Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mercredi 12 mai 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 12 mei 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 20 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.20 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Alexander De Croo.

 

Questions

Vragen

 

01 Questions jointes de

- Patrick Prévot à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le plan d'assouplissement et le CoronaPass" (55001622P)

- Melissa Depraetere à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les assouplissements décidés par le Comité de concertation" (55001629P)

- Servais Verherstraeten à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les décisions prises par le Comité de concertation le 11 mai 2021" (55001631P)

- Egbert Lachaert à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les perspectives offertes par les décisions du Comité de concertation" (55001636P)

- Denis Ducarme à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures décidées par le Codeco" (55001637P)

- Reccino Van Lommel à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La réouverture de l'horeca" (55001640P)

- Peter De Roover à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La réouverture des terrasses" (55001639P)

01 Samengevoegde vragen van

- Patrick Prévot aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het versoepelingsplan en het coronapaspoort" (55001622P)

- Melissa Depraetere aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De door het Overlegcomité afgekondigde versoepelingen" (55001629P)

- Servais Verherstraeten aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De beslissingen van het Overlegcomité van 11 mei 2021" (55001631P)

- Egbert Lachaert aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De door de beslissingen van het Overlegcomité geboden perspectieven" (55001636P)

- Denis Ducarme aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De door het Overlegcomité afgekondigde maatregelen" (55001637P)

- Reccino Van Lommel aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De heropening van de horeca" (55001640P)

- Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De heropening van de terrassen" (55001639P)

 

01.01  Patrick Prévot (PS): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, on ne va pas se mentir: c'est un vent de liberté qui a soufflé, hier, à l'issue du Comité de concertation (Codeco), avec des perspectives de reprise claires pour de très nombreux secteurs et un été synonyme d'assouplissement. Après le retour des élèves du secondaire à 100 % en présentiel ce lundi, l'horizon s'éclaircit aussi pour énormément de travailleurs qui vont, enfin, pouvoir retrouver le chemin du travail. Et puis, on se dit aussi qu'on va pouvoir retisser des liens sociaux, aller au restaurant, prendre un verre avec des amis dans un café, aller au cinéma, participer à des concerts.

 

Pour tout cela, le respect des règles de base et la vaccination restent évidemment les clefs de notre retour à une vie normale. Si nous figurons, aujourd'hui, dans le peloton de tête européen, il faut convaincre encore et toujours et déployer toutes les stratégies nécessaires pour renforcer l'adhésion.

 

Monsieur le premier ministre, des protocoles spécifiques devront être mis en œuvre dans les restaurants, les cafés, les théâtres, les cinémas, les salles de fitness, etc. Où en sont les concertations? Tout cela pourra-t-il être déterminé suffisamment tôt afin que les secteurs puissent s'y préparer? Enfin, il y a ce fameux coronapass, le covid safe ticket pour faire plaisir à certains, une initiative que nous soutenons afin de permettre l'accès à de grands événements, comme des festivals, tout en garantissant la sécurité des participants.

 

Monsieur le ministre, on vous sait fan de Tomorrowland. C'est très bien! C'est un festival exceptionnel. Mais il y a évidemment d'autres événements et de nombreux jeunes rêvent de festivals de rock, de hip-hop, etc. Comment leur garantir un accès égal à ces événements, alors qu'ils n'auront pas encore eu l'occasion d'être vaccinés? Bref, comment allez-vous garantir un accès égal à tous?

 

01.02  Melissa Depraetere (Vooruit): Mijnheer de premier, u biedt ons mooie vooruitzichten voor de zomer. We zullen stap voor stap kunnen terugkeren naar het gewone leven, met festivals, het EK op een groot scherm, terrasjes met vrienden; uw stappenplan maakt het allemaal mogelijk. Het is echter ook een stappenplan waar een reeks voorwaarden aan verbonden zijn, voorwaarden die voor iedereen duidelijk zijn en die iedereen kan volgen. Zelf hoop ik deze zomer ook op een festivalweide te mogen staan, samen met vrienden, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken. Daar verlang ik heel hard naar. Dit bereiken we echter niet vanzelf.

 

Ik sta hier ook met een klein hartje. Zoveel versoepelingen brengen immers ook risico's met zich. Dat is onvermijdelijk. De vraag is hoe we ervoor zorgen dat de risico's niet te groot worden en dat we geen onnodige risico's nemen en dat het veilig kan gebeuren. Dat kan. De evenementen­sector vraagt zelf om in te zetten op testing zodat kan worden gewaarborgd dat op een festival met 65.000 aanwezigen niemand besmet is met het coronavirus.

 

De reacties zijn wat gemengd: heel veel mensen zijn erg blij, anderen zijn bezorgd. Er is blijdschap omdat festivals weer mogelijk zijn, maar tegelijkertijd maken sommigen zich zorgen en stellen ze zich de vraag of dat wel veilig kan en of er een impact zal zijn op de ziekenhuizen. Jongeren zijn blij dat ze op kamp kunnen, maar tegelijkertijd willen ze voorkomen dat het kamp vlak voor vertrek zou worden afgelast.

 

Ik roep u dan ook op om volop in te zetten op testing zodat de evenementen deze zomer in alle veiligheid kunnen doorgaan, niet enkel door te hopen maar door wel degelijk te controleren.

 

Waarom heeft het Overlegcomité er gisteren niet voor gekozen om de evenementen van de komende zomer veilig te stellen door meer in te zetten op testing?

 

01.03  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de eerste minister, maandenlang hebben de meeste Belgen het beste van zichzelf gegeven om de maatregelen die wij hen noodgedwongen hebben moeten opleggen, te respecteren. Vriend en vijand zullen erkennen dat de vaccinatie­campagnes in ons land goed georganiseerd zijn en dat de duizenden vrijwilligers daarvan een fundament zijn. Dat maakt mogelijk dat wij onze vrijheid kunnen herwinnen.

 

Het is goed dat de jeugd in grotere bubbels op kamp kan en eindelijk is er goed nieuws voor de evenementensector en de horeca, niet alleen voor de mensen die erin werken en er hun brood mee verdienen, maar ook voor ons die er een glas willen drinken en die naar een festival willen gaan. Hoeveel werknemers die dagelijks thuiswerken, zullen niet blij zijn met de terugkomdagen om hun collega's weer te zien en om met elkaar verder af te spreken?

 

Wie de pluimen daarvoor op zijn hoed kan of mag steken, speelt geen rol, maar hoe wij die herwonnen vrijheid zullen concretiseren en invullen in veilige en gezonde omstandigheden, dat speelt wel een rol, want dat is essentieel opdat wij de herwonnen vrijheid definitief kunnen behouden.

 

Naast het economische, dat zo belangrijk is, ook voor ons welzijn, zou ik mij ook nog op het sociale willen richten, mijnheer de eerste minister, op de families en de verenigingen die ons zo duurzaam aan het hart liggen. De federale en de andere regeringen willen het aantal toegelaten contacten uitbreiden tot vier. U voorziet in mogelijke verdere versoepelingen voor de toekomst, maar ik zou willen pleiten voor convergentie met de andere maatregelen, zodat ook grotere familiefeesten in de tuin mogelijk zijn en als het regent, ook binnen. Ook communiefeesten en andere familiefeesten moeten mogelijk zijn tegen de zomer, niet alleen in commerciële zalen, maar bijvoorbeeld ook in ontmoetingscentra of parochiezalen, zodat het een echte zomer wordt.

 

01.04  Egbert Lachaert (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, collega's, we komen uit een hels jaar. Meer dan een jaar heeft iedereen opofferingen moeten doen: mensen die iemand verloren hebben, mensen die niet konden werken, mensen wiens zaak gesloten was. Het was meer dan een jaar lang een helse tijd voor iedereen. De regering, die de crisis samen met de deelstaten heeft moeten managen, stond soms voor heel moeilijke momenten en moest moeilijke beslissingen meedelen en de bevolking uitleggen dat iets dat als evident beschouwd werd, de dag nadien niet meer mocht.

 

Gelukkig ziet de situatie er nu veel beter uit en dat is te danken aan de consistente koers die de hele winter lang is gevolgd, en aan de succesvolle vaccinatiecampagne, zoals collega Verherstraeten zopas heeft gezegd. Niet alleen de federale regering, maar ook de deelstaat-regeringen, die gezamenlijk in het Overlegcomité consistente beslissingen hebben genomen en die ons land op een betere manier door de crisis, door de winter hebben geleid dan andere landen, verdienen hulde. Bij ons waren de scholen bijna de hele tijd open, we konden elkaar buiten zien en er was wel wat vrijheid, zeker in vergelijking met onze buurlanden. De komende zomer zullen we écht onze vrijheid kunnen terugnemen dankzij de vaccinatie-campagne, waarbij bijna vier miljoen inwoners tegen het einde van de komende week een eerste spuit zullen hebben gekregen en dankzij een tegen de zomer uitgewerkt plan met wat we allemaal zullen kunnen doen in die zomer van de vrijheid.

 

Mijnheer de premier, dat is natuurlijk niet evident. Natuurlijk zijn er ook voorzorgsmaatregelen, die u op het Overlegcomité in de vorm van drempels hebt vooropgesteld, zoals de drempel van 500 bedden op intensieve zorg. We zijn alleszins goed op weg. We zullen daar begin juni geraken. Natuurlijk moeten we dat blijven opvolgen, maar we kunnen de samenleving niet langer op slot houden. Mensen hebben nood aan vrijheid en dat is ook verantwoord, gelet op de evolutie van de vaccinatiecampagne.

 

Mijnheer de premier, u hebt een stappenplan. Op welke momenten zal u die verschillende doelstellingen evalueren om de verdere stappen naar de vrijheid te kunnen zetten?

 

01.05  Denis Ducarme (MR): Monsieur le premier ministre, au nom du Mouvement réformateur, nous souhaitions vraiment vous exprimer notre satisfaction à l'occasion des décisions d'hier. Avec notre président Georges-Louis Bouchez, nous plaidons depuis de nombreuses semaines pour ce retour vers le chemin des libertés. Une voie médiane est possible. Nous l'avons empruntée hier. Nous vous en félicitons. Néanmoins, nous regrettons un certain nombre de commentaires ou de remarques d'experts qui, dès aujourd'hui dans la presse, critiquent un certain nombre de mesures qu'ils trouvent un peu trop audacieuses. Cela crée un peu le flou et il sera utile de revenir sur la fermeté des engagements pris pour les dates de réouverture à l'occasion de cette séance d'actualité.

 

Il s'agira aussi peut-être, pour la mise en application des mesures décidées hier, de veiller à davantage de concertation avec le secteur afin de ne pas reproduire les erreurs commises par rapport à l'horeca. D'ailleurs, à propos du plexiglas, allez-vous revenir sur cette mesure qui fait perdre 25 % de la capacité d'accueil de nos restaurateurs aujourd'hui? Au niveau du MR, nous le souhaitons.

 

En termes de relance, on remet un certain nombre de secteurs au travail. L'horeca a pu bénéficier d'une baisse de TVA à 6 %. Mais en tant que chef de gouvernement, nous attendons aussi que vous preniez des initiatives similaires pour d'autres secteurs qui ont été fermés pendant des mois. Ces métiers de contact, ces indépendants de la culture, du sport et de l'événementiel vont se remettre au travail. Il faut naturellement qu'ils soient épaulés. Nous attendons donc vos propositions en la matière.

 

Toutefois, on entend beaucoup parler de ventilation. C'est revenu dans la presse aujourd'hui. Votre ministre de la Santé bloque une technologie d'avenir qui protège davantage les indépendants, les citoyens et les consommateurs contre le virus. Il s'agit de la technologie UV-C. Elle a été installée en France (dans des EHPAD), en Allemagne, aux Pays-Bas, en Italie, dans des bus scolaires, dans des écoles... Et en Belgique, on attend. On n'avance pas! Je vous interroge aussi par rapport à cette nouvelle technologie qui constitue l'un des outils susceptibles de nous aider.

 

01.06  Reccino Van Lommel (VB): Mijnheer de eerste minister, communiceren blijft één van de zwakke punten van deze regering. Reeds wekenlang was het buitenplan voor de horeca aangekondigd, en toch slaagde u erin verwarring te zaaien. Het ministerieel besluit was slechts enkele uren voor de opening klaar. Ondertussen hadden de horeca-uitbaters te goeder trouw de nodige voorbereidingen getroffen door personeel op te bellen of door duizenden euro te investeren in plexischermen en andere veiligheids­maatregelen. Tot enkele uren voor de publicatie van het ministerieel besluit stond op de website van de FOD Economie nog duidelijk te lezen dat die plexischermen mogelijk waren.

 

Zo slaagde u erin iets wat zaterdag na vele maanden een mooi moment moest worden toch te doen ontaarden in een teleurstelling. Weer verbazing bij de mensen in de horeca. Wie kan ze ongelijk geven? Als klap op de vuurpijl gaf minister Clarinval eerder deze week toe dat hij u in april al om duidelijkheid vroeg, maar dat het oorverdovend stil bleef. U lijkt wel een student die de avond voor het examen zijn boeken voor de eerste keer moet openen.

 

Begrijpt u dan echt niet hoe belangrijk dit is? Begrijpt u dan echt niet dat u uw blunderboek telkenmale opnieuw aandikt met nieuwe anekdotes? Zelfs de bedenkers van de meest populaire soaps in Vlaanderen zouden er niet op komen.

 

Mijnheer de eerste minister, hoe is het mogelijk dat de FOD Economie iets anders publiceert dan wat er later in het ministerieel besluit is gezet?

 

Waarom werd dat ministerieel besluit zo laat gepubliceerd? Zult u een volgende keer wel op tijd zijn?

 

Wie zal de investeringen van de horeca­ondernemers betalen, die later nutteloos bleken te zijn?

 

01.07  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, het goede nieuws is evident: dat is de uitkomst van de vergadering van gisteren. Overigens kunnen we niet zeggen dat de mensen hun vrijheid terugkrijgen, maar hopelijk pakt de overheid de mensen voortaan wat minder vrijheid af. Het uitgangspunt blijft immers de normaliteit, uitgangspunt dat we tot nu eigenlijk omkeerden. Alleszins heeft het vaccinatiesucces natuurlijk een zeer belangrijke rol gespeeld.

 

Ik meen dat er gisteren een misverstand is gerezen in uw communicatie en het zou goed zijn mocht u dat wegwerken. Er is namelijk gezegd dat mensen voortaan vier mensen in plaats van twee thuis mogen ontvangen vanaf 9 juni. Daarbij werd echter de indruk gewekt dat dat aantal ook daarna behouden zou blijven en ik neem aan dat dit niet de bedoeling is. Dat heeft voor onrust gezorgd, gelieve het dus even recht te zetten.

 

Ik merk ook op dat de regering er te gemakkelijk van uitgaat dat een onderneming net als een gloeilamp aan- en uitgezet kan worden. Men hoeft maar op het knopje te duwen om het licht aan of uit te doen. De mensen van de horeca moeten de heropening echter voorbereiden en als twee van uw ministers dan vinden dat plexischermen een uitstekende mogelijkheid vormen om de capaciteit uit te breiden, terwijl twee andere ministers, mevrouw Verlinden en de heer Van Quickenborne, vervolgens zeggen dat dat een aanslag op de gezondheid is, dan worden de mensen van de horeca boos. Wanneer zult u die maatregel weer afschaffen? Ik heb dat eerder deze week al via de pers gevraagd en ik hoop daar nu een antwoord op te krijgen.

 

Binnenkort is ook cafébezoek binnen toegelaten. Misschien kunt u in de resterende tijd duidelijk maken of het gebruik van plexischermen ook daar soelaas biedt of zult u dat opnieuw twee minuten voor de opening verbieden? Het is misschien goed om daar nu al een mededeling over te doen.

 

De voorzitster: Mijnheer de premier, gelet op het belang van het onderwerp, krijgt u tien minuten spreektijd.

 

01.08 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, geachte collega's, eerst zal ik enkele algemene lijnen geven, daarna ga ik op een aantal specifieke vragen in.

 

Il est clair qu'avec le Plan été, on a franchi un cap important dans la gestion de cette pandémie. En gros, nous passons d'une approche collective à une approche beaucoup plus individuelle qui mise sur la gestion des risques – ce qui est vraiment au cœur de notre action. Cela signifie que nous savons très bien qu'une vie avec zéro risque, cela n'existe pas mais que nous faisons tout pour réduire au maximum ces risques. Vous avez pu constater que les pas en avant que nous faisons ne sont pas spécifiques, où l'on dirait oui à un secteur et non à un autre. Nous travaillons désormais à une approche transversale, tout en nous assurant que ces mesures restent sûres.

 

Dit is duidelijk geen moment van euforie. Wel is het een moment van verantwoordelijkheid, voorzichtigheid en vooral vertrouwen. In de huidige fase van de pandemie hebben wij er vertrouwen in dat de mensen zeer goed begrijpen wat gevaarlijk gedrag is en welk gedrag perfect verdedigbaar is voor de situatie waarin wij vandaag verkeren.

 

In de voorbije maanden zijn sommigen misschien gaan denken dat een overheid alles in het leven moet bepalen, tot zelfs in het privéleven moet bepalen hoe mensen moeten omgaan met risico. Dat is echter niet de samenleving waarin wij leven, zo werkt de samenleving in ons land niet. Wij leven in een vrij land, waarin wij ervan uitgaan dat mensen zelf de juiste keuzes kunnen maken. Ik denk dan ook dat wij absoluut terug beland zijn in een fase waarin wij aan mensen verantwoordelijkheid kunnen geven. Wij zijn ervan overtuigd dat de mensen op een verantwoorde manier met die verantwoordelijkheid zullen omgaan.

 

In deze pandemie hebben wij enkele zeer ernstige beperkingen moeten doorvoeren in de individuele vrijheid van mensen. Voor mij was dat nooit vanzelfsprekend, het zijn altijd bijzonder moeilijke beslissingen geweest. Het Parlement is daarin trouwens een zeer belangrijk klankbord geweest. Het is belangrijk dat een regering een tegenwicht heeft en het Parlement is dat zeer vaak geweest voor maatregelen die de vrijheid inperken. Ik heb ook steeds gezegd dat wij die maatregelen geen dag te lang zouden aanhouden. Zodra de situatie verbetert, zo heb ik steeds aangegeven, zouden we stappen zetten om mensen hun vrijheid terug te geven.

 

L'essence de ce Plan été réside aussi dans son caractère progressif. Nous le faisons pas à pas, avec une certaine prudence, en tenant la situation épidémiologique à l'œil ainsi que les progrès de la vaccination.

 

Il faut bien comprendre que la prochaine étape que nous venons de décider est prévue pour le 9 juin 2021, soit dans un mois. Or, en un mois, 2,2 millions de personnes supplémentaires auront reçu le vaccin. Nous serons donc alors clairement dans une situation beaucoup plus stable que la situation déjà fortement améliorée dans laquelle nous nous trouvons maintenant.

 

Dit Zomerplan is gebaseerd op vaccinatie­solidariteit en die begint te werken. Vandaag zijn in ons land 4,7 miljoen vaccins geprikt. De vaccinatiesnelheid in ons land ligt vandaag hoger dan die in het Verenigd Koninkrijk of in de Verenigde Staten. Gisteren hadden vier op de tien volwassenen al hun eerste prik gekregen. We zien ook dat vandaag in ons land 90 % van de 65-plussers al een eerste bescherming heeft gekregen. In de komende weken zullen zeer veel mensen een uitnodiging krijgen om het vaccin te laten toedienen. Begin juni zullen de meest kwetsbaren, de 65-plussers en de mensen met een onderliggende aandoening hun eerste bescherming hebben gekregen. Op dat moment zal nagenoeg de helft van de volwassen bevolking beschermd zijn. Vandaag is er één gemeente in ons land, Langemark-Poelkapelle, waar 99 % van de 65-plussers gevaccineerd is. Ik weet dat een aantal andere gemeenten ook op dat pad zit.

 

Ce sont donc des chiffres plutôt encourageants, qu'il importe de bien mettre en perspective par rapport à l'approche décidée par le Comité de concertation. Il est clair que nous agirons progressivement, pas à pas, tout en souhaitant appliquer une méthode sûre et responsable.

 

Het is belangrijk dat we ook vooruitkijken. Ik weet dat een aantal mensen gewezen hebben op de onzekerheden waarmee we nog steeds leven en op de risico's die er bestaan. Er zijn risico's op het gebied van nieuwe varianten en van de vooruitgang van de vaccinatiecampagne. We zijn er ons absoluut bewust van dat we dit in het oog moeten houden.

 

Maar het is niet omdat er onzekerheden en risico's zijn, dat het ons ervan zou moeten weerhouden om vandaag reeds te plannen. We willen een aangenamere zomer, en die organiseert men niet twee weken op voorhand, maar wel door vandaag duidelijk te maken welke de mogelijkheden op dat moment zullen zijn. Natuurlijk zullen we kijken hoe de situatie verder evolueert.

 

Le Plan été résonne avec un appel: un appel à la responsabilité de chacun et pas uniquement au niveau des décideurs politiques. Il s'agit d'une très large responsabilité: de la part des employeurs qui, à partir du 9 juin, pourront organiser des journées de retour au travail en toute sécurité; de l'horeca qui pourra bientôt accueillir les clients à l'intérieur; des salles de fitness qui devront veiller à la qualité de l'air dans les salles.

 

Monsieur Ducarme, je dois me renseigner pour répondre à la question de la désinfection par UV-C que vous avez posée, car de mon point de vue, c'est la qualité de l'air qui est importante et pas spécifiquement la technologie.

 

Nous faisons aussi appel à la responsabilité des organisateurs d'événements de toute taille, car comme vous l'avez vu, à partir de juin, les événements pourront réunir jusqu'à 400 personnes à l'extérieur. Par après, l'on pourra réunir jusqu'à 5000 personnes en extérieur. Ces rassemblements pourront se dérouler en toute sécurité grâce à des protocoles clairs, offrant ainsi la possibilité à des centaines d'événements de se tenir. Chaque organisateur, petit ou grand, aura la possibilité de prouver qu'il est capable de prévoir son événement en toute sécurité.

 

En effet, nous offrirons une alternative pour permettre des événements plus grands. J'y reviendrai ultérieurement.

 

Het Zomerplan doet, zoals aangegeven, een appel op onze verantwoordelijkheid en zorgt ervoor dat wij stapsgewijs, doordacht, veilig en verantwoord ons sociaal en economisch leven kunnen wederopbouwen. Ik ben ervan overtuigd dat een aanpak, gebaseerd op doordachtheid, veiligheid en verantwoordelijkheid, op dit moment een veel betere aanpak is dan een aanpak van onmogelijkheden en van altijd maar de nadruk leggen op wat niet mogelijk is.

 

Ik ga nu in op een aantal vragen die zijn gesteld.

 

Het is duidelijk dat voor juni een aantal mogelijkheden zijn gecreëerd. Zo is er, mijnheer Verherstraeten, de mogelijkheid om vier mensen bij zich thuis te ontvangen. Er zijn mogelijkheden gecreëerd op het gebied van de horeca.

 

Er is nog niet gespecificeerd wat in juli en augustus kan gebeuren. Dat hebben wij nog niet gedaan, omdat wij de evolutie willen bekijken. Laat het echter absoluut duidelijk zijn dat de maatregelen die ingevuld zijn voor juni, niet betekenen dat er geen enkele evolutie zal zijn in de maanden die volgen. Dat was ook een vraag die de heer De Roover heeft gesteld. Zo kan er een evolutie zijn voor de horeca, wat betreft het aantal mensen aan tafel en de beschermings­materialen die zouden kunnen worden gebruikt.

 

Ik ga nog in op een punctuele vraag over de grote evenementen en de manier waarop de overheid ze wil organiseren. Het is overduidelijk dat wij een mogelijkheid willen creëren met het Covid Safe Ticket om grote evenementen mogelijk te maken.

 

Ten eerste, voor het gebruik van dat instrument, moet het heel duidelijk zijn dat het enkel kan worden gebruikt voor de evenementen waarvan de overheid aangeeft dat ze met een dergelijk instrument moeten plaatsvinden. Ten tweede, het gebruik ervan moet heel duidelijk beperkt zijn in de tijd. Bovendien is er het Digital Green Certificate, dat specifiek op Europees niveau wordt ontwikkeld voor reizen. In mijn ogen moet dat gelimiteerd blijven tot reizen.

 

Laten wij heel duidelijk zijn. Ik zou niet willen dat onze maatschappij evolueert naar een pasjesmaatschappij, waarin een pasje is om naar de kapper of op restaurant te gaan. Onze vrijheid zal niet afhankelijk zijn van het hebben van een pasje. Laat dat duidelijk zijn. Dat is niet het soort maatschappij dat wij willen. Wij willen een maatschappij waarin iedereen veilig kan zijn, waarin iedereen gevaccineerd kan zijn en waarin wij onze vrijheid op een veilige manier kunnen gebruiken, zij het zonder te moeten overgaan naar een permanente controlemaatschappij.

 

01.09  Patrick Prévot (PS): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour vos réponses et pour votre discours rassurant. On a envie d'y croire! On a envie de croire que, peu à peu, nos libertés vont reprendre le pas sur ces restrictions. J'espère que le gouvernement veillera à ce traitement d'égalité entre les citoyens, pour les personnes qui adorent Tomorrowland comme pour celles qui adorent d'autres festivals. J'espère que ce système d'égalité sera au cœur de ce gouvernement.

 

Enfin, comment ne pas évoquer, en cette journée des infirmières et infirmiers, la situation qui reste parfois très tendue dans les hôpitaux. La vaccination est un élément essentiel mais nous ne devons pas, sous prétexte de cette liberté qui pourrait être retrouvée, gifler ces femmes et ces hommes qui ont porté à bout de bras la santé des Belges depuis le début de la crise. Continuons à respecter les gestes barrière, accentuons la vaccination et continuons à démonter les arguments anti-vaccination. Si nous souhaitons retrouver nos libertés, nous devrons faire preuve de responsabilité mais également de solidarité.

 

01.10  Melissa Depraetere (Vooruit): Mijnheer de eerste minister, ik deel uw enthousiasme over de zomer, ik deel ook uw bezorgdheid over de drempels, maar ik wil toch nog eens terugkomen op de testen. U zegt immers zelf dat u wil vertrouwen op de verantwoordelijkheid van de mensen die zelf kunnen inschatten wanneer een situatie gevaarlijk is of niet. U zegt dat u geen pasjes wil invoeren om naar de kapper te kunnen gaan, maar daarover gaat het helemaal niet.

 

Hoe kan iemand die op een festival voor een podium staat, met 65.000 man rond hem, of hij voorzichtig is of niet, weten of de persoon naast hem of hijzelf besmet is? In zulke situaties is het natuurlijk alleen maar veilig en verantwoordelijk om die testing wel te doen. De vraag is dan of het onredelijk is om aan iemand te vragen om een negatieve test voor te leggen of dat dit alleen maar logisch is in zo'n geval? Ik denk het tweede en dat het in dat geval een collectieve verantwoordelijk­heid is, geen individuele.

 

Iedereen kijkt heel hard uit naar de zomer. Het is belangrijk dat gisteren de boodschap werd gegeven dat er meer mogelijk zal zijn. Dat is ongelofelijk belangrijk voor iedereen, maar laat ons de zomer ook veilig organiseren zodat niemand binnenkort ontgoocheld moet worden. Dat is bijzonder belangrijk.

 

01.11  Servais Verherstraeten (CD&V): Mijnheer de eerste minister, terecht doet uw positieve Zomerplan een beroep op onze verantwoordelijkheid. Ik heb veel begrip voor de zorgen die bij sommige mensen leven omtrent de maatregelen, maar ik denk ook dat wij vertrouwen moeten hebben. In landen waar men al veel meer gevaccineerd heeft, zoals het Verenigd Koninkrijk en Israël, heeft men immers serieus versoepeld, maar evolueren de cijfers nog steeds gunstig. Dat is belangrijk.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb gepleit voor de families en ik dank u voor die uitbreidingen. U hebt de komende weken tijd om verder uit te breiden, in overleg. Families die bij elkaar komen, zijn geen professionele organisaties, maar zij zullen zich zeer professioneel gedragen, want het gaat om mensen die elkaar het dierbaarst zijn. Ik wil daar de verenigingen ook bij betrekken, want het is belangrijk dat het sociale leven weer kan heropstarten in veilige omstandigheden, in lokale zalen.

 

01.12  Egbert Lachaert (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ik denk dat wij nu echt in een belangrijke fase in deze pandemie zijn getreden. Ik begrijp de bezorgdheid van sommige collega's die vinden dat het allemaal wat te snel gaat, maar wij komen uit een fase van acute pandemiebeheersing waarbij oudere mensen en mensen met aandoeningen in het ziekenhuis belandden. Dit is altijd de inzet geweest van al die vrijheids­beperkende maatregelen: ervoor zorgen dat het gezondheidszorg­systeem overeind blijft en dat we toch nog bepaalde activiteiten konden uitoefenen.

 

Nu gaan we een ander stadium in, dat van de risicobeheersing. Men kan niet naar nul procent risico gaan als men alle kwetsbare groepen heeft gevaccineerd die in het ziekenhuis dreigden te belanden. Dan moet men een berekend risico durven te nemen om die vrijheden terug te geven aan mensen die ze 12 tot 15 maanden kwijt zijn geweest.

 

Dat is wat u met dat plan doet. U legt de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf omdat in principe iedereen toegang heeft tot een vaccin. Als men een vaccin heeft gekregen, is de kans dat men in een ziekenhuis belandt bijzonder klein. Dat is het element van persoonlijke verantwoordelijk­heid. Als we dat doen, zullen kwetsbare mensen niet snel meer in het ziekenhuis terechtkomen en kan men terug samenkomen op een geleidelijke manier.

 

Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor de inzet van de afgelopen maanden. Wij weten dat het soms absoluut niet evident is geweest om deze maatregelen te nemen, maar nu kunt u die vrijheden teruggeven, samen met het Overlegcomité en de ministers-presidenten, die gisteren goede beslissingen hebben genomen en die weer hoop geven aan de bevolking om die vrijheid deze zomer te omarmen.

 

01.13  Denis Ducarme (MR): Monsieur le premier ministre, normalement ce sont des choses qu'on ne dit pas mais votre réponse me fait particulièrement plaisir!

 

En effet, j'ai retrouvé une réponse du De Croo libéral. En tant que libéral, cela me touche de voir une réponse équilibrée par rapport au respect des libertés, une réponse engagée sur le plan de la responsabilité, une réponse qui indique, concernant le covid safe ticket, que les Belges ne seront pas discriminés entre eux et qu'il s'agit de rouvrir notre société en s'appuyant, bien sûr, sur la vaccination mais aussi sur les tests PCR et peut-être également, demain, sur les autotests.

 

Je vous remercie pour la réponse que vous nous donnez par rapport à la technologie UV-C. Il s'agirait de ne pas nous priver d'une technologie qui désinfecte l'air. J'attendais peut-être un peu trop par rapport à ma question sur la relance pour ces secteurs qui ne bénéficient pas comme l'horeca d'une baisse de la TVA aujourd'hui. Je pense qu'ils en auront besoin demain, rapidement, à votre initiative. Nous l'attendons, en tant que libéraux.

 

Je conçois naturellement que vous n'ayez pas répondu à ma question sur les critiques d'un certain nombre d'experts. Je me permettrai de leur adresser quelques mots pour leur dire que la collégialité des décisions telles que celles qui ont été prises par le Codeco implique de mesurer l'appétence qu'on a parfois développée au fil des mois pour l'expression médiatique; en fait, la collégialité l'impose. Je vous remercie.

 

01.14  Reccino Van Lommel (VB): Mijnheer de premier, u doet wat u anders ook doet en dat is om de hete brij heen draaien, want u hebt hier vandaag geen enkel antwoord geboden op de vragen die ik u heb gesteld. Nochtans bent u ook tekst en uitleg verschuldigd aan de horeca.

 

De vorige sprekers zijn hier een bloemlezing komen geven en gedragen zich als een heuse applausmachine. Zelf zal ik dat niet doen. Het lijkt me immers nogal vanzelfsprekend dat u vandaag eindelijk perspectief kunt geven aan de horeca- en evenementensector.

 

Telkens opnieuw stuurde u tegenstrijdige berichten de wereld in. Uw regering komt bij de bevolking over als een Mexicaans leger dat in gang schiet wanneer het kalf al verdronken is. U moet ervoor zorgen dat u deze keer wel op tijd bent met uw ministeriële besluiten, want het is uw taak om rechtszekerheid te bieden. Zorg ervoor dat uw regering deze keer niet tegenstrijdig communiceert en dat u de mensen deze keer niet tegen de haren instrijkt.

 

01.15  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, ik kreeg geen antwoord op mijn vragen, maar ontdekte wel, samen met de heer Ducarme, verbazingwekkend wat liberale ondertonen in uw antwoord. Dat was al maanden geleden! Welkom terug! Het blijft echter bij woorden.

 

Al maanden zeggen wij dat u moet opletten met betutteling en paternalisme ten opzichte van de bevolking. U mag de bevolking niet vragen om het gezond verstand aan de overheid te laten. Dat doen de mensen niet graag en wat mij betreft, hebben ze gelijk.

 

Wij zullen u als makke schapen volgen, wat uw beloftes inzake vrijheid en vertrouwen in de burger betreft. U geeft echter geen antwoord op de vraag wat er nu dient te gebeuren met het plexiglas. De vorige zomer was dat nog veilig en nu niet meer. Vanwaar de totale tegenspraak in uw regering?

 

Hoe zit het wanneer binnenkort cafébezoek binnen weer toegelaten is? U hebt daar geen antwoord op gegeven. Dat betekent dat de mensen van de horeca wellicht pas 24 uur voor de heropening ervan op de hoogte gebracht zullen worden of hun investeringen helpen. Als plexiglazen niet helpen, mijnheer de eerste minister, moet u in elk geval dit café dringend sluiten, want hier wordt met twintig mensen samengezeten achter plexiglas, in de illusie dat het een veilige manier van werken is.

 

Wees consequent voor uw regering en voor de burgers.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- Dries Van Langenhove aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De nieuwe instroom van illegalen op Lampedusa en de gevolgen voor ons asielbeleid" (55001616P)

- Eva Platteau aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De migranten en vluchtelingen in Lampedusa" (55001623P)

02 Questions jointes de

- Dries Van Langenhove à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Le nouvel afflux de réfugiés illégaux à Lampedusa et ses conséquences pour notre politique d'asile" (55001616P)

- Eva Platteau à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La présence de migrants et de réfugiés à Lampedusa" (55001623P)

 

02.01  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de staatssecretaris, afgelopen weekend zetten in nauwelijks 24 uur tijd meer dan 2.000 illegale migranten voet aan wal op het Italiaanse eiland Lampedusa. Dat is een zoveelste trieste record. De instroom van illegale migranten in Italië is verdrievoudigd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Tegelijkertijd stromen de migranten ook volop toe in Spanje en op de Canarische Eilanden.

 

De cijfers en beelden zijn zeer duidelijk. De illegale migratie naar Europa zit opnieuw in de lift en alles wijst erop dat die stijgende lijn zich ook in de toekomst zal voortzetten. Dat zet nu een heel aantal Europese leiders eindelijk aan het denken. De heer Barnier, Franse oud-minister en gewezen Europees commissaris, was gisteren heel duidelijk: "Il faut suspendre l'immigration pendant trois ou cinq ans. Il faut discuter de Schengen avec nos partenaires européens."

 

De Fransen zijn duidelijk wakker geschud nadat hun militairen in een moedige open brief waar­schuwden voor een mogelijke burgeroorlog als gevolg van massamigratie. Ook de Britten laten weten dat ze geen migranten meer zullen toelaten als die al door een veilig land hebben gereisd. Zelfs de Oostenrijkse regering, die bestaat uit een coalitie van christendemocraten en groenen, heeft eergisteren al in klare bewoording laten weten dat ze geen migranten meer zullen overnemen.

 

Welke concrete initiatieven, zowel inzake het verhinderen van illegale migratie als inzake de terugname van illegale migranten, mogen we nu eigenlijk van u mogen verwachten?

 

Welke initiatieven mogen we verwachten van Europa?

 

Wat is de stand van zaken in het overleg tussen Spanje en Marokko over het verhinderen van de illegale migratie over zee en over de repatriëring van op zijn minst een deel van de illegale migranten?

 

De belangrijkste vraag is de volgende: kan u duidelijkheid scheppen? Naar verluidt zou de Italiaanse regering aandringen op een overname van illegale migranten op Lampedusa en Sicilië. Wat is het standpunt van de Belgische regering hierin? Bent u bereid om, zoals de Oostenrijkse regering al deed, een deelname aan dit soort spreidingsplannen klaar en duidelijk uit te sluiten?

 

02.02  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mijnheer de staatssecretaris, In de afgelopen dagen bereikten honderden migranten en vluchtelingen Lampedusa. Het is niet voor het eerst dat we zien dat mensen op de vlucht voor geweld en ontbering Europa proberen te bereiken. Het is ook niet voor het eerst dat we moeten vaststellen dat de Europese solidariteit, als het gaat om de verdeling en hervestiging van vluchtelingen, dode letter blijft.

 

Wat zich afspeelt aan de buitengrenzen is het gevolg van een Europees migratiemodel dat faalt. Europa faalt om mensen op een menswaardige manier op te vangen. Europa faalt omdat er geen veilige en legale migratieroutes zijn voor mensen op zoek naar bescherming. Europa faalt omdat het er nog altijd niet in geslaagd is om de solidariteit tussen de lidstaten te bekomen.

 

Wat zich afspeelt in Lampedusa en op de Middellandse Zee is niet de schuld van de vluchteling die een beter leven zoekt voor zichzelf en zijn of haar familie. Het drama dat zich afspeelt, wordt veroorzaakt door Europees geruzie. De Europese lidstaten moeten dringend werk maken van een asiel- en migratiepact dat de mensenrechtentoets doorstaat.

 

Ons land mag echter niet wachten tot dat pact er is. Nee, België moet hierin een voortrekkersrol spelen. Collega's, deze regering kiest voor een realistisch asiel- en migratiebeleid. Dat wil zeggen dat we ons niet laten leiden door angst en xenofobie, maar menselijkheid en rechtvaardig­heid moeten onze leidraad vormen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat zal u op korte termijn doen? Hoe zal u de mensen op Lampedusa helpen? Europees commissaris voor Migratie Johansson heeft afgelopen maandag 10 mei 2021 al een dringende oproep gedaan om solidariteit te tonen met Italië. Deze maand zal u ook uw collega's van de Europese Raad zien. Zal u ervoor pleiten om het Dublinsysteem te hervormen om te komen tot een systeem van meer solidariteit? Welke andere standpunten zal u innemen bij uw Europese collega's?

 

02.03 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw de voorzitster, in 2015 zijn 150.000 mensen via de zee in Italië aangekomen. Europa heeft toen zijn hart getoond en heeft beloofd om aan het verstand te werken. De collega's hebben het al terecht aangegeven, het Europese asiel- en migratiemodel zoals we het vandaag kennen, is failliet.

 

Werken aan het verstand betekent niet langer de ongebreidelde chaos die we kennen, maar een correct beheer van migratie. Dat betekent niet langer met 27 Europese lidstaten individueel onderhandelen over re-admissie, maar gezamenlijk op Europees niveau sterke onderhandelingen voeren. Dat betekent landen van herkomst ondersteunen en de grondoorzaken van migratie aanpakken. Er zijn redenen waarom mensen vertrekken. Ook daarin heeft Europa een heel belangrijke rol te spelen. Het betekent ook het versterken van legale migratiekanalen die rekening houden met de noden op onze arbeidsmarkt en ja, ook visasancties kunnen toepassen op momenten dat het noodzakelijk is, wanneer bepaalde landen weigeren om mee te werken. Een verstandelijk beleid betekent ook migranten niet langer van het ene land naar het andere land laten ronddolen, maar een screening aan de Europese buitengrenzen organiseren om daar meteen het onderscheid te maken tussen wie echt vlucht, wie echt nood heeft aan bescherming, en wie niet.

 

Het is hier al gezegd, het aantal bootmigranten neemt opnieuw toe. In Italië kwamen er in 2021 voorlopig 12.000 mensen toe. In 2015 waren dat 12.000 mensen per maand. Vandaag gaat het om 12.000 mensen in het totaal. Maar de cijfers nemen toe en we mogen het niet opnieuw zo ver laten komen.

 

Het migratiepact is niet enkel belangrijk voor Italië. Italië is niet het enige land dat te maken heeft met een grote asielinstroom. Wie kijkt naar de cijfers, merkt dat het aantal asielaanvragen in Italië dit jaar op 12,94 per miljoen inwoners lag. In België ligt dat drie keer zo hoog. De vraag van Italië om solidariteit en om een beter beheer hoor ik zeer goed en is zeer terecht. Laat ons duidelijk zijn: België is een solidair land en zal dat ook blijven, maar dan wel in een gecontroleerd kader waarbij ook de lidstaten aan de buitengrenzen hun verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

Een ad-hocrelocatie van bootmigranten richting België is dus niet de juiste aanpak. Dat is niet de structurele aanpak die noodzakelijk is. Wat wij wel willen doen en waar wij wel klaar voor staan, is Italië, Griekenland, Spanje en alle andere landen aan de buitengrenzen van Europa nog meer te ondersteunen, dit samen met de Europese agentschappen. De huidige situatie toont aan dat de landen aan de buitengrenzen er alle belang bij hebben om voor het migratiepact te gaan, want het Europees migratiebeleid van vandaag is pleisterwerk dat al lang heeft bewezen onhoudbaar te zijn.

 

Europa zal altijd bescherming blijven bieden aan wie die nodig heeft. Daar wijk ik niet van af, daar wijkt de regering niet van af. Europa is ook geen eiland dat zich kan afsluiten van de rest van de wereld en België is al helemaal geen eiland dat zich kan afsluiten van de rest van Europa, maar wij moeten wel goed beseffen dat een asiel- en migratiebeleid niet op eender welke manier kan gebeuren. Meer nog, het moet op onze manier gebeuren, meer bepaald gecontroleerd, want dat is de enige manier om te garanderen dat wij de mensen die daar effectief nood aan hebben, kunnen blijven beschermen.

 

02.04  Dries Van Langenhove (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de staatssecretaris, met dit beleid heeft de regering niet haar hart getoond zoals u beweert, met dit beleid heeft de regering haar naïviteit getoond. Neem nu eindelijk eens uw verantwoordelijkheid en doe wat onze burgers vragen. Stop met het uitdelen van Win for Life-biljetten aan iedereen die illegaal naar Europa migreert. Stop met illegale migratie aan te wakkeren door het uitdelen van uitkeringen, door gratis huisvesting en door het onbestaande terugkeerbeleid.

 

Erken nu eindelijk de realiteit. Ons land is vol. Iedere migrant die nog illegaal naar ons land komt, moet meteen worden teruggestuurd. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat onze duizenden jaren oude Europese beschaving kan blijven voortbestaan en het is ook de enige manier om ervoor te zorgen dat er geen migranten meer zullen verdrinken op de Middellandse Zee.

 

02.05  Eva Platteau (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor uw antwoord en om duiding te geven bij de cijfers. Ik heb u ook horen zeggen dat we toch moeten nadenken over nieuwe legale migratiekanalen, zoals werkvisa.

 

Een correct beheer van de asielprocedure is voor ons heel belangrijk. Ik wens u veel succes met het Europees overleg. Onze fractie is echter wel bezorgd over de grensprocedures. We denken niet dat die alles zullen kunnen oplossen. In elk geval mag een grensprocedure er niet toe leiden dat de rechten van vluchtelingen om asiel aan te vragen geschonden worden.

 

Ik wil u dus vragen om er zeker over te waken dat de rechten van asielzoekers gevrijwaard worden en dat Europa zijn verantwoordelijkheid neemt en we ons asielbeleid zeker niet uitbesteden aan landen als Turkije en Libië. In tegenstelling tot het Vlaams Belang, kiest deze Vivaldi-regering voor een beleid gebaseerd op mensenrechten en menselijke waardigheid, en dat is heel belangrijk.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van Björn Anseeuw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De inschakelingsuitkering" (55001625P)

03 Question de Björn Anseeuw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'allocation d'insertion" (55001625P)

 

03.01  Björn Anseeuw (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, jongeren die afstuderen, geen werk hebben en onvoldoende dagen hebben gewerkt om aanspraak te kunnen maken op een werkloosheidsuitkering, kunnen na een bepaalde wachttijd aanspraak maken op een inschakelings­uitkering. De regering-Di Rupo heeft in 2011 beslist om die uitkering te beperken in de tijd, tot maximum drie jaar. Die beperking trad in werking in 2015. Tot daarvoor was die inschakelings­uitkering onbeperkt in de tijd, waardoor sommige mensen vijfentwintig jaar lang als pas afgestudeerde zo'n inschakelingsuitkering kregen.

 

Vijfentwintig jaar lang een uitkering krijgen zonder ook maar één dag te hebben gewerkt, Di Rupo maakte er komaf mee. Maar goed ook, want de beperking van die uitkering in de tijd bleek al zeer snel een bijzonder activerende maatregel te zijn. Uit cijfers van de RVA en uit cijfers die ik bij uw voorganger heb opgevraagd, blijkt namelijk dat meer dan de helft van de mensen van wie de inschakelingsuitkering werd stopgezet, doorstroomde naar werk en aan de slag ging, de meesten zelfs binnen de zes maanden.

 

Toen in 2015 de geldkraan werd dichtgedraaid, ook voor de mensen die gedurende 25 jaar van het trekken van een uitkering hun beroep hadden gemaakt, trokken 15 betrokkenen naar de rechtbank. In beroep haalden zij het van de RVA. Ik vroeg mij af hoe dat mogelijk was. Nu blijkt dat de RVA zijn in de rechtbank ingesteld beroep zelf heeft ingetrokken. Dat is een vreemde handelwijze, aangezien een instelling de wet zomaar aan de kant schuift, terwijl het juist haar opdracht is om de toepassing en naleving van die wet te controleren. Dat roept wel wat vragen op.

 

Mijnheer de minister, in wiens opdracht heeft de RVA zijn beroep ingetrokken?

 

Vindt de regering-De Croo het rechtvaardig dat mensen die kunnen werken, maar 25 jaar lang letterlijk geen vinger hebben uitgestoken, alsnog een uitkering blijven krijgen, tot in de eeuwen der eeuwen, amen?

 

03.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mijnheer Anseeuw, zoals u aanhaalt zijn er enkele uitspraken van rechtbanken geweest over de wijzigingen aan de regelgeving voor inschakelings­uitkeringen met betrekking tot het standstillprincipe. Er dient op te worden gewezen dat niet alle beslissingen dezelfde uitkomst hadden. Sommige waren gunstig voor de rechthebbenden, andere niet. De rechter ging in elke zaak na of de wettelijke bepalingen toegepast waren en deed vervolgens uitspraak.

 

Het is niet aan mij om deze rechterlijke beslissingen van een positieve of negatieve commentaar te voorzien. Wat ik er ook van denk, rechterlijke beslissingen moeten worden gerespecteerd. Zowel de minister als het Parlement moet het principe van de scheiding der machten respecteren. Dat is een essentieel element van onze rechtsstaat en een pijler van onze democratie. Ik heb de RVA dan ook gevraagd om de rechterlijke uitspraken systematisch toe te passen. Ik heb de RVA tevens gevraagd om niet langer stelselmatig in beroep te gaan tegen beslissingen, nu de jurisprudentie gekend is na een arrest van het Hof van Cassatie. Ik vind dat er zo snel mogelijk een definitieve beslissing moet worden genomen.

 

03.03  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, u bent bijzonder duidelijk. Toen de inschakelingsuitkering in de tijd werd beperkt, bestond vooral ter linkerzijde de angst dat dit er alleen voor zou zorgen dat mensen zouden doorstromen naar andere uitkeringen. Niets bleek minder waar, het was een zeer activerende maatregel. Meer dan de helft van de betrokkenen stroomde door naar werk, binnen de zes maanden zelfs.

 

U bent bijzonder duidelijk over het standpunt van de regering-De Croo. Het is blijkbaar in uw opdracht dat de RVA zijn beroep heeft ingetrokken. Het standpunt van de regering-De Croo is met zoveel woorden dat ze het rechtvaardig vindt dat mensen die kunnen werken 25 jaar lang letterlijk geen vinger uitsteken en eindeloos recht moeten hebben op een uitkering. De regering-De Croo is in de feiten linkser dan de regering-Di Rupo.

 

Mijnheer de minister, bien joué wat uw betrachting betreft, maar we weten natuurlijk wie de rekening zal betalen. In plaats van uitkeringen activerender te maken, draait u de geschiedenis terug met deze regering. We weten allemaal wie dan de rekening betaalt, met name de hardwerkende Vlaming. Bien joué, beste Open Vld.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- Nabil Boukili à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les violations du droit international par Israël et les Palestiniens de Jérusalem-Est" (55001617P)

- Vicky Reynaert à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Le conflit israélo-palestinien" (55001618P)

- Malik Ben Achour à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Les violences meurtrières et l'embrasement du conflit israélo-palestinien à Jérusalem et Gaza" (55001620P)

- Els Van Hoof à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "La politique d'occupation pratiquée par Israël" (55001626P)

- Kattrin Jadin à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "La situation en Israël et en Palestine" (55001627P)

- Maggie De Block à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "L'escalade du conflit israélo-palestinien" (55001630P)

- Guillaume Defossé à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Les violences en Israël et en Palestine" (55001638P)

04 Samengevoegde vragen van

- Nabil Boukili aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De Israëlische schendingen van het internationaal recht en de Palestijnen in Oost-Jeruzalem" (55001617P)

- Vicky Reynaert aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "Het Israëlisch-Palestijns conflict" (55001618P)

- Malik Ben Achour aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "Het dodelijke geweld en het oplaaien van het Israëlisch-Palestijnse conflict in Jeruzalem en Gaza" (55001620P)

- Els Van Hoof aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De Israëlische bezettingspolitiek" (55001626P)

- Kattrin Jadin aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De toestand in Israël en Palestina" (55001627P)

- Maggie De Block aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict" (55001630P)

- Guillaume Defossé aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "Het geweld in Israël en Palestina" (55001638P)

 

04.01  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la ministre, combien de temps encore va-t-on laisser Israël impuni? Combien de temps encore allons-nous accepter les bombardements du peuple palestinien? Combien de temps encore allons-nous accepter la colonisation des territoires palestiniens par Israël? Combien de temps encore? Combien de morts faudrait-il pour oser mettre en place des sanctions contre l'État d'Israël?

 

Je vous dis cela, madame la ministre, parce que, ces derniers jours, la politique de colonisation s'est intensifiée à Jérusalem-Est; déjà que la présence d'Israël à Jérusalem-Est est illégale, mais en plus, il mène une politique en chassant les Palestiniens de leur maison et en les forçant de quitter leur chez-eux.

 

Je vous pose la question, madame la ministre: comment réagiriez-vous si on vous chassait de chez vous? Vous, chers collègues, quelle serait votre réaction si on débarquait avec une armée pour vous mettre dehors et vous dire: "Ce n'est plus chez vous ici"? Comment réagiriez-vous? Resteriez-vous les bras croisés, diriez-vous "amen" ou résisteriez-vous?

 

C'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui. C'est un État oppresseur, colonisateur qui fait face à la résistance d'un peuple palestinien. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Voilà 73 ans que cela dure! C'est depuis la Nakba qu'il y a cette oppression et cette résistance sous le silence de l'Europe et de la Belgique comme s'il ne se passait rien! Cette lâcheté, madame la ministre, est inacceptable.

 

Dès lors, allez-vous, oui ou non, mettre en place des sanctions contre l'État d'Israël pour réagir à sa politique agressive et meurtrière?

 

04.02  Vicky Reynaert (Vooruit): Mevrouw de minister, minstens 40 doden, waaronder zeker 13 kinderen, dat is de voorlopige balans van het oplaaiende geweld in Israël en Palestina. Een conflict dat soms ver weg is, is opeens opnieuw zichtbaar. In het Westen kunnen de mensen het conflict soms vergeten, maar voor de mensen ter plaatse is het dagelijkse realiteit. Terwijl de bombardementen doorgaan, vrezen velen voor een nieuwe oorlog.

 

Dit keer werd de lont aangestoken wegens de mogelijke uitzetting, illegaal volgens het internationaal recht, van vier Palestijnse gezinnen in Oost-Jeruzalem om plaats te maken voor Israëlische kolonisten. Dat is niet nieuw. Het gebeurt veel vaker. Kolonisten kunnen land claimen op historische gronden. Palestijnen kunnen dat niet. Zo worden gezinnen met kinderen verdreven en blijft een fundamentele ongelijkheid bestaan. Het is namelijk geen conflict tussen gelijken. Hier hebben wij te maken met een illegale bezetter, die het internationaal recht en de mensenrechten flagrant met voeten treedt. Nog voor de explosie aan geweld vandaag was dat probleem al lang bekend.

 

Mevrouw de minister, u roept op tot een staakt-het-vuren. U hebt het geweld ondubbelzinnig veroordeeld. Wij steunen u daarin. Het geweld moet nu stoppen, net zoals de fundamentele ongelijkheid die het geweld veroorzaakt.

 

Wij van Vooruit vinden dan ook dat er meer moet worden gedaan om de brand nu te blussen. Wij vragen u actie te ondernemen en duidelijke stappen te doen om de annexatie en de illegale nederzettingen te stoppen. Het regeerakkoord geeft u hiervoor een duidelijke opdracht. Zoek bondgenoten, kom met effectieve maatregelen om de annexatie te stoppen en werk aan de erkenning van de Palestijnse staat.

 

Welke actie zal de regering ondernemen om de aanhoudende annexatie, een duidelijke schending van het internationaal recht, te stoppen?

 

Wat zult u concreet (…)

 

04.03  Malik Ben Achour (PS): Madame la ministre, cela fait des mois qu'en toute impunité, la classe politique israélienne, celle de Netanyahu, radicalisée, fanatisée, otage consentante des suprémacistes et des extrémistes, poursuit son œuvre de répression et de destruction, opérant une annexion de facto des territoires palestiniens. À Jérusalem-Est, ville occupéé, les blessés se comptent déjà par centaines pendant que Gaza compte à nouveau ses morts.

 

La chronologie des faits est connue. Elle est toujours la même. À Sheikh Jarrah, les forces occupantes israéliennes expulsent des familles palestiniennes de leur maison pour y installer des colons, appelant résistance palestinienne et répression israélienne. Lundi, les colons fanatiques entendaient célébrer la colonisation de Jérusalem, appelant résistance palestinienne et répression israélienne. Année après année, au mépris du droit international, le peuple palestinien a été dépouillé de ses droits, de ses terres, de sa liberté de mouvement. Résistance palestinienne et répression israélienne.

 

Les mots polis et timorés des Européens n'y ont rien changé. Ces mots – le langage d'Oslo – répétés à l'infini, parfois jusqu'à l'absurde, sont devenus inopérants et vains. Madame la ministre, face à la radicalisation israélienne, les déclarations de principe sont devenues dérisoires. Jusqu'où devrons-nous aller dans l'effacement des perspectives de paix avant d'agir? Combien d'injustices faudra-t-il?

 

Nous, socialistes, nous vous le disons: c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. C'est maintenant qu'il faut prendre des mesures. C'est maintenant qu'il faut prendre des sanctions pour arrêter ce train fou qu'est devenu le gouvernement israélien.

 

La Belgique pourrait prendre une initiative au niveau international sous l'égide des Nations Unies, sous l'égide de l'Union européenne. Aurez-vous cette audace? Aurez-vous cette ambition? Quand comptez-vous établir une liste de contre-mesures efficaces contre la politique d'annexion? Quand comptez-vous approfondir les mesures de différenciation pour exclure les colonies des relations entre Israël, la Belgique et l'Union européenne? La Belgique est-elle prête à considérer qu'il est enfin temps de reconnaître la Palestine comme un État à part entière?

 

04.04  Els Van Hoof (CD&V): Mevrouw de minister, alweer escaleert het geweld tussen Israël en de Palestijnen, gestart in Oost-Jeruzalem. Alweer regent het bommen, granaten en raketten op een onschuldige bevolking. Alweer, helaas, staat de internationale gemeenschap aan de zijlijn en reageert met afschuw op het geweld. We moeten er zo snel mogelijk voor zorgen dat het conflict niet escaleert in een grootschalige open oorlog. Het is duidelijk dat extremisten aan beide zijden, met Hamas aan Palestijnse zijde, de escalatie misbruiken.

 

Ook is duidelijk vanwaar de provocatie kwam. Het werd hier al herhaaldelijk gezegd door collega's: de Israëlische bezettingspolitiek gaat naarstig voort, zeker na het eenzijdig onderhandelde "vredesakkoord", eigenlijk een annexatieakkoord, door de heer Trump. Net voor de heer Biden aantrad, werden nog duizenden nederzettings­huizen aangekondigd in Zuid-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever. De kers op de taart was de illegale, mogelijke uitzetting uit Palestijnse huizen in Oost-Jeruzalem. Daardoor heeft een ontredderde Palestijnse jeugd de stenen opgenomen. Dat heeft Hamas jammerlijk misbruikt.

 

Mevrouw de minister, veroordelen door België of de Europese Unie is niet meer genoeg. Vorig jaar kondigde de Hoge Vertegenwoordiger nog een lijst aan van tegenmaatregelen, een soort option paper. De opmaak ervan bleef echter uit. Daarom hebben we in het regeerakkoord gesteld dat België een voortrekkersrol moet spelen in de Europese Unie om een lijst met tegenmaatregelen op te stellen. Dat staat in het regeerakkoord en daar vragen we u naar. Welke voortrekkersrol zal België spelen in de Europese Unie en internationaal spelen, opdat er tegenmaatregelen komen?

 

U pleit voor een staakt-het-vuren, maar we moeten van de gelegenheid ook gebruikmaken om vredesonderhandelingen op te starten op basis van internationaal erkende parameters en tweestatenoplossing.

 

04.05  Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, depuis avril, nous constatons une fois encore une recrudescence de la violence qui touchait déjà certains territoires à Gaza et plusieurs localités en Cisjordanie et qui semble à présent se concentrer autour des lieux saints de Jérusalem. Du reste, comme beaucoup de collègues l'ont rappelé, ces affrontements ont déjà causé de nombreux morts et des centaines de blessés.

 

Jérusalem et ses lieux saints ne doivent pas être pris en otage, ni par un pays ni par un peuple, et encore moins par une religion. Le statu quo historique relatif à l'Esplanade des Mosquées doit être préservé et protégé. Par ailleurs, Jérusalem – comme l'ensemble des territoires occupés – ne doit plus subir les affres de la colonisation israélienne, que vous condamnez, comme l'ont fait tous nos ministres des Affaires étrangères.

 

Nous nous inquiétons également du vide du pouvoir en Palestine – où le processus électoral vient d'être reporté – mais aussi en Israël où quatre élections se sont déroulées en seulement deux ans, sans que ne se dégage une solution claire.

 

Madame la ministre, comment comptez-vous réagir en concertation avec vos homologues européens? Comment le faire efficacement? Avez-vous contacté vos homologues américain, jordanien et égyptien? Sommes-nous prêts à nous investir beaucoup plus dans cette région, afin d'y apporter la paix? C'est ce que nous souhaitons de tout notre cœur.

 

04.06  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de minister, wij zijn alweer getuige van oplaaiend geweld in het Midden-Oosten. Het begon met de uitzetting van de Palestijnse families. De kwestie zorgde terecht voor Palestijns en internationaal protest met een oproep van de Amerikaanse president aan Israël om van die uitzettingen af te zien. Intussen zien we een escalatie van het geweld, wat zich uit in confrontaties op de Tempelberg, in raketaanvallen vanuit Gaza en in militaire acties vanuit Israël.

 

Iedereen is het erover eens dat de situatie onmogelijk is. U hebt in het vorige actualiteits­debat reeds gesteld dat met de uitzetting van Palestijnse families, unilaterale acties, het internationaal recht wordt geschonden.

 

Wij veroordelen resoluut het toenemende geweld en de bombardementen. Geweld is immers nooit gerechtvaardigd en zal bovenal het conflict niet oplossen. Geweld is het resultaat van het falen van de internationale inspanningen om uit het conflict een uitweg te zoeken.

 

Wij roepen dan ook op om onmiddellijk het geweld te staken. Wij vragen dat alle partijen meteen opnieuw rond de tafel gaan zitten. De oplossing kan er immers alleen komen door onderhandelen en door wederzijds respect.

 

De Europese Unie met de Europese Commissie en haar gezanten moeten daarin en bij uitbreiding in het vredesproces voor het Midden-Oosten een rol opnemen.

 

Welke positie zult u in de Europese Unie aannemen om het oplaaiende conflict trachten op te lossen?

 

Welke stappen zullen worden ondernomen om alle partijen opnieuw rond de onderhandelingstafel te krijgen? Dat is immers de enige uitweg.

 

Zult u het conflict ook bespreken met de nieuwe speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie, die pas op 1 mei 2021 werd aangesteld?

 

04.07  Guillaume Defossé (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je voudrais revenir sur trois images en particulier qui nous parviennent d'Israël et de Palestine. La première est celle de ces familles palestiniennes expulsées de leur maison par des colons israéliens dans Jérusalem-Est, territoire occupé et annexé illégalement. La deuxième est celle de colons faisant la fête devant l'incendie qui s'est déclenché sur l'Esplanade des Mosquées après des violences qui ont fait plus de 700 blessés. La troisième est celle de ces échanges de tirs, de roquettes et de bombardements entre Israël et la bande de Gaza, faisant plusieurs morts dont au moins treize enfants de la bande de Gaza et trois habitantes du sud d'Israël.

 

Trois images qui montrent que les provocations et la poursuite de la politique de colonisation israélienne ne peuvent mener qu'à une escalade de la violence. Bien sûr, nous condamnons tous ceux qui font usage de cette violence. La semaine dernière, mon collègue Simon Moutquin vous avait interrogée sur les expulsions de Jérusalem. Il vous avait dit avec raison que nous nous trouvions depuis 60 ans dans le scénario du film "Un jour sans fin". Tant que nous ne changeons pas d'attitude dans notre manière d'aborder les événements, nous serons condamnés à les revivre indéfiniment.

 

Aujourd'hui, il est temps d'avoir une parole forte pour condamner le non-respect du droit international. Rappelons que les infractions originelles sont l'occupation et la colonisation. Il est également temps de poser des actes forts et de mettre en place, de manière multilatérale et bilatérale, des contre-mesures pour contraindre l'occupant israélien à cesser cette politique. Madame la ministre, je sais que vous travaillez à la mise en place d'une politique de différenciation en ce qui concerne les colonies israéliennes. L'interdiction des importations, l'étiquetage des produits des colonies et des sanctions contre les décideurs israéliens associés à la politique d'occupation peuvent créer une pression efficace. Il est temps d'accélérer ce travail, ainsi que l'actualisation de la liste des Nations Unies recensant les entreprises actives dans les territoires occupés et donc, complices.

 

Madame la ministre, condamnez-vous tous les événements qui ont mené à cette escalade? Quels sont les moyens multilatéraux et bilatéraux dont la Belgique doit se doter pour contraindre au respect du droit international et faire cesser les provocations? Où en sommes-nous dans cette politique de différenciation dont l'urgence se fait sentir chaque jour? Je vous remercie.

 

04.08  Sophie Wilmès, ministre: Mesdames et messieurs les députés, je vous remercie pour vos questions sur un sujet d'actualité douloureux.

 

Je suis très inquiète, effectivement, comme vous, face à l'escalade des tensions qui entraîne Israël et les territoires palestiniens dans une nouvelle spirale violente et dangereuse. Ces tensions compromettent l'avenir d'un processus de paix qu'il faut impérativement relancer. La Belgique appelle d'urgence toutes les parties à désamorcer les tensions, à mettre fin à la violence et à faire preuve de la plus grande retenue.

 

Les menaces d'expulsion de familles palestiniennes ont provoqué la semaine dernière des affrontements violents à Jérusalem-Est ainsi que dans les lieux saints. Vous le savez, la Belgique n'a de cesse d'appeler Israël à arrêter les activités de colonisation, les démolitions, et les expulsions qui sont contraires au droit international humanitaire, et mettent clairement en péril la viabilité de la solution à deux États.

 

Suite à ces affrontements, j'ai également appelé au respect du statu quo dans les lieux saints. Le Hamas et le Djihad islamique ont ensuite effectué des centaines de tirs de roquettes contre les populations civiles israéliennes, ce qui est inacceptable et contraire au droit humanitaire international. Israël a riposté à ces attaques en causant malheureusement aussi des victimes civiles, ce que nous ne pouvons jamais accepter, nonobstant le droit d'Israël à se défendre en protégeant sa population. Peu importe le camp dans lequel ils se trouvent, la mort de civils et particulièrement d'enfants est toujours une tragédie. Cette escalade risque de rendre la situation sur place totalement incontrôlable. Notre pays demande donc avec force et détermination un cessez-le-feu immédiat.

 

Wat doen wij? Ik begrijp de vraag. De escalatie van geweld waarvan wij getuige zijn, kan niet losgezien worden van de impasse in het vredesproces. Vrede en veiligheid voor Israëli's en Palestijnen kunnen alleen worden bereikt door onderhandelingen, niet door wapens en geweld.

 

De onmiddellijke prioriteit is de ondersteuning van alle diplomatieke initiatieven, zowel bilateraal als multilateraal, die erop gericht zijn een einde te maken aan de huidige escalatie. De situatie wordt in New York besproken in de Veiligheidsraad en wij hopen dat er een krachtige officiële verklaring van de leden volgt.

 

Wat de Europese Unie betreft, heeft de Europese Dienst voor Extern Optreden zijn bezorgdheid reeds geuit en opgeroepen tot de-escalatie. Wij hebben hiervoor ook al verschillende contacten gehad met onze partners. Wat België en zijn bilaterale partners betreft, werden de Palestijnse en Arabische ambassadeurs gisteren op hun verzoek door mijn kabinet ontvangen. Zelf heb ik eind april mijn Palestijnse ambtsgenoot ontvangen en was er deze ochtend een telefoongesprek gepland met mijn Israëlische ambtsgenoot. Dat werd van Israëlische zijde uitgesteld om voor de hand liggende redenen gezien de situatie, maar wij zullen proberen zo spoedig mogelijk een nieuw onderhoud te beleggen. Mijn diensten staan ook in contact met de ambassadeur van Israël.

 

Sommigen hebben opnieuw gewezen op het belang van het differentiatiebeleid. Ik bevestig dat België het principe van de differentiatie al toepast. Ik heb echter mijn beleid bevestigd om de uitvoering ervan te versterken overeenkomstig het regeerakkoord en in overleg met gelijkgezinde Europese partners

 

Certains se sont également exprimés dans la presse ou via les réseaux sociaux, exigeant des sanctions immédiates. Comme je viens de l'expliquer, le moment est à l'apaisement, au dialogue et non à l'escalade. L'action réside dans la multiplication des démarches diplomatiques afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat et une reprise du dialogue. Nous devons garder notre sang-froid et notre capacité à parler à nos interlocuteurs dans ce conflit d'une très grande complexité.

 

Il me paraît aussi indispensable d'envisager au niveau européen une feuille de route identifiant avec clarté les mesures incitatives et/ou contraignantes qui pourraient être prises afin de soutenir et de participer activement à la reprise des négociations de paix. La Belgique et ses partenaires européens doivent aussi montrer davantage de cohérence dans leur approche de la colonisation.

 

Le rôle de la Belgique doit être de soutenir tous les efforts visant à favoriser la reprise de négociations crédibles. Notre objectif commun est de parvenir à une paix juste et durable au Moyen-Orient. Cette paix doit rencontrer les aspirations des deux peuples à vivre en paix et à vivre en sécurité.

 

Wij moeten samen constructief bijdragen aan deze gemeenschappelijke doelstelling.

 

04.09  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la ministre, je ne sais par où commencer après avoir entendu votre réponse. Je ferai déjà une rectification. Lorsque vous parlez de "spirale violente", il faut y mettre les mots: c'est une "colonisation agressive". C'est un État qui colonise et un peuple qui lui résiste! Ce n'est pas une spirale, mais une agression.

 

Je prends néanmoins acte de votre réponse. Vous déclarez que la Belgique ne prendra pas de sanction aujourd'hui. Vous affirmez que la Vivaldi (avec Ecolo, le PS, le MR) ne prendra pas de sanction aujourd'hui contre Israël. C'est votre message, madame la ministre.

 

Il est bien là le problème: votre deux poids, deux mesures. Lorsqu'il s'agit de sanctionner la Chine, la Russie, etc., qui sont des adversaires stratégiques, alors tout le monde est au taquet, tout le monde prend acte. Par contre, pour sanctionner Israël qui viole le droit international dans des dizaines de résolutions de l'ONU non respectées, là vous n'agissez pas!

 

Madame la ministre, vous avancez souvent l'argument des droits humains, le droit international. Ce que je vois ici c'est une instrumentalisation des droits humains et du droit international pour des intérêts politiques et géostratégiques. Cette hypocrisie est inacceptable et honteuse!

 

04.10  Vicky Reynaert (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, oproepen tot een staakt-het-vuren en een veroordeling van het geweld is een eerste stap, maar het is niet voldoende. Israël blijft verder doen met zijn illegale politiek van nederzettingen, ook al blijven wij dat diplomatiek veroordelen.

 

Het probleem is ons bekend, we weten wat ons te doen staat. Het regeerakkoord geeft u een duidelijke opdracht tot meer dan een diplomatieke veroordeling en vraagt u uitdrukkelijk om maatregelen uit te werken tegen de annexatie. Laat dit het kantelpunt zijn. Treed op, samen met Europa, en als dat niet gaat, treed op samen met gelijkgezinde staten of treed op als België zelf. Dit is uw opdracht, dit is onze boodschap, dit is wat het regeerakkoord van u vraagt.

 

04.11  Malik Ben Achour (PS): Vous savez, madame la ministre, je ne crois pas que le confort intellectuel, qui consiste à renvoyer dos à dos les Palestiniens et les Israéliens, nous aide à appréhender la vérité de ce conflit. J'ai entendu votre appel à la désescalade, à entendre les aspirations légitimes des uns et des autres. C'est le discours que l'on entend depuis 20 ans et qui n'a jamais rien produit de positif sur le terrain.

 

Aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face: nous avons affaire à une violence d'État qui terrorise des populations civiles par l'action d'une armée, qui rend possible l'annexion de territoires palestiniens, le vol de territoires palestiniens. Nous avons affaire à une violence qui se traduit dans des lois. Nous avons affaire à une violence idéologique, celle de colons fanatiques et de suprémacistes, héritiers de mouvements d'extrême droite violents. Et donc, madame la ministre, il faut oser le dire: nous avons affaire à une violence qui transforme de plus en plus Israël en un État d'apartheid, comme le disent d'ailleurs de nombreuses organisations internationales.

 

Pour conclure, je citerai Nelson Mandela, premier résistant à la politique d'apartheid en Afrique du Sud. Il disait ceci, cette phrase que tous connaissent: "Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse". Et ensuite, il a fait tomber l'apartheid. Et bien, contribuons à ce qu'il en aille de même en Palestine! Je suis désolé de la réplique de M. Boukili, parce qu'en plus, sur le fond, je partage ses propos, mais je trouve dommage d'instrumentaliser un conflit comme celui-là pour stigmatiser des partis ou des mouvements politiques qui, par ailleurs, partagent le même point de vue, juste pour tirer la couverture à soi. Ce ne me semble pas cohérent dans le chef du PTB. (…) Je m'adresse aussi à vous puisque vous avez cité le PS et d'autres partis. C'est particulièrement dommage de recevoir des leçons quand, par ailleurs, sur d'autres dossiers, on se cache dans son trou de souris.

 

04.12  Els Van Hoof (CD&V): Het kruitvat Jeruzalem is in brand gevlogen. Ook Gaza is in brand gevlogen. Het is duidelijk wat u zegt: we moeten deze brand in eerste instantie blussen met diplomatieke contacten en met onderhandelingen. Maar het vuur zal blijven smeulen zolang Israël volhardt in de boosheid van de nederzettings­politiek. We moeten dus verder gaan dan dat.

 

We moeten samen met gelijkgezinde staten rond de tafel gaan zitten en binnen de Europese Unie nagaan welke tegenmaatregelen mogelijk zijn. Dat heb ik ook duidelijk van u gehoord. Voor onze fractie mogen die tegenmaatregelen verregaand zijn. Het gaat inderdaad om een differentiatie­beleid maar waarom komen er geen sancties tegen de aanstokers van het nederzettingsbeleid, tegen de provocateurs van Hamas? Op dat vlak beroept u zich op het regeerakkoord en wij steunen u daarin.

 

04.13  Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie très sincèrement pour votre réponse dans ce dossier très difficile.

 

On sent aussi dans la pondération de vos réponses toute cette nécessité et toute cette utilité dont nous devons faire preuve en tant que pays pour œuvrer à une solution et à un maintien du dialogue, tout en restant fermes sur la condamnation de la colonisation et des violences réciproques. Nous devons également être fermes quant à notre demande de trouver une solution à deux États.

 

Depuis le temps que nous en parlons, il y a énormément de choses que nous devrions mettre en place. Nous devons le faire avec nos partenaires au niveau de l'Union européenne et les organisations internationales que nous pouvons aussi actionner à un moment donné pour pouvoir trouver des solutions.

 

04.14  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de minister, u hebt onze volle steun om verder te bemiddelen. Dat is geen gemakkelijke taak, maar de dialoog is de enige weg om een oplossing te vinden. Door volop in te zetten op de tweestatenoplossing, met respect voor het internationaal recht, kan men stabiliteit verkrijgen en vermijden dat er nog doden vallen in die regio.

 

04.15  Guillaume Defossé (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse.

 

L'équilibre et la justice ne consistent pas à mettre sur un pied d'égalité l'agresseur et l'agressé, l'occupant et l'occupé. La justice revient à pouvoir désigner toutes les violations du droit, partout dans le monde, mettre fin à l'impunité et rétablir les personnes lésées dans leurs droits. C'est primordial, car il ne peut exister de solution durable sans justice ni application du droit.

 

L'ambassadeur israélien a osé qualifier la position belge d'hypocrite et de lâche. Or l'hypocrisie, c'est le double standard; la lâcheté, c'est l'exercice illégitime de la force et de la politique d'apartheid sur une population opprimée. Il est donc temps d'appliquer des sanctions et des contre-mesures. Nous en avons les moyens et disposons d'une majorité pour ce faire, puisque l'accord de gouvernement le prévoit.

 

En outre, nous bénéficions de l'appui du Parlement, étant donné qu'une résolution a été votée en ce sens en juin 2020. Alors, faisons-le! Il est grand temps de mettre fin au jour sans fin.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Gaby Colebunders à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "La facture fiscale des allocations de chômage temporaire corona" (55001633P)

05 Vraag van Gaby Colebunders aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De fiscale eindafrekening van de uitkering voor tijdelijke coronawerkloosheid" (55001633P)

 

05.01  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, de mensen die in 2020 tijdelijk werkloos waren door de coronacrisis verloren al een flink bedrag van hun brutomaandloon. Door een slechte regerings­beslissing komt daar nog een gepeperde rekening via hun belastingbrief bij.

 

De vakbonden waarschuwden hun leden al op voorhand, zij zagen dit al van heel ver afkomen. Wij hebben u er ook al op gewezen hier in het halfrond. Uw antwoord, mijnheer de minister, was dat wij de kwestie niet moesten opblazen, zo erg zou het niet zijn, de mensen zouden het niet voelen.

 

Pardon, mijnheer de minister, met uw inkomen misschien niet, maar de getuigenissen zijn heel anders dan u liet blijken. Zij zijn niet min: 1.700 euro extra belastingen betalen, 2.000 euro extra belastingen betalen en, alsof het nog niet genoeg is, is er nog een van 3.000 euro extra belastingen. Het kan gewoon niet op. Deze mensen hebben vorig jaar hun maandelijks inkomen met 30 % tot 40 % zien verminderen! Zij voelen dat zij twee keer gestraft worden, mijnheer de minister. Een keer op maandbasis en dan op het einde van de rit via de belastingbrief, een platte veeg recht in hun gezicht. Dit alles terwijl de grote multinationals, die miljarden winst maken, geen euro belastingen betalen. Ik nodig u uit, mijnheer de minister, met mij mee te gaan om dat uit te leggen aan de mensen.

 

Mijnheer de minister, niet panikeren. Wij van de PVDA hebben de oplossing. Blijf kalm, het is eenvoudig. Hoeveel betalen de zelfstandigen op het overbruggingsrecht? 16,5 %. Ik mag zeggen dat het overbruggingsrecht hun werkloosheids­uitkering is. Wel, dat is een goede oplossing, we geven dat toe. Trek die lijn dan door naar de werknemers!

 

Mijnheer de minister, erkent u dat er effectief een probleem is? Zult u de coronawerkloosheid ook apart belasten, zoals u gedaan hebt voor de zelfstandigen?

 

05.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mijnheer Colebunders, dank u voor uw vraag.

 

U weet dat de vorige regering de beslissing heeft genomen om de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid en voor de mensen die tijdelijke werkloosheid krijgen, te verlagen. De beslissing die we toen genomen hebben, was een beslissing die iedereen in dit Parlement heeft gesteund, omdat we extra koopkracht gaven aan de mensen die het op dat moment nodig hadden, vooral de laagste inkomens. Dat hebben we gedaan.

 

Wat u vandaag komt vertellen, is een verhaal dat we toen ook hebben verteld. We hebben het op dat ogenblik ook duidelijk gemaakt, aan iedereen. We hebben gezegd: let op, we gaan nu inderdaad minder voorafnemen – de bedrijfsvoorheffing is inderdaad een voorafname op de verschuldigde belasting   en dit zou het volgende jaar een impact kunnen hebben. Mijn administratie heeft daar een aantal simulaties rond gemaakt. U kent die ook. Ze zijn heel duidelijk. Ten eerste, het heeft geen of heel weinig impact op de mensen met de laagste inkomens. De impact is beperkt omdat men in veel gevallen zelfs meer terugbetaald zal krijgen dan in een situatie zonder tijdelijke werkloosheid. Het voorstel dat u vandaag doet, zou een negatieve impact hebben op de laagste inkomens.

 

Een tweede vaststelling die is gebeurd, mijnheer Colebunders, is dat er inderdaad verschillen zijn. Er zijn inderdaad mensen die moeten bijbetalen of die iets minder zullen terugkrijgen. Dat is zo in heel specifieke gevallen, vooral wanneer men op maandbasis halftijds tijdelijk werkloos was. Ik heb het nooit onder stoelen of banken gestoken, ik ben daar altijd open en transparant over geweest. Ik vind dat ook belangrijk, net om de reden die u aanhaalt: het is belangrijk dat mensen vanuit hun persoonlijk verhaal kunnen nagaan welke impact iets heeft op hun inkomen en wat ze moeten betalen. Daarvoor hebben we de simulatietool Tax-Calc op voorhand ter beschikking gesteld. We hebben niet gewacht op de opening van Tax-on-web, we hebben dit op voorhand ter beschikking gesteld, zodat mensen vanuit hun eigen, persoonlijk verhaal konden nagaan welke impact die maatregel op hen had.

 

Voor wie het echt moeilijk heeft en de belasting niet in één keer kan betalen, bestaan er afbetalingsplannen, die bij de FOD Financiën heel gemakkelijk kunnen worden aangevraagd. Door een afbetalingsplan kunnen de kosten gespreid worden in de tijd en krijgt de belastingbetaler wat ademruimte om dat extra bedrag te betalen.

 

Voor alle duidelijkheid, er wordt geen eurocent extra belasting geheven. Immers, vorig jaar wilden wij ervoor zorgen dat mensen die het moeilijk hadden, wat extra koopkracht hadden. In die extra moeilijke periode kregen zij een steuntje in de rug, zodat ze de crisis door konden komen. Achter die keuze, om onze gezinnen en onze bedrijven te ondersteunen in de crisis, sta ik nog altijd. Daarmee hebben wij toen de juiste beslissing genomen.

 

05.03  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, wat een leuke uitleg. U stelt zichzelf hier als barmhartige samaritaan voor. Het gaat om mensen die vorig jaar 30 tot 40 % minder inkomen hebben gehad, maar u doet alsof het om grote vermogens gaat. Eigenlijk hebt u geen weet van het vermogen van die mensen. Ik zal u met PVDA eens meenemen, de straat op, zodat u het aan die mensen kunt uitleggen. U bent wereldvreemd. Kom uit uw ivoren toren en leg aan die mensen uit wat er aan de hand is.

 

U zegt dan ook nog dat de mensen een afbetalings­plan mogen aangaan. Schaam u! Volgend jaar krijgen die mensen weer een belastingbrief waarvan ze achterover vallen. Moeten zij hun belastingen volgend jaar weer uitgesteld betalen?

 

U zou beter eens wat meer werk maken van een echte belasting op grote vermogens, in plaats van de werkende klasse te belasten! Dan zult u opnieuw mijn respect krijgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Steven Creyelman aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het coronapaspoort" (55001628P)

06 Question de Steven Creyelman à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le passeport covid" (55001628P)

 

06.01  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de minister, ik beloof dat mijn volume iets lager zal zijn dan dat van de vorige spreker.

 

Goede communicatie was en is een van de stokpaardjes van de regering. Gisteren kondigde de regering in het kader van die eenduidige communicatie een heel versoepelingstraject aan, maar al snel bleek dat er niet direct eensgezindheid was. Uit goede bron mochten wij vernemen dat uitgerekend u, de man van het rijk van de vrijheid, vraagtekens zette bij de snelheid waarmee de versoepelingen zouden worden doorgevoerd. Er zit zand in de zwembroek, zei u daar zelf over. Staat u zelf achter de aangekondigde versoepelingen? Hoeveel zand zit er in uw zwembroek?

 

Het zeezand – nu wij er toch over bezig zijn, al dan niet in uw zwembroek – brengt mij bij het coronapaspoort.

 

Op 9 mei, als ik mij niet vergis, liet u weten dat dat paspoort er moet komen, maar ook daarover blijkt er bij de regeringspartijen niet echt eensgezindheid te bestaan. Aan Franstalige zijde liet bijvoorbeeld MR-voorzitter Bouchez weten dat hij daar ronduit tegen is en ook CD&V liet zich bij monde van Wouter Beke uit in die richting. Tot zover de befaamde communicatie uit één mond.

 

Aangezien er dus over het fameuze coronapaspoort blijkbaar niet echt eensgezindheid bestaat in de regering, is het misschien een goed idee om, net zoals in Frankrijk, het Parlement zijn werk te laten doen. Zult u in de regering dan ook een lans breken om het Parlement te laten stemmen over de invoering van het coronapaspoort of vreest de regering de stem van de democratie?

 

06.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, ik leer bij; ik kende namelijk de uitdrukking "zand in de zwembroek" niet. Ik heb die leuke uitdrukking nog nooit gebruikt.

 

Alle gekheid op een stokje, we willen absoluut met zijn allen terugkeren naar het normale leven en we kijken dus uit naar meer vrijheid in en na de zomer. We zouden willen dat met name jonge mensen zonder veel zorgen plezier kunnen maken op festivals. Dat is alleen maar mogelijk, als ook in onze gezondheidszorg, in de ziekenhuizen de zorgen en de stress, die men daar nu ervaart, duidelijk verminderen.

 

Het ene zal niet zonder het andere gaan. Het evenwicht tussen het voorzichtig en stap voor stap terugkeren naar het normale leven en ervoor zorgen dat ook onze ziekenhuizen opnieuw normaal kunnen functioneren brengt inderdaad heel wat discussies met zich. Ik ben daarin inderdaad de bondgenoot van degenen die willen instaan voor goede gezondheidszorg en ik zal de gezondheidszorg in deze dus niet in de steek laten. Daarover gaat veel van de discussie.

 

Wat uw vraag over het coronapaspoort betreft, wil ik duidelijk zijn. De Europese Unie werkt aan een verordening, het Digital Green Certificate, die twee of drie belangrijke gegevens zal bevatten, namelijk of men gevaccineerd is, of men een negatieve coronatest heeft afgelegd en, eventueel, of men recent ziek is geweest en daarom immuun.

 

Dat certificaat zal ongetwijfeld nodig zijn voor het reizigersverkeer. Wij werken daaraan mee. Dat is een goede ontwikkeling en eender welke toepassing van dat certificaat vraagt Belgische wetgeving. Maakt u zich dus geen zorgen, er komt wetgeving. Wij kunnen dat certificaat op geen enkele manier toepassen zonder Belgische wetgeving. Indien bijvoorbeeld een Europeaan uit een ander Europees land Tomorrowland wil bezoeken, als dat tenminste kan plaatsvinden, dan zullen wij vragen om dat Digital Green Certificate te tonen. Daarvoor alleen al zullen we Belgische wetgeving moeten maken.

 

Wat de Belgen betreft, zullen wij ook werken met een coronapaspoort, volgens net hetzelfde principe. Een coronapaspoort is een instrument dat toont of men gevaccineerd is ofwel heel recent negatief getest is. Als men dat kan tonen, zal men toegang krijgen tot massa-events, grote festivals zoals Pukkelpop en Tomorrowland, als die kunnen plaatsvinden, of andere grote events. Zonder een dergelijk coronapaspoort zullen we onze vrijheid niet herwinnen, als we zulke festivals organiseren. Dat is onmogelijk.

 

In de politiek is het soms nodig – u hebt erop gewezen – om een ander woord te gebruiken voor hetzelfde. We spreken over een Covid Safe Ticket, maar dat is eigenlijk gebaseerd op hetzelfde principe als het Europese Digital Green Certificate of meer algemeen, een corona­paspoort. Ik ben niet echt geïnteresseerd in terminologie. Dat windt mij niet bijzonder op, eerlijk gezegd. Hoe dan ook gaat het natuurlijk om net hetzelfde.

 

We zullen inderdaad een dergelijk instrument ontwikkelen. Er zal wetgeving ter zake komen. Zonder dat instrument is het niet mogelijk om onze vrijheid te herwinnen.

 

De afspraak in de regering is dat een dergelijk Belgisch instrument niet later moet worden gebruikt dan eind september voorlopig. Het is niet de bedoeling om dat permanent in te voeren, dat willen we niet, laat staan dat het idee zou zijn dat we zoiets willen gebruiken voor een bezoek aan cafés en restaurants, daar gaat het niet over, maar een coronapaspoort zal er komen.

 

06.03  Steven Creyelman (VB): Mijnheer de minister, uw antwoord verbaast mij niet. U schept wat begripsverwarring of u wijt dat aan de verschillende coalitiepartners. U spreekt over een coronapaspoort of een groen certificaat. De collega's van Ecolo zullen dat misschien graag horen. Een coronaticket hoorde ik de eerste minister ook nog vermelden. Dat schept echter niet veel duidelijkheid. De vraag is of ik iets anders had moeten verwachten van een minister met bijzonder weinig stemmen.

 

In Frankrijk kreeg het Parlement echt wel de kans om zich uit te spreken over het coronapaspoort. Ik heb de indruk dat de regering net dit vreest: de stem van het Parlement, omdat dan zou blijken dat de regeringspartijen misschien niet op een lijn zitten over het coronapaspoort. Men vreest de stem van het Parlement, omdat dan zou blijken dat de regering evolueert naar een soort kibbelkabinet, waar het zand in de zwembroek – u zegt die uitdrukking niet te kennen, maar u hebt ze nochtans zelf volgens de kranten gebruikt – ondertussen door gebroken glas is vervangen.

 

Mijnheer de minister, ik hoop dat ik u kan vertrouwen en roep u en de regering op om het Parlement echt te laten stemmen over de invoering van een coronapaspoort, niet alleen omdat ik bijzonder benieuwd ben naar het stemgedrag van de regeringspartijen, maar ook omdat u daarmee u respect voor de democratie toont.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

07 Questions jointes de

- Sophie Rohonyi à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L'attractivité de la pratique de l'art infirmier" (55001632P)

- Catherine Fonck à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "L'appel des infirmier(ère)s à l'occasion de la Journée internationale des infirmières" (55001635P)

07 Samengevoegde vragen van

- Sophie Rohonyi aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundige" (55001632P)

- Catherine Fonck aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De oproep van verpleegkundigen naar aanleiding van de Internationale Dag van de Verpleegkunde" (55001635P)

 

07.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, monsieur le ministre, nous sommes aujourd'hui le 12 mai. C'est la Journée internationale des infirmiers et des infirmières, sauf qu'aujourd'hui, le cœur n'est vraiment pas à la fête. C'est en tout cas ce que soulignent les 100 infirmiers chefs de service qui vous ont adressé ce matin une carte blanche regrettant l'absence de geste à leur égard depuis votre prise de fonction.

 

Aujourd'hui, c'est un véritable cri de colère qu'ils vous lancent etun appel à l'aide, pour eux-mêmes mais aussi pour leurs patients. Aujourd'hui, les infirmiers sont littéralement sur les genoux. Ils l'étaient avant la crise. Ils le sont encore plus aujourd'hui. Ils sont fatigués de leurs conditions de travail, des tâches administratives, de la charge psychologique et physique du travail la nuit et les week-ends, des sacrifices qu'ils doivent consentir au détriment de leur vie privée et familiale mais aussi du manque de reconnaissance et de concertation des autorités.

 

Cela fait des années que les infirmiers et les infirmières soumettent aux autorités des solutions constructives pour enfin revaloriser leur profession et répondre au manque de bras dans nos hôpitaux, les cliniques et les soins à domicile. Ces solutions n'ont, jusqu'ici, jamais été entendues, aggravant ainsi chaque jour la pénurie d'infirmiers sur le terrain. C'est un déni qui pousse aujourd'hui le syndicat autonome belge des praticiens de l'art infirmier, Union4U, à vous demander de ne plus voir la santé comme une variable d'économie budgétaire mais vraiment comme un investissement pour notre bien-être à tous.

 

Monsieur le ministre, comment allez-vous concrètement revaloriser la profession infirmière avec des mesures sur les court, moyen et long termes, et ce, pour toute la durée de leur carrière? Avec quels moyens et quelle concertation avec le secteur?

 

Allez-vous enfin reconnaître la pénibilité de ce métier?

 

07.02  Catherine Fonck (cdH): "Monsieur le ministre Vandenbroucke, nous sommes révoltés et lassés de ne pas être entendus. Nous ne nous laisserons plus faire!" C'est le cri que vous lancent les infirmiers aujourd'hui, à la fois dans cette lettre ouverte qui vous est adressée par les infirmiers en chef de nombreux hôpitaux, mais également par un appel de la Fédération Nationale des Infirmières de Belgique. Manque d'écoute de votre part, manque de reconnaissance de la profession, surcharge de travail déjà bien présente avant la pandémie. Voilà ce qu'ils disent: "Nous vous interpellons sur la nécessité d'une intervention urgente de votre part afin de soutenir nos équipes fragilisées."

 

C'est une véritable mise en demeure que les infirmiers vous adressent pour la date du 21 mai. Les attentes sont majeures et elles sont légitimes: renfort de l'attractivité de la profession sur toute la carrière, augmentation des normes d'encadre­ment, reconnaissance des spécialisations et valorisation de celles-ci, reconnaissance de la pénibilité des métiers mille fois promise et jamais concrétisée, concertation réelle avec les infirmiers et les aides-soignants.

 

Monsieur le ministre, cet appel est limpide. Allez-vous oui ou non concrétiser enfin ces chantiers qui sont indispensables et attendus de longue date? Je vous remercie.

 

07.03  Frank Vandenbroucke, ministre: Je crois qu'il faut comprendre que les infirmiers sont à bout. Cela fait seize mois qu'ils sont au front. C'est la raison pour laquelle je me bats au sein d'un Comité de concertation pour qu'il se fixe des objectifs ambitieux aussi en ce qui concerne l'amélioration de la situation dans les hôpitaux.

 

Prenons-nous des mesures? Évidemment! Il y a le Fonds blouses blanches de 400 millions d'euros pour améliorer le financement des soins de santé dans les hôpitaux et améliorer l'encadrement. On sait que la priorité pour l'année 2021 est le financement du recrutement d'un équivalent temps plein par unité de soins. Cela permettra aussi de sortir du cadre normatif des infirmiers en chef, qui est une demande importante dans les actions d'aujourd'hui.

 

Ensuite, il y a le financement de l'accord social à hauteur de 600 millions d'euros, qui permettra une revalorisation des salaires et une amélioration des conditions de travail. La revalorisation des salaires sera effective à partir du mois de juillet. Il s'agira d'une hausse moyenne de 6 % au niveau du pouvoir d'achat du personnel soignant.

 

Il s'agit de mesures importantes. Il y a quelque chose de tangible quand on mentionne un milliard d'euros. Cela suffit-il? C'est déjà très important mais il faut continuer à travailler sur l'attractivité du métier, raison pour laquelle nous allons instaurer un groupe de travail sur cet aspect. Il y a pas mal d'autres questions qui sont soulevées par les organisations professionnelles et nous y travaillons. Un milliard d'euros représente quand même un peu de moyens.

 

07.04  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses même si, finalement, je n'ai absolument rien appris puisque vous n'avez fait que répéter les mesures que vous avez annoncées, notamment la pérennisation du Fonds blouses blanches que nous avons adoptée pas plus tard que la semaine dernière. Toujours est-il qu'à côté de cela, il n'y aucune promesse en ce qui concerne la concertation avec le secteur. C'est fondamental, en particulier lorsque l'un de vos premiers actes a été de faire adopter par le Parlement, à la va-vite, une loi qui porte délégation des actes infirmiers à du personnel non qualifié.

 

On a vu aussi aujourd'hui que votre premier ministre a refusé de rencontrer, ne fut-ce qu'une petite minute, le secteur. Sincèrement, monsieur le ministre, je suis lassée de devoir vous interpeller sur l'urgence et la gravité de la situation. Je n'ose aujourd'hui imaginer le désespoir dans lequel se trouvent ces infirmiers et ces infirmières. On l'a constaté avec la crise, libérer des places dans les hôpitaux et dans les services n'est pas tout. Il faut aussi des infirmiers au chevet des patients, pour encadrer ces services.

 

Vous n'avez pas répondu sur les pistes de solutions. Je vous appelle vraiment à les investiguer. Sans doute y a-t-il aujourd'hui une volonté politique pour ce faire. Monsieur le ministre, agissons dès maintenant parce qu'à défaut, c'est la santé de tous nos concitoyens qui sera mise à mal.

 

07.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, vous savez, les infirmiers sont bien au courant du Fonds blouses blanches et de l'accord du non-marchand. Je n'ai pas le temps ici de vous parler des problèmes de l'IFIC, mais je peux vous assurer que sur le terrain, ils les voient aussi beaucoup.

 

La question est de savoir si ces mesures vont permettre de baisser l'important absentéisme actuel – surtout pour burn-out – et les 3 % de démissions au sein des hôpitaux, et de compenser les 6 000 à 10 000 postes vacants alors même que les écoles d'infirmiers enregistrent une forte diminution de candidats. En vous écoutant, on a l'impression que "tout va très bien, madame la marquise". Pourtant, la réalité du terrain est tout autre. Je ne peux que vous inciter en leur nom à mettre en place non seulement un groupe de travail, mais aussi un calendrier de rencontres très clair, avec l'objectif d'atteindre des résultats rapidement.

 

Il y a un instant, vous disiez à Villa Politica que, dans le fond, vous étiez le seul à frapper fort sur la table pour le personnel soignant. Je vous donne donc ce rendez-vous, monsieur le ministre, parce que cela fait des lunes que nous tapons à plusieurs sur la table pour le personnel soignant. Au-delà des mots, nous attendons – ils attendent – des actes!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Question de Catherine Fonck à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Les lignes de défense contre certains variants inquiétants" (55001634P)

08 Vraag van Catherine Fonck aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De bescherming tegen bepaalde verontrustende virusvarianten" (55001634P)

 

08.01  Catherine Fonck (cdH): Mijnheer de minister, ik heb nog een vraag over alweer hetzelfde thema, het coronavirus.

 

Monsieur le ministre, un vent de liberté souffle pour cet été, après les décisions du Codeco d'hier et c'est évidemment tant mieux pour les citoyens qui attendaient ce moment avec impatience! Pour que cette liberté retrouvée puisse être une pleine réussite, il est crucial de pouvoir anticiper et renforcer les lignes de défense face aux nouvelles menaces.

 

Parmi celles-ci figure notamment le cas des variants et singulièrement, le variant indien, inquiétant. L'OMS vient d'ailleurs de classer ce variant B1.617 comme préoccupant au niveau mondial. On connaît la situation catastrophique en Inde, mais sa vitesse de développement en Belgique, en Europe, au Royaume-Uni, aux États-Unis interpelle. En effet, ce variant circule beaucoup plus vite maintenant que le variant britannique.

 

Des doutes persistent également quant à l'efficacité de certains types de vaccins par rapport à ce virus. Le développement de ce variant n'est donc manifestement pas contrôlé, y compris en Belgique, sur la base de tous les chiffres de séquençage dont je dispose.

 

Mon message est donc de vous dire qu'il ne faut pas attendre et qu'il faut renforcer immédiatement les lignes de défense pour anticiper et contrôler ces variants et faire du déconfinement une pleine réussite.

 

Allez-vous renforcer le dépistage et la traçabilité beaucoup trop faibles aujourd'hui pour traquer les variants dans tous les coins? Allez-vous contrôler et, surtout, faire respecter les quarantaines pour les voyageurs revenant de ces pays, où les variants circulent de manière très importante? Allez-vous plaider pour une stratégie européenne de renfort au niveau de l'entrée des variants dans l'Union européenne? Faut-il adapter la vaccination, puisque les ARN messagers semblent être des vaccins bien plus efficaces contre ces variants? Ne faut-il pas vacciner les Belges présents en Inde sur place plutôt que de les faire rentrer en Belgique avec les risques d'importer le virus? Je ferai le même commentaire évidemment pour les autres pays. Est-il raisonnable de faire venir des milliers de festivaliers du monde entier à Tomorrowland?

 

Autant d'interrogations que je voudrais vous adresser. L'objectif est de faire du déconfinement une réussite et par conséquent, de strictement contrôler les contaminations.

 

08.02  Frank Vandenbroucke, ministre: Madame Fonck, je vous remercie pour ces questions pertinentes et importantes, mais assez nombreuses.

 

Hier, il se trouve que le Comité de concertation (Codeco) a approuvé un texte que le commissaire covid et moi avions proposé au sujet de dispositions à prendre contre les variants inquiétants. L'idée repose sur la nécessité d'un mécanisme continu de vigilance.

 

Nous allons donc demander d'abord au Risk Assessment Group de déterminer des critères permettant d'identifier les pays dans lesquels des variants inquiétants sont présents et d'actualiser une fois par semaine la liste des États ainsi repérés, puis de la transmettre aux autorités compétentes. De la sorte, nous pourrons interdire tout simplement à des personnes s'étant trouvées sur les territoires concernés au cours des quarante derniers jours de se rendre directement ou non sur le nôtre, pour autant qu'elles ne possèdent pas la nationalité belge ou n'aient pas leur résidence principale en Belgique – à quelques exceptions près, que nous avons fortement limitées. Je ne vais donc pas vous en communiquer tous les détails.

 

En résumé, le principe consiste à instaurer un mécanisme de vigilance permanent, prévoyant un renouvellement constant de la liste des pays dans lesquels sont constatés des variants inquiétants, ainsi qu'une interdiction beaucoup plus stricte d'une circulation à partir de ces États vers le nôtre.

 

Vous avez mentionné d'autres aspects tels que la quarantaine et le contact tracing. À ce titre, il me semble aussi indispensable de demander aux Régions et Communautés – qui sont les principaux acteurs en la matière – de renforcer leur dispositif et d'essayer de combler toutes les lacunes en ce domaine.

 

Enfin, vous avez mentionné Tomorrowland. En l'occurrence, l'idée est claire: nous n'allons pas y accepter des visiteurs extérieurs à l'Union européenne. Si l'opportunité est offerte à des non-Belges, ce seront des Européens.

 

08.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, vous évoquez des mesures en dehors de nos frontières par rapport aux entrées, OK! Il subsiste encore des questions existentielles au sein de nos frontières pour traquer. J'espère que vous avez vu les chiffres de séquençage? J'ai vu les chiffres du jour. La vitesse de développement du variant indien à l'intérieur de nos frontières doit tous nous interpeller.

 

Ok pour la décision sur les extra-Européens pour l'événement de Tomorrowland. Je pense que ce serait une mesure à risques. Vous ne m'avez pas répondu quant à la question relative à la vaccination des Belges qui séjournent dans ces pays à risques, où les variants du virus circulent énormément. Surtout, vaccinons-les là-bas quitte à travailler au niveau européen, mais évitons de les faire revenir, surtout à cause des risques liés à l'importation de ces variants!

 

Je me permets de vous dire à quel point il me semble qu'avec des mesures plus strictes, plus ciblées et donc plus efficaces, nous serons en capacité de contrôler la situation. À l'enthousias­me de l'été doit succéder celui de l'automne.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

09 Vraag van Wim Van der Donckt aan Karine Lalieux (Pensioenen en Maatschappelijke Integratie) over "De toekomst van de tweede pensioenpijler" (55001624P)

09 Question de Wim Van der Donckt à Karine Lalieux (Pensions et Intégration sociale) sur "L'avenir du deuxième pilier de pension" (55001624P)

 

09.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, u heeft het Planbureau de opdracht gegeven om te berekenen hoeveel inkomsten er zouden binnenkomen indien de tweede pensioenpijler wordt belast volgens het algemeen belastingsstelsel. De conclusie van uw kabinet was dat het aanvullend pensioen 2,82 miljard euro aan de Staatskas kost. Het wordt ondertussen al een gewoonte van deze paars-groene regering: elke maand luidt een nieuwe belasting in.

 

Wie is ook nu weer het grootste slachtoffer? Dat zijn de hardwerkende Vlamingen die heel hun leven lang hard hebben gewerkt en jaren hebben gespaard voor een extra pensioen. Waarom sparen zij voor dat extra pensioen? Ze doen dat omdat ze weten dat ze met een socialistische minister van pensioenen niet moeten rekenen op een deftig wettelijk pensioen na meer dan veertig jaar werken. Ze vertrouwen u niet, zoals blijkt uit studies. Ze hebben gelijk. Immers, als er geld moet gezocht worden om het lage wettelijke pensioen betaalbaar te maken, dan kijkt u naar hen, meerbepaald naar hun spaarpot. Dat is ronduit schandalig.

 

U moet geld ophalen door de werkzaamheids­graad vooral in Brussel en Wallonië op te krikken en door de gelijkgestelde periodes binnen de pensioenen aan te pakken, niet door de mensen die onze sociale zekerheid in stand houden nog verder te belasten. Genoeg is genoeg. De Vlaamse belastingbetaler is absoluut geen melkkoe.

 

Wat zien we van de liberalen hier in het halfrond en in de regering? Zij stonden erbij en keken ernaar, zoals een koe naar een voorbijrijdende belastingstrein.

 

Mevrouw de minister, ik heb voor u een aantal vragen.

 

Waarom heeft u het Planbureau ook niet de opdracht gegeven om eens de impact van de veralgemening van die tweede pensioenpijler te berekenen, een positieve impact op de koopkracht van de gepensioneerden? Wat bedoelt u wanneer u stelt dat de tweede pensioenpijler socialer en rechtvaardiger moet? Betekent dat hogere lasten, of eerder een veralgemening van die tweede pijler, zonder de lasten te verhogen?

 

Ten slotte, wat bedoelt u precies met niet raken aan verworven rechten?

 

09.02 Minister Karine Lalieux: Mijnheer Van der Donckt, ik ben in de politiek gestapt omdat ik zaken zag die niet konden in onze samenleving. Deze filosofie zet ik ook door als minister. Wij werken hard aan een evenwichtige pensioenhervorming. Dat werd zo afgesproken in het regeerakkoord. Deze zal een impact hebben op veel mensen en moet dus goed zijn. Daarom heb ik dit onderzoek bij het Federaal Planbureau besteld, om een zicht te krijgen op de exacte cijfergegevens over de kost van de tweede pensioenpijler. Het is de eerste keer dat we zulke cijfers hebben. Dit inzicht vormt een aanvulling op eerdere studies.

 

Het doel is om tot een veralgemeende, meer toegankelijke en eerlijke tweede pijler te komen. Elke hervorming van deze omvang moet gebeuren op basis van solide cijfers en inzichten. Dit maakt het mogelijk om op een serene manier hierover het gesprek aan te gaan met de sociale partners en de meerderheidspartijen in de regering. Dat kan ons helpen om het werk verder te zetten om tot een goed en evenwichtig resultaat te komen. Deze studie leert ons dat er onrechtvaardigheden in zitten.

 

We zijn niet tegen de tweede pijler, maar wel degelijk voorstander. We zullen niet aan de verworven rechten raken, en u weet dat. Voor mij is de strijd tegen ongelijkheden en onrechtvaardig­heden van primordiaal belang. U kent mij toch, mijnheer Van der Donckt? Het is mijn missie om iedereen, ook de mensen waarover u het had, zekerheid te bieden en ervoor te zorgen dat ze uitzicht hebben op een waardige oude dag.

 

09.03  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de minister, ik weet dat uw kabinet hard werkt, maar dat harde werk is daarom niet altijd goed.

 

U geeft verkeerde signalen en u gaat altijd op zoek naar mogelijke bronnen van inkomsten. Ik zou u een goede raad willen geven: zet bij de voorgenomen pensioenhervormingen uw rode bril af en focus op het betaalbaar houden van de eerste pijler, de minimumpensioenen en de IGO door de werkzaamheidsgraad te verhogen, zoals ik reeds zei, en de gelijkgestelde periodes aan te pakken. Veralgemeen daarnaast de tweede pensioenpijler in plaats van hem weg te zetten als een kost voor onze maatschappij; wat hij niet is, integendeel. Vergeet tot slot niet om eindelijk het sociaal en academisch overleg op te starten in plaats van uw vakbondskabinet de lijnen te laten uitstippelen.

 

Niet alleen loon naar werken, maar ook pensioen naar werken: dat moet het motto van uw beleid zijn. Indien u die raad volgt, zullen de huidige en de toekomstige gepensioneerden u eeuwig dankbaar zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

La présidente: Ceci clôture les questions orales.

 

10 Renvoi d'une proposition à une autre commission

10 Verzending van een voorstel naar een andere commissie

 

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer la proposition de résolution suivante à la commission de la Santé et de l'Égalité des chances:

- proposition de résolution (M. André Flahaut, Mme Laurence Zanchetta et MM. Malik Ben Achour, Patrick Prévot, Christophe Lacroix et Hervé Rigot) visant à faire du vaccin contre le COVID-19 un bien public mondial, n° 1815/1.

Op verzoek van de indieners stel ik u voor het volgende voorstel van resolutie te verzenden naar de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen:

- voorstel van resolutie (de heer André Flahaut, mevrouw Laurence Zanchetta en de heren Malik Ben Achour, Patrick Prévot, Christophe Lacroix en Hervé Rigot) waarbij wordt verzocht om van het COVID-19-vaccin een mondiaal publiek goed te maken, nr. 1815/1.

 

Cette proposition de résolution avait été précédemment renvoyée à la commission des Relations extérieures.

Dit voorstel van resolutie werd eerder verzonden naar de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

11 Commissions de nomination pour le notariat – Renouvellement de la moitié des mandats – Candidature introduite

11 Benoemingscommissies voor het notariaat – Hernieuwing van de helft van de mandaten – Ingediende kandidatuur

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 25 mars 2021, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 2 avril 2021 pour le mandat de membre suppléant francophone pour la catégorie ″membres externes″ des Commissions de nomination pour le notariat.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 25 maart 2021 werd in het Belgisch Staatsblad van 2 april 2021 een oproep tot kandidaten voor het mandaat van Franstalig, plaatsvervangend lid voor de categorie ″externe leden″ van de Benoemingscommissies voor het notariaat bekendgemaakt.

 

La candidature suivante a été introduite dans le délai prescrit: Mme Catherine Halluent, avocate au barreau du Brabant wallon.

De volgende kandidatuur werd binnen de voorgeschreven termijn ingediend: mevrouw Catherine Halluent, advocaat aan de balie van Waals-Brabant.

 

À la suite de l’introduction de cette candidature, il y a suffisamment de candidatures pour les différents mandats.

Gelet op deze kandidatuur zijn er voldoende kandidaturen voor de verschillende mandaten.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 11 mai 2021, je vous propose de transmettre toutes les candidatures aux groupes politiques.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2021 stel ik u voor alle kandidaturen aan de politieke fracties te bezorgen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

12 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Désignation d’un membre effectif néerlandophone – Connaissance de l’allemand

12 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid – Kennis van het Duits

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 19 novembre 2020, la procédure en vue de la désignation d’un membre effectif néerlandophone du conseil d’administration de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains ne peut être poursuivie qu’après avoir reçu les résultats du test linguistique allemand.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 19 november 2020 dienden de resultaten van de kandidaten voor de taaltest Duits te worden afgewacht alvorens de procedure voor de aanwijzing van een Nederlandstalig effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens voort te zetten.

 

Vu que le membre qui a démissionné était l’unique membre effectif avec une connaissance de l’allemand, le nouveau membre doit donc posséder cette connaissance.

Aangezien het lid dat ontslag nam het enige effectief lid was met kennis van het Duits, dient het nieuwe lid dus over die taalkennis te beschikken.

 

Par courriel du 11 février 2021, M. David Baele communique qu’il retire sa candidature.

Bij e-mail van 11 februari 2021 deelt de heer David Baele mee dat hij zijn kandidatuur intrekt.

 

Les candidatures suivantes peuvent donc être prises en compte:

De volgende kandidaturen kunnen dus in aanmerking worden genomen:

 

Monde judiciaire: M. Björn Bullynck, président de chambre près la cour d’appel d’Anvers.

Gerechtelijke wereld: de heer Björn Bullynck, kamervoorzitter bij het hof van beroep te Antwerpen.

 

Société civile:

- M. Frank Judo, président de l’Association des juristes flamands

- Mme Sarah Scheepers, coordinatrice de l’asbl Ella.

Maatschappelijk middenveld:

- de heer Frank Judo, voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging

- mevrouw Sarah Scheepers, coördinator vzw Ella.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 11 mai 2021, je vous propose de transmettre le curriculum vitae des candidats aux groupes politiques et d’auditionner les candidats en commission de la Justice.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2021, stel ik u voor het curriculum vitae van de kandidaten aan de politieke fracties te bezorgen en de kandidaten in de commissie voor Justitie te horen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

13 Demande d'urgence émanant du gouvernement

13 Urgentieverzoek van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi-programme, n° 1974/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het ontwerp van programmawet, nr. 1974/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

13.01  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, je vais remercier mon chef de groupe. Il s'agit effectivement de la loi-programme avec une série de mesures urgentes qui doivent s'imposer vu la crise et d'autres mesures d'ajustement budgétaire.

 

13.02  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, je m'étonne parce que la loi-programme est liée à l'ajustement budgétaire. J'ai l'impression que le gouvernement effectue des ajustements budgétaires et établit des lois-programmes depuis 1830. Je ne comprends donc pas bien le sens de l'urgence.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

De urgentie wordt aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

14 Prise en considération de propositions

14 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

15 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Erik Gilissen sur "L’annulation de la loi sur la conservation des données par la Cour constitutionnelle" (n° 122)

15 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Erik Gilissen over "De vernietiging van de dataretentiewet door het Grondwettelijk Hof" (nr. 122)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique du 3 mai 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van 3 mei 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 122/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Erik Gilissen;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Albert Vicaire.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 122/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Erik Gilissen;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Albert Vicaire.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

15.01  Erik Gilissen (VB): Mevrouw de voorzitster, op 24 april 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof de wet op het bijhouden van telefoondata, de zogenaamde dataretentiewet die telecombedrijven verplicht om gegevens van hun klanten preventief bij te houden. Hiermee bevestigde het Grondwettelijk Hof een eerdere uitspraak van het Europees Hof van Justitie, dat vorig jaar tot de conclusie kwam dat de dataretentiewet de fundamentele rechten en vrijheden van burgers niet waarborgt.

 

De gegevens die werden bijgehouden zijn echter een belangrijk hulpmiddel bij de bestrijding van misdaad en de opsporing van vermiste personen. Er valt dan ook wel iets te zeggen voor het bijhouden van deze gegevens. De bescherming van de privacy van de burger is echter ook een zeer belangrijk thema. Het bestrijden van misdaad mag geen vrijgeleide zijn om het recht op privacy van onschuldige burgers te negeren. Er moet een evenwicht zijn tussen de hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor gerechtelijk onderzoek en de bescherming van de privacy. Het kan niet dat iedereen, zonder onderscheid, altijd en overal als een verdachte wordt beschouwd en permanent gesurveilleerd wordt.

 

Collega's, het lijkt haast een gewoonte van de diverse opeenvolgende regeringen van dit land geworden om wetten en besluiten uit te vaardigen die indruisen tegen de Grondwet en de hierin vastgelegde principes. De Grondwet is geen vodje papier dat zomaar genegeerd of aan de kant geschoven mag worden. Met onze motie verzoekt Vlaams Belang de regering om met urgentie een nieuw wettelijk kader uit te werken dat tegemoetkomt aan de noden van de gerechtelijke instanties inzake de bestrijding van criminaliteit en dat tevens rekening houdt met de bescherming van de privacy van onschuldige burgers, zoals vastgelegd in de Grondwet. Een dergelijk kader zou dan eindelijk de toets van het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof van Justitie wel kunnen doorstaan.

 

Wij vragen dan ook om tegen de eenvoudige motie en voor de door Vlaams Belang ingediende motie te stemmen.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

84

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(Mme Nathalie Gilson et M. Maxime Prévot ont voté comme leurs groupes)

 

(Mme Leslie Leoni a voté comme son groupe pour les votes 1 à 3)

 

(Mme Mélissa Hanus a voté comme son groupe pour les votes 1 à 8)

 

(Mme Julie Chanson a voté comme son groupe pour les votes 1 à 11)

 

16 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Katleen Bury sur "La législation en matière de conservation des données" (n° 120)

16 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Katleen Bury over "De dataretentiewetgeving" (nr. 120)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 5 mai 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Justitie van 5 mei 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 120/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Katleen Bury;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Katja Gabriëls.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 120/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Katleen Bury;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de mevrouw Katja Gabriëls.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

16.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, de heer Gilissen wees er zonet op dat het Europees Hof van Justitie op 6 oktober 2020 brandhout maakte van de Belgische dataretentie­wetgeving. Zoals verwacht heeft het Grondwettelijk Hof de Belgische wet hieromtrent vernietigd. Terecht vroeg de heer Gilissen aandacht voor het recht op privacy. U hebt dat zojuist allemaal vakkundig weggestemd. U gaf daar geen gevolg aan.

 

Ik heb echter goed nieuws, u krijgt onmiddellijk een herkansing. Misschien kan ik u niet overtuigen, maar uw eigen minister van Justitie wel. Hij heeft ter zake een belofte gedaan. Niet alleen de privacy is belangrijk, ook de gevolgen voor het gerechtelijk onderzoek zijn niet te overzien. Daar heeft mevrouw Bury de minister van Justitie al in oktober over aan de tand gevoeld. Zij wees er toen al op dat afwachten – de ondertussen aangetoonde nalatigheid ter zake – geen al te beste optie was. In lopende onderzoeken waarin gebruikgemaakt werd van die dataretentiewet laat het Grondwettelijk Hof de keuze aan de rechter om te bepalen of het gebruik van die bijgehouden data geoorloofd was. Ook op die rechtsonzekerheid heeft mevrouw Bury vroegtijdig gewezen.

 

Wat nu met die nieuwe onderzoeken? De onderzoeksrechters zitten met de handen in het haar. Zij hebben die data echt wel nodig voor hun onderzoeken. In een poging om u te overtuigen, zal ik het antwoord aanhalen van de heer Van Quickenborne aan mevrouw Bury. In eerste instantie zei hij dat hij de uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet zou afwachten. Dat is een belofte die hij ondertussen niet meer kan nakomen, maar het vervolg van zijn belofte wel, ik citeer: "Onze diensten zijn volop bezig met de uitspraak van het Hof en de gevolgen ervan te bestuderen. Het zou voorbarig zijn om nu al een uitspraak te doen over de manier waarop de wetgeving moet worden aangepast en binnen welke termijn. Ik kan al aangeven dat het niet eenvoudig zal zijn om een oplossing aan te reiken die voldoet aan de zienswijze van het Hof en tegelijkertijd een bruikbaar en efficiënt instrument blijft in de strijd tegen de criminaliteit. Ik heb daaromtrent de heer Van Linthout ontmoet en de problematiek met hem uitvoerig besproken. Het spreekt voor zich dat ik als minister van Justitie uitspraken van onze hogere rechtbanken dien te respecteren. Ik wil de veiligheidsdiensten de tools geven om met resultaat criminaliteit te kunnen bestrijden. In die zin heb ik natuurlijk oor naar de verzuchtingen van de onderzoeksrechters."

 

Collega's, wij wachten tot op vandaag nog op een concreet voorstel. Dat ligt nog altijd niet op tafel. Het is bij aankondigingspolitiek gebleven. De tijd dringt echter, vandaar onze motie. Ik stel voor dat u deze steunt zodat de minister van Justitie zijn belofte van vorig jaar ook effectief kan waarmaken.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

88

Oui

Nee

50

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(De heer Bert Moyaers en mevrouw Ellen Samyn hebben zoals hun fracties gestemd)

 

17 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Reccino Van Lommel sur "L'outil de comparaison des frais de transaction en cas de paiements par carte chez les commerçants" (n° 121)

17 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Reccino Van Lommel over "Het onafhankelijke vergelijkingsinstrument voor transactiekosten bij kaartbetalingen bij handelaren" (nr. 121)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique du 5 mai 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van 5 mei 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 121/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Reccino Van Lommel;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Leslie Leoni.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 121/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Reccino Van Lommel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Leslie Leoni.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

17.01  Reccino Van Lommel (VB): Collega's, het belang van kaartbetalingen in winkels is met de covidepidemie alleen maar toegenomen, aangezien er opgeroepen werd om zoveel mogelijk met betaalkaarten te betalen. Sommige collega's in het Parlement willen zelfs het aanbieden van de mogelijkheid om te betalen met bankkaarten verplichten.

 

De handelaars zijn wel van goede wil, maar beschouwen de transactiekosten vaak als een remmende factor. Het NSZ geeft aan dat het in dat geval duidelijk om een perceptieprobleem gaat, omdat de handelaars dikwijls niet goed weten wat de reële kosten van dergelijke transacties zijn. Het NSZ pleit er onder meer voor om een soort vergelijkingsinstrument uit te werken. Uit het antwoord van de minister dat ik vorige week in de commissie kreeg, kon ik eigenlijk alleen maar opmaken dat de regering niet bereid is om een oplossing voor het probleem te bieden.

 

Daarom vragen wij met onze motie heel concreet aan de regering om de drempels voor handelaars om de mogelijkheid van kaartbetalingen op vrijwillige basis uit te breiden, weg te nemen. Wij vragen vooral om in samenwerking met de FOD Economie een onafhankelijk vergelijkings­instrument voor transactiekosten bij kaartbetalingen uit te werken, naar het voorbeeld van wat vandaag bestaat in de telecom- en energiesector. Zo kunnen de handelaars op een eenvoudige wijze het aanbod op de markt ontdekken en de goedkoopste oplossing die aansluit bij hun specifieke behoeften, kiezen.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

91

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

18 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Reccino Van Lommel sur "Les projets d'écologisation des voitures de société" (n° 119)

18 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Reccino Van Lommel over "De plannen inzake de vergroening van de bedrijfswagens" (nr. 119)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 5 mai 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Financiën en Begroting van 5 mei 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 119/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Reccino Van Lommel;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Steven Matheï.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 119/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Reccino Van Lommel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Steven Matheï.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

18.01  Reccino Van Lommel (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, als het gaat over de vergroening van het bedrijfswagenpark, voert minister Van Peteghem in de pers en in de boekjes het hoge woord, maar als het aankomt op het beantwoorden van vragen in het Parlement, blijft het oorverdovend stil. Er komen geen antwoorden, want de minister zegt dat alles eigenlijk nog binnen de regering moet worden besproken. Ik heb dan ook geen omstandig antwoord gekregen op mijn nochtans omstandige vraagstelling. Dat betekent dus eigenlijk dat deze regering opnieuw aan aankondigingspolitiek gedaan heeft. Die aankondigingspolitiek heeft wel bepaalde consequenties, want we zien dat het bedrijfsleven vandaag op zijn achterste poten staat. Dergelijke aankondigingen beïnvloeden het gedrag ook wel.

 

Wij zijn zeer bezorgd om die situatie en om die reden hebben wij deze motie ingediend. Wij vragen de regering om zeer concreet over te gaan tot een minder agressieve afbouw van de fiscale aftrekbaarheid voor bedrijfswagens met een verbrandingsmotor, opdat het haalbaar en betaalbaar blijft voor iedereen.

 

Wij vragen dat de fiscale aftrek voor elektrische wagens ook in de toekomst voor honderd procent gegarandeerd blijft, aangezien wij uit de pers vernemen dat zelfs dat mogelijk op de schop gaat.

 

Wij vragen dat deze regering een open en transparant plan voorlegt om aan te tonen hoe de gederfde fiscale inkomsten uit brandstoffen zullen worden gecompenseerd en wie die rekening zal betalen.

 

Wij roepen ook op tot de nodige voorzichtigheid in de communicatie van het beleid, aangezien de communicatie ook een invloed heeft op de tweedehandswaarde van voertuigen met een verbrandingsmotor. Als de huidige communicatie wordt aangehouden, daalt die waarde.

 

Wij vragen ook een deugdelijke regeling voor het bewijzen van onkosten omtrent het opladen van elektrische voertuigen bij de werknemer of bedrijfsleider thuis.

 

Tot slot, willen wij dat ook enkele ongewenste neveneffecten van deze maatregelen worden onderzocht, waarbij we denken aan de verlenging van de levensduur van bestaande bedrijfs­voertuigen na volledige afschrijving, wat een omgekeerd effect kan hebben. De aankoop van een wagen met verbrandingsmotor op privénaam zorgt ervoor dat er geen waardevoordelen meer zijn of geen sociale bijdragen meer verschuldigd zijn. Zo kan ik nog even doorgaan.

 

Kortom, mevrouw de voorzitster, wij roepen de collega's op onze motie te steunen.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

90

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

19 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (1902/3)

19 Projet de loi modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (1902/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1902/4)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1902/4)

 

(M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe)

 

20 Aangehouden amendement op het voorstel van resolutie betreffende het vereenvoudigen van de energiefactuur (1650/1-6)

20 Amendement réservé à la proposition de résolution visant la simplification de la facture énergétique (1650/1-6)

 

Stemming over amendement nr. 10 van Greet Daems op verzoek 4. (1650/6)

Vote sur l'amendement n° 10 de Greet Daems à la demande 4. (1650/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

15

Oui

Nee

125

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

(Mevrouw Kathleen Depoorter heeft zoals haar fractie gestemd)

 

21 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende het vereenvoudigen van de energiefactuur (1650/5)

21 Ensemble de la proposition de résolution visant la simplification de la facture énergétique (1650/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1650/7)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1650/7)

 

22 Proposition de loi modifiant l'ancien Code civil en ce qui concerne les liens personnels entre frères et sœurs (nouvel intitulé) (780/11)

22 Wetsvoorstel tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek, betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen (nieuw opschrift) (780/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

124

Oui

Nee

  0

Non

Onthoudingen

 18

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (780/12)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (780/12)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(De heer Steven De Vuyst heeft zoals zijn fractie gestemd)

 

(Mme Laurence Zanchetta a voté comme son groupe)

 

23 Projet de loi portant approbation de la souscription de la Belgique à l'augmentation générale du capital de la Société financière internationale et portant approbation de l'amendement des statuts de la Société financière internationale (1941/1)

23 Wetsontwerp houdende goedkeuring van de inschrijving van België op de algemene kapitaal­verhoging van de Internationale Financierings­maatschappij en houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van de Internationale Financierings­maatschappij (1941/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

135

Oui

Nee

 12

Non

Onthoudingen

  0

Abstentions

Totaal

147

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1941/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1941/4)

 

24 Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail (nouvel intitulé) (1075/1-10)

24 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschaps­verzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, opdat de arbeidsongeschiktheids­regeling kan ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van de activiteit wegens arbeidsongeschiktheid (nieuw opschrift) (1075/1-10)

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Catherine Fonck à l'article 3. (1075/10)

Stemming over amendement nr. 7 van Catherine Fonck op artikel 3. (1075/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

  37

Oui

Nee

108

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

145

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

 

25 Ensemble de la proposition de loi modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépen­dants et des conjoints aidants, afin de rendre le régime d'incapacité de travail applicable dès l'arrêt effectif de l'activité en raison de l'incapacité de travail (nouvel intitulé) (1075/9)

25 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten, opdat de arbeidsongeschiktheids­regeling kan ingaan vanaf de daadwerkelijke stopzetting van de activiteit wegens arbeids­ongeschiktheid (nieuw opschrift) (1075/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

 98

Oui

Nee

 22

Non

Onthoudingen

 20

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale. (1075/11)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1075/11)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

26 Adoption de l’ordre du jour

26 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 20 mei 2021 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 20 mai 2021 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.07 uur.

La séance est levée à 17 h 07.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 104 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 104 bijlage.

 

 

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

084

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

049

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

088

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non         

050

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

091

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

052

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

090

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

053

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

140

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

015

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Depoorter Kathleen, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

125

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

139

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

124

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, De Spiegeleer Pieter, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

135

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

012

Nee

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

037

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Vandenput Tim, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

108

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

098

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Block Maggie, De Caluwé Robby, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goblet Marc, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

022

Nee

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Abstentions

020

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, De Spiegeleer Pieter, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Matz Vanessa, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans