Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 15 juillet 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 15 juli 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 22 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.22 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Alexander De Croo, Annelies Verlinden.

 

01 Mededeling

01 Communication

 

La présidente: Chers collègues, comme je l'ai déjà indiqué ce matin, l'actualité dans plusieurs zones, communes et villages est absolument dramatique et évolue d'heure en heure. Une nouvelle fois, j'aimerais rappeler la solidarité de la Chambre à l'égard des personnes touchées par les inondations dévastatrices qui sont en train de frapper notre pays.

 

J'aimerais marquer notre soutien aux victimes, à leurs familles, à leur entourage.

 

Ten slotte willen we nogmaals onze steun en dank uitdrukken aan de diverse hulpdiensten, aan Defensie, aan de diverse overheden van het land en aan alle vrijwilligers die alles doen om de getroffen personen te helpen.

 

Dank ook voor de Europese solidariteit.

 

Il est toujours très difficile de s'exprimer quand on voit les images dévastatrices qui circulent.

 

Chers collègues, nous devons néanmoins reprendre nos travaux, en encourageant tous ceux qui se trouvent sur le terrain.

 

Vragen

Questions

 

Je suis saisie d'une demande émanant d'un groupe de notre Assemblée pour organiser un double débat d'actualité au sujet des inondations qui frappent le pays et la grève de la faim des sans-papiers.

 

Het betreft dus de watersnood die ons land heden treft en de hongerstaking van de mensen zonder papieren.

 

Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

La demande est rejetée.

Het verzoek wordt verworpen.

 

02 Questions jointes de

- Annick Ponthier à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'aide aux victimes des inondations" (55001858P)

- Wouter De Vriendt à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les inondations dans notre pays - la problématique climatique et l'aide aux victimes" (55001863P)

- Raoul Hedebouw à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les inondations dans notre pays" (55001867P)

- Michel De Maegd à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'organisation de l'aide à la suite des inondations" (55001870P)

- Mélissa Hanus à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les inondations et le secours à la population" (55001871P)

02 Samengevoegde vragen van

- Annick Ponthier aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De ondersteuning van de slachtoffers van de watersnood" (55001858P)

- Wouter De Vriendt aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De overstromingen in ons land - de klimaatproblematiek en de ondersteuning van slachtoffers" (55001863P)

- Raoul Hedebouw aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De overstromingen in ons land" (55001867P)

- Michel De Maegd aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De hulpverlening na de overstromingen" (55001870P)

- Mélissa Hanus aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De overstromingen en de hulpverlening aan de bevolking" (55001871P)

 

02.01  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de voorzitter, mijnheer de premier, mevrouw de minister, dDe zomer van 2021 of wat ervoor moet doorgaan, zal door heel veel mensen helaas niet licht vergeten worden. Aanhoudende regenval zorgde ervoor dat heel wat rivieren en beken uit hun oevers traden en dat hele straten en wijken blank staan. Buiten de enorme materiële schade zijn er helaas ook dodelijke slachtoffers te betreuren.

 

De beelden uit Pepinster, Spa maar ook uit de Voerstreek en andere delen van Limburg zijn ronduit hallucinant en zorgen stuk voor stuk voor persoonlijke drama's. Dorpskernen worden ontruimd, het water staat soms tot 2 meter hoog en mensen wachten op hun daken op hulp. Als we de laatste berichten mogen geloven, wordt er intussen nog geplunderd ook.

 

Langetermijnmaatregelen dringen zich op, dat staat – vergeef me de uitdrukking – als een paal boven water. Ik denk onder meer aan de ontharding van grote oppervlakten en, het opnieuw bovengronds brengen van ingekapselde beken en rivieren.

 

Op dit moment moeten we vooral kijken naar oplossingen op korte termijn en zorgen dat we snel schakelen. Vooreerst moeten de slachtoffers die geëvacueerd worden en vooral de mensen van wie de woning totaal onbewoonbaar is geworden, opgevangen worden. Heeft u daar enig zicht op? Is hier voldoende capaciteit voor? Hoe zal een en ander georganiseerd worden?

 

Ten tweede is er de vraag naar de gewestelijke rampenfondsen. Kan het federale niveau financieel bijspringen om ervoor te zorgen dat de ergste noden zo snel mogelijk gelenigd worden en dat slachtoffers niet eindeloos moeten wachten vooraleer ze de middelen krijgen om hun leven weer op te bouwen?

 

Ten slotte, mevrouw de minister, mijnheer de premier, stel ik u graag de vraag naar de afbouw door uw voorganger, minister Jambon, van de civiele bescherming. Rampen zoals deze maken duidelijk dat de civiele bescherming onmisbaar is in dit land, en dat de afbraak daarvan een foute beslissing was. Zult u daarom stappen ondernemen om die nefaste beslissing uit het verleden terug te draaien?

 

02.02  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, dit is een nationale ramp. Het zijn verschrikkelijke beelden, die ik nooit eerder heb gezien. Misschien doen ze u denken aan de overstromingen van het rampjaar 1953. Volledige gemeenten staan onder water, huizen storten in, mensen vluchten hun dak op. Er zijn ook al verschillende overlijdens gemeld. Het water blijft maar stijgen.

 

Vandaag speelt er één zaak. Onze steun en solidariteit is nu essentieel. Ik wil u dan ook vragen naar de rol van de federale overheid in deze. De hulpdiensten, de Civiele Bescherming en het leger zijn gemobiliseerd. Ik zie dat er vanuit West-Vlaanderen hulp geboden wordt, dat de brandweer van Antwerpen ook in Luik actief is. Dat is solidariteit, en zo moet het eraan toe gaan in dit land. Mensen hebben nu behoefte aan onmiddellijke hulp, ook om de schade vergoed te krijgen. Collega's, laten we daar als overheid maximaal bij helpen.

 

Gaan we nog langer onze ogen sluiten voor wat er echt gaande is? Hoeveel overstromingen nog? Hoeveel bosbranden nog? Hoeveel hittegolven nog? Hoeveel mensen die hun huis verliezen? De klimaatopwarming is een ingrijpende klimaatverstoring. Groene beleidsmaatregelen zijn meer dan ooit aan de orde van de dag. Wanneer gaan we dit eindelijk met z'n allen gaan beseffen? Die vragen moeten vandaag ook worden gesteld.

 

De Europese Commissie heeft een heel ambitieus Fit for 55-klimaatplan voorgesteld. Er is dus hoop. Er zijn zaken mogelijk. Er zijn nog politici die denken op lange termijn en dat is zeer bemoedigend. Mijnheer de premier, ik wil u vragen om deze plannen voluit te omarmen, voluit te ondersteunen met ons land en met deze nieuwe federale regering.

 

02.03  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur le premier ministre, chers collègues, c'est une terrible catastrophe! Ce matin, je suis passé à Liège. Ce qui est en train de se passer n'est pas normal: des voitures volent dans tous les sens, des maisons ne tiennent plus debout comme à Pepinster. Ce matin, on était en train de colmater les portes dans le quartier de Saint-Léonard à Chênée, parce qu'on annonce que la Meuse va déborder cet après-midi.

 

Que va-t-on faire? Dans ce genre de moments difficiles pour la Nation, la solidarité reste la première chose à souligner. Elle est partout – Flamands, Bruxellois, Wallons.

 

Ook in Vlaanderen is er solidariteit, ook in Limburg en Vlaams-Brabant zijn er problemen. Laat ons stoppen met die verdeeldheid, wij staan hier allemaal samen voor.

 

Ce qui m'a touché ce matin, c'est la solidarité des pompiers d'Anvers.

 

De brandweer van Antwerpen is onmiddellijk naar Luik gekomen, vanuit het hart. Dat is echte solidariteit.

 

C'est de cette solidarité-là dont nous avons besoin aujourd'hui.

 

Ik applaudisseer voor alle Antwerpse brandweermannen die naar Luik zijn gekomen

 

Je peux vous dire que les Liégeois sont touchés par cette solidarité. Les jeunes, les vieux à la campagne comme en ville, ils sont tous touchés aujourd'hui.

 

Cette solidarité doit aller plus loin parce qu'il y a urgence. Et les débats viendront. Est-il normal qu'il y ait de telles inondations? Quel est le sens de la politique du tout en béton?

 

Wat is de rol van de klimaatopwarming in deze dossiers?

 

Ce sont des débats que l'on doit pouvoir avoir. L'agriculture chez nous. Mais ce qui importe aujourd'hui, c'est ce que l'on va faire pour aider les gens et ce, dans l'urgence.

 

Monsieur le premier ministre, que compte faire le fédéral? Quel renfort sera-t-il donné à nos pompiers? Quel renfort sera-t-il prévu pour la protection civile, plutôt que la diviser et fermer les casernes? Quel renfort urgent sera-t-il donné pour sauver des vies?

 

Nous ne pouvons pas laisser se passer ce qui est actuellement en cours à Pepinster, à Verviers, au Limbourg et dans le Brabant flamand.

 

Solidariteit kan ons uit die situatie helpen.

 

02.04  Michel De Maegd (MR): Monsieur le premier ministre, madame la ministre, ce sont des visions d'apocalypse qu'engendrent, depuis hier, les inondations exceptionnelles, dans de très nombreux endroits de Wallonie et dans le Limbourg, un chaos qui, hélas, s'accompagne du deuil, puisqu'à l'heure qu'il est, au moins cinq de nos compatriotes ont perdu la vie et le bilan humain risque encore de s'alourdir.

 

Les pluies diluviennes, les crues des cours d'eau propulsent des milliers de familles dans la détresse; des citoyens sinistrés, dont pour certains, la maison s'est totalement effondrée, et qui ont besoin d'une aide à la hauteur de la gravité des intempéries. Selon l'Institut royal de météorologie, (IRM) c'est du jamais vu depuis 50, voire 100 ans. À titre d'exemple, sur l'axe qui va de la botte du Hainaut vers Liège, en passant par Namur et le Nord de la province de Luxembourg, l'IRM a enregistré sur 24 heures des cumuls supérieurs à 40 mm de pluie, soit 40 l/m2. Par endroits, des cumuls de l'ordre de 100 l/m² ont été enregistrés.

 

La DG des Voies hydrauliques en Wallonie indique que toute la province de Liège, et une grande partie de celle de Luxembourg, de Namur, du Brabant wallon, sont en phase rouge d'alerte de crue. Les gouverneurs de ces provinces ont déjà activé les phases provinciales de gestion de crise. La situation dans le Limbourg est préoccupante.

 

Nos pompiers, notre protection civile, nos militaires, nos hôpitaux sont tous mobilisés, chers collègues, mais aussi les services communaux, les élus locaux, le mécanisme de protection civile de l'Union européenne a, pour sa part, été, en effet, activé. Je le disais, les images sont impressionnantes, saisissantes et disons-le clairement, la situation est critique. Derrière ces images, des milliers de concitoyens sont en grande détresse. Parmi eux, des commerçants, des indépendants qui, déjà fortement affectés par la crise du covid, risquent cette fois simplement d'avoir tout perdu.

 

Monsieur le premier ministre, madame la ministre, ils ont besoin de toutes les forces vives de la nation. Quel est l'état de la situation à ce stade sur l'ensemble du pays? Quelles sont les mesures mises en œuvre par le fédéral pour venir en aide à nos concitoyens, aux provinces, aux communes qui font face à ces intempéries? De nombreuses personnes sont en situation de détresse, y compris psychologique, confrontées à cette situation atroce. Que pouvons-nous faire, à notre niveau, pour tenter d'apporter des réponses à leurs questions et leurs inquiétudes?

 

02.05  Mélissa Hanus (PS): Monsieur le premier ministre, madame la ministre de l'Intérieur, avant toute chose, je voudrais vraiment que nous saluions le travail titanesque que des centaines de femmes et d'hommes sont en train de réaliser pour sauver des vies humaines parce que dans certaines régions du pays, on est dans cette situation extrême. Il faut sauver des enfants, des femmes, des hommes prisonniers de la montée des eaux dans l'attente d'un hélicoptère ou même d'un bateau pour espérer sortir sain et sauf de chez eux. Pompiers, militaires, police, ambulances, protection civile, tout le monde est mobilisé. Quand la nature se déchaîne, on mesure la fragilité de nos existences.

 

Les secouristes, malgré une mobilisation de toutes les forces vives, sont dépassés. J'ai la gorge nouée. Je viens du Luxembourg qui, comme Liège, comme Verviers, Rochefort, Hotton, Marche, vit des moments extrêmement difficiles. Votre gouvernement est en renfort. Votre collègue, la ministre de la Défense, Mme Dedonder, a déjà envoyé des militaires pour prêter main forte aux pompiers. Nous saluons cette démarche d'aide à la nation.

 

Madame la ministre, vous avez activé aujourd'hui le mécanisme de protection civile de l'Union européenne qui permet de faire appel aux autres pays pour des besoins spécifiques de soutien. Pouvez-vous nous préciser la portée d'un tel mécanisme? Comment allez-vous soutenir les pouvoirs locaux et régionaux pour faire face à l'ampleur de la catastrophe? Comment allez-vous soutenir ces femmes et ces hommes qui donnent tout pour sauver des vies?

 

02.06 Eerste minister Alexander De Croo: Dank u voor deze vragen. Ik meen dat ik in naam van iedereen hier spreek als ik iedereen die zwaar getroffen is door deze catastrofe ons medeleven betuig. Het is duidelijk dat wij ons tegenover deze brute natuurkracht allemaal bijzonder klein en kwetsbaar voelen. We hebben beelden gezien die absoluut apocalyptisch waren.

 

N'oublions pas que, derrière ces images qui nous touchent, il y a beaucoup de souffrance humaine. Nous pensons en particulier aux personnes qui se trouvent dans des conditions très difficiles, à leurs proches et aux personnes qui tentent de faire le maximum pour aider. De nombreuses personnes voient leur maison, leur foyer et le travail de toute une vie ravagés par l'eau en quelques minutes. Elles ne s'attendaient pas à ce que cela puisse arriver si brutalement. Nos pensées vont à toutes ces personnes touchées, à leurs familles et à leurs proches.

 

De minister van Binnenlandse Zaken, die straks aanvullend zal antwoorden, staat permanent in contact met het Nationaal Crisiscentrum en de gouverneurs. Zij bekijkt bijna minuut per minuut waar er bijkomende federale steun mogelijk is. De minister van Defensie heeft dat intussen ook al gedaan. Wij staan tevens in contact met onze buurlanden en andere landen, om te bekijken welke bijkomende middelen wij ter beschikking zouden kunnen stellen.

 

En effet, monsieur Hedebouw, comme vous l'avez bien mentionné, on voit un effort de solidarité énorme, dans notre pays, et chez nos pays voisins. Une solidarité qui s'est mise en place entre les services d'urgence, les pompiers, la protection civile, et les autorités locales. Tout le monde fait le maximum aujourd'hui, et c'est notre première priorité: aider et sauver les gens. De nombreuses personnes sont dans la détresse.

 

Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui sont actifs sur le terrain maintenant et qui le seront encore probablement pour une certaine durée. En certains endroits, la situation n'est pas encore en voie d'amélioration; bien au contraire, elle pourrait s'aggraver.

 

De Koning en minister Verlinden zullen zich deze namiddag ter plaatse begeven, om onze steun te betuigen aan de getroffenen en aan al wie vandaag het beste van zichzelf geeft om zoveel mogelijk mensen te helpen en te redden. Wij willen hen uiteraard ook verzekeren van onze solidariteit.

 

Tot slot hebben veel betrokkenen aangegeven dat wat wij hier vandaag zien iets is wat we de laatste decennia nog niet hebben meegemaakt. Ik wil absoluut niet vooruitlopen op de wetenschappelijke analyse die zal moeten worden gemaakt, maar het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, heeft reeds meermaals aangegeven dat we meer en meer met extreme weerfenomenen geconfronteerd zullen worden, zowel met extreme droogte als met de extreme neerslag die we nu zien. Die verwachting bestaat al een aantal jaren.

 

Je le répète, n'anticipons pas l'analyse. Le gouvernement fédéral prend ces phénomènes climatiques au sérieux. Nous avons d'ailleurs déjà pris des mesures et nous continuerons à le faire.

 

Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est de faire le maximum pour sauver des gens, des familles qui sont dans une situation très difficile.

 

Enfin, je voudrais encore une fois me réjouir de la solidarité nationale et internationale qui s'est manifestée pour tenter de faire tout ce qui est possible, et remercier tous ceux qui se sont mobilisés.

 

02.07 Minister Annelies Verlinden: Collega's, het is inderdaad verschrikkelijk wat er zich nu afspeelt. We zien enkele beelden, maar wat moet het zijn om het aan den lijve te ondervinden alles plots kwijt te zijn, zijn huis, zijn herinneringen en intussen te moeten vechten om veilig en wel op het droge te geraken? Het hoeft geen betoog dat de situatie zeer ernstig is. Op het moment vechten inwoners, bezoekers, toeristen en hulpverleners tegen de verwoestende kracht van het water.

 

Het lijkt me dan ook correct dat al onze aandacht en al onze inzet in de eerste plaats naar hen uitgaan. De vragen die hier vandaag in het Parlement weerklinken, klinken nog veel luider op het terrein. Het is dan ook daar dat we ons moeten inzetten. Ikzelf probeer dat te doen door via het Crisiscentrum permanent contact te onderhouden met de gouverneurs en alle hulpdiensten op het terrein, die overal waar nodig ondersteuning bieden.

 

Onze eerste gedachten gaan uit naar de slachtoffers, de families en de vrienden van de slachtoffers en al wie materiële schade geleden heeft. Zoals de premier net al aankondigde zullen de Koning en ikzelf de getroffen regio bezoeken om de bewoners een hart onder de riem te steken en de hulpdiensten moed in te spreken.

 

De voorbije uren werd een ongelooflijke samenwerking opgezet door de brandweerdiensten uit het hele land, de civiele bescherming, de hulpverleningsdiensten en Defensie. Zij vechten met man en macht tegen het water. Ik hoef daarbij niet te verhullen dat dat soms gebeurt op risico van de eigen veiligheid. Ook de provinciegouverneurs hebben de afgelopen uren en de hele nacht gedaan wat nodig is en ze krijgen daarbij uiteraard maximale ondersteuning vanuit de federale overheid. Het Nationaal Crisiscentrum, de Algemene Directie Veiligheid en Preventie volgen de situatie op de voet. Zoals een aantal sprekers en de premier zopas aanhaalden, is er een ongelooflijk grote solidariteit getoond, waarbij heel veel brandweerkorpsen uit onder meer Antwerpen en Limburg, Oost- en West-Vlaanderen en andere provincies spontaan en vrijwillig hun mensen en middelen afgevaardigd hebben om te gaan helpen waar nodig. Ook de Civiele Bescherming heeft kosten noch moeite gespaard om materiaal ter beschikking te stellen.

 

Vanochtend nog – u had daarover een vraag – heeft de nationale coördinatiehub voor logistieke steun vergaderd om de inzet van middelen nog beter te coördineren en het beschikbare materiaal zo goed mogelijk toe te wijzen. Het gaat daarbij om boten, duikers, helikopters, drones en ander materiaal, die op een gecoördineerde en doelmatige manier ingezet moeten worden. Uiteraard wordt dat ook opgevolgd, want de situatie verandert van uur tot uur, zelfs van minuut tot minuut.

 

De inzet en de solidariteit in ons land zijn gelukkig bijzonder groot. Toch werd gisteravond duidelijk dat dat onvoldoende was om de ongeziene wateroverlast tegen te gaan. Daarom heb ik gisteravond om 23.30 uur het mechanisme voor civiele bescherming van de Europese Unie geactiveerd, waarbij een aantal flood rescue using boats en rescue helicopters vanuit verschillende reddingsdiensten van Europese landen ter beschikking wordt gesteld. De vraag naar helikopters hebben wij ook verhoogd, want het is alle hens aan dek om zoveel mogelijk mensen te helpen en zelfs te redden.

 

Nous avons reçu plusieurs offres suite à notre demande. Celles du Flood Rescue Using Boats (FRUB), de la France, de l'Autriche, du Luxembourg et de l'Italie ont été acceptées. Nous avons aussi reçu l'offre d'hélicoptères de la France et de l'Italie, utilisables dès aujourd'hui. D'autres pays, comme l'Allemagne, sont en train d'évaluer la possibilité de nous fournir des hélicoptères. J'ai personnellement contacté les ministres compétents de nos pays voisins pour appuyer ces demandes d'assistance. Malgré que leurs régions frontalières soient également affectées par les inondations et qu'elles aient également besoin de leurs ressources nationales, il y a une grande solidarité. J'en suis très reconnaissante.

 

Op het moment waarop wij spreken, is de situatie nog altijd bijzonder precair. We kunnen uit de beelden al afleiden dat het menselijke leed en de materiële schade bijzonder groot zullen zijn. Ik volg de situatie op de voet en vraag aan iedereen om kosten noch moeite te sparen om mensen te helpen en families te redden.

 

Om de coördinatie te verzekeren en de hulp te bestendigen, heb ik daarom daarnet formeel de federale fase afgekondigd, waardoor de coördinatie zo goed mogelijk kan verlopen. Er waren uiteraard al een doorgedreven samenwerking en een maximale federale ondersteuning. Gelet op de verspreiding naar andere provincies hebben wij echter beslist de federale fase af te kondigen.

 

Wij moeten hier samen door. Wij moeten onze hulp en kracht aanwenden tegen het wassende water. Alleen door samen te werken, kunnen wij daaraan immers het best mogelijke antwoord geven.

 

02.08  Annick Ponthier (VB): Mijnheer de eerste minister, mevrouw de minister, ik dank jullie voor jullie antwoorden. Maar uit uw antwoord, mijnheer de eerste minister, halen wij niet veel. Het blinkt uit in nietszeggendheid. U zegt niets over de opvang en niets over de financiële middelen waarmee u kunt tegemoetkomen aan de mensen die op dit moment lijden. Dat is in een situatie als deze echt een schande.

 

Het belangrijkste is dat de getroffen gezinnen op dit moment zo snel mogelijk op een degelijke manier kunnen worden opgevangen en dat de eerste noden onmiddellijk kunnen worden gelenigd. Die mensen hebben nu dringend hulp nodig.

 

Mevrouw de minister, ik wil hier naast mijn medeleven met alle getroffenen, ook mijn dank en respect uiten aan alle hulpdiensten en vooral aan de militairen die op dit moment op het terrein in de weer zijn om de bevolking te helpen. Weer zijn zij het die in de frontlinie staan, ten dienste van de mensen. Weer zijn zij het die de taken van de vroegere Civiele Bescherming moeten overnemen. Het zijn stuk voor stuk helden, en het wordt tijd dat deze regering ook eens voor hen in de frontlinie staat.

 

02.09  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Ik weet niet naar welke regering u hebt geluisterd, mevrouw Ponthier, maar in de antwoorden van de eerste minister en de minister heb ik vooral een groot engagement gehoord en vooral het maximaal inzetten van de middelen waarover ons land beschikt. Het is niet met dit vragenuurtje in het Parlement dat we de mensen zullen helpen. De noodsituatie is zeer concreet en bedreigend. Terwijl u antwoordde, liepen de dramatische berichten uit vooral Luik hier binnen.

 

Mijnheer de eerste minister, het is goed dat u ook een aantal zinnen aan de klimaatopwarming hebt gewijd. Degenen die nu nog geloven dat de klimaatopwarming een ver-van-mijn-bedshow is, mogen het gaan uitleggen aan de mensen in Luik, Verviers, Spa, Limburg. De klimaatopwarming komt angstaanjagend dichtbij. Het is dan ook de hoogste tijd om de oplossingen uit te rollen.

 

Namens mijn fractie wil ik besluiten met een groot woord van dank aan alle hulpdiensten die momenteel het beste van zichzelf geven in de getroffen gebieden.

 

02.10  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Monsieur le premier ministre, madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses. Il faudra effectivement énormément de moyens. J'entends qu'il y a un besoin de sacs de sable à très court terme. La protection civile nous dit que ce n'est plus de son ressort et qu'il faudra rediscuter des compétences des services publics de sécurité dans notre pays.

 

Tirons les leçons de cette catastrophe en matière de services publics. Les fonctionnaires locaux et provinciaux et les pompiers sont présents aujourd'hui et on voit qu'il sont utiles! Quand il n'y a pas de catastrophe, on parle d'austérité mais on voit aujourd'hui qu'ils sont nécessaires.

 

Monsieur le premier ministre, vous avez raison de faire le lien avec les études du GIEC. Il y a un problème et ce n'est pas un hasard. Il y a un problème de réchauffement climatique. La nature est épuisée à cause de notre système économique et cela nous revient en plein figure aujourd'hui. Il faut prendre des mesures urgentes, quel qu'en soit le prix.

 

02.11  Michel De Maegd (MR): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, madame la ministre, le cataclysme se confirme de minute en minute: après Verviers, Theux, Pepinster, Spa, Huy, Marchin, Angleur, pour ne citer qu'elles, c'est maintenant la ville de Liège qui appelle les résidents qui le peuvent à quitter la ville. C'est dramatique, chers collègues.

 

Au nom de mon groupe, je pense d'abord, avec une immense émotion, aux familles des cinq premières victimes qui ont tragiquement perdu la vie. Les mots sont dérisoires, bien sûr, mais je leur adresse notre plus profonde sympathie. Je pense aussi aux milliers de personnes sinistrées. Vous avez raison, monsieur le premier ministre, pour beaucoup, ce sont les souvenirs et le labeur d'une vie qui sont engloutis.

 

Monsieur le premier ministre, madame la ministre de l'Intérieur, la priorité actuelle est bien sûr de mettre les habitants en sécurité. Notre gratitude va à nos militaires, à nos pompiers, à la Protection civile, aux policiers qui sont à pied d'œuvre. Ensuite, viendra la décrue et le terrible constat des dégâts, et puis bien sûr le débat sur les mesures à prendre dans le cadre du réchauffement climatique.

 

L'État fédéral doit - c'est évident - prêter main forte aux communes, aux provinces, à la Région wallonne. C'est dans l'adversité que la devise nationale prend tout son sens. C'est dans l'adversité que, plus que jamais, l'union fait la force. Je suis soulagé d'apprendre, madame la ministre, que la phase nationale d'urgence a été déclenchée.

 

02.12  Mélissa Hanus (PS): Monsieur le premier ministre, madame la ministre, je constate que le gouvernement déploie tous les militaires secouristes, hommes et femmes, et tous les moyens nécessaires pour faire face.

 

Je tiens à saluer le courage des citoyens, les élans de solidarité fondamentaux entre voisins, habitants qui ouvrent leurs portes pour accueillir les familles sans logement. On peut vraiment dire que, face aux crises que nous traversons depuis un an, la solidarité est une valeur qui reste ô combien essentielle. Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van Sander Loones aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De budgettaire tijdbom" (55001862P)

03 Question de Sander Loones à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La bombe à retardement budgétaire" (55001862P)

 

03.01  Sander Loones (N-VA): Bakken en bakken regen, noodweer, gigantische overstromingen, huizen die instorten en mensen die overlijden: het drama is enorm. Het noodweer zorgt echt voor een gigantische ravage. De N-VA-fractie wil haar steun uitspreken aan de slachtoffers en enorm veel dank betuigen aan iedereen die helpt, alle hulpverleners, de brandweer, de civiele bescherming en de militairen, ook dank aan de lokale besturen die in dezen toch ook een enorm belangrijke rol en functie vervullen.

 

Mijnheer de premier, het is een lang jaar geweest. We hebben met corona veel ellende gezien, maar het lijkt alsof die ellende niet stopt. Dinsdag kregen we nog het rapport binnen van het Monitoringcomité. Onze topambtenaren zeggen dat het niet goed zit. De begroting kleurt dieprood door corona met een aantal uitgaven, maar het probleem zit veel dieper dan dat. De vergrijzing komt eraan. Er zijn nog altijd veel te weinig mensen aan de slag, vooral in Wallonië en Brussel. De kerncentrales worden gesloten, wat zal zorgen voor een extra factuur. Er zijn echt problemen met de begroting en we kunnen niet wachten. We zouden daar actief mee aan de slag moeten gaan. Vroeger was het ook zo en werden de begrotingsbesprekingen in juli opgestart. Groot is echter onze verbazing om te vernemen dat dit nu niet het geval zal zijn. Uw regering plant de begroting pas eind september door te praten. Wij denken oprecht dat dit te laat is. Het zag er een aantal maanden anders uit. In het Parlement gonsde het van de geruchten dat u zou komen met een zomerdeal, met een reeks sociaal-economische hervormingen. Helaas hebt u die deal niet kunnen forceren.

 

U zit nu al negen jaar in de cockpit van de regering als vice-eerste minister en hebt dus heel wat ervaring. Vindt u het echt verstandig om te wachten tot september om dan pas met de begroting aan de slag te gaan?

 

Mevrouw De Bleeker krijgt de plannen niet te zien van minister van Pensioenen mevrouw Lalieux, noch van minister van Arbeid de heer Dermagne. Krijgt u die plannen nu wel al te zien?

 

03.02 Eerste minister Alexander De Croo: Mijnheer Loones, laat mij beginnen met te zeggen dat ik uw bezorgdheid deel met betrekking tot de duurzaamheid van onze overheidsfinanciën. Het is een bezorgdheid van ons allemaal.

 

We komen uit een economische orkaan, dat heeft u ook aangegeven. Omdat alle overheden in ons land samen aan hetzelfde zeel getrokken hebben, zijn we erin geslaagd om ons economische weefsel en onze welvaart zo goed mogelijk te behouden. Deze aanpak was nodig. Deze aanpak was verschillend van de aanpak van de financiële crisis. Van de financiële crisis van 2008 hebben we zeven jaar lang de gevolgen gedragen. Het heeft zeven jaar geduurd vooraleer onze welvaart opnieuw op het niveau haalde van voor die crisis. Dankzij de aanpak van de regeringen van ons land zullen we bij het begin van volgend jaar opnieuw op hetzelfde niveau van welvaart staan als voor het uitbreken van de gezondheidscrisis.

 

Dat is belangrijk, want het is het economische weefsel dat ervoor zorgt dat men opnieuw groei kan creëren, dat mensen een job hebben, dat een overheid inkomsten heeft en men kan vermijden dat een overheid teveel uitgaven zou hebben. Net zoals het economische herstel een collectieve inspanning was, zal ook het terugdringen van het tekort en onze schuld een collectieve inspanning zijn van alle regeringen in ons land.

 

De federale overheid zal daarin zeker haar verantwoordelijkheid nemen. U kent zeer goed de inhoud van ons regeerakkoord. Er is een vaste inspanning van 0,2 % van het bbp dat elk jaar afgesproken is. Daarboven komt er een variabele inspanning die afhankelijk is van het economische herstel en van de economische groei.

 

U volgt de nationale politiek toch ook al een hele tijd. U weet zeer goed dat allerlei werkgroepen aan de slag gaan van zodra de cijfers van het Monitoringscomité beschikbaar zijn. Op die manier gebruiken wij exact dezelfde methoden als voorgaande regeringen. Beslissingen over hervormingen om bijvoorbeeld meer mensen aan de slag te krijgen of om de budgettaire uitgaven van onze overheden onder controle te krijgen en te houden, vinden plaats tijdens de maanden augustus en september. Het indienen van de begroting moet op 15 oktober plaatsvinden.

 

Qua timing gebruiken wij absoluut geen andere methode dan die van de voorgaande regeringen. Ik deel uw bezorgdheid met betrekking tot de duurzaamheid van onze overheidsfinanciën, maar de bezorgdheid dat wij trager in gang zouden schieten dan de voorgaande regeringen is helemaal niet correct.

 

03.03  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, u hebt toch ook deel uitgemaakt van regeringen die er wel in geslaagd zijn om in de zomer te werken. De taxshift en de jobdeal zijn beslist in de zomer.

 

Uw paars-groene regering is bij haar start in de val is getrapt. Het is te snel moeten gaan en op het einde is er wat broddelwerk geweest, zeker wat betreft de begroting. We hebben het debat gevoerd over dat halve A4-tje dat op niets leek. Ik vind het jammer dat u daaruit geen lessen trekt en dat u nu opnieuw in diezelfde val trapt. U weet dat die begroting er op 15 oktober moet liggen. Waarom neemt u niet de tijd om dat goed voor te bereiden? U weet toch ook dat het broddelwerk wordt als belangrijke beslissingen op het laatste moment moeten worden genomen.

 

U hebt de kans om de fouten van bij de start van uw regering recht te zetten, maar dat doet u niet. Dat is jammer, want u mist niet alleen een kans, u mist vooral de kans om ambitie te tonen. U hebt echt een geloofwaardigheidsprobleem. Volgens de Nationale Bank zit uw begroting er 4 miljard naast. De Europese Commissie zegt dat de staatsschuld eerder zal stijgen, terwijl u doet alsof die zal dalen. Volgens de Vergrijzingscommissie zal de piek in de vergrijzing door uw maatregelen nog 10 jaar langer zal duren. Kijk naar het sociaal akkoord. Uw staatssecretaris van Begroting zegt zelfs dat ze niet weet hoeveel dat akkoord kost, maar ze zet er wel haar handtekening onder. Wij verwachten beter, wij verwachten meer ambitie van deze regering en alle belastingbetalers horen dat respect te krijgen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Questions jointes de

- François De Smet à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La situation sanitaire à la veille du Comité de concertation" (55001855P)

- Catherine Fonck à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La situation sanitaire à la veille du Codeco et la progression des variants" (55001869P)

- Florence Reuter à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les perspectives en vue du prochain Codeco" (55001872P)

- Nawal Farih à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La situation par rapport au coronavirus" (55001873P)

- Maggie De Block à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le pronostic concernant le Codeco de demain consacré à la situation par rapport au coronavirus" (55001876P)

- Peter De Roover à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures de lutte contre le coronavirus" (55001868P)

04 Samengevoegde vragen van

- François De Smet aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De gezondheidssituatie daags voor het Overlegcomité" (55001855P)

- Catherine Fonck aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De gezondheidssituatie daags voor het Overlegcomité en de opmars van de varianten" (55001869P)

- Florence Reuter aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De vooruitzichten voor het volgende Overlegcomité" (55001872P)

- Nawal Farih aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De coronasituatie" (55001873P)

- Maggie De Block aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De vooruitblik op het Overlegcomité van morgen i.v.m. de coronasituatie" (55001876P)

- Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De coronamaatregelen" (55001868P)

 

04.01  François De Smet (DéFI): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, comme tout le monde, j'ai d'abord une pensée pour les victimes des terribles inondations qui secouent notre pays et pour toutes les forces de sécurité civile qui leur viennent en aide.

 

Hélas, à côté de cette catastrophe, nous devons continuer à faire front aussi contre le covid. La menace d'une quatrième vague se précise dans le monde entier, chez nos voisins, et donc chez nous. En France, le président Macron vient d'annoncer des mesures drastiques, dont la vaccination obligatoire du personnel soignant et l'obligation de présenter un pass sanitaire pour une série d'activités. Les Pays-Bas ont ordonné une fermeture partielle de l'horeca et interdisent les spectacles. Les hôpitaux britanniques reportent les soins non urgents. Des destinations de voyage prisées par nos compatriotes, comme l'Espagne et le Portugal, repassent en rouge.

 

Et en Belgique? En Belgique, on regarde les chiffres de vaccination. On se dit qu'on fait pour une fois partie des bons élèves – ce qui est vrai – et nous y trouvons des motivations pour ne pas faire grand chose pour l'instant. Nous réfléchissons à l'obligation vaccinale du secteur soignant en nous donnant le temps.

 

Je crains sincèrement que cet attentisme ne soit une erreur et qu'il y ait urgence. Le très contagieux variant delta circule chez nous et sera dominant, s'il ne l'est déjà. Les contaminations sont en forte hausse et on ne voit pas comment cette courbe exponentielle qui débute pourrait ne pas se traduire par une hausse des hospitalisations si nous ne parvenons pas à vacciner un grand nombre d'indécis.

 

Que prévoit le gouvernement si la situation venait à s'aggraver? Existe-t-il un plan? Pourrons-nous enfin éviter des fermetures de secteurs entiers? Envisagez-vous la possibilité de recourir à un pass sanitaire étant donné la proportion de personnes vaccinées chez nous?

 

S'agissant de la vaccination obligatoire des soignants, j'ai entendu la décision des ministres de la Santé d'opter pour une meilleure sensibilisation pour l'instant. Comment aller plus loin que ce qu'on ne fait déjà? Qu'en est-il du plan d'action commun qui a été annoncé? Que répondre aux hôpitaux qui demandent de passer à une étape supérieure? Ne faudrait-il pas être plus assertif, à tout le moins pour le personnel des maisons de repos et de soins qui fréquente un public particulièrement exposé et dont le taux de vaccination n'est pas optimal?

 

04.02  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, c'est vrai qu'il existe une crise dans la crise rendant la situation encore plus terrible, avec le déluge et toutes les personnes sinistrées. Néanmoins, le covid-19 est toujours bien présent avec des indicateurs qui montrent une circulation du virus importante. Ce qui se passe dans le fond est très prévisible, car on suit l'évolution de la situation du variant delta depuis plusieurs semaines. Ce variant présente un risque de transmission de 50 % plus élevé qu'un virus, plus virulent avec 2,5 fois plus d'hospitalisations selon les données internationales. C'était évidemment attendu.

 

Eu égard à ce qui précède, nous sommes de nouveau en retard, alors que nos lignes de défense auraient pu et auraient dû être renforcées depuis plusieurs semaines. C'est le cas pour la vaccination, où l'on se doit de poser un certain nombre de questions. De fait, 600 000 personnes de plus de 45 ans n'ont toujours reçu aucune dose de vaccination alors qu'on sait qu'elles sont les plus fragiles face à ce variant delta. On monte à un million de personnes sans aucune dose de vaccin quand on intègre également les personnes avec des facteurs de comorbidité. En la matière, je pense qu'il est possible de convaincre encore plus et encore mieux. Quelles actions peuvent-elles être réalisées en termes de proximité pour aller à la rencontre de ces personnes toujours pas vaccinées et pourtant très fragiles?

 

Il en est de même pour freiner les contaminations. Trouvez-vous normal qu'il y ait un manque de dépistage, alors que des personnes devraient se faire tester au retour de zones rouges ou après avoir été en contact avec des personnes positives? En termes de traçage, on ne recherche toujours pas les fameux super-contaminateurs, qui sont pourtant à l'origine de 80 % des contaminations. Le constat est le même concernant l'effectivité de l'isolement des positifs. Enfin, à propos de la ventilation, la rentrée des classes avec des enfants non vaccinés sera cruciale. Tout l'enjeu réside dans le fait de déployer les mesures de ventilation en urgence dans les écoles et dans les crèches. On est capables de maîtriser l'épidémie. Quelles sont vos actions? Il y a trop de tergiversations entre les niveaux de pouvoir.

 

04.03  Florence Reuter (MR): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, le Codeco est reporté de quelques jours et c'est bien normal au vu des circonstances. Nous sommes évidemment tous solidaires des victimes de cette situation dramatique.

 

Le Comité de concertation aura lieu dans quelques jours. C'est vrai, nous nous attendions sans doute à des assouplissements, voire à la suppression de certaines restrictions destinées à combattre la propagation du virus. L'enthousiasme diminue fortement au vu des chiffres, de l'augmentation du nombre de nouvelles contaminations et face à l'inquiétude générée par ce variant delta.

 

D'autres pays, les Pays-Bas notamment ou la France, ont décidé de serrer la vis et prennent des mesures drastiques. Le cas de la France est assez parlant puisqu'il sera bientôt interdit, sans pass corona, d'entrer dans un restaurant, dans un café mais aussi dans des lieux de loisirs ou culturels et cela, dès douze ans et dès le mois d'août. C'est effectivement extrêmement drastique. L'inquiétude chez nous gagne du terrain face à ces mesures chez nos voisins.

 

Mes questions sont assez simples et portent sur trois volets spécifiques. Premièrement concernant les voyages, il semble que les contrôles des voyageurs soient insuffisants. Selon le commissaire corona, seulement un voyageur sur trois respecterait vraiment les exigences que ce soit la vaccination, un test négatif ou une preuve de guérison. Ces contrôles vont-ils être renforcés?

 

Deuxièmement, à propos du pass corona, un accord devait intervenir sur les événements de grande ampleur. La norme de 5 000 à 10 000 personnes à l'extérieur était citée. Ces chiffres sont-ils toujours d'actualité? Me confirmez-vous qu'il ne faudra pas de pass corona pour l'horeca comme c'est le cas en France, en Grèce ou en Autriche?

 

Enfin, concernant le vaccin obligatoire pour le personnel soignant, chez nous, 73 % du personnel soignant sont partiellement vaccinés. La vaccination sera-t-elle obligatoire? Le ministre de la Santé annonçait récemment qu'il n'était pas question de la rendre obligatoire et évoquait plutôt un plan d'action. Qu'en sera-t-il? L'obligation reste-t-elle de mise si vraiment les résultats escomptés ne sont pas là?

 

04.04  Nawal Farih (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, wij hebben een tijd gekend met meer gemoedsrust bij de burgers, omdat er een daling was in de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames. Wij zien nu echter toch wel een stijging in de buurlanden. Men voelt ook dat onze mensen zenuwachtig worden en dat het niet alleen bij politici leeft maar ook bij onze burgers.

 

Ik zie vandaag dat er helaas nog steeds onduidelijkheden zijn met betrekking tot reizen. Wij hebben gezien dat jongeren terugvlogen in een vol vliegtuig naar ons land. Het is dan normaal dat de mensen zenuwachtig worden en helemaal niet meer weten hoe het juist zit met die coronapas en de regels daaromtrent.

 

Ik vind het jammer dat in de pers de schuld steeds bij de jongeren wordt gelegd. Soms moeten wij ook naar onszelf durven te kijken en moeten wij zelf durven in te zien dat de regels misschien niet zo duidelijk zijn voor iedereen, mijnheer de eerste minister en mijnheer de minister. Ik zie u neen schudden, maar het is wel zo dat die jongeren zijn teruggevlogen ondanks een coronapaspoort, dat normaliter zou moeten functioneren.

 

Begrijp mij niet verkeerd, onverantwoord gedrag moet worden veroordeeld, maar wij moeten als beleidsmakers natuurlijk een kader voorzien dat voor iedereen duidelijk is en dat ervoor zorgt dat iedereen de regels kan volgen zonder verwarring. Het virus mag en kan geen platform meer krijgen in ons land.

 

Hoe zult u ervoor zorgen dat alle burgers op een duidelijke en volledige manier geïnformeerd worden over de regels en verplichtingen bij het reizen? Is er sprake van wijzigingen betreffende regels voor reizen op korte termijn?

 

04.05  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, mijnheer de minister, wij begrijpen dat het Overlegcomité is uitgesteld, want eerst en vooral moet alle hulp en aandacht gaan naar de mensen die door de overstromingen getroffen zijn. Zelfs als het stopt met regenen, kan het waterpeil immers nog blijven stijgen.

 

Dat de bijeenkomst van het Overlegcomité is uitgesteld tot volgende week, is misschien geen slechte zaak, aangezien we dan over nog meer cijfers zullen beschikken over de evolutie van het aantal besmette mensen en vooral ook het aantal gehospitaliseerde mensen. Dat laatste aantal blijft staan op gemiddeld 17 per dag en stijgt voorlopig niet. Ook het aantal overlijdens stijgt niet.

 

Desalniettemin moet er volgens mij een signaal naar de bevolking gaan om te verduidelijken dat het nog altijd nodig is om het gedrag aan te passen, of het nu in ons land of in het buitenland is. Zelfs wie gevaccineerd is, moet voorzichtig blijven en weten dat het virus nog altijd circuleert.

 

Goed nieuws is dat vorige week een week zonder coronaoverlijdens was. Wij hopen dat het zo blijft.

 

Met de vaccinaties gaat het tot nu toe de goede kant op. Vaccineren werkt, dat weten we, en kan levens redden, net als met vaccinaties tegen andere aandoeningen. De kwestie is dat de virusverspreiding minder kans moet krijgen. Het blijft dus van het grootste belang om mensen, al dan niet werkzaam in de zorg, aan te moedigen om zich te laten vaccineren.

 

Ondertussen is de vakantieperiode aangebroken en kijken mensen uit naar reizen. Reizen mag, maar ook wie reist, moet zijn gedrag aanpassen. Best duikt men dus niet meteen in een bomvolle discotheek. Drukke plaatsen worden best vermeden. De basisregels moeten ook in het buitenland toegepast worden. Wie terugkeert, moet eveneens vermijden de regels niet te volgen.

 

Mijn vragen zijn de volgende. Welke assiette zal er op het Overlegcomité op tafel liggen? Zullen reizigers meer gecontroleerd worden, zoals in het buitenland, via tests of via attesten? Blijft reizen binnen de Europese Unie mogelijk met het coronacertificaat in de Corona Safe Pass, waarbij reizigers kunnen aantonen dat zij ofwel volledig gevaccineerd zijn, ofwel al één vaccinatie hebben gekregen en daarnaast een negatieve test kunnen voorleggen? Er doen geruchten de ronde over een covidticket voor zowel kleine als grote evenementen. Kunt u dat toelichten?

 

04.06  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de eerste minister, het aantal besmettingen stijgt en het virus wint aan kracht. Ik heb het dan niet alleen over het coronavirus, maar ook over het paniekvirus. Wij moeten stilaan de vraag stellen of wij de criteria voor de beoordeling en de vaststelling van het beleid niet voortdurend aan het verschuiven zijn. Op een bepaald ogenblik zijn er heel terecht zeer drastische maatregelen genomen, omdat de draagkracht van ons gezondheidssysteem in het gevaar kwam en dan moeten alle lichten op rood springen.

 

Ik heb echter de indruk dat de maatstaf voor maatregelen opschuift in het Parlement en ook in een aantal buurlanden. Het is vanzelfsprekend dat wij het virus misschien nooit helemaal weg zullen krijgen en dat wij ons zullen moeten instellen op een nieuwe situatie waarin de gezondheidszorg in staat moet zijn om de passende zorg te kunnen bieden. Ik raad iedereen een zeer interessant artikel in Het Laatste Nieuws van vandaag aan met infectioloog van der Hilst, een Nederlander, die soms de vrijheid neemt om wat vrijpostiger te zijn en die ook waarschuwt voor het paniekvirus. Hij herinnert bijvoorbeeld aan hoe gevaarlijk de beslissing om de terrassen te heropenen werd genoemd en dat zij rampzalige gevolgen zou hebben, maar dat hebben wij niet gezien.

 

De vaccinatie is de grote maatstaf die wij moeten gebruiken. Ik wil er op wijzen dat ik hoop dat men bij eventuele beslissingen ook rekening zal houden met de verschillen tussen de diverse regio's, want het zou nogal sterk zijn dat maatregelen zouden worden genomen omdat de ene regio ver achter blijft op de andere. Vlaanderen scoort wellicht wereldwijd het best in de vaccinatiecijfers. Dat is de enige weg waar iedereen zich op moet concentreren. Laat ons ons alstublieft hoeden voor het nog meer stimuleren van het paniekvirus.

 

04.07  Alexander De Croo, premier ministre: Madame la présidente, chers collègues, je vous remercie pour vos questions. Comme vous l'avez entendu, la décision a été prise de reporter le Comité de concertation. Cette décision est basée sur les inondations extrêmes que nous connaissons dans une grande partie du pays. Cela ne nous empêche pas de dresser ici un diagnostic de la situation épidémiologique et de regarder quels devraient être les sujets à aborder la semaine prochaine.

 

Que voyons-nous? Un peu partout, le taux de contamination augmente. Il est clair qu'on connaît une poussée du variant delta dans notre pays. Nous le voyons aussi dans d'autres pays. C'est le cas partout en Europe. En Belgique, on estime aujourd'hui qu'il représente plus ou moins 66 % des contaminations. Oui, il est déjà dominant pour l'instant.

 

La vraie question est celle-ci: est-ce alarmant? Non. Je voudrais donner quelques arguments.

 

D'abord, cela ne se traduit pas par une augmentation des hospitalisations. On voit que le taux d'hospitalisation reste à un niveau très bas et que le taux d'occupation dans nos unités de soins intensifs a fortement baissé, et continue à le faire.

 

Ensuite, notre effort de vaccination est vraiment exemplaire. Si on regarde la population adulte, aujourd'hui, 82 % d'adultes dans notre pays ont reçu une première protection et 56 % d'adultes sont complètement protégés. Dans l'Union européenne, aujourd'hui, aucun pays ne fait mieux que nous quand on réunit ces deux éléments. Toutes les études nous montrent qu'actuellement, tous les vaccins que nous utilisons nous protègent contre ce nouveau variant.

 

Enfin, notre effort de vaccination est rapide mais aussi de haute qualité. Nous avons procédé à l'identification de ce qu'on appelle les personnes présentant des comorbidités d'une manière très détaillée, et peu de pays ont pu le faire comme nous.

 

Nous suivons la situation de jour en jour, mais vu la situation actuelle, avec tout ce que l'on voit et tout ce que l'on sait, il n'y aucune raison d'être alarmiste.

 

Niettemin moet de heropflakkering van het aantal positieve gevallen ons aanzetten tot enige voorzichtigheid. Ze moet ons duidelijk maken dat er op bepaalde plaatsen een zeker risico bestaat zolang niet het overgrote deel van onze bevolking volledig beschermd is. Ik denk dat het stilaan overduidelijk wordt dat volledige vaccinatie de uitweg is, en dat er in ons land, in tegenstelling tot in andere landen, geen bijkomende drastische maatregelen nodig zijn om mensen te motiveren om zich te laten vaccineren. De vaccinatiebereidheid is in ons hele land bijzonder hoog en dat lijkt me onze beste garantie om de pandemie te verslaan.

 

Wat het Overlegcomité van volgende week betreft, denk ik denk dat wij voor een voorzichtige aanpak zullen gaan. Laten we immers niet vergeten dat wij, in tegenstelling tot sommige andere landen in de voorbije weken, geen al te verregaande versoepelingen hebben doorgevoerd. Met betrekking tot het nachtleven en voor zeer grote evenementen zijn wij bijzonder voorzichtig gebleven. In andere landen moet men nu maatregelen nemen omdat er daar versoepelingen gebeurd zijn die wij niet hebben doorgevoerd, omdat we de nodige voorzichtigheid wilden betrachten op grond van de toenmalige vaccinatiegraad.

 

Wat volgende week betreft, zie ik dus niet in waarom wij nieuwe beperkingen zouden invoeren als blijkt dat er geen invloed is op het aantal hospitalisaties. Het is echter duidelijk dat we momenteel voorzichtig moeten blijven met het invoeren van verdere versoepelingen.

 

Het is in mijn ogen overduidelijk dat we goed moeten controleren of de verdedigingslinies die we hebben in de praktijk volstaan. Er is gesproken over het reizen en de minister van Binnenlandse Zaken heeft heel duidelijk aangegeven dat we ervoor moeten zorgen dat de controle veel effectiever verloopt. Wat grote evenementen betreft, moeten we lessen trekken uit wat er gebeurd is in andere landen, met het oog op veiligheidsmaatregelen die we kunnen nemen om zulke evenementen veilig te laten plaatsvinden.

 

Tot slot wil ik u herinneren aan drie grote basisregels. Zorg er ten eerste voor om voldoende afstand te houden van andere mensen. Zorg er ten tweede voor een mondmasker te dragen. Zorg er ten derde voor dat er binnen voldoende ventilatie is. Die regels gelden in ons land en ze gelden evenzeer als we naar het buitenland reizen.

 

04.08  Frank Vandenbroucke, ministre: Madame la présidente, chers collègues, évidemment, nos pensées aujourd'hui dans ce Parlement vont vers les victimes des conditions climatiques extrêmes. Je peux vous dire que les collaborateurs du SPF Santé publique coordonnent l'aide médicale urgente et fournissent une assistance psychologique aux familles touchées. C'est une crise grave et, dans de tels moments, il est un peu surréaliste de débattre d'autres sujets.

 

Je reviens toutefois aux questions qui ont été posées. En ce qui concerne l'épidémie, le nombre de nouvelles infections est en train d'augmenter fortement. Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital a diminué pendant trois mois mais il semblerait qu'il y ait actuellement le début d'une légère augmentation. Le nombre de lits occupés a diminué aussi très fortement. Là aussi, cette diminution semble s'arrêter. Cela devra être vérifié dans les prochains jours, comme l'a dit le premier ministre.

 

Toutes nos données indiquent une circulation du virus très importante et, bien que cette résurgence semble toucher principalement les jeunes, si cette tendance à la hausse se poursuit, la probabilité que les personnes fragiles, non ou partiellement vaccinées soient également touchées va augmenter.

 

Mevrouw Farih, laat mij ook iets zeggen over de jongeren, want u zei dat we hen niet de schuld mogen geven. Dat is echt niet de benadering die we nodig hebben want het gaat hier niet over schuld. De circulatie van het virus is wel zeer sterk bij kinderen en jongeren. Dat is geen kwestie van schuld, dat is een vaststelling. We moeten hen dus helpen.

 

Als het mobiele testteam van de Universiteit Antwerpen bij preventieve screenings van jongeren die op jeugdkamp vertrekken blijft vaststellen dat één op twee besmet is, dan is dat geen beschuldiging. Daarmee wijst men niemand met de vinger. Men weet dan echter wel dat het verstandig is om kinderen te laten testen voor ze op jeugdkamp vertrekken. Je helpt ze daarmee en je stelt de ouders gerust. Ik pleit daar echt voor. Dat heeft echter niets met schuld te maken.

 

Men doet dat nu overigens op grote schaal in Kortrijk. De betrokken kinderen en jongeren zijn daar zeer tevreden over. Laten we dus geen debat voeren over schuld. Dit virus heeft niets te maken met de schuld van mensen, het is een vijand die we moeten verslaan.

 

La course entre le virus et la vaccination est loin d'être gagnée. Il faut donc poursuivre l'effort de vaccination en vaccinant aussi les jeunes – c'est très important –, mais aussi en ralentissant dans la mesure du possible la circulation du virus. Cela signifie qu'il nous faut rester prudents dans nos comportements quotidiens, et très prudents dans nos décisions politiques.

 

Comme le premier ministre l'a dit, il n'est pas nécessaire d'annoncer des mesures drastiques. Il faut prendre les libertés que nous avons actuellement au sérieux. Il faut les sécuriser en renforçant nos lignes de défense. Les éléments de ce débat ont été dits: renforcer les contrôles autour des voyages, renforcer les contrôles des mesures de quarantaine et d'isolement, renforcer les tests préventifs pour les jeunes qui partent en camps. Ces efforts doivent se faire à tous les niveaux.

 

Nous devons renforcer nos efforts au niveau fédéral. Les Communautés et les Régions doivent renforcer leurs efforts pour ce qui concerne les contrôles des quarantaines et des isolements. Les pouvoirs locaux ont aussi du travail sur la planche. Je sais que ce n'est pas facile, et le dire aujourd'hui est délicat.

 

En ce qui concerne la vaccination, madame Reuter, je n'ai pas dit qu'il y aurait une vaccination obligatoire. Les ministres de la Santé de ce pays ont ensemble décidé de lancer une vraie action commune à tous les niveaux pour atteindre une norme vaccinale imposant à tous les prestataires de soins d'être vaccinés.

 

Mais l'action doit être immédiate, car il est facile de dire, comme les institutions le disent, que nous devons obliger la vaccination. C'est un peu facile, car cela prendra beaucoup de temps. Je ne suis pas contre cette mesure, mais cela requiert une concertation, une certaine assise, du temps. Cela peut être l'étape finale d'un processus, mais il faut alors de l'action immédiatement et encore davantage d'information et de sensibilisation, tout comme de la transparence.

 

J'estime, tout comme les ministres de la Santé des entités fédérées, que tous les établissements de soins doivent être invités à rendre publique la couverture vaccinale de leur personnel. Il ne s'agit pas ici seulement des salariés, mais aussi des médecins indépendants notamment dans les hôpitaux. Il y a en effet des indépendants dans tous les secteurs, notamment au niveau des services ambulatoires.

 

Il est plus compliqué de rendre obligatoire la vaccination. Il est préférable de sensibiliser, d'informer, d'assurer une transparence positive pour encourager toutes les institutions à fournir un effort maximal. Pour ce faire, nous devons procéder par étape.

 

Cela étant dit, actuellement, ce qui importe le plus, c'est de se faire vacciner, quel que soit le groupe d'âge auquel on appartient, et de continuer à faire preuve de la plus grande prudence dans nos comportements quotidiens pendant encore longtemps.

 

La présidente: Monsieur le ministre, j'attire ici votre attention sur le fait que, vu l'importance du sujet, je vous ai permis de dépasser votre temps de parole.

 

04.09  François De Smet (DéFI): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, j'avoue être quelque peu désarçonné par vos réponses. D'un côté, M. le premier ministre nous apporte une réponse rassurante. De l'autre, M. le ministre de la Santé nous répond d'une manière un peu plus angoissante. Nous avons beau être habitués, cela reste déconcertant.

 

Monsieur le premier ministre, vous déclarez que nous assistons à 66 % de contaminations au variant Delta, mais que ce n'est pas encore grave. Cela m'inquiète, car nous connaissons le mécanisme de cette épidémie depuis le début: avant chaque envolée exponentielle, nous traversons une période calme qui ne se traduit pas encore par une hausse des hospitalisations. Le vaccin nous protège contre les formes graves, mais il me semble que les jeunes, notamment, ne se rendent pas compte qu'il ne protège pas contre la maladie elle-même, contre le covid long, lequel est très invalidant. Or nous n'en sommes pas protégés aujourd'hui.

 

Je ne suis pas préoccupé par le taux de vaccination global, puisqu'il est bon, mais par son taux encore faible en certains endroits. Je reviens avec mon histoire de maisons de repos et de soins: à Bruxelles, il reste 35 à 40 % du personnel de ces établissements qui ne sont pas vaccinés. Si vous y additionnez le variant Delta, nous courons à la catastrophe.

 

Enfin, je ne comprends pas pourquoi nous tergiversons autour de la vaccination obligatoire. Qui d'autre que le pouvoir politique peut l'imposer? Si nous attendons, monsieur Vandenbroucke, que tout le monde soit d'accord, nous n'y arriverons pas! Pourquoi est-il si difficile dans ce pays de parvenir à une vaccination obligatoire dans certains secteurs, alors qu'il semble si facile d'imposer la contrainte pour des confinements? Il y a là quelque chose d'irrationnel. Je vous remercie.

 

04.10  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le premier ministre, si vous me le permettez, je voudrais attirer votre attention sur la manière dont vous mettez en exergue les indicateurs hospitaliers et ceux d'entrée en soins intensifs. Ils sont toujours tardifs!

 

Permettez-moi aussi de vous rappeler que le vaccin n'est pas une arme absolue. C'est clairement démontré. Ce sont le vaccin et l'ensemble des autres lignes de défense qu'il faut pouvoir renforcer.

 

"Ne pas s'alarmer", c'est ce que nous avons beaucoup trop entendu voici dix-huit mois. Je préfère, et de loin, une vigilance extrême envers tous les indicateurs précoces et, en même temps, le besoin et la nécessité de renforcer nos lignes de défense. Elles sont plurielles. Chacune d'entre elles doit être consolidée. Voilà la manière dont nous maîtriserons les contaminations. De la sorte, nous éviterons de nous retrouver dans ce confinement que nous avons connu trop longtemps. Ensemble, je pense que nous y parviendrons, mais tous les niveaux de pouvoir doivent se mobiliser et poursuivre en ce sens. Je vous remercie.

 

04.11  Florence Reuter (MR): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses.

 

Monsieur le premier ministre, vous êtes prudent mais rassurant. Il importe de l'entendre. En tant que libérale, c'est un discours que j'apprécie personnellement. Je préfère effectivement inciter et encourager plutôt que contraindre. Je crois que c'est une valeur que nous partageons entre libéraux. Il est important de rester prudent et vigilant, de continuer à sensibiliser pour que la vaccination devienne la norme, mais sans imposer des mesures trop difficiles à supporter.

 

Monsieur le ministre de la Santé, je n'ai rien dit d'autre. Je voulais plus de détails sur ce fameux plan d'action, qui n'est pas de rendre simplement le vaccin obligatoire pour le personnel soignant mais d'y arriver d'une façon que vous avez très bien expliquée. Nous nous sommes peut-être mal compris, mais nous sommes sur la même longueur d'onde. Selon moi, une bonne sensibilisation ainsi que le maintien des mesures de prudence permettront d'obtenir la confiance de la population. On a déjà réussi à l'obtenir avec ces chiffres très positifs de vaccination.

 

04.12  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de premier, ik wil u in elk geval bedanken voor uw antwoord. Het getuigt van stabiliteit en we moeten inderdaad voorzichtig blijven om onszelf te beschermen.

Mijnheer de minister, ik wil nog even terugkomen op uw betoog over schuld. Ik vind het jammer dat u mijn pleidooi voor een sterker beschermend kader bij het reizen eigenlijk herleidde tot een verhaal over schuld. Als we zorgen voor meer controles, een sterker kader en een beter beleid, dan zitten er natuurlijk geen besmette feestende jongeren op een vol vliegtuig naar België. Het gaat erom een sterk beleid te voeren, niet om met een beschuldigende vinger te wijzen naar bepaalde doelgroepen.

 

04.13  Maggie De Block (Open Vld): Mijnheer de premier, mijnheer de minister, het is een positief signaal dat ook de jongere mensen gevaccineerd zullen kunnen worden. Alleen door zoveel mogelijk mensen te vaccineren en door de maatregelen te blijven respecteren en voorzichtig te blijven, zullen wij het virus kunnen verslaan. Dat zal een inspanning vergen gedurende meerdere jaren. Dat geldt trouwens voor de hele wereld en niet alleen voor ons land, al lijkt dat soms zo. We hebben intussen al veel geleerd, maar we moeten blijven volhouden om het virus te verslaan.

 

04.14  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, ik heb in uw antwoord gehoord dat u het juiste criterium wenst te hanteren, namelijk de draagkracht van ons gezondheidssysteem. Daar hebt u gelijk in, zo moeten we het aanpakken.

 

Het staat iedereen natuurlijk vrij om zich te laten vaccineren. Ik heb alle begrip voor vrije keuzes, maar het is wel degelijk cijfermatig aangetoond dat die vaccins een cruciaal verschil maken. Dat kan moeilijk ontkend worden. In het zeer goed georganiseerde proces van vaccinatie, waarbij de bevolking een grote vaccinatiebereidheid getoond heeft, bestond het aandeel van de federale overheid natuurlijk uit het voorzien in vaccins. Juist dat onderdeel van het proces heeft echter het minst goed gelopen. Het zijn vooral de lokale besturen en de Vlaamse overheid die mogen tekenen voor dit succes. Ik ben dan ook heel trots dat Vlaanderen op dat vlak wereldwijd een model is gebleken.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- Kurt Ravyts aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over "De sociale gevolgen van het Fit for 55-pakket van de EC en de implementatie ervan in België" (55001856P)

- Kris Verduyckt aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over "De klimaatplannen van de Europese Commissie (Fit for 55)" (55001859P)

05 Questions jointes de

- Kurt Ravyts à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur "L'impact social du paquet Fit for 55 de la CE et de sa mise en œuvre en Belgique" (55001856P)

- Kris Verduyckt à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur "Les plans climatiques de la Commission européenne (Fit for 55)" (55001859P)

 

05.01  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, collega's, wij zijn het erover eens dat een verdere ernstige klimaatverstoring en -wijziging wereldwijd, dus niet alleen in Europa, in de mate van het mogelijke en in de mate dat wij er nog iets aan kunnen doen, moet worden aangepakt. Maar niemand, ook de nostradamussen in de zaal – ik richt mij tot de heer Devriendt – niet, wil dat het gevecht tegen de klimaatverstoring het de mensen ook nog eens moeilijk maakt om rond te komen op het einde van de maand. Dat zal evenwel niet lukken, wanneer wij de profeten van de energietransitie, met name mevrouw Von der Leyen en de heer Timmermans, verder vrij spel geven. Zij sloegen ons gisteren rond de oren met een stapel plannen om tegen 2050 een klimaatneutraal Europa tot stand te brengen. Mijnheer de minister, dat wetgevingspakket zal bijzonder grote gevolgen voor bedrijven en burgers met zich brengen. De Europese Commissie wil onze manier van leven, wonen en verwarmen, verplaatsen en zelfs onze eetgewoontes drastisch veranderen.

 

Zoals vele zaken die uit de koker van de Europese Commissie komen, is het geen vrije keuze. Via een sturende prijsprikkel, dus de portemonnee van de mensen, zal men worden gedwongen, met alle sociale gevolgen van dien voor niet alleen de mensen in energiearmoede en vervoerarmoede, maar ook voor de brede hardwerkende middenklasse in dit land.

 

Om mensen en bedrijven te prikkelen om zich duurzamer te gedragen, moet voor de CO2-uitstoot letterlijk een alsmaar hogere prijs worden betaald. Ik geef een bloemlezing van de gevolgen. Tanken dreigt onvermijdelijk duurder te worden. Wonen en huren wordt duurder, want 97 % van de Belgische woningen moet energiezuiniger worden gemaakt. De meerderheid van de woningen in dit land wordt met gas verwarmd en dat wordt duurder. Vliegen wordt duurder. Ook de elektriciteitsrekening, die in dit land nu al de pan uitswingt, zal nog duurder worden. Wie zich geen elektrische auto kan permitteren of te veel zal opladen tijdens de piekuren en daarvoor financieel zal worden afgestraft, moet dan maar zonder privéwagen leven. Hij moet maar het openbaar vervoer frequenteren. Dat is georganiseerde vervoerarmoede, zoals in het vroegere Oostblok. Rijden zal voor de happy few worden.

 

Mijnheer de minister, uw collega Khattabi verklaarde het volgende. (…)

 

05.02  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de minister, een paar maanden geleden stond ik hier met een vraag over gescheurde huizen in Rukkelingen-Loon, die ik was gaan bezoeken. Vandaag is het zuiden van mijn provincie alweer getroffen. Even verscheurende beelden bereiken ons vanuit Luik en Luxemburg, waar inwoners hun toevlucht moesten zoeken op het dak en wachten op evacuatie en waar auto's wegdrijven. Het is verschrikkelijk. Het ergste is dat de problemen voor de betrokkenen pas beginnen. Morgen of overmorgen, wanneer het water wegtrekt, blijven zij met de kosten zitten.

 

Ik stel vast dat een Vlaams minister ter plaatse komt en verklaart dat Vlaanderen lokale waterlopen zal verdiepen en dat dat de problemen zal oplossen. Maar extra graafwerken, hoe sympathiek ook, of wat extra zandzakjes zullen ons niet redden, want de kimaatopwarming is grotendeels verantwoordelijk voor steeds meer extreme weerfenomenen. Wat wij dus nodig hebben, zijn Fit-for-55-plannen en sterke klimaatplannen om de omslag te maken.

 

Collega's, ik zal heel duidelijk zijn. Indien wij niets doen, zal het nog veel meer kosten. Ik pas voor politici die nu al twijfel zaaien over de haalbaarheid en de betaalbaarheid van plannen die nog nader moeten worden uitgewerkt. Die houding past immers volledig in het kraam van de lobby van CO2 uitstotende bedrijven. Maar daar hebben de inwoners die vandaag met de voeten in het water staan, niets aan.

 

Mijnheer de minister, hoe zal België zijn verantwoordelijkheid nemen opdat de plannen die gisterenavond werden voorgesteld, niet alleen krachtdadig zijn, maar ook sociaal blijven, zodat iedereen mee kan?

 

05.03 Minister Georges Gilkinet: Mevrouw de voorzitster, beste volksvertegenwoordigers, vandaag staat het water aan onze lippen. Het is tijd voor actie. In die context is het goed dat de Europese Commissie met het ambitieuze Fit-for-55-pakket komt. Hiermee is er een pakket met voorstellen van de Europese Commissie om een emissiereductie van minimaal 55 % voor 2030 waar te maken. Dat ligt helemaal in lijn met het regeerakkoord. Dat ligt helemaal in lijn met onze internationale engagementen. Daarmee is de toon voor de groene versnelling gezet.

 

De Europese Commissie houdt nu al meer rekening met aandachtspunten die ons land de voorbije maanden signaleerde: het beter reguleren van de vervuiling door de scheep- en luchtvaart, het beschermen van ondernemingen en jobs in Europa met een grensmechanisme en de steun voor gezinnen via een sociaal fonds. Dat zijn enkele interessante nieuwe elementen in Fit for 55.

 

Minister Khattabi en ik zijn er ook over verheugd dat de Commissie gehoor geeft aan het verzoek van België om emissievrije voertuigen de norm te maken en zo bij te dragen aan de bescherming van het klimaat en de verbetering van de luchtkwaliteit.

 

Het is natuurlijk te vroeg om positie in te nemen ten opzichte van alle elementen van het pakket. Wij zijn nog volop bezig met de analyse van de bijna 3.000 pagina's aan voorstellen met heel belangrijke dwarsverbanden. Daarna moeten wij nog de federale positie bepalen en het eens geraken met de andere entiteiten over een zinvolle bijdrage van België aan het Europese debat.

 

De federale regering zal zich constructief en voluntaristisch opstellen bij de gesprekken in België en Europa over de voorstellen, die nog moeten worden goedgekeurd door de lidstaten en het Europees Parlement.

 

Als de inkomsten als gevolg van een extra CO2-prijskaartje terugvloeien naar de gezinnen, is dat een progressieve maatregel. Verschillende studies bevestigen dat ook. Dan zijn de sociale gevolgen positief en gaan de kwetsbaarste gezinnen er in globo op vooruit. Klimaat en economie zijn een slimme combinatie, die juist de oplossing vormt voor iedereen, te beginnen met de zwaksten onder ons.

 

De federale overheid vindt het heel belangrijk dat de middelen uit de verbeterde CO2-kostprijs, bijvoorbeeld voor de luchtvaart, terugvloeien naar de lidstaten, zodat we er ook de gezinnen en de ondernemingen mee kunnen ondersteunen.

 

Oplossingen moeten voor iedereen goedkoper en betaalbaarder worden door ze op te schalen. Daar is ons beleid ook op gericht.

 

We verwachten ook prijsdalingen voor zonnepanelen, warmtepompen, elektrische voertuigen en waterstoftechnologie. Die technologieën kunnen ook nieuwe jobs in ons land creëren.

 

Voor de regering, voor minister Khattabi en voor mij is een zaak glashelder: de noodzakelijke transitie in het licht van Fit for 55 zal alleen slagen, als ze eerlijk en rechtvaardig is. Dat moet zichtbaar zijn in zowel de inspanningen als in de gevolgen van ons beleid.

 

Hoe leven wij met respect voor de grenzen van de planeet? Hoe voorkomen wij klimaatextremen? Hoe voeren wij een goed beleid en hoe ondernemen we actie, zodat wij niet met z'n allen water moeten hozen? Het is aan ons om de voorwaarden daarvoor te garanderen en dat zullen we ook doen met het Fit for 55-pakket.

 

05.04  Kurt Ravyts (VB): Mijnheer de minister, de EU-lidstaten en het Europees Parlement moeten de plannen inderdaad nog goedkeuren. Er kan nog worden bijgestuurd. Maar ik maak mij geen illusies. Gisteren zei een Europarlementslid van Vooruit op de radio dat er vandaag ook al energie- en vervoersarmoede is in dit land. Dat kan er blijkbaar nog wel bij.

 

Wie zal opdraaien voor het sociaal klimaatfonds van de Europese Commissie, dat slechts voor 20 % door de uitstootrechten zal worden gefinancierd? Wie zal daarvoor opdraaien? Dat is de hardwerkende middenklasse in dit land, want dat zal – en dit heb ik u niet horen zeggen -, bij een cofinanciering van 50 % van het sociaal klimaatfonds onvermijdelijk worden.

 

Er is één conclusie: avec les verts, c'est plus cher.

 

05.05  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer de minister, dank u voor uw antwoord. Voor de mensen die vandaag in de miserie zitten, is het natuurlijk een schrale troost. Toch is het goed dat u een engagement opneemt in de Fit-for-55-plannen van Europa.

 

We zullen de gevolgen van die plannen allemaal voelen; wij staan nu eenmaal voor een enorme transitie. Maar het uiteraard moeten die plannen sociaal zijn, precies om de energiearmoede niet groter te maken. Mijnheer Ravyts, ik heb naar uw woorden geluisterd, u blijkbaar niet naar de mijne. Als wij niets doen, zullen de kosten voor de maatschappij alleen maar groter zijn. Wat u eigenlijk doet, is niets. Wat u doet, is heel makkelijke kritiek geven. U wijst naar de anderen, u jaagt mensen schrik aan. Ik vraag mij af wat de mensen die vandaag met hun voeten in het water staan of wier huis gescheurd is, aan uw kritiek hebben. Niets!

 

Mijnheer de minister, vandaag leven wij vooral mee met de miserie van die vele families, maar het is wel uw plicht en onze plicht verantwoordelijkheid te tonen en een sociaal klimaatbeleid uit te werken waarbij niemand achterblijft.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Samengevoegde vragen van

- Björn Anseeuw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het arbeidsmarktbeleid" (55001861P)

- Tania De Jonge aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De werkgelegenheidsconferentie en het traject naar meer arbeidsflexibiliteit" (55001877P)

06 Questions jointes de

- Björn Anseeuw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La politique concernant le marché de l'emploi" (55001861P)

- Tania De Jonge à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La conférence sur l'emploi et la voie vers une plus grande flexibilité" (55001877P)

 

06.01  Björn Anseeuw (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de staatssecretaris, de federale regering streeft tegen 2030 een werkzaamheidsgraad van 80 % na. Dat staat althans in het regeerakkoord dat u eigenhandig hebt geschreven. Na het voorbije parlementaire jaar kan ik echter alleen maar besluiten dat het, zoals het arbeidsmarktbeleid van deze regering er nu uitziet, bij dat ene zinnetje zal blijven.

 

Een interprofessioneel akkoord dat de klok hopeloos terugdraait, dat bijzonder kwalijk is voor de werkzaamheidsgraad, de belastingdruk en de sociale zekerheid in ons land, het versoepelen van het brugpensioen en de landingsbanen en nieuwe loonkostensubsidies zijn stuk voor stuk maatregelen die ervoor zullen zorgen dat minder mensen aan de slag kunnen en dat meer mensen een uitkering nodig hebben.

 

Een minister van Werk, die tijdens een plenaire vergadering doodleuk verklaart dat hij de rekening van dat beleid met veel plezier doorschuift naar de Vlaamse belastingbetaler, een minister van Werk die, ondanks wat in het regeerakkoord staat, beste collega's van Open Vld, toch morrelt aan de loonnormwet, met alle gevolgen van dien, om nog maar te zwijgen van een minister van Pensioenen die zich erover verheugt dat uit het Vergrijzingsrapport blijkt dat de kosten van de vergrijzing langer zullen doorwerken door de pensioenmaatregelen van deze regering.

 

Tegelijk blijft de eerste activeringsmaatregel van deze regering-De Croo nog altijd het bestbewaarde geheim van de Wetstraat. Zo blijft er langzaamaan niets meer over van het ontzettend succesvolle arbeidsmarktbeleid van de regering-Michel I, een beleid dat sommige huidige regeringspartijen destijds nog met vuur en passie hebben verdedigd.

 

Gisteren werd in het Vlaams Parlement een resolutie goedgekeurd met verschillende heel concrete vragen aan de federale regering, met het oog op een performant en activerend arbeidsmarktbeleid.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wanneer zult u dat stukje van uw federaal regeerakkoord uitvoeren? Wanneer zult u ervoor zorgen dat er echt werk kan worden gemaakt van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid zodat de verschillende regio's een beleid op eigen maat kunnen voeren?

 

06.02  Tania De Jonge (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, de vaccinatiecampagne in ons land draait op volle toeren, het maatschappelijk leven gaat voorzichtig richting het normale en de economie veert op. De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op de levens van onze burgers en onze bedrijven. De regering heeft doortastende maatregelen genomen om die impact zo veel mogelijk te verzachten. Nu is het tijd voor een ander soort maatregelen. We moeten ervoor zorgen dat de overheid de bedrijven blijft ondersteunen in dat herstel.

 

Om onze economie en welvaart na corona opnieuw te laten groeien, zijn diepgaande hervormingen nodig, onder andere in het arbeidsmarktbeleid. Die moeten iets doen aan de mismatch die er vandaag is. Er zijn heel wat vacatures, maar tegelijkertijd is de werkzaamheidsgraad in België te laag. Het regeerakkoord wil dat die tegen 2030 op 80% ligt. Dit betekent dus dat de inspanningen opgedreven moeten worden om onder meer langdurig zieken, mensen met een migratieachtergrond en andere inactieven naar de arbeidsmarkt toe te leiden en de werkzaamheidsgraad onder de mensen tussen 55 en 65 te verhogen.

 

Een jaarlijkse werkgelegenheidsconferentie moet concrete actieplannen uitwerken om dat doel te bereiken. In september vindt de eerste van die conferenties plaats. We moeten dan ook die opportuniteit gebruiken om die hervormingen door te voeren.

 

Hoe wordt die werkgelegenheidsconferentie aangepakt? Wie neemt daaraan deel?

 

Welk traject hebt u voor ogen om de verhoging van de werkzaamheidsgraad mogelijk te maken?

 

Op welke manier zal de herintegratie van de langdurig arbeidsongeschikten op de arbeidsmarkt bevorderd worden?

 

Hoe zal u inspelen op de vraag naar flexibiliteit voor werknemers en werkgevers om de arbeid te organiseren, onder andere wanneer het over arbeidstijden gaat?

 

We zagen het voorbije jaar een sterke groei van de e-commerce. Onze bedrijven en werknemers moeten daar de vruchten van kunnen plukken. Werkt u aan een versoepeling van een regeling rond nachtarbeid?

 

06.03  Thomas Dermine, secrétaire d'État: Mesdames et messieurs les députés, permettez-moi d'abord d'excuser mon collègue Pierre-Yves Dermagne, qui est retenu dans sa commune de Rochefort. À l'instar d'autres communes en Wallonie, mais aussi en Flandre - je pense à la province de Limbourg et à la province du Brabant flamand - Rochefort est très touchée par les effroyables inondations qui nous subissons actuellement.

 

Monsieur Anseeuw, votre motion de ce matin pour réquisitionner M. Dermagne à la Chambre, alors qu'il est au front dans sa commune de Rochefort qui est sous l'eau, était absolument choquante, voire indigne! Le fait que vous ne compreniez pas la situation catastrophique que vivent les habitants de certaines communes, en Wallonie et en Flandre, est inacceptable. Je trouve votre motion d'autant plus cynique que votre gouvernement a réduit les financements de la Protection civile sous la précédente législature.

 

Il y a, à l'instant où nous parlons, en Wallonie, des maisons qui s'effondrent, des morts, des disparus, des familles qui sont sur le toit de leur maison et qui attendent les secours. Ce n'était pas le moment de faire de la politique.

 

Nous devons faire preuve de solidarité face à cette épreuve. Je pense que nous pouvons profiter de cette occasion pour penser à toutes les familles qui, aujourd'hui, à l'instant même où nous sommes assis dans cette Chambre, font face à une situation catastrophique.

 

Ik kom terug op de vragen.

 

Zoals u weet, werkt onze regering in samenwerking met de deelstaten al enkele maanden hard aan de bestrijding van de socio-economische gevolgen van de coronacrisis. Het werk van de regering werpt vruchten af. Uit het laatste verslag van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid van juli 2021 blijkt dat we erin geslaagd zijn om de situatie te stabiliseren. De arbeidsparticipatie is niet geëvolueerd, maar we hebben het verlies van jobs kunnen beperken. Het gaat slechts om een nettoverlies van ongeveer 800 jobs en een beperkte impact op de arbeidsparticipatie.

 

De vooruitzichten voor de toekomst zijn positief. Men verwacht dat de werkgelegenheid in 2021 met 32.000 jobs zal toenemen. Deze stijging zal de komende jaren aanhouden. Het werkloosheidscijfer is terug op het niveau van voor de crisis. In 2021 lag het zelfs 25.000 jobs lager in vergelijking met 2019. In het licht van de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is de balans dus positief, dankzij onze sociale zekerheid en de openbare diensten die gewerkt hebben als economische stabilisatoren.

 

Wij zijn echter niet triomfantelijk. Integendeel, we blijven zeer waakzaam vooral wat de ontwikkeling van de deltavariant betreft. We weten ook dat sommige sectoren, bepaalde werknemers en de meest kwetsbare mensen bijzonder onder de crisis geleden hebben. We kunnen hen niet in de steek laten. Ook onze arbeidsmarkt staat voor veel uitdagingen, zoals gesteld in jullie vragen. Zo ligt het aantal vacatures in sectoren als communicatie of de bouw nog steeds hoger dan het gemiddelde in de eurozone.

 

De prioriteiten voor de regering zijn nu niemand achter te laten tijdens de relance en de voorwaarden te scheppen om onze doelstellingen van een werkgelegenheidsgraad van 80 % tegen 2030 te bereiken. Zoals de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid beklemtoont, betekent dit dat de aandacht moet gaan naar wie vandaag minder kansen heeft om een job te vinden, zoals de laagopgeleide mensen, mensen van buiten de EU, mensen tussen 60 en 64 jaar, het groeiende aantal langdurig zieken, mensen met een handicap en vrouwen.

 

De werkgelegenheidsconferentie zal dit jaar gericht zijn op een van die groepen, namelijk oudere werknemers. Iedereen is het erover eens dat ook de opleiding van werknemers gedurende hun gehele loopbaan van fundamenteel belang is om de doelstelling op het vlak van de werkgelegenheid te halen. Er zullen binnenkort ontwerpen worden ingediend om ons op dat punt te versterken. De hele regering zet zich in om de werkgelegenheidsgraad te verhogen, of het nu gaat om de hervorming van de arbeidsmarkt, investeringen, maatregelen ten gunste van de ondernemers, werkgelegenheid bij de overheid, de voorbereiding van een belastinghervorming of een ambitieus tweede relanceplan, iets wat mij zeer nauw aan het hart ligt.

 

06.04  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, ik zal nu niet doen wat u zonet hebt gedaan: het debat van vanmorgen politiek recupereren op de kap van de vele slachtoffers, zowel in Vlaanderen als in Wallonië. Ik vind uw opmerking ter zake beneden alle peil, vooral omdat ik de eerste was vanmorgen die het debat over het wetsontwerp van minister Dermagne wilde verplaatsen naar volgende week maandag. U kunt mij dus weinig verwijten op dat vlak.

 

Wat de inhoud betreft, roep ik u op tot gezond verstand. Er zijn meer dan drie miljoen inactieven in het land. In Wallonië is er een werkzaamheidsgraad van amper 64 % en in Brussel van maar 62 %, terwijl wij in Vlaanderen kampen met een ongelofelijke krapte op de arbeidsmarkt. Vlaanderen heeft gisteren, opnieuw, een aantal heel concrete vragen gesteld: het vraagt expliciet om het SWT te laten uitdoven, om de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen te versterken en om inzake langdurig zieken de sleutel echt om te draaien, zodat ook zij kunnen worden geactiveerd met werkbaar werk, maar u blijft daar Oost-Indisch doof voor.

 

Vlaanderen is klaar om de uitdagingen het hoofd te bieden, maar de federale regering moet stoppen met stokken in de wielen te steken. De federale regering moet ten dienste van de regio's staan, ook van Vlaanderen, en moet dat stukje van het regeerakkoord uitvoeren waarmee werk kan worden gemaakt van een asymmetrisch arbeidsmarktbeleid. Zo kunnen de verschillende regio's in ons land een arbeidsmarktbeleid op eigen maat voeren.

 

06.05  Tania De Jonge (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor uw antwoord. Ik ben ervan overtuigd dat de werkgelegenheidsconferentie, in nauw overleg met de Gemeenschappen, zal zorgen voor een hervorming van het arbeidsmarktbeleid, erop gericht om meer mensen aan de slag te krijgen en te houden.

 

Wij hechten belang aan heel wat aandachtspunten, zoals de versoepeling van de nachtarbeid en soepele transitietrajecten, om op die wijze een vlotte jobmobiliteit mogelijk te maken. Opleidingen doorheen de loopbaan moeten worden gefaciliteerd. Mensen in arbeidsongeschiktheid moeten goed en snel opgevolgd worden.

 

Ik ben natuurlijk benieuwd naar de resultaten van die conferentie. Ik kijk ook uit naar het actieplan om de 80 %-tewerkstellingsgraad te behalen.

 

Mijnheer de staatssecretaris, vandaag gaat onze aandacht vooral naar de slachtoffers van de ongeziene overstromingen. Wij zijn ontzettend dankbaar ten opzichte van de vele hulpverleners en vrijwilligers. Wij wensen iedereen het allerbeste toe.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van Koen Geens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De gevallen van kindermishandeling tijdens de coronacrisis" (55001866P)

07 Question de Koen Geens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Les cas de maltraitance d'enfants durant la crise du coronavirus" (55001866P)

 

07.01  Koen Geens (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mevrouw Schlitz, ik spreek tot u als plaatsvervangend minister van Justitie. Neem dus niet persoonlijk wat ik ga vertellen. Ik weet dat u een ondankbare taak hebt. Ik zal proberen zo vriendelijk mogelijk te zijn, zoals altijd overigens.

 

Mevrouw Schlitz, vanmorgen werd ik opgeschrikt door een bericht in Het Nieuwsblad, dat te kennen gaf dat de kindermishandeling was toegenomen, maar dat de cijfers een groot dark number verbergen. Dat betekent dat het bijzonder moeilijk is om te weten wat er op dat vlak in de coronaperiode precies is gebeurd. Wij hebben indicaties dat de kindermishandeling is toegenomen omdat de oproepen op de hulplijn 1712 fors zijn gestegen met 45 %. Uit de gezondheidszorg bereiken ons gegevens van wat men het systeem Kindreflex is gaan noemen. Dat betekent dat er automatisch een reflex is om in zorg voor de kinderen te voorzien als een ouder wordt opgenomen in een ziekenhuis of in de geestelijke gezondheidszorg. Ook de vertrouwenscentra geven op dit ogenblik te kennen dat er een hoger cijfer van intrafamiliaal geweld en kindermishandeling is.

 

Er is trouwens maar één kindermishandeling, namelijk in de familie waar angst bestaat.

 

Ik heb vier korte vragen voor u.

 

Ten eerste, welke stappen onderneemt u om dat dark number weg te werken en dus de maatschappelijke zichtbaarheid van kindermishandeling te vergroten?

 

Ten tweede, u hebt in uw beleidsverklaring gesteld dat u zal overgaan tot het erkennen van de risico's en de schadelijke gevolgen waaraan kinderen worden blootgesteld door getuige te zijn van intrafamiliaal geweld. Welke stappen hebt u al ondernomen?

 

Ten derde, hoe kunnen wij ervoor zorgen dat het dark number zichtbaar wordt?

 

Ten vierde, welke stappen werden gezet om de resolutie inzake intrafamiliaal geweld te concretiseren die onlangs door het Parlement is goedgekeurd?

 

07.02 Staatssecretaris Sarah Schlitz: Mijnheer Geens, bedankt voor uw vraag over een heel belangrijk onderwerp. Ik heb het artikel in de krant vandaag ook gelezen en ik deel uw ongerustheid, zeker als we weten dat de situaties waarwan we op de hoogte zijn nog maar het topje van de ijsberg zijn.

 

Voor de regering is de aanpak van intrafamiliaal geweld, waaronder ook kindermishandeling, een absolute prioriteit. U weet dat mensen die hun partner slaan vaak ook hun kinderen slaan. Kinderen zijn altijd mee het slachtoffer van geweld tussen hun ouders.

 

Op 20 november 2020 keurde de federale regering een reeks maatregelen op verschillende domeinen goed via een federaal actieplan ter bestrijding van gender- en intrafamiliaal geweld tijdens de tweede covidgolf. Ik denk bijvoorbeeld aan de proactieve contactnames door de politiediensten bij gekende slachtoffers van intrafamiliaal geweld.

 

Momenteel leggen mijn diensten de laatste hand aan de afwerking van het nationaal actieplan inzake gendergerelateerd geweld. Hierin wordt in een hele reeks maatregelen in de strijd tegen intrafamiliaal geweld voorzien, zoals de versterking van de opleiding van gezondheidsprofessionals inzake intrafamiliaal geweld. Ook moet elke politieambtenaar in staat worden gesteld om de noodzakelijke en optimale opvang van slachtoffers van intrafamiliaal geweld te verzekeren en dit 24 uur op 7. Er komen ook 15 extra criminologen voor de multidisciplinaire aanpak binnen de parketten.

 

U zult merken dat de aanpak van deze problematiek multidisciplinair wordt opgevat. Dit is geen taak voor de politie of justitie alleen. De strijd moet op verschillende fronten tegelijkertijd worden geleverd.

 

Er zal ook veel aandacht worden besteed aan de afstemming en de uitwisseling met de deelstaten, zodat de beleidsniveaus en verschillende diensten optimaal op elkaar kunnen inspelen. Dit is nodig om dit geweld te stoppen.

 

Mijn hart gaat uit naar elk slachtoffer. Van de trieste cijfers kunnen we alleen maar stil worden. Ik hoop hier samen met u werk van te maken.

 

07.03  Koen Geens (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de staatssecretaris, ik dank u voor uw helder antwoord.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

08 Questions jointes de

- Gilles Vanden Burre à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "Les sans-papiers de l'église du Béguinage" (55001857P)

- Ben Segers à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La grève de la faim à l'église du Béguinage" (55001860P)

- Nabil Boukili à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La grève de la faim des sans-papiers" (55001864P)

- Ahmed Laaouej à Sammy Mahdi (Asile, Migration et Loterie Nationale) sur "La grève de la faim des sans-papiers" (55001874P)

- Catherine Fonck à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La situation des sans-papiers" (55001875P)

08 Samengevoegde vragen van

- Gilles Vanden Burre aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De sans-papiers in de Begijnhofkerk" (55001857P)

- Ben Segers aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De hongerstaking in de Begijnhofkerk" (55001860P)

- Nabil Boukili aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De hongerstaking van de sans-papiers" (55001864P)

- Ahmed Laaouej aan Sammy Mahdi (Asiel, Migratie en Nationale Loterij) over "De hongerstaking van de sans-papiers" (55001874P)

- Catherine Fonck aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De situatie van de sans-papiers" (55001875P)

 

08.01  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, cet après-midi, je ne viens pas vous adresser une interpellation politique. Je viens vous parler d'humanité, avec ces 470 hommes et femmes sans papiers et grévistes de la faim qui se trouvent à quelques centaines de mètres de ce Parlement. Ils sont dans notre pays depuis 5, 10, 15 ans et y travaillent, évidemment au noir, donc sans accès à la sécurité sociale et dans des conditions souvent indignes. Ils ont aussi, avec la crise et la pandémie du covid-19, littéralement tout perdu. Ils sont dans une telle détresse que leur dernière possibilité pour s'exprimer est d'organiser une telle grève de la faim qui, après 50 jours, met leur vie en danger.

 

Cette situation représente un vrai déchirement pour l'ensemble de mon groupe politique. S'y résoudre n'est tout simplement pas envisageable. Cela fait des semaines que nous sommes en contact avec les associations de terrain, avec des membres de votre cabinet. Nous vous posons des questions en commission parlementaire afin de trouver une solution, une sortie de crise.

 

Aujourd'hui, l'attente n'est plus une option. Ce gouvernement, vous-même monsieur le secrétaire d'État, devez agir. Nous devons trouver des solutions afin d'éviter le pire - nous le souhaitons tous -, de mettre fin à cette crise et de rendre leur dignité à ces 470 femmes et hommes.

 

Dans le cadre de vos compétences et dans les balises de l'accord de gouvernement, des solutions existent. La situation sanitaire de ces hommes et de ces femmes est dramatique et il faut trouver des solutions. Nous vous demandons, avec force et avec urgence, d'actionner ces compétences afin de mettre fin à ce calvaire.

 

08.02  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de staatssecretaris, vandaag opent de neutrale locatie voor de hongerstakers eindelijk en dat is bijzonder goed nieuws. Werkelijk niemand wil immers dat mensen verhongeren. Aan deze crisis moet dus een einde komen.

 

De verschillende standpunten over regularisaties zijn intussen genoegzaam bekend en u kent ook het onze. We hebben al criteria voor vluchtelingen, voor arbeidsmigratie, voor gezinshereniging en voor slachtoffers van mensenhandel. Regularisatie is een gunst, geen recht, het kan alleen in uitzonderlijke omstandigheden, na individueel onderzoek en nooit collectief. Daar zal geen hongerstaking ooit iets kunnen aan veranderen. Ook Vooruit is op dat punt zeer duidelijk.

 

Er zijn partijen die regularisatie het liefst anders invullen en vandaag komen ook zij aan bod. Verschillen horen er te zijn in een gezonde democratie, maar politieke geschillen zijn vandaag niet aan de orde. Wat vandaag wel aan de orde is, dat zijn oplossingen.

 

Met Vooruit pleiten we al een hele tijd voor die neutrale locatie, als een uitweg uit deze crisis. Een neutrale locatie ligt niet in een kerk of in de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) maar op een neutrale plek, waar de hongerstakers begeleid kunnen worden en de stand van zaken vernemen van hun individuele dossier. Zo komen ze weten welk perspectief er voor hen is.

 

Dat die neutrale locatie er komt, is voor ons een grote stap vooruit. Het is echter slechts een eerste stap. De verantwoordelijkheid om hier een succes van te maken, ligt bij ons allemaal. Ze ligt bij alle politieke partijen, zowel uit de meerderheid als uit de oppositie, liefst met een consequent discours, maar ook bij het middenveld, bij vrijwilligers en bij actievoerders. Die moeten de hongerstakers nu ruimte bieden, zodat zij de neutrale locatie effectief zullen gebruiken.

 

Daarom roep ik u op om met zijn allen van die neutrale locatie een succes maken. Laten we die voor honderd procent ondersteunen in woorden en daden. Voor Vooruit is dat de uitweg uit de crisis.

 

Mijnheer de staatssecretaris, wat zal u doen om hier effectief een succes van te maken?

 

08.03  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le secrétaire d'État, Mohamed, ici depuis dix-sept ans, a participé à la rénovation du chantier de la station de métro Arts-Loi. Une photo de lui est même exposée le long du quai. Farida, 51 ans, est née ici et nettoie les bureaux, même au palais de justice. Nadia, boulangère, a quitté son pays avec son garçon désormais scolarisé à Anderlecht parce que leurs vies sont menacées par son ex-mari. Il s'agit donc d'hommes et de femmes qui travaillent, contribuent, construisent. Ils vivent ici, paient leurs impôts souvent depuis des années. Ils et elles sont exploités pour quelques euros de l'heure et n'ont aucun droit. Ils et elles demandent simplement à pouvoir contribuer à la sécurité sociale et à pouvoir être protégés comme n'importe quel travailleur dans ce pays. Ils demandent des critères clairs dans la loi basés sur l'ancrage durable, sur le travail, sur la vulnérabilité afin de délivrer des titres de séjour. C'est ce qui existe dans de nombreux autres pays comme la France ou l'Espagne.

 

On ne comprend plus et on ne compte plus, depuis le mois de janvier, les appels des syndicats, de la société civile de tout le pays et même internationale, comme on le voit encore aujourd'hui avec les appels de Ken Loach, Angela avis, Roger Waters, Noam Chomsky, la Confédération européenne des syndicats, la pétition "We are Belgium too" qui a récolté plus de 38 000 signatures et cela ne cesse d'augmenter. Même dans votre propre majorité, monsieur le secrétaire d'État, Ecolo et le PS que je salue ici ont signé une carte blanche pour demander une solution humaine. Et vous, vous ne bronchez pas!

 

D'autres gouvernements avant vous ont trouvé des solutions quand il y avait des drames comme celui d'aujourd'hui. Vous, vous restez les bras croisés! Trouvez-vous normal d'attendre qu'il y ait des morts pour agir ou bien allez-vous enfin changer de politique et donner des perspectives humaines avec des critères de régularisation clairs, monsieur le secrétaire d'État? (Applaudissements)

 

08.04  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, avant toute chose, je voudrais exprimer, au nom du groupe socialiste à la Chambre, notre solidarité, notre empathie et tout notre soutien à celles et ceux qui luttent contre les calamités qui frappent aujourd'hui la Wallonie et une grande partie de la Flandre également.

 

Monsieur le secrétaire d'État, au quotidien, les démocrates que nous sommes se posent une question. Qu'est-ce qui fait le ciment de notre démocratie? À cela, beaucoup répondent le respect de la dignité humaine. Et c'est bien de cela dont il s'agit. Ces hommes et ces femmes qui font aujourd'hui une grève de la faim, utilisant un moyen extrême pour que leur dignité d'êtres humains soit respectée, ne sont pas des fantômes. Ce sont des êtres humains comme vous et comme moi. Des gens qui vivent d'espoir, de souffrance, des gens qui travaillent, qui font partie du corps social, qui forment société avec nous. Depuis maintenant plus de 50 jours, ils sont plus de 450 à revendiquer un espace de dialogue, non pas pour tergiverser sur les interprétations de réglementations ou de lois, mais pour constater l'inaction d'une administration qui se refuse, sous votre houlette, à envisager de traiter leur situation, non pas sur la base de modifications législatives, mais sur la base de textes existants qui rendent des solutions possibles.

 

Monsieur le secrétaire d'État, l'heure n'est plus aux tergiversations juridiques, mais à l'action, pour rendre à ces hommes et à ces femmes la dignité à laquelle ils ont droit.

 

08.05  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, la situation sur le plan humain est dramatique, gravissime pour tous les sans-papiers qui font la grève de la faim. Qui sont-ils? Qui se cache derrière ces mots de "grévistes de la faim" et plus terrible encore derrière cette expression de "sans-papiers"? Ce sont des hommes et des femmes dont certains sont nés en Belgique, dont certains ont travaillé pour des entreprises publiques - creuser le métro, entretenir des bâtiments publics. Ce sont des gens qui ont des enfants, qui parlent parfaitement le néerlandais, le français aussi. Ce sont des personnes qui gagnent quelques euros, même celles qui travaillent pour les pouvoirs publics, et parfois même sans protection sociale.

 

Face à ce drame, une partie du gouvernement s'exprime dans la presse ce matin, deux présidents de partis, PS et Ecolo. Ils vous disent que l'inaction devient coupable. Chers collègues députés du PS et d'Ecolo, c'est aussi de votre inaction coupable dont vous parlez vous-mêmes dans la presse. On a voté ici, à la Chambre, des propositions que nous mettions sur la table, sur lesquelles nous avions collaboré ave DéFI et vous avez voté contre, vous tous ici présents qui vous êtes exprimés dans la presse ce matin!

 

Nous ne demandons pas une régularisation massive. Nous l'avons déjà dit. Au cdH, nous proposons des critères clairs, transparents, avec la mise en place d'une commission indépendante. Nous ne sommes pas les seuls à le demander. Les représentants des travailleurs, des employeurs, des recteurs d'universités, de nombreux citoyens le demandent pour des raisons humaines et économiques.

 

Monsieur le secrétaire d'État, la grève de la faim dure depuis 50 jours. En tant que médecin, je me dois de vous dire que la limite est franchie. Quelle est votre réponse à ce qui, aujourd'hui, est une question de vie ou de mort?

 

08.06 Staatssecretaris Sammy Mahdi: Mevrouw de voorzitster, eerst en vooral wil ik mij aansluiten bij de bezorgdheid die mevrouw Fonck heeft geuit over de mensen die vandaag in hongerstaking zijn. De situatie is inderdaad erg en ze wordt met de dag erger.

 

Dat is de reden dat ik ook altijd met de hongerstakers zelf ben blijven spreken. De heren Vanden Burre en Laaouej hebben terecht gezegd dat de hongerstakers geen spoken zijn, maar mensen met wie men in gesprek moet gaan en aan wie men duidelijk moet maken wat de regels zijn. Ik moet hun ook uitleggen waarom ik niet inga op een aantal van hun eisen, met name de eis om verblijfspapieren toe te kennen aan alle hongerstakers.

 

Est-ce inhumain? Non. Cela signifie-t-il la fermeture de nos frontières? Non. Que nous n'offrons plus de protection à ceux qui fuient la guerre ou la persécution? Non. Que nous sommes contre la migration? Pas du tout.

 

Les gens peuvent venir en Belgique pour travailler, pour étudier ou parce qu'ils y ont trouvé l'amour. Il existe des procédures pour la protection des réfugiés, des victimes de la traite des êtres humains ou des mineurs non accompagnés. L'année dernière, plus de 100 000 personnes sont arrivées dans notre pays de cette manière. En outre, 3 500 personnes ont bénéficié d'une exception aux règles existantes, via la régularisation humanitaire individuelle.

 

Ne dites pas que nous ne sommes pas humains. Mais non, cette exception à la règle ne peut pas être faite pour tout le monde. Et une grève de la faim ne changera rien à cela. C'est mon message depuis le premier jour, et c'est toujours mon message aujourd'hui.

 

Het is wel belangrijk om mensen goed te informeren over de bestaande procedures om een verblijfsstatus te bekomen. Daarom voorzien we nu die neutrale zone, samen met de stad Brussel, om de hand te reiken aan de actievoerders en hen de juiste informatie daarover mee te delen. Mensen kunnen hier terecht voor informatie over hun procedure en voor een gesprek over hun individuele situatie. Een medewerker kan met hen in gesprek gaan over de procedures die men soms al achter de rug heeft en hen uitleggen waarom ze afgewezen zijn, maar ook informeren over de mogelijkheden om een nieuwe aanvraag in te dienen. Er wordt hen uitgelegd welke elementen of de bewijsstukken in een aanvraag moeten zitten en meegenomen worden. Er wordt transparantie gevraagd en gegeven. We hebben in het verleden al informatiesessies gegeven, ook met de Dienst Vreemdelingenzaken, ten aanzien van de hongerstakers zelf, ten aanzien van het middenveld, dat we bevraagd hebben. We leggen hen uit welk beleid we iedere dag voeren.

 

Grâce à la coopération avec le bourgmestre Close, toute personne souhaitant déposer une demande de régularisation peut le faire immédiatement. C'est la procédure normale. Une demande ne doit pas être soumise à mes services, mais à la commune. J'invite tout le monde, les politiciens et la société civile, à soutenir cette initiative, comme l'a dit le collègue Segers, et à encourager les grévistes de la faim à cesser leur action. Nos services sont prêts à traiter les demandes individuelles selon la procédure normale et dans les conditions normales, en essayant de faire en sorte que les procédures aillent le plus rapidement possible. Là aussi, un renforcement de nos services est demandé. Nous y répondons de manière positive.

 

Mais non, il n'y aura pas de solution collective, ni aujourd'hui ni demain. Non, on ne parle pas de 475 personnes sans papiers. On parle de 150 000 personnes sans papiers. Un traitement pour un sans-papiers ne peut changer selon qu'il soit gréviste de la faim ou non. Le traitement doit être exactement le même. Sortir tout le monde de l'irrégularité, c'est l'ambition que nous avons tous et à laquelle nous devons travailler, mais pas en faisant en sorte que quelqu'un qui fait une grève soit traité d'une autre manière que quelqu'un d'autre.

 

Ik maak me grote zorgen over de gezondheid van de actievoerders. Hier wordt niemand beter van. Hier zijn alleen maar verliezers. Het is vooral belangrijk om nu het beleid en de actie de we nemen te ondersteunen.

 

On m'a demandé de ne pas être inactif, et on a raison de me le demander. Nous devons être actifs. Nous devons combattre le fait que des gens risquent leur vie, tous les jours. Nous sommes à plus de 50 jours d'une grève de la faim.

 

Donc oui, pour cette raison, nous avons travaillé, nous avons collaboré, nous avons discuté. Aujourd'hui, nous installons cette zone neutre. Mais cette zone neutre ne sera réussie que si nous y travaillons tous ensemble. Vous m'avez demandé de ne pas être inactif. Je ne le suis pas. Je vous demande de collaborer parce que sinon, nous n'y arriverons pas. Merci beaucoup.

 

08.07  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses.

 

Tout d'abord, chère collègue Fonck, évitez la politique politicienne dans ce dossier! Je vous ai vraiment connue plus inspirée.

 

Ensuite, sur le fond, nous savons qu'une régularisation collective n'aura pas lieu. Au demeurant, ce n'est pas notre demande. Vous l'avez entendu dans ma question.

 

Je sais aussi que la situation vous touche, monsieur le secrétaire d'État, parce que je l'ai lu dans la presse. La zone neutre que vous avez installée cet après-midi constitue un premier pas que nous soutenons. Cependant, il faut aller plus loin. Il nous faut plus. Nous devons nous diriger vers des solutions d'urgence pour sortir de cette situation de crise.

 

J'en appelle aussi à la carte blanche des employeurs et des syndicats, des partenaires sociaux. Oui, des solutions sont possibles! L'Église catholique et le Grand Rabbin de Bruxelles sont aussi intervenus pour indiquer que des solutions plus fortes que cette zone neutre doivent être élaborées. Ce fut le cas dans le passé, à l'occasion d'autres grèves de la faim, tant à l'époque de la collègue De Block qu'à celle du collègue Dewael, ministre de l'Intérieur. Ce fut possible naguère; ce doit l'être aujourd'hui. Il faut aller vers une véritable solution structurelle et en urgence!

 

08.08  Ben Segers (Vooruit): Mijnheer de staatssecretaris, bedankt voor uw helder en overtuigend antwoord. Een neutrale locatie is voor ons de uitweg. Daar moeten we nu met z'n allen de schouders onder zetten. Ik herhaal dan ook graag mijn oproep aan iedereen, alle politieke partijen uit meerderheid en oppositie, het middenveld, de vrijwilligers en de actievoerders. Voor Vooruit is het duidelijk, deze neutrale locatie is de uitweg.

 

Ik vind het heel belangrijk om te onderstrepen dat dit voor ons niet kiezen tussen hoofd en hart betekent, maar kiezen met hoofd en hart, gecontroleerd en menselijk. Laten we dus samen die verantwoordelijkheid nemen en hier een succes van maken. Ik wens u daarmee alle succes toe.

 

08.09  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le secrétaire d'État, j'ai entendu votre réponse qui ne diffère pas de celle que vous m'avez donnée, il y a quelques jours, quand je vous ai interrogé à ce sujet.

 

Vous parlez toujours de zone neutre, de la nécessité d'informer quant à la procédure. Mais ce n'est pas ce qu'on vous demande! Ce n'est pas ce que les sans-papiers vous demandent! La procédure, ils la connaissent par cœur! Ils l'ont déjà entamée plusieurs fois! Ce qu'on vous demande, ce sont des critères clairs!

 

Comme l'a signalé mon collègue, vous êtes touché par ce qui se passe. J'ai lu votre carte blanche, monsieur le secrétaire d'État. Force est de constater que votre vision de la migration est théorique. Une théorie, cela se respecte. Vous pouvez très bien en avoir une, si ce n'est qu'elle est complètement en décalage avec la réalité.

 

On compte, aujourd'hui, 150 000 sans-papiers sur notre territoire. Quelles solutions concrètes leur proposez-vous? Aucune! Vous ne leur proposez aucune solution. C'est cette situation qui mène à des grèves de la faim. C'est le désespoir et votre inactivité qui mènent à ces dernières. C'est parce que le gouvernement ne joue pas son rôle, c'est parce que vous ne faites pas votre travail en établissant des critères clairs de régularisation que ce désespoir est apparu!

 

08.10  Ahmed Laaouej (PS): Monsieur le secrétaire d'État, je prends acte des éléments que vous avez bien voulu nous donner aujourd'hui, à savoir la mise en place d'une zone neutre pour étudier les situations individuelles et voir ce qu'il est possible de faire.

 

Monsieur le secrétaire d'État, ce n'est pas tous les jours que le monde patronal et le monde syndical s'associent pour dire d'une même voix qu'ils vous tendent la main parce qu'ils souhaitent trouver des solutions avec vous et explorer la filière du travail pour permettre à ces personnes d'obtenir un permis de séjour en Belgique et ainsi participer de manière officielle, tandis qu'elles le font de manière officieuse, à l'économie et au développement de notre pays. C'est un élément important, monsieur le secrétaire d'État!

 

Pour le reste, pour trouver des solutions et éviter des drames, il n'est pas nécessaire de modifier immédiatement la réglementation. L'article 9bis vous permet de le faire, avec votre autorité! C'est tout à fait envisageable immédiatement. Il ne faut plus traîner, monsieur le secrétaire d'État! Il faut des solutions immédiates!

 

08.11  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le secrétaire d'État, avant de revenir vers vous, permettez-moi de répondre à mes collègues. De la politique politicienne! Si ce drame est à vos yeux un enjeu important, ce n'est pas à coups de tweets et de cartes blanches adressés au gouvernement que vous aiderez les sans-papiers. Parce que le gouvernement, c'est vous! Alors agissez plutôt que de vous montrer dans la presse!

 

Monsieur le secrétaire d'État, le gouvernement est resté très carré dans une posture figée, ces dernières semaines. Je suis quelqu'un de très à cheval sur le respect des règles, sur la justice et l'équité vis-à-vis d'autres, sur les droits et les devoirs de chacun. Mais, à 50 jours aujourd'hui, la question est celle de la vie ou de la mort. Personne ne peut se contenter de regarder ces sans-papiers s'éteindre à petit feu ou même les regarder mourir en restant au balcon.

 

L'urgence est absolue: terminer et sortir de cette grève de la faim.

 

Je vous remercie.

 

Scrutins

Geheime stemmingen

 

09 Scrutin sur les demandes de naturalisation

09 Geheime stemming over de naturalisaties

 

L’ordre du jour appelle le scrutin sur les naturalisations. (2058/1-2)

Aan de orde is de geheime stemming over de naturalisaties. (2058/1-2)

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 1er juillet 2021, les membres ont pu voter du vendredi 18 juin 2021 à aujourd'hui 16 h 00.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 1 juli 2021 hebben de leden vanaf vrijdag 18 juni 2021 tot vandaag 16.00 uur kunnen stemmen.

 

Les deux membres les plus jeunes présents sont invités à assister au dépouillement des scrutins. Celui-ci aura lieu maintenant dans la Salle 3.

De twee jongste aanwezige leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het opnemen van de stemmen. Dit zal nu plaatsvinden in Zaal 3.

 

La proclamation des résultats aura lieu ultérieurement.

De bekendmaking van de uitslagen volgt later.

 

10 Commissions de nomination pour le notariat – Renouvellement de la moitié des mandats – Nomination des membres suppléants

10 Benoemingscommissies voor het notariaat – Hernieuwing van de helft van de mandaten – Benoeming van de plaatsvervangende leden

 

L’ordre du jour appelle le dépouillement du scrutin en vue de la nomination des membres suppléants dans le cadre du renouvellement de la moitié des mandats des Commissions de nomination pour le notariat.

Aan de orde is het opnemen van de stemmen met het oog op de benoeming van de plaatsvervangende leden in het kader van de hernieuwing van de helft van de mandaten van de Benoemingscommissies voor het notariaat.

 

Les candidatures ont été annoncées au cours des séances plénières des 28 janvier 2021, 25 mars 2021 et 12 mai 2021.

De kandidaturen werden tijdens de plenaire vergaderingen van 28 januari 2021, 25 maart 2021 en 12 mei 2021 aangekondigd.

 

Le document reprenant les noms des candidats vous a été distribué. (1989/1)

Het stuk met de namen van de kandidaten werd u bezorgd. (1989/1)

 

Conformément aux décisions des séances plénières des 24 juin et 8 juillet 2021, les membres ont pu voter du vendredi 25 juin 2021 à aujourd’hui 16 h 00.

Overeenkomstig de beslissingen van de plenaire vergaderingen van 24 juni en 8 juli 2021 hebben de leden vanaf vrijdag 25 juni 2021 tot vandaag 16.00 uur kunnen stemmen.

 

Les deux membres les plus jeunes présents sont invités à assister au dépouillement des scrutins. Celui-ci aura également lieu maintenant dans la Salle 3.

De twee jongste aanwezige leden worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het opnemen van de stemmen. Dit zal nu ook plaatsvinden in Zaal 3.

 

La proclamation des résultats aura lieu ultérieurement.

De bekendmaking van de uitslagen volgt later.

 

Interpellations

Interpellaties

 

11 Samengevoegde interpellaties van

- Peter De Roover aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het ontslag van regeringscommissaris Haouach" (55000162I)

- Barbara Pas aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het ontslag van regeringscommissaris Haouach" (55000163I)

11 Interpellations jointes de

- Peter De Roover à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La démission de la commissaire du gouvernement, Mme Haouach" (55000162I)

- Barbara Pas à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La démission de la commissaire du gouvernement, Mme Haouach" (55000163I)

 

11.01  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, de zaak van mevrouw Haouach heeft al voor aardig wat ellende gezorgd in uw regering of in uw meerderheid.

 

Aangezien u zonet niet aanwezig was, wil ik u opmerkzaam maken op het feit dat staatssecretaris Mahdi voor een zeer belangrijk thema daarnet een uitgebreid antwoord heeft gegeven op vragen van alle meerderheidspartijen aan Franstalige zijde. Hij kreeg wel applaus van de liberalen en CD&V, terwijl de scherpe replieken dan weer applaus kregen van Ecolo-Groen en PS. Vooruit zat zowat in het midden. In het midden van het linkerblok, voor alle duidelijkheid. Ik zou mij ernstig zorgen maken over de homogeniteit binnen uw regering, want dat was een illustratie van een probleem dat zich ook in de zaak van mevrouw Haouach voordoet. Dan zijn we nog niet toe aan de sociaal-economische uitdagingen, waaromtrent de tegenstellingen in uw regering niet aan de oppervlakte komen omdat u daarin geen standpunten inneemt.

 

Het probleem van mevrouw Haouach is geen probleem van haarzelf. Mevrouw Haouach is een persoon met een overtuiging, die ik als zodanig respecteer en waarmee ik mij ook niet te bemoeien heb. Het gaat echter wel over de aanduiding van een regeringscommissaris. Die aanduiding had alles van de spreekwoordelijke hete aardappel. Eerst was alleen de staatssecretaris ervoor verantwoordelijk, daarna hebt u hier verteld – u herinnert zich dat, want wij hebben u moeten terugroepen – dat niemand in de regering dat geproblematiseerd heeft. Prompt kwam er, om de sfeer in uw regering nog eens te tekenen, een tweet van een minister in uw regering die stelde dat wel te hebben gedaan. Daarna kwam u hier vertellen dat twee totaal verschillende uitspraken elkaar niet hoeven tegen te spreken, een staaltje van politieke acrobatie die u in de toekomst ongetwijfeld nog geregeld nodig zult hebben.

 

Het gaat hier over de vraag in welke mate een vertegenwoordiger van de regering, en dus eigenlijk een vertegenwoordiger van ons allemaal, neutraliteit moet uitstralen in woord en daad, maar ook in verschijning. Uw goede collega's van de MR hebben daar een heel duidelijk standpunt in, dat ze voorlopig nog niet hebben kunnen hardmaken. Mijnheer de eerste minister, als ik het woord hoofddoek vervang door soutane en het jaar 2021 door 1960, zou u dat standpunt van de MR met veel kracht verdedigen. Uw liberale voorgangers, van toen nog de PVV, zouden op de barricades zijn gaan staan om te zeggen dat het geen pas geeft dat een regeringscommissaris in bijvoorbeeld priesterkledij, met een duidelijke religieuze symboliek, zijn functie op die manier uitoefent.

 

Wij zijn niet in 1960 en het gaat niet over een soutane, wij zijn in 2021 en u steunt uw collega's van de MR niet. Meer nog, u bent gisteren officieel, want dat was een publieke verklaring, van dat neutraliteitsstandpunt afgestapt. U deed dat in een opmerkelijke mededeling, waarin u trouwens ook nog eens als politicus en als eerste minister een negatieve beoordeling gaf over mensen die een heel persoonlijke keuze maken met betrekking tot hun professionele activiteit. Mijnheer de eerste minister, het ieders recht om te kiezen om te gaan werken of niet. Ik weet niet waar u eigenlijk het recht behaalt om te zeggen dat u meer respect hebt voor een vrouw met een hoofddoek die gaat werken, dan voor een vrouw zonder hoofddoek die thuis blijft. Ik vond dat bijzonder impertinent.

 

Ik heb dat zelfs een beetje beschouwd als spuwen in het gezicht van mijn moeder. Zij heeft er ooit voor gekozen om niet te gaan werken. Dat was een persoonlijke keuze. Dat u meent daaraan een negatieve beoordeling te moeten hechten, dat had u beter gelaten.

 

Ik kom even terug op de kwestie van de regeringscommissaris. Wij hebben vrijdag vernomen dat zij ontslag nam en dat er een document was van de Veiligheid van de Staat.

 

Ik heb onmiddellijk gevraagd dat u daarover tekst en uitleg zou komen verschaffen. Dat is maandag gebeurd. Wij hebben gevraagd om inzicht te krijgen in dat document. U hebt toen gezegd dat er daarvoor een veiligheidsmachtiging nodig is en dat dit niet kan. Bevestigt u dat zo meteen nog eens? Ik zal u die vraag opnieuw stellen. Klopt het wat u toen hebt gezegd, dat men een veiligheidsmachtiging nodig heeft om dat document te kunnen inzien, bijvoorbeeld in besloten omstandigheden of in het kader van het comité I? Bevestigt u wat u daarover maandag hebt gezegd?

 

Ten tweede, u hebt een deel van een tijdschronologie gegeven. Er werd gevraagd om ons die ter beschikking te stellen. Dat is niet gebeurd, want die wringt een beetje en is onvolledig gebleken. Als we de documenten die intussen in de pers zijn verschenen mogen geloven, was de nota van de Veiligheid van de Staat reeds dinsdag opgesteld. U hebt daar geen melding van gemaakt.

 

U zei dat daarna is gebleken dat die nota pas woensdagavond bij de minister van Justitie is gekomen en pas 's anderendaags om 14.00 uur bij u. U hebt het dan gepresteerd om publiek mee te delen dat u wel over bijkomende informatie beschikte over het belangrijkste politieke thema in dit halfrond vorige week, maar dat u hebt geoordeeld dat u daarvan pas na de plenaire vergadering kennis zou nemen. U hebt zich dus heel bewust niet volledig geïnformeerd, hoewel de Kamer vragen had geprogrammeerd en heeft gesteld. Ik vind dat een bijzonder laakbare manier van handelen.

 

Ik heb u maandag ook gevraagd of u kunt garanderen en of uw regering nadrukkelijk zal eisen dat de opvolger van mevrouw Haouach in zijn of haar functioneren ook neutraliteit zal uitstralen in de kledij? U hebt daarop geantwoord dat u de regels niet zou wijzigen. Mogen wij daaruit dus opmaken dat de opvolger van mevrouw Haouach in het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, als het een dame is, eventueel ook een hoofddoek of, als het een man is en iemand van CD&V-strekking, een soutane of een Romeins boordje zou kunnen dragen?

 

Ik heb de indruk dat de heer Geens tot de progressieve stroming behoort binnen de Kerk.

 

Ook hier zou ik u willen vragen daarover absolute klaarheid te verschaffen. Vooral binnen uw coalitie zal er heel veel aandacht zijn voor het antwoord dat u geeft.

 

Ten slotte, ik heb dit gisteren al gevraagd. U hoefde zich daarvoor voor mij niet te verplaatsen. Dat antwoord mocht ook schriftelijk. Kan u een volwaardige tijdlijn geven van het bezorgen van de nota van de Veiligheid van de Staat, die voor alle duidelijkheid geen initiatief was van de regering?

 

Dat betekent dat ook na de ophef die was ontstaan en nadat u de nota hebt ontvangen, wat u zo dadelijk mag bevestigen of ontkennen, de regering geen initiatief heeft genomen. Zij nam geen initiatief nadat ze een nota kreeg over mogelijke banden van een regeringscommissaris met het Moslimbroederschap. Ook dan hebt u nog niet gereageerd bij de Veiligheid van de Staat met de vraag om dat nader te willen onderzoeken, omdat een en ander alarmerend is. U achtte de nota schijnbaar niet alarmerend. U hebt immers geen actie ondernomen. U bent daarna 'gered', omdat mevrouw Haouach zelf ontslag heeft genomen.

 

Mijnheer de eerste minister, er zijn dus nogal wat vragen die ik hier echt graag concreet beantwoord had willen zien. Wij zullen dan wel oordelen of u daarbij de grote breedte die uw coalitie op het politieke veld bezet, nog helemaal zal kunnen overspannen. Ik hoop dat u dat ook zonder verwondingen zal kunnen doen.

 

11.02  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, er lekte een nota van de Veiligheid van de Staat, waaruit blijkt dat mevrouw Haouach contacten onderhoudt met de Moslimbroederschap. Het zelfverklaarde doel van die fundamentalistische organisatie is de oprichting van een staat die wordt geregeerd door de sharia. Die beweging onderhoudt nauwe contacten met terroristische organisaties als Hamas en streeft naar de stapsgewijze islamisering van in meerderheid islamitische naties.

 

Ook al is het beluisteren van muziek haram, ik ben ervan overtuigd dat de uitspraken van mevrouw Haouach over demografische verandering als muziek in de oren klonken voor de Moslimbroeders, want haar uitspraken passen volledig in hun ideologisch stramien. Mevrouw Haouach verontschuldigde zich voor haar uitspraken, maar in een eerder interview dat zij liet afnemen door een aan de Moslimbroederschap gelinkte organisatie, European Forum of Muslim Women, liet zij optekenen het spijtig te vinden dat moslims zich in België nog niet verenigen om de politiek onder druk te zetten.

 

Ik vind het veelzeggend dat die bewuste passage discreet werd verwijderd na haar nominatie tot regeringscommissaris en ik vind het even veelzeggend dat een partij als Ecolo, die zich toch zogezegd verzet tegen het wij-zij-denken en het etnoculturele hokjesdenken iemand voordraagt die vindt dat moslims zich als aparte groep politiek moeten organiseren om ons systeem onder druk te zetten.

 

Mijnheer de eerste minister, wij waren en zijn nog altijd geen voorstander om iemand die een hoofddoek draagt, voor te dragen als regeringscommissaris voor de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Een hoofddoek staat symbool voor de ondergeschiktheid van de vrouw ten aanzien van de man en in de voorbije weken is wel duidelijk gebleken dat in dit land vrijwel niemand slechter geplaatst was om als regeringscommissaris aangesteld te worden.

 

In de commissievergadering van maandag gaf u geen antwoord op de vraag van mijn goede collega Dominiek Sneppe of er tegen elke neutraliteitsverplichting in opnieuw een regeringscommissaris met een hoofddoek zou kunnen worden aangesteld.

 

In de kranten achteraf vond u dat alvast blijkbaar geen probleem. U hebt enkele opmerkelijke interviews gegeven. In een interview in Le Vif zette u de deur open voor het vrijelijk en openlijk dragen van een hoofddoek tijdens de uitoefening van een publieke functie. Ik wist niet dat dat het Open Vld-standpunt was. Onpartijdig en eerlijk zijn heeft volgens u niets te maken met het wel of niet dragen van de sluier. In een ander interview afgelopen week verdedigde u dan nog eens de bijzonder vrouwonvriendelijke boerkini en de aparte zwemuurtjes. Tot zover uw zelfverklaard feminisme, waar u graag boeken over schrijft.

 

Ondertussen doet de MR-voorzitter op Twitter, zoals we van hem gewend zijn, dat allemaal af als uw persoonlijk standpunt en niet als regeringsstandpunt. Vandaar mijn eerste vraag. Kunt u klaarheid over scheppen of het inderdaad het regeringsstandpunt is dat een regeringsfunctionaris niet langer ongesluierd hoeft te zijn om openbare functies uit te oefenen?

 

Ten tweede, kunt u verklaren dat iemand die in een rapport van de staatsveiligheid wordt gelieerd aan een extremistische islamitische beweging, tot regeringscommissaris benoemd wordt? Van wanneer dateert die nota van de staatsveiligheid? Heeft dat departement die pas gemaakt na de commotie en lang na haar aanstelling?

 

Bent u van oordeel dat een staatssecretaris die iemand die nauwe banden heeft met extremistische moslimorganisaties voordraagt als regeringscommissaris, nog goed kan functioneren in uw regering?

 

Wat zult u concreet ondernemen voor een betere screening naar moslimextremisten die trachten te infiltreren in de hoogste politieke regionen van dit land?

 

Tot slot had ik nog enkele vragen over de tijdslijn. Ik zal uiteraard de vragen van mijn collega niet herhalen. Ik vond het wel heel frappant dat u, hoewel u afwist van het bestaan van die nota, het niet nodig vond om er kennis van te nemen vooraleer u hier over het onderwerp vragen van de parlementsleden kwam beantwoorden. U vond het niet alleen niet de moeite waard om eerst kennis te nemen van de inhoud ervan, u vond het ook niet de moeite waard om de staatssecretaris, die hier ook vragen over moest beantwoorden, over het bestaan daarvan in te lichten. Mag ik dat heel bizar en op z'n minst weinig collegiaal vinden?

 

De enige bijkomende vraag die ik graag nog aan u wilde stellen, betreft de tijdslijn. Wanneer en door wie werd de toenmalige regeringscommissaris op de hoogte gebracht van het rapport van de Veiligheid van de Staat?

 

11.03 Eerste minister Alexander De Croo: Mijnheer De Roover, mevrouw Pas, eerst en vooral zegt de wet van 1937 die van toepassing is op federale agenten die in interactie staan met het publiek, zeer duidelijk dat die agenten in alle neutraliteit moeten kunnen werken en dat zij geen enkel confessioneel teken mogen dragen. Ik heb dat bevestigd in het interview. Ik heb heel duidelijk gezegd dat de wet van 1937 van toepassing is wat interacties met het publiek betreft en dat ik geen enkele reden zie om dat te wijzigen. Dat staat in het interview en lijkt mij ook absoluut logisch.

 

Ik ga nu in op de andere vragen. Na de gebeurtenissen die plaatsvonden na de plenaire vergadering van vorige donderdag, hebben de staatssecretaris en ikzelf duidelijk gemaakt dat wij beschikbaar waren voor een gedachtewisseling in de commissie voor Gelijke Kansen. Die heeft afgelopen maandag om 10 uur plaatsgevonden. Wij hebben daar ruim twee uur lang geantwoord op uw vragen. Ik zal dus niet in herhaling vallen wat de zaken betreft die daar zijn behandeld.

 

Ik geef nu meer details over de tijdslijn van de gebeurtenissen. Op donderdag 3 juni heeft de Veiligheid van de Staat een interne nota opgesteld over de toen pas benoemde regeringscommissaris bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. Die nota werd niet aan de regering bezorgd, omdat bepaalde informatie nog moest worden geverifieerd en geactualiseerd.

 

Op woensdag 7 juli 's avonds werd de nota, die was gedateerd en gefinaliseerd op 3 juli, ontvangen op het kabinet van de minister van Justitie. Op donderdag 8 juli kort voor de start van het vragenuurtje werd ik door de minister van Justitie geïnformeerd over het bestaan van de nota. Ik heb toen gevraagd om mij en de bevoegde regeringsleden op een zo kort mogelijke termijn over de inhoud van de nota te informeren. Ik heb mij toen om 14.15 uur naar het Parlement begeven, zodat ik mijn democratische plicht kon vervullen door te antwoorden op de vragen die werden gesteld door de Parlementsleden. Bij mijn terugkeer op mijn kabinet rond 15.15 uur ben ik door het hoofd van de Veiligheid van de Staat ingelicht over de precieze inhoud van het rapport en – niet onbelangrijk in de discussie – over de precieze aanbevelingen die de Veiligheid van de Staat ter zake deed.

 

Het lijkt me ook absoluut logisch dat ik de gelegenheid krijg om de inhoud van de nota te kunnen bekijken en er de juiste vragen over stellen. Om 16.15 uur heb ik een gesprek gehad met de betrokken staatssecretaris, de minister aan wie ze is toegevoegd en de minister van Justitie die bevoegd is voor de Veiligheid van de Staat.

 

Voor een goed begrip van de tijdslijn kan ik nog toevoegen dat de regeringscommissaris op donderdag 8 juli omstreeks 15.30 uur haar intentie om ontslag te nemen reeds had meegedeeld aan het kabinet van de staatssecretaris. Noch de regeringscommissaris, noch de staatssecretaris had op dat moment kennis van de nota. In de loop van vrijdag 9 juli heeft de persoon in kwestie per brief aan de staatssecretaris meegedeeld dat zij wou ontslag nemen uit de functie waartoe zij was aangeduid.

 

Op maandag 12 juli vond vervolgens de gedachtewisseling in de Kamer plaats, waarbij uiteraard de bewuste nota en het vertrouwelijke karakter ervan werd besproken. In de loop van 12 juli werd de nota door Veiligheid van de Staat ook bezorgd aan de andere vicepremiers van de regering.

 

Dat aanvankelijk fragmenten en vervolgens de integrale nota werd gelekt en gepubliceerd kan ik alleen maar zo sterk mogelijk betreuren. Het is niet goed voor het imago van onze inlichtingendiensten en het ondermijnt de belangrijke rol die ze hebben.

 

Over de oorspronkelijke benoeming van de regeringscommissaris heb ik reeds toegelicht dat deze beslissing behoort tot de bevoegdheid van de staatssecretaris. Op 17 mei werd het KB ondertekend door de staatssecretaris en de vicepremier aan wie zij is toegevoegd. Er is hiervoor geen formeel overleg in de ministerraad vereist. De regeringscommissaris werd toen volgens het KB aangesteld op basis van haar ervaring op het vlak van openbaar bestuur en gendergelijkheid.

 

Er gebeurt geen systematische of voorafgaande screening door de Veiligheid van de Staat van alle personen die tot regeringscommissaris worden benoemd. Dat neemt natuurlijk niet weg dat de Veiligheid van de Staat vanuit zijn basisopdracht en op basis van zijn informatie de regering steeds kan informeren over personen die aangesteld zijn in overheidsfuncties. Dat is trouwens exact wat hier gebeurd is. Het systeem heeft dus in zekere zin zijn werk gedaan, hoewel het deze keer geen invloed heeft gehad. Het ontslag van de regeringscommissaris lag immers al vast op het moment dat de bevoegde regeringsleden in kennis waren gesteld van de inhoud van de nota.

 

Vorige week heb ik hier reeds uitgebreid benadrukt dat we van regeringscommissarissen veel verwachten op het niveau van integriteit en deontologie. Een regeringscommissaris mag vanuit die rol geen controverse of incidenten uitlokken. In die context is dan ook gebleken dat een samenwerking niet langer mogelijk was en dat de regeringscommissaris uit eigen beweging heeft beslist haar mandaat neer te leggen.

 

In dat verband kan ik u ook melden dat de bevoegde staatssecretaris reeds vorige week een opvolgster als regeringscommissaris heeft voorgesteld en dat de benoeming intussen door de Koning ondertekend is. Het gaat om mevrouw Amélie Servotte.

 

Ik hoop daarmee ook dat de nodige sereniteit kan terugkeren in de werking van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en hoop hiermee voldoende klaarheid gegeven te hebben in dit dossier.

 

Mijnheer De Roover, u vroeg of een veiligheidsmachtiging nodig is om een vertrouwelijk document van de Veiligheid van de Staat te kunnen lezen. Als ik artikel 8 van de wet van 11 december 1998 lees en interpreteer, dan is dat het geval.

 

11.04  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, wat de tijdslijn betreft, hebt u geen enkel nieuw element toegevoegd aan wat u afgelopen maandag al gezegd hebt.

 

Worden de documenten van de Veiligheid van de Staat over het meest controversiële politieke onderwerp dat op dat ogenblik op de agenda van de Kamer staat door een schildpad gebracht? Ik vermoed van niet, want dan zouden ze er sneller geweest zijn. Het duurt twintig uur, en dan doet u het document niet open.

 

Wat mij opvalt is dat u zegt dat het behoort tot de functie van een regeringscommissaris om geen controverse uit te lokken. Maar zij heeft een interview gegeven, waar behoorlijk wat controverse uit voortgevloeid is. U hebt geen actie ondernomen. U hebt gewacht tot zij zelf ontslag nam. Dus blijkbaar mag ze wel controverse uitlokken, in tegenstelling tot wat u hier beweert.

 

Dus, u neemt kennis van het rapport van de Veiligheid van de Staat voor mevrouw Haouach ontslag neemt. In dat rapport staan aantijgingen die niet klein zijn. Er is sprake van mogelijke banden met de Moslimbroederschap die erom bekend staat dat ze invloed wil uitoefenen in landen en wil infiltreren, een zogenaamde mars door de instellingen, eventueel ondersteund door demografisch ontwikkelingen. Daarvoor hoeven we geen geheime documenten te raadplegen.

 

Als u een dergelijk rapport over een regeringscommissaris krijgt en u vraagt de Veiligheid van de Staat niet om dit zo snel mogelijk tot op de bodem uit te vlooien, dan functioneert u slecht, dan bent u geen betrouwbare hoeder van de veiligheid van onze instellingen. Voor een premier is dat manifest falen.

 

U zit daar gewoon passief bij, maar ik ken de reden. U hebt geen manoeuvreerruimte om te doen wat een premier moet doen bij dergelijke zaken. U hebt zelfs geen manoeuvreerruimte om de ordentelijke bescherming van onze instellingen te organiseren want, ofwel beweegt u in de ene richting en dan is Ecolo/Groen bijzonder boos, ofwel beweegt u in een andere richting en dan krijgt u uw vriend Bouchez over u heen. Dat maakt u tot een lame duck.

 

In elk geval, wanneer u hier zegt dat de wet niet moet worden gewijzigd, dan speelt u met het feit dat woorden maar wat in de wind waaien. U spreekt over contacten met het publiek. Men kan dan het nummer opvoeren dat vergaderingen van de raad van bestuur niet in de publieke ruimte plaatsvinden. Op die manier kunt u zogezegd de wet naleven en tegelijkertijd uw linkerzijde tevreden stellen.

 

Ik vermoed dat ik een schriftelijke vraag zal moeten indienen om die tijdlijn te kunnen bekijken.

 

Ik weet ook niet of u de wet inzake de veiligheidsmachtiging goed interpreteert. Ik heb mensen gecontacteerd die daarover andere dingen zeggen. Ik hoop voor u echt dat u in dit Huis verklaringen aflegt die stroken met de waarheid. Dat is toch wel het absolute minimum.

 

Daarom dienen wij een motie in waarin wij een aantal zaken aan de regering vragen. Ten eerste, om te waken over een professioneel georganiseerde selectie van regeringscommissarissen, want wat hier heeft plaatsgevonden getuigt van een absoluut amateurisme. Ten tweede, om ervoor te zorgen dat regeringscommissarissen zich neutraal opstellen in uitlatingen, gedragingen, houdingen en voorkomen. Ik denk dat daar ook een duidelijke lijn moet worden getrokken.

 

Ten derde, daartoe moet een deontologische code uitgewerkt worden. Ten vierde vragen we de regering om steeds uitgesproken respect aan de dag te leggen ten aanzien van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de publieke opinie en de bevolking. Daarbij refereer ik aan het politiek onaanvaardbare feit dat u zich niet ten volle informeert wanneer de informatie op uw bureau ligt, dat u zich niet ten volle informeert wanneer u naar de Kamer komt om uitleg te geven bij belangrijke vragen. Wat u hier vertelt, blijft immers niet in dit halfrond. Dat wordt uitgezonden. Dat gaat naar de publieke opinie. Dat u zich dan bewust niet voldoende informeert, is uw functie van eerste minister onwaardig. U hebt een boek geschreven waarin u zei dat u een feminist bent. U hebt het feminisme in de steek gelaten.

 

11.05  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, iIk dank u voor de verduidelijking over de tijdlijn. Op 17 mei was er een KB met de benoeming van mevrouw Haouach en op 3 juli kwam pas de nota van de Veiligheid van de Staat. Heeft de Veiligheid van de Staat zijn werk dan naar behoren gedaan? Moet er eerst commotie ontstaan vooraleer een nota aan deze regering wordt overgemaakt? Dit heeft nog nader onderzoek nodig. Bij mevrouw Collier ging het destijds iets sneller. Zij heeft het Eurovisiesongfestival alleszins niet gehaald.

 

De eerste minister heeft wel nieuws gebracht. Hij heeft bekendgemaakt dat mevrouw Servotte de nieuwe regeringscommissaris zal worden. Dat wil zeggen dat mevrouw Schlitz op zoek mag naar een nieuwe kabinetschef. Hopelijk komt mevrouw Haouach daar niet voor in aanmerking.

 

Een ezel stoot zich geen tweemaal aan dezelfde steen. U zit er echter blijkbaar niet mee in om uw fouten te herhalen. Tot een screening voorafgaand aan die benoemingen bent u namelijk duidelijk niet bereid. Zo'n screening had u nochtans een pijnlijke afgang kunnen besparen.

 

Mijnheer de eerste minister, als u in het vervolg vragen komt beantwoorden over dossiers in dit Parlement en u weet op dat moment dat daarover nota's bestaan van de Veiligheid van de Staat moet u zich eerst informeren over de inhoud ervan. Op die manier én uit respect voor het Parlement kan u dan op zijn minst en voor de verandering, eens met kennis van zaken antwoord geven op de vragen die wij in het vragenuurtje stellen.

 

Tot slot, voor alle duidelijkheid, vrijheid van religie en vrijheid van uitdrukking mogen en kunnen uiteraard, maar niet ten koste van onze rechtsstaat en ons democratisch systeem. Voor mensen die heulen met de extremistische moslimbroeders, die de scheiding tussen Kerk en Staat in vraag stellen, die de democratie en de vrije Westerse samenleving vijandig gezind zijn, is er in dit land geen plaats, en al zeker niet in regeringsmiddens.

 

Mijnheer de eerste minister, ook wij hebben een motie van aanbeveling voor u klaar. Ik denk dat het nodig is dat deze regering dit opvolgt. Wij vragen geen onmogelijke dingen. Dat het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat nog eens bevestigd wordt, lijkt mij de evidentie zelve na deze discussie. Dat deze regering zich duidelijk uitspreekt tegen het dragen van hoofddoeken tijdens de uitoefening van een publieke functie, lijkt mij ook nodig om deze discussie te beslechten. Ondanks uw weigering, ondernemen wij toch nog een poging en vragen in deze motie om een doorgedreven screening door te voeren bij de benoeming van regeringsfunctionarissen.

 

Moties

Motions

 

De voorzitster:

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Peter De Roover en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heer Peter De Roover en mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de eerste minister,

vraagt de regering

- te waken over een professioneel georganiseerde selectie van regeringscommissarissen;

- ervoor te zorgen dat regeringscommissarissen zich neutraal opstellen in uitlatingen, gedragingen, houding en voorkomen;

- daartoe een deontologische code uit te werken;

- steeds uitgesproken respect aan de dag te leggen ten aanzien van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de publieke opinie en de bevolking."

 

Une première motion de recommandation a été déposée par M. Peter De Roover et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de M. Peter De Roover et Mme Barbara Pas

et la réponse du premier ministre,

demande au gouvernement

- de veiller à une sélection professionnellement organisé des commissaires du gouvernement ;

- de faire en sorte que les commissaires du gouvernement fassent preuve de neutralité dans leurs déclarations, comportements, attitude et présentation;

- d'élaborer à cet effet un code de déontologie;

- de faire preuve en toute circonstance d’un profond respect à l’égard de la Chambre des représentants, de l’opinion publique et de la population."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heer Peter De Roover en mevrouw Barbara Pas

en het antwoord van de eerste minister,

- overwegende dat uit een nota van de Staatsveiligheid blijkt dat mevrouw Haouach contacten onderhoudt met (leden van) de Moslimboederschap;

- overwegende dat het doel van die fundamentalistische organisatie de oprichting is van een Staat die wordt geregeerd door de sharia, en overwegende dat de beweging onderhoudt nauwe contacten met terroristische organisaties zoals Hamas;

- overwegende dat mevrouw Haouach in een interview liet optekenen het spijtig te vinden dat moslims zich in België nog niet verenigen om echte politieke druk te zetten;

- overwegende dat een doorgedreven screening voor regeringscommissarissen zich opdringt;

- overwegende dat iemand die ostentatief het symbool van de onderdrukking van de vrouw binnen de islam draagt, i.c. de hoofddoek, niet geschikt is voor de functie van regeringscommissaris;

- overwegende dat de eerste minister in een interview zelf de deur heeft opengezet voor het dragen van de hoofddoek tijdens het uitoefenen van een publieke functie;

- overwegende dat de scheiding tussen Kerk en Staat één van de basisbeginselen van onze democratische rechtstaat is;

vraagt de regering

- het principe van de scheiding tussen Kerk en Staat als grondbeginsel van onze rechtstaat te bevestigen;

- zich duidelijk uit te spreken tegen het dragen van hoofddoeken tijdens de uitoefening van een publieke functie;

- een doorgedreven screening in te stellen bij de benoeming van regeringsfunctionarissen."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de M. Peter De Roover et Mme Barbara Pas

et la réponse du premier ministre,

- considérant qu’il ressort d’une note de la Sûreté de l’État que Mme Haouach entretient des contacts avec (des membres) des Frères musulmans;

- considérant que l’objectif de cette organisation fondamentaliste est la création d’un État régi par la charia, et que le mouvement entretient des contacts étroits avec des organisations terroristes telles que le Hamas;

- considérant que Mme Haouach a déclaré dans une interview qu’elle déplorait que les musulmans de Belgique ne s’étaient pas encore unis pour exercer une réelle pression politique;

- considérant qu’un filtrage approfondi des commissaires de gouvernement s’impose;

- considérant qu’une personne portant ostensiblement le symbole de l’oppression de la femme au sein de l’islam, à savoir le voile, n’est pas la personne indiquée pour la fonction de commissaire de gouvernement;

- considérant que le premier ministre lui-même a dans une interview laissé la porte ouverte au port du voile dans l’exercice d’une fonction publique;

- considérant que la séparation entre l’Église et l’État est l’un des principes fondamentaux de notre État de droit démocratique;

demande au gouvernement

- de confirmer le principe de la séparation entre l’Église et l’État en tant de fondement de notre État de droit;

- de s’exprimer clairement contre le port du voile dans l’exercice d’une fonction publique;

- de mettre en place un filtrage approfondi des commissaires de gouvernement lors de leur nomination."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Wouter De Vriendt, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten.

Une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Wouter De Vriendt, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf et Servais Verherstraeten.

 

11.06  Maggie De Block (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, ik vraag de urgentie voor de eenvoudige motie.

 

De voorzitster: Waarvan akte.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

12 Interpellations jointes de

- Thierry Warmoes à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les résultats de l'étude d'Elia et le CRM" (55000164I)

- Kurt Ravyts à Tinne Van der Straeten (Énergie) sur "Les résultats de l'étude d'adéquation et de flexibilité 2022-2032" (55000165I)

12 Samengevoegde interpellaties van

- Thierry Warmoes aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De resultaten van de studie van Elia en het CRM" (55000164I)

- Kurt Ravyts aan Tinne Van der Straeten (Energie) over "De resultaten van de adequacy and flexibility study 2022-2032" (55000165I)

 

12.01  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, ik zal het zo meteen over energie hebben, maar ik wil hier eerst ook in eigen naam en namens mijn fractie mijn medeleven betuigen aan alle mensen die worden getroffen door de overstromingen die ons land nu teisteren en aan alle hulpdiensten die overal te lande aan het werk zijn. Ik kom zelf uit de watersector en ik vergeet dus ook de waterbeheerders, de hydrologen, de sluiswachters, de dijkwachters en de burgers niet, iedereen die nu in alle solidariteit op het terrein bezig is.

 

Mevrouw de minister, ik zal het eerst hebben over de energieprijs. Intussen staat in zowat alle kranten dat de energieprijs pijlsnel stijgt en horen we veel alarmerende berichten. De gasprijs is op een jaar tijd twee tot drie keer hoger geworden, de elektriciteitsprijs is met 35 tot 64 % gestegen en specialisten zeggen dat die prijzen verder zullen blijven stijgen.

 

Het gevolg is dat de gezinnen, de kmo's en de zelfstandigen vanaf dit najaar veel zullen moeten bijbetalen wanneer ze hun eindafrekening krijgen. Dat kan zorgen voor sociale drama's. Ik heb in de commissie voor Energie gevraagd om daarover een debat te organiseren met u maar dat mocht niet doorgaan. Men vond dat blijkbaar niet belangrijk genoeg. De voorzitter van die commissie vond dat we het niet moesten hebben over een krantenartikel. Leden van de regeringspartijen, in het bijzonder van van Ecolo-Groen en de socialisten, hebben de vergadering gewoon verlaten toen dit punt aan de orde kwam, zodat er zelfs niet over gestemd kon worden.

 

Er werd gezegd dat ik het maar in een interpellatie moest opnemen. Het was oorspronkelijk niet mijn bedoeling om het hier daarover te hebben maar ik vond dat bijzonder choquerend aangezien wij in dit Parlement een commissie voor Energie hebben. Als de energieprijs de pan uitswingt, dan belangt ons dat allemaal aan en moeten we daar allemaal van wakker liggen. Ik ga er dus maar van uit dat de Parlementsleden dat wel niet zullen voelen, gelet op hun loon.

 

Mevrouw de minister, wat ik hier breng, is slecht nieuws voor u, want het brengt uw geloofwaardigheid in gevaar. Toen u als minister aantrad, hebt u namelijk beloofd dat de factuur zou doen dalen en nu gebeurt net het omgekeerde. Hoe komt dat? Volgens specialisten zijn er twee oorzaken voor die prijsstijgingen. Ten eerste is er de marktwerking. De economie herleeft en we kunnen daar natuurlijk blij om zijn, maar er is ook de "wet" van vraag en aanbod. Ik plaats dat tussen aanhalingstekens, want het is geen wet die wij hier goedgekeurd hebben. Meer economische activiteit betekent ook meer vraag naar energieproducten en dus hogere prijzen voor elektriciteit en gas. Dat is toch te gek, want gas en elektriciteit zijn basisbehoeften en geen handelswaar.

 

Die moeten te allen tijde betaalbaar blijven. Dat is alleszins onze wet, dat energie te allen tijde betaalbaar moet blijven. Dit toont nogmaals het failliet aan van de liberalisering van de energiemarkt. Alle andere partijen hier bejubelen die marktwerking, maar de mensen zijn daar absoluut niet mee gediend. Dat blijkt nu nog maar eens.

 

De tweede oorzaak is eigenlijk nog interessanter, namelijk het ETS-systeem. Op de Europese koolstofmarkt was de prijs van CO2 nooit zo hoog, zeggen de specialisten, en hij zal nog verder stijgen. Dat is ook de bedoeling, onder andere van de Europese Green Deal, waarover wij het zonet nog gehad hebben. Collega's, het is dus geen kwestie meer van vraag en aanbod, het is een politieke keuze van vrijwel alle partijen hier om de CO2-prijs op te drijven. Als men echter de CO2-prijs opdrijft, dan zal de elektriciteitsprijs automatisch mee stijgen, daar elektriciteit geproduceerd wordt door gascentrales.

 

Het spijt mij u dit te moeten zeggen, maar hier is dus gekozen voor een pervers systeem, dat asociaal is en inefficiënt. Men zegt dan: een hogere CO2-prijs is goed voor het klimaat. Wij hebben daar echter sowieso al grote twijfels bij. Wat hier wel duidelijk is, is dat het slecht is voor de mensen.

 

Mevrouw de minister, at zal u daaraan doen, om de mensen te helpen? Ik heb een paar suggesties. Breng de btw op elektriciteit, terug op 6 %. Dat was vroeger zo maar de vorige, rechts-conservatieve, regering heeft dat ongedaan gemaakt. De btw bedraagt nu 21 %, zoals op luxeproducten als kaviaar, Maserati's en weet ik veel wat. Breng die btw terug op 6 %, energie is immers een basisbehoefte. Haal nu eindelijk ook die groenestroomtaksen uit de factuur, zodat de marktwerking minstens gecompenseerd wordt.

 

Dan kom ik bij het tweede deel van mijn interpellatie, over het CRM en de nieuwe gascentrales. Ik heb al gezegd dat de prijs sterk stijgt. U doet daar nu nog een schepje bovenop met het CRM. U hebt gezegd dat u uw beleid zou baseren op feiten en cijfers en daar ben ik als wetenschapper natuurlijk bijzonder blij om.

 

Ik heb goed nieuws voor u, want er is een nieuwe Adequacy & Flexibility Study van Elia die de bevoorradingszekerheid van ons land bestudeerde.

 

Voor het eerst brengt die de klimaatverandering in rekening. Dat is belangrijk, want met de opwarming van ons klimaat hebben wij minder kans op strenge winters en koude periodes. Dat geeft uiteraard een lager piekverbruik.

 

Uit de studie die voor het eerst de klimaatverandering in rekening brengt, blijkt dat de nood aan vervangcapaciteit om de kernuitstap te compenseren zwaar overschat is. Dat is wat wij en de CREG reeds meer dan een jaar aanklagen. Tot nog toe weigert u echter om daarmee rekening te houden en gaat u nog steeds af op oude cijfers die het klimaat niet in rekening brengen. Dat begrijp ik eerlijk gezegd niet van een groene minister die het vaak over het klimaat heeft. Met andere woorden, u gooit met belastinggeld om Engie Electrabel en zijn vriendjes te subsidiëren. U zei in de pers dat u er alles aan gedaan hebt om het aantal gascentrales zo laag mogelijk te houden, maar dat is niet juist.

 

Mevrouw de minister, het gaat nu enigszins technisch worden, maar ik moet dit natuurlijk hard maken.In het CRM mikt u op 3,7 GW aan nieuwe capaciteit in 2025, namelijk 2,3 GW die u wil veilen op de eerste veiling in oktober van dit jaar en 1,4 GW die gereserveerd is voor duurzame technologieën, batterijen en vraagbeheer voor de T-1 in 2024. Dat is wat u nu nog steeds van plan bent. Uit die nieuwe cijfers in de studie van Elia blijkt dat er naargelang het scenario geen 3,7 GW maar slechts 1,7 GW of 2,4 GW nodig is aan niet-rendabele capaciteit. Dat zijn de cijfers na een economic viability assessment, na een economische analyse. Het is immers evident dat installaties die uit zichzelf rendabel zijn, geen subsidie nodig hebben, mag ik toch hopen.

 

Elia communiceert een ander cijfer, namelijk 3,6 GW. Heel toevallig ligt dat net in de buurt van die 3,7 GW van u. Dat is bijzonder misleidend, want dat cijfer geldt voor de economische analyse en omvat dus ook de rendabele capaciteit. Eigenlijk is dat dus niet relevant voor het CRM. Bovendien is dat het cijfer van een extreem safe scenario, zoals Elia het noemt, met toch wel betwistbare aannames. Ik ga daar niet dieper op in, maar ik ben wel benieuwd wat Europa daarover gaat zeggen.

 

Dinsdag was de CEO van Elia voor een hoorzitting in onze commissie. Ik heb hem drie keer gevraagd waarom hij enkel over de 3,6 GW communiceert, want de andere cijfers die ik heb vermeld – 1,7 en 2,4 GW – komen wel degelijk ook uit de studie van Elia. Drie keer heb ik dat gevraagd en ik heb drie keer geen antwoord gekregen van de CEO van Elia. Ik vond het ook tekenend dat geen enkele partij die daar aanwezig was daarop heeft gereageerd. Het is nochtans een zeer grove manipulatie. Ik hoop dat alle collega's zich ervan bewust zijn dat dit eigenlijk een soort medeplichtigheid is aan een systeem dat dient om honderden miljoenen euro's aan belastinggeld door te sluizen naar de energiemultinationals.

 

Laten wij uitgaan van de nieuwe cijfers. U moet mij maar verbeteren als ze niet kloppen, want ze komen natuurlijk uit het rapport van Elia. Het gaat over 1,7 à 2,4 GW aan nieuwe capaciteit die steun nodig heeft om economisch te kunnen overleven. Als wij daar 1,4 GW van aftrekken die te reserveren is voor de T-1-veiling in 2024, dan betekent dit dat het eigenlijk slechts nodig is om dit jaar afhankelijk van het scenario 300 MW of 1.000 MW te veilen, terwijl u 2,3 GW wil veilen. Die 300 MW komt neer op een halve gascentrale. U wil dus een marktbreed CRM invoeren voor minstens 250 miljoen euro per jaar voor nog geen halve gascentrale per jaar.

 

Dat lijkt ons totaal disproportioneel, vandaar opnieuw mijn vraag of u rekening zal houden met de resultaten van de nieuwe Elia-studie. U zei zelf dat het CRM geen subsidiekanon is, maar als u 250 miljoen euro wil inzetten voor een halve gascentrale, dan vind ik dat persoonlijk toch wel een subsidiekanon voor de grote energiemultinationals. Het komt er eigenlijk op neer dat u de kernuitstap afkoopt met subsidies voor de grote energiebedrijven op kap van de consumenten en de belastingbetalers. Ik ben benieuwd naar uw antwoord.

 

12.02  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik sta hier omdat ik ongerust ben, wellicht net zoals u, over het fenomeen van de energieprijzen, voor elektriciteit en gas, die de pan uit swingen. Ik heb ook die studie rond adequacy and flexibility van Elia aangegrepen, omdat ik in alle sereniteit denk, mevrouw de minister, dat daar ook een aantal uitdagingen inzitten voor de elektriciteitsprijs. De studie bevestigt de noodzaak aan nieuwe eigen capaciteit in dit land om de capaciteitsbehoefte op te vangen. Mijnheer Warmoes, ik zal me niet mengen in uw oorlog met Elia, want dinsdag was het bijna oorlog, en met uw intellectueel gevecht straks met minster Van der Straeten.

 

Minister Van der Straeten, ik wil al anticiperen, want u gaat straks zeggen dat ik alles op een hoopje gooi. Maar dat hoopje bestaat effectief in de realiteit. Alles hangt wel degelijk aan elkaar vast in het elektriciteits- en klimaatlandschap.

 

Door de nucleaire exit – ik breng even in herinnering dat de CEO van exploitant Electrabel scenario B uit het regeerakkoord, de levensduurverlenging van twee kerncentrales, de facto naar de prullenmand heeft verwezen – is er nu inderdaad nood aan een CRM met een veilingvolume dat het juiste genoeg moet weerspiegelen. Het is bijna onafwendbaar geworden binnen een zekerheidsbeleid. Het is de politieke keuze die uw regering, maar ook de vorige, collega's van de N-VA, hebben gemaakt.

 

Ik kom meteen ter zake, mevrouw de minister. Dinsdag vernamen we vanwege de CEO van Elia dat de initiële communicatie over de stelling dat de kosten van een marktbreed CRM zullen worden gecompenseerd door een daling van de groothandelsprijzen en dit ten bate van de Belgische consumenten, dat die communicatie veel relatiever is dan ze doet vermoeden. De CEO van Elia heeft letterlijk over een 'relatieve' prijsreductie gesproken. Hij bleef ook zeer voorzichtig over de houding van de leveranciers, die in dit verhaal toch geen onbelangrijke actoren zijn.

 

De CEO bleef ook zeer voorzichtig over de oplossingen waaraan deze regering werkt rond de in de Eliastudie gevraagde aandacht voor de problematiek van de beschikbaarheid van productieoverschotten in Europa. De in het energiebeleid van deze Vivaldiregering voorgestelde keuze voor zeer grote importafhankelijkheid kan niet alleen voor bijkomende adequacyproblemen zorgen, maar ook voor een bijkomend probleem voor de betaalbaarheid van de energiefactuur. Zo weet u beter dan ik dat er een haalbaarheidsstudie loopt over de onderzeese kabel naar Denemarken, een project met een prijskaartje. Ook is er een energie-eiland gepland in de Prinses Elisabethzone, trouwens ook heel belangrijk voor die kabel, en daarvoor kunnen Europese subsidies toegekend worden, maar ook daar hangt een prijskaartje aan vast. Het zijn allemaal uitdagingen op lange termijn voor de energiefactuur in dit land.

 

We wachten ook nog altijd op uw oplossing voor het verzoek in de ondertussen gerenommeerde CRM-resolutie van 16 juli 2020, bijna jarig, waarin de regering werd verzocht om de totale aan het federaal beleid verbonden meerkosten op de factuur te doen dalen ten opzichte van het referentiejaar 2021 ondanks de openbare dienstverplichtingen die worden opgelegd aan Elia in het kader van het CRM. U zou daarvoor uiterlijk eind 2020 een concreet voorstel doen aan het Parlement. Dat was het stokpaardje van collega Wollants, het kwam hier gisteren nog aan bod.

 

Een reden te meer is dat de recente stijgingen van de elektriciteits- en gasprijzen te maken hebben met een aangescherpte koolstofprijs, het ETS-kader. Het huidig kader doet de prijzen dus al de hoogte ingaan. Gisteren kregen we Fit for 55 gepresenteerd en daardoor weet u dat er nog een verstrenging aankomt. Voeg daarbij de komst van nog een of twee gascentrales, dan denk ik dat dit ook een ongunstige invloed kan hebben op de elektriciteitsprijs in de volgende jaren.

 

Voegen we daar nog aan toe dat door Fit for 55 de uitstoot van de transportsector en de verwarming van gebouwen mee in het bad genomen wordt – brandstof- en energieproducenten zullen een CO2-belasting moeten betalen op fossiele brandstoffen – en we weten wat er op ons afkomt. Het leven wordt aanzienlijk duurder voor degenen die zich niet kunnen – kunnen, niet alleen willen – aanpassen.

 

Dat brengt mij, mevrouw de minister, bij het onderdeel 'flexibiliteit' van de Elia-studie, toch ook wel een stokpaardje van u, en bij het geoptimaliseerd laadgedrag en de decentrale slimme energiesystemen. Ik ben het niet vaak eens met collega Warmoes, maar hier denk ik dat hij een punt heeft. Ik citeer hem even: "Als mensen thuiskomen na een dag hard werken en beginnen te koken, dan kunnen ze moeilijk op dat moment hun energieverbruik uitstellen."

 

In onze visie is elektriciteit een publiek goed, een basisbehoefte die voor iedereen en altijd betaalbaar moet zijn, ook tijdens de piekuren. Wat die piekuren betreft, denk ik inderdaad dat we nog een lange weg af te leggen hebben. Ondertussen krijg ik een wrange smaak in de mond, mevrouw de minister, als ik lees dat in China de bouw is gestart van een nieuwe kernreactor.

 

Mijn vraag is wat gaat u doen aan de stijgende energieprijzen.

 

12.03 Minister Tinne Van der Straeten: Dank u voor uw niet-aflatende vragen, collega's.

 

Mijnheer Warmoes, u vangt mij in een syllogisme met een foute conclusie. Ik wil graag verwijzen naar de bekende Franse schrijver Eugène Ionesco, die een dergelijk syllogisme heeft geïllustreerd met de volgende uitspraak: "Alle katten zijn sterfelijk, Socrates was sterfelijk, dus Socrates was een kat". Op de vraag die u aan mij voorlegt, past volgend nog duidelijker syllogisme: "Ik pas in mijn pyjama, mijn pyjama past in mijn koffer, dus ik pas in mijn koffer". Uw vraagstelling bevat namelijk een aantal verschillende conclusies die niet correct zijn, mijnheer Warmoes. U brengt cijfers uit verschillende berekeningen samen die elk een andere doelstelling hadden. U brengt alle premissen bij elkaar en u trekt daaruit de foute conclusie dat er veel minder capaciteit nodig is.

 

Ik verklaar mij nader. In het leveringsjaar 2025 wordt niet gemikt op 3,7 gigawatt aan nieuwe capaciteit. In de T-4-veiling in oktober wordt ongeveer 7,3 gigawatt aan capaciteit geveild. Wij verwachten dat dat kan leiden tot 2 à 2,3 gigawatt aan nieuwe capaciteit. Het is echter best mogelijk dat capaciteiten zoals bestaand vraagzijdebeheer in de T-4-veiling meedoen, waardoor het aandeel nieuwe capaciteit vermindert.

 

In de T-1-veiling verwachten we dat niet alleen nieuwe capaciteiten, maar ook bestaande capaciteiten meedoen. Tot op heden is er in elk geval al meer dan 650 megawatt bestaand vraagzijdebeheer op de markt aanwezig. Daarnaast verwachten wij nog een groei van vraagzijdebeheer en opslag, voorafgaandelijk aan de T-1-veiling. Dus de 1,4 gigawatt gereserveerd voor de T-1-veiling, is dus ook niet allemaal nieuwe capaciteit.

 

Voorts is ook het cijfer van 1,7 gigawatt niet correct. Het CRM is immers een marktbreed systeem, waarbij beoogd wordt om enkel dat deel te financieren dat marktpartijen tekortkomen in de markt om bestaande capaciteit te houden of om nieuwe te bouwen. Op die manier garanderen wij onze bevoorrading. Het gaat dus over de missing money.

 

Uit de cijfers na de economic viability assessment kunt u zien dat er in het EU base scenario een nood bestaat van 2,2 gigawatt of 200 megawatt meer dan voor de economic viability assessment, aangezien ook een deel van de bestaande capaciteiten niet economisch leefbaar zal zijn in 2025 zonder interventie.

 

Dus, uw statement over een nood van 300 megawatt en een halve gascentrale, zijn foute conclusies bij de premissen die u hebt gemaakt, net zoals ik niet in mijn koffer pas.

 

In de tweede plaats bevestigt de studie helemaal niet dat de nood aan vervangcapaciteit overschat wordt. De studie bevestigt de nood aan een CRM en de grootteordes qua capaciteit die al bekend waren van de vorige studies en analyses. Meer zelfs, de studie toont aan dat de nood aan capaciteit onder meer door toenemende elektrificatie van verwarming en vervoer zelfs nog toeneemt in de jaren na 2025. Wat we zullen bijbouwen tegen 2025, zal zeker tot 2032 zijn nut hebben.

 

Ten derde, mijnheer Warmoes, is het safe scenario niet extreem. Onder het safe scenario worden verschillende sensitiviteiten afzonderlijk gemoduleerd, onder andere de onbeschikbaarheid van het Franse nucleaire park.

 

We hebben er al verschillende keren over van gedachten gewisseld in de commissie, en ik heb het al verschillende keren gezegd, het base scenario gebeurt op basis van de mid-term adequacy forecast (MAF). De data voor de MAF werden nog op basis van eerdere conventies voorafgaandelijk aan de nieuwe ERAA-methodologie of de methodologie van het European resource adequacy assessment ingezameld.

 

In de MAF 2020 staat een expliciete disclaimer dat de studie niet kan worden beschouwd als een ERAA en nog niet in lijn was met de nieuwe methodologie. De Europese vereniging van netbeheerders geeft bovendien aan dat de MAF 2020 beschouwd moet worden als een optimistische inschatting van de Europese bevoorradingszekerheid, aangezien er grote hoeveelheden nieuwe capaciteit geacht worden beschikbaar te zijn en gezien het feit dat er nog geen economic viability assessment is gebeurd. De Franse TSO neemt zelf minder gunstige assumpties voor de beschikbaarheid van de Franse nucleaire centrales. De MAF-dataset is optimistischer dan de effectieve onbeschikbaarheden over de voorbije jaren. Al die gegevens staan helder uitgelegd in het antwoord op de opening decision die de Belgische Staat heeft gestuurd aan de Europese Commissie in oktober 2020 en die hier werd gedeeld en online gepubliceerd.

 

De Belgische Staat garandeert de eigen bevoorrading. Als geïnterconnecteerde staat doen we dat met de best beschikbare informatie en inschatting. Daarbij mag u ervan uitgaan dat België op momenten van schaarste niet zal uitvoeren naar Frankrijk. Pas als dat het geval zou zijn, kunt u stellen dat de Belgische consument en belastingbetaler betaalt voor problemen in Frankrijk. Mijnheer Warmoes, ook dat is dus een syllogisme met een foute conclusie. Belgische consumenten betalen voor een CRM. Het CRM houdt rekening met het feit dat we niet altijd kunnen vertrouwen op de Franse productie, dus de Belgische consument betaalt voor de productieproblemen in Frankrijk. Opnieuw, ik pas niet in mijn koffer.

 

Ik houd rekening met de resultaten van de nieuwe Eliastudie bij de verdere uitwerking van mijn beleid. Er staan zeer interessante zaken in, onder meer op het vlak van digitalisering en elektrische wagens.

 

Over de eerste veiling onder het CRM stel ik vast dat de studie de nood aan een CRM bevestigt en ook de grootteordes qua capaciteit bevestigt die gekend waren ten tijde van de vorige studies en analyses. Op dat vlak is er dus geen koerswijziging nodig.

 

Er waren ook vragen over de stijging van de energieprijzen.

 

Vooraleer ik inga op de vragen van de heer Warmoes en de vragen van de heer Ravyts, zou ik het volgende willen opmerken.

 

Ik meen niet dat het Parlement lessen heeft te krijgen daar aan de pupiter. Het is het Parlement dat in lopende zaken de energiefondsen opnieuw heeft geïndexeerd. De huidige regering heeft als tijdelijke coronamaatregel het sociaal tarief uitgebreid omdat een op vijf moeite heeft zijn factuur te betalen. De huidige regering heeft die beslissing genomen, maar wij mogen niet vergeten dat hier in het Parlement al wetsvoorstellen waren ingediend tijdens de periode van lopende zaken en tijdens de coronacrisis die datzelfde onderwerp tot voorwerp hadden.

 

Het is ook het Parlement dat de scheiding heeft gemaakt tussen het doorrekenen van het beleid op de energiefactuur. Dat is een verdienste van het Parlement. Ik zal niet aanvaarden dat daarover badinerend wordt gedaan.

 

Ik heb in mijn hoedanigheid van minister trouwens altijd aangegeven dat alle vragen mogen worden gesteld. Het is ook het Parlement dat mee richting geeft aan het energiebeleid, zoals onlangs nog met de resolutie over de vereenvoudigde energiefactuur.

 

Over de groothandelsprijs stelden de heer Warmoes en de heer Ravyts vragen.

 

De groothandelsprijzen stijgen inderdaad. Het betreft een internationaal fenomeen, want de economie herneemt. Wij hebben in het coronacrisisjaar 2020 bijzonder lage elektriciteit- en gasprijzen gehad. Nu de vraag opnieuw stijgt, stijgt ook de prijs. Er zijn ook andere onderliggende oorzaken, zoals een groot windmolenpark dat in onderhoud is, de pompomslag in Coo die in onderhoud is, enkele gascentrales die in onderhoud zijn, maar ook enkele gasvoorraden die bijzonder laag staan en het feit dat wij momenteel niet echt kunnen spreken van zomerweer.

 

De CO2-prijs is in de aanloop van Fit for 55 aan het stijgen. Sinds gisteren is hij gestegen naar 53 euro per ton, terwijl hij vorig jaar nog 25 euro per ton bedroeg. Dat heeft een impact op de toekomstige prijzen.

 

Wat bewijst dit, mijnheer Warmoes en mijnheer Ravyts? Dit bewijst dat wij dringend nog meer moeten inzetten op hernieuwbare energie. Want er is één energievorm waarvan de prijs niet stijgt en waarvan de kosten dalen. Dat is hernieuwbare energie.

 

In de Fit for 55 zitten een heleboel sociale maatregelen, onder andere in de vorm van de oprichting van een Sociaal Klimaatfonds dat ervoor moet zorgen dat de bijkomende inkomsten uit de emissiehandel terugvloeien naar de Europese burgers, onder meer om de hoge energiekosten voor gezinnen op te vangen. De minister van Klimaat, mijn collega Zakia Khattabi, heeft in haar reactie op de Fit for 55 zeer duidelijk te kennen gegeven dat dit aspect van de Fit for 55 essentieel is. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat iedereen mee is.

 

Daarnaast wil ik ook verwijzen naar een ander belangrijk onderdeel in de Adequacy en Flexibility Study van Elia die de socio-economische baten berekent van het garanderen van de bevoorradingszekerheid met een CRM. Het CRM brengt stabiele energieprijzen en een positief investeringsklimaat voor hernieuwbare energie, die uiteindelijk zullen resulteren in 100 miljoen euro tot 300 miljoen euro baten voor de maatschappij.

 

Sta mij toe dat ik een syllogisme op uw interpellatie toepas. U bent tegen een CRM. Een CRM brengt stabielere marktprijzen. Dus u bent voor hoge marktprijzen.

 

Sta mij toe te zeggen dat deze conclusie niet strookt met de terechte bezorgdheid die u uit in uw laatste vraag.

 

Sowieso, in elk geval, blijft het essentieel dat burgers, bedrijven, kmo's, blijven vergelijken omdat de regulator er continu op drukt dat mensen die niet veranderen van leverancier, gevangen dreigen te blijven in te dure contracten.

 

Mijnheer Ravyts, ik wil graag nog het volgende toevoegen. U verwees naar een aantal kosten, de kosten van het energie-eiland en de kosten van de onderzeese kabel. Uiteraard, wie beleid voert en vooruit kijkt, wie infrastructuur voor morgen wil aanleggen, moet daarvoor kosten maken. Dat is echter slechts één deel van het verhaal, want wij mogen niet alleen naar kosten kijken, wij moeten ook kijken naar opbrengsten. De Adequacy and Flexibility studie van Elia heeft die opbrengsten ook in kaart gebracht. Het gaat dan over opbrengsten voor de maatschappij, over zekerheid van energievoorziening, over zekerheid van groene stroom, over meer welvaart. Dat kunnen wij uitdrukken in centen. Zo kunnen wij een positieve business case maken.

 

Ik sluit mijn antwoord op deze interpellaties af met een betere wijsheid van dezelfde schrijver, Eugène Ionesco, "Ideologieën scheiden ons. Dromen en angsten brengen ons bijeen."

 

12.04  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, u gebruikt veel moeilijke woorden, zoals syllogisme. Ik heb het over energie en u komt met citaten van Ionesco over katten en met pyjama's en koffers. Dat is allemaal goed en wel, maar het toont aan hoe ver u van de realiteit van de gewone man af staat. Ik kom daar straks nog even op terug.

 

Ik zal het eerst hebben over de cijfers waarmee u goochelt. Uiteraard is in de 7,3 GW de bestaande capaciteit inbegrepen omdat u een markbreed CRM wil, maar dat is nu niet de inzet van de discussie. De inzet van de discussie is de nieuwe capaciteit die wij subsidiëren. U hebt het cijfer van 2,3 GW herhaald. Dat is precies het cijfer dat ik heb genoemd voor de veiling die u in oktober wil houden.

 

Ik ben ietwat verbaasd u te horen zeggen dat 1,7 GW niet correct is. Die 1,7 GW is de nieuwe capaciteit die nodig is volgens de economische leefbaarheidsanalyse. Dat cijfer komt uit het rapport van Elia, dus als u nu komt zeggen dat 1,7 GW niet correct is, dan zegt u eigenlijk dat Elia een verkeerd cijfer heeft gegeven.

 

Ik zal niet op alles kunnen repliceren, maar ik heb toch een paar puntjes genoteerd. Wat dat safe scenario betreft, zegt u dat het niet extreem is omdat wij rekening houden met buitenlandse capaciteit. Beseft u wel dat dit in strijd is met de Europese regels? Het safe scenario dat Elia nu naar voren schuift, lijkt heel sterk op het HiLo-scenario van twee jaar geleden dat de Europese Commissie van de tafel heeft geveegd. Dat is ook logisch, want de Europese Commissie merkte duidelijk op dat artikel 24.1 van de elektriciteitsverordening zegt dat men bijkomende aannames mag maken over de binnenlandse elektriciteitsproductie, maar niet over de buitenlandse elektriciteitsproductie. Juist dat doet Elia nu wel om aan die 3,6 GW te komen die u wil hebben. Daar gaat het over.

 

U zegt dat u van het Parlement geen lessen te krijgen hebt, maar dan moet u wel het volledige verhaal brengen. Waarom bent u met een wetsvoorstel gekomen om het Fonds Gas en Elektriciteit te indexeren? Omdat wij voordien met een resolutie waren gekomen die veel meer vroeg dan een indexering. Uw partij en de meeste andere partijen in de commissie hebben die weggestemd.

 

Dat voorstel van resolutie vroeg veel meer dan een indexering het vroeg ook meer middelen en een herziening van het indexeringsmechanisme zelf, aangezien dat niet goed genoeg werkt. Dat was de eis van een heleboel verenigingen, onder andere de Koning Boudewijnstichting. U hebt daar één element uitgehaald, dat noemt men cherrypicking. U zou de indexering in orde brengen, een halve tegemoetkoming aan hun vraag. Het is des te beter dat dit in orde is gebracht, maar daarmee is het probleem nog altijd niet van de baan, want de OCMW's hebben nog altijd veel te weinig geld om mensen in energiearmoede te helpen.

 

Daarmee maak ik de link met het Fit For 55-pakket, waarvan u zegt dat iedereen mee is. Dat wil ik nog wel zien. Uw beleid is erop afgestemd dat de allerarmsten het hoofd nog net boven water kunnen houden, maar de grote massa, de kmo's en de kleine zelfstandigen verliezen wel koopkracht. Onze partij heeft vandaag nog berekend dat dit een koopkrachtverlies van honderden euro's betekent, zelfs met de indexering en het prutsopslagje van 0,4 % dat in het kader van het ipa door de regering zal worden opgelegd. Het gaat ons ook om de werkende mens, niet alleen om de mensen die sukkelen en werkloos zijn. De laatste categorieën moeten wij uiteraard nog veel meer helpen, maar we moeten ook oog hebben voor de vele gewone, werkende mensen die het vandaag moeilijk hebben. Zij zullen uit de boot vallen door al uw systeempjes van sociale tarieven en dergelijke. Die maatregelen zijn goed, maar ze volstaan niet. Voor de meeste mensen zal de energiefactuur heel hard aankomen en daar hebt u eigenlijk niet heel veel over gezegd.

 

U zegt dat het CRM voor een stabiele marktprijs zorgt, maar wij willen een gereguleerd tarief, zoals dat in Frankrijk bestaat. Dat zal voor een stabiele prijs zorgen, in tegenstelling tot de jojo van de markt. Daar geloven wij absoluut niet in, want dat betekent miserie voor de mensen.

 

Ik rond af. Mevrouw de voorzitster, ik heb een motie van aanbeveling ingediend via elektronische weg. Wij vragen de regering om de btw op energie terug te brengen naar 6 %. Dat staat trouwens ook in verschillende verkiezingsprogramma's van Vivaldipartijen. Energie is immers gewoon een basisbehoefte. Daarnaast vragen wij de regering om de T-4-veiling die gepland is voor oktober stop te zetten, want dat is verloren geld. Dat zijn gewoon subsidies voor energiemultinationals voor iets wat absoluut niet nodig is, zoals uit de cijfers van Elia blijkt.

 

12.05  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, gisteren twitterde u de volgende boodschap: "La sortie du nucléaire n'aura pas d'effet sur les prix de l'énergie." Van twee zaken één, hoe zal u dat engagement waarmaken? Zolang er een CRM nodig is, zolang er een aangescherpt ETS-systeem komt en zolang er niet voldoende hernieuwbare energie is, zullen de energieprijzen stijgen, ook wegens het verdwijnen van de nucleaire installaties. U hebt dat zelf gezegd en het is elementaire logica. Dat verhaal begrijp ik dus echt niet.

 

Mevrouw de minister, ik kreeg een zeer wrange smaak in de mond, toen ik las dat in China de bouw is gestart van een nieuw type kernreactor, de SMR of Small Modular Reactor. Hier nemen we mordicus en dogmatisch definitief afscheid van de nucleaire productie, met alle gevolgen van dien.

 

Dat brengt me ook terug bij Fit for 55. Hoe kan men waarborgen dat deze transitie sociaal rechtvaardig zal zijn? Wat met wie de investeringen in zonnepanelen, elektrische mobiliteit, batterijen en warmtepompen niet voor elkaar krijgt? U hebt het over een sociaal klimaatfonds. Ik heb de heer Gilkinet vandaag al gezegd dat dit allemaal nog zeer vaag blijft en dat er bovendien vijftig procent cofinanciering van de lidstaten zal moeten komen. Voor België gaat het dus over honderden miljoenen. Ik wil dat dan ook allemaal nog wel eens zien. Er zal nog veel moeten worden bijgestuurd in de Europese Raad en het Europees Parlement.

 

Mevrouw de voorzitster, ik heb een motie ingediend via de digitale weg. Mevrouw de minister, ik roep u op om te zorgen voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie en om ervoor te zorgen dat een aantal mogelijke toekomstige investeringen niet wordt doorgerekend in de energiefactuur van gezinnen en bedrijven. Verder roep ik u op om de in het regeerakkoord voorziene nationale conferentie over de rechtvaardige transitie daadwerkelijk te organiseren. Dat is eigenlijk ook een boodschap aan mevrouw Khattabi

 

Mijnheer Warmoes, wij vragen ook al jaren om de btw op elektriciteit en gas naar 6 % te brengen, want dat zijn inderdaad basisbehoeften.

 

Motions

Moties

 

La présidente:

 

 

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

 

Une première motion de recommandation a été déposée par M. Thierry Warmoes et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Thierry Warmoes et Kurt Ravyts

et la réponse de la ministre de l'Énergie,

- considérant que les prix de l'énergie ont fortement augmenté et que cette hausse se poursuivra au cours des prochains mois;

- considérant l’engagement pris par la ministre et le gouvernement fédéral de réduire la facture énergétique;

- considérant la nouvelle étude d’adéquation et de flexibilité pour la période 2022-2032 réalisée par le gestionnaire de réseau Elia (ci-après "étude Elia");

- considérant l'arrêté ministériel du 30 avril 2021 portant instruction au gestionnaire du réseau pour organiser la mise aux enchères quatre ans avant la période de fourniture de capacité débutant le 1er novembre 2025, les paramètres nécessaires à l'organisation de la mise aux enchères précitée, le volume maximal de capacité pouvant être contracté avec tous les détenteurs de capacité non prouvée, et portant le volume minimal à réserver pour la mise aux enchères organisée un an avant la période de fourniture de capacité, conformément à l'article 7undecies, § 6, alinéa 1er de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité (ci-après "l'arrêté relatif au volume");

- considérant que les volumes d’enchères mentionnés dans l'arrêté relatif au volume sont amplement surestimés et que les besoins de nouvelle capacité gazière pour la période après 2025 sont extrêmement limités;

- considérant qu'en l'absence de mesures additionnelles, le mécanisme CRM accentuera encore le renchérissement de la facture énergétique;

demande au gouvernement :

- de prendre immédiatement des mesures afin de faire baisser le plus rapidement possible les tarifs de l'énergie, entre autres l’abaissement à 6 % du taux de TVA sur l'énergie;

- de prendre en considération les résultats de la nouvelle étude Elia et de stopper la première mise aux enchères CRM T-4 d'octobre 2021."

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Thierry Warmoes en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Thierry Warmoes en Kurt Ravyts

en het antwoord van de minister van Energie,

- overwegende dat de energieprijzen sterk gestegen zijn en de volgende maanden nog verder zullen stijgen;

- overwegende de belofte van de minister en de federale regering om de energiefactuur te doen dalen;

- overwegende de nieuwe adequacy en flexibility studie 2022-2032 van netbeheerder Elia (hierna "Elia studie");

- overwegende het ministerieel besluit van 30 april 2021 houdende instructie aan de netbeheerder om de veiling te organiseren vier jaar voor de periode van capaciteitslevering startend op 1 november 2025, de parameters die nodig zijn voor de organisatie van voornoemde veiling, het maximale volume aan capaciteit dat kan gecontracteerd worden met alle houders van niet bewezen capaciteit, en houdende het minimaal te reserveren volume voor de veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt, overeenkomstig artikel 7undecies, § 6, eerste lid van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (hierna "het volumebesluit");

- overwegende dat de veilingsvolumes in het volumebesluit zwaar overschat zijn en de nood aan nieuwe gascapaciteit voor de periode na 2025 zeer minimaal is;

- overwegende dat het CRM de energiefactuur zonder bijkomende maatregelen nog verder zal doen stijgen;

vraagt de regering

- om onmiddellijk maatregelen te nemen om de energieprijzen zo snel mogelijk te doen dalen, waaronder het verlagen van de btw op energie naar 6 %,

- om rekening te houden met de resultaten van de nieuwe Elia studie en de eerste CRM T-4 veiling van oktober 2021 stop te zetten."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Kurt Ravyts et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Thierry Warmoes et Kurt Ravyts

et la réponse de la ministre de l'Énergie,

- vu l’étude biennale d’adéquation et de flexibilité pour la Belgique 2022‑2032 menée par Elia et présentée le 25 juin 2021 confirmant le besoin urgent de nouvelles capacités propres afin de pouvoir faire face au besoin de capacité généré par la sortie programmée du nucléaire;

- vu le paquet Fit for 55 présenté par la Commission européenne le 14 juillet 2021, dont la mise en œuvre risque d’impacter fortement, entre autres choses, la manière de vivre, de se chauffer, d’habiter, de se déplacer de notre population;

- vu l’analyse semestrielle de l’évolution des prix de l’énergie pour le premier semestre de 2021 publiée par la CREG;

- vu les effets de la répercussion par les producteurs d’électricité de l’augmentation du prix des droits d’émission sur le prix de l’électricité;

- vu les projets de la Commission européenne d’augmenter encore davantage le prix du carbone pour s’efforcer d’atteindre cet objectif de réduction de 55 %;

- vu les déclarations du CEO d’Electrabel indiquant que l’exploitant a définitivement tourné la page de la prolongation de la durée de vie des deux centrales nucléaires les plus récentes, ce qui rend de facto inéluctable la sortie du nucléaire et accroîtra encore davantage la dépendance de la Belgique au niveau de ses importations d’électricité;

- vu la résolution du 16 juillet 2020 relative au mécanisme de rémunération de la capacité en matière d’électricité dans laquelle il a été formellement demandé au gouvernement de faire baisser les coûts supplémentaires totaux de la facture d’électricité liés à la politique fédérale par rapport à l’année de référence 2021, malgré les obligations de service public imposées à Elia dans le cadre du mécanisme de rémunération de la capacité, et de soumettre à la Chambre des représentants une proposition concrète en la matière au plus tard fin 2020, proposition dont l’objectif est de protéger le pouvoir d’achat des ménages et la compétitivité des entreprises;

- vu les déclarations du CEO d’Elia en commission de l’Énergie indiquant que le CRM ne pourrait entraîner qu’une diminution relative des prix (c’est-à-dire des prix moyens avec et sans CRM) pour les consommateurs et qu’il n’existe pas de certitude quant à son impact sur la facture finale;

- vu que des éléments tels que la vulnérabilité que présente la Belgique au niveau de sa sécurité d’approvisionnement par rapport aux changements rapides de la politique étrangère, la pression qui s’exerce sur la disponibilité des surplus de production en Europe, l’incertitude quant au modèle économique de possibles investissements dans de nouvelles capacités de transmission transfrontalières, etc. n’offrent pas de certitude quant au fait de savoir si l’augmentation des importations d’énergie (renouvelable) depuis l’étranger sera véritablement synonyme de "welfare gains" pour la population;

demande au gouvernement

- dans le contexte de la part fédérale de la facture énergétique, de veiller à ce que la facture énergétique reste abordable et à ce que le mécanisme de subvention que constitue le CRM et les éventuels investissements futurs dans de nouvelles capacités de transmission/d’interconnectivité transfrontalières (câble sous‑marin, cofinancement d’une île énergétique) ne soient donc pas répercutés sur la facture énergétique des ménages et des entreprises;

- lors des débats menés au sein du Conseil européen concernant le paquet législatif européen "Fit for 55", de veiller à ce que la précarité énergétique n’augmente pas davantage et, par conséquent, de soutenir la mise en place d’une transition climatique socialement juste;

- de mettre en pratique le plus rapidement possible l’annonce faite dans l’accord de gouvernement fédéral quant à l’organisation d’une conférence nationale concernant la transition équitable, afin de relever les défis d’une transition climatique inclusive au niveau de l’emploi, de la politique sociale, du reskilling et de l’économie."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Kurt Ravyts en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Thierry Warmoes en Kurt Ravyts

en het antwoord van de minister van Energie,

- gelet op de op 25 juni 2021 voorgestelde tweejaarlijkse Adequacy and Flexibility Study for Belgium 2022-2032 van Elia waarin de dringende nood aan eigen nieuwe capaciteit om de capaciteitsbehoefte op te vangen - die door de geplande nucleaire exit ontstaat - wordt bevestigd;

- gelet het op 14 juli 2021 door de Europese Commissie voorgestelde Fit for 55-Package dat bij implementatie sterk dreigt in te grijpen op de manier van leven, verplaatsen, zich verwarmen en wonen, enz. van onze bevolking;

- gelet op de door de CREG gepubliceerde semestriële analyse van de evolutie van de energieprijzen voor het 1ste semester van 2021;

- gelet op de effecten van de doorrekening van de voor de elektriciteitsproducenten duurdere uitstootrechten op de elektriciteitsprijs;

- gelet op de plannen van de Europese Commissie om in het licht van de –55 % doelstelling de koolstofprijs nog verder te verhogen;

- gelet op de uitspraken van de CEO van Electrabel die stelt dat de exploitant de bladzijde van de levensduurverlenging van de twee jongste kerncentrales definitief heeft omgeslagen waardoor de nucleaire exit de facto onafwendbaar is geworden en de importafhankelijkheid van België m.b.t. elektriciteit nog zal verhogen;

- gelet op de resolutie van 16 juli 2020 met betrekking tot het capaciteitsvergoedingsmechanisme voor elektriciteit waarin de regering verzocht werd de totale aan het federale beleid verbonden meerkosten op de elektriciteitsfactuur te doen dalen ten opzichte van het referentiejaar 2021, ondanks de openbaredienst­verplichtingen die worden opgelegd aan Elia in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, alsook een concreet voorstel hiervoor voor te stellen aan de Kamer van volksvertegenwoordigers uiterlijk eind 2020, met als doelstelling de bescherming van de koopkracht van de gezinnen en de competitiviteit van de bedrijven;

- gelet op de uitspraken van de CEO van Elia in de commissie Energie dat het CRM slechts een relatieve prijsreductie (gemiddelde prijzen met een CRM en zonder een CRM) zou kunnen betekenen voor de consument en het onzeker is welk effect er uiteindelijk is op de eindfactuur;

- gelet op de kwetsbaarheid van de Belgische bevoorradingszekerheid voor de snelle veranderingen in het buitenlands beleid, het onder druk staan van de beschikbaarheid van productieoverschotten in Europa, de onzekerheid over het businessmodel van de mogelijke investeringen in nieuwe grensoverschrijdende transmissie­capaciteit, enz… het onzeker is of de groeiende import van (hernieuwbare) energie uit het buitenland daadwerkelijk "welfare gains" voor de bevolking met zich zullen meebrengen;

vraagt de regering

- er in de context van het federale aandeel in de energiefactuur voor te zorgen dat de energiefactuur betaalbaar blijft en het CRM-subsidiemechanisme en de mogelijke toekomstige investeringen in nieuwe grensoverschrijdende transmissiecapaciteit/interconnectiviteit (ondergrondse zeekabel, cofinanciering energie-eiland) dus niet worden doorgerekend in de energiefactuur van gezinnen en bedrijven;

- er bij de debatten in de Europese Raad over het Europese wetgevingspakket "Fit for 55" over te waken dat de energiearmoede niet nog meer toeneemt en dus te zorgen voor een sociaal rechtvaardige klimaattransitie;

- zo snel mogelijk de aankondiging in het federaal regeerakkoord rond de organisatie van een Nationale Conferentie over de rechtvaardige transitie, om de uitdagingen voor een inclusieve klimaattransitie op het vlak van werkgelegenheid, sociaal beleid, reskilling en economie aan te pakken en ook daadwerkelijk uit te voeren."

 

Une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Wouter De Vriendt, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf et Servais Verherstraeten.

Een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Wouter De Vriendt, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten.

 

12.06  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, wij vragen de stemming bij hoogdringendheid voor onze eenvoudige motie.

 

La présidente: C'est noté.

 

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

 

Scrutins (continuation)

Geheime stemmingen (voortzetting)

 

13 Commissions de nomination pour le notariat – Nomination des membres suppléants – Renouvellement de la moitié des mandats – Résultat du scrutin

13 Benoemingscommissies voor het notariaat – Benoeming van de plaatsvervangende leden – Hernieuwing van de helft van de mandaten – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

91

Stemmen

Blancs ou nuls

12

Blanco of ongeldig

Valables

79

Geldig

Majorité des deux tiers

53

Tweederde-meerderheid

 

Les votes de préférence suivants ont été recensés:

De volgende voorkeurstemmen werden geteld:

 

Pour la Commission de nomination de langue française:

1. En qualité de magistrat:

M. Adrien van de Linden d’Hooghvorst a obtenu 76 voix.

2. En qualité de membre externe:

Mme Catherine Halluent a obtenu 76 voix.

 

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise:

1. En qualité de magistrat:

M. Bart Van Den Bergh a obtenu 76 voix.

2. En qualité de membre externe:

M. Bernard Derveaux a obtenu 76 voix.

 

Voor de Franstalige Benoemingscommissie:

1. In de hoedanigheid van magistraat:

De heer Adrien van de Linden d’Hooghvorst heeft 76 stemmen gekregen.

2. In de hoedanigheid van extern lid:

Mevrouw Catherine Halluent heeft 76 stemmen gekregen.

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie:

1. In de hoedanigheid van magistraat:

De heer Bart Van Den Bergh heeft 76 stemmen gekregen.

2. In de hoedanigheid van extern lid:

De heer Bernard Derveaux heeft 76 stemmen gekregen.

 

Dès lors, sont proclamés élus membres suppléants des Commissions de nomination pour le notariat:

Pour la Commission de nomination de langue française:

1. En qualité de magistrat:

M. Adrien van de Linden d’Hooghvorst.

2. En qualité de membre externe:

Mme Catherine Halluent.

 

Pour la Commission de nomination de langue néerlandaise:

1. En qualité de magistrat:

M. Bart Van Den Bergh.

2. En qualité de membre externe:

M. Bernard Derveaux.

 

Derhalve worden tot plaatsvervangende leden van de Benoemingscommissies voor het notariaat verkozen verklaard:

Voor de Franstalige Benoemingscommissie:

1. In de hoedanigheid van magistraat:

De heer Adrien van de Linden d’Hooghvorst.

2. In de hoedanigheid van extern lid:

Mevrouw Catherine Halluent.

 

Voor de Nederlandstalige Benoemingscommissie:

1. In de hoedanigheid van magistraat:

De heer Bart Van Den Bergh.

2. In de hoedanigheid van extern lid:

De heer Bernard Derveaux.

 

14 Scrutin sur les demandes de naturalisation – Résultat

14 Geheime stemming over de naturalisaties – Uitslag

 

Voici le résultat du scrutin sur les naturalisations. (2058/1-2)

Ziehier de uitslag van de geheime stemming over de naturalisaties. (2058/1-2)

 

 

Nombre de votants

73

Aantal stemmen

Votes valables

70

Geldige stemmen

Majorité absolue

36

Volstrekte meerderheid

 

Le quorum n'étant pas atteint, un nouveau scrutin sera organisé après les vacances parlementaires.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Vermits het quorum niet bereikt werd, zal een nieuwe geheime stemming ingericht worden na het parlementaire reces.

 

Geen bezwaar? Nee)

Aldus wordt besloten.

 

15 Nominations – Procédure

15 Benoemingen – Procedure

 

Les votes secrets en vue de la nomination:

 

- d’un membre francophone et d’un membre néerlandophone du Centre de Connaissances de l’Autorité de protection des données (n° 2039/1);

- d'un membre effectif néerlandophone-membre du bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire (2119/1);

- d'un membre effectif néerlandophone du conseil d’administration de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains (2120/1),

 

restent ouverts jusqu’au jeudi 23 septembre 2021, 16 h, mais seront suspendus pendant les vacances parlementaires, à savoir du 21 juillet au 10 septembre 2021.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

De geheime stemmingen met het oog op de benoeming van:

 

- een Nederlandstalig lid en een Franstalig lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (nr. 2039/1);

- een Nederlandstalig, effectief lid-lid van het bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (nr. 2119/1);

- een Nederlandstalig, effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens (nr. 2120/1),

 

blijven open tot donderdag 23 september 2021, 16 u, maar worden geschorst tijdens het parlementaire reces, namelijk van 21 juli tot 10 september 2021.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

16 Comité permanent de contrôle des services de police - Nomination du greffier - Appel aux candidats

16 Vast Comité van toezicht op de politiediensten - Benoeming van de griffier - Oproep tot kandidaten

 

Par lettre du 1er février 2021, Mme Eline Van De Weghe présente sa démission en tant que greffière du Comité permanent de contrôle des services de police à compter du 1er mai 2021.

Bij brief van 1 februari 2021 dient mevrouw Eline Van De Weghe haar ontslag in als griffier van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten, met ingang op 1 mei 2021.

 

Conformément à l'article 5 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, le greffier du Comité permanent de contrôle des services de police est nommé par la Chambre.

Overeenkomstig artikel 5 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wordt de griffier van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten door de Kamer benoemd.

 

Il revient donc à la Chambre de procéder à la nomination d’un nouveau greffier.

De Kamer dient dus over te gaan tot de benoeming van een nieuwe griffier.

 

La proposition de loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace afin d’élargir les conditions de nomination des greffiers respectifs du Comité permanent R et du Comité permanent P a été adoptée au cours de la séance plénière du 8 juillet 2021.

Tijdens de plenaire vergadering van 8 juli 2021 werd het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse teneinde de voorwaarden tot benoeming van de respectieve griffiers van het Vast Comité I en van het Vast Comité P te verruimen aangenomen.

 

Par conséquent, les candidats ne doivent plus disposer d’un diplôme de master en droit, mais plutôt d’un diplôme de master pertinent pour l’exercice de la fonction.

Bijgevolg moeten de kandidaten niet langer beschikken over een masterdiploma in de rechten, maar over een masterdiploma dat relevant is voor de uitoefening van het ambt.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 13 juillet 2021, je vous propose de publier un appel aux candidats au Moniteur belge. Pour l’appréciation de la condition de connaissance des langues française et néerlandaise, il est proposé d’exiger un niveau de connaissance linguistique correspondant au certificat linguistique "article 12" du Selor.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 13 juli 2021 stel ik u voor een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken. Wat de toetsing van de voorwaarde van de kennis van de Nederlandse en de Franse taal betreft, wordt voorgesteld een niveau van taalkennis te vereisen dat overeenstemt met het taalcertificaat "artikel 12" van Selor.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

17 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité - Remplacement du greffier - Appel aux candidats

17 Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen - en veiligheidsdiensten - Vervanging van de griffier - Oproep tot kandidaten

 

Par lettre du 16 janvier 2020, M. Wouter de Ridder, greffier du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité, communique qu’il prendra sa retraite le 1er décembre 2020.

Bij brief van 16 januari 2020 deelt de heer Wouter de Ridder, griffier van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, mede dat hij met pensioen gaat op 1 december 2020.

 

Par lettre du 24 avril 2020, M. Serge Lipszyc, président du Comité R, demande que la Chambre entame la procédure de nomination d’un nouveau greffier du Comité R étant donné que le greffier actuel est actuellement absent pour cause de maladie et que sa mise à la retraite est prévue pour le 1er décembre 2020.

Bij brief van 24 april 2020 vraagt de heer Serge Lipszyc, voorzitter van het Comité I, dat de Kamer de procedure voor de benoeming van een nieuw griffier van het Comité I zou opstarten aangezien de huidige griffier momenteel afwezig is wegens ziekte en zijn pensioen is gepland op 1 december 2020

 

Conformément à l'article 29 de la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace, le greffier du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité est en effet nommé par la Chambre.

Overeenkomstig artikel 29 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wordt de griffier van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten inderdaad benoemd door de Kamer.

 

Il revient donc à la Chambre de procéder à la nomination d’un nouveau greffier.

De Kamer dient dus over te gaan tot de benoeming van een nieuwe griffier.

 

La proposition de loi modifiant la loi du 18 juillet 1991 organique du contrôle des services de police et de renseignements et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace afin d’élargir les conditions de nomination des greffiers respectifs du Comité permanent R et du Comité permanent P a été adoptée au cours de la séance plénière du 8 juillet 2021

Tijdens de plenaire vergadering van 8 juli 2021 werd het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigings­analyse teneinde de voorwaarden tot benoeming van de respectieve griffiers van het Vast Comité I en van het Vast Comité P te verruimen aangenomen.

 

Par conséquent, les candidats ne doivent plus disposer d’un diplôme de master en droit, mais plutôt d’un diplôme de master pertinent pour l’exercice de la fonction.

Bijgevolg moeten de kandidaten niet langer beschikken over een masterdiploma in de rechten, maar over een masterdiploma dat relevant is voor de uitoefening van het ambt

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 13 juillet 2021, je vous propose de publier un appel aux candidats au Moniteur belge. Pour l’appréciation de la condition de connaissance des langues française et néerlandaise, il est proposé d’exiger un niveau de connaissance linguistique correspondant au certificat linguistique "article 12" du Selor.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 13 juli 2021 stel ik u voor een oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken. Wat de toetsing van de voorwaarde van de kennis van de Nederlandse en de Franse taal betreft, wordt voorgesteld een niveau van taalkennis te vereisen dat overeenstemt met het taalcertificaat "artikel 12" van Selor.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

18 Demande d'urgence émanant du gouvernement

18 Urgentieverzoek van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt de l’avant-projet de loi portant assentiment à l’accord de coopération entre l’État fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant le traitement des données liées au certificat COVID numérique de l’UE et au Covid Safe Ticket, le PLF et le traitement des données à caractère personnel des travailleurs salariés et des travailleurs indépendants vivant ou résidant à l’étranger qui effectuent des activités en Belgique, n° 2129/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het voorontwerp van wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de verwerking van gegevens met betrekking tot het digitaal EU-COVID-certificaat, het Covid Safe Ticket, het PLF, en de verwerking van persoonsgegevens van in het buitenland wonende of verblijvende werknemers en zelfstandigen die activiteiten uitvoeren in België, nr. 2129/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

18.01  David Clarinval, ministre: Madame la présidente, en effet, ce n'est pas une surprise car nous en avons déjà parlé lors des précédentes réunions. Nous sollicitons l'urgence pour le texte n° 2129 qui est un accord de coopération qui unit l'ensemble des entités de ce pays autour des thématiques du Covid Safe Ticket, PLF et traitement de données à caractère personnel. Hier, un Comité de concertation électronique a eu lieu pour donner suite à nos échanges. Le texte n'a pas été amendé. Nous souhaitons donc obtenir l'urgence pour pouvoir soumettre au vote, lundi comme convenu, ce texte qui, à ma connaissance, ne sera pas amendé.

 

La présidente:

Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

19 Prise en considération de propositions

19 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

20 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Annick Ponthier sur "Le soutien psychologique aux militaires durant leur carrière" (n° 149)

20 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Annick Ponthier over "De psychologische ondersteuning van militairen tijdens hun loopbaan" (nr. 149)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Défense nationale du 5 juillet 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Landsverdediging van 5 juli 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 149/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Annick Ponthier;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Christophe Lacroix.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 149/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Annick Ponthier;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Christophe Lacroix.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

20.01  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, bij het tragische verhaal van de overleden militair Jürgen Conings.zijn vele manklopende elementen binnen ons defensieapparaat aan het licht gekomen. Niet alleen zijn grove fouten op het vlak van informatiedoorstroming en andere gebreken uit een intern rapport en uit het diepgaande rapport van Comité I naar voren gekomen, ook bleek de noodzaak van meer aandacht voor een performante en systematische psychologische ondersteuning van militairen tijdens hun loopbaan, niet enkel maar zeker ook na een operatie in binnen- of buitenland.

 

Weliswaar heeft de minister van Defensie in antwoorden op mijn vragen en interpellatie van enkele weken geleden meegedeeld welke faciliteiten er allemaal worden geboden aan militairen. In theorie bestaat er een multidisciplinaire ondersteuning en diverse diensten binnen Defensie hebben als taak om de militairen op te volgen gedurende hun carrière, operaties inbegrepen.

 

We moeten echter durven te zeggen dat een en ander vooral een verschil lijkt bloot te leggen tussen theorie en praktijk, waarbij de psychologische begeleiding van de van missies terugkerende militairen ondermaats blijkt.

 

Vragen hoe het gaat en of alles goed gaat, kunnen dan wel goed bedoeld zijn, maar komen allerminst tegemoet aan de zorgen en noden van een persoon die het potentieel moeilijk heeft om in een defensiegerelateerde omgeving uiting te geven aan het ervaren van mentale of psychologische problemen. Maar toch komt het hier vaak op neer in de praktijk, zo leren persoonlijke getuigenissen van militairen ons.

 

Psychologische of mentale problemen in het algemeen, maar zeker ten gevolge van ervaringen op een militaire missie, worden vaak nog steeds gezien als een teken van zwakte, van de ingesteldheid van een watje of van het niet opgewassen zijn tegen de harde wereld die Defensie is. Ze worden dus niet altijd meteen spontaan geuit. Dat lijkt logisch.

 

Dit gezegd zijnde is het dan ook moeilijk om een duidelijk zicht te krijgen op het cijfermateriaal aangaande de psychologische ondersteuning van militairen of aangaande de vraag hoeveel militairen al dan niet in behandeling zijn bij een psycholoog. Velen gaan immers pas nadien op zoek naar hulp, en dan nog in de burgerwereld. Er zou al helemaal niet kunnen worden opgemaakt of de psychologische begeleiding in verband kan worden gebracht met een deelname aan een operatie.

 

Dit alles indachtig lijken de cijfers die de minister heeft meegedeeld dus een onderschatting te zijn van de werkelijke situatie. Algemeen kan worden gesteld dat militairen geen spontane begeleiding ontvangen na de ene of de andere traumatische gebeurtenis. De symptomen van de gevolgen van een PTSD, een post-traumatic stress disorder, steken overigens pas na jaren de kop op.

 

Er komen vaak heel droeve en schrijnende verhalen naar boven als men spreekt met militairen die in zulke situaties verkeren of verkeerd hebben. Militairen vluchten voor hun problemen ten gevolge van traumatische ervaringen, verliezen de band met hun partner of hun gezin en trekken zich terug in een bubbel. Bijgevolg storten ze zich in de ene buitenlandse operatie na de andere, waardoor ze eigenlijk de problemen voor zich uit duwen en er pas laat, soms te laat of niet, mee omgaan zoals het hoort. Dat is dus schrijnend, en vaak echt triest. Een bijsturing op het terrein en een mentaliteitswijziging dringt zich dus ook op. De bijstand die er momenteel geboden wordt, is weliswaar goed bedoeld, maar in de praktijk is die ondermaats.

 

Daarom heb ik in de commissie voor Landsverdediging een motie van aanbeveling voorgelegd waarin we vragen aan de regering om deze uitdaging dringend het hoofd te bieden. Dat is immers heel duidelijk nodig. Ik hoop dan ook dat de collega's, in tegenstelling tot in de commissie, hier in de plenaire vergadering deze motie zullen steunen. Ik reken op hun gezond verstand.

 

La présidente:

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

82

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

21 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Maria Vindevoghel sur "Le site de l'Arsenaal à Gand" (n° 152)

21 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Maria Vindevoghel over "De Arsenaalsite te Gent" (nr. 152)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales du 6 juillet 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van 6 juli 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 152/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Maria Vindevoghel;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Nicolas Parent.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 152/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Maria Vindevoghel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Nicolas Parent.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

21.01  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Geachte collega's, net zoals veel grote steden kampt ook Gent met een serieuze wooncrisis. Meer dan 11.000 mensen staan op de wachtlijst voor een sociale woning en meer dan 2.000, waaronder heel wat kinderen, zijn er dak- of thuisloos.

 

In 2003 kostte een huis in Gent gemiddeld 92.000 euro. Vandaag kost een gemiddeld huis 234.000 euro. Dat is 2,5 keer meer dan tien jaar geleden en we zien dat de prijzen nog altijd blijven stijgen.

 

De Arsenaalsite in Gent kan alvast redding brengen voor de Moscouwijk in Gentbrugge, maar ook voor alle Gentenaars. De site is ongeveer 13 hectares groot. Dat zijn ongeveer 15 voetbalvelden, die in handen van de NMBS zijn. Voor de NMBS hebben de terreinen geen nut meer. Ze willen er dus vanaf.

 

De stad Gent heeft in het verleden al interesse in dit groot stuk grond in het centrum van Gent laten blijken om ze te ontwikkelen in ieders belang. De NMBS gaf echter al snel aan dat de 25 miljoen euro die de stad bereid is om te betalen niet voldoende is. De NMBS wou de site per opbod verkopen aan of meerdere vastgoedbaronnen. Daar gaan de Gentenaars niet mee akkoord. De burgers zijn in actie gekomen. Ze hebben een petitie gestart, ze hebben een brief geschreven en er zijn debatten georganiseerd.

 

Met de PVDA-basisgroepen in Gentbrugge hebben we de buurtbewoners bevraagd. Daaruit blijkt bijna unaniem dat de stad Gent de Arsenaalsite in handen moet krijgen zodat ze die zelf kan ontwikkelen, met de nodige aandacht voor sociale woningen.

 

De PVDA heeft alvast een juridische oplossing gevonden. Overheden kunnen elkaar namelijk onderling onteigenen. Door toepassing van artikel 159 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven kan de stad Gent de gehele site in hand krijgen tegen de geschatte prijs. Dat zou ook logisch zijn. Nu is de Arsenaalsite in publieke handen via de NMBS. Dat moet zo blijven via de stad Gent. De gewone mensen in Gent vinden dat logisch. Dat kan dus, maar hiervoor moet de minister van Mobiliteit in actie schieten. Hij kan bij de NMBS aansturen op de onteigening van de Arsenaalsite door de stad Gent. Wij hebben daarvoor een motie ingediend.

 

Ook het stadsbestuur en de minister van Mobiliteit hebben ondertussen al gedeeltelijk het geweer van schouder veranderd. Uit de debatten in de commissie en ook daarbuiten hebben we intussen vernomen dat de stad Gent, dus ook de partijen Vooruit en Groen, tevreden is met een stukje van een stukje van het terrein, dus met een peulschil.

 

Wij kunnen daarmee niet akkoord gaan. Met een stukje van een stukje kan men niet het verschil maken. De PVDA wil dus de volledige onteigening van de Arsenaalsite. Het is van maatschappelijk belang om dat te doen, vandaag meer dan ooit. Dit zou voor alle Gentenaars een goede oplossing zijn en wij hopen dat u ons hierin steunt.

 

La présidente:

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

96

Oui

Nee

36

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

22 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Peter De Roover sur "La démission de la commissaire du gouvernement, Mme Haouach" (n° 162)

- Mme Barbara Pas sur "La démission de la commissaire du gouvernement, Mme Haouach" (n° 163)

22 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Peter De Roover over "Het ontslag van regeringscommissaris Haouach" (nr. 162)

- mevrouw Barbara Pas over "Het ontslag van regeringscommissaris Haouach" (nr. 163)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière de ce jour.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Trois motions ont été déposées (MOT n° 162/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Peter De Roover;

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Barbara Pas;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block.

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 162/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Peter De Roover;

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Barbara Pas;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

22.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitter, ik vraag het woord niet voor een stemverklaring, maar alleen om te melden dat collega Peter De Spiegeleer niet aangemeld raakt.

 

22.02  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, M. Lacroix, pour les raisons qu'on peut deviner, a du mal à se connecter. Il se trouve qu'à certains moments, il perd sa connexion internet en raison des calamités qui touchent sa région.

 

22.03  Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Madame la présidente, dans le même ordre d'idée, c'est ma collègue Julie Chanson qui est de Theux et qui est aussi touchée par les intempéries. Elle s'excuse et demande si vous voulez bien permettre que son vote soit comptabilisé comme celui du groupe Ecolo-Groen. Je vous remercie.

 

La présidente: C'est enregistré.

 

22.04  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, pour le vote n°2, sur la motion 162, tout le groupe cdH a voté pour parce qu'il y a eu de petites coquilles. Je vous remercie.

 

La présidente: Nous enregistrons le vote pour tout le groupe cdH concernant le vote n°2.

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

80

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

141

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

 

23 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Thierry Warmoes sur "Les résultats de l'étude d'Elia et le CRM" (n° 164)

- M. Kurt Ravyts sur "Les résultats de l'étude d'adéquation et de flexibilité 2022-2032" (n° 165)

23 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Thierry Warmoes over "De resultaten van de studie van Elia en het CRM" (nr. 164)

- de heer Kurt Ravyts over "De resultaten van de adequacy and flexibility study 2022-2032" (nr. 165)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière de ce jour.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Trois motions ont été déposées (MOT n° 164/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Thierry Warmoes;

- une motion de recommandation a été déposée par M. Kurt Ravyts;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Wouter De Vriendt.

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 164/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Thierry Warmoes;

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Kurt Ravyts;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Wouter De Vriendt.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

79

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

138

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

 

 

24 Chambre des représentants et dotation aux partis politiques – Comptes 2020 (2117/1)

24 Kamer van volksvertegenwoordigers en dotatie aan de politieke partijen – Rekeningen 2020 (2117/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 5)

Oui

87

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

53

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes 2020.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen 2020 aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie (1951/1-16)

25 Amendements et articles réservés du projet de loi relatif aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique (1951/1-16)

 

Stemming over amendement nr. 52 van Barbara Pas op artikel 2.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 52 de Barbara Pas à l'article 2.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

42

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 79 van Vanessa Matz op artikel 2.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 79 de Vanessa Matz à l'article 2.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

8

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 66 van Peter De Roover cs op artikel 2.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 66 de Peter De Roover cs à l'article 2.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

49

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 53 van Barbara Pas op artikel 3.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 53 de Barbara Pas à l'article 3.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

42

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 67 van Peter De Roover cs op artikel 3.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 67 de Peter De Roover cs à l'article 3.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

59

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 54 van Barbara Pas op artikel 3.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 54 de Barbara Pas à l'article 3.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

18

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 68 van Peter De Roover cs op artikel 3.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 68 de Peter De Roover cs à l'article 3.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

49

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 3 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 46 van François De Smet op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 46 de François De Smet à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

18

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

41

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 55 van Barbara Pas op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 55 de Barbara Pas à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

42

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 69 van Peter De Roover cs op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 69 de Peter De Roover cs à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

43

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 78 van Peter De Roover cs op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 78 de Peter De Roover cs à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

45

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 70 van Peter De Roover cs op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 70 de Peter De Roover cs à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

60

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 80 van Vanessa Matz op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 80 de Vanessa Matz à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

37

Oui

Nee

82

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 49 van François De Smet op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 49 de François De Smet à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

44

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 56 van Barbara Pas op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 56 de Barbara Pas à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

40

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 48 van François De Smet op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 48 de François De Smet à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

61

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 62 van Vanessa Matz op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 62 de Vanessa Matz à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

37

Oui

Nee

105

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 72 van Peter De Roover cs op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 72 de Peter De Roover cs à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

61

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 47 van François De Smet op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 47 de François De Smet à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

36

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 57 van Barbara Pas op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 57 de Barbara Pas à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

41

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 81 van Vanessa Matz op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 81 de Vanessa Matz à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

59

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 71 van Peter De Roover cs op artikel 4.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 71 de Peter De Roover cs à l'article 4.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

60

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 73 van Peter De Roover cs op artikel 5.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 73 de Peter De Roover cs à l'article 5.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

55

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 63 van Nabil Boukili op artikel 5.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 63 de Nabil Boukili à l'article 5.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

14

Oui

Nee

127

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 64 van Nabil Boukili op artikel 5.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 64 de Nabil Boukili à l'article 5.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

14

Oui

Nee

127

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 51 van Nabil Boukili op artikel 5.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 51 de Nabil Boukili à l'article 5.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

14

Oui

Nee

127

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 65 van Nabil Boukili op artikel 5.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 65 de Nabil Boukili à l'article 5.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

14

Oui

Nee

127

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 82 van Vanessa Matz op artikel 6.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 82 de Vanessa Matz à l'article 6.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 33)

Ja

25

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 58 van Barbara Pas op artikel 9.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 58 de Barbara Pas à l'article 9.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 34)

Ja

41

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 9 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 9 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 59 van Barbara Pas op artikel 10.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 59 de Barbara Pas à l'article 10.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

41

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 10 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 10 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 60 van Peter De Roover cs op artikel 11.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 60 de Peter De Roover cs à l'article 11.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

43

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 11 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 11 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 61 van Peter De Roover cs op artikel 12.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 61 de Peter De Roover cs à l'article 12.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 37)

Ja

43

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 12 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 12 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 76 van Peter De Roover cs tot invoeging van een artikel 15/1 (n).(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 76 de Peter De Roover cs tendant à insérer un article 15/1 (n).(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

44

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 77 van Peter De Roover cs op artikel 16.(1951/16)

Vote sur l'amendement n° 77 de Peter De Roover cs à l'article 16.(1951/16)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

43

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 16 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 16 est adopté.

 

26 Geheel van het wetsontwerp betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie (1951/9)

26 Ensemble du projet de loi relatif aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique (1951/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

78

Oui

Nee

59

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

138

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

 

27 Proposition de résolution visant une amélioration structurelle de la coopération policière entre la Belgique et la France (1809/4)

27 Voorstel van resolutie betreffende een structurele verbetering van de politiesamenwerking tussen België en Frankrijk (1809/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

124

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et la République de Serbie relatif à la coopération policière, fait à Belgrade le 7 février 2017 (2015/1)

28 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en de Republiek Servië betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Belgrado op 7 februari 2017 (2015/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 42)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

141

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

29 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne additionnel à la Convention portant création d'une agence spatiale européenne du 30 mai 1975, sur les privilèges et immunités de l'Agence spatiale européenne en Belgique, fait à Bruxelles le 24 mai 2017 (2048/1)

29 Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap bij het Verdrag tot oprichting van een Europees Ruimteagentschap van 30 mei 1975, over de voorrechten en immuniteiten van het Europees Ruimteagentschap in België, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 (2048/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 43)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

30 Projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Royaume de Belgique et l'Agence spatiale européenne concernant le centre de l'Agence spatiale européenne à Redu, fait à Bruxelles le 24 mai 2017 (2051/1)

30 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Europees Ruimteagentschap betreffende het centrum van het Europees Ruimteagentschap in Redu, gedaan te Brussel op 24 mei 2017 (2051/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 44)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

De heer Jasper Pillen heeft gestemd zoals zijn fractie.

 

31 Proposition de résolution visant à reconnaître et à poursuivre les crimes de génocide à l'encontre des Yézidis ainsi qu'à leur venir en aide (1766/7)

31 Voorstel van resolutie over de erkenning en de vervolging van de tegen de jezidi's gepleegde genocidemisdaden en over hulp aan de jezidische bevolking (1766/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 45)

Ja

139

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

 

Mevrouw Els Van Hoof heeft gestemd zoals haar fractie.

M. Simon Moutquin a voté comme son groupe.

 

32 Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1036/1-12)

32 Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (1036/1-12)

 

Vote sur l'amendement n° 15 de Recino Van Lommel à l'article 5.(1036/12)

Stemming over amendement nr. 15 van Recino Van Lommel op artikel 5.(1036/12)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 46)

Ja

19

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

 

De heer Gaby Colebunders heeft gestemd zoals zijn fractie.

Mevrouw Kathleen Verhelst heeft gestemd zoals haar fractie.

 

33 Ensemble de la proposition de loi modifiant la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1036/11)

33 Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (1036/11)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 47)

Ja

140

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

 

34 Projet de loi modifiant diverses lois qui transposent partiellement la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1965/3)

34 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten die de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties gedeeltelijk omzetten (1965/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 48)

Ja

108

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

35 Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations (2037/6)

35 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (2037/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 49)

Ja

126

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

36 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (2070/11)

36 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (2070/11)

 

Vote sur l'amendement n° 33 de Marco Van Hees tendant à modifier l'article 14. (2070/11)

Stemming over amendement nr. 33 van Marco Van Hees tot wijziging van artikel 14. (2070/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 50)

Ja

12

Oui

Nee

121

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 14 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 14 est adopté.

 

Vote sur l'amendement n° 34 de Marco Van Hees tendant à insérer un article 14/1. (2070/11)

Stemming over amendement nr. 34 van Marco Van Hees tot invoeging van een artikel 14/1. (2070/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 51)

Ja

13

Oui

Nee

121

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Vote sur l'amendement n° 35 de Marco Van Hees tendant à insérer un article 14/1. (2070/11)

Stemming over amendement nr. 35 van Marco Van Hees tot invoeging van een artikel 14/1. (2070/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 52)

Ja

12

Oui

Nee

121

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Vote sur l'amendement n° 36 de Marco Van Hees tendant à modifier l'article 15. (2070/11)

Stemming over amendement nr. 36 van Marco Van Hees tot wijziging van artikel 15. (2070/11)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 53)

Ja

12

Oui

Nee

121

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 15 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

 

Voor deze en vorige stemmingen heeft de heer Verherstraeten gestemd zoals zijn fractie.

 

Stemming over de artikelen 34 tot 41. (2070/10)

Vote sur les articles 34 à 41. (2070/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 54)

Ja

99

Oui

Nee

25

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg zijn de artikelen 34 tot 41 aangenomen.

En conséquence, les articles 34 à 41sont adoptés.

 

Stemming over de artikelen 42 tot 52. (2070/10)

Vote sur les articles 42 à 52. (2070/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 55)

Ja

112

Oui

Nee

25

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg zijn de artikelen 42 tot 52 aangenomen.

En conséquence, les articles 42 à 52 sont adoptés.

 

Stemming over de artikelen 54 en 55. (2070/10)

Vote sur les articles 54 et 55. (2070/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 56)

Ja

112

Oui

Nee

24

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

139

Total

 

Bijgevolg zijn de artikelen 54 en 55 aangenomen.

En conséquence, les articles 54 à 55 sont adoptés.

 

Pour les votes 54 à 56 le groupe cdH s'est abstenu.

 

37 Ensemble du projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (2070/10)

37 Geheel van het wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (2070/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 57)

Ja

80

Oui

Nee

24

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

38 Projet de loi portant extension du champ d'application de la loi du 24 décembre 2020 relative au travail associatif (2094/3)

38 Wetsontwerp houdende uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk (2094/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 58)

Ja

127

Oui

Nee

 12

Non

Onthoudingen

  0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

De heer Anseeuw heeft gestemd zoals zijn fractie.

 

39 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (2097/1-6)

39 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (2097/1-6)

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Kathleen Depoorter à l'article 2.(2097/6)

Stemming over amendement nr. 2 van Kathleen Depoorter op artikel 2.(2097/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 59)

Ja

 41

Oui

Nee

 94

Non

Onthoudingen

  5

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Catherine Fonck à l'article 5.(2097/6)

Stemming over amendement nr. 1 van Catherine Fonck op artikel 5.(2097/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 60)

Ja

   7

Oui

Nee

109

Non

Onthoudingen

  24

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 5 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 5 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Kathleen Depoorter à l'article 6.(2097/6)

Stemming over amendement nr. 3 van Kathleen Depoorter op artikel 6.(2097/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 61)

Ja

  41

Oui

Nee

  94

Non

Onthoudingen

    5

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

 

40 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (2097/5)

40 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (2097/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 62)

Ja

96

Oui

Nee

 0

Non

Onthoudingen

42

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

41 Projet de loi portant transposition de la directive (UE) 2018/1808 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 modifiant la directive 2010/13/UE visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive "Services de médias audiovisuels"), compte tenu de l'évolution des réalités du marché (2014/6)

41 Wetsontwerp houdende omzetting van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn "audiovisuele mediadiensten") in het licht van een veranderende marktsituatie (2014/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 63)

Ja

 98

Oui

Nee

 17

Non

Onthoudingen

 24

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

42 Proposition de rejet par la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives de la proposition de résolution visant à prévoir dans le plan de retrait de l'Operation Vigilant Guardian (OVG) des moyens équivalents pour les sites présentant un niveau 3 de la menace (1413/1-2)

42 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van het voorstel van resolutie teneinde te voorzien in evenwaardige middelen voor sites met dreigingsniveau 3 in het afbouwplan van Operation Vigilant Guardian (OVG) (1413/1-2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

42.01  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de voorzitster, het feit dat de meerderheid tegen dit wetsvoorstel stemde in commissie is geen motie van wantrouwen tegenover de joodse gemeenschap. Dat was de boodschap die ik de voorbije dagen heb moeten geven aan mensen die niet begrijpen wat er nu zo verwerpelijk is aan mijn resolutie.

 

Waarover gaat het? Op 1 september worden de soldaten van straat gehaald. De militairen gaan naar huis, maar het verhoogde dreigingsniveau blijft gewoon bestaan. Het zijn het Crisiscentrum en het OCAD die het dreigingsniveau in ons land bepalen. Niveau 3 betekent dat de dreiging op een aanslag mogelijk en waarschijnlijk is. Het gaat onder andere over de Amerikaanse en Israëlische ambassade. Die hebben hun eigen beveiliging. Het gaat echter tevens over doelwitten van de joodse gemeenschappen, zoals culturele centra, gebedshuizen en scholen.

 

Mijn resolutie vraagt niets wereldschokkends, enkel dat men rekening houdt met de terugtrekking van de troepen en dat men een gelijkwaardig niveau van beveiliging garandeert, ook vanuit de federale overheid, met de nodige financiële middelen.

 

Wij zijn nu zes weken voor 1 september, maar vanuit alle richtingen bereiken er mij signalen dat er nog geen enkele concrete stap is gezet in die richting. Ook de korpschefs van Antwerpen en Brussel maken zich bijzonder grote zorgen omdat er nog niets geregeld blijkt.

 

In dit land gaat men moeilijk om met een crisis, zoveel heeft de aanpak van COVID-19 bewezen, maar in deze kwestie organiseert de regering haar eigen crisis door niets te ondernemen. Dat is schuldig verzuim. De dreiging is nochtans niet imaginair. Er hebben al veel aanslagen plaatsgevonden tegen joodse instellingen over heel de wereld, en overigens ook dichter bij huis, met aanslagen in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en, niet te vergeten, zelfs hier in Brussel enkele jaren geleden.

 

Toch stemmen de partijen van de meerderheid vandaag tegen mijn resolutie. Ik heb getracht uit te leggen aan de leden van de joodse gemeenschap dat dit zeker geen stem tegen hen is, geen motie van wantrouwen tegen de joodse gemeenschap. Zij vragen mij wat het dan wel is.

 

Het is pure, platte partijpolitiek, spijtig genoeg. Ondanks dat men politieke spelletjes speelt en men tegen alles wat van ons komt, stemt, reik ik u de hand. Velen van u hebben de voorbije uren een boek gekregen, een foto- en gedichtenboek, met foto's over de joodse gemeenschap. Misschien kunt u dat tijdens de zomervakantie inkijken en de gedichten lezen. Alleszins hoop ik, uit de grond van mijn hart, dat wij vanaf het volgende parlementaire jaar in september toch constructief kunnen samenwerken aan belangrijke thema's zoals het aangehaalde thema en dat de nieuwe politiek, die men reeds zo lang aankondigt, snel vorm krijgt.

 

De voorzitster:

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 64)

Oui

 88

Ja

Non

 44

Nee

Abstentions

  3

Onthoudingen

Total

135

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 1413/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 1413/1 is dus verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Mevrouw Kim Buyst heeft gestemd zoals haar fractie.

M. Georges Dallemagne a voté comme son groupe.

M. Daniel Bacquelaine a voté comme son groupe.

 

43 Proposition de rejet par la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales de la proposition de résolution relative à l'obligation d'installer un système d'alarme pour les sièges enfants dans les véhicules afin d'éviter que des enfants y soient laissés seuls (1976/1-2)

43 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen van het voorstel van resolutie betreffende het verplichten van een alarmsysteem voor kinderzitjes in voertuigen, teneinde het achterlaten van kinderen te verhinderen (1976/1-2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 65)

Oui

 92

Ja

Non

 45

Nee

Abstentions

   1

Onthoudingen

Total

138

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 1976/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 1976/1 is dus verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Voor deze en de vorige stemming heeft de heer Steven Matheï gestemd zoals zijn fractie.

 

44 Proposition de rejet par la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique l'Intérieur de la proposition de résolution visant à l'élaboration d'un plan de soutien et de relance du "monde de la nuit" dans le cadre de la crise du COVID-19 (1426/1-3)

44 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda van het voorstel van resolutie over het uitwerken van een steun- en herstelplan voor de sector van het nachtelijk uitgaansleven naar aanleiding van de COVID-19-crisis (1426/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 66)

Oui

 80

Ja

Non

  35

Nee

Abstentions

  21

Onthoudingen

Total

136

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 1426/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 1426/1 is dus verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

M. Maxime Prévot a voté comme son groupe pour tous les votes.

M. Guillaume Deffosé a voté comme son groupe pour tous les votes.

 

45 Adoption de l’ordre du jour

45 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

La séance est levée. Prochaine séance le lundi 19 juillet à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering maandag 19 juli om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 19 h 23.

De vergadering wordt gesloten om 19.23 uur.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 122 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 122 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

082

Ja

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

053

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

096

Ja

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

036

Nee

 

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

080

Ja

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

057

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

 

Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui         

079

Ja

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

054

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

087

Ja

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

053

Onthoudingen

 

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

042

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

100

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

008

Ja

 

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, De Smet François, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Vaerenbergh Kristien

 

 

Non        

104

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

030

Onthoudingen

 

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

049

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

093

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

042

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

100

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

059

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

082

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

 

Boukili Nabil

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

018

Ja

 

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Non        

101

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

049

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

093

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

018

Ja

 

 

Arens Josy, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

083

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

041

Onthoudingen

 

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

042

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

100

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

043

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

097

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

045

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

097

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

060

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

082

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

037

Ja

 

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

082

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui         

044

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

081

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans


 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

040

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

100

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

061

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

081

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

037

Ja

 

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

105

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

061

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

081

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

036

Ja

 

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

104

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

041

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

100

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

059

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

081

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

060

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

081

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

055

Ja

 

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

086

Nee

 

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

014

Ja

 

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

127

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thibaut Cécile, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 


 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui        

014

Ja

 

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

127

Nee

 

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt,