Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 3 juin 2021

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Donderdag 3 juni 2021

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 21 h 20 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 21.20 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Alexander De Croo, Annelies Verlinden.

 

Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux. Je vous annonçais que M. le premier ministre était disposé à nous rejoindre, ce qui, entre-temps, est chose faite, puisque M. le premier ministre est présent dans l'assemblée. Je le remercie de répondre à la demande et d'être disponible comme le Parlement le souhaite.

 

Nous avons reçu trois interpellations. La parole est à M. De Roover.

 

 Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, om een formule die binnen het Reglement valt te plakken op wat zich straks zal afspelen, hebben wij ervoor gekozen om een interpellatie in te dienen. Dan kennen wij ook het kader waarbinnen hier kan worden gehandeld. Men weet immers maar nooit. Ik hoop dat de meerderheid straks geen motie zal indienen om te stellen dat interpellaties slechts kunnen worden ingediend met de steun van 151 Kamerleden. Ook wat dat betreft, weet men immers maar nooit. Indien wij het Reglement echter deze keer wel naleven, dan vraag ik ook de urgente behandeling. De premier is hier nu aanwezig en het zou zonde zijn als hij voor niets naar hier is gekomen.

 

La présidente: Compte tenu du fait que trois interpellations sont déposées et qu'il est demandé que celles-ci, à tout le moins une, soient traitées en urgence, le premier ministre étant présent, je propose de procéder au développement de ces interpellations. Nous avons une interpellation de M. De Roover (N-VA), une interpellation de Mme Pas (VB) et une interpellation de Mme Fonck (cdH). Les temps de parole sont de dix minutes pour M. De Roover qui a sollicité l'interpellation en séance plénière et de cinq minutes pour Mme Pas et Mme Fonck. Le ministre disposera ensuite de vingt minutes pour répondre, étant donné qu'il y a plusieurs interpellations. Enfin, le temps de parole pour les répliques sera de cinq minutes pour chacun des intervenants.

 

Interpellations

Interpellaties

 

01 Interpellations jointes de

- Peter De Roover à Alexander De Croo (PM) sur "Les propos du 1er ministre sur la nomination d'Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement à l'IEFH" (55000136I)

- Barbara Pas à Alexander De Croo (PM) sur "La discorde au sein du gouvernement concernant la nomination d'une commissaire du gouvernement" (55000135I)

- Catherine Fonck à Alexander De Croo (PM) sur "Les déclarations du ministre Clarinval au sujet du kern" (55000137I)

01 Samengevoegde interpellaties van

- Peter De Roover aan Alexander De Croo (EM) over "De verklaring van de premier over de benoeming van Ihsane Haouach tot regeringscommissaris van het IGVM" (55000136I)

- Barbara Pas aan Alexander De Croo (EM) over "De aanhoudende onenigheid in de regering omtrent de aanduiding van een regeringscommissaris" (55000135I)

- Catherine Fonck aan Alexander De Croo (EM) over "De verklaringen van minister Clarinval over het kernkabinet " (55000137I)

 

01.01  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, ik verwelkom u hier opnieuw. We hadden niet verwacht u zo snel terug te zien. Toen u hier deze namiddag vertrok, hebben wij u ook niet teruggeroepen omdat we dachten dat wat u hier gezegd had strookte met de waarheid. Wij zouden dat ook nu nog gedacht hebben, ware het niet dat wij hier blijkbaar een minister hebben, ter vervanging van mevrouw Wilmès die in het buitenland zit, die via Twitter en dus publiek, uitspraken doet die op gespannen voet staan, om een zeer voorzichtige uitdrukking te gebruiken, met wat u hier gezegd heeft.

 

U heeft hier gezegd: "Laat mij zeer duidelijk zijn, wij hebben vandaag een kern gehad, men heeft daar vandaag in de kern over gesproken en deze beslissing van de aanduiding van de regeringscommissaris wordt door geen enkele partij binnen de regering in vraag gesteld". Deze beslissing werd door geen enkele partij binnen de regering in vraag gesteld, want ze was binnen het kernkabinet aan de orde geweest. Wij gingen er dus allemaal van uit dat dit binnen het kernkabinet besproken was. Blijkbaar was er een regeringspartij die daar wat vragen bij had, maar uiteindelijk was alles peis en vree. Men heeft daar uiteraard niet geknuffeld, aangezien dat niet toegestaan is, maar men heeft toch even naar elkaar geknipoogd. Alles was in orde en de geschillen waren bijgelegd. Ik meen dat u dat hier rond 15.30 uur hebt verklaard.

 

Wie schetst echter ons aller verbazing toen nog geen twee uur later minister Clarinval verklaarde: "En kern ce matin, en tant que représentant du MR, j'ai clairement exprimé notre opposition à la décision prise, sans concertation, par la secrétaire d'État Sarah Schlitz (Ecolo) de désigner Ihsane Haouach comme nouvelle commissaire du gouvernement."

 

Hij heeft dat ook in het Nederlands gedaan. Het was geen impulsieve tweet, wat al eens gebeurt bij politici. Hij vertaalde de tweet en in het Nederlands zei hij hetzelfde.

 

Premier, u zal onze verbazing natuurlijk begrijpen. U hebt immers gezegd dat er in de kern overeenstemming was, dat geen enkele partij zich daartegen verzet heeft. De problematiek snijdt natuurlijk door uw regering, net zoals de problematiek in de Brusselse regering voor heel wat tegenstellingen zorgt. Uw eigen partij heeft wat moeite om zich in deze nieuwe tijden te positioneren. Herinner u de tijden waarin de liberalen als één blauwe macht achter spandoeken stonden, in de jaren zestig werd "Stop het klerikalisme" met veel engagement mee verdedigd. Voor een spandoek "Stop islamisme" hebt u vorige week in dit halfrond vooral het woord strafbaar gehanteerd. Tijden kunnen natuurlijk voor verandering zorgen.

 

Ook het principe van de neutraliteit van de staat is stilaan algemeen geaccepteerd. Er zitten geen priesters meer in de zaal. Dat is ooit wel zo geweest en die waren in die tijd ook getooid in donkere toga. Ik weet niet of ik daar een probleem mee zou hebben als dat vandaag nog het geval zou zijn. Een verkozen politicus is immers niet neutraal. Integendeel, het is de bedoeling dat hij hier zijn mening komt formuleren namens een deel van de publieke opinie, namelijk dat deel dat hem of haar in dit halfrond heeft afgevaardigd. Iedereen heeft niet alleen recht op een bepaalde klederdracht, maar ook op zowel religieuze als andere overtuigingen. Een neutrale staat zal ook geen voorwaarden stellen wanneer hij bijvoor­beeld bepaalde mensen op bepaalde vertegen­woordigende functies wil zetten. De staat zegt dus niet dat iemand wel of niet gelovig mag zijn en zal ook niet peilen naar politieke of andere voorkeuren. Daarin is die staat uiteraard en terecht neutraal.

 

Vanaf het ogenblik dat de keuzes gemaakt worden, begint het echter door bepaalde regeringen, de Brusselse en federale, te snijden.

 

Dan is het nog maar de vraag of iemand er een boodschap aan heeft dat die vertegenwoordigers van de overheid op een of andere manier uiting geven aan hun politieke, religieuze of ideologische overtuiging. Die problematiek hebben wij vorige week besproken. De minister van Defensie heeft toen een onderzoek bevolen naar de politieke opvattingen van militairen, omdat zij bepaalde stromingen niet ongevaarlijk acht. U moet mij er niet van verdenken dat ik een simplistische visie wil verkondigen over de islam, maar wij zullen het er allemaal over eens zijn dat er minstens stromingen binnen de islam zijn die op gespannen voet staan met onze maatschappijordening. Verre van mij om te beweren dat de betrokkene tot die stroming behoort, trouwens, zoals het ook verre van mij is om te beweren dat elke militair die een onwelgevallige politieke opinie heeft, per definitie tot een gevaarlijke stroming zou behoren. Het optreden van minister Dedonder in dezen, gedekt door de regering, toont echter aan dat u gevoelig bent voor de vraag of iemand in uniform dat wel met de passende neutraliteit en garanties kan dragen.

 

Wij moeten daar rechtlijnig in zijn, maar een van uw coalitiepartners staat daaromtrent op een uitgesproken lijn, andere coalitiepartners staan op een uitgesproken andere lijn en de lijn van uw partij daarover is minder duidelijk. Die discussie heeft plaatsgevonden. Wij hebben die, via de heer Bouchez, voor een stuk in de openbaarheid kunnen volgen. Dat is een kwestie van politieke tegenstellingen die uw regering in dezen teisteren. Dat is niet de reden waarom ik u terugroep, want dat gebeurt wel meermaals en daarover moet u maar intern rekenschap geven.

 

Wat mij wel stoort, premier, is dat u hier op een vraag van een collega een antwoord geeft dat duidelijk niet strookt met de waarheid, tenzij u dadelijk zegt dat minister Clarinval de waarheid niet heeft verteld. Ik heb een beetje schrik van uw antwoord, want ik heb intussen de media gelezen.

 

Daarin staat het toch wel bizarre zinnetje: "Binnen de coalitie wordt de zaak gesust." Dat verbaast me niet. "Men wijst erop dat De Croo en Clarinval allebei gelijk hebben, maar elk op een andere manier." Dat is geen ironische oprisping van mij, maar schijnbaar het antwoord dat wij zo dadelijk mogelijk van u kunnen verwachten. U begrijpt dat de publieke opinie u niet langer ernstig kan nemen als u meent zich op die manier te moeten redden.

 

Mijnheer de premier, zult u ons vertellen wat er in die vergadering van het kernkabinet gezegd is? Kunt u ons vertellen wie van beiden gelijk heeft: u, die hier verklaard hebt dat geen enkele partij binnen de regering de genomen beslissing inzake die benoeming in vraag heeft gesteld, of minister Clarinval, die in zijn tweet nadrukkelijk stelt – het was geen slip of the tongue, of de vinger in dit geval – dat hij die benoeming wel heeft aangekaart en dat hij het daarmee niet eens is?

 

Mag ik u er opmerkzaam op maken dat die tweet, niet toevallig, verstuurd is kort nadat u zich in de plenaire vergadering deze middag geuit hebt? U zit met een mol in uw regering, al klopt dat niet helemaal, want de mol ontpopt zich pas op het einde van het verhaal, terwijl in dit geval de tweet werd ondertekend. We weten dus wie het is.

 

U wordt door die tweet vanuit uw eigen regering ervan beticht dat u hier formeel een onwaarheid hebt verteld aan de Kamer. Daar nemen wij ernstig aanstoot aan. Hebt u gelogen, of de heer Clarinval? Graag een duidelijk antwoord.

 

01.02  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, ik heb de beelden van uw antwoord van vanmiddag herbekeken, en het citaat mooi genoteerd, zodat ik u zeker correct citeer. Letterlijk zei u: "Laat mij zeer duidelijk zijn. Wij hebben vandaag kern gehad. Men heeft vandaag in de kern daarover gesproken. En deze beslissing van de aanduiding van die regeringscommissaris is door geen enkele partij binnen de regering in vraag gesteld."

 

Niet lang daarna kwam het Twitterbericht van uw minister. Ik citeer opnieuw: "Deze ochtend heb ik in de kern als vertegenwoordiger van de MR duidelijk…" – even duidelijk als uw antwoord – "…ons verzet kenbaar gemaakt tegen het besluit dat staatssecretaris Schlitz zonder overleg heeft genomen om Ihsane Haouach tot nieuwe regeringscommissaris te benoemen."

 

Als ik die twee naast elkaar leg, mijnheer de eerste minister, is mijn eerste vraag of u weet hebt van een nieuwe cyberaanval of van een geval van hacking, dan wel of u er weet van hebt dat de Twitteraccount van uw minister gehackt is.

 

De tweede vraag die in mij opkomt, is hoeveel vergaderingen van de kern er vanochtend hebben plaatsgevonden en of u en de heer Clarinval in dezelfde kernvergadering aanwezig waren.

 

Indien u in één en dezelfde vergadering aanwezig was, hoop ik voor u dat u geen gehoorproblemen hebt, dat u alles hebt vernomen wat de heer Clarinval daar desgevallend heeft verkondigd. Een volgende vraag die ik mij dan stel en waar ik mij dan zorgen om maak, is dat minister Clarinval toch niet genegeerd wordt. Wordt er naar hem geluisterd in die vergaderingen? Pesten op het werk is een zeer ernstige aangelegenheid. Indien u daar bevestigend op antwoordt, is mijn volgende vraag of u daarvoor een vertrouwenspersoon hebt binnen uw uitgebreide regering.

 

Mijnheer de eerste minister, de MR-kritiek is uiteraard terecht. Als men iemand met een hoofddoek aanstelt in een instituut voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen is dat wel zeer cynisch. Omdat een hoofddoek precies het symbool bij uitstek is van de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man.

 

Een regeringscommissaris is niet verkozen. Die wordt aangeduid. Dat is een regeringsfunctionaris die neutraal moet zijn in de uitoefening van zijn of haar ambt. Om de neutraliteit van de overheid te bewaren, kan de betrokkene geen hoofddoek dragen.

 

Dat is echter niet de duidelijkheid die u hier moet komen brengen vandaag. Daarop hebt u vanmiddag uw visie al gegeven. Wij willen weten of dat nu de visie is van de regering. Was er eensgezindheid over? Was er binnen uw regering overleg? Is er verzet geweest op de ministerraad over de aanduiding van die regeringscommissaris?

 

Mijnheer de eerste minister, ik ben erg benieuwd naar uw antwoord. Besef een oude wijsheid van Aristoteles: het enige wat u met liegen bereikt, is dat u niet meer wordt geloofd wanneer u de waarheid spreekt.

 

01.03  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, je ne vais pas vous rappeler vos propos de cet après-midi. Vous vous en souvenez certainement très bien. Je ne vais pas non plus vous lire le tweet du ministre Clarinval. À mon avis, vous l'avez lu et relu dix fois.

 

En d'autres temps, en d'autres lieux, c'était M. Verwilghen qui disait "l'un des deux ne dit pas la vérité". C'est face à ce constat que vous êtes aujourd'hui. Un ministre accuse son premier ministre de mentir, parce qu'il s'agit de cela. Le ministre Clarinval vous accuse de mentir ici au Parlement et donc à l'ensemble des citoyens belges.

 

C'est grave, monsieur le premier ministre. Ce n'est pas une question de majorité ou d'opposition. C'est une question de crédibilité de la parole publique. C'est une question de crédibilité du premier ministre. C'est une question de crédibilité du gouvernement.

 

Nous attendons vos explications. Je vous remercie.

 

01.04 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, als het Parlement mij wil horen, ben ik natuurlijk ter beschikking, net als vanmiddag.

 

Si le Parlement veut m'interpeller, je suis à sa disposition, même tard le soir.

 

Tezelfdertijd is het mijn mening dat er eigenlijk weinig bijkomende toelichting nodig is ten opzichte van wat ik vannamiddag hier in het plenum heb verteld. Zoals ik vannamiddag heb aangehaald, is het dossier vandaag in het kernkabinet besproken, op mijn initiatief. Het was mijn initiatief om de kwestie te bespreken in het kernkabinet.

 

Als men in het kernkabinet een discussie heeft daarover, dan zijn er eigenlijk twee opties. Ofwel wordt de genomen beslissing gehandhaafd, ofwel worden initiatieven genomen om een beslissing te wijzigen. Er zijn eigenlijk geen andere mogelijkheden. Uiteindelijk werd de beslissing niet in vraag gesteld, zoals ik vannamiddag heb aangegeven. Er was geen voorstel om de beslissing te herzien of te annuleren, als u het zo zou willen. Dus is er absoluut geen enkele tegenstrijd tussen wat ikzelf en andere ministers van de regering daarover hebben gezegd.

 

La décision du membre du gouvernement reste maintenue. Il n'y a aucune discordance au sein du gouvernement à ce sujet. J'espère ainsi avoir répondu aux demandes de clarification. (Applaudissements)

 

La présidente: Merci, monsieur le premier ministre. La parole est à M. De Roover pour sa réplique.

 

01.05  Peter De Roover (N-VA): U had alle twee gelijk, maar op een andere manier.

 

Mijnheer de eerste minister, hoe onderschat u deze Assemblee? Hoe onderschat u de publieke opinie? Wie denkt u hier overtuigd te hebben, behalve uw leden van de meerderheid? Wij hebben daarnet immers vastgesteld dat zij van alles te overtuigen zijn, zelfs van dit.

 

Ik denk dat u een aantal mensen hebt overtuigd, maar als u had gezegd dat u geen premier bent maar de heer Clarinval, dan hadden zij dat ook toegejuicht. Als u had ontkend dat de heer Clarinval lid van de regering is, dan hadden zij dat ook toegejuicht. Als u had gezegd "David wie?", dan hadden zij gezegd: "David wie? C'est qui Clarin qui?"

 

Het is dus al gelijk wat u hier komt vertellen. Hier is immers manifest gebleken dat u een grondige minachting hebt tegenover de publieke opinie, het Parlement en de oppositie, maar eigenlijk ook tegenover uw eigen meerderheidsmensen, want zij moeten het hiermee doen.

 

Gelukkig zijn er nog coronamaatregelen. Heel veel volk kunnen ze dit weekend nog niet zien, want anders hadden ze dat moeten uitleggen. Ik stel ook voor dat u dit weekend allemaal thuis bij de familie doorbrengt, zodat u niet de vraag krijgt: wat is mij dat in die regering? Wit en zwart, dat zijn inderdaad twee kleuren. Onze regering is in grote eenheid.

 

Mijnheer de premier, als u op deze manier omspringt met een manifest wiskundig aantoonbare leugen, waar is uw moraliteit dan nog? Ja, in de politiek is er een ruimte om dingen uit te leggen. We moeten eerlijk zijn. Daar maken we allemaal gebruik van. Ja, er is een discipline van de meerderheid. Ik heb ook ooit knarsetandend een stem uitgebracht waarvan ik dacht dat het net iets beter had gekund. Dat is de politiek, maar wat u hier komt vertellen… In een normale democratische rechtsstaat zou er maar één manier zijn, als u zo misachtend bent ten opzichte van de wetgevende macht.

 

Collega Dewael is er niet, anders had ik hem hier kunnen uitnodigen. Hoe gaat het weer? Een minister die het niet eens is met een beslissing, zwijgt of neemt ontslag. Het origineel is in het Frans. Gaat u de heer Clarinval vragen om ontslag te nemen? Gaat u de MR vragen om uit de regering te stappen? Of gaat de MR schoksgewijs vertrekken, per Kamerlid? De eerste is reeds weg. Er is reeds een Kamerlid weg. Er is nu ook een minister weg in uw regering. Is het een nieuwe soort politieke cultuur om ontslag te nemen als salami, schijf per schijf?

 

Wij zullen afwachten wat er de komende weken zal gebeuren. Uw geloofwaardigheid is in elk geval nog slechts een hele korte salami. Er zijn reeds cruciale schijven af. Eigenlijk is het geen salami meer, het is een smakeloos velletje geworden. De manier waarop u denkt met dit soort leugens weg te kunnen komen, wekt de indruk dat u niet alleen eerste minister bent, maar dat u ook iets anders denkt. En misschien werd er hier daarstraks wel een bewijs van gegeven door de manier waarop hier per meerderheid het Reglement is weggevaagd. U had moeten blijven, het was hier interessant. Wellicht hebben uw adviseurs u daarstraks gezegd dat de meerderheid alles doet op uw vingerknip. Mijnheer de eerste minister, dat brengt u tot de arrogantie die alles heeft van een kruik, die ongetwijfeld ooit zal barsten. Schijf per schijf. In de publieke opinie aan een sneller tempo dan in uw meerderheidsfracties.

 

Ik ga geen motie indienen, want dat is zinloos in deze tent. Stel dat ik een motie zou indienen zeggende dat ik u steun, dan nog is de kans groot dat de meerderheidspartijen een tegenmotie indienen om die weg te stemmen. Ik zou het eens moeten proberen. Het gebeurt namelijk geregeld dat er een tegenmotie op tafel ligt vooraleer wij een motie hebben ingediend, dus zonder dat men eigenlijk weet wat in onze motie staat. Indien er reeds een tegenmotie is ingediend, ik weet niet waartegen, in elk geval niet tegen een motie van mij. Ik speel dit niet mee. Ik laat dit Parlement niet schofferen door ook nog eens hier een motie in te dienen waar de meerderheid, totaal de ogen sluitend voor politiek fatsoen, gewoon tegenstemt, terwijl uw regering stilaan alles heeft van een politiek bordeel, mijnheer de eerste minister.

 

01.06  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, uw regering mag dan wel dure campagnes opzetten van 1 ploeg van 11 miljoen, maar geen hond die nog gelooft dat deze regering nog als één ploeg aan elkaar hangt.

 

De waarheid schaadt nooit de rechtvaardige zaak, dus het was wel heel onhandig van u om deze namiddag te proberen die waarheid te verdraaien en te verdoezelen. Na uw uiteenzetting voelde MR-minister Clarinval zich duidelijk genoodzaakt om die communicatie bij te sturen en het MR-verzet binnen de regering tegen die benoeming naar de publieke opinie toe in de verf te zetten.

 

Als minister Clarinval zich daartegen verzet en als MR-voorzitter Bouchez de linkse partijen in uw regering – Groen, Ecolo, PS en Vooruit – verwijt dat zij het principe van de neutraliteit van de Staat, waarvoor zij altijd geijverd hebben, nu opofferen om electoraal te scoren bij allochtone gemeenschappen; als Bouchez dat zegt, dan heeft hij 100 % gelijk.

 

Daarom alleen al, mijnheer de eerste minister, zal ik vandaag uit principe een motie van aanbeveling indienen omdat die neutraliteit van de Staat mij zo dierbaar is. Collega De Roover, maak u geen illusies over ontslagen van ministers. Politieke verantwoordelijkheid is iets dat in dit land al enige tijd niet meer bestaat. Hier mogen door gruwelijke fouten in het beleid duizenden coronadoden vallen, daar worden geen gevolgen naar politieke verantwoordelijkheid voor getrokken. Die mogen we daarvoor zelfs in een bijzondere commissie niet eens trekken.

 

Ik heb dan ook helemaal niet het idee dat daaraan consequenties zullen vasthangen. Dat is ook wat uw regering al van in het begin in het zadel houdt. Naast corona is het enige dat nu nog overblijft de lijm die alles aan elkaar houdt, de angst voor de kiezer. Die wordt er, met uw wanbeleid, alleen maar groter op en dat is ook de reden waarom ik ervan overtuigd ben dat u zo lang mogelijk zult blijven verder strompelen, maar geen hond die nog gelooft dat daar nog één ploeg achter zit.

 

01.07  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, votre réponse constitue une forme d'opération pirouette qui essaie de faire passer le message selon lequel tout le monde dit la vérité tout en disant le contraire.

 

De votre intervention, je retiens que ce qu'il s'est passé sur les réseaux sociaux, lorsque votre ministre Clarinval écrit avoir "exprimé l'opposition du MR sur la décision prise", n'est donc pas vrai. Quelle hypocrisie, en réalité, de surfer et de se répandre sur les réseaux sociaux, de faire accroire qu'ils se sont opposés à un dossier alors qu'il n'en est rien! Quelle manipulation des citoyens, aussi! Cela ne grandit pas la politique. Cela ne restaure pas la confiance. Cela ne restaure ni la crédibilité de la parole publique ni celle du gouvernement dans son ensemble.

 

Lorsque vous êtes entré en fonction en tant que premier ministre, je vous avais averti que la confiance se gagne en gouttes et qu'elle se perd en litres. Des épisodes tels que celui-ci écornent, une fois encore et profondément, la confiance de nos concitoyens. Pour l'avenir de notre société et de notre démocratie, cela me paraît constituer une très mauvaise nouvelle.

 

La présidente: J'ai reçu une motion de la part de Mme Pas.

 

Moties

Motions

 

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heer Peter De Roover en de dames Barbara Pas en Catherine Fonck

en het antwoord van de eerste minister,

- gelet op de uitspraak van de premier dat er binnen de regering eensgezindheid was rond de benoeming van een regeringscommissaris;

- gelet op tweets vanwege een minister binnen de regering die zulks tegenspreekt;

- gelet op de standpunten van de partijvoorzitter van een regeringspartij die zulks tegenspreekt;

- gelet op het feit dat het dragen van een hoofddoek in een publieke functie de neutraliteit ondergraaft;

vraagt de regering

er strikt op toe te zien dat alle functionarissen, inclusief regeringscommissarissen, de neutraliteit in acht nemen en dus alle uiterlijke symbolen van religieuze en/of politieke overtuiging weren bij de uitoefening van hun functie."

 

Une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de M. Peter De Roover et Mmes Barbara Pas et Catherine Fonck

et la réponse du premier ministre,

- eu égard aux déclarations du premier ministre affirmant que le gouvernement était unanimement favorable à la nomination d'une commissaire du gouvernement;

- eu égard aux tweets postés par un ministre du gouvernement et contredisant cette version;

- eu égard aux prises de position du président d'un parti du gouvernement contredisant cette version;

- eu égard au fait que le port d'un voile dans l'exercice d'une fonction publique sape la neutralité;

demande au gouvernement

de veiller strictement à ce que tous les fonctionnaires, y compris les commissaires du gouvernement, respectent la neutralité et s'abstiennent, par conséquent, d'arborer tout signe extérieur d'appartenance religieuse et/ou politique dans l'exercice de leur fonction."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Gilles Vanden Burre en Servais Verherstraeten.

Une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Gilles Vanden Burre et Servais Verherstraeten.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

01.08  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, ik vraag de urgentie voor de eenvoudige motie die werd ondertekend door de voorzitters van de meerderheidsfracties.

 

02 Commission fédérale de déontologie – Demande d'avis

02 Federale Deontologische Commissie – Verzoek om advies

 

02.01  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, vooraleer aan de vragen om urgentie te beginnen als slotakkoord van deze zitting, bezorg ik u een tekst waarbij wij de Federale Deontologische Commissie verzoeken om advies.

 

Wij verzoeken de Federale Deontologische Commissie advies uit te brengen over:

- de toepassing van het Reglement voor de aanduiding van leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor de Commissie voor de toekomst voor Europa;

- de wijze waarop de Kamervoorzitster de werkzaamheden geleid heeft tijdens de behandeling van dit agendapunt onder meer door de regeringspartijen in staat te stellen de interpretatie van het Reglement door middel van stemming te beslechten.

Nous demandons à la Commission fédérale de déontologie de rendre un avis sur:

- l'application du Règlement pour la désignation des membres de la Chambre des représentants qui participeront à la Conférence sur l'avenir de l'Europe;

- la manière dont la présidente de le Chambre a conduit les travaux lors de la discussion de ce point de l'ordre du jour, en permettant notamment aux partis du gouvernement de décider par un vote de l'interprétation du Règlement.

 

La présidente: Chers collègues, je me renseigne sur la procédure. Il faut un soutien de cinquante signatures pour une demande d'avis à la Commission fédérale de déontologie.

 

Monsieur De Roover, puisqu'il y a une signature sur votre demande, je vous propose de vérifier le soutien de cette demande par cinquante membres en procédant par assis et levé. Je ne vois pas très bien ce qu'on peut faire d'autre.

 

Een andere mogelijkheid is dat een document met vijftig handtekeningen voorgelegd wordt. Ik stel voor dat de Kamer met zitten en opstaan stemt.

 

Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

50 membres au moins appuient la demande d'avis.

Ten minste 50 leden steunen de vraag om advies.

 

En conséquence la présidente demandera l'avis de la Commission fédérale de déontologie.

Bijgevolg zal de voorzitster het advies van de Federale Deontologische Commissie vragen.

 

03 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

03 Urgentieverzoeken van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant modification de l'article 30 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, n° 2021/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, nr. 2021/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

03.01 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, de uitrol van 5G is een Europees project dat zich dient te voltrekken door de terbeschikkingstelling van bijkomend spectrum in de 700 megahertz- en de 3,5 gigahertz-frequentiebanden. Die banden werden ook wel de pioniersbanden voor 5G genoemd. De 700 megahertz-band moet voornamelijk de dekking verzekeren, terwijl de 3,5 gigahertz-band voornamelijk de capaciteit dekt.

 

Les États membres doivent mettre aux enchères les bandes de fréquences selon un calendrier coordonné. Conformément à l'article 1er de la décision du 17 mai 2017, au plus tard le 30 juin 2020, les États membres doivent autoriser l'utilisation de la bande de fréquences MHz pour les systèmes terrestres capables de fournir des services de communication électronique à haut débit sans fil. En outre, au plus tard le 31 décembre 2020, les États membres doivent prendre des mesures pour procéder à une réorganisation de blocs suffisamment larges de la bande des 3,4-3,8 GHz et autoriser leur utilisation.

 

Deze twee deadlines zijn dus reeds verstreken en de Europese Commissie heeft België, via drie brieven, reeds gewezen op de urgentie van het toekennen van de licenties. De regeringsvorming heeft uiteraard ook een rol gespeeld in de opgelopen vertraging in dit dossier. Van bij de opstart van de huidige regering werd het 5G-dossier als prioritair behandeld, maar het dossier moest wel een heel traject doorlopen via de federale ministerraad, het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie, het Overlegcomité en de Raad van State.

 

Compte tenu des amendes qui pourraient être infligées en raison du non-respect de la législation européenne, mais aussi de l'importance de ce dossier pour notre pays, le gouvernement demande l'application de l'article 51 du Règlement de la Chambre des représentants.

 

03.02  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, je voudrais vous poser une question. En effet, malgré toutes mes tentatives, je ne parviens pas à trouver le texte n° 2002/1. Où est-il disponible, s'il vous plaît?

 

La présidente: Nous nous penchons maintenant sur la demande d'urgence pour le texte n° 2021/1.

 

03.03  Catherine Fonck (cdH): Ma question ne porte pas sur le texte n° 2021/1, mais bien sur le texte n° 2002/1. Mais je laisse ma question pendante, en espérant que vous pourrez y répondre plus tard.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

03.04  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, men is niet alleen laattijdig om het in orde te maken voor Europa, maar men is ook laattijdig om de hoogdringendheid te vragen want dit wetsontwerp is gisteren reeds ingeleid in de commissie. Ik zie dan ook het nut niet in van de hoogdringendheid.

 

De urgentie wordt aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

La présidente: Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération du 31 mai 2021 entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne et la Commission communautaire commune concernant des traitements particuliers des données à caractère personnel en vue du traçage et de l’examen des clusters et collectivités, en vue de l’application de la quarantaine et du test de dépistage obligatoire et en vue de la surveillance par les inspecteurs sociaux du respect des mesures pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sur les lieux de travail, n° 2026/1.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 mei 2021 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschaps­commissie betreffende bijzondere verwerkingen persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing en met het oog op het toezicht op de naleving door de bevoegde sociaal inspecteurs van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan op de arbeidsplaatsen, nr. 2026/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

03.05 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, de vraag om urgentie is ingegeven door het feit dat er spoedig een solide juridisch kader nodig is voor de bijzondere verwerking van persoonsgegevens met het oog op het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten, met het oog op de handhaving van de verplichte quarantaine en testing, en met het oog op het toezicht op de naleving van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan op de arbeidsplaats door de bevoegde sociaal inspecteurs. Vandaag is die verwerking geregeld in artikel 22 van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en in het protocolakkoord van 15 april 2021.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

La présidente: Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, concernant la communication électronique des pièces de procédure et l’adaptation de la procédure purement écrite existante devant le Conseil du Contentieux des étrangers, n° 2034/1.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de elektronische communicatie van procedurestukken en het aanpassen van de bestaande louter schriftelijke procedure bij Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 2034/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

03.06 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, de regering vraagt de urgentie voor dit wetsontwerp om de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen toe te laten de procedures efficiënter en deels digitaal te laten verlopen. Dit creëert in elk geval een procedure die beter is afgestemd op de nieuwe werksituatie die ontstaan is door de pandemie. Tevens zullen de maatregelen ertoe bijdragen de achterstand in het behandelen van de dossiers niet verder te doen oplopen.

 

D'une part, ce projet poursuit le développement d'une communication électronique du et vers le Conseil du contentieux des étrangers. De l'autre, il offre la possibilité de recourir à une procédure purement écrite à la demande des parties ou à l'initiative du juge si des circonstances particulières l'exigent et, dans ce cas, temporairement, en remplaçant la possibilité d'une demande d'audience par celle de l'envoi d'une note de plaidoirie.

 

Beide maatregelen zullen ertoe bijdragen om vlotter en efficiënter te werken in een situatie waarin fysieke contacten en ontmoetingen zoveel als mogelijk moeten worden vermeden en telewerk de regel is geworden.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over het verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

Pour répondre à Mme Fonck, l'urgence n'est pas demandée pour le projet de loi n° 2002/1 car le document n'était pas prêt.

 

04 Prise en considération de propositions

04 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

05 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Peter De Roover au premier ministre sur "Les propos du 1er ministre sur la nomination d'Ihsane Haouach comme commissaire du gouvernement à l'IEFH" (55000136I)

- Mme Barbara Pas au premier ministre sur "La discorde au sein du gouvernement concernant la nomination d'une commissaire du gouvernement" (55000135I)

- Mme Catherine Fonck au premier ministre sur "Les déclarations du ministre Clarinval au sujet du kern" (55000137I)

05 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Peter De Roover tot de eerste minister over "De verklaring van de premier over de benoeming van Ihsane Haouach tot regeringscommissaris van het IGVM" (55000136I)

- mevrouw Barbara Pas tot de eerste minister over "De aanhoudende onenigheid in de regering omtrent de aanduiding van een regeringscommissaris" (55000135I)

- mevrouw Catherine Fonck tot de eerste minister over "De verklaringen van minister Clarinval over het kernkabinet " (55000137I)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière de ce jour.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Deux motions ont été déposées:

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Gilles Vanden Burre et Servais Verherstraeten.

Twee moties werden ingediend:

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Gilles Vanden Burre en Servais Verherstraeten.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

82

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(Mevrouw Katleen Bury en de heer Pieter De Spiegeleer hebben zoals hun fractie gestemd voor deze stemming en alle volgende)

 

(Mme Sophie Rohonyi a voté comme son groupe, pour ce vote et tous les suivants)

 

06 Amendements et articles réservés du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle (nouvel intitulé) (1926/1-4)

06 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen (1926/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Hans Verreyt cs op artikel 6. (1926/4)

Vote sur l'amendement n° 1 de Hans Verreyt cs à l'article 6. (1926/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

17

Oui

Nee

121

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

(De heer Jef Van den Bergh heeft gestemd zoals zijn fractie voor de stemmingen 2 tot 5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Hans Verreyt cs op artikel 7. (1926/4)

Vote sur l'amendement n° 2 de Hans Verreyt cs à l'article 7. (1926/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

16

Oui

Nee

120

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 7 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 7 est adopté.

 

(M. Vincent Scourneau a voté comme son groupe, pour ce vote et les deux suivants)

 

Stemming over amendement nr. 3 van Hans Verreyt cs op artikel 8. (1926/4)

Vote sur l'amendement n° 3 de Hans Verreyt cs à l'article 8. (1926/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

16

Oui

Nee

120

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 8 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 8 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 4 van Hans Verreyt cs op artikel 10. (1926/4)

Vote sur l'amendement n° 4 de Hans Verreyt cs à l'article 10. (1926/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

16

Oui

Nee

120

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

07 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft de berekening van het proportioneel pensioen (1926/3)

07 Ensemble du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux régimes de pension des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants en ce qui concerne le calcul de la pension proportionnelle (nouvel intitulé) (1926/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (1926/5)

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (1926/5)

 

08 Amendements réservés à la proposition de résolution visant la réalisation d'une liaison ferroviaire transfrontalière entre Hamont et Weert (1781/1-5)

08 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie voor het realiseren van een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert (1781/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Frank Troosters cs tendant à insérer une demande 4(n). (1781/5)

Stemming over amendement nr. 2 van Frank Troosters cs tot invoeging van een verzoek 4(n). (1781/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

40

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Wouter Raskin cs tendant à insérer une demande 4(n). (1781/5)

Stemming over amendement nr. 4 van Wouter Raskin cs tot invoeging van een verzoek 4(n). (1781/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

52

Oui

Nee

87

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

(M. Vincent Scourneau a voté comme son groupe pour ce vote et le vote suivant)

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Frank Troosters cs tendant à insérer une demande 5(n). (1781/5)

Stemming over amendement nr. 3 van Frank Troosters cs tot invoeging van een verzoek 5(n). (1781/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

40

Oui

Nee

98

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

(Mme Vanessa Matz a voté comme son groupe)

 

09 Ensemble de la proposition de résolution visant la réalisation d'une liaison ferroviaire transfrontalière entre Hamont et Weert (1781/1)

09 Geheel van het voorstel van resolutie voor het realiseren van een grensoverschrijdende treinverbinding tussen Hamont en Weert (1781/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration de vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1781/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1781/6)

 

10 Amendements réservés à la proposition de résolution visant à charger la Cour des comptes d'enquêter sur les retards et les dépassements de budget du chantier de la gare de Mons (1819/1-5)

10 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof wordt gevraagd om de vertragingen bij de werkzaamheden aan het station van Bergen en de desbetreffende budgetoverschrijdingen te onderzoeken (1819/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Frank Troosters cs tendant à insérer une demande 7(n). (1819/5)

Stemming over amendement nr. 5 van Frank Troosters cs tot invoeging van een verzoek 7(n). (1819/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

41

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Tomas Roggeman cs tendant à insérer une demande 7(n). (1819/5)

Stemming over amendement nr. 7 van Tomas Roggeman cs tot invoeging van een verzoek 7(n). (1819/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

53

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Frank Troosters cs tendant à insérer une demande 8(n). (1819/5)

Stemming over amendement nr. 6 van Frank Troosters cs tot invoeging van een verzoek 8(n). (1819/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

41

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Tomas Roggeman cs tendant à insérer une demande 8(n). (1819/5)

Stemming over amendement nr. 8 van Tomas Roggeman cs tot invoeging van een verzoek 8(n). (1819/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

56

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

11 Ensemble de la proposition de résolution visant à charger la Cour des comptes d'enquêter sur les retards et les dépassements de budget du chantier de la gare de Mons (1819/1)

11 Geheel van het voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof wordt gevraagd om de vertragingen bij de werkzaamheden aan het station van Bergen en de desbetreffende budgetoverschrijdingen te onderzoeken (1819/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration de vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

138

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1819/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1819/6)

 

12 Adoption de l’ordre du jour

12 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 10 juin 2021 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 10 juni 2021 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 22 h 22.

De vergadering wordt gesloten om 22.22 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 108 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 108 bijlage.

 

 

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

053

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

017

Ja

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

121

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

016

Ja

 

Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

120

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

016

Ja

 

Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

120

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

016

Ja

 

Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non         

120

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

139

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

040

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

101

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

052

Ja

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

087

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

040

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

098

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

140

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

041

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

102

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui         

053

Ja

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

090

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

041

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

102

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

056

Ja

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

086

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

138

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non         

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen