Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 7 octobre 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 7 oktober 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 19 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.19 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Alexander De Croo.

 

01 Ordre du jour

01 Agenda

 

Chers collègues, comme vous avez pu le remarquer, conformément à la décision qui a été prise, hier, en Conférence des présidents, le nombre de collègues pouvant être présents dans cette enceinte a augmenté. La jauge est, aujourd'hui, de 67 personnes, ce qui permet de continuer à respecter la distance sociale. Le port du masque reste bien entendu d'application pour tous. Seuls les membres qui ont la parole sont autorisés à le retirer.

 

Je vous remercie de continuer à veiller au respect des consignes.

 

Questions

Vragen

 

Wij kunnen overgaan tot de mondelinge vragen. Vandaag beginnen wij met het nieuwe systeem.

 

01.01  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mevrouw de voorzitster, ik heb vandaag een dubbele opmerking.

 

Ten eerste, ik heb samen met de heer Mertens een vraag over energie gericht tot de eerste minister. Die vraag werd doorgestuurd naar mevrouw Tinne Van der Straeten als bevoegd minister.

 

De vraag omvat een vraag aan de regering. Het behoort tot de soevereiniteit van de volksvertegenwoordiger, wiens belangen u zou moeten verdedigen, en tot diens recht om de minister te ondervragen die hij wenst te ondervragen.

 

Mijn vraag gaat niet specifiek over wat mevrouw Tinne Van der Straeten doet. Mijn vraag gaat over het regeringsstandpunt in het energiedebat en wat er zal gebeuren. Die vraag wordt gesteld aan de eerste minister.

 

Ten tweede, mevrouw de voorzitster, ik heb de indruk dat u mij of de onafhankelijke volksvertegenwoordigers zo dicht mogelijk bij de uitgang wil. Ik heb het dan niet over de letterlijke omschrijving. Ik kom al van de hoek en ben het gewoon om even te worden opgeschoven.

 

Ik lees echter in de notulen die zijn gemaakt van de vergadering van de fractievoorzitters dat ik als onafhankelijk lid volgende week zegge en schrijve vijf minuten spreektijd krijg om mijn mening te geven over de regeringsverklaring.

 

Ik heb tegen de heer Van Peteghem opgemerkt dat vijf minuten de tijd is om een stand-up comedy-optreden te geven. Ik meen dat u dat in het debat op de duur verwacht.

 

Ik heb eens nagekeken wat er is gebeurd in 2014. Toen was de heer Patrick Dewael Kamervoorzitter. Toen werd door de heer Patrick Dewael aan een onafhankelijk lid nog vijftien minuten spreektijd gegeven. U kunt de heer Dewael niet beschuldigen van overdreven democraat te zijn. Mijnheer Dewael, in die tijd was u immers ook al een beetje dictator.

 

Nu vandaag krijgen wij als volksvertegenwoordigers precies vijf minuten tijd om te antwoorden op de regeringsverklaring. Mevrouw de voorzitster, schaf in dat geval het Parlement af en nodig de grote politieke partijen uit om er een show voor hen van te maken. Geef veertig minuten spreektijd aan de oppositie, twintig minuten aan de meerderheid en laat de rest buitenstaan. Dat bespaart mij dan een rit van Oostende naar hier, die meestal twee uur duurt door de opstoppingen, en dan nog een rit van twee uur naar huis. Ik dank u op voorhand.

 

Dus, ten eerste, waarom mogen wij onze vraag niet aan de eerste minister stellen? Ten tweede, vijf minuten spreektijd is belachelijk en een belediging voor het Parlement.

 

De voorzitster: Ik zal de eerste minister laten antwoorden op uw eerste vraag.

 

Uw tweede vraag gaat over de algemene discussie. Er volgen nadien thematisch debatten en daarin beschikt u over zoveel tijd als u wenst.

 

01.02  Peter Mertens (PVDA-PTB): Er is altijd discussie of een vraag nu een thema algemeen dan wel specifiek behandelt. Wanneer er een maatschappelijk debat aan de orde is dat iedereen aanbelangt, dus niet alleen de regering maar de hele bevolking, zou niet alleen de minister van Energie aan het woord moeten komen. Er zijn ook fiscale en sociale aspecten en aspecten van consumentenbescherming aan het belangrijke energiedossier, en dus ook verschillende beleidsdomeinen van de regering.

 

De regering zou een sterk signaal kunnen geven om de eerste minister te laten antwoorden op de bezorgdheden ter zake. Ik sluit me dus aan bij het pleidooi van de heer Dedecker dat de regering het debat hier centraal stelt en dat de eerste minister op de complexe vragen antwoordt. Tenslotte bent u hier nu toch, mijnheer de premier.

 

01.03  Bert Wollants (N-VA): Er is nog een bijkomend probleem. Artikel 124 van het Kamerreglement voorziet in de mogelijkheid om vragen over hetzelfde onderwerp toe te voegen. Vorige week donderdag diende ik een vraag over hetzelfde onderwerp in. Beide heren wensen vragen te stellen over de stijging van de energieprijzen. De titel van mijn vraag was: de stijging van de energieprijzen.

 

Ik begrijp dus niet goed waarom die vraag niet toegevoegd werd.  Ik kan nog begrijpen dat men mij in het debat liever niet aan het woord laat, maar dat is wel een aanfluiting van ons Reglement. Dus ik vraag u heel duidelijk waarom het Reglement wat dat betreft niet nageleefd is.

 

01.04 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitter, de kwestie welke minister op vragen die aan de regering worden gesteld, antwoordt, is niet nieuw, zij komt om de zoveel weken terug. Ik hoef toch niet te herhalen dat het aan de regering toekomt om te beslissen welke minister het meest aangewezen is om te antwoorden. Wij kunnen alleen oordelen op basis van de titel die men opgeeft. Die vermeldde "energieprijs" en daarom lijkt het mij logisch dat de minister bevoegd voor energie, hierop antwoordt. Mevrouw Van der Straeten heeft de nodige competentie om op vragen over de energieprijs te antwoorden.

 

01.05  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mijnheer de premier, ik twijfel geen seconde aan de competentie van mevrouw Van der Straeten, daarover hoeft u zich geen zorgen te maken. De vragen die wij stellen, worden altijd algemeen gesteld. Als u wilt, kunnen we er een half epistel aan toevoegen, maar wij krijgen twee minuten om ons uit te drukken en moeten dus heel beknopt zijn.

 

Wat het doorschuiven van verantwoordelijkheid betreft, mijn vraag gaat inderdaad over de energieprijzen en wat daar vanuit uw regering en uw partij mee gedaan is, al sedert de eerste paars-groene regering in 1999. Ik denk dat mevrouw Tinne Van der Straeten toen nog in de rode kolen zat, of waarschijnlijk in de groene kolen. Vandaag worden we met dezelfde problematiek geconfronteerd en daarover ging mijn vraag, mijnheer de premier. De enige die hierop kan antwoorden, bent u.

 

Bovendien – en ik sluit me aan bij mijn collega Mertens -, de problematiek heeft meerdere aspecten en er zijn dus meerdere ministers bevoegd, want het gaat ook over consumentenzaken en over btw, waar mijnheer Van Peteghem bij betrokken is. U bent als regeringsleider verantwoordelijk en het is aan u om uw verantwoordelijkheid op te nemen en ze niet door te schuiven.

 

01.06  Peter Mertens (PVDA-PTB): Mijnheer de premier, in uw antwoord stelde u dat aangezien de vragen over de energieprijs gaan, het debat ter zake naar minister Van der Straeten wordt doorgeschoven. Maar de btw van 21% zit net niet in de prijs. Ik hoop dat u dat weet, dat is net een van de problemen. De btw komt boven op de prijs. Het hele btw-debat en ook het btw-debacle overstijgt daarom de loutere prijszetting, die onder de bevoegdheid van de minister valt. Dat is onze argumentatie om het debat open te trekken en het signaal te geven dat de regering het debat vandaag echt ernstig neemt.

 

De voorzitster: Mijnheer Wollants, uw vraag gaat specifiek over gesprekken over elektriciteit die gevoerd zouden zijn met collega-ministers in onze buurlanden of in Europa. Er zijn over de energieprijzen tientallen vragen gesteld in de commissie, maar hier gaat het over het algemene thema van energieprijzen. Wij kunnen niet alle vragen over de stijging van de energieprijzen accepteren.

 

01.07  Bert Wollants (N-VA): De eerste minister heeft daarnet beklemtoond dat de vragen gaan over de stijgende energieprijzen. Ik dien een vraag in over de stijgende energieprijzen, maar u zegt mij dat mijn vraag over de stijgende energieprijzen tot een ander onderwerp behoort dan de vragen over de stijgende energieprijzen van de heren Dedecker en Mertens. Zult u voortaan alle vragen onderverdelen in subthema's, zodat ze, als men niet weet wat er juist zal worden gevraagd, niet kunnen worden samengevoegd? Daarin voorziet het Reglement helemaal niet.

 

U past het Reglement toe zoals het u uitkomt. Dat is een zeer kwalijke aangelegenheid, want dat wil zeggen dat u in de toekomst op elk moment aan iemand die een concrete vraag over een bepaald onderwerp in het Parlement indient, kunt zeggen dat die vraag wel heel specifiek is en dat u die liever niet in het debat wilt. Dat lijkt mij geen faire benadering en ik houd dus mijn verzoek staande om mijn vraag toch toe te voegen, zoals het Reglement dat ook bepaalt.

 

De voorzitster: Het Reglement voorziet erin dat vragen over hetzelfde onderwerp kunnen worden toegevoegd. Uw vraag gaat niet over precies hetzelfde onderwerp. De titel ervan luidt: "Rol Gazprom en marktwerking".

 

01.08  Bert Wollants (N-VA): Leest u de eerste drie woorden van de titel van mijn vraag eens voor, mevrouw de voorzitster: "Stijging energieprijzen".

 

De voorzitster: Ja, maar de laatste woorden van de titel zijn "Rol Gazprom en marktwerking". Dat is niet precies hetzelfde onderwerp. (Tumult)

 

Collega's, vandaag beginnen we met een nieuw systeem. Het respecteren van de spreektijd is heel belangrijk. De microfoon zal voortaan automatisch worden uitgeschakeld, zodra de spreektijd voorbij is. Om u te helpen zich aan de spreektijd te houden, zal de tijdsaanduiding aan het einde rood worden. Wanneer de tijdsweergave rood wordt, rest de spreker nog twintig seconden spreektijd. Mag ik er bij u op aandringen om de spreektijd te respecteren.

 

Chers collègues, j'insiste sur le respect strict du temps de parole. À 2 minutes, le micro se coupera automatiquement. Pour vous aider, la couleur d'affichage du temps deviendra rouge lorsqu'il vous restera 20 secondes.

 

Ceci vaut également pour le gouvernement.

 

02 Vraag van Ortwin Depoortere aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De NAVAP-regeling voor de politiediensten" (55001937P)

02 Question de Ortwin Depoortere à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le régime NAPAP pour les services de police" (55001937P)

 

02.01  Ortwin Depoortere (VB): Mijnheer de premier, de NAVAP-regeling, waarbij politiemensen voorafgaand aan hun pensionering op hun verzoek op non-actief kunnen worden geplaatst, is geen vodje papier. Het is een akkoord dat werd vastgelegd bij koninklijk besluit op 25 november 2015. In dat koninklijk besluit staat heel duidelijk dat de regeling blijft bestaan tot het ogenblik waarop er een uittredingsregeling zal gelden voor alle vervroegde uittredingen in de openbare sector.

 

Deze week werd bekend dat de NAVAP-regeling op de tafel van de interkabinettenwerkgroep komt te liggen. Men zou dan geneigd zijn te denken dat het gaat over de financiering, maar niets is minder waar. Al snel werd duidelijk dat de minister de focus diende te leggen op het ontmoedigen van de non-activiteit. Er moest niet worden gekeken naar de NAVAP-regeling, er moest worden gezocht naar aangepaste functies. U begrijpt dat als dergelijke zaken al dan niet al stoemelings naar buiten komen, dit een doorn in het oog is van de vele politiemensen in ons land en zeker van de politievakbonden.

 

Zij vragen geen aanpassing van de NAVAP-regeling maar willen duidelijkheid. Ik kan hen daarin bijtreden en daarom vraag ik u om vandaag klaarheid te scheppen over wat deze week naar buiten is gekomen. Schep duidelijkheid en bied transparantie over hoe die NAVAP-regeling er in de toekomst zal uitzien.

 

02.02 Eerste minister Alexander De Croo: Mijnheer Depoortere, u weet zeer goed dat het regeerakkoord heel duidelijk stelt dat er in bijzonder veel geïnvesteerd wordt in veiligheid, en dat wij continu in dialoog staan met onze veiligheidsdiensten via de syndicale vertegenwoordigers. Mevrouw Verlinden zorgt daarvoor. Ik antwoord trouwens in haar plaats, zij is vandaag niet aanwezig omdat zij naar de Europese top in Luxemburg moest.

 

Ik heb gezien dat er gisteren vergelijkbare vragen geagendeerd waren in de bevoegde commissie. Die zijn uiteindelijk niet behandeld, maar ik ga ervan uit dat er nog gelegenheid zal zijn om mevrouw Verlinden rechtstreeks te ondervragen over deze onderwerpen.

 

U zult wel begrijpen dat het Parlement niet de plaats is om nu publiek het debat te voeren over wat de NAVAP-regeling precies inhoudt. De analyse van de manier waarop die regeling wordt toegepast vindt binnen de regering plaats. Ik vind dat de logica zelve. Wij zullen hier niet vooruitlopen op de beslissingen die daar eventueel genomen zullen worden.

 

Ik wil wel meegeven dat mevrouw Verlinden in dialoog staat met de betrokkenen en dat zij absoluut verder in dialoog zal treden. De beslissingen zullen niet gewoon unilateraal genomen worden.

 

02.03  Ortwin Depoortere (VB): Mijnheer de eerste minister, met alle respect, dit was een antwoord dat er geen is. Het Parlement is uiteraard bij uitstek de plaats om een publiek debat te voeren. Waar dient een Parlement anders voor?

 

Mijnheer de eerste minister, ik zal u waarschuwen, samen met de politievakbonden. De politieke steun voor onze politie moet een topprioriteit worden en blijven.

 

Wat moeten wij denken over het geweld tegen politie? Wat moeten wij denken over daders van een groepsverkrachting, die als straf enkele zinnen moeten schrijven over de reden waarom zij iets mispeuterd hebben? Wat moeten wij denken over jongeren die onze politiemensen mogen filmen om sneller een klacht te kunnen indienen tegen hen?

 

Als kers op de taart is er nu de NAVAP-regeling die mogelijk op de schop gaat en zijn er loononderhandelingen waar men niet uitraakt. De lonen zijn intussen al twintig jaar bevroren.

 

Mijnheer de eerste minister, ik hoop (…)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Bureau définitif de la Chambre – Nomination du président – Procédure

03 Vast Bureau van de Kamer – Benoeming van de voorzitter – Procedure

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 6 octobre 2021, je vous propose de nommer le président du Bureau définitif de la Chambre au cours de la séance du mardi 12 octobre 2020.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 oktober 2021 stel ik u voor over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van het Vast Bureau van de Kamer tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 12 oktober 2021.

 

Étant donné la difficulté d’organiser un scrutin secret dans l’hémicycle, je vous propose de suivre la procédure suivante:

- Les candidats peuvent être présentés jusqu’à aujourd’hui 15 h 00 (art. 157, n° 5, Rgt).

- Également aujourd’hui, au plus tard à 16 h 00, je vous communique le candidat ou les candidats qui seront présentés.

Gelet op de moeilijkheid om een geheime stemming te organiseren in het halfrond, stel ik u voor de volgende procedure te hanteren:

- De kandidaten kunnen worden voorgedragen tot vandaag 15.00 uur (art. 157, nr. 5, Rgt).

- Eveneens vandaag ten laatste om 16.00 uur deel ik u de kandidaat of de kandidaten mede die worden voorgedragen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

04 Samengevoegde vragen van

- Annick Ponthier aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De aanhoudende problemen met islamfundamentalisme bij de Moslimexecutieve" (55001932P)

- Koen Metsu aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De Moslimexecutieve" (55001945P)

- Patrick Dewael aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De problematiek van de Grote Moskee" (55001948P)

04 Questions jointes de

- Annick Ponthier à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les problèmes récurrents de fondamentalisme au sein de l'Exécutif des Musulmans de Belgique" (55001932P)

- Koen Metsu à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L'Exécutif des Musulmans de Belgique" (55001945P)

- Patrick Dewael à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La problématique de la Grande Mosquée" (55001948P)

 

04.01  Annick Ponthier (VB): Mijnheer de eerste minister, uit een rapport van de Veiligheid van de Staat blijkt dat de Sultan Ahmet-moskee in Heusden-Zolder een belangrijke rol speelt bij het verspreiden van moslimextremisme. Een pikant detail daarbij is dat aan het hoofd van deze moskee niemand minder dan Mehmet Ûstün staat, de voorzitter van de Moslimexecutieve.

 

Het is niet de eerste keer dat de Moslimexecutieve in opspraak komt. Eind vorig jaar moest de vicevoorzitter van de executieve nog opstappen wegens verdenking van spionage en te nauwe banden met Marokko. Eerder slaagde men er ook in om voor de Grote Moskee in Brussel een imam aan te stellen die het radicale salafisme aanhing en ook alleen maar Arabisch sprak. Bovendien werden er banden aangetoond tussen de Moslimexecutieve en salafistische regimes in Saoedi-Arabië en Katar.

 

De nieuwste onthullingen door de Veiligheid van de Staat bewijzen niet alleen het failliet van de subsidie-aanpak van de Vlaamse regering, maar ook dat de Moslimexecutieve die de gesubsidieerde gematigde islam zou moeten vertegenwoordigen, eigenlijk net het omgekeerde doet en het islamfundamentalisme in dit land net aanwakkert.

 

Minister van Justitie Van Quickenborne blinkt vandaag uit door zijn afwezigheid, maar hij heeft vanmorgen wel stoer aangekondigd dat een grondige en dringende doorlichting van de Moslimexecutieve aan de orde is. Tot nader order is die organisatie echter nog steeds de officiële gesprekspartner van de federale overheid.

 

Mijnheer de eerste minister, wordt het niet stilaan tijd om hier een einde aan te maken? Wat zal de regering ter zake ondernemen?

 

04.02  Koen Metsu (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, twee weken geleden mocht ik namens mijn fractie een urgente vraag stellen tot operationele en financiële doorlichting van de Moslimexecutieve en haar dubieuze vzw's. Uw minister, de heer Van Quickenborne, ging daar op 29 september in de pers niet op in. Hij zei dat een controle van de jaarrekening voldoende blijkt tot wanneer er malversaties worden vastgesteld. Ik heb van zijn kabinet gisteren de jaarrekening gekregen van de Moslimexecutieve van 2019. (De heer Metsu toont een document). Het is een balans, geen jaarrekening, want er staat helemaal geen toelichting bij. Wij willen weten wat er gebeurd is met de 150.000 euro aan die boekhouder, de aangekochte wagen die spoorloos blijkt te zijn, 40.000 euro aan mediamateriaal, eveneens verschwunden, niemand weet waar het is. Volgens ons is dat nog maar het topje van de ijsberg.

 

Onder druk van de Pano-reportage vroeg de minister nu toch een audit aan de Veiligheid van de Staat in verband met de buitenlandse inmenging. Hij durft dan plots vanochtend op Radio 1 zeggen: "Wat wij op Pano zagen, is geen verrassing. Dat wisten wij al lang." Ik vraag mij dan af waarom er recent nog 647.000 euro aan subsidies werd uitgekeerd aan die – ik citeer opnieuw uw minister Van Quickenborne – "ontransparante, onprofessionele vzw." Om de grootteorde te schetsen, de vzw die nu terecht in vraag gesteld wordt, krijgt meer dan twee keer zoveel subsidies als de 1.500 slachtoffers van terreur samen.

 

Mijnheer de premier, hoelang is uw regering reeds op de hoogte van die malversaties en de dubieuze figuren van de vzw? Zult u enkel aan de Veiligheid van de Staat een doorlichting vragen, of zult u er objectieve financiële waakhonden op loslaten? Wat de N-VA betreft, schort u die financiering meteen op.

 

04.03  Patrick Dewael (Open Vld): Mijnheer de premier, ik denk dat de bedoelingen van dit Parlement heel duidelijk werden gesteld na de rapportage van de parlementaire onderzoekscommissie nopens de aanslagen.

 

In verband met radicalisme en de Moslimexecutieve in het bijzonder, was het heel duidelijk de bedoeling om de concessie met de Saoedi's op te zeggen en om er effectief voor te zorgen dat de Moslimexecutieve zou worden overgemaakt aan een representatief staal van de brede moslimgemeenschap. Daar heeft de moslimgemeenschap ook recht op.

 

Voor degenen die nog eens willen grasduinen in wat verteld is geweest in de commissie namens de Saoedische gemeenschap op dat ogenblik: het was choquerend en confronterend, het stond helemaal haaks op de universele waarden die in onze Grondwet belichaamd worden.

 

Ik stel alleen vast, mijnheer de eerste minister, dat het een taaie tante is, een harde noot om te kraken. Ik stel vast dat de concessie met de Saoedi's inderdaad werd opgezegd, maar dat er op dit ogenblik vanuit andere gemeenschappen opnieuw financiering zou gebeuren en opnieuw ook inmenging in de inhoud van de religie. Er wordt een soort van religie verkondigd die – ik herhaal – haaks staan op onze Grondwet, bijvoorbeeld wat de scheiding tussen Kerk en Staat betreft en de gelijkheid van man en vrouw. Er wordt vaak een loopje genomen met het soort principes waar voor mij niet aan getornd mag worden.

 

De minister van Justitie heeft terecht een nieuwe audit gevraagd aan de Veiligheid van de Staat en ik zou u willen vragen om de schorsing van de erkenningsaanvraag te bestendigen tot er duidelijkheid over de uitkomst van de audit is. Het is immers de unanieme wil geweest van dit Parlement om te zeggen: "trop is teveel, genoeg is genoeg". We moeten ervoor zorgen dat de Moslimexecutieve inderdaad het bezit wordt van de brede moslimgemeenschap. Zij verdient dat.

 

04.04 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw Ponthier, u weet heel goed dat minister Van Quickenborne verhinderd is omdat hij in Luxemburg een Europese Raad bijwoont. Ik ga ervan uit dat het normaal is dat een minister van Justitie aanwezig is als hij met zijn collega's op Europees niveau beraadslaagt.

 

Als minister Van Quickenborne heeft gezegd dat het geen verrassing is, dan is dat omdat hij reeds een jaar lang heel intensief bezig is met dit dossier, een dossier dat bijzonder complex is en waarin de vooruitgang tot nog toe jammer genoeg onvoldoende is geweest. Minister Van Quickenborne heeft gezegd dat een Moslimexecutieve professionaliteit en representativiteit moet uitstralen en voldoende transparant moet zijn. Vandaag is dat absoluut onvoldoende het geval.

 

Zoals al aangehaald, volgt de minister dat van heel nabij op. De erkenningsprocedure voor de Grote Moskee in Brussel werd opgeschort en men heeft ook geëist dat personen die worden genoemd in rapporten van de inlichtingendiensten opstappen. Dat is intussen gebeurd. De minister van Justitie heeft alle moslims opgeroepen om mee werk te maken van vernieuwing en van een Moslimexecutieve die wel transparant en representatief is, zoals dat vandaag het geval is bij alle vertegenwoordigingen van de geloofsgemeenschappen in ons land.

 

De disfuncties zijn duidelijk. De analyse van de KUL zegt dat de imamopleiding, waarbij de KUL betrokken is, tot nu toe een mislukking is. De regering heeft dan ook beslist om de 250.000 euro die daarvoor was voorzien niet uit te keren. De minister van Justitie heeft op basis van de problemen die naar voren zijn gekomen bij de Moslimexecutieve twee keer, op 8 juli en op 4 oktober, de Moslimexecutieve in gebreke gesteld en actie ondernomen op basis van de disfuncties die hij op die momenten had gezien. Naar aanleiding van die tweede ingebrekestelling heeft hij de inlichtingendiensten gevraagd om de Moslimexecutieve bijkomend door te lichten en te zoeken naar bewijzen van dreiging, extremisme, spionage en inmenging. Op basis van wat u zegt, denk ik dat een financiële audit ook aangewezen zou zijn.

 

Laat het duidelijk zijn dat de regering in dit dossier niet over een nacht ijs gaat. In dit soort dossiers moeten we natuurlijk zorgen dat de vrijheid van godsdienst gerespecteerd wordt, dat de scheiding tussen Kerk en Staat, die belangrijk is in ons land, gerespecteerd wordt. Als een Moslimexecutieve werkt met overheidsgeld is het logisch dat er geen enkele twijfel mag zijn over de manier waarop die overheidsmiddelen gebruikt worden. Men verdient in ons land beter dan dat soort geknoei en gekonkel, maakt niet uit om wie het gaat. Dit soort zaken kan nooit aanvaard worden, bij welke geloofsgemeenschap of activiteit dan ook.

 

De regering betreurt het dat de Moslimexecutieve op die manier in het nieuws komt. Wij betreuren het dat de minister van Justitie de Moslimexecutieve tweemaal in gebreke heeft moeten stellen. Dit soort zaken zijn niet aanvaardbaar.

 

De boodschap aan de Moslimexecutieve is zeer duidelijk. Zorg ervoor dat het ditmaal wel goed georganiseerd wordt, zorg ervoor dat er mensen aangeduid worden die wel professioneel en representatief zijn ten opzichte van de moslimgemeenschap in België en die wel de nodige transparantie kunnen bieden. Dat respect voor de onafhankelijkheid van godsdienst is een belangrijk element in België. Er is een consensus over alle partijen heen betreffende het feit dat er een zekere financiering tegenover staat, maar dan moet dat wel op een transparante manier kunnen gebeuren.

 

04.05  Annick Ponthier (VB): Mijnheer de premier, een financiële audit en een grondige doorlichting allemaal goed en wel, maar ik vrees dat de zoveelste aankondiging niet meer zijn dan windowdressing. In realiteit verandert er weinig tot niets, ook niet na de vorige aankondigingen ter zake. Uw antwoord stelt dan ook niemand hier gerust, behalve misschien de moslimextremisten in België. Buiten die aankondigingen toont uw antwoord aan dat u nog altijd niet voldoende krachtdadig zal optreden tegen hun spreekbuis. Een brokkenpiloot die om de haverklap uit de bocht gaat, krijgt in dit land geen verzekering meer en verliest zijn rijbewijs. De Moslimexecutieve daarentegen mag een waanzinnig brokkenparcours afleggen zonder dat haar rijbewijs wordt ingetrokken. De overheden in dit land geven hen zelfs een Porsche in plaats van een Fiat. ( de microfoon wordt uitgeschakeld)

 

04.06  Koen Metsu (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, het weze duidelijk dat dit de zoveelste paniekreactie van de regering is naar aanleiding van een initiatief van de oppositie of van sterk speurwerk door Pano.

 

De bevolking vraagt zich heel terecht af waar de waakzaamheid is en waarmee de regering vandaag bezig is. Gelukkig gaf uw voorzitter van Open Vld op die vraag zelf al tweetend een antwoord. Een andere partijgenote van u stelde dat zij de politiek volledig niet meer volgt, waarop de voorzitter van Open Vld repliceert met de woorden: "Was er iets om te volgen? Kijk gewoon naar De Slimste Mens."

 

U wordt door uw eigen partij herleid tot een gebuisde beeldbuisregering: alles voor de schone schijn. De afspraak binnen de Vivaldimeerderheid blijkt wel te zijn: "Let's agree to disagree.", net op een moment waarop heel krachtdadig moet worden opgetreden en net wanneer wij gisteren in de krant lazen dat zes verkrachters in een opstel moeten schrijven dat zij het niet meer zullen doen. (Microfoon wordt uitgeschakeld.)

 

De voorzitster: Mijnheer Metsu, uw microfoon wordt uitgeschakeld. Uw spreektijd zit erop.

 

04.07  Patrick Dewael (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, ik zal proberen bij het thema te blijven. Dat zal mij misschien toelaten de spreektijd te respecteren.

 

Mijnheer de eerste minister, inzake de Grote Moskee moeten wij allen met een Kamerbrede meerderheid en unanimiteit in het Parlement vaststellen dat het erg moeilijk is om ter zake vooruitgang te boeken.

 

Wij hebben destijds middelen vrijgemaakt en aan de KUL gespendeerd, om een soort imamopleiding op te zetten. Dat is ook geen succes geweest.

 

Wij moeten dus blijven kloppen op dezelfde nagel. Ik noteer uit uw antwoord dat de middelen die ter beschikking waren, voorlopig helemaal worden opgeschort in afwachting van het resultaat van de audit. Indien bijkomende onderzoeken nodig zijn, voer ze uit. Het kan echter niet dat een radicale extreme geloofsovertuiging zich hier blijft nestelen, gefinancierd door buitenlands geld, en zich keert tegen onze universele waarden. Dat kan niet voor mij.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Vraag van Jasper Pillen aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De geopolitieke situatie in Europa" (55001946P)

05 Question de Jasper Pillen à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La situation géopolitique en Europe" (55001946P)

 

05.01  Jasper Pillen (Open Vld): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, de complottheorieën en het fake news in het dossier-Conings werden mee georganiseerd vanuit Rusland. De stafchef van Defensie, admiraal Hofman, was daar deze week zeer duidelijk over. Het is goed dat dat benoemd wordt en we moeten zeer goed beseffen dat dat geen alleenstaand feit is.

 

De Russische propaganda gebruikt desinformatie als een echt wapen. Alleen al in 2019 waren er 998, bijna 1000 dus, bewezen Russische desinformatiecampagnes tegen de Europese Unie en haar lidstaten. Onze democratische rechtstaat wordt ondermijnd met goed verpakte leugens en gecamoufleerde onzin. Wie dit ook doet, weet zeer goed dat dat vergif zich zeer snel in de hoofden van de burgers verspreidt.

 

Als onderdeel van een nationaal antwoord wordt nu vaart gezet achter de uitbouw van een cybercomponent bij Defensie. Dat is de juiste volgende stap en die moet zowel offensief als defensief zijn. Maar het antwoord, premier, moet ook Europees zijn. Gisteren kwam u samen met uw Europese collega's en u zei daar terecht dat we soms moeten gaan voor 'Europe First'. Dat betekent ook dat Europa de noodzakelijke capaciteiten moet ontwikkelen om weerbaarder te zijn.

 

Dat was ook de les na de covidpandemie, dat was de les na Afghanistan, maar ook na de cyberaanvallen op dit Parlement, op onze instellingen en op onze burgers. En nu is het opnieuw de les in het dossier-Conings. Premier, het is hoog tijd dat we zowel nationaal als Europees actie ondernemen.

 

Wat werd er gisteren tijdens de informele top besloten omtrent de positie van de EU in de wereld? Welke concrete stappen zullen op Europees niveau worden genomen? En kan op Belgisch niveau het proces naar een krachtige cybercapaciteit bij Defensie worden bespoedigd zodat ons land weerbaarder wordt?

 

05.02 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Pillen, de positie van Europa in de wereld werd besproken op de Europese top gisteren en eergisteren. Er was daar een goede reden voor, want de Europeanen zijn de voorbije maanden een aantal keren met de neus op de feiten gedrukt. Zo werd duidelijk dat men zonder partnerschappen in de wereld niet ver geraakt.

 

Wij, Europeanen, moeten in onze partnerschappen echter ook veel duidelijker zijn over waar het voor ons op staat. Ik ben ervan overtuigd dat in de wereld van vandaag de Verenigde Staten nog steeds overduidelijk onze belangrijkste partner blijft. Wij kunnen verschillen op bepaalde vlakken, maar de waarden waarvoor wij staan, hebben wij gemeenschappelijk, daarover bestaat geen enkele twijfel. Met andere partners is dat overduidelijk veel minder het geval.

 

Natuurlijk gebeurt het af en toe dat de Verenigde Staten niet-gelijklopende belangen heeft. En dan moet zeer duidelijk zijn dat wij onze belangen, de Europese belangen, vooropstellen en dat wij de mogelijkheid moeten hebben om die belangen autonoom te kunnen verdedigen. Het is overduidelijk, vandaag is dat te weinig het geval. Europa is het grootste handelsblok ter wereld, de grootste investeerder in zoveel domeinen, maar wij ageren veel te weinig ten opzichte van de invloed die wij eigenlijk zouden kunnen hebben.

 

Het thema cyber is ook zeer duidelijk besproken op de NAVO-top. Minister van Defensie Dedonder was daar zeer duidelijk. De plannen om een echte cybercomponent te gaan uitbouwen, zijn reeds in actie gebracht. Dat betreft natuurlijk een plan dat men niet zomaar in een paar maanden tijd in de praktijk kan brengen, maar de budgetten die daar tegenover staan, worden voorbereid. Intussen is ADIV zich zeer sterk aan het uitbouwen in het domein van cyber. Wij zien ook dat de projecten op het vlak van innovatie en onderzoek versterkt worden, samen met de private sector, om die capaciteit te kunnen uitbouwen. (…)

 

05.03  Jasper Pillen (Open Vld): Mijnheer de eerste minister, ik dank u voor het antwoord. Europa moet in staat zijn om tegen dergelijke aanvallen op onze waarden en de inmenging in onze democratie autonoom, assertief en direct te antwoorden, zowel defensief als offensief. Alleen zo kan men op het internationale toneel zijn stem laten horen en een rol van betekenis spelen.

 

Het gaat echter verder dan het geopolitieke in dit verhaal. Het gaat hier ook over onze waarden, over de bescherming van onze democratie en onze rechtstaat. Er zijn nationale en Europese oplossingen nodig, mijnheer de eerste minister. Ik heb er alle vertrouwen in. Uit uw antwoord blijkt ook heel duidelijk dat dit zeer hoog op de nationale en de Europese agenda zal blijven staan.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Het nieuws dat de telewerkvergoeding door amper 6 % van de bedrijven toegekend wordt" (55001934P)

06 Question de Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'annonce qu'à peine 6 % des entreprises accordent une indemnité de télétravail" (55001934P)

 

06.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, op de terrassen en in de winkels lijkt corona ver weg en dat is positief. Op kantoor is het echter anders, omdat er nog steeds minder volk op de werkvloer is. Telewerk wordt gestimuleerd en soms zelfs verplicht. Werknemers hebben aangetoond dat zij thuis even productief zijn als op kantoor. Dat is goed, want werknemers kunnen zo meer controle krijgen over hun leven. In maart heb ik al gezegd dat telewerk bevrijdend kan werken.

 

Werkgevers zouden daar echter wel iets voor moeten teruggeven. Net dat is vandaag het probleem. We zien dat slechts zes op de honderd werknemers een telewerkvergoeding krijgen.

 

Vanmorgen was ik bij de actie van AG Insurance. De vakbonden hadden een duidelijke oproep, namelijk laat telewerk geen extra mentale druk betekenen. Telewerk moet nu eens deftig collectief geregeld worden en men mag onze mensen vooral de rekening niet laten betalen. Die rekening is een probleem, want telewerk betekent het huis meer verwarmen in de winter en we weten wat dat deze winter zal betekenen. Telewerk betekent ook de werkuren zelf afbakenen, maar we weten allen hoe lastig dat kan zijn. Telewerk betekent tevens dat men thuis zijn eigen bureau inricht, maar we weten allemaal dat dit niet in ieder huis evident is.

 

De bedrijven genieten van de voordelen maar de werknemers willen graag ook een stuk van die voordelen terugzien. Mijn resolutie voorziet een telewerkvergoeding en het recht op onbereikbaarheid. Ze heeft bovendien aandacht voor mentaal welzijn en de mentale druk die telewerk met zich kan meebrengen.

 

Mijnheer de minister, kunt u mij garanderen dat u de druk opvoert (…) (microfoon uitgeschakeld)

 

06.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw de voorzitter, ik heb ook gelezen dat slechts 5,6 % van de werknemers een telewerkvergoeding ontvangt. De studie van Securex toont aan dat het cijfer nog steeds zeer laag ligt, maar toch aanzienlijk stijgt. In 2020 ging het om slechts 1,65 %.

 

Zoals u weet is het kader voor het telewerk in de eerste plaats een bevoegdheid van de sociale partners. Dit wordt immers voornamelijk geregeld door de cao 85, waarvan hoofdstuk 8 de kwestie van het materieel voor de werknemers en de vergoeding van de kosten door de werkgevers regelt.

 

Tijdens de coronacrisis werd via cao 149 ook een maatregel omtrent de kosten voorzien. Het is duidelijk dat de coronacrisis en het verplichte telewerk onze gewoonten ingrijpend hebben veranderd. Ik ben ervan overtuigd dat een herziening van het bestaande kader voor telewerk noodzakelijk is. Daarom heb ik de sociale partners gevraagd hier een prioriteit van te maken. Ik hoop dat er snel een akkoord wordt bereikt.

 

U weet ook dat er op dit moment sectorale onderhandelingen aan de gang zijn. Dat is vanzelfsprekend een goede gelegenheid voor de sociale partners om de kwestie van de telewerkvergoedingen te regelen. Ik twijfel er niet aan dat er zowel binnen de sectoren als binnen de bedrijven veel akkoorden zullen worden gesloten. Persoonlijk vind ik de vergoeding van de kosten die de werknemer maakt in het kader van telewerk een zeer belangrijk aandachtspunt voor de sociale partners, zeker gezien de stijging van de energiekosten.

 

La présidente: Monsieur le ministre, votre temps de parole est écoulé.

 

06.03  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord, maar de druk ligt al anderhalf jaar volledig bij de werknemers. In het begin was het improviseren, dat begreep iedereen. Nu blijven zij zich inzetten, maar betalen zij nog steeds de rekening. De werkgevers plukken de vruchten maar geven daarvoor niets in ruil. Dat kan geen duurzame oplossing zijn.

 

Ik hoop samen met u dat de sociale partners het telewerk beter zullen regelen dan nu het geval is. Nu blijft het immers improvisatie. Ik hoop dat er eindelijk een oplossing komt, zeker gelet op de stijgende energiefactuur voor de komende winter.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Vraag van Björn Anseeuw aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De broodnodige arbeidsmarkthervormingen" (55001942P)

07 Question de Björn Anseeuw à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "Les réformes indispensables du marché de l'emploi" (55001942P)

 

07.01  Björn Anseeuw (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, er wordt vandaag heel hard gewerkt, zeker in Vlaanderen. Iedereen die wil werken, is vandaag eigenlijk aan de slag, maar zij die met hun inspanningen onze samenleving dragen, zijn met veel te weinig. Of het nu in de zorg, de horeca, de retail of het transport is, overal zijn er handen te kort, met alle gevolgen van dien, want men moet verloven gaan intrekken van medewerkers en kansen om meer welvaart te creëren en op te bouwen, worden gemist. De mensen die vandaag aan de slag zijn, ondanks onze rigide arbeidsmarktwetgeving, zijn harder aan het werk dan ooit, met meer flexibiliteit dan ooit.

 

Tegelijk zijn er honderdduizenden mensen in ons land die wel kunnen, maar niet willen werken. Waarom zouden zij ook werken, met een regering die het voorbije jaar al drie verhogingen van de werkloosheidsuitkering heeft goedgekeurd, waardoor het verschil tussen werken en niet werken steeds kleiner wordt? Daar komt nog eens bij dat de regering de werkende, ondernemende en sparende Vlamingen steeds meer opzadelt met nieuwe belastingen. Zoeken naar maatregelen die de werkzaamheidsgraad in het land verhogen tot 80 % is met deze regering als zoeken naar een naald in een hooiberg. Erger nog, wanneer er dan eens iets uitlekt uit de begrotingsbesprekingen die nu aan de gang zijn op federaal niveau, dan zijn dat uitsluitend onzalige PS-ideeën die werken steeds minder aantrekkelijk maken, onzalige PS-ideeën die uiteindelijk de welvaart en het welzijn zullen vernietigen.

 

Wat zult u doen voor de mensen die vandaag dubbele shifts draaien omdat zij geen collega's vinden en voor de ondernemers die vandaag investeringen moeten uitstellen omdat zij geen personeel vinden? Wat zult u doen om hen eindelijk te helpen? Wat zult u doen om werken in dit land eindelijk opnieuw aantrekkelijker te maken, terwijl u het voorbije jaar een jaar aan een stuk net het tegenovergestelde hebt gedaan?

 

07.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw de voorzitster, mijnheer Anseeuw, zoals u weet bevat het regeerakkoord heel wat maatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Als minister van Werk ben ik ervan overtuigd dat hervormingen nodig zijn. De coronacrisis toont aan dat de manier van werken veranderd is. Werknemers hebben nieuwe aspiraties en werkgevers willen veranderingen. Het is een evolutie die al eerder is ingezet, maar corona heeft deze zaken in een stroomversnelling gebracht.

 

Zoals ik al eerder zei, neemt het probleem van de knelpuntberoepen steeds verder toe. Er moet dus krachtdadig worden opgetreden. Ik heb daarom meer dan 30 voorstellen aan de regering gedaan. We werken aan een ambitieus en evenwichtig plan. Zoals u weet zijn de besprekingen nog aan de gang. Veel van deze maatregelen houden verband met de problematiek van de knelpuntberoepen. U kent het cijfer. Er zijn momenteel meer dan 140.000 openstaande vacatures. Ook kampen sommige sectoren met een nijpend tekort aan arbeidskrachten.

 

Samen met de ministers van de regio's wil ik alles in het werk stellen om werknemers aan te moedigen om een opleiding voor een knelpuntberoep te volgen en hen te stimuleren om hun loopbaan daarop af te stemmen. We moeten ook jongeren naar deze jobs toeleiden en de oorzaken van de tekorten aanpakken.

 

Ik ben ervan overtuigd dat de tekorten verschillende oorzaken hebben. Het zou verkeerd zijn te denken dat de tekorten alleen de schuld van de werknemers zijn. Sommige jobs zijn fysiek of mentaal zeer zwaar. Voor andere jobs is het loon te laag. Al deze kwesties moeten zonder taboes worden aangepakt. Ik werk hier samen met mijn federale en regionale collega's verder aan. (…)

 

De voorzitster: mijnheer de minister, uw microfoon wordt uitgeschakeld. Let op uw spreektijd.

 

07.03  Björn Anseeuw (N-VA): Mijnheer de minister, de N-VA staat aan de kant van de mensen die willen werken, die vandaag dubbele shiften draaien omdat ze geen collega's vinden, de mensen die willen ondernemen om nieuwe jobs en welvaart te creëren in dit land. Aan wiens kant staat u? Aan wiens kant staat de regering-De Croo?

 

Ik vroeg wat u zou doen. U hebt geen enkele concrete maatregel genoemd. Dan is het ontzettend duidelijk dat deze regering de regering van de krekel is, en niet van de mier. Deze regering staat niet aan de kant van de mensen die in dit land willen werken en ondernemen. Deze regering kiest niet de kant van de mensen die dubbele shiften moeten draaien omdat ze geen collega's vinden. Deze regering hervormt de arbeidsmarkt niet waar dat dringend nodig. Deze regering laat de mensen gewoon koudweg in de steek.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- Joris Vandenbroucke aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De Pandora Papers" (55001929P)

- Sophie Rohonyi aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het nieuwe financiële schandaal van de Pandora Papers" (55001930P)

- Marco Van Hees aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De Pandora Papers" (55001931P)

- Cécile Cornet aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De Pandora Papers" (55001935P)

- Vincent Scourneau aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De Pandora Papers" (55001941P)

- Khalil Aouasti aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De Pandora Papers" (55001947P)

- Dieter Vanbesien aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De Pandora Papers" (55001950P)

08 Questions jointes de

- Joris Vandenbroucke à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Les Pandora Papers" (55001929P)

- Sophie Rohonyi à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le nouveau scandale financier des Pandora Papers" (55001930P)

- Marco Van Hees à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Les Pandora Papers" (55001931P)

- Cécile Cornet à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Les Pandora Papers" (55001935P)

- Vincent Scourneau à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Les Pandora Papers" (55001941P)

- Khalil Aouasti à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Les Pandora Papers" (55001947P)

- Dieter Vanbesien à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Les Pandora Papers" (55001950P)

 

08.01  Joris Vandenbroucke (Vooruit): Pour vivre heureux, vivons cachés. Laat ons om gelukkig te leven verborgen leven. Dat is een devies dat nogal wat vermogende en adellijke families in dit land hoog in het vaandel dragen. Sinds de publicaties van de Pandora Papers weten we wat dat concreet betekent voor een aantal onder hen, namelijk geld wegsluizen naar belastingparadijzen via constructies die verborgen moeten blijven. Hun eerlijke deel doen is voor sommige mensen veel te veel.

 

Mijnheer de minister, u heeft terecht meteen gereageerd met de uitspraak dat offshoreconstructies om belastingen te ontduiken fraude zijn. Daar valt niet over te discussiëren, zei u. Meer nog, voor de Vooruitfractie zijn die constructies niet alleen illegaal, ze zijn ook immoreel. Wie zijn geld parkeert in belastingparadijzen weet heel goed waar hij mee bezig is, daar moet niet aan getwijfeld worden.

 

Onderschat ook niet hoe dit overkomt bij de mensen die netjes hun bijdragen betalen en die keer op keer zien dat anderen daaraan proberen te ontsnappen. We hebben de Swiss Leaks gezien, de Lux Leaks, de Panama Papers, noem maar op. U heeft de reacties ook zien evolueren, van boos naar gefrustreerd naar moedeloos. Moedeloos, omdat sommigen eraan twijfelen of we dit wel echt willen aanpakken. Collega's, onze geloofwaardigheid staat op het spel.

 

Mijnheer de eerste minister, ik weet wel dat er goede maatregelen genomen zijn. We staan niet machteloos. Naar aanleiding van de Pandora Papers moeten we dan ook opnieuw stappen zetten naar een eerlijke fiscaliteit, en u krijgt daarvoor de volle steun van de Vooruitfractie.

 

Welke initiatieven mogen wij van u verwachten om de strijd tegen de internationale fiscale fraude verder op te voeren?

 

08.02  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, monsieur le ministre, on sait à quel point le budget que vous êtes en train de finaliser au niveau du gouvernement devra répondre à des besoins qui sont urgents: revaloriser les métiers de la santé, soutenir les secteurs qui ont été très durement impactés par cette crise, reconstruire les zones qui ont été sinistrées par les inondations ou encore soutenir les ménages qui font aujourd'hui face à l'explosion des prix de l'énergie. C'est donc dans ce contexte que la presse a révélé les Pandora Papers, un nouveau scandale financier qui permet de souligner, une nouvelle fois, que l'évasion fiscale représente chaque année dans notre pays un manque à gagner pour l'État de près de 30 milliards d'euros, soit presque l'équivalent de notre dette publique.

 

C'est un scandale qui méritait, pour mon parti DéFi, l'institution d'une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi? Certainement pas pour refaire le travail qui a déjà été réalisé par les précédentes commissions d'enquête mais bien pour analyser le volet belge des Pandora Papers et ainsi vérifier si ce qui est ou qui sera à l'avenir mis en place est véritablement suffisant aujourd'hui pour lutter efficacement contre la grande fraude fiscale.

 

Hier, en commission des Finances, cette proposition a été rejetée par les partis de la Vivaldi mais aussi par la N-VA, ce qui alimente toujours plus, auprès de la population, le sentiment que le politique parle mais n'agit pas, voire qu'il se protège car on sait que ce scandale concerne toute une série de personnalités politiques.

 

Monsieur le ministre, le nouveau budget du gouvernement prévoira-t-il une augmentation significative des moyens alloués à la justice et à la police pour lutter efficacement contre la grande fraude fiscale? Allez-vous intensifier leur formation et mettre en place un parquet financier, comme c'est le cas en France? Où en êtes-vous dans l'élaboration de votre grand plan contre la fraude fiscale? Ce plan contiendra-t-il des mesures de lutte contre l'évasion fiscale?

 

08.03  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, les Pandora Papers Leaks, c'est le scandale de trop! Après tous les leaks et les papers que nous avons déjà connus, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Cela démontre l'échec de la lutte contre les paradis fiscaux, des beaux discours de l'OCDE, de ceux de l'Union européenne et de notre gouvernement. Du vent! Du vent, monsieur le ministre!

 

Je ne vous demanderai pas de faire de grandes déclarations dans cette Assemblée. Au travers de deux questions précises, je vous demanderai d'apporter des réponses précises.

 

Ma première question concerne la liste belge des paradis fiscaux. Des sept qui sont centraux dans les Pandora Papers, il y en a deux qui se trouvent sur la liste belge et cinq qui n'y sont pas: Belize, Panama, Seychelles, Hong Kong et Chypre. Comptez-vous ajouter ces cinq pays à la liste belge des paradis fiscaux, et ce, non pas dans deux ans voire, dans cinq ans, mais tout de suite par le biais d'un arrêté royal, que vous pouvez prendre immédiatement?

 

Ma seconde question concerne la liste européenne des paradis fiscaux. Lundi, les Pandora Papers sortent dans la presse mondiale. Mardi, vous vous êtes réunis avec vos collègues européens, ministres des Finances. Que décidez-vous? D'ajouter de nouveaux pays à la liste des paradis fiscaux? Non! D'en retirer trois! Trois dont un qui est directement impliqué: les Seychelles que je viens de vous demander d'ajouter à la liste belge.

 

Monsieur le ministre, c'est incompréhensible et des explications sont attendues. Quelle a donc été votre attitude, lors de ce Conseil européen des ministres des Finances? Quelle position avez-vous soutenue? Étiez-vous d'accord avec les autres ministres pour retirer ces paradis fiscaux de la liste européenne, dont l'un où l'on paie zéro impôt (l'île d'Anguilla) et les Seychelles directement impliquées dans les Pandora Papers?

 

08.04  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je suis écœurée. Comme chacune et chacun des citoyens qui payent leurs impôts en Belgique, je suis indignée; indignée mais décidée! Car aujourd'hui, c'est le moment de l'action!

 

Onze mille milliards de dollars sont planqués dans des paradis fiscaux; 1 217 Belges et résidents sont concernés; la Belgique est impliquée. Des paradis fiscaux, des coquilles vides, des trusts, un labyrinthe juridique qu'ils ont construit avec trois, cinq sociétés écrans, des révélations sur des faux en écriture… Les inciviques sont toujours très créatifs quand il s'agit de planquer leur argent aux yeux du fisc dans les paradis fiscaux.

 

Qu'on ne me dise pas que ces constructions sont légales!

 

Plusieurs commissions dans ce Parlement se sont déjà penchées sur la fraude fiscale: 108 recommandations en 2009, 132 recommandations en 2017 par la Commission spéciale Panama Papers. Mais beaucoup n'ont pas été mises en œuvre par les précédents gouvernements. Nous avons notre to-do list!

 

Aujourd'hui, c'est le moment de l'action!

 

Mettons en œuvre ces recommandations. Listons celles qui n'ont pas été implémentées. C'est ce que j'ai proposé hier en commission! La Vivaldi, c'est la majorité qui fait avancer la lutte contre la fraude fiscale. Avec le groupe Ecolo-Groen, nous avons toujours été très actifs dans ce dossier. Aujourd'hui, nous faisons partie de cette majorité et nous disons toujours la même chose: sur le volet fraude, il faut mieux poursuivre et mieux punir et sur le volet évasion, il faut rendre illégal ce qui est aujourd'hui immoral.

 

Dans l'immédiat, il faut des moyens, monsieur le ministre. Il faut renforcer les parquets, l'Inspection spéciale des impôts et la police judiciaire fédérale.

 

Allez-vous intégrer ces éléments à votre plan d'action de lutte contre la fraude?

 

08.05  Vincent Scourneau (MR): Monsieur le ministre, chers collègues, un nouveau leaks suscite beaucoup d'émotion à juste titre dans la population et évidemment beaucoup de gesticulations au Parlement, avec parfois des théâtralisations qui signifient des moments forts, notamment pour Ecolo mais je pense aussi aux collègues du PTB et à tout ce surjeu qu'il convient quand même de nuancer.

 

Mesdames et messieurs, regardez les leaks précédents! Combien de personnes ont-elles été citées et pourtant pas qualifiées de fraudeurs? Combien ont rapporté les leaks précédents? Un seul leaks a véritablement constitué une recette significative pour le budget de l'État, c'est le Swiss Leaks. Le reste, c'est beaucoup de gesticulations. Pourtant nous avons travaillé. Dieu sait si le gouvernement Michel a pris des bases qui aujourd'hui sont solides et qui permettent d'avancer en matière de fraude fiscale qu'il faut évidemment condamner car elle est condamnable mais l'évasion, ce n'est pas nécessairement une fraude fiscale.

 

Monsieur Van Hees, adressez-vous à ces dizaines de milliers de Belges qui ont un compte à l'étranger pour payer leurs résidences secondaires (l'eau le gaz, l'électricité). Sont-ils des fraudeurs? Pas du tout, évidemment! Lorsqu'ils ont déclaré leurs comptes, lorsqu'ils sont en règle avec la BNB, bien sûr que non! Ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain, s'il vous plaît! Rappelez-vous qui a mis sur pied la taxe Caïman! Vous voulez augmenter le taux, vous voulez le revoir? Nous ne sommes opposés à rien. Le MR n'a pas de tabou sur le sujet. Il faut combattre la fraude mais tout le monde n'est pas nécessairement un fraudeur lorsqu'il a un compte à l'étranger.

 

Au-delà de cela, il y a la taxe Caïman, il y a l'échange d'informations, il y a la prolongation des délais qui ont permis au fisc de pouvoir aller au-delà de ce qui était permis avant en matière répressive. Monsieur le ministre, avez-vous l'intention d'accélérer la mise sur pied des recommandations (…)?

 

08.06  Khalil Aouasti (PS): Monsieur le ministre, chers collègues, Panama Papers, Offshore Leaks, Lux Leaks, Swiss Leaks, Dubaï Papers, et maintenant Pandora Papers, quand cela va-t-il s'arrêter? C'est la question que tout le monde se pose. Grâce au travail colossal et aux révélations du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ), ce sont 11,9 millions de documents et, en Belgique, 1 217 Belges identifiés comme étant liés à une société offshore. C'est bien plus encore qu'avec les Panama Papers. L'indignation est grande, la colère immense, face à cette répétition de scandales.

 

Mais s'il est un sentiment à la hauteur de notre indignation, c'est notre détermination. Nous avons face à nous des personnes qui bénéficient de nos services publics, de nos infrastructures, de nos soins de santé, du produit de notre enseignement, de la bonne formation de nos travailleurs, et qui préfèrent, par égoïsme, financer des intermédiaires pour planquer des fortunes à l'étranger et échapper à cet impôt qui nous permet collectivement d'assurer une juste redistribution et l'efficience de nos mécanismes de solidarité, dont la nécessité n'est plus à démontrer.

 

Monsieur le ministre, des économies irréfléchies ont été commises par le gouvernement précédent et ont mis en péril l'action de départements comme la Justice. La lutte contre la fraude est au cœur du programme de ce gouvernement et il convient désormais d'engranger des résultats en la matière. Il faut répondre aux appels à l'aide des acteurs de terrain, tant à ceux de la Justice, qu'à ceux de la police et à ceux de l'ISI. Il faut des moyens  humains et techniques en suffisance, notamment dans les parquets. Il faut poursuivre et sanctionner les quelques intermédiaires fiscaux permettant cette évasion fiscale. Il faut mettre en oeuvre les recommandations des commissions spéciales d'enquête précédentes. Il faut une transparence fiscale totale.

 

Monsieur le ministre, comme vous l'avez dit, l'évasion fiscale par le biais de constructions offshore, c'est sans aucun doute de la fraude. Je ne peux qu'être d'accord avec vous. Mais alors, comment mettre en oeuvre cette déclaration? Quand allons-nous en débattre et renforcer votre plan de lutte? Quand allons-nous renforcer les équipes d'enquête qui mêlent à la fois parquets, police et ISI?

 

08.07  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, hier staan wij weer. !k herinner mij dat ik hier enkele maanden geleden stond te roepen: we want our money back! Het is nauwelijks enkele maanden later, en hier staan wij opnieuw. Opnieuw heeft een aantal journalisten documenten in handen gekregen over dubieuze advocatenkantoren die gevestigd zijn op dubieuze locaties en die daar dubieuze bedrijfsconstructies oprichten voor hun klanten, klanten die nog nooit op die dubieuze locaties geweest zijn.

 

Onder die klanten zijn er meer dan 1.200 landgenoten. Wat doen die mensen? Die sluizen hun centen en hun aandelen door naar die dubieuze bedrijven aldaar, omdat zij daar geen belastingen moeten betalen en hier wel. Dat is opnieuw een mooi voorbeeld van mensen die, ook al zijn ze gezegend met zeer sterke schouders, weigeren bij te dragen aan de organisatie van onze samenleving.

 

Wat moeten wij daar nu aan doen? Moeten wij hoorzittingen organiseren? Moeten wij commissies oprichten om te luisteren naar iedereen die hierover iets weet? Mijnheer de minister, dat hebben wij al gedaan, dat hebben wij al verschillende keren gedaan.

 

Er bestaat een groot rapport, uit 2017, met vele aanbevelingen naar aanleiding van de Panama Papers. Er bestaat een ander groot rapport, uit 2009, met vele aanbevelingen naar aanleiding van de grote fraudedossiers van toen. En wat merken wij na al die jaren? Veel van die aanbevelingen werden nog altijd niet uitgevoerd, na al die jaren.

 

Mijn vraag is dan ook eenvoudig, mijnheer de minister. Wat zult u doen om de bestaande aanbevelingen zo snel mogelijk uit te voeren, zodat ik hier over zes maanden niet opnieuw moet komen staan naar aanleiding van een volgend paperleaksschandaal?

 

De voorzitster: Er waren 7 vragen. Ik stel voor dat u uw antwoord beperkt tot 7 minuten, mijnheer de minister.

 

08.08 Minister Vincent Van Peteghem: Wij kunnen inderdaad blijven zeggen dat offshoreconstructies en belastingparadijzen een legale basis kunnen hebben en om puur economische redenen gebruikt kunnen worden, maar de feiten die een internationale groep van onderzoeksjournalisten vandaag aan het licht heeft gebracht, drukken ons opnieuw met de neus op de feiten. Belastingontduiking via offshoreconstructies en agressieve grensoverschrijdende fiscale planning blijft ook na de Panama Papers een ernstig probleem. Dat kunnen wij niet aanvaarden en wij moeten dat dan ook aanpakken.

 

Ben ik als minister van Financiën verrast? Helaas niet. Mijn administratie voert dagelijks de strijd tegen dergelijke fraude. Net omdat wij ons ervan bewust zijn dat dergelijke constructies nog steeds gebruikt worden, zetten wij hard in op transparantie en controle.

 

Ons land heeft sinds de onthullingen in de Panama Papers dan ook niet stilgezeten. Ik som niet-limitatief een vijftal elementen op. Ten eerste, de kaaimantaks voorziet in een aangifteplicht van juridische constructies en een transparante taxatie van de inkomsten in de personenbelasting. Momenteel volgen bijna 3.000 dossiers die reglementering.

 

Deuxièmement, avec la commission spéciale sur les Panama Papers, ce Parlement a aussi réalisé un travail important et formulé des recommandations. Mon administration en a assuré le traitement prioritaire et le suivi maximal pour ce qui concerne la partie fiscale.

 

Ten derde lanceerden we dit jaar ook ons eerste actieplan tegen fraude, waarin we overleg en samenwerking tussen de fiscus, de politie en het parket mogelijk maken. De in te zetten middelen moet in die context ook kunnen worden uitgebreid.

 

Het actieplan bevat trouwens ook een project rond belastingsparadijzen. Er werd een werkgroep opgericht die zich specifiek zal toeleggen op belastingparadijzen. Die zal op korte termijn maatregelen uitwerken. Het is logisch dat alle onthullingen die nu in het kader van de Pandora Papers worden gedaan, erin zullen worden meegenomen.

 

Trouwens, op het terrein heeft mijn administratie binnen haar onderzoeksmogelijkheden de dossiers van de Panama Papers onderzocht. Ze onderzocht 269 dossiers met een verhoging van de belastbare basis van 26 miljoen euro. Een van de uitdagingen zijn uiteraard de zogenaamde verjaarde kapitalen, namelijk inkomsten die buiten de zevenjarige onderzoeksperiode van de administratie vallen, waarvoor het parket uiteraard wel nog altijd onderzoeksbevoegdheid heeft. Het is dan ook van belang dat we de juridische opvolging en vervolging niet onderschatten.

 

Quatrièmement, nous avons encore récemment renforcé le fonctionnement du registre UBO, registre dans lequel les bénéficiaires effectifs des entités juridiques, y compris les trusts, doivent être déclarés. Dans le cadre des révélations sur les Pandora Papers, je vais faire procéder à une analyse afin de voir si ce registre peut être optimisé.

 

Cinquièmement, les sociétés qui effectuent des paiements dans des paradis fiscaux doivent les déclarer à mon administration. Depuis le mois de janvier de cette année, la liste des pays pour lesquels cette déclaration doit être faite a été étendue par le biais de la liste européenne des pays non coopératifs afin d'avoir un champ d'application aussi large que possible.

 

Die landenlijst moet aangepast worden. Mijn administratie zal de lijst van het Mondiaal Forum van de OESO dan ook actualiseren, uiteraard op basis van de wettelijk bepaalde parameters.

 

De omzendbrief daarover zal op korte termijn gepubliceerd worden. Hierdoor zullen bijvoorbeeld betalingen aan de Seychellen nog steeds aangegeven moeten worden. Ik wil u er toch op wijzen dat de beslissing van de Europese ministers van Financiën gaat over de verwijzing van drie landen van de zwarte lijst van niet-coöperatieve landen, de landen die niet mee willen werken, naar de grijze lijst, omdat die drie landen zelf beslisten om een aantal stappen te zetten om toch mee te werken. Zij beloven beterschap en daarom komen ze op de grijze lijst. Dat is een belangrijke nuance in wat vandaag al gezegd is.

 

Collega's, ondanks die niet-limitatieve lijst die ik heb opgesomd, is ons werk nog lang niet af. Fraude ondergraaft het draagvlak voor het fiscale stelsel en creëert oneerlijke concurrentie. Het maakt veel mensen terecht boos en verontwaardigd. Net daarom is de bestrijding van de sociale en fiscale fraude zo belangrijk voor de regering.

 

Je continuerai à travailler avec mes collègues au sein du comité ministériel pour la lutte contre la fraude et au niveau international pour rendre cette lutte efficace et mettre fin à la concurrence déloyale. L'échange transparent d'informations et de données est essentiel à cet égard, les Pandora Papers le démontrent une fois de plus noir sur blanc.

 

C'est pourquoi je soutiens la lutte au niveau international contre les pays qui ne respectent pas la norme internationale en matière d'échanges de données. Je me réjouis également du fait que la Commission européenne ait confirmé qu'elle présenterait une nouvelle proposition d'ici la fin de l'année pour lutter contre les bénéfices réalisés derrière des sociétés écrans ou des sociétés fantômes.

 

Enfin, je soutiens pleinement la demande de la commission des Finances de discuter des résultats de la commission Panama avec le ministre de la Justice et de les mettre en parallèle avec toute nouvelle information et tout nouvel enseignement résultant des Pandora Papers.

 

Collega's, de strijd tegen fiscale fraude is een strijd van onze samenleving tegen fraudeurs, een strijd die we dan ook samen zullen moeten aangaan. U kunt op dat vlak voor 100 % op mijn inzet (…)

 

08.09  Joris Vandenbroucke (Vooruit): Ik wil mij eerst richten tot collega Scourneau. Zullenn wij nu werkelijk aan de gezinnen en bedrijven in ons land die hier netjes hun belastingen betalen, uitleggen dat al die constructies in belastingparadijzen normaal zijn? Of zullen wij het geld halen daar waar het, niet toevallig verborgen en onterecht zit? Wij hebben met de regering toch afgesproken dat we de strijd tegen internationale fraude zouden opvoeren?

 

Mijnheer de minister, bedankt voor uw antwoord. Ik ben heel blij met de maatregelen die u vandaag hebt aangekondigd. Ik ben er ten zeerste over verheugd dat u nog eens voor het gehele Parlement hebt bevestigd dat er maar één woord bestaat voor offshoreconstructies die dienen om belasting te ontduiken, en dat is fraude. De valsspelers moeten eruit. Dat zijn we aan onszelf verplicht en vooral ook aan alle mensen en bedrijven die hier wel netjes hun bijdragen betalen.

 

08.10  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, j'entends votre volonté de traquer les montages financiers qui servent à éluder l'impôt en Belgique. Cependant, je ne suis toujours pas rassurée et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous nous annoncez de futurs plans, alors qu'à côté, il y a les actes passés. Quels sont-ils? Tout d'abord, votre gouvernement a supprimé le poste de secrétaire d'État en charge de la Lutte contre la fraude fiscale.

 

Ensuite, ce mardi, votre représentant a fait en sorte de retirer les Seychelles de la liste noire des paradis fiscaux, alors que nous savons très bien que ce pays est concerné par les Pandora Papers. C'est extrêmement choquant, monsieur le ministre!

 

Par ailleurs, je réagirai aux propos de mon collègue du MR qui nous explique que choisir la voie la moins imposée n'est pas illégale. C'est vrai! Sauf qu'en tant que membre du pouvoir exécutif, tout comme législatif, nous avons la possibilité de dire, à un moment donné, qu'un système est à ce point immoral qu'il doit devenir illégal parce qu'il se fait au détriment de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos services publics et donc de l'ensemble de nos concitoyens.

 

08.11  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, je n'en reviens pas de votre réponse! Concernant la liste  européenne des paradis fiscaux de laquelle trois pays ont été retirés, vous dites: "Ah! Mais ce n'est pas nous! C'est la liste grise! C'est le Forum mondial qui décide. On n'a rien à dire là-dessus. Ils sont passés de la liste noire à la liste grise."

 

Mais quels pays avez-vous retirés de cette liste européenne des paradis fiscaux? Anguilla! Là, c'est zéro euro d'impôt. C'est un pays qui n'applique pas l'impôt et vous nous dites qu'il est retiré de la liste noire, prétextant que ce n'est pas vraiment un paradis fiscal.

 

Les Seychelles, c'est le pays n° 2 utilisé par les fraudeurs belges des Pandora Papers! Le lundi, vous recevez les informations relatives aux Pandora Papers, le mardi vous le retirez de la liste européenne des paradis fiscaux!

 

Monsieur le ministre, comment cela est-il possible? Expliquez-moi? Comment cela se fait-il qu'il n'y a que quatre agents dans votre ministère qui s'occupent des paradis fiscaux? Quatre agents! Cela est-il normal, monsieur le ministre? Non, ce n'est pas normal!

 

08.12  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, en préambule, je voudrais dire qu'agir, ce n'est pas gesticuler mais exactement l'inverse. Mais, pour cela, il faudrait le vouloir!

 

J'entends, monsieur le ministre, vos réponses. Vous vous montrez très volontariste, et je vous en félicite. Le travail sur les recommandations, tant de la part du gouvernement que du Parlement, devra se montrer vraiment à la hauteur. Il faut lutter de toutes nos forces contre ceux qui fraudent, ceux qui sapent l'État.

 

Au moment de construire le budget, il n'y a pas assez d'argent et cette situation est parfaitement insupportable. On sait où est caché l'argent de ceux qui ne veulent pas jouer le jeu. Soyez ambitieux, monsieur le ministre, sur ce dossier! Chacun doit contribuer à sa mesure parce que nous avons tous à gagner dans la solidarité, dans la justice sociale et donc dans la justice fiscale.

 

Pour vous y encourager, monsieur le ministre, comme j'ai beaucoup de demandes, j'ai aussi un petit cadeau pour vous. C'est un masque du Réseau pour la Justice Fiscale (…)

 

La présidente: Madame Cornet, votre temps de parole est écoulé. Vos propos ne sont pas audibles et ne seront donc pas retranscrits.

 

08.13  Vincent Scourneau (MR): Monsieur le ministre, nous avons entendu votre plan et nous nous inscrivons parfaitement dans cette logique.

 

J'aimerais dire aux nouveaux collègues qui ont intégré le Parlement sous cette mandature que je n'ai pas passé dix-huit mois comme rapporteur de la commission Panama Papers pour avoir des leçons caricaturales sur ce que le MR pourrait éventuellement attendre ou dire. La réalité, c'est qu'il y a des législations. Et, si à un moment donné vos moralités sont blessées, vous déposez des textes. On ne condamne pas les gens sur la moralité dans un État de droit! J'ai dit et je vous remercie.

 

08.14  Khalil Aouasti (PS): Monsieur le ministre, je vous ai entendu. Comme vous l'avez dit, la lutte contre la fraude fiscale est globale mais est constitutive, a minima, d'un triple enjeu. D'abord, un enjeu de justice. Celui-ci exige que chacun paie sa juste part à la collectivité car les Belges ne comprennent pas que pendant qu'ils paient leurs impôts ici, d'autres mettent leur argent à l'abri là-bas. Un enjeu de solidarité, ensuite, car chaque euro récupéré doit nous permettre d'améliorer notre système de solidarité et nos protections sociales. Un enjeu d'avenir, enfin, car investir dans nos besoins d'avenir et dans notre transition n'est plus une option, mais une exigence.

 

Alors, monsieur le ministre, les Finances, la Justice, la police, doivent disposer des moyens législatifs, humains et techniques pour lutter efficacement contre les fraudeurs. Pour ce faire, vous pourrez toujours compter sur le groupe socialiste. Sans attendre, faisons ce que vous avez dit. Réunissons, avec vos collègues de la Justice et de l'Intérieur, les commissions des Finances et de la Justice de ce Parlement, et décidons d'avancées concrètes et efficaces sur le terrain de la lutte contre la fraude. Je vous remercie.

 

08.15  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, ik geloof u. Ik geloof echt dat u werk maakt van de strijd tegen fraude. Er is echter nog veel werk aan de winkel.

 

Laat Vivaldi de regering zijn die eindelijk alle aanbevelingen van de bestaande frauderapporten implementeert. Laat Vivaldi de regering zijn die investeert in Justitie en in Financiën, om ervoor te zorgen dat dergelijke dossiers op een ernstige manier kunnen worden aangepakt. Laat Vivaldi de regering zijn die fiscale ambtenaren laat meewerken aan fraudeonderzoeken van het parket. Laat Vivaldi de regering zijn die ervoor zorgt dat onze landgenoten inzien dat het geen zin meer heeft om uit te wijken naar dubieuze locaties, omdat wij hen zullen vinden en straffen.

 

Mijnheer de minister, u hebt een fraudeplan. Misschien moet dat plan nog eens worden geüpdatet en uitgebreid en moet ervoor worden gezorgd dat de bestaande aanbevelingen in het plan worden opgenomen. In dat geval kan u met het fraudeplan 2.0 naar het Parlement komen voor nadere discussie.

 

U zal in ons een partner vinden.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

Beroep op het reglement

Rappel au règlement

 

08.16  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, bij de start van de vergadering is er gediscussieerd over het Reglement, in het bijzonder over de bizarre manier waarop u het Reglement interpreteert om collega Wollants vandaag het woord niet te geven. Men kan natuurlijk altijd over het Reglement twisten, hoewel ik meen dat het in dit geval niet mogelijk is, maar ik wil toch even opmerken dat de minister zonet zeven minuten antwoordtijd kreeg.

 

Ik vind in het Reglement nergens enig argument terug om de regering zeven minuten spreektijd te verlenen. Het Reglement bepaalt wel dat de regering vijf minuten krijgt bij een actuadebat. Ik denk dat dit als een absoluut maximum te interpreteren is. U legt hier strengheid aan de dag om iedereen binnen een bepaald tijdskader te laten werken. Dat kan het vlotte verloop van de debatten ten goede komen en u weet dat ik u daarin steun. Hier maakt u echter opnieuw een interpretatie waar geen enkele ondersteuning voor is, ten voordele van de regering en ten nadele van de oppositie.

 

De voorzitster: Het Reglement, mijnheer De Roover, bepaalt absoluut geen vijf minuten spreektijd als er meer dan twee sprekers zijn. Die vijf minuten zijn bepaald door de Conferentie van voorzitters voor het geval er meer dan twee vragen zijn, maar er is ook gezegd dat er meer tijd kan worden gegeven als er meer vragen zijn. In dit geval hebben zeven leden een vraag gesteld. Dat heb ik hier gedaan, een beetje meer tijd geven omdat er zeven vragen gesteld zijn.

 

08.17  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitter, vijf van die zeven vragen kwamen van de meerderheid, maar dat terzijde. Ik vermoed dat die ook een antwoord wensen.

 

Wanneer reglementair bepaald is dat de regering in een actualiteitsdebat vijf minuten kan tussenkomen, dan is het evident dat als bij actuele vragen eigenlijk twee minuten spreektijd voorzien is, deze uitbreiding tot zeven minuten volledig tegen het Reglement ingaat. Ik zal dit ook aankaarten in de Conferentie van voorzitters, want het onevenwicht tussen de behandeling van de regering en het Parlement enerzijds, en binnen het Parlement van de oppositie anderzijds, begint bijzonder schrijnende vormen aan te nemen. U mag niet verwachten dat wij ons daarbij blijven neerleggen.

 

De voorzitster: Er is geen actualiteitsdebat, het gaat hier om mondelinge vragen. De regels voor de mondelinge vragen bepalen dat het Kamerlid twee minuten krijgt en de minister eveneens. Vervolgens is er één minuut voorzien voor de repliek. Ik had dus ook zeven maal twee minuten kunnen geven. Zo staat het in het Reglement: twee minuten per lid per vraag.

 

09 Vraag van Steven Matheï aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Aanpak belastingontduiking voetbalmakelaars" (55001938P)

09 Question de Steven Matheï à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La lutte contre l'évasion fiscale pratiquée par les agents de joueurs de football" (55001938P)

 

09.01  Steven Matheï (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, "31 miljoen euro valse facturen", "19 miljoen euro betalingen in het zwart", dat waren de krantenkoppen deze week. Daarmee maakten wij kennis met het systeem-Veljkovic. Dat is een echte win-win-winsituatie: win voor de betrokken speler, win voor de betrokken club en win voor de betrokken makelaar. In dat verhaal is er één verliezer, namelijk de fiscus. Dat zijn wij allemaal, diegenen die wel eerlijk belastingen betalen.

 

Vandaag, zo lezen we in de krant, blijken enkele van die makelaars en clubs ook op te duiken in de Pandora Papers, waardoor er gelden naar belastingparadijzen worden doorgesluisd. Dan hebben we het, naast die voetbalschandalen, nog niet gehad over de onrechtvaardige fiscale en parafiscale voordelen van de grootverdieners in de sport. Hoe kunnen we dat nog verdedigen, als het sportief belang ondergeschikt blijkt aan persoonlijk gewin?

 

Met CD&V hebben wij al geruime tijd een aantal concrete voorstellen voorgelegd. In de eerste plaats, onderwerp de clubs en de makelaars aan de antiwitwaswetgeving. Voor de clubs is dat in orde. Inzake de makelaars vragen wij aan minister Dermagne om een versnelling hoger te schakelen om ook dat mogelijk te maken. Ten tweede vragen wij om de exuberante makelaarsvergoedingen in te perken. Ook daarover hebben wij een voorstel ingediend. Tot slot, er moet worden gesleuteld aan de fiscale en parafiscale voordelen van de grootverdieners in de sport. Dat is essentieel, niet om een of andere sector te viseren, maar om ervoor te zorgen dat sport echt sport kan zijn.

 

Mijnheer de minister, hoe gaat u om met die schandalen? Zijn er speciale controleacties voorzien? Welke initiatieven zult u in de toekomst nemen om een en ander te vermijden?

 

09.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mevrouw de voorzitster, mijnheer de Matheï, ook u hebt gelijk. Wat er de afgelopen dagen en weken aan onthullingen zijn geweest, spreekt echt tot de verbeelding. Ik kan net als u alleen maar zeggen dat we er gedegouteerd en kwaad van worden. Er is inderdaad dringend nood aan moral standards, aan corporate governance binnen het voetbal en de sportmakelarij.

 

Operatie Zero heeft verschillende elementen blootgelegd met betrekking tot matchfixing, witwassen en fiscale fraude, waar de recente ontwikkelingen in de media op voortbouwen. Het is duidelijk dat het een bijzonder complex dossier is. Vandaar dat het parket momenteel nog steeds bezig is met haar onderzoek. Ik hoop dat het dan ook heel snel tot zijn eindconclusies komt. Ook binnen mijn eigen BBI-administratie lopen er verschillende onderzoeken. Het merendeel van de dossiers die de BBI momenteel behandelt, vloeien ook voort uit Operatie Zero.

 

U vraagt welke maatregelen wij concreet kunnen nemen. Het Parlement heeft daarin eigenlijk al het voortouw genomen door te vereisen dat voetbalclubs voortaan ook onder de antiwitwasreglementering zouden vallen en dat makelaars ook onder dezelfde wetgeving zouden vallen indien er samen met de Gewesten een akkoord wordt gevonden om deze onderwerping te kunnen uitvoeren. De minister van Economie die daarvoor bevoegd is, is samen met het federaal Parlement en de Gewesten een aantal gesprekken aan het voeren.

 

Daarnaast heeft u zelf nog een wetsvoorstel neergelegd om een plafond in te stellen via de fiscaliteit op de hoogte van de makelaarsvergoedingen. Ook dat is een mogelijkheid die we onderzoeken. In ieder geval zijn we dit allemaal binnen de schoot van de regering aan het bespreken, maar het is nog te vroeg om daarop verder te antwoorden.

 

09.03  Steven Matheï (CD&V): Mijnheer de minister, ik dank u voor het antwoord. Het is goed om de fiscus en Justitie hun werk te laten doen. Ik denk wel dat wij dat van nabij moeten opvolgen.

 

Wij blijven focussen op de toepassing van de antiwitwaswet op makelaars en clubs. We zullen verder bekijken hoe we de exuberante vergoedingen voor makelaars kunnen inperken en de fiscale en parafiscale voordelen kunnen aanpakken. Het is voor ons immers niet te verdedigen dat de Staat de grootste sponsor van bepaalde clubs en makelaars is.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

10 Question de Malik Ben Achour à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "Le G20 et la taxation des multinationales" (55001949P)

10 Vraag van Malik Ben Achour aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De G20 en de belasting van multinationals" (55001949P)

 

10.01  Malik Ben Achour (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, en juillet dernier, 132 pays s'accordaient sur un impôt minimum sur les multinationales. C'était un événement. C'est probablement même une révolution fiscale majeure, historique, que le gouvernement doit soutenir sans ambiguïté; une révolution qui permettra de taxer la richesse là où les multinationales la produisent, et non là où elles la déclarent; une révolution qui anéantira la notion même de paradis fiscal; une révolution qui devra mettre fin à cette course destructrice au moins-disant fiscal et à la concurrence entre les États; une révolution, enfin, qui devrait rendre aux États des moyens considérables pour financer la santé, l'éducation, l'emploi, la transition.

 

Demain, le G20 se penchera à nouveau sur les détails de cet accord. N'ayons pas peur de le dire: un taux de taxation de 15 %, c'est un premier pas, mais ce n'est pas suffisant! Nous, socialistes, pensons qu'un taux entre 21 et 25 % serait déjà plus ambitieux, sachant que 21 % est le taux préconisé par Joe Biden. Pour rappel, 21 %, ce sont 15 milliards de recettes supplémentaires pour la Belgique.

 

Aujourd'hui, monsieur le ministre, je suis là pour vous faire part de l'inquiétude des socialistes; de l'inquiétude des socialistes sur un taux trop bas, mais aussi sur la question du mécanisme de carve-out, ces exonérations négociées actuellement pour les multinationales ayant une activité réelle dans le pays.

 

Soyons clairs, ce mécanisme n'est justifié que si son usage est strictement encadré et limité. Le risque est de ruiner des années de travail et de nous empêcher d'atteindre des objectifs de justice fiscale auxquels le monde entier dit pourtant se rallier.

 

Monsieur le ministre, à la suite du G20 et au niveau européen, la Belgique devra plaider pour un taux ambitieux et pour une limitation stricte du mécanisme de carve-out. êtes-vous prêt à défendre cette position? Êtes-vous prêt à défendre une position combattive, tant sur le taux que sur les possibilités d'exonération? Derrière ce taux de 21 %, il y a 170 milliards pour l'Europe, 15 milliards pour la Belgique; ou 19 milliards avec un taux de 25 %.

 

10.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Cher collègue, après la réunion avec 140 pays participants, le cadre inclusif et l'OCDE publieront une nouvelle proposition plus élaborée avec un plan de mise en oeuvre détaillé pour les deux piliers. Cette proposition sera discutée au plus haut niveau politique lors du prochain sommet du G20 à Rome fin octobre.

 

Le calendrier envisagé pour le déploiement reste à juste titre très ambitieux, avec une élaboration plus détaillée, une transposition en 2022 et une entrée en vigueur en 2023.

 

En ce qui concerne l'imposition de l'économie numérique du pilier 1, cela se concrétisera par l'élaboration d'une convention multilatérale à laquelle les différents États membres pourront adhérer dans le courant de l'année 2022.

 

En ce qui concerne l'impôt minimum global, le pilier 2, la Commission européenne s'apprête à présenter un projet de directive aux États membres lorsque les travaux techniques de l'OCDE seront terminés, à la fin de cette année. Ce projet sera ensuite discuté et affiné entre les États membres en 2022 afin qu'il puisse être mis en œuvre au niveau national au second semestre de 2022.

 

S'agissant des travaux techniques, il est probable que le pourcentage final de l'impôt minimum global sera fixé à 15 %, ce que nous pouvons accepter d'un point de vue belge. Le détourage limité prévu pour les actifs corporels et les coûts salariaux sera également élaboré plus en détail.

 

Ainsi, dans les mois à venir, le travail technique se poursuivra au sein du forum inclusif et de l'OCDE. Nous sommes donc très heureux qu'une étape importante soit bientôt franchie avec une nouvelle forme d'imposition qui correspond davantage à la société plus numérisée. En outre, il est également de plus en plus clair (…)

 

10.03  Malik Ben Achour (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces éléments d'information concernant le calendrier.

 

Vous ne répondez pas vraiment à la question des exonérations, des carve-out. Je pense sincèrement que cette question amène avec elle toute une série de pièges. Un taux minimum trop bas, 15 %, couplé à des possibilités d'exonérations trop élevées, et c'est la montagne qui risque d'accoucher d'une souris puisque cela porterait le taux effectif de taxation payée à des niveaux extrêmement bas. On manquerait ainsi toute une série d'objectifs.

 

D'abord, on se priverait de recettes légitimes qu'on pourrait réinvestir dans la construction du monde de demain. Je répète qu'entre 15 et 19 milliards, selon que le taux est à 21 ou à 25 %, c'est de l'argent dont le pays a besoin. Ensuite, on passerait à côté de l'enjeu de la justice fiscale; en effet, au final, l'infirmière, la secrétaire, le maçon mais aussi le patron d'une PME continueraient à payer proportionnellement plus d'impôts que Coca, Shell, Facebook ou Nestlé.

 

Monsieur le ministre, je vous en conjure, pour la suite de ce dossier, positionnez la Belgique du bon côté de l'Histoire!

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

11 Questions jointes de

- Catherine Fonck à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La troisième dose de vaccin contre la Covid-19 pour les soignants" (55001936P)

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La troisième injection" (55001951P)

11 Samengevoegde vragen van

- Catherine Fonck aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De derde coronaprik voor de zorgverleners" (55001936P)

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De derde prik" (55001951P)

 

11.01  Catherine Fonck (cdH): Monsieur le ministre, ma question est très concrète. Allez-vous décider de permettre l'administration d'une troisième dose de rappel du vaccin contre le covid-19 aux soignants? En effet, si les personnes vaccinées sont très efficacement protégées contre les formes sévères du covid-19, on sait maintenant que l'efficacité vaccinale baisse progressivement à partir du sixième mois. On sait aussi que des personnes doublement vaccinées peuvent être infectées et véhiculer le virus. C'est d'ailleurs ce qui a justifié une troisième dose de vaccin, à la fois pour les patients à risque mais également pour les personnes de plus de 65 ans.

 

Une dose de rappel permet de relever l'efficacité vaccinale, comme l'a d'ailleurs validé l'Agence européenne du médicament. Une dose de rappel diminue aussi la contagiosité du virus. D'autres pays avancent en ce sens. La France, par exemple, vient de valider une troisième dose de vaccin pour les soignants. Il est donc indispensable que la décision soit prise pour nos soignants pour trois raisons, monsieur le ministre:

- protéger les soignants qui sont au front, au contact direct de patients covid-19;

- mieux protéger les patients vulnérables qu'ils soignent et diminuer au maximum le risque de transmission;

- protéger notre santé à tous.

 

Ce n'est malheureusement pas qu'une question théorique puisqu'on doit regretter le décès tragique, il y a quelques jours, d'un médecin généraliste de Lembeek, le Dr Roger Vandroogenbroeck, doublement vacciné et contaminé après avoir réanimé et sauvé un patient souffrant du covid-19. Monsieur le ministre, allez-vous autoriser une troisième dose de vaccin pour les soignants? J'attends un oui clair de votre part.

 

Je vous remercie.

 

11.02  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de minister, bent u opnieuw iets vergeten? Weet u dat u iets vergeten bent?

 

Gisteren kreeg ik namelijk een aantal telefoons van zeer verontruste medewerkers van vaccinatiecentra. Hun werking is niet meer juridisch omkaderd. Hoe zit het? We hebben samen de noodwet goedgekeurd. In de noodwet werden een aantal verpleegkundige taken toebedeeld aan zorgverstrekkers, mits opleiding, zodat ze konden vaccineren en vaccins konden voorbereiden. Die noodwet stopt op 1 oktober. U wist dat. Op het moment dat ouderen en risicopatiënten hun derde prik ontvangen en vaccinatiecentra bezig zijn met de uitrol voor die derde prik, vergeet u om de wetgeving daartoe in orde te brengen. Dat wil zeggen dat de studenten Geneeskunde, de laboranten, de dierenartsen en de apothekers die vaccineren en vaccins voorbereiden in de vaccinatiecentra niet beschermd zijn. Zij hebben geen juridische omkadering.

 

Hoe kan het nu dat u die medische vrijwilligers die het beste van zichzelf gegeven hebben, in de steek laat? Hoe kan het dat u hun wetgeving niet verlengt?

 

Hoe kan het dat u er niet voor zorgt dat die wetgeving in orde is? Hoe komt het dat u dat niet hebt gedaan? Wanneer zal u dat rechtzetten? Tegen wanneer kan u die wetgeving rechtzetten?

 

Wie zal de verantwoordelijkheid dragen? Wie draagt de verantwoordelijkheid van de vaccins die deze week al gezet zijn, nog gezet worden en gezet zullen worden tot u alles regelt?

 

11.03  Frank Vandenbroucke, ministre: Madame la présidente, madame  Fonck, la question que vous avez posée est extrêmement importante pour toutes les raisons que vous avez données, mais aussi pour une raison d'ordre éthique. En effet, vu tous les efforts consentis par le personnel soignant – efforts parfois surhumains – pendant cette pandémie, il faut se pencher de manière très concrète sur la question de la troisième dose pour le personnel soignant.

 

Nous avons donc demandé l'avis du Conseil Supérieur de la Santé au sujet de toutes les étapes à venir pour ce qui concerne les doses de rappel, en lui demandant de se pencher tout particulièrement sur la question du personnel soignant, mais aussi sur celle des patients souffrant d'une maladie chronique. 

 

Vous m'avez demandé de me prononcer clairement en faveur de cette troisième dose, ce que je ne fais jamais, sans avoir un avis scientifique.

 

11.04  Catherine Fonck (cdH): Il y en a!

 

11.05  Frank Vandenbroucke, ministre: Non! Nous avons demandé l'avis du Conseil Supérieur de la Santé. J'espère le recevoir prochainement car il s'agit d'un avis extrêmement important. 

 

Mevrouw Depoorter, ten eerste, het is werkelijk ontroerend dat u mij hier komt vertellen dat de wet waaraan u geen steun hebt gegeven in het Parlement – u vond het geen goede wet en hebt haar niet goedgekeurd –, zo belangrijk is. Er wordt gezegd dat er in de hemel meer vreugde is over één bekeerling dan over honderd gelovigen. Ik reken u daar even bij. Ik ben bijzonder blij.

 

Ten tweede, ik wil u toch wel meegeven dat de taskforce Vaccinatie van de agentschappen die concreet bezig zijn met de organisatie van de vaccinatiecentra, geen enkele vraag hebben gekregen. Dus er is geen enkele vraag gesteld, noch van het Vlaams Agentschap noch van de Waalse en Brusselse collega's. Er is geen enkele vraag gesteld door de agentschappen om de noodwet te verlengen.

 

Net zoals u hoor ik echter ook zaken van het terrein. Ik heb eergisteren en ook gisteren signalen gekregen van mensen die zich afvroegen of de noodwet niet moest worden verlengd. Ik heb onmiddellijk contact laten opnemen, onder meer met de verantwoordelijke van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met de opmerking dat het een en ander niet heeft gemeld en met de vraag of het agentschap van oordeel is dat het nodig is de wet te verlengen.

 

Dat betekent evenwel dat wij een nieuwe legistieke weg moeten afleggen. Ik hoop dat u desgevallend meer toeschietelijk zal zijn om de wet goed te keuren dan de vorige keer.

 

11.06  Catherine Fonck (cdH): Merci, monsieur le ministre. Je vous entends aujourd'hui et j'ose espérer votre ouverture. J'espère qu'une concrétisation rapide suivra. En effet, les éléments scientifiques sont aujourd'hui connus et très clairs. Avec une dose de rappel, il existe un risque d'infection 11 fois moins élevé, et le risque de formes graves est 19 fois moins élevé. Ce sont des éléments probants. Nous ne pouvons pas prendre de risques, ni pour la santé des soignants au front – en ce compris au front des patients covid –, ni pour les patients fragiles qu'ils soignent, ni pour notre santé à tous. Surtout, rappelons-le: nous disposons aujourd'hui de suffisamment de doses, de manière large, puisque six millions de doses de vaccin sont en stock. Ceci permet dès lors d'avancer très rapidement, à la fois pour ceux pour lesquels une troisième dose est déjà décidée, mais aussi pour les soignants.

 

11.07  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de minister, ik deel uw ontroering, die hebben we dan alvast gemeen. Ik ben ontroerd door uw antwoord, want u bent er heel goed in om de schuld op een ander af te schuiven. Mijnheer de minister, uw kabinetschef heeft geantwoord op de mededeling dat de noodwet niet verlengd was: hij was verrast omdat hij ervan uitgegaan was dat die noodwet niet verlengd moest worden.

 

Collega's, een noodwet loopt tot 1 oktober en de kabinetschef van de minister Volksgezondheid denkt er niet aan dat zij verlengd moet worden om op een verantwoorde manier te kunnen vaccineren?

 

Mijnheer de minister, dat is een kaakslag voor alle vrijwilligers die uit vrije wil en met heel veel goesting de Vlaamse vaccinatiecentra uitgebouwd hebben tot een internationaal succes. U bent hier heel nalatig geweest.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

12 Vraag van Nathalie Muylle aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De terugbetaling van de behandeling van borstkanker bij mannen" (55001943P)

12 Question de Nathalie Muylle à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le remboursement des traitements du cancer du sein pour les hommes" (55001943P)

 

12.01  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de minister, wij hebben vandaag met heel veel collega's aandacht gevraagd voor borstkanker bij vrouwen, maar wist u dat er in ons land op 100 vrouwen met borstkanker ook een man met borstkanker is? Dat zijn 120 diagnoses per jaar. Op Europees niveau gaat het om meer dan 1.000 overlijdens. Dit zijn cijfers uit 2006 en dat is net het probleem, want er is heel weinig onderzoek naar gedaan, niet alleen in ons land maar ook internationaal.

 

We zien dat voor mannen dezelfde behandeling wordt voorgeschreven als voor vrouwen, terwijl het om verschillende ziektes gaat. Mannen worden heel vaak doorverwezen naar gynaecologen, terwijl borstoncologen hier op hun plaats zouden zijn. Eén op drie krijgt geen adequate behandeling, waardoor het sterftecijfer bij mannen 5 % hoger ligt dan bij vrouwen.

 

Patiënten ervaren ook dat ze niet op dezelfde manier worden behandeld, bijvoorbeeld bij de terugbetaling van geneesmiddelen en bij de opvolgingsechografieën, die voor vrouwen gratis zijn maar niet voor mannen.

 

Er is dus heel veel nood aan kennis en onderzoek, maar ook aan sensibilisering en informatie voor het grote publiek en zorgverstrekkers.

 

Collega's, ik wil op de internationale dag voor borstkanker bij mannen hiervoor aandacht vragen. Mijnheer de minister, ik had graag uw plan van aanpak gekend.

 

12.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Muylle, het is goed dat u dat doet.

 

Bij de algemene nomenclatuur voor echografie en mammografie wordt er geen onderscheid gemaakt naar geslacht. Mannen en vrouwen worden daar gelijk behandeld, maar bij de nogal specifieke verstrekking mammografie bij verhoogd risico maakt men wel een onderscheid tussen mannen en vrouwen, omdat de risicofactoren anders zijn. Dit probleem is aangekaart bij het RIZIV. Daar is op dit ogenblik nog geen wijziging voorgesteld, precies omdat men met verschillende risicofactoren en opvolgingsmethodes zit die eerst goed in kaart moeten worden gebracht.

 

Bij borstkanker is er voor bepaalde geneesmiddelen de moeilijkheid dat we heel veel klinische evidentie hebben voor het effect ervan bij de behandeling van vrouwen en weinig of geen klinische evidentie bij mannen. Men  krijgt dan een dossier en een beslissing voor vrouwen, maar de regel is dat als het werkingsmechanisme van een medicament niet geslachtsgebonden is, men extrapoleert en zegt dat het ook wel zal werken bij mannen, op basis van dat inzicht in het werkingsmechanisme dus.

 

Iets moeilijker is het als het werkingsmechanisme van een medicament wel samenhangt met bijvoorbeeld verschillen inzake constitutie van mensen, die geslachtsgebonden is, en inzake hormonen. Daar is het probleem dat we niet altijd beschikken over studies die toelaten dit te specificeren voor mannen en vrouwen of te kijken wat het effect is bij mannen, ondanks een werkingsmechanisme dat gevoelig is voor geslacht. Dat is een specifiek probleem.

 

Voor een aantal hormonale behandelingen zijn de vergoedingsvoorwaarden de laatste jaren gewijzigd, waardoor ze ook toegankelijk geworden zijn voor mannen (…).

 

12.03  Nathalie Muylle (CD&V): Mijnheer de minister, dank u wel voor uw antwoord. Ik heb het laatste wat u zei nog gehoord en dat was belangrijk. Ik hoor dat u ermee bezig bent. Tegelijk zegt u duidelijk dat er echt wel nood is aan bijkomend onderzoek, bijkomende gegevens, sensibilisering en informatie.

 

Ik heb ter zake een resolutie ingediend, precies opdat er ook een multidisciplinaire aanpak zou komen voor mannen met borstkanker. Ik hoop dat ik daar steun voor krijg van de Kamer en dat u daar dan verder werk van kunt maken.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

13 Question de Vanessa Matz à Zakia Khattabi (Climat, Environnement, Développement durable et Green Deal) sur "La marche pour le climat, l'accord intrabelge concernant le "burden sharing" et la COP26" (55001940P)

13 Vraag van Vanessa Matz aan Zakia Khattabi (Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal) over "De klimaatmars, het intra-Belgische akkoord inzake de 'burden sharing' en de COP26" (55001940P)

 

13.01  Vanessa Matz (cdH): Madame la présidente, madame la ministre, ce dimanche a lieu une importante manifestation pour le climat. Nous soutenons cette initiative. Il est bon, nous semble-t-il, que les citoyens continuent à mettre la pression sur tous les gouvernements de ce pays.

 

Reconnaissons que, depuis un an, vous ne vous êtes toujours pas accordés sur la répartition de l'effort climatique. Vous avez communiqué sur le fait que vous vouliez voir ces efforts changer en termes de répartition au niveau de l'Union européenne mais, au niveau belge, nous sommes toujours en attente, à quelques encablures de la COP26, de l'effort et de sa répartition entre les différentes entités.

 

Quand vous étiez sur nos bancs, à notre place, vous avez à de nombreuses reprises critiqué le fait que les entités ne puissent pas se mettre d'accord sur cet effort. Vous avez souvent interpellé les différents gouvernements. Aujourd'hui, votre formation politique représente trois-quarts des différentes entités. Il nous semble que vous devriez prendre la main sur ce dossier, faire preuve d'ambition et pouvoir présenter quelque chose avant la COP26.

 

J'aimerais savoir ce que vous allez entreprendre dans les trois semaines à venir pour présenter un plan belge ambitieux à la COP26.

 

13.02  Zakia Khattabi, ministre: Madame Matz, je ne peux que reconnaître l'utilité des mobilisations comme celle de dimanche. Elles ont contribué au rehaussement des ambitions.

 

Vous avez dit qu'après un an, il n'y avait pas d'accord, mais, sans préjuger du résultat des négociations, je me permets de rappeler que le précédent accord a abouti après six ans de négociations. Mme Frémault pourra mieux vous parler que moi des difficultés de la négociation. Je ne suis pas à la manœuvre, c'est la Wallonie et je peux vous dire que mon collègue Henry ne ménage pas ses efforts.

 

Le fédéral, quant à lui, fait sa part, et sans doute même plus que sa part, dans le cadre du partage de l'effort quand celui-ci adviendra. Dans l'accord de majorité, nous nous sommes engagés à prendre des politiques et des mesures qui participent à concurrence de 55 % de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nous sommes dans les derniers tours de discussion autour d'une note qui passerait en Conseil des ministres demain ou la semaine prochaine au plus tard. En outre, il y a un dispositif de pilotage de la politique climatique qui est assez inédit ainsi qu'une volonté de rehausser notre participation fédérale en termes de financement climat.

 

De plus, au fédéral, nous sommes prêts à la négociation autour du paquet Fit for 55.

 

Je ne préjuge pas du résultat des discussions entre les entités fédérées mais pour ce qui concerne le fédéral, nous sommes prêts.

 

13.03  Vanessa Matz (cdH): Madame la ministre, je vous remercie pour votre ambition affichée. J'espère que ce paquet passera au niveau fédéral avec les ambitions que vous avez mentionnées.

 

Vos propos sont néanmoins un peu courts. Vous dites que vous faites ce qu'il faut pour un accord au niveau fédéral – ce que nous espérons touts – et pour le reste, vous dites "circulez, il n'y a rien à voir"! Mme Frémault avait obtenu in extremis cet accord pour la COP. J'espère que vous pourrez aussi jouer un rôle moteur dans les rouages à mettre. Vous dites que cela ne vous regarde pas et que la main est au ministre Henry, qui est de votre formation politique.

 

Manifester, c'est bien et il faut le faire mais il faudra aussi que cela se traduise en actes. J'espère que vous serez à la hauteur des engagements que vous proclamez lors des marches.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

14 Question de Kattrin Jadin à Meryame Kitir (Coopération au développement et Grandes villes) sur "Le premier vaccin contre la malaria et la vaccination dans les pays touchés" (55001944P)

14 Vraag van Kattrin Jadin aan Meryame Kitir (Ontwikkelingssamenwerking en Grote Steden) over "Het eerste malariavaccin en de vaccinatie in de landen waar die ziekte voorkomt" (55001944P)

 

14.01  Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, madame la ministre, hier, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a donné son feu vert pour ce premier vaccin contre le paludisme (la malaria) qui pourrait être administré aux enfants. C'est en effet une nouvelle fort réjouissante. On sait que, notamment dans de nombreuses régions d'Afrique, la malaria fait encore des ravages. Elle est d'autant plus réjouissante qu'il a fallu cent ans de recherches pour en arriver là, comme me le rappelait mon collègue Piedboeuf et que, de surcroît, c'est l'entreprise belge GSK qui contribuera à la distribution dans un programme-pilote que l'OMS mettra en place à partir de cette année déjà, avec une administration de près de 10 millions de vaccins par an et, ensuite, progressivement 15 millions de vaccins par an jusqu'en 2028.

 

Madame la ministre, quel est le rôle de notre Coopération au développement pour contribuer efficacement à la distribution de ce vaccin? Quelle sera la mise en place logistique nécessaire pour ce faire? Enfin, last but not least, aurez-vous besoin de budgets complémentaires pour réaliser cet objectif louable?

 

14.02  Meryame Kitir, ministre: Madame la présidente, madame Jadin, tous ceux qui se sont déjà rendus dans des régions tropicales savent combien il est important de s'armer contre cette terrible maladie. Au regard des 400 000 décès par an, ce vaccin constitue une véritable avancée.

 

Après plus de trente ans de recherches, c'est dans notre pays que le vaccin contre la malaria a vu le jour, vaccin qui est maintenant reconnu par l'OMS. Le fait que ce vaccin ait été développé en Belgique me remplit de fierté. Cela s'inscrit dans une longue tradition.

 

Chers collègues, comme vous le savez, la malaria affecte l'ensemble de nos pays partenaires en Afrique. L'utilisation de ce vaccin va sauver des vies. Cela aura également un impact dans les pays dont question.

 

Actuellement, la Coopération au développement belge est active en matière de santé dans huit de nos pays partenaires. Nous y assurons un meilleur accès aux services de santé – il est ici question de prévention et de soins –, en venant renforcer le système de santé. Nous finançons également le Fonds global de lutte contre la malaria, la tuberculose et le VIH à hauteur de 15 millions d'euros par an ainsi que l'UNICEF qui facilite la vaccination des enfants.

 

Il s'agit ici d'une première victoire, mais nous devons faire preuve de vigilance et nous assurer que ce vaccin puisse être accessible et abordable pour les pays qui en ont le plus besoin.

 

Dans le futur programme de coopération, je souhaite mettre en avant le partage de nos connaissances et de notre expertise en matière de santé.

 

La malaria est une des causes de mortalité les plus importantes en Afrique et dans le monde. C'est pourquoi le développement de ce vaccin est un grand moment et est porteur d'espoir pour les années à venir.

 

14.03  Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, en effet, c'est un grand espoir pour les années à venir. De plus, on sait que le vaccin n'est pas l'ultime instrument de guérison.

 

Il faut des campagnes d'information et de coordination, et vous en avez parlé.

 

Je tiens à dire à tous ceux qui parfois s'insurgent contre les sociétés pharmaceutiques que la recherche, ça coûte. Il a fallu trente ans, même cent ans pour arriver à un résultat comme celui-ci qui est encourageant et qui aidera, on l'espère, énormément d'enfants à avoir une vie plus décente ou à avoir une vie tout court: "We must keep on believing, we must keep on trusting."

 

Je vous remercie beaucoup pour votre réponse, madame la ministre.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

15 Samengevoegde vragen van

- Peter Mertens aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De maatregelen van de regering in het kader van de stijgende energieprijzen" (55001933P)

- Jean-Marie Dedecker aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De houding van de regering t.a.v. de catastrofale stijging van de energieprijs" (55001939P)

15 Questions jointes de

- Peter Mertens à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures gouvernementales dans le cadre de la hausse des prix de l'énergie" (55001933P)

- Jean-Marie Dedecker à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L'attitude du gouvernement par rapport à l'augmentation catastrophique des prix de l'énergie" (55001939P)

 

15.01  Peter Mertens (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, wij betalen vandaag 714 euro meer aan energie dan vorig jaar. Energiewaakhond CREG berekende dat en zei dat die prijsstijgingen zullen blijven doorgaan tot de zomer van volgend jaar. In het rapport van de CREG heb ik echter ook gelezen dat een aantal landen in Europa wél daadkracht vertonen om die prijsstijgingen tegen te gaan. Spanje bijvoorbeeld, zo lees ik in het rapport, laat de btw op energie dalen van 21 % naar 10 % en ook Frankrijk is dat van plan. Ik lees dat dat percentage in Italië 10 % bedraagt, in Luxemburg 8 %, in Griekenland 6 %, in Malta 5 %.

 

In ons land daarentegen betalen we 21 % btw, het tarief van kaviaar, een luxetarief. Misschien komt dat omdat in dit Parlement een aantal leden het moeilijk hebben met goedkope energieprijzen. Om ene Bart De Wever niet te citeren, die vijf jaar geleden in De Zevende Dag letterlijk zei: "Energieprijzen zullen hoog zijn, en dat is eigenlijk geen probleem. Wen er maar aan."

 

Sommigen vinden dat dus blijkbaar geen probleem. Maar het goede nieuws is dat de N-VA niet in de regering zit. Vooruit en de Parti Socialiste wel, twee partijen die voor de verkiezingen hebben gezegd dat ze van een btw-verlaging naar 6 % een breekpunt zouden maken. Een breekpunt is een punt waarop je breekt. Ik begrijp heel goed dat je toegevingen moet doen en niet alles kunt realiseren: dat is evident. Maar een breekpunt dient om de bakens te verzetten.

 

Daarom heb ik maar één eenvoudige vraag aan u, mevrouw de minister. Is er de afgelopen twee weken tijdens de ministerraad één partij geweest die die 6 % btw op tafel heeft gelegd?

 

15.02  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, we hebben al eens een paars-groene regering gehad, en die is appelblauwzeegroen geëindigd. Die paars-groene regering kwam aan de macht in 2000. Vooraleer die regering aan de macht was, waren wij uitvoerder van energie, want 15 % van onze elektriciteitsproductie ging naar het buitenland. Sedert die paars-groene regering voeren wij in, tot 25 % per jaar. Daarenboven – de heer Dewael zal dit beamen – werd Electrabel door premier Verhofstadt en minister Vande Lanotte verkocht aan de Fransen.

 

In 2011 sloten onze gascentrales. Een geplande gascentrale in Visé, die al betoelaagd werd en alles in orde had, werd toen niet geopend. Gascentrales waren toen niet rendabel. Ze konden niet op tegen allerhande certificaten, zoals groenestroomcertificaten. U weet ondertussen dat er met die certificaten ongeveer voor 35 miljard euro beloofd is, terug te betalen door de belastingbetaler. De groenestroomcertificaten worden terugbetaald via de elektriciteitsrekening en gedeeltelijk ook via de belastingen.

 

Nu, met de kolder in de kop, worden de kerncentrales gesloten, en om die te compenseren, zullen we gas inkopen. Het gas wordt aangekocht uit Qatar en bij de Russen. Dat gas is ondertussen het duurste van de wereld geworden. De gasprijs is niet maal twee, maar maal tien gestegen.

 

Mevrouw de minister, ik had mijn vraag ingediend ter attentie van de eerste minister, maar ik zal mijn vraag aan u stellen. U stelde zelf in 2012 letterlijk de vraag: "Waarom geen btw-verlaging voor energie?" Waarschijnlijk bent u kort van geheugen, want recent zei u:  "Een btw-verlaging is een dure maatregel en laat ook mensen die het niet nodig hebben (…)"

 

15.03 Minister Tinne Van der Straeten: Collega's, laat ik maar meteen beginnen met het aspect van de btw. Er leiden meer wegen naar een betaalbare energiefactuur dan alleen de btw-verlaging. Het beleid en de acties van de regering focussen daar vandaag op. In februari heeft de regering immers al de doelgroep van het sociaal tarief uitgebreid, waardoor vandaag 1 miljoen gezinnen, 2 miljoen mensen beschermd zijn tegen de stijgende energieprijzen.

 

Ik geef even een paar cijfers om dat te duiden. Dankzij het sociaal tarief betaalden de gezinnen op wie het sociaal tarief vandaag automatisch wordt toegepast, in augustus 27 % minder voor elektriciteit en 64 % minder voor aardgas. De uitbreiding betekent gemiddeld een besparing van 690 euro per jaar voor aardgas en voor elektriciteit voor 20 % van de gezinnen.

 

Mijnheer Mertens, u hebt voorbeelden gegeven uit het buitenland. Frankrijk voert voor 20 % van de kwetsbare gezinnen een korting in van 100 euro. De Belgische federale regering doet zeven keer meer, omdat zij de mondiale situatie – al onze buurlanden worden ermee geconfronteerd – zeer ernstig neemt. Wij hoeven niet achter de feiten aan te hollen, want wij beschermen vandaag in de feiten 1 miljoen gezinnen en 2 miljoen mensen.

 

Daar laten wij het ook niet bij, want het is belangrijk om structureel in te grijpen en het federale aandeel van de factuur onder controle te houden. Daarvoor ligt de invoering van de energienorm in de vorm van een accijns op tafel.

 

Ik ben blij met uw vragen, collega's. Wij hebben hier vorige week in de plenaire vergadering over gepraat, wij hebben er afgelopen week in de commissie over gepraat en vandaag staan wij hier opnieuw, want het is een zaak die ons allen aanbelangt. Het is een zaak die de regering ook zeer ernstig neemt. Wij stellen een mix voor van structurele maatregelen en maatregelen op korte termijn. De bedoeling is om voor iedereen op een structurele manier in te grijpen en om ons weerbaar te maken tegen toekomstige prijsstijgingen. Dat doen wij, zoals de Europese Commissie ook heeft gezegd, door in te zetten op hernieuwbare energie, want die daalt in prijs.

 

Overigens, mijnheer Dedecker, ons gas komt niet uit een Belgisch gasveld, onze olie komt ook niet uit een boorplatform in de Noordzee en ons uranium komt niet uit een Limburgse mijn. Maar zonne- en windenergie kunnen wij wel in ons eigen land maken en betalen. En op momenten dat er veel wind is, kunnen wij onze windenergie ook uitvoeren. Daarvoor hebben wij sterke interconnecties nodig.

 

Door op lange termijn te denken en door op korte termijn te handelen, kunnen wij ons weerbaar maken tegen die situatie.

 

15.04  Peter Mertens (PVDA-PTB): Men doet alsof hoge energieprijzen alleen maar een probleem zijn voor de allerarmsten in de samenleving. Daar ben ik het fundamenteel mee oneens. Ik ben een groot voorstander van het sociaal tarief. Ik ben een groot tegenstander van de stelling dat wij alle problemen oplossen door enkel het sociaal tarief uit te breiden. Wij moeten erover waken dat niet meer mensen in armoede terechtkomen.

 

Het energieprobleem is een probleem van heel de regering en van heel de maatschappij. Ik vind uw uitspraak dat de afgelopen twee weken geen enkele partij op de Ministerraad de 6 %-btw op tafel heeft gelegd, heel bizar. Dat zou helemaal niet ter sprake zijn gekomen? Daarover ben ik verbluft.

 

Maar het goede nieuws is dat wij van de PVDA een wisselmeerderheid voorstellen, zoals wij twee jaar geleden ook gedaan hebben voor het Gezondheidsfonds. Laten wij de 6 %-btw goedkeuren vanuit de oppositie en met de sociale partijen in de meerderheid om die maatregel te realiseren voor de overgrote meerderheid van onze bevolking.

 

15.05  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mevrouw de minister, ik heb de vraag gesteld waarom u vroeger wel voor een btw-verlaging was, maar nu niet.

 

Die is niet nieuw. De socialisten weten dat ook. Op 1 april 2014, 55 dagen voor de verkiezingen, verlaagden zij de btw naar 6 %. Na de verkiezingen, twee indexsprongen later, ging de btw opnieuw naar 21 %.

 

U meent dat u ons zou bedriegen, mevrouw. Ik zal u zeggen waarom u ons bedriegt. Wie betaalt de rekening van die 1 miljoen gezinnen die het sociaal tarief krijgen? U niet. Degenen die dat tarief niet krijgen, die betalen de rekening.

 

Zal ik eens zeggen wat u allemaal in de elektriciteitsrekening van de mensen gedropt hebt? Zij is een vergaarbak! Amper 30 % is voor gas of elektriciteit, de rest zijn taksen en lasten om uw groen sinterklaasbeleid te betalen. En wie moet dat betalen? De gewone mens in de straat moet dat betalen.

 

Het is niet u om de CO2 te doen, want door de gascentrales (…)

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

De voorzitster: Daarmee ronden wij de mondelinge vragen af.

 

15.06  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, wanneer een communist begint te citeren, stoort ons dat niet erg. Wanneer het citaat niet correct is, so be it. Dat komt wellicht uit de Agitpropafdeling. Dat is dus niet iets om ons echt zorgen over te maken.

 

Wanneer een minister hier evenwel een verklaring aflegt die niet strookt met de waarheid, zitten wij met een ernstiger probleem.

 

Ik heb het laten opzoeken om niet over een nacht ijs te gaan.

 

Mijnheer de minister, ik heet u welkom, want het gaat over u.

 

U hebt net tegenover mevrouw Depoorter uw verbazing uitgesproken. U hebt zelfs opgemerkt dat zij in de hemel zou komen omdat zij van mening zou zijn gewijzigd over het wetsvoorstel waarover zij het had, zijnde het wetsvoorstel om toe te staan dat in het kader van het coronavirus en de covidepidemie verpleegkundige activiteiten worden uitgeoefend door personen die wettelijk daartoe niet bevoegd zijn.

 

Mijnheer de minister, dat is de wet waarover u het had of vergis ik mij?

 

15.07 Minister Frank Vandenbroucke: (…). (Zonder microfoon.)

 

15.08  Peter De Roover (N-VA): Het is dus die wet.

 

Ik heb hier het verslag bij. De wet is goedgekeurd door een reeks commissieleden. Er waren geen onthoudingen en er was een tegenstem van Raoul Hedebouw. Ik weet niet waarom, maar dat zal hij toen wellicht uitgebreid hebben uiteengezet, al dan niet met valse citaten. Er was een ja-stem van Kathleen Depoorter, Frieda Gijbels en uw dienaar, Peter De Roover. Enkele weken later bij de behandeling tijdens de plenaire vergadering heeft onze fractie de wet ook goedgekeurd.

 

Mijnheer de minister, mevrouw Depoorter is niet het schaap dat plots naar de schaapstal terugkeert. Zij is op dat punt, net zoals haar collega's van de N-VA-fractie, uit de schaapstal niet weggeweest.

 

U hebt hier een indruk gewekt die niet strookt met de feiten. Het spijt mij.

 

15.09 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, mijnheer De Roover, u hebt het over de wet die de verpleegkundige akten delegeert. Er is echter ook de wet geweest met betrekking tot het bestrijden van pandemieën in de gezondheidssector. Die wet is ter zake ook belangrijk en zelfs belangrijker.

 

Ik meen dat u bij die wet een andere houding had. De essentie is volgens mij niet de wet op de verpleegkundige akten. U moet naar het geheel kijken. Ik wil een en ander echter altijd opnieuw bekijken.

 

15.10  Peter De Roover (N-VA): Ik ben het ermee eens dat dit niet de essentie is. De essentie is dat u ervoor gezorgd hebt dat de voorbije dagen veel mensen vaccins toegediend hebben in niet-wettige omstandigheden. Dat is de essentie, daar hebt u gelijk in. Niettemin denk ik dat het debat correct moet gevoerd worden.

 

15.11  Barbara Pas (VB): Ik heb hier al veel proceduredebatten meegemaakt en ik heb al veel interessante interventies gehoord over het aantal minuten spreektijd. Meestal nemen die meer tijd in beslag dan de extra twee minuten waar het over ging.

 

Ik vraag me evenwel af op welke basis van Reglement we nu het vragenuurtje aan het verlengen zijn.

 

15.12  Ahmed Laaouej (PS): (…)

 

La présidente: Vous avez raison M. Laaouej. Je vous propose de continuer nos travaux.

 

16 Ordre du jour

16 Agenda

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 6 octobre 2021, vous avez reçu un ordre du jour modifié pour la séance de cette semaine.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 oktober 2021 heeft u een gewijzigde agenda voor de vergadering van deze week ontvangen.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

Scrutin

Geheime stemming

 

17 Cour constitutionnelle – Présentation d'un juge d'expression française

17 Grondwettelijk Hof – Voordracht van een Franstalige rechter

 

L’ordre du jour appelle le dépouillement du scrutin en vue de la présentation d’une liste double de candidats pour la nomination d'un juge d'expression française à la Cour constitutionnelle.

Aan de orde is het opnemen van de stemmen met het oog op de voordracht van een lijst met twee kandidaten voor de benoeming van een Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof.

 

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 23 septembre 2021.

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 23 september 2021.

 

Le document reprenant les noms des candidates vous a été distribué. (2203/1)

Het stuk met de namen van de kandidaten werd u bezorgd. (2203/1)

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 23 septembre 2021, les membres ont pu voter du jeudi 23 septembre 2021 à aujourd’hui 16 h 00.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 23 september 2021 hebben de leden vanaf donderdag 23 september 2021 tot vandaag 16.00 uur kunnen stemmen.

 

Les deux membres les plus jeunes présents, Mmes Sophie Rohonyi et Melissa Depraetere, sont invités à assister au dépouillement des scrutins. Celui-ci aura lieu maintenant dans la Salle 3.

De twee jongste, aanwezige leden, de dames Sophie Rohonyi en Melissa Depraetere, worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij het opnemen van de stemmen. Dit zal nu plaatsvinden in Zaal 3.

 

18 Bureau définitif de la Chambre – Nomination du président – Candidats

18 Vast Bureau van de Kamer – Benoeming van de voorzitter – Kandidaten

 

Un seul candidat a été présenté. Par conséquent, je vous propose de nommer le président du Bureau définitif de la Chambre au cours de la séance du mardi 12 octobre 2021.

Er werd slechts één kandidaat voorgedragen. Bijgevolg stel ik u voor over te gaan tot de benoeming van de voorzitter van het Vast Bureau van de Kamer tijdens de plenaire vergadering van dinsdag 12 oktober 2021.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Projet de loi

Wetsontwerp

 

19 Projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle et des services administratifs à comptabilité autonome pour l'année 2020 (2115/1-3)

19 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2020 (2115/1-3)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

De rapporteur is de heer Loones.

 

19.01  Sander Loones, rapporteur: Mevrouw de voorzitster, ik kan gemakkelijk verwijzen naar het schriftelijk verslag, omdat het zeer kort is. Dat is ook de reden waarom ik beslist heb om aanvullend toch tussen te komen in dit dossier, hier in de plenaire vergadering. Met uw goedvinden zou ik dus graag na mijn rapport ook een korte tussenkomst houden. Het gaat over een fundamenteel dossier, namelijk over de vraag wat wij doen met de boekhouding en de rekeningen van de staat.

 

Hoe werkt dat? Instellingen krijgen een begroting, die hier in de Kamer wordt goedgekeurd. Nadien controleren we ze en sturen we ze bij indien nodig. Uiteindelijk komen de rekeningen hier terecht en is het aan ons om te attesteren dat alles correct, eerlijk en juist is verlopen.

 

We moeten eerlijk zijn, collega's, wij gaan veel te licht over die oefeningen. De diensten doen de controle en wij houden er een klein debat over in de commissie, maar zeer beperkt. Er zijn vooral door onze N-VA-fractie en Vlaams Belang vragen gesteld en er zijn zeer korte tussenkomsten geweest van de liberalen en Groen. Andere partijen hebben zelfs niet de moeite genomen om bij dat debat aanwezig te zijn, laat staan tussen te komen. Ook vandaag stel ik vast dat andere partijen het niet de moeite vinden om in de plenaire zelfs maar kort stelling te nemen in dat dossier.

 

Daarom wil ik namens degenen die wel moeite gedaan hebben in de commissie kort een aantal zaken naar voren brengen. Ik vind immers dat wij onze job op dat vlak serieuzer moeten nemen. In de politiek lijkt het een reflex te zijn om te denken: het gaat om rekeningen uit het verleden waar we niets meer aan kunnen veranderen, het is nu eenmaal wat het is, we attesteren het zodat we ervan af zijn.

 

Dat is een foute reflex, vooral omdat het gaat over zeer grote bedragen. Neem bijvoorbeeld Fedasil, het agentschap voor de opvang van asielzoekers. Vandaag gaan we hun rekeningen valideren. Het is een agentschap dat meer dan 536 miljoen euro besteed heeft in het jaar 2020. Er wordt ons gevraagd om die rekeningen te attesteren, terwijl het Rekenhof daar ernstige vragen bij stelt en de bedrijfsrevisor zelfs geweigerd heeft om een aantal aspecten in overweging te nemen. Het gaat daarbij over grote bedragen, in dit geval 536 miljoen!

 

Ik zou trouwens ook het hele debat kunnen voeren over het migratiebeleid dat achter die cijfers zit. Waarom gaat het il 536 miljoen terwijl wij helemaal niet met een asielcrisis zitten? Alleen op het toppunt van de asielcrisis, in 2016, werd ook 570 miljoen besteed aan Fedasil. Vandaag is er geen Europese asielcrisis, maar toch wordt er opnieuw zoveel geld besteed. In normale jaren is dat zowat de helft, ongeveer 250 miljoen. Het gaat over grote bedragen en volgens mij vraagt men zich te weinig af of alles wel correct verloopt.

 

Ja, ik weet dat de diensten inspanningen doen om beter te gaan boekhouden. Ja, wij weten ook dat de staatssecretaris, trouwens met resultaat, inspanningen levert voor die rekeningen. Ja, ik weet ook dat ook de vorige regeringen met hetzelfde probleem te kampen hadden en dat wij niet heiliger moeten willen zijn dan de paus.

 

Toch vind ik het nodig om hier het woord te nemen, omdat wij echt beter moeten doen en omdat wij voor een bijzonder moment staan. Wij staan voor een zeer bijzonder moment omdat wij allemaal weten wat er dit weekend moet gebeuren en wat ons hier in het Parlement volgende week te doen staat. Dit weekend zijn er belangrijke begrotingsbesprekingen binnen de regering. Ik denk dat dit dossier daarvoor indicatief is.

 

Vorig jaar hebben wij ook een begrotingsdebat gehad. Die begroting was eigenlijk een kladje van de resultante van een onderhandeling die veel te snel is gevoerd door de Vivaldiregering. Vandaag kunnen wij ons dat niet opnieuw permitteren. Uw regering staat voor een gigantische uitdaging, een gigantische uitdaging om de fouten van vorig jaar niet opnieuw te maken. De uitdaging is om dit jaar met een geloofwaardige begroting te komen, met maatregelen die de hervormingen ondersteunen en met cijfers die in orde zijn. Dat is uw verantwoordelijkheid.

 

Mevrouw de staatssecretaris, tegelijkertijd staat u ook persoonlijk voor een gigantische uitdaging, want ik meen oprecht dat uw geloofwaardigheid nu zal moeten worden bewezen. Het volstaat niet om straf te communiceren in de media, de mensen verwachten dat u resultaten haalt. U hebt uw verwachtingen terecht zelf ook hoog gelegd,.

 

Ik was blij met uw instructie, net voor de zomer, aan het monitoringcomité. Toen hebt u eindelijk gezegd dat men moest stoppen met lineaire besparingen in grote potten te stoppen. U wil de concrete lijnen in de begroting zien staan. We willen precieze cijfers zien. U creëert verwachtingen en dat is goed.

 

U creëert voorts ook verwachtingen voor de begrotingsoefening. U bent eigenlijk de enige die het regeerakkoord nog verdedigt. Wat staat er in uw eigen tabel van vorig jaar? Er zou een vaste begrotingsoefening van ongeveer 2 miljard euro komen, met daarbij nog een variabele oefening van ongeveer 1 miljard euro. Dat is samen 3 miljard euro. Dat staat in uw eigen regeerakkoord.

 

Er is vandaag maar één staatssecretaris die dat regeerakkoord nog verdedigt en dat is mevrouw De Bleeker. Dat siert u, mevrouw De Bleeker. Ik wens u goede moed om dat regeerakkoord te verdedigen.

 

Iedereen weet dat het regeerakkoord eigenlijk nog veel te laks is. Het IMF heeft berekend dat wij met die inspanning van 3 miljard euro nog altijd de slechtste begroting in de EU zullen hebben. Zelfs dat lijkt u nog te ambitieus te vinden. U wil het nog slechter dan slecht doen.

 

Mevrouw de staatssecretaris, u hebt verwachtingen gecreëerd. U wil u oprecht aanmoedigen om ervoor te zorgen dat die verwachtingen worden ingelost. Ik beeld mij dan altijd in hoe dat aan de onderhandelingstafel gaat. Ik heb de indruk, net als waarschijnlijk veel mensen, dat het hoge woord momenteel door de PS wordt gevoerd. Zij zeggen dat ze eigenlijk niets willen doen. Ik beeld mij in dat u dan uw vinger opsteekt om het woord te vragen en mee te delen dat u voor 3 miljard euro wil gaan.

 

Wat gebeurt er dan in de ministerraad? Ik denk dat iedereen dan kijkt naar uw vicepremier, naar de heer Van Quickenborne. Men vraagt zich af of mevrouw De Bleeker namens Open Vld spreekt. Is wat zij zegt serieus? Als wat zij zegt serieus is, dan zal vicepremier Vincent Van Quickenborne dit ongetwijfeld steunen. Ik denk dat wij allemaal de indruk hebben dat Vincent Van Quickenborne dan gewoon zwijgt, waardoor iedereen het signaal krijgt dat mevrouw De Bleeker goed communiceert en haar dossiers verdedigt, wat wel mooi is maar misschien niet al te serieus moet worden genomen.

 

Daarmee kom ik terug bij dit concrete dossier. Dit is het beste bewijs van de oefeningen waar wij voor staan. We moeten rekeningen goedkeuren voor heel wat instellingen die gewoon in het rood gaan. Ze doen extra uitgaven, bovenop wat oorspronkelijk was gebudgetteerd. Het gaat over een bedrag van 52 miljoen euro dat uitgegeven wordt bovenop wat aanvankelijk was begroot. Nu wordt er verwacht dat wij die rekeningen zomaar zullen valideren. We zijn de belastingsbetaler allemaal beter werk verplicht, we moeten met meer resultaten komen. We moeten dat zelf doen als Parlementsleden. U zal dat dit weekend in ieder geval moeten doen aan de onderhandelingstafel.

 

19.02  Wouter Vermeersch (VB): Ik treed de heer Loones bij. Onze beide partijen zijn tussengekomen over dit niet onbelangrijke stuk in de commissie. Het probleem met wat hier voorligt, is dat alle instellingen op een hoop worden gegooid. Een aantal instellingen doen hun best, zoals het Federaal Planbureau en het Federaal Agentschap van de Schuld. Vriend en vijand zullen moeten toegeven dat zij de immense staatsschuld van België op een goede manier beheren. Zij hebben hun rekeningen ook op orde. Er zijn echter ook heel wat andere instellingen waar heel wat opmerkingen op te maken zijn. Dat is natuurlijk het probleem met wat hier voorligt, er wordt een potpourri van gemaakt die vervolgens door het parlement wordt gejaagd.

 

Fedasil heeft bijvoorbeeld opvangcentra in eigen beheer, maar besteedt ook een heel groot deel van de opvang uit aan opvangpartners. Daar is het Rekenhof bijzonder kritisch over. De instelling controleert de toelagen aan de opvangpartners te weinig en niet systematisch, zegt het Rekenhof. Er zijn geen extra controles bij deze partners. Het gaat nochtans over vele miljoenen euro's van ons belastinggeld. Bij andere partners worden wel controles gedaan, maar onvoldoende, waardoor de bedrijfsrevisor van Fedasil voor dit gedeelte een voorbehoud maakt. Dan maken wij daar ook een voorbehoud bij.

 

Daarnaast wijst het Rekenhof al jaren op bepaalde pijnpunten waarmee het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten kampt, maar die ondanks de vele aanbevelingen al jaren niet ten gronde worden aangepakt.

 

De staatssecretaris heeft in haar betoog in de commissie gezegd dat de problemen opgelost zijn sinds zij in de regering zit. Er zou geen vuiltje meer aan de lucht zijn. Daar maken we toch het nodige voorbehoud bij.

 

Ik ga graag in op de uitnodiging van collega Loones om het ook even over de begroting te hebben. Mevrouw de staatssecretaris, u werpt zich in de pers op als de nieuwe Margaret Thatcher. Ik denk echter dat zij zich intussen al een paar keer in haar graf heeft omgedraaid, door de vele vergelijkingen met de Belgische begroting en staatschuld. U kent wellicht een van Thatchers beroemde uitspraken: "The problem with socialism is that you eventually run out of the money of other people."

 

Vrij vertaald naar de Belgische context wordt dat: het probleem met het Waalse socialisme is dat uiteindelijk het Vlaamse belastinggeld tekortschiet. Die boodschap moet u toch meenemen naar het kibbelkabinet dat uw regering is. Er zijn de vele miljarden waarmee gegoocheld wordt en waarover uiteindelijk geen duidelijkheid bestaat.

 

We hopen dat we volgende week bij de regeerverklaring de nodige duidelijkheid zullen krijgen, met cijfers, zodat wij u hier kunnen ondervragen over uw verantwoordelijkheid. Tot nu toe hebt u enkel verklaringen gedaan in de pers. Als wij in de commissie vragen stellen over alles wat u in de pers verklaart, dan komen er geen antwoorden. We hopen dus dat we het debat volgende week opnieuw ten volle zullen kunnen voeren.

 

19.03 Staatssecretaris Eva De Bleeker: Mevrouw de voorzitster, wij zijn hier vandaag bijeen voor de bespreking, niet van de begroting 2022, maar wel van de goedkeuring van de rekeningen 2020 van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie en van de administratieve openbare instellingen.

 

Het is mijn bedoeling, en dat heb ik ook altijd gezegd, om de kwaliteit van die rekeningen systematisch te verbeteren door van de verschillende instellingen te vragen dat ze rekening houden met alle opmerkingen die worden geformuleerd en dat de rekeningen tijdig worden ingediend en nauwkeurig zijn.

 

We werken daar stap voor stap aan. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de Regie der Gebouwen sinds dit jaar een nieuw softwarepakket gebruikt. Ook dat heb ik in de commissie gezegd. Stap voor stap proberen we die rekeningen te verbeteren en ervoor te zorgen dat ze er veel meer op tijd zijn dan in het verleden, met de bedoeling te kunnen inspelen op mogelijke problemen en ze goed te kunnen opvolgen.

 

Wat betreft mijn antwoorden in de commissie, midden in de begrotingsbesprekingen is het uiteraard moeilijk om heel gedetailleerd in te gaan op vragen die worden gesteld over de opmaak van die begroting. Ik hoop tegen volgende week de nodige antwoorden te kunnen geven en kijk er samen met u naar uit.

 

19.04  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de staatssecretaris, ik dank u om het debat aan te gaan en te antwoorden op een aantal vragen. Zo kennen we u. U bent van goede wil en toont dat u een aantal zaken doet, maar nu opnieuw herhaalt u het debat dat we in de commissie hebben gevoerd. U zegt dat we niet van u mogen verwachten dat u stelling inneemt omdat we midden in de begrotingsbesprekingen zitten. Maar wat stellen wij vast? Dat u om de zoveel weken in de pers grote verklaringen aflegt. Dat was ook de laatste weken het geval.

 

Blijkbaar mogen wij u geen vragen stellen omdat de begrotingsbesprekingen aan de gang zijn, maar mag u op hetzelfde moment wel in de pers communiceren. Dat is niet ernstig. Het Parlement mag meer respect verwachten van u en trouwens ook van de hele regering. Wie stoer kan communiceren in de pers moet ook zijn mannetje of vrouwtje kunnen staan in dit Parlement.

 

Ik betreur dat u zich verschuilt achter formalismen wanneer het gaat over het respect voor de parlementaire democratie, maar dat u die formalismen blijkbaar niet aanhoudt wanneer er mooie foto's in de kranten kunnen verschijnen.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2115/1)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2115/1)

 

Le projet de loi compte 5 articles.

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article, ainsi que les tableaux annexés.

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen, alsmede de tabellen in bijlage.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Institutions bénéficiant d'une dotation

Dotatiegerechtigde instellingen

 

20 Comité permanent de contrôle des services de police – Ajustement budgétaire 2021 (2205/1)

20 Vast comité van het toezicht op de politiediensten – Begrotingsaanpassing 2021 (2205/1)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

Le budget adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2205/1)

De door de commissie aangenomen begroting geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2205/1)

 

Le rapporteur est M. Christian Leysen qui s'en réfère à son rapport écrit.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

Vraagt iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Le vote sur ce budget aura lieu ultérieurement.

De stemming over deze begroting zal later plaatsvinden.

 

Interpellaties

Interpellations

 

21 Samengevoegde interpellaties van

- Frieda Gijbels aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het federale testplatform bis" (55000184I)

- Dominiek Sneppe aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het overfinancieren van het federale testplatform bis" (55000185I)

21 Interpellations jointes de

- Frieda Gijbels à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La plateforme fédérale de testing bis" (55000184I)

- Dominiek Sneppe à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le surfinancement de la plateforme fédérale de testing bis" (55000185I)

 

21.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, in de covidcrisis zijn er al veel zaken gebeurd die onbegrijpelijk en onuitlegbaar zijn. Het klinkt misschien logisch dat liberalen, en mevrouw De Block in het bijzonder, de zaken het liefst blauwblauw zouden laten. Zelfs de bijzondere commissie slaagde er niet in de vinger op de zere plekken te leggen, terwijl het wel haar taak was om lessen te trekken en ervoor te zorgen dat we het de volgende keer beter zouden doen.

 

Maar kritiek lijkt van regeringsleden en instellingen af te glijden als water van een eend. Een stofje dat nonchalant van de schouder wordt geveegd: vervelend, maar ach, wie maalt er verder om? Overheidsinstellingen moeten met rust gelaten worden, een onderzoekscommissie is voor iets als dit toch niet nodig? Er werd nagelaten om de patiënt, dit zieke land, aan een grondig onderzoek te onderwerpen. Zonder grondig onderzoek geen goeie diagnose, zonder diagnose geen juiste therapie. En dan hebben we het nog niet eens over preventie.

 

Deze generatie politici maakte een crisis mee van een zelden geziene omvang. Het is dan ook aan deze generatie politici om dit momentum aan te grijpen en te remediëren, vóór de kennis en de ervaring verloren gaan. Maar het lijkt al te laat. Herinneringen vervagen, fouten worden opnieuw gemaakt. De mondmaskers hebben de media nog gehaald, maar de testen kwamen veel minder in beeld. Maar ook wat dat betreft, zijn er zaken ernstig fout gelopen.

 

Ik neem u graag even terug mee naar het begin van de crisis. Het begon met het centrale referentielab. De professor en expert van dienst eiste dat alle testen in die eerste golf via hem zouden passeren. Alleen vergat hij tijdig testvloeistoffen in te slaan, en minimaliseerde hij vervolgens de noodzaak om te testen. Er ontstonden wachtrijen. Enkel mensen met ernstige symptomen hadden recht op een test. Contacttracing was al snel compleet onmogelijk geworden. De eerste golf was onhoudbaar. Het werd een tsunami die dit land overspoelde. En dat terwijl er vele andere laboratoria waren, ziekenhuislaboratoria met bekwame, ervaren mensen die net zo goed konden testen als dat referentielab, alleen werden zij te laat betrokken.

 

De communicatie en de verstandhouding met de laboratoria bleven gedurende de hele crisis zwaar problematisch. Dat werd er niet beter op toen het eerste federale testplatform werd opgericht, bestaande uit industriële labs die geen ervaring hadden met medische stalen. Er ontstonden problemen met de kwaliteit en de snelheid van de analyses.

 

Het werd er ook al niet beter op toen de directeur-generaal van het Geneesmiddelenagentschap een dubieuze rol bleek te spelen in het bestellen en onderzoeken van serologische tests. Er loopt overigens nog steeds een gerechtelijk onderzoek tegen hem. Opnieuw werden de klinische labs aan de kant gelaten.

 

De klinische laboratoria hadden ondertussen opgeschaald en ook het lab van het Rode Kruis had zich voorbereid om extra tests aan te kunnen. Toch werd nagelaten om afspraken te maken met het bestaand systeem en werd er opnieuw een alternatief circuit opgericht door de regering. Deze keer werden de universitaire centra betrokken en werd het federaal testplatform bis uit de grond gestampt, een idee dat ontsproten zou zijn aan het brein van, jawel, een universiteitsprofessor met een lab. Vooruit, zei de minister, en de ezel strekte zich.

 

Dat er goed onderhandeld kan worden als de lijnen kort zijn en in een ons-kent-onsmilieu mag wel duidelijk zijn, want de regering kwam met zakken geld over de brug. Er werden acht sites opgestart die elk niet minder dan 720.000 euro per maand kregen om personeel te voorzien. Voor de acht sites samen is dat 5,76 miljoen euro per maand, bijna 70 miljoen euro per jaar. Daar bleef het niet bij, want er was ook een opstartvergoeding. Machines en testmateriaal werden aangeleverd, allemaal door de overheid, allemaal met belastinggeld, en dan was er nog een vergoeding per uitgevoerde test. Voor 720.000 euro per maand kan er al heel wat personeel worden aangeworven. Een van de sites gaf in de media aan, dankzij het werk van een onderzoeksjournalist, dat er 22 mensen werden aangenomen. Dat wil dan zeggen dat er 32.700 euro per personeelslid per maand beschikbaar zou zijn als loonkosten, duizelingwekkend en naar ik denk ook niet meteen marktconform. Een andere site gaf aan dat er inderdaad geld op overschot was, maar dat dit werd gebruikt om andere putten te dempen, ongelooflijk maar waar.

 

Er zijn problemen met de ziekenhuisfinanciering, dat weten we ondertussen allemaal. Maar dat daar op zo'n arbitraire manier aan wordt tegemoetgekomen, is natuurlijk onaanvaardbaar. On aime la crise, zei de regering, en men keek niet op een cent.

 

Ondertussen blijkt dat het federaal testplatform bis lang niet aan de afgesproken 2.000 tests per dag komt en dat er sprake is van serieuze verspilling van belastinggeld. Er zou al bijna 20 miljoen euro zijn uitgegeven aan tests die niet zijn uitgevoerd, nog los van de vraag of heel het platform überhaupt wel nodig was. Het is niet te geloven, zei de burger, en hij haalde de broeksriem aan.

 

Mijnheer de minister, ik heb enkele concrete vragen voor u.

 

Hoeveel personeelsleden werden er door elk lab van het federaal testplatform bis aangeworven in de loop van de tijd? Moest er verantwoording worden afgelegd over de besteding van de middelen? Hoeveel van de maandelijkse 720.000 euro per lab is naar loonkosten gegaan? Als het geld niet naar loonkosten is gegaan, naar waar dan wel en wordt dat geld ook teruggevorderd? Op welke manier werd door u besloten – recent aangekondigd in de pers – om het forfait van 720.000 euro terug te brengen tot 270.000 euro per lab? Waarop is dat bedrag gebaseerd? Waarom werd niet in een evaluatiemoment voorzien na een paar maanden alsook een afschermingsmechanisme? Moeten wij nu een boete betalen bij het terugschroeven van de overeenkomsten en hoeveel bedraagt die boete dan? Klopt het dat de experten die de oprichting van het federale testplatform adviseerden, niet onafhankelijk waren, aangezien het over hun eigen universiteit ging? Werd er een onafhankelijkheidstoets uitgevoerd en kan worden uitgesloten dat er naar hen persoonlijk gelden zijn gevloeid?

 

21.02  Dominiek Sneppe (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, vorige week heb ik reeds gezegd dat wij al een viertal blunderboeken zouden kunnen schrijven. De weergave van het testbeleid door collega Gijbels zou al een boek op zich kunnen zijn.

 

Uit een onderzoek van Het Laatste Nieuws blijkt dat het federale testplatform bis te gul werd bediend met financiële middelen. Dat platform werd opgericht om de overvloed aan testen tijdens de verschillende coronagolven aan te kunnen.

 

De financiering werd op forfaitaire wijze vastgelegd zodat elk labo een minimum van 2.000 PCR-testen per dag zou uitvoeren en een maximum van 7.000 testen zou aankunnen.

 

Nu blijkt dat het vereiste minimumaantal zelden of nooit werd bereikt en dat sommige labo's de nodige personeelsleden die ze daarvoor extra zouden nodig hebben, niet hebben aangeworven. Nochtans was in de vergoeding daarvoor voorzien.

 

Ondertussen werd zowat 20 miljoen euro belastinggeld betaald voor testen die niet werden uitgevoerd. In besparingstijden kan dat zeker tellen.

 

Dankzij het onderzoek werd op 4 oktober 2021 beslist om het forfaitaire bedrag van 720.000 euro terug te brengen naar 270.000 euro per lab. Dat is toch al iets.

 

Mijnheer de minister, dat alles roept bij ons enkele vragen op.

 

Ten eerste, waar gingen de financiën bedoeld voor het aanwerven van bijkomend personeel dan wel naartoe? Zal u de labo's ter verantwoording roepen? In welke sancties voorziet u, indien er misbruik van middelen blijkt? Hoeveel personeel werd in elk labo aangeworven?

 

Ten tweede, waarop baseert u zich om het forfaitaire bedrag terug te brengen op 270.000 euro? Hoe weet u dat u dit bedrag niet weer veel te veel zal zijn?

 

Ten derde, waarom werd het platform niet grondig geëvalueerd en bijgestuurd?

 

De laatste vraag houdt me in deze crisis al heel lang bezig. De experts die de oprichting van het federaal testplatform adviseerden, bleken er baat bij te hebben dat er zoveel mogelijk getest werd. Waarom bleven deze experts deelnemen aan adviesraden en allerhande taskforces? Werd er voldoende onderzoek gedaan naar hun betrokkenheid?

 

Ik kijk uit naar uw antwoord.

 

21.03 Minister Frank Vandenbroucke: Om te kunnen antwoorden op de gestelde vragen, moet ik toch even terug naar de zomer van 2020. Op dat ogenblik werd gevreesd dat we onvoldoende testcapaciteit hadden. De vertegenwoordigers van de private klinische labo's hebben toen uitdrukkelijk gezegd dat ze niet in staat waren om aan de vraag te voldoen. Ik heb een verklaring on record van Alain Derom, vertegenwoordiger van de private klinische labo's, mevrouw Gijbels, die in juli 2020 uitdrukkelijk onderstreepte dat men 50.000 testen per dag kon verzorgen, maar niet meer. Als mensen vandaag tegen u zeggen dat ze toen hebben verklaard meer te kunnen doen, dan hebben ze, denk ik, een kort geheugen. De private labo's zeiden toen: wij kunnen dat niet.

 

De vorige regering, met name minister De Backer, heeft toen naar oplossingen gezocht, in de vorm van het federale testplatform bis, dat tot 100.000 mensen per dag moest kunnen testen. Ik denk dat minister De Backer daar zeer goed werk heeft geleverd.

 

In de zomer van 2020 is dan de afspraak tot stand gekomen, waarbij de acht labo's van het federale platform garandeerden dat zij elk 7.000 testen per dag zouden kunnen doen. In ruil kregen zij een gegarandeerde terugbetaling van de personeelskosten. Voor 2.000 testen kwam dat inderdaad neer op 720.000 euro per maand.

 

Daar zijn allerhande berekeningen aan te pas gekomen. Zo moest men twee shifts per dag draaien, er moesten zoveel mensen per shift werken, zoveel dagen per maand. Het kwam er eigenlijk op neer dat die labo's zowat dag en nacht moesten kunnen draaien. Er is berekend wat dat zou kosten en toen is die afspraak tot stand gekomen.

 

Voor alle duidelijkheid, ik wil de verantwoordelijkheid niet naar de heer De Backer doorschuiven, want het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, eer die afspraak rond was. Uiteindelijk was het oktober, de nieuwe regering kwam eraan en ik werd verantwoordelijk. Het was oktober eer de overeenkomst met de labo's gefinaliseerd is. Maar het gebeurde wel op die basis.

 

Ik wil u toch even in herinnering brengen wat toen werd gezegd. Toen werd er schande gesproken, want men zou er nooit in slagen om voldoende mensen te testen en riep men om een dringende verhoging van onze testcapaciteit, want we stonden aan de afgrond door onvoldoende testcapaciteit en alles zou fout lopen. Ik kan u talloze persartikels uit die periode tonen, uit alle kranten – ik heb ze hier bij mij -, waarin er werd gesmeekt om, alstublieft toch te doen wat mogelijk was om de testcapaciteit te verhogen.

 

U hebt dat overigens zelf ook vaak onderstreept in de commissie in die periode: testen, testen, testen; meer testen, mijnheer de minister, doe alles wat u kunt om meer te testen.

 

U had toen gelijk, want wij hadden toen te maken met de tweede golf. De huisartsen werden overstelpt. De mensen moesten drie, vier, vijf dagen wachten op het resultaat van hun test. Wij hebben toen de zeer ongelukkige beslissing genomen onze teststrategie inderdaad te herzien. Dat was eigenlijk niet goed, vanuit medisch en epidemisch standpunt, maar wij zijn minder gaan testen, tot wij onze capaciteit weer op schaal hadden. Wij hebben onze capaciteit toen op schaal gekregen. Op een bepaalde dag in de derde golf hebben wij 87.000 mensen getest.

 

Wat is er gebeurd? De private klinische labo's zijn inderdaad ook meer beginnen te testen dan ze oorspronkelijk gezegd hadden te kunnen doen. Ze hadden dus niet moeten zeggen dat ze dat niet konden. Het is dus absoluut juist dat de federale labo's uiteindelijk niet zo veel hebben getest. Zij zijn onder de garantie gebleven.

 

In de zomer van dit jaar hebben we die niet onmiddellijk herzien; er was een contract. Als u terugkijkt op die periode, herinnert u zich ongetwijfeld waarom een wijziging niet evident zou zijn geweest. Aan het begin van de zomer was er opnieuw de angst dat we onvoldoende testcapaciteit zouden hebben. Reizigers zouden moeten worden getest bij vertrek en bij terugkeer. Er was sprake van Pukkelpop, Tomorrowland, massafestivals waar getest zou moeten voor de niet-gevaccineerden. We gingen ervan uit dat we geen risico mochten nemen. We hebben het contract met fikse kosten, maar met gegarandeerde beschikbare testcapaciteit inderdaad laten lopen. Daarop terugkijkend kunt u daar kritisch tegenover staan, maar op dat moment was het, denk ik, niet evident om te zeggen dat we die testcapaciteit niet meer behoefden. We betaalden eigenlijk voor een capaciteitsmechanisme. In andere sectoren wordt ook betaald voor een capaciteitsmechanisme.

 

Nu wordt er geklaagd dat de beslissing werd genomen onder invloed. Dat is wat vreemd. Die beslissing is immers uiteindelijk voorbereid door de heer De Backer en door mij geformaliseerd, met het RIZIV, met de FOD Volksgezondheid en met Sciensano. Uiteindelijk is de overeenkomst afgeklopt in het verzekeringscomité van het RIZIV. De experts die u noemt, zitten daar niet. Daar zitten wel vertegenwoordigers van de private labo's en zij hebben dat mee goedgekeurd. Over de bekostiging die u zo in twijfel trekt, werden destijds ook private labo's aangesproken. Ik wil daar zelfs niet over discussiëren, want ik weet dat niet. Hoe dan ook, de overeenkomst is niet goedgekeurd door de mensen die u hier noemt. Die is goedgekeurd in het verzekeringscomité van het RIZIV, met de vertegenwoordigers van de private labo's en de topmensen en belangenverdedigers van de klinische biologie aan de tafel. Achteraf kan men zeggen dat we niet zo veel capaciteit nodig hadden. Dat geef ik grif toe.

 

Wat heb ik gedaan? Ik heb dat in de zomer inderdaad even laten lopen. Ik heb in de zomer wel een algemene besparing van 22 miljoen euro gedaan door de prijs van de testset te verlagen van 47 naar 40 euro omdat ik ook vond dat het een duur verhaal was geworden. Vervolgens heb ik, zonder kosten of schadevergoeding te moeten betalen, bij de partijen in de overeenkomst bedongen dat we de garantie zouden terugschalen van een berekening op basis van 2.000 testen naar een berekening op basis van 750 testen, waarbij ze een beschikbare capaciteit van 3.000 moeten hebben. Dat betekent concreet dat men gaat van 720.000 naar 270.000 euro. Ik kan u die berekening geven, maar u mag veronderstellen dat die berekening correct gebeurt.

 

Dat was zonder enige schadevergoeding. We zitten natuurlijk wel met een overeenkomst. Voor alle duidelijkheid, dat is een overeenkomst waar ik de partijen niet meteen kan beschuldigen van een of andere malversatie. In die overeenkomst staat immers dat wij zoveel betalen en dat de tegenpartij die capaciteit heeft klaarstaan.

 

Ik kan niet zeggen dat ze dat niet hebben gedaan en die capaciteit niet hebben klaargezet. Wij hebben nooit een beroep moeten doen op die hoge capaciteit met die private labo's en dus is dat niet verifieerbaar. Dat zou trouwens het enige zijn, waar het om draait.

 

Moeten wij daaruit lessen trekken? Zeker moeten we dat doen, zoals we uit zovele zaken lessen moeten trekken. Hoe dan ook, denk maar terug aan de vele debatten die we daarover hebben gehad. De grote schrik was dat we capaciteit te kort zouden komen. We hebben in 2021 alleen al 737 miljoen euro federaal geld besteed aan testen. Ik zeg dat uit het hoofd en hoop dat ik mij niet vergis.

 

U zegt dat het capaciteitsmechanisme te duur was en dat we daaraan extra geld hebben gegeven. Dat is juist. Dat heeft die factuur nog verzwaard met 20 miljoen euro, volgens de berekening die ik kan maken. Die 20 miljoen euro is kostprijs van een capaciteitsmechanisme, maar laten wij, veeleer dan te zeggen dat er hier malversaties waren en te suggereren dat mensen geld in hun zakken hebben gestoken, nadenken over de vraag hoeveel zo'n testapparaat en hoeveel klinische biologie kost, hoeveel winst daarin wordt gemaakt - daar zijn aardige winsten gemaakt, ook in de private labo's - en hoe we dat in de toekomst zo zuinig mogelijk kunnen doen.

 

Mevrouw de voorzitster, ik denk dat ik hiermee op de meeste vragen heb geantwoord.

 

21.04  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb niet echt iets nieuws gehoord. U zegt dat de klinische labs in juni 2020 zijn bevraagd. Toen was de crisis in volle gang en was er ook een tekort aan reagentia, dus ik begrijp dat zij op dat moment niet klaar stonden om extra te testen, maar het federaal testplatform was ook veel te laat klaar. Daardoor moest de teststrategie worden aangepast. Ondertussen hadden de klinische labs wel zelf opgeschaald en stond het lab van het Rode Kruis klaar om te testen, maar zij werden niet ingeschakeld. Het Rode Kruislab heeft nauwelijks aanvragen gekregen om te testen. U zegt dat zij bevraagd zijn, maar er is nooit een dynamisch overzicht van de totale capaciteit in de klinische labs geweest. Zij zijn gewoon aan de kant geschoven. U mag nu weer het woord vragen, maar het is aan mij om te repliceren.

 

U hebt nog altijd niet uitgelegd wat er is gebeurd met de middelen die te veel zijn uitgekeerd. Dat is immers toch een compleet oneerlijke situatie als men dat vergelijkt met andere ziekenhuizen. In de media wordt er gezegd dat het geld is gebruikt om andere putten te vullen. Het kan toch niet dat men aan iemand een zak geld geeft en zegt dat hij ermee mag doen wat hij wil, maar ook wat moet proberen te testen.

 

Ik vind het ook heel sterk dat u pas op de dag dat dit nieuws in de media komt, zegt dat u zult ingrijpen. Hadden wij hier niets over gevraagd en hadden wij hier niet op doorgeduwd, hoe lang had dat systeem dan nog kunnen blijven doorlopen?

 

Mevrouw de voorzitster, wij zullen een motie indienen om toch nog meer duidelijkheid te vragen. Wij willen nog altijd weten waar de middelen naartoe zijn gegaan en of zij kunnen worden teruggevorderd, want ook daar hebben wij nog altijd niets van gehoord.

 

21.05  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, ik begin bij de onafhankelijkheid van onze huisvirologen. U zegt wel dat die niet in dat comité zitten waar alles goedgekeurd wordt, maar uiteindelijk weten we dat dat platform er op hun advies gekomen is. Bespaar ons dus uw mooie praatjes. Die mensen hebben hun lobbywerk goed gedaan.

 

Het is duidelijk dat er met het testbeleid, en ook met het vaccinatiebeleid, grote winsten geboekt worden. We hebben niks tegen winst boeken, dat mag uiteraard. We hebben er wel iets tegen als dat gebeurt op kap van de belastingbetaler. We willen dus graag wat zekerheid in verband met die onafhankelijkheidstoets van onze huisvirologen.

 

U sprak ook over de massa testen die in de zomer moesten worden uitgevoerd: voor mensen die op reis vertrokken, naar festivals wilden enzovoort. Dat hoorde allemaal bij het testbeleid. In antwoord op een vraag van een collega zei u op 19 mei, ik citeer: "We zullen in de volgende fases van de pandemie moeten nadenken over de opdracht van het federaal testplatform. Dat zal moeten evolueren en ook de financiële mechanismen moeten tegen het licht worden gehouden." Op 19 mei, mijnheer de minister, zei u dat! Toen al was u ervan overtuigd dat er iets moest veranderen. Ondertussen is het 7 oktober en was er nog niks veranderd. Bespaar ons dus weer uw mooie praatjes in de trant van "achteraf is het gemakkelijk gezegd". Nee, mijnheer de minister, u was er op 19 mei zelf van overtuigd dat er iets moest veranderen. Nu, vijf maanden later, is er nog steeds niets veranderd behalve dat het bedrag nu eindelijk, omdat het in de pers kwam, aangepast is. Gooien met andermans geld is dan ook een eigenschap van socialisten.

 

Mijnheer de minister, we gaan ook een motie indienen. We blijven erbij: we willen weten waar die geldstromen naar de labo's uiteindelijk wél naartoe gegaan zijn. We willen opheldering, zodat het voor iedereen eerlijk is. En we willen ook een onderzoek waarbij onze experten aan een onafhankelijkheidstoets worden onderworpen.

 

21.06 Minister Frank Vandenbroucke: Ik wilde alleen zeggen, mevrouw Gijbels, dat de heer Derom, de woordvoerder van de private labo's, uitdrukkelijk heeft gezegd dat de private labo's in het najaar 2020 50.000 testen, en niet meer, zouden kunnen doen. Dat is essentieel in de besluitvorming. Hij heeft dat on the record gezegd in De Standaard, in juli 2020.

 

Stel dat u de heer De Backer bent en u wordt daarmee geconfronteerd: dan beslist u om een alternatief aanbod uit te bouwen. Dat mogen we dus niet in vraag stellen. Het zoeken naar een capaciteitsmechanisme was dus logisch, ook al hebben de private labo's maanden later een groter aanbod ontwikkeld. Dat is alles wat ik daarover wil zeggen. Dat is geen verwijt aan de heer Derom. Maar het was een zeer belangrijk uitgangspunt.

 

Mevrouw Sneppe, ik heb in mei inderdaad gezegd dat we over het systeem moesten nadenken. We zijn dat blijven doen. Maar later heeft het Overlegcomité dan gezegd dat Tomorrowland en Pukkelpop in de zomer konden plaatsvinden, dankzij de testing. Er werd gezegd dat er ook op meerdaagse festivals voortdurend zou moeten worden getest: 100.000 mensen op Pukkelpop. Beeldt u zich dat even in. Ze zijn er uiteindelijk niet geweest, maar we moesten klaarstaan. In die omstandigheden moet je natuurlijk voorzichtig zijn en kun je niet zeggen dat je de testcapaciteit gaat afbouwen.

 

Achteraf kun je je afvragen of die testcapaciteit wel nodig was. U hoort me niet zeggen dat alles perfect verlopen is. Maar in dit soort debat moet het perspectief wel juist zijn. Meer ga ik daarover niet zeggen.

 

21.07  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, u vraagt wat ik zou gedaan hebben indien ik in de schoenen van de heer De Backer had gestaan. Ik weet heel goed wat ik zou gedaan hebben indien ik in zijn of uw schoenen had gestaan: ik had die klinische labs ondersteund en had geen alternatief circuit opgericht.

 

Er waren personeel en experten ter zake aanwezig, zij waren al gewoon om al die testen te analyseren, er moest niets meer worden opgebouwd. Er moesten inderdaad misschien toestellen en testvloeistoffen worden aangeleverd. Maar een alternatief circuit, dat bovendien bepaalde mensen en ziekenhuizen bevoordeelt ten opzichte van anderen?

 

Ik vind dat echt straffe koffie en vraag me af of men zich wel realiseert dat men hier met belastinggeld bezig is.

 

Moties

Motions

 

De voorzitster: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion, les motions suivantes ont été déposées.

 

Een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Frieda Gijbels en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Frieda Gijbels en Dominiek Sneppe

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

- gelet op het federale testplatform bis, met laboratoria verbonden aan de universitaire centra, dat werd opgericht in het kader van de aanpak van de coronacrisis;

- gelet op het gegeven dat professoren verbonden aan de laboratoria van de betrokken universitairen zetelden in de adviesraden die een essentiële rol speelden in de totstandkoming van voormeld testplatform in haar uiteindelijke hoedanigheid;

- gelet op de overvloedige financiering van dit testplatform door de federale overheid;

- gelet op het onderzoek van Het Laatste Nieuws dat aantoont dat voormelde financiering manifest onevenredig (i.e. buitenmatig) is gelet op de werkelijke invulling, activiteiten en (personeels)kosten van de laboratoria betrokken bij het federale testplatform bis;

- gelet op de vele vragen omtrent de opportuniteit en proportionaliteit van (de hoedanigheid van) het federale testplatform bis en de bijhorende financiering en de onduidelijkheid omtrent de uiteindelijke bestemming(en) van deze financiering;

- gelet op de vele vragen die mevrouw Gijbels hieromtrent reeds aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, aan zijn voorganger mevrouw De Block alsook aan de heer De Backer gesteld heeft en waaromtrent (te) lang geen duidelijkheid werd verschaft;

- gelet op de beginselen van behoorlijk bestuur en de verplichting voor de overheid om op zorgvuldige wijze om te springen met belastinggeld;

- gelet op het belang van de optimale garantie van de parlementaire controlefunctie en het respect voor de democratisch verkozen volksvertegenwoordigers en de bevolking die zij vertegenwoordigen;

- gelet op het wantrouwen dat uit een gebrek aan transparantie en deugdelijke omgang met overheidsfinanciën kan voortvloeien bij de bevolking en de ondermijning van het maatschappelijke draagvlak voor de maatregelen met het oog op de aanpak van de covid-19 crisis die hierdoor bewerkstelligd wordt;

vraagt de regering

- duidelijkheid te scheppen omtrent de manier waarop het federale testplatform bis in haar uiteindelijke hoedanigheid tot stand kwam (en niet in een andere vorm) en in het bijzonder welke voorzorgsmaatregelen/toetsen hier gevolgd werden om de onafhankelijkheid en objectiviteit van dit totstandkomingsproces te garanderen;

- duidelijkheid te scheppen omtrent de manier waarop de financiering (en concreet welke berekeningswijzen gebruikt werden) in haar uiteindelijke omvang en samenstelling tot stand kwam en geëvalueerd werd en welke waarborgen er voorzien werden opdat de middelen effectief en volledig aangewend zouden worden voor de beoogde doelstellingen;

- duidelijkheid te scheppen omtrent de manieren waarop en doeleinden waarvoor de toegekende sommen uiteindelijk werden aangewend en de monitoring en bijsturing vanuit de overheid hieromtrent;

- duidelijkheid te scheppen omtrent de contracten met de laboratoria verbonden aan het federale testplatform bis en het eventuele bestaan van door de overheid te betalen boetes bij het vroegtijdig beëindigen op anderszins terugschroeven van deze contracten;

- er zorg voor te dragen dat eventueel oneigenlijk gebruikte middelen onverwijld worden teruggevorderd;

- de noodzaak en uitwerking van een (proportionele) federale overflowcapaciteit te bespreken met de klinische laboratoria;

- steeds maximale (en actieve) transparantie te garanderen m.b.t. haar overheidsdiensten, hun werking en de informatie die zij in hun bezit hebben, en in het bijzonder m.b.t. de informatie die betrekking heeft op ons gezondheidssysteem en de aanpak van de COVID-19-crisis, inclusief inzake de bijhorende financiële stromen en de opvolging hiervan;

- er over te waken dat er binnen de regering en de overheidsdiensten steeds voldoende voorzichtigheid aan de dag wordt gelegd met betrekking tot de correcte besteding van belastinggeld en dat de beginselen van behoorlijk bestuur worden nageleefd;

- er zorg voor te dragen dat er verantwoordelijkheid zal worden afgelegd met betrekking tot eventuele wanbestedingen van belastinggeld."

 

Une première motion de recommandation a été déposée par Mme Frieda Gijbels et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Frieda Gijbels et Dominiek Sneppe

et la réponse du vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

- eu égard à la plateforme fédérale de testing bis, dans le cadre de laquelle des laboratoires sont rattachés aux centres universitaires, créée dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire;

- eu égard au fait que les professeurs rattachés aux laboratoires des universitaires concernés ont siégé dans les conseils consultatifs qui ont joué un rôle essentiel dans l’élaboration de la plateforme de testing précitée dans sa forme finale;

- vu le financement plantureux de cette plateforme de testing par les autorités  fédérales;

- vu l’enquête du quotidien Het Laatste Nieuws qui démontre que le financement précité est manifestement disproportionné (c’est-à-dire excessif) par rapport aux tâches effectives, activités et frais (de personnel) des laboratoires associés à la plateforme fédérale de testing bis;

- vu les nombreuses questions qui se posent quant à l’opportunité et à la proportionnalité de la plateforme fédérale de testing bis (et de sa forme), au financement y afférent et au manque de clarté qui entoure l’affectation ou les affectation(s) finale(s) de ce financement;

- vu les nombreuses questions adressées à ce sujet par Mme Gijbels au vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, à sa prédécesseure Mme De Block ainsi qu’à M. De Backer et à propos desquelles une clarification s’est (trop) longtemps fait attendre;

- eu égard aux principes de bonne administration et à l’obligation qui incombe aux pouvoirs publics d’utiliser scrupuleusement l’argent du contribuable;

- vu l’importance de garantir de façon optimale la fonction de contrôle parlementaire et le respect des députés démocratiquement élus et de la population qu’ils représentent;

- vu la méfiance que peut susciter, parmi la population, un manque de transparence et une utilisation inappropriée des finances publiques et le risque qui s’ensuit de voir disparaître l’adhésion sociétale aux mesures prises dans le cadre de la crise du Covid-19;

demande au gouvernement

- de faire la clarté sur la manière dont la plateforme fédérale de testing bis a vu le jour dans sa forme finale (et non dans une autre forme) et en particulier sur les mesures de précaution/contrôles appliqués pour garantir l’indépendance et l’objectivité de ce processus d’élaboration;

- de faire la clarté sur la manière dont le financement (et concrètement les méthodes de calcul utilisées) a vu le jour dans sa dimension et sa composition finale et a été évalué, ainsi que sur les garanties qui ont été prévues afin que les moyens soient effectivement et intégralement affectés aux finalités visées;

- de faire la clarté sur les modalités d’affectation des sommes allouées et leurs finalités et sur le suivi et les ajustements opérés par les pouvoirs publics à cet égard;

- de faire la clarté sur les contrats conclus avec les laboratoires rattachés à la plateforme fédérale de testing bis et l’existence éventuelle d’amendes à payer par les pouvoirs publics en cas de cessation anticipée ou limitation de ces contrats;

- de veiller à ce que les moyens éventuellement utilisés à mauvais escient soient immédiatement recouvrés;

- de traiter avec les laboratoires cliniques de la nécessité et de l’élaboration d’une capacité overflow fédérale (proportionnelle);

- de toujours garantir une transparence maximale (et active) en ce qui concerne ses services publics, leur fonctionnement et les informations qu’ils détiennent, et en particulier en ce qui concerne les informations ayant trait à notre système de santé et à la gestion de la crise sanitaire, y compris en ce qui concerne les flux financiers y afférents et le suivi exercé à cet égard;

- de veiller à ce qu’il soit toujours fait preuve de suffisamment de prudence, au sein du gouvernement et des services publics, en ce qui concerne l’affection correcte de l’argent du contribuable, et à ce que les principes de bonne administration soient respectés;

- de veiller à ce que soit assumée, le cas échéant, la responsabilité d’éventuelles affectations impropres de l’argent du contribuable."

 

Een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Dominiek Sneppe en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellaties van de dames Frieda Gijbels en Dominiek Sneppe

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,

- gelet op de resultaten van het onderzoek naar de financiering van het federaal testplatform bis;

- gelet op de adviserende rol van de experten en hun band met de testlabo’s;

- gelet op de gebrekkige aanpak van en de vele blunders tijdens de coronacrisis;

vraagt de regering

- de geldstromen naar de labo’s van het federaal testplatform grondig te evalueren, bij te sturen en terug te vorderen daar waar nodig.

- de adviserende experten aan een onafhankelijkheidstoets te onderwerpen."

 

Une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Dominiek Sneppe et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu les interpellations de Mmes Frieda Gijbels et Dominiek Sneppe

et la réponse du vice-premier ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

- eu égard aux résultats de l’analyse du financement de la plateforme fédérale de testing bis;

- eu égard au rôle de conseil des experts et à leurs liens avec les laboratoires de dépistage;

- eu égard aux manquements dans la gestion de la crise du coronavirus et aux nombreuses erreurs grossières commises durant cette crise;

demande au gouvernement

- d’évaluer en profondeur, d’ajuster et de recouvrer le cas échéant les flux financiers vers les laboratoires de la plateforme fédérale de dépistage;

- de soumettre les experts conseillers à un test d’indépendance."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Melissa Depraetere, de heren Wouter De Vriendt, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten en mevrouw  Maggie De Block.

Une motion pure et simple a été déposée par Mme Melissa Depraetere, MM. Wouter De Vriendt, Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf et Servais Verherstraeten et Mme Maggie De Block.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

21.08  Melissa Depraetere (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, wij vragen de urgentie voor onze motie.

 

De voorzitster: Mevrouw Depraetere vraagt de urgentie.

 

Geen bezwaar? Aldus zal geschieden.

Pas d'observation? Il en sera ainsi.

 

De urgentie wordt aangenomen.

L'urgence est adoptée.

 

Scrutin (continuation)

Geheime stemming (voortzetting)

 

22 Cour constitutionnelle – Présentation d'un juge d'expression française – Résultat du scrutin

22 Grondwettelijk Hof – Voordracht van een Franstalige rechter – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

102

Stemmen

Blancs ou nuls

2

Blanco of ongeldig

Valables

100

Geldig

Majorité des deux tiers

68

Tweederde meerderheid

 

Pour la première candidate

Mme Emmanuelle Bribosia a obtenu 95 voix

Mme Anne Weyembergh a obtenu 3 voix

 

Voor de eerste kandidate

Mevrouw Emmanuelle Bribosia heeft 95 stemmen gekregen

Mevrouw Anne Weyembergh heeft 3 stemmen gekregen

 

Mme Emmanuelle Bribosia ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée première candidate à la place vacante de juge d'expression française à la Cour constitutionnelle.

Mevrouw Emmanuelle Bribosia, die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, is tot eerste kandidate uitgeroepen voor het vacante ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof.

 

Pour la seconde candidate

Mme Emmanuelle Bribosia a obtenu 2 voix

Mme Anne Weyembergh a obtenu 95 voix

 

Voor de tweede kandidate

Mevrouw Emmanuelle Bribosia heeft 2 stemmen gekregen

Mevrouw Anne Weyembergh heeft 95 stemmen gekregen

 

Mme Anne Weyembergh ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée seconde candidate à la place vacante de juge d'expression française à la Cour constitutionnelle.

Mevrouw Anne Weyembergh, die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, is tot tweede kandidate uitgeroepen voor het vacante ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof.

 

23 Assemblée réunie de la Commission communautaire commune – Constitution

23 De Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie – Wettig- en voltalligverklaring

 

Par lettre du 21 septembre 2021, l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune fait connaître qu'elle s'est constituée en sa séance de ce jour.

Bij brief van 21 september 2021 brengt de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie ons ter kennis dat zij ter vergadering van die dag voor wettig en voltallig verklaard is.

 

24 Renvoi d'une proposition à une autre commission

24 Verzending van een voorstel naar een andere commissie

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 6 octobre 2021, je vous propose de renvoyer la proposition de loi suivante à la commission des Finances et du Budget:

- la proposition de loi (Egbert Lachaert) concernant le verdissement du parc de voitures de société, n° 399/1.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 6 oktober 2021 stel ik u voor het volgende wetsvoorstel te verzenden naar de commissie voor Financiën en Begroting:

- het wetsvoorstel (Egbert Lachaert) betreffende de vergroening van het bedrijfswagenpark, nr. 399/1.

 

Cette proposition de loi avait été précédemment renvoyée à la commission de l’Économie, de la Protection des consommateurs et de l’Agenda numérique.

Dit wetsvoorstel werd eerder verzonden naar de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

25 Demande d'urgence émanant du gouvernement

25 Urgentieverzoek van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers, n° 2228/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009, houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het verblijf, de vestigingen de verwijdering van vreemdelingen aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, nr. 2228/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

25.01  Zakia Khattabi, ministre: Madame la présidente, je vous remercie.

 

L'urgence est motivée par le fait que ce projet permet au Conseil du contentieux des étrangers (CCE) d'augmenter, à court terme, le nombre de juges dans les procédures d'asile. Cette augmentation du cadre temporaire est d'autant plus urgente dans un contexte où le réseau d'accueil est presque saturé que la capacité d'accueil a été fortement impactée par le nombre de places en quarantaine imposé par le covid-19, les inondations en Wallonie et la récente crise en Afghanistan.

 

En outre, le nombre de demandes de protection internationale a encore augmenté ces derniers mois (en septembre 3 261 personnes ont demandé la protection internationale). Une augmentation de l'output du CCE est donc une mesure importante pouvant contribuer à ramener le taux d'occupation du réseau d'accueil à un niveau viable. Cette augmentation du cadre temporaire permettra aux différentes instances de l'asile de traiter rapidement les demandes de protection internationale et de fournir ainsi aux demandeurs une réponse définitive dans un délai court.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

26 Prise en considération de propositions

26 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

27 Demandes d'urgence

27 Urgentieverzoeken

 

La présidente: Monsieur Hedebouw, vous demandez l'urgence pour la proposition de loi n° 2231/1 visant à réduire à 6 % la TVA sur le gaz.

 

27.01  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Chers collègues, je vous demande l'urgence pour notre proposition de loi visant à réduire à 6 % la TVA sur le gaz, d'une part, portant le n° 2231/1, et sur la proposition 2232/1, demandant la même chose mais pour l'électricité. Je crois que je ne dois pas beaucoup en rajouter en matière d'urgence.

 

Je pense que tout le monde est bien au courant des prix complètement incroyables pratiqués aujourd'hui pour la vente d'énergie (électricité et gaz). Il nous semble que la réduction de la TVA est une des mesures urgentes que l'on peut appliquer.

 

Par ailleurs et c'est intéressant, il y a une majorité alternative possible ce soir. J'ai envie de dire que les partis qui l'ont reprise à leur programme sont au point de rupture. S'ils soutiennent aujourd'hui la demande d'urgence, on peut assez vite débattre de ces deux propositions en commission. Je voudrais donc vous encourager chaleureusement à voter cette urgence. On pourra encore examiner en commission la manière dont on peut régler les amendements. Il n'y a pas de problème, pas de copyright en la matière. C'est copyless pour nous, mais l'urgence est quand même là.

 

Je vous remercie déjà d'avance pour ce vote dont je ne doute pas de la portée positive.

 

La présidente:Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Monsieur Hedebouw, vous demandez l'urgence pour la proposition de loi n° 2232/1 visant à réduire à 6 % la TVA sur l'électricité.

 

Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

28 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Reccino Van Lommel sur "La vulnérabilité de la Belgique en raison de sa dépendance à l'égard des importations chinoises" (n° 167)

28 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Reccino Van Lommel over "De kwetsbaarheid van België ingevolge de afhankelijkheid van Chinese import" (nr. 167)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Économie, de la Protection des consommateurs et de l'Agenda numérique du 29 septembre 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Economie, Consumentenbescherming en Digitale agenda van 29 september 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 167/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Reccino Van Lommel;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Leslie Leoni.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 167/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Reccino Van Lommel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Leslie Leoni.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

28.01  Reccino Van Lommel (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, de studie van de Inter-Parliamentary Alliance on China was volgens mij bijzonder duidelijk. In die studie stond onder meer dat België voor 159 goederen niet zonder import vanuit China kan en dat 7 goederen zelfs raken aan de nationale veiligheid of cruciaal zijn voor de chemie of de farma. Er bestaat vooral vrees over dat de beschikbaarheid van sommige goederen gemanipuleerd zou kunnen worden in functie van politieke belangen in China. Dat bevestigt trouwens wat ik al vaker in het Parlement heb gezegd.

 

Ik denk dat wij iets moeten doen aan die importafhankelijkheid. Daarom vraag ik met mijn motie concreet om nu eindelijk een visie te ontwikkelen waarmee het hoofd wordt geboden aan de kwetsbaarheid ingevolge de afhankelijkheid van onder meer Chinese import, om overnames binnen strategische sectoren te bemoeilijken, om technologische kennis van onze bedrijven maximaal te beschermen en om reshoring van de productie van strategisch belang te faciliteren.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

78

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(Pour ce vote et tous les votes suivants Mmes Leslie Leoni et Claire Hugon et MM. Maxime Prévot, Patrick Prévot et Michel De Maegd ont voté comme leur groupe).

 

29 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Marijke Dillen sur "Les violences contre les gardiens de prison" (n° 170)

29 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Marijke Dillen over "Het geweld tegen cipiers" (nr. 170)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 29 septembre 2021.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Justitie van 29 september 2021.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 170/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Marijke Dillen;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Katja Gabriëls.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 170/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Marijke Dillen;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Katja Gabriëls.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

29.01  Katleen Bury (VB): Mevrouw de voorzitster, in naam van mevrouw Dillen geef ik een korte stemverklaring.

 

Agressie tegen cipiers is onaanvaardbaar en moet streng aangepakt worden. In de jongste weken verschenen er regelmatig berichten over cipiers die werden aangevallen door gedetineerden. Zowel in Turnhout als in Merksplas is agressie dagelijkse kost.

 

Ook zou het feit dat gedetineerden opnieuw meer mensen mogen ontvangen of buiten de gevangenis een opleiding kunnen volgen, ervoor zorgen dat er meer drugs de gevangenissen worden binnengesmokkeld. Wat dan weer resulteert in meer agressie.

 

Ook is er in verschillende gevangenissen regelmatig onderbezetting bij het personeel. Bij de jongste feiten, op 4 september in Merksplas, waren er maar liefst 28 mensen te kort.

 

Een ander probleem dat gesignaleerd wordt, is dat er in de gevangenissen te veel geïnterneerden verblijven. In Merksplas bijvoorbeeld, is maar liefst 50 % van de gevangenen geïnterneerd. België is hiervoor reeds verschillende keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

 

Deze agressie tegen cipiers sleept reeds jaren aan en leidt ertoe dat cipiers zowel fysiek als mentaal volledig uitgeput raken.

 

Deze motie strekt ertoe om er onmiddellijk voor te zorgen dat de nodige maatregelen genomen worden om de achterstand aan aanwervingen van cipiers in te halen, het werk en statuut van cipiers aantrekkelijker te maken, de nodige maatregelen te nemen om geweld tegen cipiers te voorkomen, de parketten de opdracht te geven om elke vorm van geweld tegen cipiers zonder uitzondering gerechtelijk te vervolgen, initiatieven te nemen om iedere vorm van geweld tegen cipiers strenger en kordater te kunnen bestraffen, er onmiddellijk voor te zorgen dat alle geïnterneerden die zich in de gevangenis bevinden kunnen worden opgenomen in forensisch psychiatrische centra en een doordacht en functionerend plan uit te werken waardoor niet alleen drugs buiten de gevangenis wordt gehouden maar bovendien stelselmatig grondig op drugs wordt gecontroleerd binnen de gevangenis, alsmede om de parketten de instructie geven om inbreuken op de drugswetgeving door gedetineerden binnen de gevangenissen streng te vervolgen.

 

Ik dank jullie allen om deze motie te steunen.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

82

Oui

Nee

53

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

(Mevrouw Frieda Gijbels heeft voorgestemd.)

 

30 Motions déposées en conclusion des interpellations de

- Mme Frieda Gijbels sur "La plateforme fédérale de testing bis" (n° 184)

- Mme Dominiek Sneppe sur "Le surfinancement de la plateforme fédérale de testing bis" (n° 185)

30 Moties ingediend tot besluit van de interpellaties van

- mevrouw Frieda Gijbels over "Het federale testplatform bis" (nr. 184)

- mevrouw Dominiek Sneppe over "Het overfinancieren van het federale testplatform bis" (nr. 185)

 

Ces interpellations ont été développées en séance plénière de ce jour.

Deze interpellaties werden gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Trois motions ont été déposées (MOT n° 184/1):

- une première motion de recommandation a été déposée par Mme Frieda Gijbels;

- une deuxième motion de recommandation a été déposée par Mme Dominiek Sneppe;

- une motion pure et simple a été déposée par Mmes Maggie De Block et Melissa Depraetere et MM. Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Wouter De Vriendt et Servais Verherstraeten.

Drie moties werden ingediend (MOT nr. 184/1):

- een eerste motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Frieda Gijbels;

- een tweede motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Dominiek Sneppe;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de dames Maggie De Block en Melissa Depraetere en de heren Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf, Wouter De Vriendt en Servais Verherstraeten.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

76

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, les motions de recommandation sont caduques.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervallen de moties van aanbeveling.

(M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.)

 

 

31 Vast comité van het toezicht op de politiediensten. Begrotingsaanpassing 2021 (2205/1)

31 Comité permanent de contrôle des services de police. Ajustement budgétaire 2021 (2205/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

129

Oui

Nee

2

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Raison d'abstention?

Reden van onthouding?

 

(Mevrouw Frieda Gijbels heeft zoals haar fractie gestemd)

(M. Daniel Bacquelaine a voté pour)

 

32 Projet de loi visant à approuver les comptes généraux des organismes administratifs publics à gestion ministérielle et des services administratifs à comptabilité autonome pour l'année 2020 (2115/1)

32 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekeningen van de administratieve openbare instellingen met ministerieel beheer en van de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie van het jaar 2020 (2115/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

82

Oui

Nee

30

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(M. Daniel Bacquelaine a voté pour)

 

33 Adoption de l’ordre du jour

33 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour des séances de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering dinsdag 12 oktober 2021 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mardi 12 octobre 2021 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 17.50 uur.

La séance est levée à 17 h 50.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 127 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 127 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

078

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

053

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

053

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

076

Ja

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Kir Emir, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

057

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

129

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non         

002

Nee

 

Colebunders Gaby, Van Hees Marco

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Freilich Michael, Gijbels Frieda

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Jadin Kattrin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non         

030

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, D'Haese Christoph, De Roover Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert