijn.

 

Ik vraag u al weken om hier en nu ondubbelzinnig duidelijkheid te geven aan de sociale partners, in het bijzonder aan de vakbonden, over het feit dat aan de loonnorm niet kan worden geraakt en dat de welvaart in ons land, de competitiviteit van onze bedrijven en de werkgelegenheid niet onder druk mogen worden gezet in het sociaal overleg. Al weken neemt u uw verantwoordelijkheid ter zake niet op.

 

Mijnheer de minister, ik geef u nu een derde herkansing in de huidige plenaire vergadering. Kan u hier en nu en voor eens en altijd heel duidelijk stellen dat aan de loonnorm van 0,4 % niet kan worden geraakt?

 

03.07  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, ik was vanmorgen bij de vakbondsacties. Ik heb daar veel werkvolk gezien, de werkende klasse, de vertegenwoordigers van degenen die het land tijdens deze crisis hebben doen draaien.

 

Men zei daar tegen mij: "Raoul, vraag daarboven eens hoe het zit met die affaire van een verhoging van 0,4 %".

 

Daar zat een delegatie van vijftien vrouwen uit de rusthuizen. Weet u hoeveel 0,4 % per maand voor hen is? Dat is 9 euro bruto meer. Is dat ernstig?

 

Dan hoor ik de heer Lachaert altijd maar spreken over competitiviteit. Hier zijn de cijfers van bepaalde sectoren: Carrefour: 17,9 % stijging van de winst; Delhaize: 18 % meer dividenden, kapitaal uit het bedrijf; ArcelorMittal in Gent: 300 miljoen euro naar het moederbedrijf; IKEA Belgium: 49 miljoen euro winst, Umicore: 536 miljoen euro winst; BASF: 2,7 miljard dividenden; Volvo Cars waar er vandaag actie was: 3 miljard euro naar de aandeelhouders.

 

Wat is dat in dit land dat de werknemers in al die sectoren niet meer dan 0,4 % kunnen krijgen?

 

Mijnheer Lachaert, u zegt dat de sociale partners aan de deur komen kloppen, maar u hebt de sleutel van de onderhandelingen. U hebt de wet van 1996, die een verbod oplegt om meer dan 0,4 % te krijgen, opgesteld. Dat is het probleem. Er is geen enkele vrijheid. De liberalen zouden voor de vrijheid van onderhandelen moeten zijn. Laat vraag en aanbod spelen, maar dat is helemaal niet het geval. Er is geen vraag en aanbod, alleen de tussenkomst van de politiek.

 

Mijnheer de minister, ik heb een initiatief genomen met mijn kameraad Marc Goblet. Ik wil dat openstellen voor iedereen hier. Ik heb een concreet voorstel om ervoor te zorgen dat de loonnorm indicatief wordt in plaats van imperatief.

 

Mijnheer de minister, bent u het ermee eens dat de loonnorm indicatief moet worden? Daar ben ik (…)

 

03.08 Minister Pierre-Yves Dermagne: Dames en heren volksvertegenwoordigers, het sociaal overleg heeft België groot gemaakt. Zeker tijdens deze zware crisis is het uiterst belangrijk dat vakbonden en werkgevers akkoorden kunnen sluiten. Mevrouw Muylle, de huidige regering heeft het sociaal overleg inderdaad terug in het centrum van het beleid geplaatst. Ook dat is uiterst belangrijk.

 

Mijnheer Lachaert, het is inderdaad in de eerste plaats aan de sociale partners om hun verantwoordelijkheid te nemen. Dat is eveneens uiterst belangrijk. De sociale partners hebben trouwens al bewezen dat ze nog akkoorden kunnen sluiten, met de cao inzake telewerk tijdens de coronacrisis, het vaccinatieverlof en deze week nog het sociaal akkoord voor het onderwijs.

 

L'accord interprofessionnel est, comme je l'ai déjà dit, un moment important mais aussi un moment difficile de la concertation sociale. Les choses ne sont pas neuves mais, bien entendu, la situation économique, les incertitudes économiques et la manière dont cette crise a frappé et frappe de manière asymétrique les secteurs, les sous-secteurs et même les entreprises rendent cette négociation plus difficile aujourd'hui. Il faut y ajouter – et je ne m'en cache pas –, la manière dont la loi de 1996 a été renforcée ou durcie, c'est selon, en 2017. Il est clair que ces circonstances font en sorte que ces négociations sont aujourd'hui plus difficiles qu'elles ne l'étaient hier.

 

De eerste minister en ikzelf onderhouden veel contacten met de sociale partners, formeel maar ook informeel. Dankzij die contacten zijn er de jongste dagen twee vergaderingen gehouden tussen de sociale partners. Zoals u weet, kon de vergadering van gisterennamiddag helaas niet succesvol worden afgerond.

 

De werkgevers hebben de ministers van het kernkabinet aangeschreven met de vraag om overleg.

 

Je tiens à être clair devant vous et je précise qu'aucun partenaire n'a officiellement et définitivement rompu les négociations autour de la répartition de l'enveloppe bien-être ou de l'accord interprofessionnel. Aucun des deux bancs n'a demandé la médiation du gouvernement telle qu'elle est prévue par la loi.

 

Il est bien entendu que, avec le premier ministre, nous avons des contacts réguliers avec les partenaires sociaux et que depuis hier après-midi, j'ai multiplié les différents contacts avec les deux bancs et avec le président du Groupe des 10.

 

Comme vous l'avez rappelé, l'accord de gouvernement prévoit le maintien de la loi de 1996 mais il prévoit aussi la possibilité d'utiliser des circulaires pour trouver et pour garantir cet équilibre entre la compétitivité de nos entreprises et le renforcement du pouvoir d'achat des travailleurs. Cet accord de gouvernement, auquel je suis particulièrement attaché, précise aussi que l'utilisation de ces circulaires se fera en concertation avec les partenaires sociaux. À nouveau, il s'agit là d'une responsabilité importante pour les partenaires sociaux et il est bien entendu que j'utiliserai ces circulaires pour faire en sorte qu'on puisse donner un peu d'air à cette négociation et surtout faire en sorte qu'on puisse concrétiser et mettre en œuvre des accords négociés et scellés entre les partenaires sociaux.

 

C'est là le rôle du gouvernement à ce stade de la procédure, c'est là le rôle du ministre du Travail et de la Concertation sociale à ce stade de la procédure. Je ne suis pas quelqu'un de béatement optimiste mais je crois en la concertation sociale et, suite aux contacts que j'ai eus cet après-midi, je reste persuadé que des accords sont possibles.

 

03.09  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord.

 

Mijnheer Hedebouw, er zijn natuurlijk ondernemingen die winst maken. Dat zou er nog aan moeten mankeren. Anders zou er niet veel welvaart zijn in ons land. Daartegenover staan wel al die bedrijven, al die werkgevers die vandaag bloeden, die afzien. Wij hebben nu het moratorium op de faillissementen losgelaten. U zult zien wat dat betekent na deze coronaperiode.

 

U noemt de bedrijven die winst gemaakt hebben, maar daartegenover staan al die mensen die het moeilijk hebben en die vandaag ondernemen en werk geven aan anderen. Die willen wij niet nog eens de dieperik in duwen door nu allerlei toegevingen te doen die economisch onhaalbaar zijn.

 

Ik meen dat het regeerakkoord op zich duidelijk is. Het heeft geen zin dat de sociale partners constant bij de regering aankloppen opdat zij een wetswijziging zou doen. De regering kan wel op een redelijke manier onderhandelen, bemiddelen, om samen oplossingen te zoeken.

 

In het verleden is dat ook soms gelukt. Als het mislukte, is men erin gelukt met bepaalde tools die er zijn toch oplossingen te vinden die voor de koopkracht van de mensen goed zijn (…)

 

03.10  Anja Vanrobaeys (sp.a): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Maar laten wij eerlijk zijn, de loonnormwet werkt met gemiddelden. Nog nooit lag de daadwerkelijke economie zo ver van de gemiddelden. Er is een groot deel van de economie dat bevroren is, en er is een ander deel van de economie dat volop gas geeft.

 

De sp.a gelooft dat men de noden van alle partijen moet bekijken en dat solidariteit altijd beide kanten moet verbinden. Volgens ons is dat mogelijk. Dat kan met de nodige creativiteit, zoals u al aangaf.

 

Ik wens alle partijen voor de komende weken dan ook de kracht dat in te zien en tot een akkoord te komen.

 

03.11  Christophe Bombled (MR): Monsieur le ministre, je vous remercie de vos réponses.

 

La loi de 1996, qui permet de s'accorder sur une valorisation des salaires en sus des indexations automatiques et des augmentations barémiques, a été réformée sous la précédente législature. Force est de constater, comme je l'ai dit, que cette réforme a permis d'engranger les derniers accords interprofessionnels. La concertation sociale a ainsi pu s'exercer pleinement. On peut ou non être d'accord, mais la loi, c'est la loi. Il faut la respecter!

 

Je lis que certains collègues s'associent dans une volonté de réformer cette loi de 1996. D'emblée, je préviens que ni mon groupe ni moi-même ne soutiendrons une telle initiative qui, par ailleurs, me semble apporter – dans ce contexte de crise sanitaire et économique – plus de grains de sable que d'huile à l'engrenage. Par conséquent, nous plaidons pour que les partenaires sociaux se réunissent de nouveau, car l'échéance est proche.

 

03.12  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, j'entends votre réponse.

 

Nous serons évidemment à vos côtés car nous sommes du côté de ceux qui cherchent des solutions. Nous ne sommes pas des "Y'a qu'à". Nous, nous agissons et nous prenons nos responsabilités. Nous, socialistes, nous sommes tous et toutes aux côtés des travailleurs et des travailleuses. Ils sont éreintés, à bout de souffle. Leur voix doit être entendue. La paix sociale est aujourd'hui menacée par des employeurs qui font la sourde oreille. Il faut donner ses chances au dialogue social, de la latitude à la négociation et permettre une augmentation des salaires.

 

Il est grand temps d'offrir des perspectives à celles et ceux qui tiennent notre économie à bout de bras. Mais nous comptons bien évidemment sur vous, monsieur le ministre.

 

03.13  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik weet uiteraard als geen ander dat de sociale partners sociale akkoorden kunnen maken, aangezien wij er vorig jaar veel gemaakt hebben, bijvoorbeeld in het kader van welzijn op het werk en tijdelijke werkloosheid. In elk van die dossiers was er wel eenheid van commando vanuit de regering, het kader was duidelijk. Ik hoop dat dit ook in de komende weken het geval zal zijn en dat er geen diffuse geluiden meer zullen zijn.

 

Voor ons is het duidelijk dat het kader waarbinnen er vandaag moet worden gewerkt, de wet van 1996 is. Daarbinnen zijn er mogelijkheden. Bovendien is dat conform het regeerakkoord. Ik hoop dan ook dat we binnen dat kader tot oplossingen kunnen komen.

 

Collega Hedebouw, ik weet dat u heel graag verwijst naar de 1.700 euro en de supermarkten. Ik wil u gewoon meegeven dat het volgend jaar niet over enkele euro's of een kop koffie gaat, maar wel over 54 euro, index plus loonnorm, die werknemers maandelijks erbij krijgen.

 

03.14  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, u legt de bal nu eigenlijk al weken telkens in het kamp van de sociale partners, maar u lijkt niet te beseffen dat die sociale partners, in het bijzonder de vakbonden, de bal al twee keer teruggetrapt hebben, midden in uw gezicht. Blijkbaar komt dat niet aan.

 

Ik begrijp natuurlijk wel dat collega Lachaert hier met dichtgeknepen billen alsnog pleit voor het sociaal overleg. Op één punt bent u immers wel duidelijk geweest: voor u mag de wet van 1996 wel op de schop. De liberalen weten ongetwijfeld dat indien dit op de regeringstafel komt, zij aan het kortste eind zullen trekken. Dat is bijzonder kwalijk voor die duizenden jobs, die duizenden gezinnen, die u op die manier opnieuw in de werkloosheid en in de armoede dreigt te storten. Vanuit de oppositie stellen wij al maanden vragen, maar het feit dat vandaag vijf regeringspartijen plots vragen stellen, spreekt boekdelen.

 

Voor eens en voor altijd, u hebt meer olie op de golven gegoten door uw onduidelijkheid over de wet van 1996. Zeg nu eindelijk eens duidelijk dat er niet kan worden getornd aan die loonnorm. Dat is belangrijk.

 

03.15  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, j'étais présent ce matin pendant les actions syndicales et j'ai senti la grande détermination des travailleurs de ne pas accepter ce carcan des 0,4 %. J'ai été très touché par ce témoignage sur le podium de deux jeunes travailleurs du groupe MediaMarkt. Savez-vous combien ils gagnent par mois? Ils reçoivent 2 300 euros brut par mois en bossant à temps plein dans cette entreprise. Trouvez-vous cela normal?

 

Moi, j'ai compris leur colère: "On a besoin de liberté pour avoir plus." Le but n'est pas de négocier la même chose partout dans toutes les entreprises. C'est cela la liberté, les libéraux. Croyez-vous que les organisations syndicales ne connaissent pas les réalités du terrain?

 

Il faut leur donner cette liberté. C'est pour cela qu'il faut arrêter les discussions sans fin. Il faut des actes. On a essayé, avec Marc Goblet, d'entreprendre une démarche constructive. J'ai senti beaucoup d'enthousiasme ce matin dans les rangs de la FGTB et de la CSC au sujet de cette démarche commune. Ce ne sont pas les mêmes partis mais au moins, on entame une démarche commune constructive, celle de proposer une norme indicative pour permettre justement cette liberté de négociation. Vous parlez tous ici de manière générale (...)

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- Daniel Bacquelaine à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La stratégie de vaccination" (55001377P)

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La stratégie vaccinale" (55001398P)

- Dominiek Sneppe à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les anticorps et la vaccination contre la covid" (55001392P)

- Sofie Merckx à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le point sur la livraison des vaccins et la campagne vaccinale" (55001395P)

04 Samengevoegde vragen van

- Daniel Bacquelaine aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De vaccinatiestrategie" (55001377P)

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De vaccinatiestrategie" (55001398P)

- Dominiek Sneppe aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Antilichamen en covidvaccinatie" (55001392P)

- Sofie Merckx aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De stand van zaken m.b.t. de levering van de vaccins en de vaccinatiecampagne" (55001395P

 

04.01  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, la stratégie de vaccination est essentielle pour réussir le retour aux libertés auquel nous aspirons tous et nous n'avons pas le droit à l'erreur. L'objectif commun du gouvernement, du Parlement et des experts est de vacciner prioritairement les personnes de plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles pour éviter les formes graves et éviter la surcharge de nos hôpitaux.

 

La question réside alors dans la façon d'inviter les personnes souffrant de comorbidité tout en respectant la vie privée et en sauvegardant le secret médical. La façon dont les données sont collectées, traitées et conservées nous incite à la vigilance la plus stricte. L'Autorité de protection des données nous met d'ailleurs en alerte. Le Conseil d'État nous rappelle la gravité de l'ingérence dans le respect de la vie privée, la nécessité de justification, la nécessité de proportionnalité. Autrement dit, même si les objectifs sont légitimes, la fin ne justifie pas tous les moyens.

 

Monsieur le ministre, en ce qui concerne le calendrier de vaccination, quand les personnes de plus de 65 ans et les personnes les plus fragiles seront-elles vaccinées? Pouvez-vous nous donner un tableau précis reprenant les quantités de vaccin commandées, reçues, stockées et administrées? Est-il acceptable d'inviter les citoyens sur la base d'un croisement de données de santé provenant des dossiers médicaux et des mutuelles sans le consentement des patients et en violation du secret professionnel? Qui a pris la décision d'utiliser un algorithme à cet effet? Quel rôle joue le Comité de sécurité de l'information? Pourquoi n'a-t-on pas davantage recours aux médecins, qui peuvent apprécier l'utilité pour leurs patients les plus fragiles, dûment éclairés et consentants, de recevoir le vaccin? Enfin, allez-vous adapter la stratégie de vaccination en fonction de l'avis du Conseil d'État?

 

04.02  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, er was eerst uw weddenschap, dan het dreigende tekort aan spuitjes, de vergeten handtekening en de compleet passieve houding van de federale regering in de Europese aankoop van vaccins.

 

De Europese trein waarin u en de regering stapten, sputtert, maar het blijkt ook dat u echt wel in het laatste wagonnetje bent ingestapt. Over twee weken vieren wij jammer genoeg de eerste verjaardag van de lockdown. Onze economie ligt stil en het merendeel van de bevolking heeft het echt wel gehad. De vaccins moeten ons uit deze crisis loodsen en dat is uw verantwoordelijkheid, mijnheer de minister. Dat moet uw prioriteit nummer één zijn. U zou er eigenlijk mee moeten gaan slapen en mee moeten opstaan.

 

Het FAGG, het federaal orgaan onder uw bevoegdheid, adviseert u in de aankoop van de vaccins en het was op de hoogte van het feit dat België meer vaccins zou kunnen aankopen. Mijn vraag is simpel. Heeft het FAGG u gemeld dat een aantal Europese lidstaten niet alle vaccins opkochten en dat België dus de mogelijkheid had om meer vaccins te kopen, net zoals Denemarken deed, dat nu aan de kop van het peloton zit? Denemarken heeft meer vaccins en kan dus ook meer mensen vaccineren. Eigenlijk had u het al moeten weten, want ik heb het u in januari gezegd. In januari heb ik gezegd dat er iets niet klopte aan de cijfers en dat Denemarken en Nederland proportioneel meer vaccins ontvingen dan ons land. U zei mij toen dat u dat zou nagaan.

 

Ik heb een duidelijke vraag, mijnheer de minister. Heeft België – ja of neen – onder uw verantwoordelijkheid de kans gemist om sneller meer vaccins aan te kopen en de vaccinatiestrategie te versnellen?

 

04.03  Dominiek Sneppe (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, in een studie gepubliceerd in The Lancet waarin bij zorgverstrekkers gepeild werd naar de ontwikkeling van antilichamen tegen corona bleek dat bijna alle geïnfecteerde personen antilichamen ontwikkelden. Die antilichamen boden in 85 % van de gevallen bescherming tegen herbesmetting.

 

Dit doet nogmaals de vraag rijzen of het vaccineren van reeds besmette personen noodzakelijk is. Ik stelde deze vraag reeds in de commissie en toen antwoordde u dat het nogal omslachtig is om dat te controleren. U draaide eigenlijk enigszins rond de pot.

 

Mijnheer de minister, in het licht van het tekort aan vaccins stel ik u deze vraag opnieuw. Moeten we de mensen die reeds besmet zijn geweest niet controleren op antilichamen? Misschien moeten zij niet ingeënt worden? Kunnen we de huisartsen niet opdragen om bij elk bloedonderzoek ook het vakje bij COVID-19 aan te vinken? Op die manier zouden we immers een zicht krijgen op wie al antilichamen heeft. Waarom wordt dat niet gedaan?

 

04.04  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, la campagne de vaccination est tellement foireuse que, par moments, je ne sais plus si je dois en rire ou en pleurer, tellement c'est dramatique. Vous aviez dit que nous allions vacciner au rythme des livraisons, mais même cela, vous en êtes incapable. Cette semaine, on a invité des personnes décédées à se faire vacciner, et des personnes qui avaient déjà reçu le vaccin. Le résultat de tout cela, ce sont des centres de vaccination vides. On a même décidé de ne plus envoyer d'e-mails mais d'envoyer des courriers papier. Au XXIsiècle, ici en Belgique, on est incapable d'envoyer des invitations correctement aux personnes concernées.

 

Le deuxième problème est, bien sûr, que nous sommes encore dépendants, pour les livraisons, de quelques firmes pharmaceutiques qui, malheureusement, pensent plus à leurs profits qu'à vraiment produire de plus en plus de vaccins pour en finir avec cette pandémie. Il y a six mois, nous étions les seuls à réclamer que le vaccin devienne un bien public, mais cette semaine, j'ai vu que cela bougeait beaucoup. Nous avons entendu la sortie d'Ecolo, avec une belle carte blanche qui appelle à faire du vaccin un bien public. Au PS, j'ai vu une résolution au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et au sp.a, j'ai vu la même chose.

 

Nous avons besoin, non pas de paroles, mais d'actes. Vous m'avez déjà répondu ici que lever les brevets, appliquer les licences contraignantes n'était pas une solution dans l'immédiat. C'est faux, bien sûr! D'une part, parce que nous sommes devant un processus de plusieurs mois. D'autre part, savez-vous, dans la production mondiale aujourd'hui, quelle capacité de production est utilisée pour les vaccins de la covid? Selon les chiffres d'Oxfam, seulement 43 % de la capacité de production sont affectés au vaccin de la covid.

 

La présidente: Madame Merckx, votre temps de parole est écoulé.

 

Monsieur le ministre, vous avez cinq minutes pour répondre aux questions. Comme vous l'avez remarqué, nous respectons strictement le temps de parole aujourd'hui. Je vous remercie.

 

04.05 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, voordat ik inga op enkele kritische bedenkingen en frustraties, die zeer begrijpelijk zijn bij bijvoorbeeld mensen die verwachtten gevaccineerd te worden en dan een uitstelbericht krijgen, wil ik toch eerst beklemtonen dat de vaccinatie ons de uitweg uit de crisis zal geven. We delen die verwachting en moeten de mensen blijven zeggen dat de vaccinatiecampagne de uitweg is uit de miserie, net zoals wij moeten blijven zeggen dat we ook goede vaccins gebruiken, vaccins waarvan alle resultaten aantonen dat ze inderdaad effect hebben, of het nu AstraZeneca, Pfizer of Moderna is. Niemand zou een halfjaar geleden gedacht hebben dat vandaag in zoveel landen wereldwijd al zou gevaccineerd worden.

 

Wij zien een buitengewoon snelle ontwikkeling. Maar die snelle ontwikkeling komt met veel onzekerheden, veel verrassingen, positieve maar ook negatieve, en tegenvallers. We moeten dus voortdurend evalueren of we goed werken. Er zijn, ten eerste, problemen van praktische aard, waarvan we hopen dat het kinderziektes zijn, zoals foute adressen. Die fout is niet massaal gebeurd, maar ze is uitermate vervelend en het probleem moet onderzocht en gecorrigeerd worden. Kinderziektes in de praktische uitwerking worden ook aangepakt, wat op zich geen excuus is. Er zijn, ten tweede, ook problemen met de gekozen strategie zelf en, ten derde, problemen met de leveringen.

 

Laat ik eerst ingaan op een paar elementen van strategie. Ik behandel eerst de punctuele vraag van mevrouw Sneppe, die eigenlijk de mogelijkheden van dit soort kort antwoord overstijgt. Mevrouw Sneppe, ik heb helemaal niet rond de pot gedraaid. U moet toch in staat zijn om een antwoord waarin wetenschappelijke nuance zit, te aanvaarden. Als u dat rond te pot draaien noemt, is de dialoog wel moeilijk. Ik zal het antwoord opnieuw geven.

 

Wie besmet is, ontwikkelt natuurlijk antilichamen, maar dat is niet blijvend. Bovendien hebben we soms te maken met herinfecties. Op het moment is het onduidelijk hoelang immuniteit duurt na besmetting met COVID-19 en de mate waarin dat afhankelijk is van de ernst van de infectie. Dat is een van de redenen waarom we op het ogenblik bij de vaccinatie nog geen rekening houden met voorgaande COVID-19-infectie. We willen een stabiele en langdurige bescherming bieden. We zijn dus niet zeker, medisch wetenschappelijk, of we ons kunnen veroorloven om maar één injectie te geven, wanneer de bijsluiter zegt dat we twee injecties moeten geven aan iemand die reeds besmet is. Daarover lopen uitgebreide wetenschappelijke studies en die volgen we op. We werken in de mate van het mogelijke op basis van wetenschappelijke zekerheden en evidentie. Als we die niet hebben, zullen we niet afwijken van wat de instructies op de bijsluiters van de vaccins zeggen. Dat zou niet alleen riskant zijn voor de mensen, maar ons ook een enorm probleem van politieke en juridische aansprakelijkheid geven, als wij denken te kunnen afwijken van wat de instructies bij de vaccins zeggen. U suggereert eigenlijk dat we dat gemakkelijk zouden moeten kunnen doen, maar dat mogen we niet zomaar doen; dan moeten we zeer zeker zijn.

 

Dat geldt dus ook voor het probleem dat u met uw vraag of we mensen die reeds besmet zijn, maar één of toch twee injecties geven van een vaccin, als de bijsluiter dat zegt, aangeeft. Daar kunnen we een lang en belangrijk wetenschappelijk debat over voeren. Dat is niet rond de pot draaien, mevrouw Sneppe. Dat is de nuance en de complexiteit van de medische wetenschap op tafel leggen, vragen om enig geduld met betrekking tot de ontwikkeling van de evidentie met de inzichten die tijdens de vaccinatie groeien en, vooral, vragen om voorzichtigheid wanneer het gaat over gezondheid en eigenlijk zaken van leven of dood voor talloze mensen.

 

Pour ce qui concerne la stratégie et en réponse notamment à la question de M. Bacquelaine, permettez-moi de dire que le choix de donner la priorité à des gens qui sont plus vulnérables que d'autres en raison d'une comorbidité, en cas de pénurie, est un impératif éthique, et cela nécessite une organisation.

 

Comme le temps qui m'est imparti est court, je souhaite attirer l'attention sur le fait qu'il n'y a aucune violation du secret médical. Il est totalement faux d'affirmer ici qu'il y a une violation du secret médical au niveau de la procédure. Cette procédure a d'ailleurs fait l'objet de discussions avec les représentants du corps médical au sein d'un groupe de travail de la task force, y inclut l'ABSyM, le GBO, Domus Medica, la SSMG, etc. Autrement dit, les organisations, en particulier du côté francophone, qui disent qu'il y a un grand problème ont été associées au développement de cette stratégie d'invitation. Elles ne peuvent pas prétendre le contraire puisqu'elles ont participé aux travaux du groupe de travail.

 

Par ailleurs, il est faux de dire que le secret médical est violé. Ce n'est pas correct! On va créer une base de données avec des noms de personnes que l'on veut inviter en priorité. Évidemment, toutes les précautions juridiques doivent être prises, conformément aux avis qui sont normalement critiques et prudents du Conseil d'État et de l'Autorité de protection des données.

 

Par conséquent, il faut arrêter ce débat basé sur des affirmations qui sont absolument incorrectes. Et ceux qui ont été associés aux travaux du groupe de travail qui a développé cet élément de la stratégie doivent l'avouer. Cela ne veut pas dire – je veux être conciliant – qu'il ne faut pas poursuivre le dialogue pour identifier les problèmes et voir comment y répondre.

 

Ten slotte, mevrouw Depoorter, zijn wij Europees compleet passief? Helemaal niet. Wij kloppen ook op tafel op Europees niveau om ons terecht te beklagen over de voortdurende wijzigingen in de leverschema's en de onzekerheden die daarmee samenhangen.

 

Is het mogelijk dat landen op korte termijn meer vaccins krijgen doordat ze overschotten opkopen? Neen, dat is niet mogelijk. Wij hebben inderdaad niet gekozen voor een strategie waarbij we overschotjes die overblijven zouden opkopen. U kunt daarover van mening verschillen, maar één zaak is zeker. De landen die dat wel hebben gedaan, krijgen die niet vooraan in de campagne, maar wel achteraan. Die krijgen ze dus niet meteen, maar wel in een later stadium.

 

Wij hebben geoordeeld dat dit niet interessant is. We kunnen daarover discussiëren, maar dat is het oordeel dat we samen met de ministers van Volksgezondheid hebben gemaakt. Wij proberen te bestellen wat we pro rata kunnen bestellen en we zijn tot nu toe niet geïnteresseerd in het opkopen van overschotten omdat die immers pas op het einde van de rit komen.

 

Wat de cijfers betreft, ik stel voor dat we daarop bij een andere gelegenheid dieper ingaan. Ik heb geen aanduiding dat wij benadeeld zouden zijn in de aankopen die we hebben gedaan.

 

De voorzitster: Mijnheer de minister, u sprak drie minuten te lang. Mag ik u vragen om uw spreektijd te respecteren?

 

04.06  Daniel Bacquelaine (MR): Monsieur le ministre, je persiste à dire que le croisement des données en provenance d'organismes mutuellistes, qui sont en général d'ailleurs des organismes politisés, et en provenance des dossiers médicaux sont des algorithmes qui permettent de convoquer des personnes sans leur consentement avec un transfert de données qui existe quelque part.

 

Ces données existent quelque part! C'est cela qui me tracasse et qui tracasse tous ceux qui sont attachés aux droits fondamentaux de respect de la vie privée et de singularité de la personne. J'attire l'attention sur cet élément qui me paraît extrêmement important alors qu'il existe des alternatives. Il suffit d'impliquer davantage les médecins de première ligne pour attester que les personnes sont dans les conditions de recevoir le vaccin, plutôt que de constituer des banques de données qui sont traitées et conservées – on ne sait pas très bien pour combien de temps –, et qui sont une menace à terme pour la protection de la vie privée dans ce pays. C'est exactement ce que je dis. (...)

 

04.07  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, laat ons ernstig zijn. Het gaat hier om een ernstige zaak. Een volgende keer discussiëren over de cijfers, die wij allebei uit het hoofd kennen, is geen optie. Onze mensen wachten op een vaccin en zij hebben er geen.

 

U stelt dat die landen pas op het einde de extra vaccins zullen krijgen. U begrijpt toch het regeltje van drie? Ik heb het u in januari 2021 heel duidelijk aangegeven. Nederland heeft in proportie honderdduizend vaccins meer ontvangen dan ons land.

 

U kan mij nog altijd niet uitleggen waarom.

 

Ik kan alleen maar concluderen dat u niet benadeeld bent, maar dat u er gewoon te weinig hebt besteld. Het gaat om een gebrek aan vooruitziendheid en leiderschap met een killing factor in de eerste en de tweede golf. Het gebrek aan uw vooruitziendheid, uw leiderschap en uw verantwoordelijkheid zorgt ervoor dat wij vandaag achterophinkelen en dat Denemarken uitzicht heeft op een vrije zomer.

 

04.08  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, ten eerste, ik gaf aan dat u rond de pot draaide, maar nu is het nog erger. U antwoordt niet op mijn vraag.

 

U geeft een antwoord op een vraag die ik niet heb gesteld. Ik vraag niet of wij één of twee vaccins zullen toedienen. Ik vraag of u zult controleren bij mensen met antilichamen hoe lang zij die antilichamen behouden en of zij ze ook hebben. Wij weten dat niet, want dat wordt niet onderzocht. U verklaart niet te weten of de antilichamen blijvend zijn of hoe lang zij eventueel blijven. Dat weten wij van de vaccins jammer genoeg ook niet.

 

Ten tweede, in Nederland bleek uit een onderzoek dat 90 % van mensen met antilichamen ze ook nog na zes maanden hadden. Nederland staat voor.

 

Ten derde, "Wij volgen dat op". De uitspraak stond daarnet nog in de pers. Dat zinnetje hoorde ik negen maanden geleden ook over de fameuze mondmaskers. Ik hou (…)

 

De voorzitster: Mevrouw Sneppe, uw spreektijd is om.

 

04.09  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, u zegt dat het kinderziektes zijn, maar het zijn geen kinderziektes, het is chaos. We hebben dat met de mondmaskers gezien, met de testen en met de tracing. Er is een duidelijke systeemfout in onze gezondheidszorg, met name dat wij geen goede preventieve uitgebouwde eerstelijnzorg in ons land hebben. Dat is het echte probleem en niet de zogezegde kinderziektes die zichzelf al een jaar herhalen.

 

U hebt het niet over de patenten gehad, hoewel dat een dringende vraag is die vandaag moet worden opgelost. U hebt indertijd een bepaalde keuze gemaakt. Ik herhaal wat ik daarnet heb gezegd: patenten opheffen is vandaag wel een oplossing. De cijfers van Oxfam zijn duidelijk. Slechts 43 % van de wereldwijde productiecapaciteit om vaccins te maken, wordt vandaag gebruikt. Als we die productie willen opschalen, is dat mogelijk, maar dan moeten we de patentwetgeving opheffen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van Michael Freilich aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Giftige' mondmaskers" (55001387P)

05 Question de Michael Freilich à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les masques buccaux dits toxiques" (55001387P)

 

05.01  Michael Freilich (N-VA): Mijnheer de minister, de mondmaskers van Avrox, mondmaskers die de overheid zelf heeft uitgedeeld aan de bevolking, zouden een flauwe Belgenmop kunnen zijn als dit niet zo serieus was. Dat is het echter wel degelijk want deze maskers zouden weleens toxisch kunnen zijn, ze zouden weleens een gevaar kunnen betekenen voor onze volksgezondheid. Een overheid die de eigen bevolking vergiftigt, dat is te gek voor woorden.

 

Ik waarschuwde nochtans van bij het begin dat in zee gaan met een postbusfirma geen goed idee is. Avrox is immers effectief een louche Luxemburgse postbusfirma. Ga maar eens kijken in Luxemburg, daar staan alleen 50 brievenbussen. Tegen elk gezond verstand in ging de overheid daarmee in zee. Er zijn verschillende problemen geweest met deze maskers maar ik zal ze niet allemaal opnoemen want ik heb nog slechts een minuut spreektijd. Al die problemen verzinken echter in het niets bij dit laatste nieuws. De maskers zouden ons weleens ziek kunnen maken.

 

Mijnheer de minister, waarom heeft het zo lang geduurd, bijna acht maanden, om deze maskers uit de rekken te halen? Dit is immers niet nieuw, we wisten het al in juni. De Belgische textielfederaties hebben toen aan de alarmbel getrokken maar dat werd allemaal weggewuifd. U bent er nu, na vele maanden, eindelijk van overtuigd dat de maskers een probleem kunnen zijn. Daarom wil ik graag concreet weten hoe u de bevolking gaat informeren. Niet iedereen leest immers de krant of volgt het nieuws. Dat geldt trouwens ook voor de apothekers. Dit Avrox-mondmasker is namelijk een half uur geleden opgehaald, hier om de hoek. Het komt dus van een Brusselse apotheek die niet had gehoord dat er een probleem was. (De heer Freilich toont een mondmasker)

 

Mijnheer de minister, kunt u mij verzekeren dat u er in de communicatie alles aan zal doen (…)

 

05.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Freilich, de Avrox-maskers beantwoorden aan de Europese reglementering die gold op het ogenblik van hun verdeling in België en daar beantwoorden ze nog steeds aan. Dat is wel een zeer belangrijk punt. Die reglementering omschrijft inderdaad onder meer normen voor het gebruik van zilvernitraat als coating op maskers, wat bij die maskers gebruikt is. Op dat vlak valt er dan ook geen enkel verwijt te maken ten aanzien van de beslissing die Defensie afgelopen zomer heeft genomen, aangezien die maskers beantwoorden aan de reglementering.

 

Begin oktober heeft Sciensano op eigen initiatief een bijkomend speciaal onderzoeksproject gelanceerd, waarbij de mogelijkheid wordt onderzocht of eventueel heel kleine zilverbevattende partikels kunnen loskomen uit dat textiel. Als dat het geval is, dan zou dat slecht kunnen zijn voor de gezondheid. Een voorlopig resultaat, dat ik midden januari ontving, zegt dat dit het geval zou kunnen zijn, maar men weet niet wat dit betekent voor de gezondheid en men is ook nog niet zeker.

 

Als verantwoordelijke overheid, zeker als minister van Volksgezondheid, moet onmiddellijk advies gevraagd worden aan de bevoegde instantie, in dit geval de Hoge Gezondheidsraad. Dat heb ik dan ook onmiddellijk gedaan. De Hoge Gezondheidsraad zegt niet te weten of dit ongezond is, want daartoe is verder onderzoek nodig en er ligt momenteel geen enkel bewijs voor, maar uit voorzichtigheid luidt het advies om die maskers niet verder te verdelen. In die zin heeft de minister van Defensie dan ook onmiddellijk beslist en ik raad natuurlijk hetzelfde aan.

 

De apothekers zullen die instructie ook ontvangen. Dinsdagavond laat heb ik het advies gekregen van de Hoge Gezondheidsraad. Woensdag heb ik mijn collega-ministers gezegd dat we dat type mondmaskers beter niet meer verdelen, vanwege de onzekerheid, uit voorzichtigheid, niet omdat er enige vorm van bewijs is dat ze ongezond zijn. Ik laat ook onmiddellijk aan de apotheken de instructie geven om dat masker beter niet meer te verdelen, niet omdat er een of ander bewijs voorligt dat die maskers ongezond zijn, want ze zijn conform de reglementering, maar wel vanwege een voorzichtigheidsprincipe. Als een dergelijk onderzoek gevoerd wordt en het resultaat zou misschien kunnen uitwijzen dat, zeker bij verkeerd gebruik, er een probleem is voor de gezondheid, dan kunnen we ze beter laten liggen. Dat is wat we gedaan hebben.

 

05.03  Michael Freilich (N-VA): Mijnheer de minister, u zegt dat Sciensano op eigen initiatief in oktober een onderzoek gestart is. Dat is bijzonder eigenaardig. Op eigen initiatief. Zomaar. Men wordt wakker en men zegt: drie maanden geleden heeft de Textielfederatie van haar oren gemaakt over die mondmaskers van Avrox; vandaag zullen wij ze eens onderzoeken. Daarover moet toch iets meer duidelijkheid komen. Waarom is Sciensano plots wakker geworden? Op eigen initiatief? Dat is eigenaardig.

 

Een andere, belangrijke, vraag. Dat was in oktober. Volgende week is het maart. Het heeft vijf maanden geduurd eer men daar wist dat er misschien een probleem is. Dat lijkt mij toch niet heel ernstig?

 

Ik meen dat heel deze zaak ook een verantwoordelijkheid is van de voormalige minister. Mevrouw De Block, hier aanwezig, heeft toen al gehoord dat er mogelijk een probleem was. Men heeft dat toen allemaal weggewuifd en men heeft gezegd dat de Textielfederatie van België sour losers waren die kunnen niet tegen hun verlies.

 

Toch allemaal heel bedenkelijk.

 

05.04 Minister Frank Vandenbroucke: Ik wil toch één element toevoegen over de timing, mijnheer Freilich.

 

Dat onderzoek van Sciensano is een zeer complex en zeer gesofisticeerd onderzoek. Ik heb Sciensano ook onmiddellijk gevraagd verder onderzoek te doen. Dat zal nog lang duren, wegens het soort onderzoek. U mag dat navragen bij Sciensano. Dat is zelfs geen kwestie van maanden. Dat zal zeer lang duren, dat onderzoek. Dat is niet omdat men lui is, maar omdat het zo'n complex en gesofisticeerd onderzoek is.

 

Dat is een reden te meer waarom wij, uit voorzichtigheid vragen om intussen deze maskers niet verder te verdelen. Maar wij weten het resultaat niet. Het zal nog lang duren.

 

05.05  Michael Freilich (N-VA): Ik begrijp dat het onderzoek heel lang zal duren, meer dan enkele maanden. Dan stel ik mij toch de vraag waarom die maskers überhaupt besteld zijn. Bestellen wij maskers waarvan wij niet zeker zijn dat zij gezond zijn? Misschien zijn zij een gevaar. Zilvernitraat is door de Europese Unie inderdaad goedgekeurd, voor kousen en voor ondergoed, maar niet om op uw bakkes te zetten, zoals wij in Antwerpen zeggen. Dat kan gevaarlijk zijn.

 

Kortom, heel die affaire is een klucht aan het worden. Ik ben beschaamd namens de regering, namens de vorige regering. Dit kan echt niet.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- Gaby Colebunders aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over "Het zwaarder belasten van de aanvullende pensioenen" (55001386P)

- Maggie De Block aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over "De pensioenhervorming" (55001389P)

- Ellen Samyn aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over "De pensioenplannen" (55001381P)

- Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over "De verhoging van het minimumpensioen via de tweede pensioenpijler" (55001388P)

06 Questions jointes de

- Gaby Colebunders à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "La taxation plus lourde des pensions complémentaires" (55001386P)

- Maggie De Block à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "La réforme des pensions" (55001389P)

- Ellen Samyn à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "Les plans de pension" (55001381P)

- Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "L’augmentation de la pension minimum par le biais du deuxième pilier de pension" (55001388P)

 

06.01  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, deze morgen stond ik, net zoals mijn collega's, aan de piketten voor het ipa en het ging, raar maar waar, niet alleen over het ipa, maar ook over het persartikel van gisteren waarin u te kennen gaf dat u de tweede pijler extra wilt belasten. Een délégué zei mij dat ik u er toch eens aan moest herinneren waarom die tweede pijler er is gekomen en waarom wij die door ons strot hebben geduwd gekregen. Dat komt doordat wij de laagste pensioenen van Europa hebben.

 

Hij heeft gelijk, want bijna 30 jaar geleden, bij mijn eerste loonsonderhandeling bij Ford Genk, werd ik reeds gepusht om een stuk van het loon van de werknemers in dat pensioenplan te stoppen. Al bijna 30 jaar maken wij werknemers wijs dat zij op deze manier meer gaan verdienen en netto meer zullen overhouden op het einde van de rit. Nu, zoveel jaren van gemiste opslag en afdrachten later – een stuk niet te vergeten niet in de socialezekerheidskas – komt u doodleuk vertellen dat u de tweede pijler extra wilt belasten. Kortom, het varkentje is vetgemest en u kunt het slachten.

 

Er is echter een groot verschil tussen de spaarvarkentjes van een arbeider en van een manager. Dat wil zeggen dat de aanvullende pensioenen de pensioenen van de ongelijkheid zijn, maar dat weet u al. Wat raar is aan uw verhaal, is dat u op pagina 8 van uw beleidsnota schrijft dat de regering als doelstelling heeft om het aanvullend pensioen verder te veralgemenen. Ik snap het dus niet goed: aan de ene kant zegt u dat het onrechtvaardig is, maar aan de andere kant wilt u het verder uitbreiden.

 

Wij zeggen dat er meer moet worden geïnvesteerd in de eerste pijler. Wij hebben daar al heel veel discussies over gehad en dat zal zeker nog heel vaak zo zijn. Ik heb dan ook enkele vragen, mevrouw de minister.

 

Gaat u door met uw plannen om de tweede pijler te belasten? Hoe zult u garanderen dat de doorsnee werknemer niet getroffen wordt? Wat gaat u doen om de eerste pijler te versterken, niet alleen voor de laagste pensioenen (…)

 

06.02  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, de hervorming van de pensioenen is een grote uitdaging in het regeerakkoord en dus ook voor u. Het streefdoel is een minimumpensioen van 1.500 euro voor burgers met een volledige loopbaan. Daarvoor beoogt men een hogere werkgelegenheidsgraad van 80 %, als dat kan want dat is ambitieus, maar ook maatregelen die het mogelijk maken om een langere loopbaan te hebben, want in Europa hebben wij nog altijd de kortste loopbanen. De verschillen tussen de pensioenen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren moeten stilaan ook worden weggewerkt.

 

In het regeerakkoord staat dat er voor de tweede pijler een verbreding moet komen, die moet worden gedemocratiseerd en veralgemeend. Tot daar kwamen we goed overeen tijdens de bespreking van uw beleidsnota, mevrouw de minister, maar na uw communicatie van gisteren ben ik ongerust. U kwam met het idee om de pensioenpijler in de eerste pijler te gaan waarborgen, door die in de tweede pijler af te romen.

 

Dat is volgens mij niet de juiste aanpak, integendeel. U had het tijdens de besprekingen vaak over vertrouwen, het vertrouwen dat er bij de mensen moet zijn dat zij aan het einde van de rit niet zwaarder worden belast. Dat vertrouwen, samen met een rechtszeker kader en een stabiliteit moet er zijn.

 

Mevrouw de minister, wat is hiervan aan?

 

U moet tegen 1 september 2021 een plan aan de ministerraad voorstellen. In de politiek is dat eigenlijk al morgen. We zijn nu halfweg tussen 1 oktober 2020 en 1 september 2021. Wat is de stand van zaken van uw voorbereidend werk? Welk overleg met de minister om de werkgelegenheid (…)

 

06.03  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, het pensioendossier is bij uitstek een voorbeeld van de Belgische ziekte. Een gebrek aan visie en politieke moed heeft ervoor gezorgd dat de vergrijzing als een budgettaire pletwals op deze en de volgende generaties terechtkomt. Wie jarenlang heeft gewerkt en onze welvaart mee heeft opgebouwd, zou zorgeloos van zijn of haar oude dag moeten kunnen genieten, maar jammer genoeg moeten we vaststellen dat dit in veel gevallen niet zo is.

 

Bij uw beleidsverklaring kondigde u aan dat er werk zou worden gemaakt van een grote pensioenhervorming. U zou werk maken van de verhoging van de laagste pensioenen. Deze verhoging van de minimumpensioenen werd eind vorig jaar reeds gegarandeerd in de begroting, wat alvast een goede stap is in de richting van dat beloofde minimumpensioen van 1.500 euro.

 

Wat echter de hervorming van de pensioenen betreft, blijkt eens te meer dat er geen consensus bestaat binnen de regering en als we het heen-en-weergetwitter mogen geloven, zal dit nog voer voor een discussie vormen. Koken kost geld, en daar wringt het schoentje. De regering zal op zoek moeten gaan naar financiering voor de betaalbaarheid van de pensioenen, maar om die financiering te gaan zoeken bij iemand die via zijn bedrijf heeft kunnen sparen voor een aanvullend pensioen is voor ons een brug te ver.

 

U weet dat we met de pensioenen uit de eerste pijler zwaar onder het Europees gemiddelde scoren en bovendien weten we allemaal dat het aanvullend pensioen in het leven werd geroepen omdat België zelf niet in staat is om de pensioenen op een aanvaardbaar peil te houden.

 

Deze regering koos ervoor om de pensioenportefeuille over te laten aan de socialisten. Socialisme werkt, tot het geld van een ander, het geld van een brave burger op is. Mevrouw de minister, hoe zult u de betaalbaarheid van de pensioenen garanderen? Zult u raken aan die tweede pijler? Zult u dus raken aan het aanvullend pensioen?

 

06.04  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, gisterenochtend smaakte de koffie mij wat bitter toen ik Het Nieuwsblad opensloeg en las dat u klaarblijkelijk van plan zou zijn om de financiering van de minimumpensioenen te doen via een extra belasting op de tweede pensioenpijler. In de marge van de commissie voor Sociale Zaken en in de media hebt u gisteren één en ander genuanceerd en gezegd dat dit niet de bedoeling is. Dat neemt niet weg dat ik nog altijd wantrouwig ben. Ik niet alleen: ook die vier miljoen mensen die hun best doen om die tweede pensioenpijler uit te bouwen.

 

U weet dat ik de voorbije vier maanden op regelmatige basis heb geïnterpelleerd over de verhoging van de minimumpensioenen. Op zich is dat goed, maar hoe zult u dat financieren? Hoeveel zal dat allemaal kosten? U ontweek steeds handig het antwoord door te verwijzen naar het grote moment waarop we allen zitten te wachten, namelijk de grote pensioenhervorming die voor september in het verschiet ligt en ook het sociaal overleg.

 

Van de sociale partners weten we natuurlijk dat die wel eens tot een akkoord komen, maar dat dit niet altijd even gemakkelijk verloopt, tenzij er een zak geld boven komt. Wanneer ik dan lees, mevrouw de minister, dat u het oog hebt laten vallen op het rapport van de Hoge Raad voor Financiën die extra inkomsten voorspiegelt van 2 miljard euro per jaar op basis van extra belastingen op de tweede pensioenpijler, dan word ik bijzonder ongerust en wantrouwig.

 

Is het dan ook niet aangewezen dat u, in plaats van daarover te communiceren, eens begint te communiceren over uw plan en dat van uw collega's om het probleem van de vergrijzingskosten aan te pakken? Dat kan namelijk via het verhogen van de werkzaamheidsgraad en toch voornamelijk in Wallonië, in de plaats van altijd ballonnetjes op te laten om geld te gaan zoeken in de zakken van de hardwerkende spaarders die dan, toevallig of niet, voor het overgrote deel in Vlaanderen zitten.

 

Gaat u ermee akkoord dat we de verhoging van de minimumpensioenen niet moeten financieren door hogere lasten (…)

 

La présidente: Madame la ministre, vous disposez de cinq minutes pour votre réponse. Comme vous le voyez, nous nous tenons au timing aujourd'hui.

 

06.05  Karine Lalieux, ministre: Mesdames et messieurs les députés, dames en heren, merci de vos questions qui me permettront de mettre les points sur les "i". Je suis scandalisée par l'élan de désinformation qui règne. Je vais donc m'exprimer dans les deux langues pour que mon message soit entendu et compris par tous.

 

Ik verkies vragen te krijgen over de inhoud, vragen die gaan over het artikel, vragen die verder gaan dan enkel een valse en misleidende titel, want de titel is duidelijk fake news. Ik wil helemaal niet dat de houders van de aanvullende pensioenen meebetalen voor de hogere minimumpensioenen. De hogere minimumpensioenen zijn structureel gegarandeerd. Neen en nog eens neen, de twee zaken zijn dus niet aan elkaar gelinkt. De verhoging van de minimumpensioenen en de hervorming van het pensioen tweede pijler zijn geen communicerende vaten.

 

Le relèvement de la pension minimum et la réforme qui rendra les pensions complémentaires plus justes et équitables ne sont pas des vases communicants. Faire un rapprochement entre les deux est malhonnête et relève de la volonté grossière de tromper les citoyens.

 

Ik wil het hier duidelijk stellen. Ik raak niet aan verworven rechten. De burgers iets anders vertellen, is leugenachtig en vergroot het wantrouwen in de politiek. De pensioenhervorming gebeurt volledig, zoals ze is vastgelegd in het regeerakkoord.

 

Jamais, il n'a été discuté de supprimer la possibilité de bénéficier du deuxième pilier via la perception d'un capital. Nooit! Jamais!

 

De tweede pijler moet worden gedemocratiseerd, zodat alle werknemers ervan kunnen profiteren.

 

Le deuxième pilier doit être démocratisé pour bénéficier à tous les travailleurs. Personne ne touchera aux droits acquis. Mais, oui, je veux réformer le régime de pension complémentaire.

 

Ik doe twee vaststellingen, wanneer we spreken over het aanvullend pensioen. Ten eerste is het aanvullend pensioen zeer ongelijk verdeeld.

 

Aujourd'hui, 1 % des retraités avec les pensions les plus élevées s'accaparent à eux seuls 20 % des avantages fiscaux, tandis que 70 % des retraités ne bénéficient ensemble que de 10 % de ces avantages.

 

Ten tweede, omdat de overheid dat stelsel zwaar subsidieert, zowel op sociaal als op fiscaal vlak, kost het ons land 2 miljard euro of meer. Ik kan niet aanvaarden dat de overheid een dergelijke ongelijkheid ondersteunt.

 

Je ne peux pas accepter qu'en tant qu'État, nous subventionnions à cette hauteur une telle inégalité. Ce sont donc bien les excès que je veux combattre, pour éviter qu'un tout petit groupe de citoyens, les plus nantis, profite de ce régime de pension complémentaire comme d'un instrument d'optimalisation fiscale pour se constituer de très grosses pensions.

 

Dit is voor mij de uitdaging: een goed en eerlijke pensioenbescherming voor iedereen. We raken niet aan de koopkracht van de gepensioneerden uit de middenklasse.

 

De hervorming die ik samen de sociaaloverlegpartners zal verwezenlijken, focust op vier werven. Het pensioen van de toekomst betekent voor mij een sterk wettelijk pensioen, een toegankelijker en eerlijker aanvullend pensioen, een pensioenstelsel aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen en een transparant systeem.

 

Tegen september kom ik met een voorstel, uiteraard na het sociaal overleg. De hervorming die ik gestalte zal geven, zal het vertrouwen, de solidariteit en de transparantie bevorderen. Ze zal zorgen voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid en voor meer solidariteit tussen de hoogste en de laagste pensioenen, zoals ingeschreven in het regeerakkoord.

 

La réforme des pensions que je porterai sera celle de la solidarité, de la transparence et d'un retour de la confiance des citoyens dans leur régime de pension. Elle se situera donc à l'opposé de la désinformation dont certains partis de cette assemblée aiment abuser pour faire peur aux citoyens.

 

Non, la ministre des Pensions ne va pas spolier les citoyens. Ce sont eux que je veux ici et maintenant rassurer, car chacun d'eux compte à mes yeux.

 

06.06  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik weet niet of ik het grappig moet vinden. Wat u immers aangeeft over de ontsporingen in de tweede pijler en over het misbruik dat van die tweede pijler wordt gemaakt, hebben wij u al meermaals in de commissie aangegeven. Dat is niet nieuw.

 

Het is echter wel raar in het verhaal dat de voorbije veertig jaar het merendeel van de pensioenministers uit uw socialistische familie komt. Het is dus niet meer grappig dat u nu een en ander moet rechtzetten. Wat hebt u veertig jaar lang gedaan? Wat hebt u de vakbonden veertig jaar lang wijsgemaakt?

 

Ik hoor de liberalen heel blij hopen dat er niks zal gebeuren aan de tweede pijler en dat u er niet aan zult knabbelen. Zij hebben gelijk dat zij ongerust zijn, zij het niet om dezelfde reden als wij. Wij zijn immers ongerust voor de werknemers, die dat kleine beetje extra kunnen hebben op hun pensioen. Voor hen is die ongerustheid anders dan voor de dikke managers, die twee miljoen euro uit de tweede pijler voor hun pensioen meepakken.

 

Dat is de ongelijkheid die bestaat. Daarom benadrukken wij nogmaals dat moet worden geïnvesteerd in dat minimumpensioen van 1.500 euro, zodat wij eerlijke pensioenen krijgen voor iedereen.

 

06.07  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik dank u voor uw antwoord.

 

Het is belangrijk dat de mensen een goed pensioen hebben in de eerste pijler. Ook de toegankelijkheid van de tweede pijler voor iedereen is voor ons een streefdoel. Dat ligt ver weg van de redenering die de heer Colebunders maakt.

 

Wij rekenen dan ook op u om tegen 1 september 2021 een voldragen en evenwichtig voorstel aan de ministerraad voor te leggen. Bonne chance.

 

06.08  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de minister, in tijden van financiële onzekerheid is een ballonnetje oplaten over een van de zaken waar de mensen het meest van wakker liggen, met name hun pensioen, op zijn minst gezegd ongepast. De burgers werden nota bene zelf door de overheid met fiscale voordelen met betrekking tot dat aanvullend pensioen gelokt. U speelt eigenlijk met het vertrouwen van de burgers. Raken aan die tweede pijler zou bovendien contractbreuk zijn.

 

Mevrouw de minister, na de saga van de terugdraaiende tellers voor de zonnepanelen en de geniepige verhoging van belastingen is het nu echt niet het moment de burgers nog meer de duvel aan te doen. Sta mij toe u een suggestie te doen. Als er geld moet worden gevonden om de pensioenen betaalbaar te houden, ga dan niet op zoek bij die brave sparende burger, maar zet meer mensen aan het werk, doe iets aan de gemiddelde loopbaanduur en bespaar op andere terreinen zoals de migratiefactuur die onze sociale zekerheid zwaar onder druk zet.

 

06.09  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, hartelijk dank voor uw duidelijk antwoord. Ik ga er akkoord mee dat er meer transparantie moet komen in het aanvullende pensioen en dat de excessen uit de wereld moeten worden geholpen. Daar vindt u bij ons een bondgenoot.

 

Zorg er wel voor dat die tweede pensioenpijler aantrekkelijk blijft en nog aantrekkelijker wordt voor iedereen die daar aanspraak op kan maken. U mag tegelijkertijd ook niet uit het oog verliezen dat die tweede pensioenpijler gebaseerd is op spaarcenten van de mensen. Op dat punt verschilt deze pijler essentieel van het repartitiesysteem in de eerste pijler. Daar zijn afspraken rond gemaakt en daar moet u zich aan houden. Ik heb genoteerd dat u dat zult doen en dat u absoluut geen contractbreuk zult plegen.

 

De boodschap moet zijn: "Handen af van de spaarcenten van de mensen en stop met het lanceren van eventuele ballonnetjes of ideeën die het tegenovergestelde laten uitschijnen" Die ideeën worden mijns inziens niet gedragen (…).

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Question de Georges Dallemagne à Ludivine Dedonder (Défense) sur "Le retrait des masques Avrox" (55001376P)

07 Vraag van Georges Dallemagne aan Ludivine Dedonder (Defensie) over "De recall van de mondmaskers van Avrox" (55001376P)

 

07.01  Georges Dallemagne (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, la question a été en partie abordée par mon collègue Freilich avec le ministre Vandenbroucke mais j'aimerais y revenir avec vous.

 

On ne nous aura rien épargné dans cette saga des masques Avrox qui ont été acquis en juin dernier par la Défense. Absolument rien! Ce sont des masques extrêmement chers, bien au-dessus du prix du marché, acquis auprès d'une société "boîte aux lettres" au Luxembourg, une société qui a modifié son objet social et son actionnariat pour pouvoir prétendre à concourir à un marché public assez bizarre, étonnant, étant donné que les termes de référence ont été changés en cours de marché concernant les considérations techniques sur ces masques. Ces masques sont arrivés très tard. Ils ont été en partie distribués à la population; il reste 10 millions de masques en stock. Et, aujourd'hui, on apprend que ces masques seraient potentiellement toxiques avec des nanoparticules de titane et des nanoparticules d'argent.

 

Quand je dis qu'on l'apprend aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait exact. En fait, les entreprises concurrentes d'Avrox, les entreprises belges, avaient tiré la sonnette d'alarme en juin dernier en disant qu'il y avait des nanoparticules. À cela, l'entreprise Avrox avait répondu "mensonges", "vous êtes frustrés parce que vous n'avez pas eu le marché", "c'est faux et on va vous poursuivre en justice". Et qu'a fait la Défense? Elle a considéré qu'Avrox avait raison et que ces masques étaient parfaitement conformes aux précautions et aux critères sanitaires de l'Union européenne. On a donc à nouveau cru cette entreprise qui nous avait menés en bateau sur toute une série d'autres éléments de ce marché. Et, aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, ces entreprises concurrentes avaient raison et que ces masques sont potentiellement dangereux.

 

Madame la ministre, l'alarme relative aux nanoparticules ayant été donnée en juin, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour se rendre compte qu'il y avait des nanoparticules? (…)

 

La présidente: Votre temps de parole est écoulé, monsieur Dallemagne.

 

07.02  Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, monsieur le député, pour rappel, la Défense a acheté, pour compte du précédent gouvernement, 18 millions de masques en tissu sur le budget dédié à la gestion de la crise covid, à savoir l'enveloppe interdépartementale corona.

 

Avant la distribution, en date du 12 juin 2020 – et ce n'est pas la Défense qui le dit –, la Défense a reçu un avis du SPF Santé publique, direction générale Environnement, mentionnant en conclusion: "Les masques buccaux traités avec le produit Silvadur 930 antimicrobial répondent aux exigences du BPR 528/2012 et peuvent donc être mis sur le marché belge."

 

Dès mon entrée en fonction, ayant connaissance de l'existence d'un stock de masques détenu par la Défense, j'ai pris l'initiative de solliciter différentes autorités quant à l'avenir de ce stock, car la Défense n'en est pas le propriétaire; elle est le gestionnaire de ce stock.

 

Dans ce contexte, j'ai entamé plusieurs démarches auprès des gouverneurs de province, via le Centre de Crise national. J'ai aussi sollicité le commissaire corona. Finalement, je me suis également adressée aux entités fédérées pour connaître leurs besoins.

 

En parallèle, début février, j'ai suggéré que les masques du stock restant puissent être mis à disposition dans les centres de vaccination du pays.

 

Depuis, une nouvelle donne a été portée à ma connaissance. C'est ainsi que sur recommandation du Conseil Supérieur de la Santé, et après concertation avec le ministre de la Santé publique, j'ai pris les actions suivantes: la Défense a demandé aux pharmacies, par le biais des associations pharmaceutiques, de ne plus distribuer ces masques pour l'instant. J'ai bien eu confirmation hier soir de l'envoi de cet e-mail par la Défense aux associations pharmaceutiques; la Défense ne distribuera pour l'instant plus de masques qui se trouvent actuellement en stock à Peutie. Ceci, par mesure de précaution et dans l'attente de plus amples informations scientifiques. Il s'agit donc bien ici d'une mesure préventive.

 

Je comprends évidemment les questions que cet avis suscite. Toutefois, le ministre de la Santé s'est engagé et met tout en œuvre pour obtenir des résultats d'analyses complets le plus rapidement possible. Dès que je serai en possession des conclusions, je pourrai, en accord avec le gouvernement, décider de l'affectation de ces masques.

 

Pour tout ce qui a trait à vos questions au sujet de la santé, je vous renvoie vers mon collègue compétent en la matière.

 

07.03  Georges Dallemagne (cdH): Madame la ministre, je vous remercie.

 

Vous parlez d'une nouvelle donne. C'est là que nous sommes en désaccord. Depuis sept mois, certaines entreprises qui connaissent ce type de textile avaient averti de la présence de nanoparticules, en en rappelant le danger. Elles l'avaient dit et avaient demandé de prévenir les consommateurs. Sept mois plus tard, on retire ces masques du marché.

 

Pour ma part, je demande au gouvernement qu'il communique de manière proactive – par voie d'affichage dans les pharmacies – à destination de ceux qui détiennent de tels masques. En effet, ces derniers ne sont pas nécessairement informés des communications gouvernementales. Enfin, il faut faire toute la clarté sur cette acquisition complètement hallucinante auprès de cette entreprise dépourvue de toute expertise et qui a potentiellement mis en danger la santé de notre population, alors qu'il lui était demandé de la protéger. Il est donc temps de faire la clarté (…)

 

La présidente: Monsieur Dallemagne, votre temps de parole est écoulé.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Renvoi de propositions à une autre commission

08 Verzending van voorstellen naar een andere commissie

 

Conformément à l’avis de la Conférence des Présidents, je vous propose de renvoyer la proposition de résolution suivante à la commission des Relations extérieures:

- la proposition de résolution (Anneleen Van Bossuyt, Peter De Roover, Sander Loones, Valerie Van Peel, Theo Francken, Joy Donné, Wim Van der Donckt, Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh et Christoph D'Haese) visant à actualiser certains accords de coopération concernant la participation et la représentation aux forums européens, internationaux ou bilatéraux, n° 1666/1.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van Voorzitters, stel ik u voor het volgende voorstel van resolutie te verwijzen naar de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen:

- het voorstel van resolutie (Anneleen Van Bossuyt, Peter De Roover, Sander Loones, Valerie Van Peel, Theo Francken, Joy Donné, Wim Van der Donckt, Sophie De Wit, Kristien Van Vaerenbergh en Christoph D'Haese) betreffende de actualisering van sommige samenwerkingsakkoorden met betrekking tot de deelname aan en de vertegenwoordiging op Europese, internationale en bilaterale fora, nr. 1666/1.

 

Cette proposition de résolution avait été précédemment envoyée à la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives.

Dit voorstel van resolutie werd eerder verzonden naar de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

À la demande des auteurs, je vous propose également de renvoyer la proposition de résolution suivante à la commission des Relations extérieures:

- proposition de résolution (MM. Samuel Cogolati, Wouter De Vriendt et Stefaan Van Hecke, Mme Cécile Thibaut, M. Kristof Calvo, Mme Marie-Colline Leroy et M. Albert Vicaire) relative à la protection des libertés fondamentales des lanceurs d'alerte et des journalistes, n° 1069/1.

Op verzoek van de indieners stel ik u ook voor het volgende voorstel van resolutie te verzenden naar de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen:

- voorstel van resolutie (de heren Samuel Cogolati, Wouter De Vriendt en Stefaan Van Hecke, mevrouw Cécile Thibaut, de heer Kristof Calvo, mevrouw Marie-Colline Leroy en de heer Albert Vicaire) over de bescherming van de fundamentele vrijheden van de klokkenluiders en de journalisten, nr. 1069/1.

 

Cette proposition de résolution avait été précédemment envoyée à la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives.

Dit voorstel van resolutie werd eerder verzonden naar de commissie Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

09 Commission fédérale de déontologie – Nomination des membres – Appel aux candidats

09 Federale Deontologische Commissie – Benoeming van de leden – Oproep tot kandidaten

 

Le mandat des membres de la Commission fédérale de déontologie vient à expiration le 25 mai 2021.

Het mandaat van de leden van de Federale Deontologische Commissie loopt op 25 mei 2021 af.

 

Conformément à l'article 7, alinéa 2, de la loi du 6 janvier 2014 portant création d'une Commission fédérale de déontologie, la publication d’un appel aux candidats a lieu au plus tôt trois mois avant la vacance, soit au plus tard le 25 février 2021.

Overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie kan ten vroegste drie maanden voor de vacature een oproep tot kandidaten worden bekendgemaakt, dus ten vroegste op 25 februari 2021.

 

La Commission se compose de six membres francophones et de six membres néerlandophones, dont pour chaque rôle linguistique, un magistrat ou professeur de droit, trois anciens membres de la Chambre et/ou du Sénat et deux anciens mandataires (au sens de l’article 2, 2° à 10°, de la même loi).

De Commissie bestaat uit zes Nederlandstalige en zes Franstalige leden waarvan telkens één magistraat of hoogleraar in de rechten, drie voormalige leden van de Kamer en/of Senaat en twee voormalige mandatarissen (in de zin van artikel 2, 2° tot 10°, van dezelfde wet).

 

Les membres sont nommés par la Chambre des représentants – à la majorité des deux tiers des suffrages, deux tiers des membres devant être présents – pour une période de cinq ans, renouvelable une fois.

De leden worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers benoemd – met een meerderheid van twee derden van de stemmen, waarbij twee derden van de leden aanwezig moeten zijn – voor een periode van vijf jaar, die één keer kan worden vernieuwd.

 

Par ailleurs, deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.

Bovendien mogen ten hoogste twee derden van de leden van hetzelfde geslacht zijn.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 24 février 2021, je vous propose de publier un appel aux candidats au Moniteur belge.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 24 februari 2021 stel ik u voor een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

10 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie – Présentation des membres – Candidatures introduites

10 Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie – Voordracht van de leden – Ingediende kandidaturen

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 17 décembre 2020, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 7 janvier 2021 pour la présentation des membres de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'application de la loi relative à l'euthanasie.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 17 december 2020 werd in het Belgisch Staatsblad van 7 januari 2021 een oproep tot kandidaten voor de voordracht van de leden van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet betreffende de euthanasie bekendgemaakt.

 

La Commission est composée de seize membres effectifs et de seize membres suppléants:

- huit membres sont docteurs en médecine, dont quatre au moins sont chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites en médecine dans une université belge;

- quatre membres sont chargés de cours, professeurs ou professeurs émérites de droit dans une université belge ou avocat;

- quatre membres sont issus de milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable.

De Commissie bestaat uit zestien effectieve leden en zestien plaatsvervangers:

- acht leden zijn geneesheer van wie minstens vier docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de geneeskunde aan een Belgische universiteit;

- vier leden zijn docent, hoogleraar of emeritus hoogleraar in de rechten aan een Belgische universiteit of advocaat;

- vier leden komen uit kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten.

 

En tenant compte de la parité linguistique et sur la base d'une représentation pluraliste, les membres sont nommés par arrêté royal sur une liste double présentée par la Chambre des représentants, pour un terme renouvelable de quatre ans. Les candidats qui ne sont pas élus en qualité de membre effectif sont nommés en qualité de membre suppléant.

De leden worden, met inachtneming van de taalpariteit en op grond van een pluralistische vertegenwoordiging, benoemd bij koninklijk besluit uit een dubbele lijst voorgedragen door de Kamer van volksvertegenwoordigers voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. De kandidaten die niet als effectief lid zijn aangewezen, worden tot plaatsvervanger benoemd.

 

Chaque groupe linguistique compte au moins trois membres de chaque sexe.

Elk taalgroep telt minstens drie leden van elk geslacht.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites:

 

1. Catégorie "docteur en médecine"

- M. Marc Desmet (N)

- Mme Corinne Vaysse-Van Oost (F)

- Mme Bea Verbeeck (N)

 

2. Catégorie "professeur (émérite) ou chargé de cours en médecine dans une université belge"

- M. Wim Distelmans (N), professeur à la "Vrije Universiteit Brussel"

- M. Didier Giet (F), professeur à l'Université de Liège

- M. Emmanuel Keirse (N), professeur émérite à la KULeuven, membre du Comité consultatif de bioéthique

- M. Chris Verslype (N), professeur extraordinaire à la "KULeuven"

 

3. Catégorie "professeur (émérite) ou chargé de cours de droit ou avocat"

- M. Tom Balthazar (N), chargé de cours principal à l'Université de Gand

- M. Walter De Bondt (N), professeur ordinaire émérite à l'Université de Gand (pensionné)

- Mme Jacqueline Herremans (F), avocate

- M. Yves-Henri Leleu (F), professeur ordinaire à l'Université de Liège, avocat

- M. Christophe Lemmens (N), avocat

 

4. Catégorie "milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable"

- Mme Jacinta De Roeck (N), conseillère thèmes éthiques pour l'Open Vld, présidente et volontaire du "LEIF Antwerpen"

- M. Marc Desmet (N), expert en médecine palliative, éthicien et médecin en soins palliatifs à l’hôpital AV Virga Jesse de Hasselt

- M. Paul Destrooper (N), secrétaire du Comité INAMI relatif aux médecins-conseils

- Mme Jacqueline Herremans (F), avocate

- M. Emmanuel Keirse (N), professeur émérite à la KULeuven, membre du Comité consultatif de bioéthique

- Mme Mariette Van Hoeck (N), infirmière spécialiste douleur pour LEIF.

 

De volgende kandidaturen werden ingediend:

 

1. Categorie "geneesheer"

- de heer Marc Desmet (N)

- mevrouw Corinne Vaysse-Van Oost (F)

- mevrouw Bea Verbeeck (N)

 

2. Categorie "(emeritus) hoogleraar of docent in de geneeskunde aan een Belgische universiteit"

- de heer Wim Distelmans (N), hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel

- de heer Didier Giet (F), hoogleraar aan de "Université de Liège"

- de heer Emmanuel Keirse (N), emeritus hoogleraar aan de KULeuven, lid van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek

- de heer Chris Verslype (N), buitengewoon hoogleraar aan de KULeuven

 

3. Categorie "(emeritus) hoogleraar of docent in de rechten of advocaat"

- de heer Tom Balthazar (N), hoofddocent aan de Universiteit Gent

- de heer Walter De Bondt (N), emeritus gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent (gepensioneerd)

- mevrouw Jacqueline Herremans (F), advocaat

- de heer Yves-Henri Leleu (F), gewoon hoogleraar aan de "Université de Liège", advocaat

- de heer Christophe Lemmens (N), advocaat

 

4. Categorie "kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten"

- mevrouw Jacinta De Roeck (N), adviseur ethische thema's Open Vld, voorzitster en vrijwilliger bij LEIF Antwerpen

- de heer Marc Desmet (N), expert palliatieve geneeskunde, ethicus en geneesheer palliatieve zorgen AV Virga Jesseziekenhuis Hasselt

- de heer Paul Destrooper (N), secretaris van het Comité RIZIV aangaande advies gevende artsen

- mevrouw Jacqueline Herremans (F), advocaat

- de heer Emmanuel Keirse (N), emeritus hoogleraar aan de KULeuven, lid van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek

- mevrouw Mariette Van Hoeck (N), LEIF-pijn verpleegkundige.

 

Mme Jacqueline Herremans et M. Tom Balthazar ont introduit leur candidature en dehors du délai prescrit.

Mevrouw Jacqueline Herremans en de heer Tom Balthazar dienden hun kandidatuur laattijdig in.

 

Le nombre de candidatures introduites pour les mandats de membres effectifs et suppléants est insuffisant.

Er werden onvoldoende kandidaturen voor de mandaten van effectief en plaatsvervangend lid ingediend.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 24 février 2021, je vous propose de déclarer recevables les candidatures de Mme Jacqueline Herremans et de M. Tom Balthazar et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 24 februari 2021 stel ik u voor de kandidaturen van mevrouw Jacqueline Herremans en van de heer Tom Balthazar ontvankelijk te verklaren en een nieuw oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

11 Demandes d’urgence émanant du gouvernement

11 Urgentieverzoeken van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2014/335/UE, Euratom, n° 1792/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende instemming met het Besluit (EU, Euratom) 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie en tot intrekking van Besluit 2014/335/EU, Euratom, nr. 1792/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

11.01 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, het besluit 2020/2053 van de Raad van 14 december 2020 betreffende het stelsel van eigen middelen van de EU kan pas in werking treden na instemming van alle lidstaten.

 

Aangezien de steunmaatregelen in NextGenerationEU pas na de inwerkingtreding kunnen worden toegekend, maar zij dringend noodzakelijk zijn voor het herstel van de economie, lijkt het ons gepast de instemming en het besluit zo snel mogelijk door het Parlement te laten bevestigen.

 

Het is dan ook vanuit dat oogpunt dat wij de toepassing van artikel 51 van het Kamerreglement vragen.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over het verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi visant à postposer l'entrée en vigueur des dispositions relatives au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté pour les peines privatives de liberté de trois ans ou moins, n° 1796/1.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder, nr. 1796/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

11.02 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, dit wetsontwerp dat werd ingediend overeenkomstig artikel 51 van het Reglement beoogt de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf voor de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder uit te stellen van 1 april 2021 tot 1 december 2021.

 

De inwerkingtreding van de bepalingen was initieel voorzien op 1 april 2021, maar gelet op het aanhouden van de pandemie is het niet aangewezen om ze in werking te laten treden op 1 april. Als wij ze toch in werking laten treden, zal dat namelijk een invloed hebben op de instroom van de gevangenispopulatie en het is niet wenselijk om die populatie te laten stijgen op een ogenblik dat er COVID-19-maatregelen zijn genomen precies om de populatie te laten dalen.

 

Het is dan ook van belang dat het voorliggend ontwerp zo spoedig mogelijk aan het Parlement kan worden voorgelegd, opdat deze wet die de inwerkingtreding uitstelt tijdig kan worden gestemd, gepubliceerd en in werking kan treden vóór 1 april 2021 ten laatste.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over het verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector, nr. 1800/1.

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi relatif à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession dans le secteur de la santé, n° 1800/1.

 

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

 

11.03 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, conform de beslissing van de ministerraad van 12 februari 2021 heeft de minister van Volksgezondheid bij het bezorgen van voornoemd ontwerp van wet in zijn brief de toepassing gevraagd van artikel 51 van het Kamerreglement.

 

De urgentieverklaring is ingegeven door het feit dat België door de Europese Commissie op 8 oktober 2020 in gebreke werd gesteld omwille van een laattijdige omzetting van de Europese richtlijn 2018/958. De uiterlijke datum van omzetting was 30 juli 2020.

 

Teneinde de inbreukprocedure zo snel mogelijk te kunnen beëindigen in hoofde van de federale overheid, verzoek ik dat het ontwerp van wet zo snel mogelijk op de agenda van de commissie voor Volksgezondheid wordt geplaatst.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over het verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

12 Prise en considération de propositions

12 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Demandes d'urgence

Urgentieverzoeken

 

Madame Rohonyi, vous demandez l'urgence pour la proposition de résolution visant la mise en place d'une Conférence interministérielle Jeunesse chargée d'élaborer un plan de soutien aux jeunes touchés par la crise du COVID-19, n° 1810/1.

 

12.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, nous l'avons évoqué tout à l'heure au travers de nos différentes questions d'actualité, la détresse psychologique, sociale et financière des jeunes est particulièrement inquiétante, à tel point que les experts tirent tous la sonnette d'alarme.

 

Suite à ce cri de détresse, nous avons déposé avec François De Smet une proposition de résolution qui vise à demander de la part du gouvernement fédéral plusieurs mesures, mais principalement à mettre sur pied une Conférence interministérielle qui serait chargée d'élaborer un vrai plan de relance pour notre jeunesse tant sur le court que le long terme, mais aussi pour associer enfin les organismes qui représentent les jeunes ainsi que les pédopsychiatres aux mesures sanitaires qui concernent les jeunes. Cela n'est pas le cas à l'heure actuelle et c'est l'une des raisons sous-jacentes à l'érosion de l'adhésion aux mesures auprès des jeunes.

 

Si je vous demande l'urgence pour ce texte, chers collègues, c'est parce que nous devons agir aujourd'hui et non dans plusieurs semaines ou mois. Nous devons soutenir les adultes de demain. Plus nous attendons, plus ces jeunes vont décrocher et sombrer dans la grande précarité.

 

J'ai pu voir sur les réseaux sociaux ou dans la presse ces derniers jours et semaines des déclarations de vos partis respectifs insistant sur la nécessité de soutenir ces jeunes. Je vous donne aujourd'hui l'opportunité de joindre les actes à la parole en soutenant notre demande d'urgence. Je vous remercie.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Monsieur Hedebouw, vous demandez l'urgence pour la proposition de loi modifiant la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, n° 1812/1.

 

12.02  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Madame la présidente, chers collègues, nous avons débattu tout à l'heure de l'état des négociations entre les partenaires sociaux. Avec mon collègue Marc Goblet, nous souhaitons apporter une solution constructive, qui dépasse le clivage majorité/opposition, pour répondre au fait qu'il n'y a pas de marge de négociation sur la table. La loi ne permet plus qu'une norme maximale et impérative de 0,4 %. Nous déposons une proposition de loi commune qui permettrait de la modifier et de la rendre indicative.

 

Le PTB souhaiterait plutôt une suppression de la loi de 1996 mais il faut parfois pouvoir être constructif. Il y a urgence car les négociations ont lieu actuellement et il serait bon de pouvoir tenir rapidement le débat.

 

Nous demandons l'urgence, qui ne présuppose en rien du vote sur la loi. Le timing de la discussion est fort lié aux négociations qui ont lieu actuellement et il ne faudrait pas qu'elles attendent l'arrivée de cette loi et son vote. Pour accélérer les négociations, il serait bon d'accorder l'urgence à cette proposition de loi.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

De urgentie wordt ook gevraagd voor het wetsvoorstel nr. 1814/1 van de heer Peter De Roover, betreffende de vaststelling van een crisistoestand.

 

12.03  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, geachte collega's, wij kennen allemaal de wet op de civiele veiligheid die het mogelijk maakt om snel te handelen. Daarbij wordt inderdaad een aantal bevoegdheden van de Kamer overgedragen aan de regering, wat in die omstandigheden, terecht, snel handelen mogelijk maakt.

 

Sedertdien zijn er een aantal regimes geweest, zoals dat van de volmachten. Dat is natuurlijk altijd een extreme maatregel die wij in de mate van het mogelijke moeten vermijden. Daarna is men, vreemd genoeg, teruggekeerd naar het gebruik van ministeriële besluiten, op basis van een wet waarover toch aardig wat betwisting bestaat. Kan die daarvoor gebruikt worden? De kritiek daarop neemt logischerwijze toe. Het duurt steeds langer en het woord urgentie kan steeds minder gebruikt worden.

 

Ik verwijs onder meer naar het hof van beroep, in oktober reeds, grondwetexperts en een scherpe brief van de Gegevensbeschermingsautoriteit over het tekort aan inschakeling van die instelling, idem dito voor de Raad van State. Er kwamen ook zeer scherpe reacties van drie balies, de Vlaamse, de Franstalige en die van het Hof van Cassatie, die zegt dat de rechtsstaat aan het beademingstoestel hangt. Er loopt ook een proces van de Liga voor Mensenrechten. Dat brengt ons bijna in dubieus gezelschap. Zelfs de vorige minister van Justitie, Koen Geens, heeft vorige week de vinger heel erg op de wonde gelegd.

 

Bovendien heeft de regering, bij monde van de premier en de minister van Binnenlandse Zaken, ons uitgenodigd om een initiatief te nemen. Dat heeft ons gestimuleerd. Initiatieven van de oppositie krijgen, normaal gesproken, iedere keer een automatische afwijzing, maar gezien de uitnodiging van de regering zal met ons initiatief de tweespalt tussen de meerderheid en de oppositie ongetwijfeld overwonnen kunnen worden.

 

Wij hebben de uitgestoken hand dus graag aanvaard. Dat er urgentie is, kan volgens mij moeilijk betwist worden. Wij vragen dan ook de urgentie en wij danken al de collega's die zich aan onze kant zullen scharen in de bescherming van de rechten van het Parlement, wat in een democratie eigenlijk een no-brainer moet zijn. Ik vraag dan ook de urgentie voor dit uitermate belangrijk wetsvoorstel.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

12.04  Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw de voorzitster, bij de inoverwegingnemingen staan de wetsvoorstellen nrs. 1805/1 en 1806/1 die respectievelijk gaan over boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, Algemene Bepalingen, en boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, Verbintenissen. Dat zijn lijvige werkstukken die met academici uit beide taalgebieden besproken en uitgevlooid zijn. Dat is vervolgens vertaald in wetsvoorstellen en het zou goed zijn om een grondig advies van de Raad van State te krijgen voor de commissie voor Justitie zich hierover buigt.

 

Ik vraag dus voor beide wetsvoorstellen het advies van de Raad van State.

 

De voorzitster: Geen bezwaar? (Nee) Wij zullen het advies van de Raad van State vragen.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

13 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Annick Ponthier sur "Le suivi de la résolution du 29 mars 2018 sur les métis" (n° 84)

13 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Annick Ponthier over "De opvolging van de resolutie van 29 maart 2018 over de metissen" (nr. 84)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 9 février 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van 9 februari 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 84/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Annick Ponthier;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Michel De Maegd.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 84/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Annick Ponthier;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Michel De Maegd.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

13.01  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, de aanleiding voor de motie die ik hier ter stemming leg, is de zogenaamde metisresolutie, die reeds meer dan tweeënhalf jaar geleden unaniem werd goedgekeurd in de Kamer.

 

Metiskinderen werden onder het regime van de koloniale staat onderworpen aan sociale stigmatisering en sancties. Het was onder meer de Belgische Staat, die ervoor zorgde dat die kinderen ontvoerd en ontheemd werden. Zij kwamen veelal in weeshuizen of bij adoptieouders in België terecht en vechten reeds geruime tijd voor erkenning op familiaal en op administratief vlak.

 

De Belgische Kerk en de toenmalige eerste minister hebben zich ten aanzien van de metisgemeenschap geëxcuseerd, maar wat nu belangrijk is, is dat het engagement na de goedkeuring van de resolutie en na de excuses gehonoreerd wordt.

 

De betrokken verenigingen zijn zeer alert, en terecht, want de slachtoffers ondervinden, zo blijkt, vandaag nog altijd tal van moeilijkheden op diverse vlakken. Metissen wier nationaliteit werd ontnomen, hebben nog altijd problemen om dat recht te zetten. Zo blijft de doorstroming van informatie bij de ambassades met het oog op de identificatie van de Afrikaanse biologische ouders gebrekkig en blijkt de openstelling van de koloniale archieven voor onderzoek naar de afstamming van de metissen in de realiteit een proces van zeer lange adem. Er is ook onduidelijkheid over de financiering van het historisch onderzoek. De gedenksteen om de herinnering aan die pijnlijke geschiedenis te bestendigen, blijft uit en ga zo maar door. Dat alles toont aan dat verandering zeer traag gaat.

 

Sommige collega's in het halfrond volgen de problematiek van zeer nabij en delen mijn bekommernissen, onder meer de voorzitter van de bijzondere commissie die zich buigt over het koloniaal verleden en de voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen. Ik ben dus bijzonder benieuwd of zij de daad bij het woord zullen voegen en de motie, waarvan zij de vragen ook onderschrijven, zullen steunen. De metisgemeenschap zou hen daarvoor alleszins dankbaar zijn.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

82

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(De heer Reccino Van Lommel heeft tegengestemd)

 

(Mevrouw Nathalie Muylle heeft zoals haar fractie gestemd)

 

(Mmes Marie-Christine Marghem et Florence Reuter ont voté comme leur groupe)

 

14 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Ellen Samyn sur "La situation au Venezuela" (n° 92)

14 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Ellen Samyn over "De situatie in Venezuela" (nr. 92)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Relations extérieures du 9 février 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van 9 februari 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 92/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Ellen Samyn;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Michel De Maegd.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 92/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Ellen Samyn;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Michel De Maegd.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

14.01  Ellen Samyn (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, de situatie in Venezuela is en blijft dramatisch. Twee jaar geleden bracht parlementsvoorzitter Juan Guaido nog hoop op verandering, maar helaas, en zeker na de onrechtmatige verkiezingen van 6 december, is het Venezolaanse volk er niet in geslaagd om het links autoritaire regime van president Maduro een stap opzij te doen zetten. De Venezolaanse bevolking leeft ondertussen in angst en lijdt onder repressie. Miljoenen mensen zijn het land ontvlucht en Maduro misbruikt de sancties die op het olieland rusten als argument om de diepe economische malaise te verklaren. De burger- en mensenrechten van de Venezolanen worden geschonden, van onderdrukking en bedreiging ten aanzien van oppositieleden, journalisten en kritische stemmen, tot gedwongen verdwijningen, willekeurige opsluitingen, folteringen en andere wrede, onmenselijke of vernederende straffen en behandelingen.

 

In dezen verwijs ik ook naar de minstens 350 politieke gevangenen die momenteel door het regime worden vastgehouden. Vandaag nog konden we in de pers vernemen dat zelfs hulporganisaties het doelwit zijn van repressie, omdat Maduro als enige de armen wil en mag bijstaan in ruil voor stemmen.

 

In de motie die we voorleggen vragen we dus, net zoals recent opnieuw bevestigd door het Europees Parlement, om Juan Guaido te erkennen als de legitieme interim-president, in afwachting van nieuwe, rechtsgeldige verkiezingen. We vragen ook de regering om aan te dringen bij de Venezolaanse autoriteiten om de minstens 350 politieke gevangenen onvoorwaardelijk en onmiddellijk vrij te laten en de grove inbreuken op de vrijheid van meningsuiting door het regime te veroordelen.

 

We moeten een boodschap van hoop brengen bij de Venezolaanse bevolking, die het grootste slachtoffer is in heel deze impasse: hoop dat de democratie uiteindelijk zal zegevieren in Venezuela.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

86

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(Mme Marie-Christine Marghem a voté comme son groupe)

 

15 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Josy Arens sur "Les frais de déplacement des membres des zones de police durant la période covid" (n° 94)

15 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Josy Arens over "De verplaatsingskosten van het personeel van de politiezones tijdens de coronaperiode" (nr. 94)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives du 10 février 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van 10 februari 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 94/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Josy Arens;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Franky Demon.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 94/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Josy Arens;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Franky Demon.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

77

Oui

Nee

55

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(De heer Kristof Calvo heeft zoals zijn fractie gestemd)

 

(Mme Marie-Christine Marghem a voté comme son groupe)

 

16 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Maria Vindevoghel sur "Le plan de fermeture de guichets de la SNCB" (n° 101)

16 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Maria Vindevoghel over "Het sluitingsplan van NMBS-loketten" (nr. 101)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales du 10 février 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen van 10 februari 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 101/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Maria Vindevoghel;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Kim Buyst.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 101/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Maria Vindevoghel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Kim Buyst.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

16.01  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, wij hebben een motie ingediend om de stationsloketten open te houden. Sinds de NMBS bekendmaakte 44 loketten – dat is één op drie – definitief te sluiten, zien wij een golf van protest bij de bevolking, zowel bij de reizigers, het personeel, de lokale besturen, de vakbonden als bij ons, de PVDA. De PVDA heeft zich van meet af verzet tegen die sluitingsplannen. Het verzet is dan ook heel groot. Verschillende lokale besturen, van verschillende partijen, hebben moties ingediend met de vraag om de loketten open te houden. Ik vernoem Ronse, Diksmuide, Leuze en Jurbise. Wie dacht dat er geen verzet zou zijn tegen die beslissing, heeft het totaal mis. De sociale rol die de loketbediende van de NMBS speelt, wordt door de bevolking enorm geapprecieerd. De mensen houden van hun loket en willen dan ook dat het behouden wordt.

 

Er is niet alleen protest vanuit de lokale besturen en de reizigers. Ook het personeel komt in verzet. Zo waren er de afgelopen weken heel wat acties en is er op 3 maart aanstaande een nationale actiedag van de socialistische vakbond. Op die actiedag zal worden gepleit voor maximale dienstverlening van de NMBS. Daar horen bemande loketten bij.

 

Vandaag zijn grote stations winkelcentra geworden met een minimale dienstverlening voor de reizigers. De NMBS bekijkt ze alleen nog door de bril van de rentabiliteit. In plaats van die financiële logica te volgen zou zij van de stations knooppunten van dienstverlening dicht bij huis moeten maken.

 

Vooral de dienstverlening aan personen met een beperking laat te wensen over. Terwijl vandaag slechts 5 % van de treinen in België volledig toegankelijk is voor minder mobiele reizigers, sluit de NMBS 44 loketten. De sluiting van loketten betekent voor hen een stap achteruit. Die groep reizigers getuigde gisteren nog in de commissie voor Mobiliteit en dat waren beklijvende verhalen. Voor die reizigers is een menselijke aanwezigheid in een station natuurlijk cruciaal, want vandaag reizen zij niet in eerste, ook niet in tweede, maar eigenlijk in derde klasse.

 

De conclusie luidt eigenlijk dat iedereen de loketten wil openhouden, de reizigers, het personeel, de lokale besturen, de vakbonden en wij van PVDA. Waarom worden ze dan gesloten? Is dat omdat de Vivaldiregering gelooft in het spoor? Ik roep de mensen dan ook op tot verder verzet tegen de sluiting. Wij zetten ook onze petitiecampagne voort, opdat de loketten openblijven voor al wie dat hoogstnodig heeft.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

105

Oui

Nee

36

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(De heer Kristof Calvo heeft zoals zijn fractie gestemd)

 

17 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Marijke Dillen sur "La consultation électronique des dossiers pénaux et le coût d'une copie numérique" (n° 90)

17 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Marijke Dillen over "De digitale inzage van strafdossiers en de kostprijs van een digitale kopie" (nr. 90)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 10 février 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Justitie van 10 februari 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 90/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Marijke Dillen;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Patrick Dewael.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 90/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Marijke Dillen;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Patrick Dewael.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

17.01  Marijke Dillen (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, een volledige digitalisering van Justitie is terecht een van de streefdoelen van minister van Justitie Van Quickenborne. Hij heeft ze aangekondigd in zijn beleidsverklaring en heeft duidelijk gesteld dat de bouwstenen die het voorbije jaar reeds werden gelegd, zullen worden verbeterd en aangevuld.

 

Een volledig digitaal dossier in strafzaken is daar een heel belangrijk onderdeel van. Helaas kunnen strafdossiers vandaag nog steeds niet digitaal worden geconsulteerd door de advocaten, hoewel de technische mogelijkheden reeds beschikbaar zijn op een volledig beveiligde manier en met een volledige bescherming van het beroepsgeheim en de privacy.

 

Op die wijze zouden nochtans grote efficiëntiewinsten kunnen worden geboekt.

 

Collega's, reeds in 2017 heeft toenmalig minister van Justitie Koen Geens aangekondigd de nodige stappen te zullen zetten om het elektronisch dossier te realiseren. Helaas staan wij vandaag nog niet veel verder.

 

Strafdossiers kunnen ter griffie van de raadkamer wel digitaal worden ingekeken, maar helaas nog steeds niet op kantoor. Wanneer het dossier ten gronde voor de correctionele rechtbank wordt behandeld, kan het niet digitaal worden geconsulteerd op de griffie van de correctionele rechtbank, moet het door de griffier opnieuw volledig worden afgeprint en moeten ook de advocaten het ter griffie in papieren versie raadplegen.

 

Collega's, de logica is hier toch wel heel ver zoek.

 

Ik kan u bevestigden dat de advocatuur, zowel de Vlaamse advocaten via de Orde van Vlaamse Balies als de Franstalige advocaten via Avocats.be al heel lang vragende partij zijn.

 

Er is ook nog de kostprijs. Samen met dezelfde aankondiging van minister Geens in 2017 werd beloofd dat een kopie in strafzaken gratis zou worden. Ook dat is nog steeds niet gerealiseerd. De kostprijs van een kopie van het strafdossier blijft nog steeds zeer hoog en kan zelfs oplopen tot 1.450 euro, ook voor een digitale kopie.

 

Collega's, met deze motie willen we vragen om nu eindelijk bij urgentie werk te maken van de digitale inzage van strafdossiers voor advocaten en om in afwachting hiervan een digitale kopie kosteloos ter beschikking te stellen of de prijs minstens te beperken tot de reële kostprijs. Nogmaals, dit is een belofte uit 2017, we zijn nu vier jaar verder en op het terrein is dat nog steeds niet gerealiseerd.

 

Ik durf er bij de collega's uit de meerderheid, zeker bij mijn confraters, op aandringen om deze motie te steunen. De advocatuur zal u dankbaar zijn en dat geldt ook voor de rechtsonderhorigen, de magistratuur en het griffiepersoneel.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

86

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

18 Adoption de l’ordre du jour

18 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 4 maart 2021 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 4 mars 2021 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.20 uur.

La séance est levée à 17 h 20.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 089 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 089 bijlage.

 

 

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Liekens Goedele, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non         

051

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

De Smet François, Delizée Jean-Marc, Depoorter Kathleen, Ducarme Denis, Freilich Michael, Geens Koen, Hanus Mélissa, Lachaert Egbert, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Muylle Nathalie, Platteau Eva, Reuter Florence, Thibaut Cécile, Tison Philippe, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

086

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

052

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

077

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

055

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

105

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non         

036

Nee

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

086

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

053

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen