Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 23 septembre 2021

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Donderdag 23 september 2021

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 22 h 55 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 22.55 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présente lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Karine Lalieux.

 

Geheime stemmingen

Scrutins

 

01 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Nomination d’un membre effectif néerlandophone-membre du bureau – Résultat du scrutin

01 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Benoeming van een Nederlandstalig, effectief lid-lid van het bureau – Uitslag van de stemming

 

Votants

107

Stemmen

Blancs ou nuls

6

Blanco of ongeldig

Valables

101

Geldig

Majorité des deux tiers

68

Tweederde meerderheid

 

M. Vincent Eechaudt a obtenu 14 voix.

De heer Vincent Eechaudt heeft 14 stemmen gekregen.

 

M. Bart De Temmerman a obtenu 87 voix.

De heer Bart De Temmerman heeft 87 stemmen gekregen.

 

M. Bart De Temmerman ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamé membre effectif néerlandophone-membre du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

De heer Bart De Temmerman, die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, wordt uitgeroepen tot Nederlandstalig, effectief lid-lid van het bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

 

02 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Nomination d’un membre effectif néerlandophone du Conseil d’administration – Résultat du scrutin

02 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Benoeming van een Nederlandstalig, effectief lid van de Raad van bestuur – Uitslag van de stemming

 

Votants

107

Stemmen

Blancs ou nuls

5

Blanco of ongeldig

Valables

102

Geldig

Majorité absolue

52

Volstrekte meerderheid

 

M. Björn Bullynck a obtenu 2 voix.

De heer Björn Bullynck heeft 2 stemmen gekregen.

 

M. Frank Judo a obtenu 90 voix.

De heer Frank Judo heeft 90 stemmen gekregen.

 

Mme Sarah Scheepers a obtenu 10 voix.

Mevrouw Sarah Scheepers heeft 10 stemmen gekregen.

 

M. Frank Judo ayant obtenu 90 voix, soit la majorité absolue, est nommé membre effectif néerlandophone du Conseil d’administration de l’Institut fédéral pour la protection et le promotion des droits humains.

Aangezien de heer Frank Judo 90 stemmen heeft gekregen, dit is de volstrekte meerderheid, is hij benoemd tot Nederlandstalig, effectief lid van de Raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens.

 

Propositions de résolution

Voorstellen van resolutie

 

03 Proposition de résolution visant à faire du vaccin contre le COVID-19 un bien public mondial (1815/1-4)

03 Voorstel van resolutie waarbij wordt verzocht om van het COVID-19-vaccin een mondiaal publiek goed te maken (1815/1-4)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

André Flahaut, Laurence Zanchetta, Malik Ben Achour, Patrick Prévot, Christophe Lacroix, Hervé Rigot, Karin Jiroflée, Vicky Reynaert.

Discussion

Bespreking

 

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1815/4)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking (Rgt 85, 4) (1815/4)

 

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de résolution visant à faire du vaccin contre le COVID-19 un bien de santé publique mondial accessible financièrement à tous".

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "voorstel van resolutie waarbij wordt verzocht om van het COVID-19-vaccin een mondiaal publiek goed te maken dat voor iedereen financieel toegankelijk is".

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

Les rapporteuses sont Mmes Vanpeborgh et Jiroflée.

 

03.01  Karin Jiroflée, rapporteur: Ik verwijs naar het schriftelijk verslag.

 

03.02  Kathleen Depoorter (N-VA): De patenten of het financieel toegankelijk maken van het COVID-19-vaccin voor iedereen is een zeer boeiend dossier, waar we ook zeer boeiende hoorzittingen over gehad hebben. De start was daarbij het tegenovergestelde van de uitkomst. Als we teruggaan in de geschiedenis, moeten we vaststellen dat de PVDA in de commissie een voorstel had ingediend dat onderbouwd was volgens hun ideologie. U heeft het gehoord bij de bespreking van de aanbevelingen van de bijzondere covidcommissie, het koosnaampje of lievelingsscheldwoord van onze collega is big pharma. Hun voorstel van resolutie was dus gestoeld op het feit dat big pharma, de farmaceutische industrie, te veel winst had gemaakt met de covidvaccins en dat bijgevolg de vaccins voor iedereen toegankelijk moesten zijn. We zijn het er volledig over eens dat covidvaccins voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Over de ideologische invulling hiervan kunnen we het echter niet meer oneens zijn.

 

Vervolgens kwam er echter een voorstel van de PS dat gekoppeld werd aan het voorstel van de PVDA. Na een rondje armworstelen zouden we uiteindelijk verder werken met het voorstel van collega Flahaut. Alle hoorzittingen waren dus gebaseerd op de twee teksten die voorlagen. Die hoorzittingen hebben we doorstaan, we hebben vragen gesteld en we hebben conclusies getrokken. Toen kwam plots de bespreking van een amendement van de Vivaldimeerderheid, opnieuw een volledig nieuwe tekst.  Collega's, als we het hebben over Vivaldi en patenten, dan zouden we, zoals op Facebook, het vakje "Het is ingewikkeld" moeten aanvinken. Het is immers ook ingewikkeld. Zijn we nu voor het opheffen van die intellectuele eigendomsrechten of tegen? Of gaan we allemaal samen in een pool werken of niet? Het is ingewikkeld, we komen niet tot een akkoord. We hebben geen visie, daar komt het eigenlijk op neer.

 

In dit voorstel van resolutie komt het COVAX-initiatief prominent naar voren. Dat moet ervoor zorgen dat vaccins naar landen met lage inkomens gebracht worden. Momenteel heeft 43,7 % van de wereldbevolking een eerste vaccin ontvangen, in de landen met lage inkomens is dat slechts 2 %. COVAX is een mooi en nobel initiatief, dat mijn fractie zeker steunt.

 

Het was wel vreemd dat de meerderheid haar kat stuurde naar de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen toen we daar een hoorzitting hielden met de verantwoordelijken voor COVAX. Collega Merckx en ik zelf hebben een volledig tegengestelde ideologie maar we staan allebei achter de toegankelijkheid van het vaccin voor iedereen. Hoewel we beiden leden van de oppositie zijn waren we blijkbaar de enigen die zich konden vrijmaken voor deze belangrijke discussie. In een tweede ronde namen de andere collega's uiteindelijk toch deel aan de hoorzitting.

 

De visie van onze fractie is heel duidelijk, innovatie en de inzet van de farmaceutische industrie hebben ervoor gezorgd dat wij een jaar na de uitbraak van de crisis, al toegang hadden tot vaccins om uit het covidharnas te geraken. Vandaag kunnen we herademen, vooral in Vlaanderen omdat er een grote vaccinatiebereidheid was. Geleidelijk aan evolueren we zo naar meer vrijheid;

 

Het debat in de hoorzittingen was heel emotioneel, terwijl we op de feiten zouden moeten terugvallen. De kern van de zaak is namelijk dat er wereldwijd vaccins voorhanden zijn.

 

Maar om die vaccins te krijgen, hebben wij ook de grondstoffen nodig, de productiesites, de technologische kennis en de samenwerking tussen bedrijven. Eén van de voorbeelden is de samenwerking tussen AstraZeneca en het SII in India, waardoor er een uitbreiding is van die productiesites.

 

Er moet dus geschakeld worden en productiesites moeten gefaciliteerd worden. De vertegenwoordiger van het EMA heeft duidelijk gesteld dat er heel wat comparability studies nodig zijn voor het opstarten van een nieuwe productielijn. Dat is ook de reden waarom het AstraZeneca-vaccin dat in India gemaakt is hier niet op het covidcertificaat verschijnt.

 

Er zijn heel wat comparability studies nodig, het gaat niet zomaar. Ook Johnson & Johnson heeft verklaard dat het naar productiesites gezocht heeft, maar dat het die niet gevonden heeft wegens de nood aan grondstoffen, geschoold personeel en de technologisch kennis.

 

Er werd in de debatten door de collega's heel vaak gesteld dat een vaccin te duur is voor de lage-inkomenslanden.  Ondertussen zijn er verschillende. Wij hebben in de hoorzittingen echter heel goed gehoord dat de farmaceutische bedrijven, die big pharma zoals de collega's ze noemen, met een getrapt systeem van prijszetting willen werken. Zij passen hun prijs dus aan voor lage-inkomenslanden.

 

Als wij het hebben over COVAX, is dat wel een pijnpunt voor de Belgische regering. Wij zullen onze overschotten aan vaccins doneren aan het COVAX-initiatief. Dat is uiteraard heel nobel. Ik heb aan de vertegenwoordiger van COVAX gevraagd of wij ze dan te duur gekocht hebben,of wij voor die pakweg 4 miljoen meer vaccins gehad hadden indien wij de lage-inkomenslanden zelf die vaccins hadden laten kopen? Het antwoord was ja. Daar hadden wij dus kunnen aan denken.

 

Als wij het hebben over big pharma, waar de collega's zo graag naar verwijzen, wil ik toch graag een punt maken.

 

Daarnet heb ik al gezegd dat wij in andere werelden leven. Voor ons is winst, waarmee men werknemers betaalt, waarmee men welvaart voor een maatschappij garandeert, waarmee men innovatie, vooruitgang en wetenschap garandeert, geen vies woord. Ik ben er zeker van dat alle werknemers in Puurs die voor Pfizer werken, dat ook geen vies woord vinden, want zij leven daarvan en net zoals alle burgers hebben zij engagementen, maar zij moeten worden betaald voor hun werk. Zij worden betaald met die winst. De farmasector in ons land staat garant voor 100.000 rechtstreekse jobs. De farmaceutische technologie staat voor een op de vier patentaanvragen. Volgens u is dat een vies woord, maar zij bieden wel garanties voor de toekomst, voor innovatie.

 

Laten wij het voorliggende voorstel eens ten gronde bekijken. Er staat een dertiental verzoeken in. Het eerste verzoek wil dat wij ervoor pleiten dat de vaccins worden beschouwd als mondiale goederen inzake volksgezondheid en dat zij voor iedereen toegankelijk zijn. Wij gaan daarvoor pleiten bij de Verenigde Naties, bij de Wereldhandelsorganisatie en bij de Europese Unie. Wij pleiten daar nu al een paar maanden voor. Hebben wij ondertussen al een antwoord gekregen? Zijn er al stappen ondernomen? Hoeveel vaccins hebben wij nu extra aan patiënten wereldwijd kunnen geven? Dat is echt niet de oplossing. Ik heb daarnet gesproken over de gelijke, betaalbare en snelle toegang bij de oplossing van de getrapte prijzen. Veel meer dan één prijs voor de hele wereld is dat een gelijke behandeling.

 

Wij gaan er binnen de EU ook voor pleiten om onderhandelingen te starten.

 

Nu, vandaag, eind september 2021, gaan wij pleiten voor het starten van onderhandelingen. Dat hadden wij al veel langer moeten doen. Indien wij echt overtuigd zijn, dan hadden wij dat al langer moeten doen.

 

Wij willen ook vrijwillige onderlinge samenwerking stimuleren. U weet allemaal of toch iedereen die de hoorzittingen heeft gevolgd, dat Moderna de vrijwillige licentieverdeling heeft. Het bedrijf verleent zijn licentie vrijwillig aan bedrijven die het vaccin willen produceren. Hoeveel vaccins zijn er al van de band gerold via die vrijwillige licentieverlening? Dat zullen er nul zijn. Het is geen succes. Het lukt niet. Er is immers geen toegang tot grondstoffen, technologische kennis en geschoold personeel.

 

Wij zullen COVAX steunen. Wij willen een voortrekker zijn op alle nationale en internationale fora. Wij zullen ook onderzoeken op welke manier wij internationale fondsen kunnen mobiliseren. In het voorliggende voorstel van resolutie zie ik echter absoluut niet wie die fondsen zal betalen. Wij hebben voor het COVAX-initiatief trouwens nog geen idee wie de COVAX-vaccins zal betalen. De aankoop van de vaccins is met de deelstaten nog niet besproken. Zal de verdeling 80 % voor het federale niveau en 20 % voor de deelstaten zijn? Op die vraag is nog geen antwoord. Wij willen echter wel pleiten voor het verzamelen van internationale fondsen.

 

Wij willen ook een Afrikaanse ECDC of ACDC ondersteunen. Dat is heel goed. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Wij willen ons ook inzetten, om de verdeling te optimaliseren. Wij komen nu echter bij verzoek nr. 11, dat het allerbelangrijkste is. Met dat verzoek ben ik het immers volmondig eens. Ik geef mijn absolute steun. Wij gaan voor transparantie in de contracten.

 

Begin er dan echter aan.

 

Wij hebben daarnet de discussie gehad over de aanbevelingen van de covidcommissie. Wij hebben ook net de discussie gehad over het feit van de informatiegaring. 

 

Mijn collega Frieda Gijbels heeft de voorzitter nog eens heel duidelijk gewezen op het feit dat we als leden van de bijzondere covidcommissie niet aan alle informatie raakten en dat we daarom naar een onderzoekcommissie moesten overgaan. U lacht, voorzitter, maar u weet dat ik gelijk heb.

 

Collega's, u stemt hier nu voor de aanbeveling om de vaccincontracten transparant te maken. Wel, laat ons er dan aan beginnen. Al maanden vragen wij dat. En wat krijgen we uiteindelijk? Dankzij de inspanningen van het secretariaat van de bijzondere covidcommissie krijgen we een mail van Ursula von der Leyen met een link naar de vaccins. Eindelijk! Na tien maanden, na een positief advies van de commissie openbaarheid van bestuur dat genegeerd werd, krijgen we die link. Die blijkt dan echter niet te werken, omdat ze zijn vergeten de juiste link mee te delen. Als we dan uiteindelijk de juiste link krijgen, krijgen we opnieuw contracten die gearceerd zijn, waarvan bepaalde passages niet toegankelijk zijn. Idem voor de adviezen die het FAGG aan de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid gegeven heeft. Ook daar hebben we geen toegang toe.

 

Welnu, collega's, als we hiervoor stemmen, als de meerderheid hier echt garant staat voor verzoek nr. 11, laat ons dan onmiddellijk de covidcommissie omvormen tot een onderzoekscommissie. Het stond in de statuten. We hebben de aanvragen, we zijn met verschillende partijen heel duidelijk over het feit dat dit onderzocht moet worden. U zegt vandaag dat we zullen pleiten voor transparantie, wij zijn uw partner. Laat ons er onmiddellijk aan beginnen.

 

Er staat ook nog iets in over exportrestricties. Ook dat is bijzonder. U weet immers allemaal dat het FAGG ooit, in het heetst van de crisis, Zaventem ondersteboven heeft gezet door ervoor te zorgen dat medicijnen België niet uit konden. Zaventem was op dat moment, nu trouwns nog steeds, een hub voor de export van heel belangrijke geneesmiddelen die in de pharma valley die Vlaanderen is geproduceerd worden. Als we consequent zijn moeten we ook op dit domein stappen ondernemen en er effectief voor zorgen dat dit niet meer gebeurt. Ik zal niet zeggen dat ik daar voorstander van ben, want ik vind absoluut dat we ervoor moeten zorgen dat onze patiënten geneesmiddelen hebben, maar ik denk dat de burgers mogen vragen dat de meerderheid consequent is.

 

Ik heb in de commissie vernomen dat u dit zult goedkeuren. Doe er iets aan. Ga ervoor. Maak uw keuzes.

 

Wij zullen dit niet goedkeuren, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit voorstel van resolutie geen extra vaccins naar onze patiënten zal brengen. Wij zijn ervan overtuigd dat we nood hebben aan innovatie, wetenschap en samenwerking met de industrie, om samen innovatieve geneesmiddelen en vaccins naar onze patiënten te brengen.

 

03.03  Laurence Hennuy (Ecolo-Groen): Madame la présidente, chers collègues, personne ne sera quitte du covid tant que le monde entier ne sera pas quitte aussi du covid. Le virus n'a pas de frontières et, plus la vaccination traîne dans le monde, plus le risque de variants résistant au vaccin est présent. Le texte qui est proposé par le groupe PS aujourd'hui et auquel nous avons collaboré poursuit un double objectif de solidarité et de santé publique mondiale. Nous demandons que la Belgique puisse plaider auprès des Nations Unies et de l'Union européenne pour une accessibilité maximale des vaccins et des traitements contre la covid.

 

Si sur les objectifs de solidarité mondiale, nous sommes presque tous alignés, je dis bien presque tous, sur les moyens pour y parvenir nous avons des visions différentes; le texte qui est proposé est le résultat d'une voie commune et d'un équilibre, et a le mérite d'être pragmatique et réalisable à très court terme.

 

Sur le fond, les écologistes continuent à soutenir que la levée temporaire des brevets fait partie de la solution pour rendre les vaccins plus accessibles. Cette vision n'est pas partagée et comme nous sommes en majorité et en démocratie, nous sommes allés aussi loin que nous avons pu pour trouver un équilibre.

 

Quelle est la situation vaccinale dans le monde? Ce sont des chiffres tout récents de l'OMS. Fin juin, les pays les plus riches détenaient 50 % des doses de vaccins produites. Les pays les plus pauvres ne détiennent aujourd'hui que 0,3 % des doses, c'est-à-dire seize millions de vaccins sur un peu plus de cinq milliards de vaccins produits. Aujourd'hui, les pays les plus riches sont vaccinés à hauteur de 61,51 % alors que les pays les plus pauvres ne le sont qu'à hauteur de 3,31 %. Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner, mais parce qu'ils n'ont pas de vaccins.

 

Les vaccins sont-ils abordables pour les pays à faibles revenus? L'OMS a, à nouveau, calculé que les pays devraient accroître leurs dépenses en soins de santé de 56,6 % pour atteindre une couverture vaccinale de 70 %, alors que l'impact pour nous, les pays riches, n'est en moyenne que de 0,8 % et ce, malgré la tarification échelonnée.

 

L'objectif de l'OMS est d'atteindre 40 % de couverture vaccinale dans ces pays. Vous remarquerez donc que nous en sommes encore très loin. Il y a donc urgence à prendre des mesures et vu cette urgence, c'est le pragmatisme qui a pris le pas sur l'idéologie.

 

Parmi les avancées positives que nous avons obtenues, comme l'a souligné Mme Depoorter, citons la demande à la Belgique de s'engager pour améliorer la transparence des accords concernant les contrats de vaccins entre les entreprises pharmaceutiques et les pays qui les avaient signés. On a également exigé la mise en œuvre immédiate de l'outil C-TAP pour le partage des connaissances et des technologies.

 

Nous demandons également à l'Europe d'identifier les obstacles aux licences volontaires parce que ce travail d'analyse globale et sereine doit être entamé pour que nous sortions par le haut et que nous trouvions une solution effective, quelle qu'elle soit, pour fournir des vaccins au reste du monde.

 

Aujourd'hui, plutôt que la levée des brevets, c'est la coopération internationale et l'octroi volontaire de licences qui ont été retenus. Il faut maintenant démontrer que ces deux leviers vont pouvoir relever le défi des 40 % de vaccination de la population mondiale. Nous craignons que ce ne soit pas suffisant et nous continuerons donc, à tous les niveaux, à faire pression pour que ces vaccins soient accessibles. C'est un enjeu de solidarité et d'efficacité qui ne souffre d'aucun atermoiement.

 

03.04  Laurence Zanchetta (PS): Madame la présidente, chers collègues, faire du vaccin covid-19 un bien de santé publique mondial, accessible à tous aux quatre coins du monde, quelles que soient les ressources financières des populations, est l'objectif de notre proposition. C'est un combat que mon groupe porte depuis des mois et nous voulons le voir aboutir à travers des solutions concrètes.

 

Les nombreuses auditions qui ont été menées en commission de la Santé publique, et auxquelles j'ai assisté, ont montré toute la complexité du problème.

 

Prenons la situation du continent africain qui vient de franchir le cap des 200 000 morts depuis le début de la pandémie, 200 000 morts et seulement 3 % de la population du continent vaccinée! À ce jour, 80 % des habitants des pays à revenu élevé ont reçu leur première dose, contre seulement 20 % dans les pays à faible revenu. On s'accorde pour dire que c'est dramatique.

 

Pourquoi un tel écart? D'abord parce que ces pays n'ont pas accès aux vaccins. Selon l'Alliance en faveur d'un vaccin universel, dont font partie plusieurs ONG dont Oxfam et Amnesty International, les populations des pays les plus pauvres risquent de ne pas avoir accès aux vaccins avant 2024 car les pays riches se sont accaparés près de 50 % des doses de vaccins en réalisant des pré-commandes massives. Ensuite, parce que quand ces pays ont accès aux vaccins, souvent ils ne sont pas en capacité de les administrer en raison d'un manque de personnel qualifié, de problèmes de financement, de transport ou encore de respect de la chaîne du froid. Et enfin, parce que la défiance a gagné une partie importante de la population même si de ce côté, la situation semble toutefois s'améliorer.

 

Notre combat ne date pas d'hier. Depuis le mois de novembre 2020, nous échangeons sur ce sujet car nous sommes en effet tous dans le même bateau, confrontés à la même pandémie. Et comme ma collègue Laurence Hennuy l'a dit, personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. On le sait, plus la vaccination traînera de par le monde, plus cette crise durera longtemps, et ce, en raison notamment de l'apparition de variants qui pourraient devenir résistants aux vaccins.

 

Ce que nous souhaitons, c'est que notre pays puisse continuer à plaider au niveau international, notamment auprès des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce et de l'Union européenne, pour que les vaccins et tous les autres traitements contre la pandémie du covid-19 soient considérés comme des biens de santé publique mondiaux, accessibles financièrement à tous, et qu'il puisse continuer à plaider auprès de l'Union européenne afin de mettre en place une stratégie européenne de vaccination mondiale contre le covid-19 claire et cohérente, axée sur la garantie d'un accès égal, abordable et rapide à la vaccination pour les habitants des pays en développement.

 

Nous le réaffirmons encore aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est avant tout faire preuve de pragmatisme pour obtenir rapidement des résultats concrets. Ce que nous souhaitons aujourd'hui et ce que nous avons toujours souhaité dans ce débat, c'est dépasser les seuls discours, ceux qui font croire qu'on va résoudre la question en demandant purement et simplement la levée des brevets sur ces vaccins. Certes, c'est une question complexe, mais cela reste, pour nous, une des pistes de solution.

 

Un brevet, c'est en effet un maillon très important pour permettre l'innovation. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, il faut pouvoir oser des mesures exceptionnelles, d'autant plus quand on sait que ces vaccins par exemple ont également pu être développés grâce à des fonds publics. C'est pourquoi nous estimons indispensable de plaider auprès de l'Union européenne afin d'ouvrir au sein de l'Organisation mondiale du commerce des  négociations en faveur d'un accès rapide aux vaccins, aux équipements et aux traitements contre le virus. Le débat doit rester ouvert, qu'il s'agisse de la levée temporaire des brevets, comme le réclament certains pays, ou du transfert de technologie ou du développement du savoir-faire dans les pays du Sud, comme cela est plaidé par d'autres.

 

Ce qu'il faut aujourd'hui pour obtenir des résultats concrets et rapides, c'est permettre la mise en commun volontaire des connaissances, des droits de propriété intellectuelle et des données en opérationnalisant par exemple cet instrument important de l'Organisation mondiale de la Santé qu'est le C-TAP et qui, pour l'instant, n'est malheureusement pas utilisé.

 

Il est également indispensable de promouvoir et de soutenir le fameux dispositif COVAX en faveur des pays du Sud. C'est un mécanisme de solidarité internationale extraordinaire qui est essentiel pour garantir un accès rapide, juste et équitable aux vaccins pour les populations de tous les pays.

 

C'est ce que nous soutenons à travers cette résolution. Vous savez que ce travail est le fruit d'un compromis car comme on l'a entendu lors des auditions, tout n'est pas noir ou blanc. Pour mon groupe, il est clair que les entreprises pharmaceutiques doivent enfin faire preuve de volontarisme et cela au nom des droits humains, des droits que nous défendons. L'un de ces droits humains est le droit à la santé pour tous. Il convient d'accélérer la production et l'approvisionnement des vaccins en faveur des pays à faible revenu.

 

03.05  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, sta mij toe even stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van de voorliggende resolutie.

 

Oorspronkelijk waren het mijn goede vrienden en na aan het hart liggende collega's van PTB-PVDA die met een voorstel op de proppen kwamen om de beschikbaarheid van COVID-19-vaccins wereldwijd te vergroten door de patenten op de vaccins op te heffen. Zij dienden hun voorstel in als een prioritair voorstel.

 

Het wagonnetje van PS, de huidige resolutie, werd daar in eerste instantie aan gehangen. Zoals u weet, werd die koppeling in een latere fase losgelaten. Ik kom later terug op de reden waarom dat is gebeurd. Beide voorstellen waren oorspronkelijk gericht op de patenten met betrekking tot de COVID-19-vaccins, een interessant onderwerp. Er werd een aantal hoorzittingen georganiseerd om na te gaan of het nobele doel dat in beide resoluties naar voren werd geschoven het best kon worden bereikt met het middel dat in die resoluties werd gepropageerd.

 

Die hoorzittingen hadden voor het Vlaams Belang iets weg van een ideologische stellingenoorlog. Ik denk dat collega De Caluwé het daarmee wel eens zal zijn. Uit de vragen die tijdens de hoorzittingen werden gesteld, bleek duidelijk wie in welk kamp zat. Slechts een beperkt aantal sprekers en een beperkt aantal vraagstellers ontsnapten aan die loopgravenlogica.

 

Tijdens de debatten werd gesteld dat het met het viseren, uitschakelen en opheffen van de patenten perfect mogelijk zou zijn om vaccins sneller te produceren. Ik heb tijdens de hoorzittingen sprekers horen beweren van wel en anderen van niet, maar van eensgezindheid heb ik weinig gemerkt. Ik heb bijvoorbeeld ook termijnen van twee maanden gehoord om een productieplant op te starten, maar ook termijnen van zes maanden. Ook daarover hebben de hoorzittingen mij niet al te veel duidelijkheid verschaft.

 

Waarover er wel duidelijkheid was, was het feit dat het opstarten van een vaccinproductie meer is dan enkel het bouwen of omvormen van een fabriek.

 

Een aantal sprekers wees er trouwens op dat er ook zoiets is als personeel, technologie, grondstoffen, om nog maar te zwijgen van de productiekwaliteit. Ik verwijs hierbij nog maar eens naar de problemen in Seneffe, of naar Emerging BioSolutions in Baltimore, waar vijftien miljoen dosissen de vuilnisbak zijn ingegaan omdat er een productiefout was bij het J&J-vaccin. Toen ging het nochtans om gespecialiseerde firma's. Dat er wereldwijd bedrijven klaarstaan, betekent nog niet dat zij ook klaar zijn om de productie op te starten.

 

Beide resoluties gingen naar mijn bescheiden mening toch wel voorbij aan die realiteit. De grote vraag of we op een relatief korte termijn tot een betekenisvolle parallelle vaccinproductie kunnen komen, was en blijft onbeantwoord.

 

Laat ons even teruggaan naar de essentie van beide resoluties: een eerlijke mondiale verdeling van de beschikbare vaccins. Een eerlijke verdeling voor wie? En wat is een eerlijke verdeling? Zelfs op microniveau was men het daar niet over eens. Zo vonden jongeren dat zij als eerste recht hadden op een vaccin, maar de ouderen vonden dat ook, en de actieve bevolking ook. Maar ook het onderwijspersoneel en de topsporters vonden dat en zo kan ik nog een tijdje doorgaan. We kennen intussen de discussie over de volgorde van de vaccinaties, en op wereldschaal was dat niet anders, zelfs niet binnen de vrolijke vriendenclub van de EU.

 

In dat verband wees de heer Zacharie van 11.11.11 op de discrepantie tussen de bestellingen en de leveringen, waardoor er een ongelijke verdeling van de vaccins tussen het Noorden en Zuiden is ontstaan. Dat is een vaststelling die we alleen met bijzonder veel slechte wil kunnen ontkennen.

 

Door de onzekerheid over het virus en misschien nog meer over de werkzaamheid van het virus heeft het Noorden het zekere voor het onzekere genomen en ruim te veel vaccins besteld. Het Noorden heeft door die onzekerheid gewoon op zeker gespeeld. Dat is, laat ons eerlijk zijn, een normale menselijke reactie van de staatshoofden en regeringsleiders in kwestie.

 

Tijdens de bespreking van deze resoluties heb ik gezegd dat ik daar persoonlijk eigenlijk niet zo pessimistisch over was en dat ik van mening was dat die scheeftrekking zich vroeg of laat wel zou corrigeren. Mijn argument was dat, eenmaal de werkzaamheid van de vaccins zou blijken, een steeds groter deel van de bevolking zou zijn gevaccineerd, en er  productie zou vrijkomen die dan aan het Zuiden zou kunnen worden geleverd. En kijk, een paar dagen geleden heeft Uncle Sam – of moet ik Uncle Joe zeggen – nog eens een half miljard vaccins beloofd aan het Zuiden, die hij zal uitdelen boven het half miljard die de Verenigde Staten al eerder beloofd hadden. Met 4 miljoen vaccins steekt ons land ook een duit in het zakje, en we staan daarin niet alleen.

 

Collega's, mijn optimisme was dus niet volledig ongegrond. De productie is vrij goed op gang aan het komen – om niet te zeggen dat ze al vrij goed op gang is. De vaccinatie van het Noorden wordt stilaan meer dan bevredigend.  Met die vaccinsolidariteit zit het dus ook wel snor, denk ik bij mezelf. Tijdens de bespreking in de commissie heb ik het een en ander niet onterecht vergeleken met het wegvallen van de luchtdruk in een vliegtuig: zet eerst je eigen zuurstofmasker op en daarna dat van anderen, zo maakt iedereen het meeste kans.

 

In eerste instantie was rommelen met patenten voor wat ik de "rode zijde" van dit parlement zal noemen, een soort vanzelfsprekendheid. Op een gegeven moment moet het dan toch bij de indieners van deze resolutie doorgedrongen zijn dat er ook iets minder linkse mensen in de regering zitten, dat er iets minder linkse regeringspartners in de meerderheid zitten. Het gevolg was in eerste instantie dat de koppeling met het initiatief van de PVDA werd losgelaten. Mevrouw Merckx was daar niet blij mee, ik begrijp haar. Ik vermoed dat zij daar straks zelf nog een boompje zal over opzetten.

 

Een tweede gevolg was het fameuze allesomvattend amendement van de indieners, dat heel de resolutie verving. Die tekst is "de vrucht van het compromis tussen de verschillende partijen van de meerderheid". Ik geef eerlijk toe dat ik het zelf zo mooi niet zou kunnen schrijven. Vrij vertaald en uit het bescheiden Buggenhout afkomstig, betekent het volgens mij dat men met de handen van de patenten moet blijven om de rest van regering over de schreef te trekken.

 

Dat is mijn interpretatie van die zeer mooie, prozaïsche zin.

 

In de originele tekst was het standpunt over het opheffen van de patenten heel duidelijk, maar in de tekst die voorligt en die zoals u weet het resultaat is van het allesomvattende amendement, is dat eigenlijk niet meer het geval. Als iemand zich nog afvraagt waarom mevrouw Merckx een ideologisch traantje heeft weggepinkt toen de tekst werd goedgekeurd in de commissie voor Gezondheid, dan weet die nu waarom.

 

Collega's, ik stel ook vast dat in deze resolutie wordt voorbijgegaan aan de realiteit dat het niet voldoende is vaccins te produceren. Er is meer nodig dan dat. Dan heb ik het niet alleen over spuitjes en naalden, maar ook over zaken als logistiek en informatieverspreiding. En vooral over vaccinatiebereidheid.

 

Zelfs in ons land is het nu toch al enige maanden relatief moeilijk kandidaten te vinden voor een prik. Misschien wegens iets wat ik gemakkelijkshalve vaccinatieterughoudendheid zal noemen. Als ik binnen de moeilijk bereikbare groepen, zoals zij worden genoemd, de vaccinatiebereidheid bekijk, durf ik met enige pedanterie te voorspellen dat die slechts een voorbode is van de vaccinatiebereidheid op de geviseerde continenten, gebaseerd op angst, geloof, bijgeloof of een of andere antivaxersovertuiging.

 

Mevrouw de voorzitster, collega's, deze last minute geamendeerde resolutie die wil dat België onderhandelt, dat België een voortrekkersrol speelt, dat België overleg pleegt, dat België in dialoog treedt, dat België onderzoekt, dat België zich inschrijft in processen, en meer van die hoge woorden, is van alle resoluties die ik al heb mogen begroeten in dit Huis toch een van de schapen waaraan de lokale breiclub het meeste plezier heeft gehad.

 

In deze resolutie wordt met het belerende vingertje nogal veel in het oog van andere landen op deze aardkloot gestoken. Mocht dat niet cynisch zijn, het zou eigenlijk grappig zijn. Want collega's, laten wij eerlijk zijn, volgens deze resolutie moet België een voortrekkersrol spelen in het creëren van een raamwerk voor de bestrijding van pandemieën.

 

Dat terwijl we niet eens op een normale manier mondmaskers konden bestellen en de maatregelen hier worden aangepast aan het Europees kampioenschap voetbal. We blijven dus misschien beter braaf en zelfs nederig op onze stoel zitten in de plaats van anderen de morele mantel uit te vegen. De rode draad in de Belgische aanpak van de crisis was immers dat er geen plan was. Ik denk oprecht dat we de wereld beter het Belgische voorbeeld besparen, tenzij we een voorbeeld willen geven van hoe het niet moet.

 

Collega's, ik sluit af met een positieve noot. Het is niet altijd kommer en kwel als ik hier sta. Het Vlaams Belang twijfelt niet aan de goede intenties van de indieners, maar het eindresultaat dat hier voorligt, heeft als enige verdienste dat het de volledige meerderheid achter zich zal krijgen. Veel meer dan dat zie ik daar zelf niet in.

 

Neen, het Vlaams Belang is niet tegen solidariteit op het vlak van vaccins. Ook wij willen solidair zijn, maar wij twijfelen toch wel een beetje aan het feit of er na het scheren van dit schaap nog voldoende schaap overschiet om deze resolutie volmondig te kunnen steunen.

 

Collega's, dit voorstel is een lege doos met een mooie, weliswaar nobele verpakking, maar het is ook niet meer dan dat. U zult dan ook niet schrikken dat wij ons zullen onthouden.

 

03.06  Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, chers collègues, je voudrais d'abord remercier nos collègues du PS d'avoir mis ce dossier à l'ordre du jour. Effectivement, c'est un dossier qui permet à l'ensemble des parlementaires de notre institution d'exprimer très clairement une solidarité vaccinale. Comme vous l'aurez bien compris, les propositions initiales qui ont été faites ne nous convenaient pas totalement, loin de là, mais nous avons pu sortir d'une discussion purement théorique et idéologique sur les brevets et sur les droits de propriété intellectuelle et je crois qu'il était important de pouvoir le faire.

 

Nous l'avons fait à la lumière des auditions que nous avons menées. Certains spécialistes du brevet – qu'ils soient de l'ULB ou de l'UCL – (assez pluralistes) nous ont dit que les vaccins actuellement sur le marché ne font pas encore l'objet d'un brevet. Il y a bien des brevets sur des compositions, des éléments qui composent ces vaccins, notamment sur l'ARN messager, qui procèdent de recherches ayant démarré, il y a une dizaine d'années déjà, et qui ne concernent d'ailleurs pas uniquement les vaccins mais toute une série de médicaments contre le cancer ou les maladies auto-immunes, par exemple, ou avec des promesses intéressantes dans le cadre de la lutte contre la maladie d'Alzheimer.

 

À l'écoute des spécialistes du brevet dans notre pays, il est très vite apparu que le système du brevet et de la propriété intellectuelle permet un maximum d'innovations, et que c'est dans les pays dans lesquels on souscrit au système de brevets et de propriété intellectuelle que l'on constate le plus d'innovations dans tous les domaines, donc pas uniquement dans le domaine de la médecine mais aussi dans d'autres domaines technologiques d'avant-garde.

 

Le brevet et la propriété intellectuelle permettent et encouragent l'innovation. Voici dix-huit mois, peu d'entre nous auraient pu penser que, dans nos pays, on allait mettre à disposition de la population des vaccins aussi rapidement. C'est la première fois qu'une telle rapidité a été constatée. Cela s'est fait notamment grâce aux brevets. Il faut, me semble-t-il, sortir de la mythologie des Big Pharma car, en l'occurrence, le brevet principal sur l'ARN messager a été déposé par une PME et non pas une Big Pharma. C'est une petite société dont le seul actif est précisément ce type de brevets. On n'aurait sans doute jamais eu cette collaboration entre Pfizer et BioNTech sans un système de brevet. C'est en tout cas ma conviction. Je peux me tromper mais je pense que, globalement, c'est dans les pays qui adhèrent au système de brevet et de propriété intellectuelle que l'on constate des innovations, très peu dans les autres pays. Ou bien, qu'on me cite quelques exemples! Mais je ne les ai pas encore trouvés! Il y a bien des copieurs. Mais des gens qui font de la réelle innovation en dehors d'un système de brevet et de propriété intellectuelle, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup.

 

On a donc pu sortir de ce débat purement idéologique sur le brevet. On s'est tous rendu compte que, brevet ou pas, on ne mettait pas d'office à disposition du monde entier des vaccins d'un coup de baguette magique et que de nombreuses conditions devaient évidemment être remplies.

 

Mon groupe, comme la plupart des groupes, est très engagé pour affirmer la nécessité d'une solidarité vaccinale mondiale. J'irai même plus loin. Je pense que le vaccin est effectivement un bien public mondial de portée universelle. Mais brevet ou pas brevet, il faut réunir un certain nombre de conditions, notamment la production. Or, la production ne peut se faire que sur la base d'un transfert de technologie. Il faut donc de la collaboration volontaire. Sans collaboration volontaire, le transfert de technologie est extrêmement difficile.

 

Alors que la connaissance qui justifie le brevet peut, elle, être mise à disposition assez facilement. D'ailleurs, quand le brevet est accordé, une information circule dans le monde scientifique sur les procédés qui justifient le brevet. Chacun prend donc connaissance des informations sur le brevet. C'est ce qui permet notamment de sortir des situations de monopole et d'aller vers une situation de concurrence qui est plus favorable à l'innovation.

 

Il faut donc, au-delà de la connaissance scientifique, une capacité de production. Quand on l'a, elle doit s'appuyer nécessairement sur la disposition des matières premières. C'est essentiel. Je rappelle qu'il y a 280 matières premières dans la composition d'un vaccin à ARN messager. Il faut non seulement des matières premières mais il faut aussi un personnel de haute qualité, car on n'imaginerait quand même pas défendre la mise à disposition de vaccins sur le plan mondial, mais de vaccins au rabais, de mauvaise qualité parce qu'on n'aurait pas réuni toutes les conditions nécessaires pour que ces vaccins soient de bonne qualité et qu'ils soient réellement efficaces.

 

Il faut un personnel de qualité, compétent, il faut des matières premières disponibles et aussi un système de distribution qui soit efficace. Tout l'aspect logistique doit aussi être pris en charge. Quand on a réuni toutes ces conditions là, il en reste une dernière: il faut l'adhésion de la population. Dans notre pays, on connaît des problèmes d'adhésion dans certaines régions du pays, très clairement. Étant député de la province de Liège, je peux en parler ce soir. Parfois l'adhésion est difficile. C'est une des caractéristiques de notre résolution: il s'agit de favoriser, au niveau des instances internationales, une campagne  d'adhésion qui soit propice à la vaccination du plus grand nombre. Il faut aussi valoriser l'échange et la collaboration entre les entreprises détentrices de brevets, des entreprises qui peuvent mettre en place des sites de production. Cela n'est pas toujours facile.

 

Des collaborations sont couronnées de succès, comme Universel et le Sénégal par exemple, dont la collaboration est soutenue par le gouvernement wallon avec un certain succès. Ces collaborations sont donc possibles et c'est cela que nous devons viser et soutenir.

 

Nous nous réjouissons d'avoir évité de débattre de manière stérile ou en jouant les apprentis sorciers sur le bien-fondé ou pas de la propriété intellectuelle. Selon moi, les droits de la propriété intellectuelle sont indissociables des droits de la propriété tout court. On peut discuter avec des tenants de théories qui s'opposent à la propriété privée et forcément, ils sont contre les droits de propriété intellectuelle. Ils sont contre tous les droits de propriété d'ailleurs. On a pu éviter ce discours qui me semble un peu stérile quand on connaît l'urgence de travailler à faire en sorte que toutes les populations, en ce compris les pays à bas et faibles revenus, puissent avoir accès le plus rapidement possible à la vaccination.

 

Cela peut éviter des drames humains dans ce pays et cela doit nous motiver, mais cela favorise aussi une efficacité globale meilleure contre la pandémie aussi bien dans ces pays-là que dans nos propres pays. On ne sera jamais à l'abri de résurgence du coronavirus tant qu'il subsiste des pays dans lesquels le taux de vaccination est nettement insuffisant. Nous avons donc tous intérêt à ce que ce transfert de technologie se fasse et qu'il y ait cette possibilité de collaboration et de licences volontaires, à favoriser une logistique de distribution efficace et des campagnes internationales pour la vaccination qui le soient tout autant.

 

C'est ce que nous soutenons et nous sommes d'accord de dire, avec l'ensemble des promoteurs de cette résolution, que le vaccin est un bien public mondial de portée universelle et qu'il faut en soutenir la distribution afin que le monde entier se prémunisse contre cette pandémie.

 

03.07  Nawal Farih (CD&V): Mevrouw de voorzitster, in België hebben ondertussen alle volwassenen en een groot deel van de jongeren de kans gekregen om zich te laten vaccineren. Wij hebben momenteel ongeveer 73 % volledig gevaccineerden. We moeten echter vaststellen dat op het Afrikaanse continent nog maar 3 à 6 % van de bevolking gevaccineerd werd. Er is dus echt een vaccinatiekloof tussen de rijke en de lage-inkomenslanden. Het is cruciaal dat iedereen op de wereld zo snel mogelijk toegang krijgt tot vaccins. Een mogelijke piste die daarvoor ter sprake kwam, is de tijdelijke opheffing van patenten op de covidvaccins.

 

In de commissie voor Gezondheid hebben wij hierover meerdere hoorzittingen gehad met enorm veel experts. Daaruit bleek dat de opheffing van de patenten niet noodzakelijk de beste oplossing is om de productiecapaciteit te verhogen, zeker niet op korte termijn. De redenen hiervoor zijn het gebrek aan gekwalificeerd personeel, het grote belang van het bewaken van de kwaliteit en het belang van continu onderzoek en innovatie voor de farmasector.

 

CD&V vindt het uiteraard belangrijk dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de farmabedrijven groeit. Wij vragen via dit voorstel van resolutie dan ook om nog sterker in te zetten op overleg en vrijwillige samenwerking om zo de productiecapaciteit te verhogen. Wij vinden het ook belangrijk om niet enkel op korte termijn te denken, maar ook op lange termijn te bekijken hoe wij de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van de ontwikkelingslanden kunnen verhogen.

 

De resolutie die vandaag voorligt, bevat zeker een pakket van aanbevelingen en vragen aan de regering dat de aangehaalde uitdagingen beantwoordt. Daarom zal de CD&V-fractie het voorstel goedkeuren.

 

03.08  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Er wordt vandaag een resolutie goedgekeurd waarin verzocht wordt om van het covidvaccin een mondiaal publiek goed te maken. De vlag dekt de lading echter niet meer. De ladingen zijn serieus veranderd tijdens het parlementaire proces en de Vivaldipartijen hebben een flink amendement ingediend.

 

Chers collègues, pour cette raison, je suis moins déçue qu'en colère. En effet, le texte qui nous est soumis n'est pas seulement une coquille vide, mais se révèle également complice du comportement des Big Pharma, qui organisent l'apartheid vaccinal dans le monde. Je m'expliquerai plus en détail dans un moment.

 

Mevrouw Depoorter, de resolutie die de PVDA in het begin heeft voorgesteld en de resolutie die de PS heeft voorgelegd zijn geen ideologische resoluties. Honderd landen vragen om de patenten op te heffen, evenals duizenden organisaties uit het middenveld: Amnesty International, 11.11.11, de Socialistische Mutualiteit, de Christelijke Mutualiteit en Artsen Zonder Grenzen. Die hangen echt niet allemaal de PVDA-ideologie aan, het zijn pragmatische mensen die vandaag een oplossing willen voor het probleem waarmee wij kampen.

 

Aujourd'hui, chers collègues, nous assistons à un vrai crime contre l'humanité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le British Medical Journal.

 

Hier encore, un rapport d'Amnesty International est sorti. Qu'a-t-il mis en exergue? Que Pfizer, qui est un Big Pharma – BioNTech est une petite firme, mais c'est tout de même Pfizer qui vend le vaccin! – a livré neuf fois plus de doses de son vaccin à la seule Suède qu'à tous les pays en voie de développement réunis!

 

Collega's, zes miljard dosissen zijn er wereldwijd. Hoeveel zijn er naar de heel lage-inkomenslanden gegaan? Hoeveel procent is daarheen gegaan? Het gaat om 0,3 %.

 

Collega's, dat is een misdaad tegen de mensheid. Neen, het is niet normaal dat de farma-industrie vandaag tijdens de pandemie haar technologie niet wil delen en een en ander enkel op haar eigen voorwaarden wil doen. Wanneer dat gebeurt, moeten staten maatregelen treffen. Dat is ook wat het rapport van Amnesty International aangeeft.

 

Amnesty International déplore aussi la proposition de résolution qui sera votée aujourd'hui, estimant dans une carte blanche qu'elle constitue une véritable occasion manquée.

 

Revenons-en à la genèse de cette discussion. En avril 2020, en pleine première vague de la pandémie, le vaccin n'existe pas. Toutefois, il est en cours de développement. Des milliards d'euros et de dollars publics sont versés aux firmes pharmaceutiques, tandis que des contrats d'achat sont tout doucement négociés. À ce moment-là, le PTB déposait déjà une proposition de résolution, dans laquelle il était demandé de discuter de la propriété intellectuelle des vaccins en cours de développement. Vous ne nous donnez pas raison, de sorte que notre texte n'est pas adopté. Or, ce soir, on va en adopter un autre qui demande gentiment aux firmes pharmaceutiques de partager la technologie.

 

Certains me rétorquent que le PTB voit tout en noir, au nom de l'idéologie, alors qu'eux se disent pragmatiques et assurent qu'après la crise du covid-19, les entreprises partageront leur technologie. Et que se passe-t-il? La pandémie se poursuit. Le vaccin est développé et distribué, mais les firmes ne partagent rien du tout et vendent leurs produits aux pays les plus riches. Ceux-ci commencent à vacciner leur population, tandis que les habitants des pays pauvres sont en train de crever. Le même thème revient ici également, tandis que de plus en plus de gens et de pays se demandent s'il ne faut pas lever le brevet sur les vaccins.

 

Le PS dépose une proposition de résolution, tout comme nous. Des auditions sont organisées. Les débats qui en ressortent sont intéressants. 

 

De N-VA, Voka en big pharma zijn dikke vrienden en het Vlaams Belang hoort daar blijkbaar ook bij, afgaande op hun stemgedrag. Van alle rechtse partijen horen we fabeltjes, zoals de technologie van vaccins die niet gedeeld zou kunnen worden omdat het te moeilijk is. Het zouden kopieën worden die van slechte kwaliteit zijn.

 

Er gaan ook meer en meer stemmen op om de patenten wel op te heffen. De Standaard stelt over de Vivaldipartijen dat alleen de liberalen nog voorstander zijn van het aanhouden van de patenten. Mevrouw Kitir sprak zich in de eerste fase ook positief uit over het opheffen van de patenten en het steunen van de oproep van al die derdewereldlanden. Zowel het Spaanse als het Nederlandse parlement stemden effectief voor het opheffen van de patenten. Er is zelfs een actie voor het Parlement als de resolutie bijna gestemd wordt, met 11.11.11, de ziekenfondsen en middenveldorganisaties.

 

Début juillet, Mme de Laveleye d'Ecolo et M. Flahaut du PS étaient présents à l'action devant le Parlement avec toutes les associations qui plaident en faveur de la levée des brevets, convaincus que c'est la bonne chose à faire. C'est donc de bonne humeur que je me rends à la commission, parce que le texte du PS est un bon texte.

 

Dans ce texte, il est clairement demandé de soutenir l'appel lancé à l'Organisation mondiale de la Santé par les 35 pays les moins développés en vue de lever temporairement les brevets. Dès lors, c'est un texte dont je me réjouis et que nous aurons le plaisir de voter. Tout s'annonce bien, jusqu'au moment où est déposé le fameux amendement en onze points.

 

À sept reprises, on y trouve les mots "licence volontaire", alors que cela fait des mois – depuis octobre 2020 – qu'on fait cette demande. Tous les mécanismes que l'OMS a mis à disposition pour partager non seulement les brevets mais aussi les technologies sont vides: les firmes ne collaborent pas. Elles veulent seulement établir des contrats selon leurs propres conditions et en vue de faire du profit.

 

Il se pose donc la question de savoir à quel moment il s'agit de vraiment décider. On dit souvent que la Vivaldi est fort divisée, qu'il y a un peu de tout là-dedans, mais quand il s'agit de vraiment prendre position, que prend-on comme position? On nous dit aujourd'hui que le texte est un compromis, mais ne s'agirait-il pas plutôt de l'effet du chantage des grandes firmes pharmaceutiques sur le gouvernement?

 

On dit en plus que c'est un choix pragmatique. Pragmatique, cela veut dire qu'on veut un résultat immédiat. ça me fait rigoler, moi! Voilà un an qu'on discute sur la question. Il est où, le pragmatisme? Le pragmatisme, c'est de constater que 80 % des vaccins sont réservés aux pays riches. ça, c'est le pragmatisme que vous avez mis en place aujourd'hui!

 

Aujourd'hui, être pragmatique, c'est demander la levée des brevets, c'est dire aux firmes pharmaceutiques que cela ne va pas, qu'elles ne décident pas des conditions, qu'on leur a donné des milliards d'euros de soutien. On vous demande de le leur dire. Dans la résolution, c'est tout ce que l'on demande. Même cela, vous ne le faites pas!

 

Vous dites que personne ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. Mais personne ne sera en sécurité tant que nous continuerons à regarder et à laisser faire le marché capitaliste. Telle est la réalité!

 

Si vous votez cette résolution aujourd'hui, que nous ne voterons pas, la Belgique prendra clairement une position en dessous du Parlement européen, en dessous de l'Espagne, des Pays-Bas, et la liste est longue.

 

On me dit ici que le PTB veut mener un débat idéologique contre les brevets. Oui, le PTB se pose beaucoup de questions sur les brevets. Quand nous voyons l'histoire de la petite Pia, le coût exorbitant de 1,9 million pour une piqûre, oui, nous nous posons énormément de questions sur les brevets. Servent-ils vraiment à faire avancer la Santé publique? Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui! Ici on parle uniquement des vaccins covid-19 dans le cadre de la pandémie. Ici, ce sont toutes ces associations qui le demandent; ce sont plus de cent pays qui le demandent. Mais vous persistez et écrivez un texte scandaleux!

 

Het standpunt van ons land om vast te houden aan de patenten wordt volgens ons dan ook meer en meer onhoudbaar. Deze week wordt de Top van de Verenigde Naties gehouden en het debat rond de patenten is al de hele week aan de gang. De secretaris-generaal van de VN, António Guterres, stelde dat de wereld aan de rand van de afgrond staat en de verkeerde richting opgaat.

 

Verschillende lage-inkomenslanden zijn woedend over het vaccinnationalisme van de rijke landen die de farma-industrie verdedigen. Zo zei de People's Vaccine Alliance, waarvan de African Alliance deel uitmaakt, dat rijke landen belachelijke druppeltjes liefdadigheid blijven aanbieden terwijl ze de monopolies van de farmaceutische multinationals beschermen en miljarden mensen bescherming ontnemen.

 

Een paar uur geleden riep de president van Zuid-Afrika nog op om de patenten voor de vaccins open te breken en de vaccins voor COVID-19 te delen. Ook ons land is vertegenwoordigd op die Top van de Verenigde Naties. Hebben Alexander De Croo en Sophie Wilmès dan geluisterd? Hoe kunnen zij daar die vaccinongelijkheid rechtvaardigen? Het lijstje van landen dat het opheffen van patenten steunt, wordt elke dag langer. Begin september sloot de Australische overheid zich aan, vandaag heeft de Spaanse president op de VN Top zijn pleidooi om de vaccinpatenten op te heffen herhaald, net zoals Nederland en zelfs Frankrijk.

 

In het Europees Parlement stemde een meerderheid zowel in mei als in juni voor het opheffen van de patenten en dat terwijl de Vivaldiregering hier plat op de buik gaat voor de big pharma. Op 14 september publiceerden meer dan 140 voormalige staatshoofden en Nobelprijswinnaars, waaronder de heer Joseph Stiglitz, Nobelprijswinnaar voor economie, voormalig president van Frankrijk François Hollande en voormalig eerste minister Gordon Brown van het Verenigd Koninkrijk, een oproep aan Duitsland om het voorstel om de patenten op te heffen te steunen. Dat zijn geen PVDA'ers.

 

De vraag van zoveel landen, organisaties, vakbonden, sociale bewegingen en academici om de monopolies open te breken, is de logica zelve. Want het vaccin is eigenlijk al van ons, we hebben het gefinancierd met publieke middelen. Wereldwijd hebben de overheden er meer dan 93 miljard euro publiek geld in gepompt. Het basisonderzoek voor de coronavaccins is grotendeels met overheidsgeld betaald. Bedrijven kregen ook voor de bijkomende stappen, zoals verder onderzoek en ontwikkeling, heel veel overheidssteun.

 

Het is dan ook geen toeval dat men vandaag afkomt met prijsverhogingen. Men wil de derde dosis van het vaccin verkopen aan zij die het meeste kunnen bieden. De farmabedrijven willen doorgaan waarmee ze bezig zijn en de kapitaalkrachtige landen een dure derde dosis aansmeren onder het mom van hogere efficiëntie en bescherming tegen varianten. De beste dam tegen nieuwe varianten is echtereen eerste en tweede dosis, zo snel mogelijk,  voor de volledige wereldbevolking.

 

Voor ons is het duidelijk: het monopolie van de vaccinproducenten moet worden gebroken, de patenten van de coronavaccins moeten worden opgeheven. Zo kan de situatie veranderd worden, kunnen prijsstijgingen voorkomen worden en kan ervoor worden gezorgd dat echt iedereen veilig kan zijn.

 

De PVDA zal dat ook doorgaan met het burgerinitiatief No Profit On Pandemic te steunen, dat al meer dat 216.000 handtekeningen ophaalde in Europa, druk blijven zetten zowel op de Vivaldiregering als op de Europese Commissie en verder strijden voor het echt toegankelijk maken van het vaccin.

 

03.09  Séverine de Laveleye (Ecolo-Groen): J'ai été mentionnée, ainsi que M. Flahaut. Je ne parlerai évidemment pas au nom de M. Flahaut, même si je pense que nous serions assez d'accord.

 

Ma collègue Laurence Hennuy l'a exprimé il y a quelques minute à peine. La position des écologistes n'a pas changé sur la question des brevets. Elle n'a pas changé d'un iota. On s'est exprimés de façon très claire au niveau du Parlement européen, où le vote compte réellement, vu que c'est l'Europe qui doit se positionner au niveau de l'OMC pour la levée des brevets. Il n'y a pas le moindre doute à ce sujet.

 

Mais cela n'empêche pas du tout la fierté que nous avons d'être aux côtés de partenaires de majorité qui s'expriment avec nuance sur leur point de vue concernant ces enjeux-là. Oui, nous avons fait le choix d'une majorité et nous avançons ensemble, c'est aussi une fierté pour nous. Nous pouvons tout à fait rester convaincus des valeurs qui sont les nôtres et continuer à faire notre travail auprès des citoyens et de la société civile pour faire vivre ce combat jusqu'à ce que, je l'espère, nous puissions le gagner.

 

Pour l'instant, nous avons pu avoir un débat serein avec nos partenaires de majorité, arriver avec un texte construit, pas parfait, mais qui reflète les différents poins de vue des différentes personnes. Nous n'en rougissons pas ce soir. Le combat continuera avec nos partenaires de majorité, dans le respect de chacun. Pour l'instant, c'est ce que nous avons pu faire, mais la position des écologistes n'a pas changé d'un iota. Je voulais juste le clarifier.

 

03.10  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de Laveleye, ik heb daarnet nog eens gezegd dat het voorstel een soort compromis is tussen de verschillende partijen van de meerderheid. Ik begrijp dat ook, want in een meerderheid moet men proberen overeen te komen en moet men proberen zijn dingen erdoor te krijgen. Ik vraag mij echter af wat dit voorstel vol goede intenties – met veel hoge en mooie woorden – nu concreet zal bijdragen tot bijvoorbeeld de vaccingelijkheid in de wereld. Ik zie dat persoonlijk niet. Als u een gemeenschappelijk standpunt naar buiten wilde brengen, had u misschien niet de vorm van een resolutie moeten gebruiken, maar eerder een persmededeling. Dat lijkt mij een veel beter medium dan een tekst vol met holle, mooie en misschien zelfs hier en daar nobele woorden.

 

03.11  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame de Laveleye, vous affirmez que les partenaires de la majorité ont donné un avis nuancé sur la question. Je ne sais pas si nous avons entendu le même discours. M. Bacquelaine est parti mais ses propos n'étaient pas vraiment nuancés. Il a d'ailleurs remercié les partenaires pour le fameux compromis.

 

Je voudrais ajouter que si les écologistes ne changent pas d'avis, la séquence n'est plus la même qu'il y a deux ou trois mois. Vous avez discuté ce texte. Aujourd'hui, les choses évoluent; la contradiction devient plus aiguë. Je ne peux que vous inciter à soutenir mes amendements lors du vote.

 

03.12  Robby De Caluwé (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, ik zal het kort houden want er zijn al heel wat argumenten aangehaald. Deze resolutie legt de farmasector een heel duidelijke doelstelling op. Er was bij sommigen twijfel of zij die doelstelling ook zouden halen. Wij zijn ondertussen twee of drie maanden na de goedkeuring in de commissie en we zien dat de sector wel degelijk zijn verantwoordelijkheid neemt, want vandaag hebben ze al 7,5 miljard vaccins geproduceerd. Tegen eind dit jaar zullen dat er 12 miljard zijn.

 

Waarom is het idee van het opheffen van de patenten niet aangehouden? Dat is uit de hoorzittingen gebleken. Meerdere organisaties hebben aangegeven dat zij niet zeker waren dat het opheffen van patenten een garantie voor een oplossing zou zijn. Men start inderdaad niet zomaar de productie op. Men zou de markt van de grondstoffen verstoren met tekorten als gevolg. Men heeft ook bepaalde kennis nodig om de productie op te starten. Het belangrijkste punt is dat ook de kwaliteit moet worden gegarandeerd.

 

De inhoud van deze resolutie is goed, er worden realistische zaken aan de sector gevraagd. Ook vandaag ondersteunen wij die inhoud nog altijd. Waarom is deze resolutie goed? Waarom is geen resolutie met alleen maar nobele doelen? Omdat de wereld pas van covid bevrijd zal zijn als de wereld het virus heeft kunnen verslaan. Daarvoor zijn er veel vaccins nodig, vaccins die toegankelijk moeten zijn, ook voor lage- en middeninkomenslanden. Dat is wat we met deze resolutie vragen. Het opheffen van de patenten zou voor geen enkel extra vaccin zorgen, dat bleek wel uit die hoorzittingen.

 

Een coronavaccin wordt trouwens niet gevat door één patent, het is eigenlijk een hele ketting van patenten. Die patenten opheffen is heel complex en het zou ook heel wat kmo's treffen die heel veel hebben geïnvesteerd om een patent te krijgen. Zij hebben ook heel sterk op innovatie ingezet. We moeten opletten dat we die zaken niet fnuiken, maar daarnaast moeten we de sector ook op zijn verantwoordelijkheid wijzen.

 

Dat is wat wij doen met de heel duidelijke doelstellingen in de voorliggende resolutie. Mijn fractie zal ze dan ook steunen omdat ze effectief tot het gewenste resultaat zal leiden, wat wij vandaag al zien.

 

03.13  Karin Jiroflée (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, ik zal het bijzonder kort houden omdat de problematiek duidelijk is. Langzamerhand kruipt Europa uit de pandemie. Dat gebeurt weliswaar minder snel dan we gehoopt hadden, maar het is duidelijk dat Europa dankzij de vaccins binnenkort relatief veilig zou kunnen zijn. Ik zeg "zou kunnen zijn" want dat is natuurlijk zo, niemand is immers veilig als niet iedereen veilig is. Ik geef twee sprekende voorbeelden. In mijn kleine gemeente in Vlaams-Brabant is meer dan 90% van de volwassen bevolking gevaccineerd. In Congo is dat 0,08%.

 

Het is duidelijk dat dit een gevaarlijke situatie is voor de hele planeet, en dat we met die hele planeet daar iets aan moeten proberen doen. Verschillende sprekers lieten dat verstaan tijdens de hoorzittingen en de premier heeft al gezegd dat uitzonderlijke omstandigheden uitzonderlijke maatregelen vragen. De minister van Gezondheid zegt dat de Derde Wereld vaccineren een kwestie is van internationale solidariteit. De secretaris-generaal van de VN zegt dat het toegankelijk en betaalbaar maken van vaccins een kwestie is van gezondheid, maar er zijn ook humanitaire en economische argumenten. Vorige week zei professor Marleen Temmerman vanuit Kenia nog op Radio 1 dat slechts 5 à 10 % van de Kenianen gevaccineerd is. Ze voegde eraan toe dat het probleem daar absoluut geen ontbrekende vaccinatiebereidheid is, maar wel vaccinonbeschikbaarheid.

 

Onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, mevrouw Kitir, doet haar best. Zij heeft een paar weken geleden nog een schenking van 150.000 vaccins aan Oeganda gedaan. Uiteraard gebeurt dat via COVAX, een goed en mooi instrument. Dat blijft echter liefdadigheid en liefdadigheid zal de problematiek niet oplossen. Wij willen trouwens niet alleen liefdadigheid, wij willen ook rechtvaardigheid en veiligheid.


Daarom keuren wij de voorliggende resolutie met overtuiging goed.

 

Ik wil u nog even wijzen op twee elementen in de resolutie. Wij vragen namelijk dat Europa ervoor zorgt dat er gelijke mondiale toegang komt tot de covidtechnologie via pooling van kennis, intellectuele eigendomsrechten en data. Dit zijn voor mij de twee voornaamste punten in de resolutie.

 

Wij zijn ten tweede van mening dat wij de productiecapaciteit ter plaatse moeten kunnen opvoeren, namelijk in het Zuiden. Wij weten dat het opvoeren daarvan een probleem is, door de onbeschikbaarheid van hooggeschoold personeel en de onbeschikbaarheid van materialen en grondstoffen. Niettemin kunnen een aantal landen die uitdaging aan, zeker met de hulp van bepaalde grote spelers op de markt die daartoe ook een zekere bereidheid hebben getoond.

 

Daarom staan wij geheel achter de voorliggende resolutie. Zoals sommigen hier hebben opgeworpen, is de vraag inderdaad of deze resolutie een compromis is. Ja, ze is een compromis, de ene wil ze een beetje meer naar links en de andere een beetje meer naar rechts. Het betreft hier echter wel een resolutie waaruit blijkt dat wij allemaal hetzelfde willen, namelijk veiligheid voor de hele wereldbevolking.

 

03.14  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, chers collègues, je suis vraiment très heureuse que l'on puisse enfin avoir ce débat ce soir, malgré l'heure tardive, mais je pense que c'est un débat vraiment fondamental. Je regrette, toutefois, que notre Parlement ne prenne position que maintenant à défaut d'avoir pu le faire avant les vacances parlementaires. Je sais que notre agenda était particulièrement chargé mais il s'agissait là d'un dossier très important et urgent pour notre sortie de crise. En effet, contrairement à ce qu'a pu affirmer, il y a deux semaines, le ministre des Finances, la crise sanitaire n'est pas "presque derrière nous", malheureusement. Aujourd'hui, notre sortie de crise et notre retour à une vie normale faite de libertés et d'insouciance sans covid safe ticket à terme ne sera réelle que si notre couverture vaccinale est mondiale.

 

Autant au niveau européen, je me dois de dire que la coopération qui nous a tant manqué concernant le matériel de protection - on l'a évoqué dans le cadre de nos travaux en commission spéciale covid -, a finalement existé concernant la campagne de vaccination, autant au niveau extra-européen la solidarité vis-à-vis des pays pauvres est tantôt lente tantôt ponctuelle. Elle est, en tout cas, largement insuffisante aujourd'hui au regard de l'enjeu auquel nous nous devons de répondre. L'enjeu nous concerne pourtant directement puisque le variant delta qui concerne aujourd'hui 99,5 % des cas de covid en Belgique – c'est ce qui nous a été affirmé par le ministre de la Santé, la semaine dernière – a émergé en raison d'une insuffisance vaccinale mondiale.

 

Cette progression est particulièrement inquiétante au regard d'études qui attestent que ce variant présente une dangerosité accrue entraînant deux fois plus de risques d'être hospitalisé que la souche alpha. Fort heureusement, on sait désormais que les vaccins sont efficaces pour contrer les formes graves liées au variant delta. Encore faudrait-il que chacun ait accès à ces vaccins.

 

Or, à l'heure actuelle, moins de 1 % de la population est entièrement vaccinée dans les pays à faibles revenus contre 55 % dans les pays riches. C'est ce qu'indique le rapport d'Amnesty International qui a été publié ce mercredi. Plus précisément sur le continent africain, seuls 3 % de la population sont actuellement vaccinés. L'OMS a, d'ailleurs, dû revoir ses objectifs à la baisse et indique à ce sujet que "l'Afrique va manquer l'objectif mondial urgent de vacciner les 10 % les plus vulnérables de chaque pays, d'ici la fin septembre."

 

Le constat est donc clair, chers collègues. Non seulement la population de ces pays est en danger, mais cette situation favorise également l'émergence de nouveaux variants qui circuleront partout dans le monde, en ce compris en Belgique, et qui pourraient in fine résister aux vaccins. Nous sommes donc face à un vrai problème mondial de santé publique qui appelle une solution, la solidarité internationale.

 

C'est pourquoi je ne pouvais que me réjouir des textes déposés par les collègues du PS et, ensuite, du PTB afin de faire du vaccin un bien public mondial pour que chacun ait accès à un vaccin de qualité, homologué et gratuit, y compris dans les pays en voie de développement qui ne peuvent aujourd'hui obtenir les quantités de vaccin suffisantes pour atteindre cette tout aussi précieuse qu'indispensable immunité collective.

 

Aujourd'hui, les pays riches, qui ont pu pré-commander un nombre de doses leur permettant de vacciner plusieurs fois leur population, voient aujourd'hui leurs campagnes de vaccination aller jusqu'à 30 fois plus vite que dans les pays pauvres. À ce rythme, on nous l'a affirmé durant les auditions, l'immunité mondiale ne serait atteinte qu'en 2024. Cette situation, qui est un non-sens humanitaire mais aussi économique, a été qualifiée par certains d'apartheid vaccinal. Des termes forts, c'est vrai, mais justes, qui méritent une réponse qui le soit tout autant, une réponse d'urgence, vu la virulence des différents variants. Cette réponse doit bien évidemment être réaliste et efficace. C'était tout l'enjeu de nos débats en commission.

 

Cette réponse devra tenir compte des mises en garde de l'OMS. Je tiens à citer son président: "Certains pays et certaines régions sont en train de commander des millions de doses de rappel, tandis que d'autres n'ont pas pu vacciner leur personnel soignant et les parties les plus vulnérables de leur population. Administrer une troisième dose ne fait aucune sens tant que la quasi-totalité de la population des pays pauvres n'a pas encore vu l'ombre d'une dose". C'est ainsi que début août, il a voulu décréter un moratoire sur les doses de rappel jusque fin septembre. Aujourd'hui, il appelle même à une prolongation de ce moratoire jusqu'à la fin de cette année, pour permettre à chaque pays du monde de vacciner au moins 40 % de sa population.

 

Chers collègues, nous avons débattu de cette troisième dose avec le ministre la semaine passée. Il en est ressorti qu'effectivement, administrer une troisième dose aux personnes immunodéprimées, ainsi qu'aux personnes âgées, était indispensable aujourd'hui. Mais vacciner les pays pauvres l'est tout autant.

 

Nous devons donc évacuer cet argument de la fatalité visant à dire qu'il faut finalement choisir entre l'un et l'autre. Les deux options ne s'excluent pas; elles se complètent. Les projections d'Airfinity, une entreprise qui fait des recherches dans l'offre et l'approvisionnement de différents secteurs, ont été publiées ce mercredi et le confirment. Ces projections disent qu'à l'échelle mondiale, 11 milliards de doses seront produites d'ici la fin de cette année mais aussi que les pays riches disposent aujourd'hui d'1,2 milliard de doses en trop, même en comptant l'administration de cette troisième dose.

 

Cette situation peut facilement s'expliquer. Les pays riches ne savaient pas quels vaccins allaient être homologués. Ils ont donc dû acheter des stocks importants de différentes marques. Aujourd'hui, cette situation apparaît bien évidemment choquante parce qu'ils savent désormais que la production est rapide et que les surplus peuvent ainsi être administrés aux pays pauvres, sans pour autant compromettre la vaccination de leur propre population.

 

Pour toutes ces raisons, oui, le vaccin doit devenir un bien public mondial. Comme je l'ai dit, c'était la volonté de départ de cette proposition, volonté dont je me suis réjouie. Mais cet objectif s'est sérieusement estompé au fur et à mesure de nos réunions en commission mais aussi avec le rejet systématique de nos amendements qui répondaient pourtant tant aux préoccupations des experts auditionnés qu'aux objectifs initiaux de cette proposition.

 

Il est vrai qu'entre-temps, l'Union européenne a décidé d'envoyer, en plus des 250 millions de doses de vaccins déjà promises aux pays pauvres, 200 millions de doses supplémentaires d'ici la mi-2022 dans le cadre du programme COVAX. Il est vrai également que la Belgique a décidé d'envoyer quatre millions de doses vers des pays tiers, également dans le cadre du programme COVAX. Sauf qu'il est ici question de mi-2022, alors qu'il faudrait viser deux milliards de doses de vaccins livrées aux pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur d'ici la fin de l'année 2021, et non 2022, comme le souligne d'ailleurs très justement Amnesty International dans son rapport de 92 pages publié ce mercredi.

 

À défaut, combien de variants auront-ils émergé d'ici la mi-2022? Combien de personnes qui auraient dû être vaccinées seront-elles décédées parce qu'elles n'ont pas notre chance de vivre dans un pays riche? Même si le programme COVAX a bien évidemment le mérite d'exister, les auditions ont clairement souligné qu'il reste lent et qu'il empêche aujourd'hui les États bénéficiaires d'être pleinement acteurs de leur campagne de vaccination, les obligeant ainsi à dépendre du bon vouloir non seulement des États, mais aussi des grandes entreprises pharmaceutiques.

 

Voilà ce qui est très clairement ressorti de nos auditions, mais aussi du rapport d'Amnesty International, qui indique que malgré les appels leur demandant d'établir des priorités et de collaborer avec le dispositif COVAX, les entreprises pharmaceutiques ont continué d'alimenter les stocks de pays connus pour accumuler les doses en grandes quantités.

 

Pour exemple, Pfizer et BioNTech ont livré au seul État suédois neuf fois plus de doses qu'à tous les pays à faible revenu réunis. Moderna, de son côté, n'a pas encore livré une seule dose de vaccin à un pays à faible revenu, a alloué seulement 12 % de sa production à des pays à revenu intermédiaire et n'honorera pas la grande majorité de ses commandes destinées au mécanisme COVAX avant 2022. Le constat concernant COVAX est le même pour Johnson & Johnson qui ne garantira pas la plupart de ses engagements de livraison à COVAX et à l'Union africaine avant 2022.

 

Malgré ces constats, malgré cette réalité, la levée des brevets a fini par être abandonnée, purement et simplement, par ses défenseurs. C'est leur choix. Mais qu'on ne nous fasse pas croire que ce choix est basé sur les auditions car ces dernières n'excluaient absolument pas cette option.

 

En revanche, ces auditions insistaient sur la nécessité, si cette option était retenue, de l'entourer de certaines garanties: premièrement, que cette levée soit temporaire et strictement limitée au vaccin contre le covid-19; deuxièmement, qu'il y ait un transfert des technologies, des composants du vaccin, du savoir-faire, de la formation du personnel. En effet, on a vu qu'une campagne de vaccination de masse ne s'improvise pas. Elle se prépare avec des moyens humains et matériels précis. D'ailleurs, l'amendement global de la majorité qui a été voté en commission visait à mettre en place certaines de ces balises, mais sans aller jusqu'au bout de la logique.

 

En guise d'exemple, si la proposition insiste sur la nécessité de renforcer la capacité de production des vaccins et des médicaments antiviraux dans le monde entier, elle ne définit pas les lignes directrices de ce renforcement. C'est ainsi que nous avions déposé un amendement qui précisait que cet objectif pourrait être atteint en recourant, si besoin, à des formations sur le terrain dans les pays en voie de développement. Il s'agissait ici de prévoir, dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, la possibilité d'une délégation internationale sur place pour lancer la production des vaccins ainsi que la formation et l'encadrement du personnel. L'enjeu était de permettre aux pays pauvres de participer pleinement à la solution plutôt que de rester dans une logique de totale dépendance à l'égard des pays riches.

 

Un autre point que mon groupe regrette sincèrement concerne les restrictions aux exportations. La proposition demande au gouvernement "de plaider au niveau européen pour un engagement de la part des pays à ne pas imposer de restrictions à l'exportation sur les fournitures de vaccins et de matériels connexes", un engagement qui rencontre la demande émise récemment par le FMI, à savoir garantir la libre circulation internationale des matières premières et des vaccins finis, les restrictions mettant en péril l'accès aux vaccins à des milliards de personnes dans les pays en voie de développement. Sauf que cet engagement contenu dans la résolution est flou: engage-t-il seulement les pays de l'Union européenne ou également les États tiers, ce qui serait beaucoup plus cohérent?

 

Pour toutes ces raisons, la proposition de résolution manque véritablement d'ambition, mais pas seulement. Elle devient même inefficace en ne balisant pas les licences volontaires car, qu'on le veuille ou non, la coopération sur laquelle reposent ces licences ne fonctionne pas dans la plupart des cas. C'est pour cette raison d'ailleurs que les pays en voie de développement se retrouvent aujourd'hui dans une situation de pénurie de vaccins. Nous ne pouvons donc pas nous fier uniquement aux licences volontaires. À elles seules, elles n'apportent qu'une plus-value limitée au simple bon vouloir de chaque entreprise pharmaceutique. C'est pourquoi il est essentiel d'anticiper un refus de coopération des Big Pharma en donnant des lignes directrices à notre gouvernement afin qu'il puisse agir de façon proactive, en cas de refus d'octroi des licences volontaires. Dans pareille situation, les licences obligatoires doivent pouvoir être sollicitées par nos autorités afin de contraindre les entreprises pharmaceutiques à collaborer avec les pays du Sud. C'est la raison pour laquelle il conviendrait plutôt d'user de licences obligatoires de façon subsidiaire, c'est-à-dire à défaut de coopération et donc de licences volontaires.

 

J'ose espérer que la portée de cet amendement sera enfin comprise et que je recevrai ainsi une autre réponse que celle qui m'a malheureusement été donnée par ma collègue du PS en commission, à savoir, je la cite: "On verra bien si les entreprises pharmaceutiques collaborent ou pas. À défaut de licences volontaires, on verra bien ce qu'on fera."

 

Force est de constater que, malheureusement, ce problème se présente déjà. Ma collègue de la N-VA parlait tout à l'heure de la nécessité de mener ce débat important en sortant de l'émotionnel, en se basant sur des faits. Justement, quels sont les faits? Aujourd'hui, sur les 5,76 milliards de doses injectées dans le monde, seul 0,3 % est allé à des pays à faibles revenus tandis que les pays à revenus élevés en ont reçu 79 %. Les entreprises pharma telles que Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Jonhson ou encore BioNTech se sont opposées à la levée temporaire des droits de propriété intellectuelle, notamment à la proposition de l'Inde et de l'Afrique du Sud de déroger à l'ADPIC.

 

Plus encore, aucune de ces entreprises n'a délivré de licences non exclusives mondiales à d'autres entreprises. En effet, depuis février 2021, Johnson & Johnson refuse d'accorder une licence à la société canadienne Biolyse ou de partager avec elle sa technologie et ce, alors qu'elle était en mesure de produire jusqu'à 20 millions de doses de vaccin contre la covid 19 et s'était engagée à fournir de quoi vacciner la totalité de la population adulte de Bolivie. À la suite de ce refus, Biolyse a déposé une demande de licence obligatoire à laquelle le gouvernement canadien n'a pas encore répondu.

 

Il est donc très clair, chers collègues, que nous avons dépassé le stade des suppositions. Nous en sommes aujourd'hui au stade d'une inégalité vaccinale criante et dangereuse qui nécessite une réponse ferme et claire. C'est un problème de santé mondial.

 

Vous l'aurez compris, chers collègues, je ne peux qu'être déçue de la faiblesse de ce texte pourtant si prometteur au départ. Je ressens d'ailleurs de la déception dans le chef même de certains partis de la majorité qui ne croient pas eux-mêmes dans le compromis qu'ils ont scellé, à l'instar de ma collègue d'Ecolo tout à l'heure. Ce texte mise sur la coopération et sur l'octroi volontaire de vaccins, tout en craignant que ce ne soit pas suffisant.

 

Chez DéFI, nous ne craignons pas que ce sera insuffisant; nous le savons. C'est pourquoi, à défaut de soutien de nos amendements et à défaut d'ambitions à la hauteur de l'enjeu, à défaut de ce que le Parlement européen a, lui, eu le courage de défendre, nous devrons nous abstenir sur ce texte.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Considérant/Considerans J

  • 16 – Sofie Merckx (1815/5)

Demande/Verzoek 1

  • 14 – Sofie Merckx (1815/5)

  • 10 – Sophie Rohonyi (1815/5)

Demande/Verzoek 3

  • 15 – Sofie Merckx (1815/5)

Demande/Verzoek 4/1(n)

 • 19 – Catherine Fonck (1815/5)

 • 11 – Sophie Rohonyi (1815/5)

Demande/Verzoek 7

  • 17 – Sofie Merckx (1815/5)

Demande/Verzoek 8

  • 12 – Sophie Rohonyi (1815/5)

Demande/Verzoek 12

  • 13 – Sophie Rohonyi (1815/5)

Demande/Verzoek 14

  • 18 – Sofie Merckx (1815/5)

*  *  *  *  *

 

Réservés: les amendements.

Aangehouden: de amendementen.

 

Le vote sur les amendements réservés et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

 

04 Proposition de résolution visant à octroyer un statut social à part entière aux médecins spécialistes en formation et à améliorer leurs conditions de travail (2004/1-2)

04 Voorstel van resolutie betreffende het toekennen van een volwaardig sociaal statuut en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van arts-specialisten in opleiding (2004/1-2)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Dominiek Sneppe, Steven Creyelman, Nathalie Dewulf, Kurt Ravyts, Hans Verreyt.

La commission de la Santé et de l'Égalité des chances propose de rejeter cette proposition de résolution. (2004/2)

De commissie voor Gezondheid en Gelijke kansen stelt voor dit voorstel van resolutie te verwerpen. (2004/2)

 

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, les auteurs.

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indieners te hebben gehoord.

 

04.01  Dominiek Sneppe (VB): Het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden en het sociaal statuut van de arts-specialist in opleiding, de ASO, dringt zich al lang op. De ASO's waren een belangrijke en onmisbare schakel in de ziekenhuizen tijdens de coronacrisis. Velen geven echter aan dat de arbeidsomstandigheden moeilijk waren. Twee op de tien overwegen zelfs de opleiding stop te zetten.

 

Deze resolutie is een aanzet om eindelijk tegemoet te komen aan de vragen van de ASO's en om hun werksituatie te verbeteren. Ze beoogt onder andere de aanpassing van het statuut sui generis tot een volwaardig werknemersstatuut. Ze heeft tot doel de heterogeniteit in arbeidsvoorwaarden bij de verschillende werkgevers weg te werken en verschillende juridische lacunes in te vullen opdat de ASO's meer zekerheid krijgen betreffende verloning en extralegale voordelen. Ook de huidige rollen van stagemeester als opleider en werkgever moeten ontkoppeld worden. Een kwaliteitsvolle opleiding van de ASO is enkel mogelijk binnen een duurzaam kader. Daar wordt niet alleen de ASO beter van, maar vooral ook zijn of haar patiënt.

 

In maart 2020 werden ziekenhuizen verplicht opnamecapaciteit voor covidpatiënten op te schalen en tegelijk reguliere activiteiten, zoals operaties en consultaties af te bouwen. Veel ASO's konden dus onmogelijk hun oorspronkelijke stageplan volgen en werden ingezet op afdelingen waar ze normaal niet werkzaam zijn. Twee op de drie ASO's werd ingezet in de covidzorg en zorgden zo voor de belangrijke bijkomende capaciteit, ze runden triageposten, spoeddiensten, cohorteafdelingen of testcentra.

 

Vele ASO's werden dus opgeleid als covidologen, maar missen tegelijk een belangrijk deel van hun normale opleiding. Het is daardoor mogelijk dat niet aan alle erkenningsvoorwaarden is voldaan wanneer de ASO de stage heeft volbracht. Dit leidt tot een onzekere situatie. De crisissituaties in de ziekenhuizen en de bekommernis over hun opleiding kwamen dus nog boven op het oude zeer van de precaire arbeidsomstandigheden. Ook hiervan waren ze immers niet verlost tijdens de crisis, integendeel zelfs. ASO's deden nog meer wachtdiensten dan normaal, niet altijd vergoed of correct geregistreerd. In maart 2020 waren velen bovendien onzeker over hun verloning. Vele stagediensten die de inkomsten zagen terugvallen, willen ASO's die gedetacheerd waren naar covidafdelingen op technische werkloosheid zetten.

 

Het statuut sui generis geeft hun echter geen recht op een vervangingsinkomen. Die kopzorgen voor de ASO's zouden vermeden kunnen worden als ze een normaal statuut zouden hebben.

 

Collega's, applaus is niet voldoende om onze appreciatie voor hun inzet tijdens de pandemie te uiten. We moeten eindelijk werk maken van een verbeterd statuut. De uitdagingen in de gezondheidszorg zijn enorm. Het staat buiten kijf dat de druk op de ziekenhuizen de komende jaren hoog zal blijven, gelet op de gevolgen van de pandemie en de schade veroorzaakt door de uitgestelde zorg. Daarnaast zet ook de vergrijzing zich steeds meer door.

 

Tijdens de covidpandemie hebben ze opnieuw hun onmisbaarheid bewezen. De ASO's zijn de specialisten van morgen. De zorg heeft hen dus nodig. Het is dan ook belangrijk dat zij hun opleiding in de beste omstandigheden kunnen voltooien. Een kwalitatieve opleiding is een verantwoorde investering in onze toekomst.

 

Onze fractie heeft vastgesteld dat er in Franstalig België weinig interesse voor deze problematiek bestaat. Enkel mevrouw Fonck nam deel aan de bespreking van het voorliggende voorstel van resolutie. De andere Franstalige partijen vonden het zelf niet de moeite om het voorstel te lezen, laat staan te bespreken. Bespaar ons in het vervolg dus uw geveinsde verontwaardiging als het over de loonvoorwaarden en werkomstandigheden in de zorg gaat. Het argument dat het voorstel achterhaald is omdat er ondertussen een akkoord is, trek ik in twijfel.

 

Er werd inderdaad een akkoord afgesloten maar daar zitten nog heel wat hiaten in. Er zijn beloftes gedaan door minister Vandenbroucke die nog niet werden nagekomen. Het bereikte akkoord is een eerste stap maar er is nog werk aan de winkel, zoals het sociaal statuut, de kwaliteit van de opleiding en het respect voor en de efficiëntie van de arbeidsuren. Ons voorstel poogt dat alles te verhelpen.

 

Verder is het voorstel van resolutie een stok achter de deur, omdat dit het overleg gaande houdt. Het akkoord stelt immers niet iedereen tevreden, hoewel het een stap in de goede richting is. Ons voorstel van resolutie werd voorgelegd aan de Vlaamse vereniging van Arts-Specialisten in Opleiding (VASO). Zij vonden het een goed voorstel.

 

Enkele maanden geleden voerde de ASO's nog actie en konden ze rekenen op steun van alle fracties.

 

Er was verontwaardiging alom en vrijwel alle fracties stelden vragen aan de minister over het overleg. Ze vroegen of er nu eindelijk werk kon worden gemaakt van een hervorming van het ASO-statuut. Wel, collega's, u hebt de kans om uw verontwaardiging en bekommernis nu eindelijk in daden om te zetten. Ik hoop dan ook dat deze resolutie, die ervoor moet zorgen dat wat afgesproken is in het recente akkoord ook daadwerkelijk zal worden uitgevoerd, hier ad ultimum toch nog Kamerbreed gesteund zal worden, over de partijgrenzen heen. Hopelijk wordt het geen oppositie tegen meerderheid, want daar zijn jullie toch zo goed in. Dit moet over de partijgrenzen heen gesteund worden, in het belang van de artsen-specialisten in opleiding en in het belang van onze patiënten.

 

La présidente: Plus personne ne peut prendre la parole.

Geen andere spreker mag het woord nemen.

 

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

 

Interpellations

Interpellaties

 

05 Interpellations jointes de

- Wouter Raskin à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les propos tenus par le prince Laurent lors de l'hommage aux mineurs décédés" (55000177I)

- Frank Troosters à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les propos tenus par le prince Laurent lors de l'hommage aux mineurs décédés" (55000178I)

- Gaby Colebunders à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les propos tenus par le prince Laurent lors de l'hommage aux mineurs décédés" (55000179I)

05 Samengevoegde interpellaties van

- Wouter Raskin aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De uitspraken van prins Laurent tijdens de herdenking voor overleden mijnwerkers" (55000177I)

- Frank Troosters aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De uitspraken van prins Laurent tijdens de herdenking voor overleden mijnwerkers" (55000178I)

- Gaby Colebunders aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De uitspraken van prins Laurent tijdens de herdenkingsplechtigheid voor overleden mijnwerkers" (55000179I)

 

05.01  Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de minister, dank u wel omdat u hier nog zo laat aanwezig bent. Ik apprecieer dat erg. Ik zal even de aanleiding voor mijn interpellatie schetsen. De problematiek van de pensioenen van de ondergrondse mijnwerkers is u welbekend; u bent als bevoegde minister daar perfect van op de hoogte. Het gaat om een belangrijk dossier – u zult dat ongetwijfeld kunnen beamen -, niet het minst omdat het gaat om mensen die jarenlang in onveilige en ongezonde omstandigheden zwaar labeur verrichtten en welvaart creëerden, welvaart waar wij vandaag met zijn allen nog steeds van genieten.

 

Het is ook belangrijk omdat het over pensioenen gaat. De pensioenen vormen een hot item. Dat ondervond u drie weken geleden nog aan den lijve, toen u uw pensioenhervormingsplan ontvouwde en u nog voor u de laatste zin uitgesproken had, al door uw coalitiegenoten, door uw partners in de meerderheid geslachtofferd werd op het altaar van de publieke opinie. Dat verbaast ons alvast niets; wij zijn dat intussen gewend. Gisteren ging het over de pensioenen, vandaag over de arbeidsmarkthervormingen, morgen zal het iets anders zijn, maar dat terzijde. Kortom het is dus een belangrijk dossier, vooral omdat wij bij de lancering van uw plan geleerd hebben dat de publieke opinie wakker ligt van zijn pensioen. Nog veel meer dan vroeger vragen burgers af of ze nog wel van een pensioen zullen kunnen genieten na jarenlang hard werken en bij te dragen.

 

Concreet, het pensioen van de ondergrondse mijnwerkers vindt zijn grond in de wet van 20 juli 1990. Dat is al een hele tijd geleden. Er werd uitvoering aan gegeven door het koninklijk besluit van 4 december van datzelfde jaar, maar op een verkeerde manier. Wij hebben dan samen democratisch beslist om via de goedkeuring van een wet op 15 juni 2020 recht te zetten wat destijds foutliep.

 

Intussen werden bijna alle achterstallen, waartoe wij met de goedkeuring van het wetsvoorstel in juni 2020 besloten, luidens de mijnwerkers zelf, vlot en efficiënt uitbetaald, waarvoor mijn dank, mevrouw de minister.

 

De wettelijke intresten en de schadevergoeding die men claimt wegens nalatigheid van de overheid, zijn echter niet betaald. Ik ben geen pensioenspecialist of financieel expert en ik laat het dus aan de experten en, wie weet, ooit een rechtbank over om zich uit te spreken over de vraag of die claim terecht is. Alleszins zijn de ondergrondse mijnwerkers, gewapend met adviezen van een aantal experts, van oordeel dat zij wel degelijk recht hebben op de wettelijke intresten en de schadevergoeding. Zij zijn hier niet zo lang geleden, op 13 september, geweest om hun claim nog eens te duiden en te beargumenteren.

 

Vorige zaterdag organiseerden de mijnwerkers een herdenkingsmoment in Waterschei om de drie doden die in de sociale onrust naar aanleiding van de sluiting van de mijn van Zwartberg vielen en al wie het leven liet bij de kolenexploitatie, te herdenken en tijdens de toespraken brachten de mijnwerkers het pensioendossier ter sprake. Bij die herdenkingsplechtigheid kwam een speciale genodigde, met name Koning Filip, niet opdagen, omdat zijn agenda het niet toeliet aanwezig te zijn. Hij had wel via zijn kabinet aangekondigd, toen hij zich verontschuldigde, dat zijn broer, prins Laurent, aanwezig zou zijn en zo geschiedde ook.

 

Prins Laurent was daar aanwezig. Is hij de pensioenspecialist van het Hof of konden de anderen er niet zijn? Ik weet het niet, maar dat is ook niet de kern van de zaak, niet het belangrijkste. Wat wel belangrijk is, is dat de prins daar een politieke uitspraak deed, een politiek statement maakte.

 

Geconfronteerd met de claim van de  mijnwerkers met betrekking tot de wettelijke intresten en de schadevergoeding, verontschuldigde hij zich voor de fouten die zijn generatie in het verleden uit onwetendheid maakte. Hij deed die uitspraak daar publiekelijk, voor de micro, voor het volk. Dat is toch een politieke uitspraak van de Koning, uitgesproken door degene die hem daar verving.

 

We leven nog altijd in een parlementaire democratie, wat wil zeggen dat de macht in het Parlement hoort te liggen en dat de Koning, met alle respect, er vooral is voor de sier en zich ver van politieke statements moet houden. Goede afspraken maken goede vrienden. Aangezien daar een politieke uitspraak werd gedaan, moet die worden gedekt door de federale regering.

 

Mevrouw de minister, ik heb drie vragen, initieel aan de eerste minister gericht, maar ik ben heel blij dat u hem hier vervangt. Was de regering op de hoogte van het feit dat de prins daar aanwezig zou zijn? Hij deed daar uitspraken die onmiskenbaar een politiek karakter hebben, want hij verontschuldigde zich voor een fout. Dat woord impliceert toch een rechtzetting of geeft op zijn minst de schijn dat de prins zich achter de claim van de mijnwerkers schaart. Dat is dus een politieke uitspraak. Is die door de regering gedekt? Als dat niet het geval is, wat bedoelde de prins dan precies?

 

05.02  Frank Troosters (VB): Mevrouw de minister, in tegenstelling tot de vorige spreker zal ik het iets korter houden en iets meer to the point. In tegenstelling tot de vorige partij zijn wij wel overtuigd van de oprechtheid en de wettelijkheid van de eis van de mijnwerkers.

 

Ik doe het verhaal nog even heel kort. Vorige zaterdag, 18 september, was er in Thor Park in Waterschei, een gewezen mijnsite in Genk, een herdenkingsplechtigheid voor overleden mijnwerkers. Er werd daar gedacht aan de mijnwerkers die het leven hebben gelaten tijdens de uitvoering van hun job in de ondergrond, maar ook aan mijnwerkers die achteraf het leven hebben verloren door gezondheidsproblemen ten gevolge van het werk dat ze ooit gedaan hebben, denken we bijvoorbeeld aan de welbekende stoflong en dergelijke. Ten slotte werd er ook gedacht aan drie mijnwerkers die het leven gelaten hebben tijdens de mijnwerkersmanifestatie naar aanleiding van de sluiting van de mijnen, van wie er twee zelfs in de rug werden geschoten.

 

Voor die herdenking hadden de mijnwerkers een uitnodiging gestuurd naar het Koninklijk Paleis, met de vraag of Koning Filip daar kon aanwezig zijn. Ze maakten daarin ook melding van een fout die destijds gemaakt is door de Koning bij de uitvoering van de wet van 20 juli 1990, waardoor de wettelijke beloften aan de mijnwerkers nooit correct zijn uitgevoerd. Ze meldden eveneens dat ze daarom recht menen te hebben op compensatoire intresten en schadevergoedingen.Wij delen die mening.

 

Het Paleis heeft op die uitnodiging gereageerd met een mooie brief op perkament. Ze hadden daarbij slecht nieuws en goed nieuws, hoewel dat in dit geval relatieve begrippen zijn. Het slechte nieuws was dat de Koning zelf niet kon komen omdat hij het te druk had. Zijn agenda was vol. Het goede nieuws was dat de oplossing erin bestond dat ze iemand anders zouden sturen, namelijk zijn broer, Prins Laurent.

 

Prins Laurent zou dus komen om de Koning te vervangen namens het Koningshuis, wat hij ook heeft gedaan. Zoals dat wel eens meer gebeurt met Prins Laurent, deed hij daar iets onverwachts. Hij heeft er namelijk gesproken, wat volgens mij niet was voorzien. Hij heeft daar de fouten erkend die in het verleden door zijn generatie – door de Koning – zijn gemaakt. Hij heeft zich daarvoor geëxcuseerd en – straffer nog – twee gewezen mijnwerkers naar voren geroepen, een dikke groepsknuffel gegeven en zijn verontschuldigingen aangeboden.

 

Wat hij daar gedaan heeft, is niet zonder betekenis. Daarom heb ik enkele vragen. Bent u op de hoogte van de uitspraken die hij heeft gedaan? Prins Laurent was daar namens het Koningshuis, ter vervanging van de Koning, en zijn uitspraken zijn dus in principe gedekt door de regering. Vlaams Belang wil vooral weten of de regering ook bereid is de gevolgen van die erkenning van schuld te dragen en dus aan de legitieme eis van compensatoire interesten en schadevergoeding voor de mijnwerkers tegemoet te komen?

 

05.03  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, het lijkt alsof u vandaag niet alleen uw eigen departement vertegenwoordigt maar de hele regering. U hebt mevrouw Kitir al vervangen en nu moet u ook de eerste minister vervangen. Men ziet dus dat het ook met minder ministers kan.

 

Ik stond hier al vanaf de eerste minuut voor de mijnwerkers en ik zal dat als fiere mijnwerkerszoon blijven doen. Vorige week, op 18 september, werd er door de vzw Mijn-Verleden in Genk een mooie herdenking georganiseerd. Daarbij waren ook belangrijke politici aanwezig. Ik zat op de voorste rij met mevrouw Nawal en de twee ministers. Wij hebben gezien en gehoord wat daar allemaal gebeurde. Het was een ingetogen moment, daar zijn wij het over eens. De doden die in de mijn waren gestorven, werden er herdacht.

 

Men mag ook de sociale acties niet vergeten bij de sluiting van de mijn van Zwartberg en de honderden doden die daarna zijn gevallen door stoflong. Er was vorige week ook een herdenkingsmoment van Genk Gedenkt. Het was opvallend dat er heel veel ex-mijnwerkers bij de coronadoden waren door hun zwakke longen. Ik vond het ook een mooi moment.

 

Wat enorm opviel, was de aanwezigheid van prins Laurent. U hebt de pers ook gezien en u weet dat er daarover heel veel commotie was, want vzw Mijn-Verleden had de Koning uitgenodigd maar die kwam niet opdagen. Dat was waarschijnlijk niet belangrijk genoeg. Wie stuurt men dan? Dan stuurt men prins Laurent. Een hele groep mijnwerkers zei echter dat ze hem daar niet wilden. Waarom ook? Het hele Koningshuis heeft zich nooit iets aangetrokken van de doden in de mijn. Zij hebben ook nooit een uitspraak gedaan over de mijnwerkerspensioenen en de nalatigheidinteresten, ook al heeft men hen duizendmaal om hulp gevraagd.

 

Het kwaad was natuurlijk geschied; op een zeker moment nam hij het woord en leek hij zich te mengen in de discussie over de mijnwerkerspensioenen. Daar is op zich niks mis mee, want hij riep de twee groepen bijeen en zei zich te willen verontschuldigen voor de fouten die het Hof uit onwetendheid had begaan. Ik weet niet wat ik daarvan moet maken. De luisteraars hadden wel door dat het over hun mijnwerkerspensioenen ging.

 

Op 5 september waren in Houthalen maar liefst 5.000 mijnwerkers aanwezig, ook al worden ze een dagje ouder – u weet ongetwijfeld beter dan ikzelf hoeveel mijnwerkers er nog leven. Op 13 september waren ze hier en ze hebben zich duidelijk gehouden aan de afspraak. Ze zouden geen tumult maken en de duidelijke boodschap uitdragen dat ze recht hebben op nalatigheidsintresten, daarin bijgestaan door specialisten en advocaten; ze hebben dat inderdaad niet uit hun duim gezogen en staan sterk. Ze zijn hierheen gekomen, hebben bezwaarschriften afgeleverd en zijn braaf naar huis teruggekeerd. Ik heb de eer gehad om verschillende keren met hen op het podium te staan. Er zat nog altijd vuur in hun ogen. Hoelang zullen zij nog geduld hebben, zeker met zulke uitspraken? Een prins die de Koning vervangt, uit geen loze woorden. Als u mij dadelijk zegt dat alle nalatigheidsintresten betaald worden, mag u op het matje komen bij uw eerste minister. Een en ander is wel bindend. De mijnwerkers zijn nu nog wakker en volgen de discussie. Ze hopen op een positief antwoord. Ze laten het hier niet bij. Ik zal de eerstkomende weken en maanden nog dikwijls voor hen de micro nemen.

 

Ik heb dus enkele vragen en misschien geeft u mij maar een voorgekauwd antwoord.

 

Was u op voorhand op de hoogte van de uitspraken die de prins zou doen? Werden ze afgetoetst in de regering?

 

Welk gevolg geeft u aan de woorden van de prins? De prins bevestigde volgens mij klaar en duidelijk dat er fouten zijn gemaakt bij de uitvoering van de wet van 20 juli 1990. Zal de regering de wettelijke gevolgen van de door de Koning fout uitgevoerde wet dragen? Zal de regering de eis tot intrest en schadevergoeding van de mijnwerkers steunen?

 

05.04 Minister Karine Lalieux: Mevrouw de voorzitster, collega's, de eerste minister heeft mij gevraagd het volgende antwoord van de eerste minister en dus van de regering voor te lezen

 

Prins Laurent was aanwezig op de bewuste activiteit in het kader van zijn functie na een officiële uitnodiging. De eerste minister was niet op de hoogte dat de prins het woord zou nemen, aangezien dat niet gepland was. De prins heeft dat ook zelf op die manier verklaard tijdens zijn uiteenzetting.

 

De uitspraken van de prins vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de regering. De Grondwet bepaalt dat enkel de handelingen en verklaringen van de Koning door een minister gedekt moeten zijn. De prins sprak dus ook niet namens de regering. Hij had daarvoor ook geen voorafgaande instructie gekregen.

 

Een prins die een dotatie ontvangt, is wel onderworpen aan de gedragsregels uit de wet van 27 november 2013, die van de dotatiegerechtigden verwacht dat zij zich in hun activiteiten neutraal en gereserveerd opstellen in hun woorden en gedragingen.

 

Mede gelet op de context van de activiteit moet in de woorden van de prins volgens de eerste minister niet meer worden gelezen dan wat hij uitgesproken heeft. Het ging om een boodschap van terechte empathie in het kader van de emotionele herdenking en in het licht van de grote opofferingen die de mijnwerkers in het verleden hebben gebracht.

 

Wij interpreteren die niet als een politieke uitspraak over een hangende kwestie, noch als een nadelige schuldbekentenis met juridische draagwijdte over het verleden.

 

Tot zover het antwoord van de eerste minister.

 

05.05  Wouter Raskin (N-VA): Mevrouw de minister, bedankt, om het antwoord van de premier te komen voorlezen. Ik neem akte van het feit dat de uitspraken van de prins volgens de premier niet onder de verantwoordelijkheid van hemzelf en de regering vallen, dat zij niet gedekt hoeven te zijn en dat zij ook geen verwijzing waren naar de claim inzake het pensioendossier van de mijnwerkers. Het zou dus enkel en alleen om woorden van empathie gaan in functie van de herdenking. Zo heb ik het begrepen, van u en van de premier.

 

Ik weet niet of het voor de mensen zo eenvoudig is om het onderscheid te maken tussen de Koning en de prins die hem formeel vertegenwoordigt. De premier zegt ook dat die man wel degelijk onderworpen is aan een aantal gedragsregels. Die zijn wettelijk vastgelegd en u hebt er ook naar verwezen in uw antwoord.

 

Die man schept meer dan 300.000 euro per jaar van de belastingbetaler en in ruil daarvoor zou hij moeten zwijgen. Neutraal en gereserveerd zijn, zoals u zegt. Hij mag dus geen politieke statements doen. Hij moet zeker zwijgen wanneer hij niet voorbereid is. Zoals de prins zelf gezegd heeft, was de uitspraak niet voorzien en had hij geen papier.

 

Niet zo heel lang geleden was er een feestje naar aanleiding van de negentigste verjaardag van het Chinese leger. Daar was die zelfde prins ook aanwezig. Toen heeft hij geen politieke uitspraken gedaan. Alleen zijn aanwezigheid heeft toen geleid tot een rel, met als gevolg dat een deel van zijn dotatie tijdelijk ingehouden werd.

 

Vorige week maakte hij wel een politiek statement. We kunnen vanavond dan alvast concluderen dat de prins geen ezel is, want hij stoot zich opnieuw aan dezelfde steen. De man heeft de keuze om die meer dan 300.000 euro per jaar van de belastingbetaler te aanvaarden en te zwijgen. Hij heeft echter ook de keuze om te doen wat zijn collega in het Verenigd Koninkrijk gedaan heeft, die is namelijk samen met zijn vrouw uit de monarchie gestapt.

 

Die man is vrij, hij gaat en staat waar hij wil, hoeft aan niemand verantwoording af te leggen en zegt wat hij wil. Dit zou overigens een zeer eerbare keuze zijn, mocht de prins dit horen. Los daarvan heeft de prins op zijn minst de verwachtingen gecreëerd die u morgen op uw regeringstafel krijgt. De huidige claim van de mijnwerkers is redelijk duur en zal een serieuze impact hebben op uw begroting. De geclaimde wettelijke interesten en schadevergoedingen zouden ongeveer 1,8 miljard euro bedragen. Het staat in de sterren geschreven dat dit rel nummer zoveel wordt in de Vivaldiregering.

 

Ik herinner me dat we op 15 juni 2020 de wet waarnaar ik daarstraks verwees aangenomen hebben. Uw huidige collega, de vicepremier - vandaag bij Open Vld -  was razend en buiten zinnen omdat die wet hier toen goedgekeurd was. Uw andere collega, de zelfverklaarde Iron Lady mevrouw De Bleeker, zegt heel fors dat ze haar begroting nauwlettend in het oog houdt aangezien het nu al een drama is, en dat ze zich dus onvermurwbaar zal opstellen. U kan van hen toch niet verwachten dat ze dit zullen goedkeuren? Met Open Vld weet men echter nooit wat er zal gebeuren, dat is uw geluk Het wordt alleszins een amusant schouwspel, het vervolg van feuilleton Vivaldi.

 

Mevrouw de voorzitster, aangezien de prins zich ons inziens niet heeft gehouden aan de terughoudendheid die hem bij wet is opgelegd, zal ik u zo dadelijk een motie overmaken.

 

05.06  Frank Troosters (VB): Mevrouw de minister, ik heb goed geluisterd naar wat Alexander De Croo u liet zeggen. Ik deel die mening niet helemaal, want ik vind het wel erg gemakkelijk om nu te zeggen dat alleen de uitspraken van de Koning gedekt worden door de regering.

 

Ik heb een kopie van een mooie brief van het koninklijk paleis te Brussel waarin prins Laurent namens de Koning wordt afgevaardigd. Ik vind dus dat de lezing die de mijnwerkers hieraan geven juist is. Zij hebben goed geluisterd naar wat er is gezegd.  Ik hoorde hetzelfde en dat is niet zonder betekenis. Het kan misschien zijn voortgekomen uit een gevoel van empathie, maar het heeft wel degelijk een betekenis als de persoon die in de plaats van de Koning spreekt zelf zegt dat de Koning in het verleden fouten heeft gemaakt. Dan vind ik het wel erg gemakkelijk als de regering zegt dat zij daarvoor niet verantwoordelijk is.

 

Ik zal dus terug naar Limburg moeten gaan en het regeringsstandpunt moeten meedelen aan de mijnwerkers, maar ik ben er persoonlijk van overtuigd dat de strijd van de mijnwerkers voort zal gaan. Het Vlaams Belang zal hen daar zeker in steunen. Zij zullen niet akkoord gaan en u zal hen allicht in Brussel terugzien, met onze steun.

 

05.07  Gaby Colebunders (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, het gaat hier om twee aspecten. Het eerste aspect is dat prins Laurent een uitspraak doet. Ik ben ervan overtuigd dat hij die uitspraken niet kwaadwillig heeft gedaan, maar uit sympathie voor de mijnwerkers. We kunnen er echter niet omheen dat hij in de hoedanigheid van de Koning is gestuurd. Hij was daar niet toevallig aanwezig. Ik ben geen specialist inzake wetgeving, maar ik weet wel dat die mijnwerkers zich laten omringen door specialisten en dat dit wel eens een ernstige klap zou kunnen betekenen.

 

Ik stoor mij wel aan het tweede aspect. Verschillende collega's hebben die wet vorig jaar goedgekeurd. Ik zal nu waarschijnlijk slapende honden wakker maken maar die wet was nooit goedgekeurd als we een regering met volle bevoegdheid hadden gehad. We hadden een regering in lopende zaken en er bestond angst. Wat zullen de mijnwerkers doen? Zullen zij zich samen zetten en naar één partij trekken? Zo is dat hier beginnen rollen, uit angst. We hebben nu een regering meet volle bevoegdheid en ik weet dat uitspraken vaak een houdbaarheidsdatum hebben. Toen stonden die mensen echter achter de mijnwerkers en nu zouden ze dezelfde beslissing moeten nemen. Ik denk niet dat dit zal gebeuren.

 

Ik heb op elke manifestatie en samenkomst van de mijnwerkers de micro genomen en ik blijf zeggen wat ik vorig jaar heb gezegd. Het rare is dat heel veel leden van de Vivaldiregering nog steeds de micro nemen en zeggen dat alles met betrekking tot de fiscaliteit inzake de mijnwerkerspensioenen, de schadevergoeding en de intresten wel in orde zal komen, terwijl ze goed genoeg weten dat men dat binnen Vivaldi nooit zal goedkeuren.

 

Het enige wat u doet, is die mijnwerkers aanporren. Ik kan alleen hopen dat deze regering valt. Dan wordt het opnieuw een regering van lopende zaken en kan dit heel snel in orde komen. Als dat niet gebeurt, dan moeten we wachten op nieuwe verkiezingen en dan kunnen er ineens allerlei zaken gaan rollen.

 

Mevrouw de minister, ik vraag u duidelijkheid. Laat die mijnwerkers geen dertig jaar wachten, geef hen het duidelijke antwoord waar zij recht op hebben. Doe dat nu. Laat u omringen door specialisten.

 

Alles is nu blijkbaar uw domein. U wordt nog bijgestaan door andere ministers, inzake Financiën en dergelijke. Doe mij een plezier, laat die burgers van ons land niet nog gekker worden. Maak  hen niets meer wijs. Maak binnen de Vivaldiregering duidelijk dat er grenzen zijn en laat de mijnwerkers eindelijk, na meer dan dertig jaar, krijgen wat hen toekomt, zodat zij in de laatste jaren van hun leven met hun gezin eindelijk kunnen genieten van datgene waar zij recht op hebben.

 

Moties

Motions

 

De voorzitster: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion, les motions suivantes ont été déposées.

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Wouter Raskin en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heren Wouter Raskin, Frank Troosters en Gaby Colebunders

en het antwoord van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris,

- overwegende de uitspraken van Z.K.H. Prins Laurent op 18 september 2021 tijdens een plechtigheid van oud-mijnwerkers op de mijnsite van Waterschei;

- overwegende dat Koning Filip de mijnwerkersvereniging vzw MIJN-VERLEDEN meedeelde dat Z.K.H. Prins Laurent aanvaard had de plechtigheid bij te wonen;

- overwegende het artikel 19 van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, dat luidt als volgt: “Te allen tijde waken de leden van de Koninklijke Familie erover de waardigheid en de eerbaarheid van hun functies niet in gevaar te brengen door hun woorden, hun houdingen of hun gedragingen.”;

- overwegende het artikel 20 van de wet van 27 november 2013 met betrekking tot de dotaties en de vergoedingen die worden toegekend aan leden van de Koninklijke Familie alsook de transparantie van de financiering van de monarchie, dat luidt als volgt: “In de uitoefening van hun functies stellen de leden van de Koninklijke Familie zich gereserveerd op bij het openbaar uiten van hun mening, ongeacht de aangelegenheid of het gebruikte medium.

De leden van de Koninklijke Familie getuigen van respect voor de politieke, filosofische, ideologische of religieuze opvattingen die in een democratische samenleving tot uiting worden gebracht.”;

- overwegende de eerdere gebeurtenissen van 2017 m.b.t. het bezoek aan een viering in de Chinese ambassade, die aanleiding gaven tot het inhouden van een deel van de dotatie van Z.K.H. Prins Laurent;

- overwegende dat de uitspraken van Z.K.H. Prins Laurent duidelijk politiek van aard zijn, geenszins neutraal en evenmin getuigen van enige terughoudendheid;

- overwegende dat de uitspraak van  Z.K.H. Prins Laurent een voorafname is op nog te nemen regeringsbeslissingen en aldus de scheiding der machten met de voeten treedt;

vraagt de regering

Z.M. Koning Filip en Z.K.H. Prins Laurent te horen en de Kamer van volksvertegenwoordigers desgevallend voor te stellen een deel van de dotatie van laatstgenoemde in te houden."

 

Une première motion de recommandation a été déposée par M. Wouter Raskin et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Wouter Raskin, Frank Troosters et Gaby Colebunders

et la réponse de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,

- considérant les propos tenus par S.A.R. le prince Laurent le 18 septembre 2021 lors d’une cérémonie d’anciens mineurs sur le site minier de Waterschei;

- considérant que le roi Philippe avait fait savoir à l’association de mineurs MIJN-VERLEDEN (ASBL) que S.A.R. le prince Laurent avait accepté d’assister à la cérémonie;

- considérant l’article 19 de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, lequel est libellé comme suit: “A tout moment, les membres de la Famille royale veillent à ne pas compromettre par leurs propos, leurs attitudes ou leurs comportements la dignité et la respectabilité qui s'attachent aux fonctions qu'ils exercent.”;

- Considérant l’article 20 de la loi du 27 novembre 2013 concernant les dotations et les indemnités octroyées à des membres de la Famille royale ainsi que la transparence du financement de la monarchie, lequel est libellé comme suit: “Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres de la Famille royale font preuve de réserve dans l'expression publique de leurs opinions, et ce quels que soient la matière ou le média utilisé.

Les membres de la Famille royale témoignent de respect pour les conceptions politiques, philosophiques, idéologiques ou religieuses qui s'expriment dans une société démocratique”;

- considérant que les événements survenus précédemment en 2017, dans le cadre de la visite lors d’une cérémonie à l’ambassade de Chine, ont donné lieu au retrait partiel de la dotation de S.A.R. le prince Laurent;

- considérant que les propos tenus par S.A.R. le prince Laurent sont clairement de nature politique, qu’ils ne sont nullement neutres et ne témoignent pas davantage de quelque retenue;

- considérant que les propos tenus par S.A.R. le prince Laurent anticipent des décisions à prendre par le gouvernement et violent dès lors le principe de la séparation des pouvoirs;

demande au gouvernement

d’entendre S.M. le roi Philippe et S.A.R. le prince Laurent et de proposer le cas échéant à la Chambre des représentants de retenir une partie de la dotation du dernier nommé."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de Gaby Colebunders en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van van de heren Wouter Raskin, Frank Troosters en Gaby Colebunders

en het antwoord van de minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een handicap, Armoedebestrijding en Beliris,

vraagt de regering

– te bevestigen dat er in het verleden fouten gebeurd zijn bij de uitvoering van de wet van 20 juli 1990 en zich daarvoor te verontschuldigen.

– De wet van 15 juni 2020 correct uit te voeren en de eenmalige uitkering van het retroactief pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers niet belastbaar te stellen.

– op de eenmalige uitkering van het retroactief pensioensupplement van de ondergrondse mijnwerkers de verschuldigde interesten en schadevergoedingen te betalen."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Gaby Colebunders et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de MM. Wouter Raskin, Frank Troosters et Gaby Colebunders

et la réponse de la ministre des Pensions et de l’Intégration sociale, chargée des Personnes handicapées, de la Lutte contre la pauvreté et de Beliris,

demande au gouvernement

- de confirmer que par le passé des erreurs ont été commises dans le cadre de l’application de la loi du 20 juillet 1990 et de présenter des excuses à cet égard;

- d’appliquer correctement la loi du 15 juin 2020 et de ne pas fiscaliser l’allocation unique du supplément de pension rétroactif des mineurs de fond;

- de payer les indemnités et les intérêts dus sur le supplément de pension rétroactif des mineurs de fond."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Patrick Dewael.

Une motion pure et simple a été déposée par M. Patrick Dewael.

 

05.08  Benoît Piedboeuf (MR): Madame la présidente, la majorité sollicite l'urgence pour le vote de la motion pure et simple.

 

De voorzitster: Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

06 Commission de l'Énergie, de l'Environnement et du Climat – Désignation du président

06 Commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat – Aanwijzing van de voorzitter

 

Conformément à l’avis de la Conférence des Présidents du 15 septembre 2021, je vous propose de remplacer M. Patrick Dewael par M. Christian Leysen en qualité de président de la commission de l’Énergie, de l’Environnement et du Climat à partir du 15 septembre 2021.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 september 2021 stel ik u voor de heer Patrick Dewael te vervangen door de heer Christian Leysen als voorzitter van de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat vanaf 15 september 2021.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

07 Parlements – Constitution

07 Parlementen – Voor wettig en voltallig verklaring

 

Nous font connaître qu'ils se sont constitués en leurs séances de ce jour

- par message du 1 septembre 2021: le Parlement wallon;

- par message du 2 septembre 2021: le Parlement de la Communauté française.

Brengen ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard zijn

- bij brief van 1 september 2021: het Waals Parlement;

- bij brief van 2 september 2021: het Parlement van de Franse Gemeenschap.

 

08 Renvoi de proposition à une autre commission

08 Verzending van voorstel naar een andere commissie

 

Je vous propose de renvoyer la proposition de résolution suivante à la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives :

- la proposition de résolution (Mmes Catherine Fonck et Vanessa Matz) visant à évaluer et à développer les modes alternatifs à l'enfermement des familles avec mineurs d'âge, n° 905/1.

 

Ik stel u voor het volgende voorstel van resolutie te verzenden naar de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken:

- het voorstel van resolutie (de dames Catherine Fonck en Vanessa Matz) over de evaluatie en de uitbouw van alternatieven voor opsluiting van gezinnen met minderjarige kinderen, nr. 905/1.

 

Cette proposition de résolution avait été précédemment renvoyée à la commission de la Justice.

Dit voorstel van resolutie werd eerder verzonden naar de commissie voor Justitie.

 

Pas d'observation ? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

09 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Nomination du greffier – Candidatures introduites

09 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Benoeming van de griffier – Ingediende kandidaturen

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 15 juillet 2021, un appel aux candidats pour le mandat de greffier du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité a été publié au Moniteur belge du 19 juillet 2021.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 15 juli 2021 werd een oproep tot kandidaten voor het mandaat van griffier van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2021 bekendgemaakt.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit :

- M. Jean De Meyer (N), attaché temporaire à la Chambre des représentants

- M. Frédéric Givron (F), juriste au Comité R

- M. Koen Gorissen (N), membre de l’Organe de contrôle de l’information policière

- M. Christophe Légulier (F), greffier ff au Comité P

- Mme Nathalie Patouossa (F), cheffe de cabinet adjointe auprès du vice-premier ministre et ministre des Finances

- M. Johan Vanderborght (N), cheffe de service a.i. service Documentation et Affaires juridiques auprès du Comité R

De volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

- de heer Jean De Meyer (N), tijdelijk attaché bij de Kamer van volksvertegenwoordigers

- de heer Frédéric Givron (F), jurist bij het Comité I

- de heer Koen Gorissen (N), lid van het Controleorgaan op de politionele informatie

- de heer Christophe Légulier (F), wnd griffier van het Comité P

- mevrouw Nathalie Patouossa (F), adjunct kabinetchef bij de vice-eersteminister en minister van Financiën

- de heer Johan Vanderborght (N), diensthoofd a.i. dienst Documentatie en Juridische Zaken bij het Comité I

 

MM. Jean De Meyer, Frédéric Givron et Koen Gorissen et Mme Nathalie Patouossa fournissent la preuve de la connaissance de l’autre langue. MM. Christophe Légulier et Koen Vanderborght doivent démontrer leur connaissance des langues via un test linguistique au Selor.

De heren Jean De Meyer, Frédéric Givron en Koen Gorissen en mevrouw Nathalie Patouossa leveren het bewijs van de kennis van de andere taal. De heren Christophe Légulier en Koen Vanderborght dienen hun taalkennis aan te tonen via een taaltest bij Selor.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 15 septembre 2021, je vous propose:

- d’inviter les candidats qui ne peuvent pas démontrer la connaissance linguistique demandée à un test de langue au Selor;

- de transmettre les candidatures recevables aux groupes politiques après que les résultats du test linguistique et des demandes d’habilitation de sécurité ″très secret″ soient connus et

- d’ensuite organiser l’audition des candidats dans la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire des Comités P et R.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 september 2021 stel ik u voor:

- de kandidaten die de gevraagde taalkennis niet kunnen aantonen, uit te nodigen voor een taaltest bij Selor;

- nadat de resultaten van de taaltest en van de aanvragen tot veiligheidsmachtiging ″zeer geheim″ bekend zijn, de ontvankelijke kandidaturen aan de politieke fracties te bezorgen en

- daarna de hoorzittingen van de kandidaten in de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comités P en I te organiseren.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

10 Comité P – Nomination des membres – Candidatures introduites

10 Comité P – Benoeming van de leden – Ingediende kandidaturen

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 1er juillet 2021, un appel aux candidats pour les mandats de membre effectif et suppléant du Comité permanent de contrôle des services de police a été publié au Moniteur belge du 12 juillet 2021.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 1 juli 2021 werd een oproep tot kandidaten voor de mandaten van werkend en plaatsvervangend lid van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2021 bekendgemaakt.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit :

Volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

 

Candidats membre effectif:

Kandidaten werkend lid:

 

Candidats francophones :

- M. Hugues Brulin, directeur à la Sûreté de l’Etat

- M. Antonio Caci, membre du Comité P

- M. Vincent Stragier, conseiller au cabinet de la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères

Franstalige kandidaten:

- de heer Hugues Brulin,   leidinggevende bij de Staatsveiligheid

- de heer Antonio Caci, lid van het Comité P

- de heer Vincent Stragier, raadgever op het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken

 

Candidats néerlandophones:

- M. Herman Daens, membre effectif du Comité P

- Mme Liesbeth De Vlieger, commissaire en chef de la zone de police d’Anvers

- M. Peter De Smet, avocat général près la cour d'appel de Gand

- M. Joris Lagrou, avocat au barreau de la Flandre occidentale

- Mme Sara Segaert, commissaire en chef à la PJF Bruxelles

Nederlandstalige kandidaten:

- de heer Herman Daens, werkend lid van het Comité P

- mevrouw Liesbeth De Vlieger, hoofdcommissaris van de politiezone Antwerpen

- de heer Peter De Smet, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent

- de heer Joris Lagrou, advocaat aan de balie West-Vlaanderen

- mevrouw Sara Segaert, hoofdcommissaris bij de FGP Brussel

 

Par courriel du 3 septembre 2021, Mme Liesbeth De Vlieger retire sa candidature.

Bij e-mail van 3 september 2021 trekt mevrouw Liesbeth De Vlieger haar kandidatuur in.

 

Candidats premier suppléant:

Kandidaten eerste plaatsvervangend lid:

 

Candidats francophones :

- M. Hugues Brulin, directeur d’encadrement de la Sûreté de l’Etat

- Mme Vanessa Rigodanzo, directrice de cabinet adjointe du ministre président de la Région de Bruxelles-Capitale

Franstalige kandidaten :

- de heer Hugues Brulin, leidinggevende bij de Staatsveiligheid

- mevrouw Vanessa Rigodanzo, adjunct-kabinetsdirectrice van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Candidats néerlandophones :

- M. Peter Billiouw, chef de corps de la zone de police de Spoorkin

- Mme Liesbeth De Vlieger, commissaire en chef de la zone de police d’Anvers

- M. Peter De Smet, avocat général près la cour d'appel de Gand

- M. Dirk Van Der Kelen, président du tribunal de première instance de Flandre orientale

- M. Filip Vanneste, substitut du procureur général près la cour d’appel d’Anvers

Nederlandstalige kandidaten:

- de heer Peter Billiouw, korpschef van de politiezone Spoorkin

- mevrouw Liesbeth De Vlieger, hoofdcommissaris politiezone Antwerpen

- de heer Peter De Smet, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent

- de heer Dirk Van Der Kelen, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

- de heer Filip Vanneste, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

 

Par courriel du 3 septembre 2021, Mme Liesbeth De Vlieger retire sa candidature.

Bij e-mail van 3 september 2021 trekt mevrouw Liesbeth De Vlieger haar kandidatuur in.

 

Candidats second suppléant:

Kandidaten tweede plaatsvervangend lid:

 

Candidats francophones:

- M. Hugues Brulin, directeur d’encadrement de la Sûreté de l’Etat

- Mme Séverine Merckx, conseillère au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail

Franstalige kandidaten:

- de heer Hugues Brulin, leidinggevende bij de Staatsveiligheid

- mevrouw Séverine Merckx, raadgeefster op het kabinet van de vice-eersteminister en minister van Economie en Werk

 

Candidats néerlandophones:

- Mme Liesbeth De Vlieger, commissaire en chef de la zone de police d’Anvers

- M. Peter De Smet, avocat général près la cour d'appel de Gand

- M. Dirk Van Der Kelen, président du tribunal de première instance de Flandre orientale

- M. Filip Vanneste, substitut du procureur général près la cour d’appel d’Anvers

Nederlandstalige kandidaten:

- mevrouw Liesbeth De Vlieger, hoofdcommissaris politiezone Antwerpen

- de heer Peter De Smet, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent

- de heer Dirk Van Der Kelen, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen

- de heer Filip Vanneste, substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen

 

Par courriel du 3 septembre 2021, Mme Liesbeth De Vlieger retire sa candidature.

Bij e-mail van 3 september 2021 trekt mevrouw Liesbeth De Vlieger haar kandidatuur in.

 

Il manque une candidature pour le mandat de second membre suppléant francophone.  Plusieurs candidats posent, en effet, leur candidature tant pour les mandats de membre effectif que pour ceux de premier et second membre suppléant, ce qui implique que le nombre total de candidats semble insuffisant pour remplir tous les mandats de membre suppléant francophone.

Er ontbreekt één kandidatuur voor het mandaat van Franstalig, tweede plaatsvervangend lid. Verschillende kandidaten stelden zich immers zowel voor de mandaten van werkend lid als voor de mandaten van eerste en tweede plaatsvervangend lid kandidaat, waardoor het totale aantal kandidaten om alle mandaten van Franstalig, plaatsvervangend lid in te vullen, onvoldoende blijkt.

 

Conformément aux avis des Conférences des présidents des 15 et 22 septembre 2021, je vous propose :

- de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour les mandats de premier et de second membre suppléant francophone;

- de transmettre le curriculum vitae des candidats aux groupes politiques dès que tous les candidats auront obtenu l’habilitation de sécurité ″très secret″

- ensuite la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire des Comités P et R procédera à leur audition.

Overeenkomstig de adviezen van de Conferenties van voorzitters van 15 en 22 september 2021 stel ik u voor:

- een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor de mandaten van Franstalig eerste en tweede plaatsvervangend lid;

- het curriculum vitae van de kandidaten aan de politieke fracties te bezorgen zodra alle kandidaten de veiligheidsmachtiging ″zeer geheim″ hebben ontvangen en

- daarna zullen zij door de bijzondere commissie belast met de parlementaire begeleiding van de Comités P en I gehoord worden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

11 Comité permanent de contrôle des services de police – Nomination du greffier – Candidatures introduites

11 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Benoeming van de griffier – Ingediende kandidaturen

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 15 juillet 2021, un appel aux candidats pour le mandat de greffier du Comité permanent de contrôle des services de police a été publié au Moniteur belge du 19 juillet 2021.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 15 juli 2021 werd een oproep tot kandidaten voor het mandaat van griffier van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2021 bekendgemaakt.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit:

- M. Hugues Brulin  (F),

  Directeur à la Sûreté de l’Etat

- M. Jean De Meyer  (N),

attaché temporaire à la Chambre des représentants

- M. Frédéric Givron  (F),

  juriste au Comité R

- M. Koen Gorissen  (N),

membre de l’Organe de contrôle de l’information policière

- M. Christophe Légulier  (F),

  greffier ff au Comité P

- Mme Sylvie Michiels  (N),

cheffe de service à la zone de police locale Hamme-Waasmunster

- Mme Diane Vertongen  (N),

cheffe de service section plaintes au Comité P

 

De volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

- de heer Hugues Brulin  (F),

  leidinggevende bij de Staatsveiligheid

- de heer Jean De Meyer  (N),

tijdelijk attaché bij de Kamer van volksvertegenwoordigers

- de heer Frédéric Givron  (F),

  jurist bij het Comité I

- de heer Koen Gorissen  (N),

lid van het Controleorgaan op de politionele informatie

- de heer Christophe Légulier  (F),

  wnd griffier van het Comité P

- mevrouw Sylvie Michiels  (N),

diensthoofd bij de lokale politiezone Hamme-Waasmunster

- mevrouw Diane Vertongen  (N),

diensthoofd klachtensectie bij het Comité P

 

Par courriel du 31 août 2021, Mme Sylvie Michiels retire sa candidature.

Bij e-mail van 31 augustus 2021 trekt mevrouw Sylvie Michiels haar kandidatuur in.

 

MM. Jean De Meyer, Frédéric Givron et Koen Gorissen fournissent la preuve de la connaissance de l’autre langue. MM. Hugues Brulin et Christophe Légulier et Mme Diane Vertongen doivent démontrer leur connaissance des langues via un test linguistique au Selor.

De heren Jean De Meyer, Frédéric Givron en Koen Gorissen leveren het bewijs van de kennis van de andere taal. De heren Hugues Brulin en Christophe Légulier en mevrouw Diane Vertongen dienen hun taalkennis aan te tonen via een taaltest bij Selor.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 15 septembre 2021, je vous propose:

- d’inviter les candidats qui ne peuvent pas démontrer la connaissance linguistique demandée à un test de langue au Selor;

- de transmettre les candidatures recevables aux groupes politiques après que les résultats du test linguistique et des demandes d’habilitation de sécurité ″très secret″ soient connus et

- d’ensuite organiser l’audition des candidats dans la commission spéciale chargée de l’accompagnement parlementaire des Comités P et R.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 september 2021 stel ik u voor:

- de kandidaten die de gevraagde taalkennis niet kunnen aantonen, uit te nodigen voor een taaltest bij Selor;

- nadat de resultaten van de taaltest en van de aanvragen tot veiligheidsmachtiging ″zeer geheim″ bekend zijn, de ontvankelijke kandidaturen aan de politieke fracties te bezorgen en

- daarna de hoorzittingen van de kandidaten in de bijzondere commissie belast met de parlementaire

begeleiding van de Comités P en I te organiseren.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

12 Commission fédérale de déontologie – Nomination des membres – Quatrième appel aux candidats

12 Federale Deontologische Commissie – Benoeming van de leden – Vierde oproep tot kandidaten

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 10 juin 2021, un troisième appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 21 juin 2021 pour les mandats de membre francophone et néerlandophone pour la catégorie ″anciens mandataires″ de la Commission fédérale de déontologie.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 10 juni 2021 werd een derde oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad van 21 juni 2021 bekendgemaakt voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig lid voor de categorie ″voormalige mandatarissen″ van de Federale Deontologische Commissie.

 

La candidature suivante a été introduite dans le délai prescrit :

- Mme Helga Stevens  (N)

De volgende kandidatuur werd binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

- mevrouw Helga Stevens  (N)

 

Par lettre du 10 septembre 2021, Mme Helga Stevens retire sa candidature.

Bij brief van 10 september 2021 trekt mevrouw Helga Stevens haar kandidatuur in.

 

La candidature suivante a été introduite tardivement :

- M. Philippe Mahoux  (F)

De volgende kandidatuur werd laattijdig ingediend:

- de heer Philippe Mahoux  (F)

 

Il n’y a toujours pas suffisamment de candidatures pour les mandats de membre francophone et néerlandophone pour la catégorie ″anciens mandataires″.

Er zijn nog steeds onvoldoende kandidaturen voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig lid voor de categorie ″voormalige mandatarissen″.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 15 septembre 2021, je vous propose de déclarer la candidature de M. Philippe Mahoux irrecevable et de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour les mandats de membre francophone et néerlandophone pour la catégorie ″anciens mandataires″ de la Commission fédérale de déontologie.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 september 2021, stel ik u voor de kandidatuur van de heer Philippe Mahoux onontvankelijk te verklaren en een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor de mandaten van Nederlandstalig en Franstalig lid voor de categorie ″voormalige mandatarissen″ van de Federale Deontologische Commissie.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

13 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Remplacement de membres suppléants – Appel aux candidats

13 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Vervanging van plaatsvervangende leden – Oproep tot kandidaten

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 27 mai 2021, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 9 juin 2021 pour la mandat de membre suppléant médecin francophone ainsi que pour trois mandats de membre suppléant néerlandophone du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 27 mei 2021 werd in het Belgisch Staatsblad van 9 juni 2021 een oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor het mandaat van Franstalig, plaatsvervangend lid arts alsook voor drie mandaten van Nederlandstalig, plaatsvervangend lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

 

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit :

- Mme Lore Geeraerts  (N), candidate huissier de justice

- M. Pierre Lefranc  (N), conseiller d’Etat au Conseil d’Etat

 

De volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

- mevrouw Lore Geeraerts  (N), kandidaat-gerechtsdeurwaarder

- de heer Pierre Lefranc  (N), staatsraad bij de Raad van State

 

Les candidatures introduites sont insuffisantes tant pour le mandat de membre suppléant francophone que pour les mandats de membre suppléant néerlandophone.

Er werden onvoldoende kandidaturen ingediend voor zowel het mandaat van Franstalig plaatsvervangend lid als de mandaten van Nederlandstalig plaatsvervangend lid.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des président du 15 septembre 2021, je vous propose de publier un nouvel appel aux candidats au Moniteur belge pour ces mandats.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 september 2021 stel ik u voor een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor deze mandaten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

14 Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie – Présentation des membres – Cinquième appel aux candidats

14 Federale Controle- en Evaluatiecommissie euthanasie – Voordracht van de leden – Vijfde oproep tot kandidaten

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 10 juin 2021, un quatrième appel aux candidats a été publié au Moniteur belge du 21 juin 2021 pour les mandats de :

- membre effectif francophone pour la sous-catégorie ″chargé de cours ou professeur (émérite) en médecine″;

- membre suppléant francophone, pour la sous-catégorie ″chargé de cours ou professeur (émérite) en médecine″ et pour la catégorie ″milieux chargés de la problématique″;

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 10 juni 2021 werd in het Belgisch Staatsblad van 21 juin 2021 een vierde oproep tot kandidaten bekendgemaakt voor de mandaten van:

- Franstalig, effectief lid, voor de subcategorie ″docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde″;

- Franstalig, plaatsvervangend lid, voor de subcategorie ″docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde″ en voor de categorie ″kringen belast met de problematiek″;

 

Les candidatures suivantes ont été introduites :

1. Catégorie "professeur (émérite) ou chargé de cours de droit ou avocat"

- M. Christophe Bier,

neurologue, professeur invité aux Hautes Ecoles de Bruxelles-Brabant

- M. Marc De Hert,

professeur ordinaire en médecine à la KULeuven

2. Catégorie "milieux chargés de la problématique des patients atteints d'une maladie incurable"

- Mme Natasia Hamarat,

sociologue de la santé, doctorante au Centre METICES de l’ULB

De volgende kandidaturen werden ingediend:

1. Categorie "(emeritus) hoogleraar of docent in de rechten of advocaat"

- de heer Christophe Bier,

neuroloog, gastprofessor aan de Hautes Ecoles Bruxelles-Brabant

- de heer Marc De Hert,

gewoon hoogleraar in de geneeskunde aan de KULeuven

2. Categorie "kringen die belast zijn met de problematiek van ongeneeslijk zieke patiënten"

- mevrouw Natasia Hamarat,

Sociologe in de gezondheidswetenschap, doctorandus bij het Centre METICES de l’ULB

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 15 septembre 2021, je vous propose:

- de déclarer la candidature de M. Jean-Christophe Bier recevable pour la catégorie ″docteur en médecine″ mais pas pour la sous-catégorie ″chargé de cours ou professeur (émérite) en médecine″;

- de déclarer la candidature de M. Mar De Hert irrecevable et

- de publier au Moniteur belge un nouvel appel aux candidats non seulement pour la sous-catégorie ″chargé de cours ou professeur (émérite) en médecine″ francophone mais également pour toutes les catégories de membre francophone.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 september 2021, stel ik u voor:

- de kandidatuur van de heer Jean-Christophe Bier ontvankelijk te verklaren voor de categorie ″doctor in de geneeskunde″ maar niet voor de subcategorie ″docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde″ ;

- de kandidatuur van de heer Marc De Hert onontvankelijk te verklaren en

- een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken niet enkel voor de subcategorie Franstalig ″docent of (emeritus) hoogleraar in de geneeskunde″ maar ook voor alle categorieën van Franstalig lid.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

15 Demande d'urgence émanant du gouvernement

15 Urgentieverzoek van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt  du projet de loi organisant le verdissement fiscal et social de la mobilité, n° 2170/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, nr. 2170/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

15.01  Karine Lalieux, ministre: Madame la présidente, Ce projet de loi doit entrer en vigueur très rapidement. Je m'excuse auprès des parlementaires, car j'ai oublié la note que M. Van Peteghem m'avait transmise. En tout cas, il y a urgence. Je ne l'ai pas! Je ne vais pas vous raconter des bobards ici en séance plénière: à cette heure-ci. Cela ne vaut plus la peine! Je ne peux pas tout savoir! J'en ai remplacé beaucoup aujourd'hui. C'est important cela a trait à la verdurisation du parc automobile. Il y a une demande d'urgence pour qu'elle puisse entrer en vigueur le plus rapidement possible.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

15.02  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, vol belangstelling wachtten wij op de argumentatie die ons ervan zou overtuigen om het urgentieverzoek te steunen. Ik moet echter bekennen dat uw overtuigingskracht hier heeft gefaald.

 

De heer Colebunders heeft aangegeven dat de regering best met wat minder regeringsleden zou kunnen, maar meer dan één lid zou wellicht aan te raden zijn.

 

Wij steunen de urgentie niet.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

La présidente: Pour le projet de loi modifiant l’article 72 du Code judiciaire, le document n° 2185/1, la demande d'urgence est caduque parce que nous avons examiné le texte tout à l'heure.

 

16 Prise en considération de propositions

16 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

17 Demandes d'urgence

17 Urgentieverzoeken

 

17.01  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, nous demandons l'urgence pour la proposition n° 2162 visant à instaurer une commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les inondations qui ont frappé la Belgique en juillet 2021.

 

Plus de deux mois après, les gens attendent encore des réponses. De nombreuses questions relèvent du fédéral. Par exemple, quel a été l'impact des coupes dans la Protection civile et le financement des zones de secours par le fédéral? En soi, l'impact de la régionalisation est aussi quelque chose à examiner car la régionalisation a peut-être joué un rôle dans le chaos intervenu lors des inondations. Il nous semble dès lors important de mener un débat national pour ne pas diviser la question.

 

Certes, les inondations ont eu lieu en Wallonie mais je pense que tous les Belges sont concernés. Ils l'ont montré en venant des quatre coins du pays pour apporter leur aide aux zones sinistrées. Il est important qu'une commission fédérale travaille avec la commission wallonne pour faire toute la lumière sur cette catastrophe. La commission wallonne a déjà débuté ses travaux. Nous pensons qu'au niveau fédéral, nous devons aussi nous y mettre d'urgence.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Mijnheer De Roover, u vraagt de urgentie voor het voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar de omstandigheden die hebben geleid tot de overstromingen in België van juli 2021, met inbegrip van de aanpak van de crisis, de organisatie van de hulpverlening en de opvolging ervan, nr. 2168/1.

 

17.02  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik mag hopen dat de afwijzing van het urgentieverzoek daarnet geïnspireerd was door een primair anticommunisme bij sommige fracties en niet door de inhoud van de vraag, want die was natuurlijk volkomen terecht. Misschien wijkt onze motivatie licht af van degene die collega Merckx net naar voren heeft gebracht, maar er zijn wel degelijk federale aspecten verbonden aan deze verschrikkelijke ramp. Er mag trouwens niet van worden uitgegaan dat zoiets in de toekomst nooit meer zal gebeuren. Dat betekent dat wij alle aspecten hiervan moeten onderzoeken.

 

Ik verwijs ook even naar de gebeurtenissen in de bijzondere covidcommissie. Bij de installatie was voorzien dat die bijzonder commissie zou kunnen gepromoveerd of opgeschaald worden tot een onderzoekscommissie als zou blijken dat het instrument van de bijzondere commissie niet zou voldoen. Daar heeft mijn fractie nadrukkelijk zorg voor gedragen. Die afspraak van toen werd niet gehonoreerd, wat betekent dat een bijzondere commissie vandaag niet langer kan volstaan en er wel degelijk nood is aan een parlementaire onderzoekscommissie.

 

Een aantal fracties uit de meerderheid heeft die vraag trouwens op Waals niveau ondersteund. De logica zou mij ontgaan wanneer het verlengstuk op federaal niveau nu zou worden afgewezen.

 

Wij vragen de hoogdringendheid zodat wij dit voorstel zeer snel kunnen bespreken. Eigenlijk hebben zelfs degenen die om één of andere reden tegenstander zijn van de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie net zo goed argumenten om de hoogdringendheid te steunen. We moeten immers zo snel mogelijk klaarheid kunnen scheppen over de beslissing die hier moet worden genomen, met name over het oprichten dan wel het afwijzen ervan. In beide gevallen is de hoogdringendheid onmiskenbaar. Ik reken dan ook op unanieme steun voor onze vraag.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

18 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- M. Wouter Raskin sur "les propos tenus par le prince Laurent lors de l'hommage aux mineurs décédés" (n° 177)

- M.  Frank Troosters sur le même sujet (n° 178)

- M. Gaby Colebunders sur le même sujet (n° 179)

18 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- de heer Wouter Raskin over "de uitspraken van prins Laurent tijdens de herdenking van overleden mijnwerkers" (nr. 177)

- de heer Frank Troosters over hetzelfde onderwerp (nr. 178)

- de heer Gaby Colebunders over hetzelfde onderwerp (nr. 179)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière de ce jour.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Trois motions ont été déposées (MOT n° 177/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par M. Wouter Raskin;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par M. Gaby Colebunders;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Patrick Dewael.

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 177/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Wouter Raskin;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Gaby Colebunders;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Patrick Dewael.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

80

Oui

Nee

42

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

122

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

 

(Mme Leslie Leoni a voté comme son groupe)

(De heer Kristof Calvo heeft zoals zijn fractie gestemd)

(Voor de stemmingen 1 tot en met 7, hebben de dames Sophie De Wit en Sigrid Goethals zoals hun fractie gestemd)

(Pour tous les votes, Mme Kattrin Jadin et M. Denis Ducarme ont voté comme leur groupe)

 

19 Projet de loi modifiant l'article 72 du Code judiciaire (2185/4)

19 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 72 van het Gerechtelijk Wetboek (2185/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

126

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

126

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

20 Projet de loi portant sur la participation de la Belgique à la septième augmentation générale du capital de la Banque africaine de Développement (2060/3)

20 Wetsontwerp betreffende de deelneming van België aan de zevende algemene kapitaalverhoging van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank (2060/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

 93

Oui

Nee

 19

Non

Onthoudingen

 15

Abstentions

Totaal

127

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

21 Motions déposées en conclusion du débat sur le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de COVID-19 par la Belgique (1394/3)

21 Moties ingediend tot besluit van het debat over het verslag van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de aanpak van de COVID-19-epidemie door België (1394/3)

 

Ces motions ont été déposées en séance plénière du 23 septembre 2021.

Deze moties werden ingediend in de plenaire vergadering van 23 september 2021.

 

quatre motions ont été déposées dans l'ordre chronologique suivant:

- une première motion a été déposée par Mmes Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels et Yngvild Ingels;

- une deuxième motion a été déposée par Mme Sofie Merckx;

- une troisième motion a été déposée par Mme Sophie Rohonyi;

- une quatrième motion a été déposée par MM. Robby De Caluwé et Patrick Prévot et Mmes Nathalie Gilson, Laurence Hennuy, Nawal Farih, Karin Jiroflée et Barbara Creemers.

Vier moties werden in de volgende chronologische orde ingediend:

- een eerste motie werd ingediend door de dames Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yngvild Ingels;

- een tweede motie werd ingediend door mevrouw Sofie Merckx;

- een derde motie werd ingediend door mevrouw Sophie Rohonyi

- een vierde motie werd ingediend door de heren Robby De Caluwé en Patrick Prévot en de dames Nathalie Gilson, Laurence Hennuy, Nawal Farih, Karin Jiroflée en Barbara Creemers

 

Je vous propose de voter sur les motions dans l'ordre chronologique de leur dépôt.

Ik stel u voor te stemmen over de moties in de chronologische orde van indiening.

 

Pas d'objection? (Non)

Geen bezwaar? (Nee)

 

Je mets aux voix la première motion, de Mmes Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels et Yngvild Ingels.

Ik breng de eerste motie, van de dames Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en Yngvild Ingels, in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

 35

Oui

Nee

 92

Non

Onthoudingen

   2

Abstentions

Totaal

129

Total

 

La motion est rejetée.

 De motie is verworpen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Je mets aux voix la deuxième motion, de Mme Sofie Merckx.

Ik breng de tweede motie, van mevrouw Sofie Merckx, in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

  13

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

   3

Abstentions

Totaal

129

Total

 

La motion est rejetée.

 De motie is verworpen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Je mets aux voix la troisième motion, de Mme Sophie Rohonyi.

Ik breng de derde motie, van mevrouw Sophie Rohonyi, in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

    6

Oui

Nee

109

Non

Onthoudingen

  10

Abstentions

Totaal

125

Total

 

La motion est rejetée.

 De motie is verworpen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

Je mets aux voix la quatrième motion, de MM. Robby De Caluwé et Patrick Prévot et Mmes Nathalie Gilson, Laurence Hennuy, Nawal Farih, Karin Jiroflée et Barbara Creemers

Ik breng de vierde motie, van de heren Robby De Caluwé en Patrick Prévot en de dames Nathalie Gilson, Laurence Hennuy, Nawal Farih, Karin Jiroflée en Barbara Creemers, in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

 70

Oui

Nee

 56

Non

Onthoudingen

  2

Abstentions

Totaal

128

Total

 

La motion est adoptée.

De motie is aangenomen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(Mmes Mélissa Hanus et Marie-Christine Marghem et MM. Éric Thiébaut et Christophe Bombled ont voté comme leurs groupes)

 

22 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie waarbij wordt verzocht om van het COVID-19-vaccin een mondiaal publiek goed te maken dat voor iedereen financieel toegankelijk is (nieuw opschrift) (1815/1-5)

22 Amendements réservés à la proposition de résolution visant à faire du vaccin contre le COVID-19 un bien de santé publique mondial accessible financièrement à tous (nouvel intitulé) (1815/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 16 van Sofie Merckx op considerans J.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 16 de Sofie Merckx au considérant J.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

12

Oui

Nee

115

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 14 van Sofie Merckx op verzoek 1.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 14 de Sofie Merckx à la demande 1.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

13

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Sophie Rohonyi op verzoek 1.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 10 de Sophie Rohonyi à la demande 1.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

13

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 15 van Sofie Merckx op verzoek 3.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 15 de Sofie Merckx à la demande 3.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

13

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 19 van Catherine Fonck (subamendement op amendement nr. 11).(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 19 de Catherine Fonck (sous-amendement à l'amendement n° 11).(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

8

Oui

Nee

105

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Sophie Rohonyi tot invoeging van een verzoek 4/1(n).(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 11 de Sophie Rohonyi tendant à insérer une demande 4/1(n).(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

13

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 17 van Sofie Merckx op verzoek 7.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 17 de Sofie Merckx à la demande 7.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

13

Oui

Nee

117

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 12 van Sophie Rohonyi op verzoek 8.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 12 de Sophie Rohonyi à la demande 8.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

17

Oui

Nee

99

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 13 van Sophie Rohonyi op verzoek 12.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 13 de Sophie Rohonyi à la demande 12.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote16 )

Ja

31

Oui

Nee

98

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 18 van Sofie Merckx op verzoek 14.(1815/5)

Vote sur l'amendement n° 18 de Sofie Merckx à la demande 14.(1815/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

13

Oui

Nee

116

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

23 Geheel van het voorstel van resolutie waarbij wordt verzocht om van het COVID-19-vaccin een mondiaal publiek goed te maken dat voor iedereen financieel toegankelijk is (nieuw opschrift)  (1815/4)

23 Ensemble de la proposition de résolution visant à faire du vaccin contre le COVID-19 un bien de santé publique mondial accessible financièrement à tous (nouvel intitulé)  (1815/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

78

Oui

Nee

31

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

24 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Gezondheid en Gelijke Kansen van het voorstel van resolutie betreffende het toekennen van een volwaardig sociaal statuut en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van arts-specialisten in opleiding (2004/1-2)

24 Proposition de rejet faite par la commission de la Santé et de l'Égalité des chances de la proposition de résolution visant à octroyer un statut social à part entière aux médecins spécialistes en formation et à améliorer leurs conditions de travail (2004/1-2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

91

Oui

Nee

38

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 2004/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 2004/1 est donc rejetée.

 

25 Ordre du jour

25 Agenda

 

Nous devons procéder à l'approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 30 september 2021 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 30 septembre 2021 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 01.39 uur.

La séance est levée à 01 h 39.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 125 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 125 bijlage.

 

 

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

080

Ja

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

042

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

126

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non         

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

093

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

019

Nee

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, D'Haese Christoph, De Roover Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Creyelman Steven, De Spiegeleer Pieter, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

092

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non         

113

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

006

Ja

 

Arens Josy, De Smet François, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie

 

 

Non        

109

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

070

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Gabriels Katja, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

056

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bombled Christophe, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Freilich Michael, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Kir Emir, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Sneppe Dominiek, Thiébaut Eric, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

012

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

115

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

008

Ja

 

Arens Josy, De Smet François, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

105

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

117

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

017

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

099

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

031

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

098

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Smet François, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

116

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

078

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

031

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

091

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

038

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Farih Nawal, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen