Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mardi 12 octobre 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Dinsdag 12 oktober 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 09 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente sortante.

De vergadering wordt geopend om 14.09 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, uittredend voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Alexander De Croo, Pierre-Yves Dermagne, Sophie Wilmès, Georges Gilkinet, Vincent Van Peteghem, Frank Vandenbroucke, Petra De Sutter, Vincent Van Quickenborne.

 

01 Ordre du jour

01 Agenda

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents de ce jour, vous avez reçu un ordre du jour modifié pour les séances de cette semaine.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van vandaag heeft u een gewijzigde agenda voor de vergaderingen van deze week ontvangen.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

02 Ordre des travaux

02 Regeling der werkzaamheden

 

02.01  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, wat we vandaag beleven zou een hoogtepunt in de parlementaire democratie moeten zijn, maar dat zal het om twee redenen niet worden.

 

Ten eerste, het wordt aan ruim de helft van onze collega's verboden hier aanwezig te zijn, met als argument de regel van de social distancing. Ik weet niet of u de collega's van de meerderheid daarnet hebt bekeken. Ze zaten haast op elkaars schoot. Ik heb de indruk dat die regels alleen gelden als de zitting officieel geopend wordt verklaard. Hier wordt hypocrisie bevorderd tot meerderheidsbeleid. Het feit alleen al dat meer dan de helft van de Kamerleden het hoogtepunt van het jaar niet kan bijwonen, verdient absolute democratische afkeuring, in het bijzonder omdat dit gebeurt op basis van een politiereglement dat in dezen niet van toepassing is.

 

Ten tweede, mijnheer de premier, normaal zou u ons hier met uw uiteenzetting moeten verrassen. Dat zal niet het geval zijn omdat u al een persconferentie hebt gehouden, waar u langer hebt gesproken dan u hier zult doen met de State of the Union. Dat is ongezien.

 

Mevrouw de voorzitster, ik hoop dat u de regering daarvoor op de vingers tikt. Ook dit is vanuit democratisch oogpunt niet alleen ongebruikelijk, maar het staat ook symbool voor de neerbuigendheid van deze regering, voor het Huis van de democratie.

 

Om die redenen verlaten wij het Halfrond, mevrouw de voorzitster. Wij spelen in dit spel niet mee vandaag.

 

(De N-VA-fractie en de heer Jean-Marie Dedecker verlaten het halfrond)

(Le groupe N-VA et M. Jean-Marie Dedecker quittent l'hémicycle)

02.02 Eerste minister Alexander De Croo: Mijnheer De Roover, u stelde mij een vraag, het zou goed zijn om ook naar het antwoord te luisteren.

 

Uw geheugen is bijzonder kort, mijnheer De Roover. In 2016, in een regering waarvan uw partij deel uitmaakte, hebben wij een gelijkaardig akkoord afgesloten. Wij hebben dat op zaterdag afgerond. Wij hebben op zaterdag een persconferentie gegeven. Wij hebben op zondag de State of the Union gedaan.

 

Leg mij nu eens uit hoe dat vijf jaar geleden geen probleem was, waar dat vandaag een schandaal voor de democratie zou zijn? Ik vind dat een bijzonder vreemde redenering.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

02.03  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, wij vonden dat toen al een schandaal voor de democratie en we zijn ondertussen niet van gedachten veranderd.

 

Mevrouw de voorzitster, ik kan mij als democraat niet anders dan verzetten tegen de gang van zaken van vandaag. Collega De Roover heeft gelijk wanneer hij stelt dat elk parlementslid het recht heeft om een regeringsverklaring en de bespreking daarvan bij te wonen. Iedereen die deelneemt aan de Conferentie van voorzitters, herinnert zich dat ik al heel lang op voorhand heb gevraagd om te zoeken naar alternatieven of, als die niet mogelijk zouden zijn, een andere zaal, maar men heeft zich die moeite niet eens getroost. Dat u daarin niet voorziet, mevrouw de voorzitster, of zelfs niet eens naar een alternatief heeft gezocht, doet de parlementaire democratie geen deugd en iedereen weet dat die in dit land al niet heel hoog aangeschreven staat.

 

Wat echter nog van veel minder respect voor de parlementaire democratie getuigt, is inderdaad de persconferentie voorafgaandelijk aan de regeringsverklaring. Mevrouw de voorzitster, u hebt hier schermen laten installeren om de spreektijden te beperken. Ik hoop dat u die niet zult gebruiken om persconferenties opnieuw uit te zenden. Is dit de politieke vernieuwing waar de vivaldicoalitie altijd de mond van vol heeft, namelijk het feit dat men eerst naar de pers stapt en geen enkel respect meer heeft voor ons Huis hier? Dat is niet meer of niet minder dan minachting voor de parlementaire democratie. Iedereen wist al van bij de installatie van de regering dat zij de democratie niet hoog in het vaandel draagt. Alleen al de samenstelling ervan getuigt dat ze niet eens rekening houdt met de verkiezingsuitslag. Dat zij nu nog niet eens het respect heeft om eerst naar de parlementsleden te komen met een regeringsverklaring, daarmee gooit zij ehct het laatste beetje respect voor de democratie overboord.

 

Mevrouw de voorzitster, ik vraag u namens de Kamer om de regering daarvoor op de vingers te tikken. Dit is niet voor herhaling vatbaar. Zo niet kunnen wij in het vervolg beter zelf naar de persconferenties gaan. Daar mag iedereen immers binnen, schouder aan schouder, en dan hebben we ten minste als eerste de informatie.

 

02.04 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, zoals ik al aangaf, ik vind het een heel rare redenering dat wij met het geven van een persconferentie de democratie of het Parlement zouden minachten. Het Parlement wordt namelijk tot op de details ingelicht, waarop het recht heeft. Zo heeft nog niemand buiten de regering de budgettaire tabel ontvangen, geen enkele journalist. De tabel werd ook niet voorgesteld op de persconferentie.

 

Mevrouw de voorzitster, u hebt de budgettaire tabel enkele minuten geleden gekregen en ik wil u vragen om ze te delen met alle parlementsleden. Dat is een teken van transparantie, transparantie die hoort bij de democratie.

 

02.05  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, ten eerste, wat voor mij onbegrijpelijk is, is dat u in 2020 een praktische oplossing vond, zodat iedereen aanwezig kon zijn op een belangrijke dag, terwijl u die oplossing vandaag in tegenstelling tot 2020 niet hebt ingezet voor een even belangrijk debat, debat dat alle commissies overstijgt, opdat alle parlementsleden aanwezig zouden kunnen zijn. Het is problematisch dat vandaag de State of the Union nog altijd in een dergelijke minimalistische opstelling wordt georganiseerd.

 

Ten tweede, dat er niet veel meer macht ligt bij het Parlement, dat wisten we al. Dat het geheel van het politieke beleid in België wordt beslist door de regering en door de kabinetten, daarvan is het volk al heel lang overtuigd. Maar het is gewoon jammer dat wij vandaag alweer moeten herhalen dat het politieke debat hier in het halfrond secundair is.

 

Il s'agit, selon moi, d'un signal effectivement grave.

 

Monsieur le premier ministre, je ne demande qu'une seule chose: pouvoir disposer de toutes les données avec, évidemment, les tableaux budgétaires afin que le débat qui débutera demain matin puisse être franc et en profondeur. En effet, à travers ces tableaux, nous pourrons voir ce qu'il en est de votre lutte contre la fraude fiscale, et si les investissements prévus pour le chemin de fer sont réellement supérieurs à ceux consentis il y a quelques années. Toutes les informations que le peuple souhaite avoir après la communication de ce matin sont reprises dans les tableaux dont question.

 

Madame la présidente, M. le premier ministre vient d'annoncer qu'il vous a transmis lesdits tableaux. Puis-je vous demander de les communiquer le plus rapidement possible à tous les chefs de groupe de manière à ce que nous puissions démontrer, demain, dans la bonne humeur, mais dans la combativité, que la politique de la Vivaldi est loin d'être sociale et nouvelle, comme elle l'a annoncé?

 

La présidente: Monsieur Hedebouw, je viens de constater que les tableaux budgétaires m'ont effectivement été transmis. Ils seront donc transmis à l'ensemble des membres de ce Parlement.

 

Pour rappel, les règles sanitaires sont très claires. Nous devons respecter 1,5 mètre de distance et porter le masque.

 

Het is een kwestie van sanitaire bescherming omdat covid nog steeds aanwezig is. De capaciteit van onze plenaire zaal laat niet toe hier met 150 personen aanwezig te zijn. Daarom heb ik de parlementaire werkzaamheden zo georganiseerd dat twee commissiezalen beschikbaar zijn voor een uitzending van de verklaring van de eerste minister zodat ieder lid dit belangrijke moment van onze democratie in het Parlement zou kunnen volgen.

 

Pour les parlementaires qui souhaitent suivre la séance plénière, des salles sont disponibles au Forum avec retransmission et traduction, de manière à ce que tous les membres qui le souhaitent puissent suivre ici, dans ce Parlement, la déclaration importante du premier ministre.

 

03 Ouverture de la session ordinaire 2021-2022

03 Opening van de gewone zitting 2021-2022

 

Mesdames, messieurs, chers collègues, la Chambre se réunit aujourd'hui de plein droit, en vertu de l'article 44 de la Constitution.

Dames en heren, waarde collega's, de Kamer komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 44 van de Grondwet.

 

Je déclare ouverte la session 2021-2022.

Ik verklaar de zitting 2021-2022 voor geopend.

 

04 Nomination du Bureau définitif

04 Benoeming van het Vast Bureau

 

L'ordre du jour appelle la nomination du Bureau définitif (art. 52 Const.).

Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau (art. 52 Gw.).

 

Composition du Bureau (Art. 3 Rgt)

Samenstelling van het Bureau (Art. 3 Rgt)

 

Le Bureau est composé:

- du président,

- de trois vice-présidents,

- et de membres du Bureau.

Het Bureau bestaat uit:

- de voorzitter,

- de drie ondervoorzitters,

- en de Bureauleden.

 

Le Bureau est complété par:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres et qui n'a pas de membre du Bureau visé au n° 1.

Het Bureau wordt aangevuld met:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden die geen in nr. 1 bedoeld lid van het Bureau heeft.

 

Le président est nommé conformément à l'article 157 du Règlement.

De voorzitter wordt verkozen overeenkomstig artikel 157 van het Reglement.

 

Les vice-présidents et membres du Bureau sont nommés par la Chambre conformément à l'article 158, n° 1, première phrase, et sur proposition des groupes politiques, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l'attribution de ces fonctions selon la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques et qu'il est procédé à autant de nominations qu'il est nécessaire pour que chaque groupe politique d'au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

De Kamer benoemt de ondervoorzitters en Bureauleden overeenkomstig artikel 158, nr. 1, eerste zin, op voorstel van de politieke fracties. Het voorzitterschap wordt meegerekend in de toewijzing van deze functies volgens de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. Bovendien worden zoveel leden benoemd als nodig is opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

 

Nomination du président

Benoeming van de voorzitter

 

La seule nomination à laquelle il convient de procéder est celle du président de la Chambre.

De enige verkiezing waartoe moet worden overgegaan is die van de voorzitter van de Kamer.

 

Étant donné qu'il n'y avait qu'une seule candidate présentée au cours de la séance plénière du 7 octobre 2021, il n'y a pas lieu à scrutin.

Aangezien er tijdens de plenaire vergadering van 7 oktober 2021 slechts één kandidate werd voorgedragen, wordt er geen stemming gehouden.

 

En conséquence, Mme Eliane Tillieux est élue en qualité de présidente de la Chambre.

Bijgevolg is mevrouw Eliane Tillieux verkozen tot voorzitster van de Kamer.

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Nomination des vice-présidents et des membres du Bureau

Benoeming van de ondervoorzitters en de Bureauleden

 

Il y a lieu de nommer les trois vice-présidents et les membres du Bureau.

Aan de orde is de benoeming van de drie ondervoorzitters en de Bureauleden.

 

Conformément aux articles 3, 1, et 158, n° 1, du Règlement, étant entendu que la présidence est prise en compte pour l’attribution de ces fonctions, nous procédons à la nomination de trois vice-présidents et à autant de nominations qu’il est nécessaire pour que chaque groupe politique d’au moins douze membres compte au moins un membre au sein du Bureau.

Overeenkomstig de artikelen 3, 1, en 158, nr. 1, van het Reglement wordt het voorzitterschap meegerekend in de toewijzing van deze functies en benoemen wij drie ondervoorzitters en zoveel leden als nodig opdat elke politieke fractie met ten minste twaalf leden ten minste een lid van het Bureau telt.

 

Par conséquent, nous procédons à la nomination dans l'ordre suivant: 1 N-VA, 1 Ecolo-Groen, 1 Vlaams Belang, 1 MR, 1 N-VA, 1 CD&V, 1 PVDA-PTB, 1 Open Vld.

Bijgevolg benoemen wij in volgende volgorde: 1 N-VA, 1 Ecolo-Groen, 1 Vlaams Belang, 1 MR, 1 N-VA, 1 CD&V, 1 PVDA-PTB, 1 Open Vld.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole?

Vraagt iemand het woord?

 

04.01  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Wij wensen mevrouw Séverine de Laveleye te nomineren als ondervoorzitster.

 

04.02  Barbara Pas (VB): Wij wensen de heer Tom Van Grieken voor te dragen als ondervoorzitter.

 

De voorzitster: De N-VA heeft een mail gestuurd om mevrouw Valerie Van Peel voor te stellen als ondervoorzitster.

 

Je proclame Mmes Valerie Van Peel et Séverine de Laveleye et M. Tom Van Grieken en qualité de vice-présidents de la Chambre.

Ik verklaar de dames Valerie Van Peel en Séverine de Laveleye en de heer Tom Van Grieken verkozen als ondervoorzitters.

 

04.03  Benoît Piedboeuf (MR): Nous proposons Mme Kattrin Jadin comme membre du Bureau

 

De voorzitster: De N-VA stelt de heer Sander Loones voor als Bureaulid.

 

04.04  Servais Verherstraeten (CD&V): Wij stellen mevrouw Nahima Lanjri voor, mevrouw de voorzitster.

 

04.05  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Le groupe PTB propose le camarade Marco Van Hees.

 

04.06  Maggie De Block (Open Vld): Onze fractie stelt de heer Patrick Dewael voor als Bureaulid.

 

Je proclame Mme Kattrin Jadin, M. Sander Loones, Mme Nahima Lanjri et MM. Marco Van Hees et Patrick Dewael en qualité de membres du Bureau de la Chambre.

Ik verklaar mevrouw Kattrin Jadin, de heer Sander Loones, mevrouw Nahima Lanjri en de heren Marco Van Hees en Patrick Dewael verkozen als leden van het Bureau van de Kamer.

 

Le Bureau est complété par:

- les anciens présidents, membres de la Chambre;

- les présidents des groupes politiques:

M. Peter De Roover, président du groupe N-VA;

M. Wouter De Vriendt, président du groupe Ecolo-Groen;

M. Ahmed Laaouej, président du groupe PS;

Mme Barbara Pas, présidente du groupe Vlaams Belang;

M. Benoît Piedboeuf, président du groupe MR;

M. Servais Verherstraeten, président du groupe CD&V;

M. Raoul Hedebouw, président du groupe PVDA-PTB;

Mme Maggie De Block, présidente du groupe Open Vld;

Mme Melissa Depraetere, présidente du groupe Vooruit;

Mme Catherine Fonck, présidente du groupe cdH;

- un membre associé par groupe politique qui compte moins de douze membres.

Het Bureau wordt aangevuld met:

- de gewezen voorzitters, lid van de Kamer;

- de voorzitters van de politieke fracties:

de heer Peter De Roover, voorzitter van de N-VA-fractie;

de heer Wouter De Vriendt, voorzitter van de Ecolo-Groenfractie;

de heer Ahmed Laaouej, voorzitter van de PS-fractie;

mevrouw Barbara Pas, voorzitster van de Vlaams Belang-fractie.

de heer Benoît Piedboeuf, voorzitter van de MR-fractie;

de heer Servais Verherstraeten, voorzitter van de CD&V-fractie;

de heer Raoul Hedebouw, voorzitter van de PVDA-PTB-fractie;

mevrouw Maggie De Block, voorzitster van de Open Vld-fractie;

mevrouw Melissa Depraetere, voorzitster van de Vooruitfractie;

mevrouw Catherine Fonck, voorzitster van de cdH-fractie;

- een toegevoegd lid per politieke fractie met minder dan twaalf leden.

 

Je donne la parole aux présidentes des groupes Vooruit et cdH pour la désignation d'un membre associé.

Ik geef het woord aan de voorzitsters van de Vooruit- en cdH-fractie, voor de aanwijzing van een toegevoegd lid.

 

04.07  Melissa Depraetere (Vooruit): Wij stellen collega Joris Vandenbroucke voor.

 

04.08  Catherine Fonck (cdH): Nous proposons Mme Vanessa Matz.

 

Je proclame M. Joris Vandenbroucke et Mme Vanessa Matz membres associés du Bureau.

Ik verklaar de heer Joris Vandenbroucke en mevrouw Vanessa Matz verkozen als toegevoegde leden van het Bureau.

 

05 Constitution de la Chambre

05 Wettig- en voltalligverklaring van de Kamer

 

La Chambre est constituée. Il en sera donné connaissance au Roi, au Sénat et aux parlements de Communauté et de Région.

 

De Kamer is voor wettig en voltallig verklaard. Daarvan zal worden kennis gegeven aan de Koning, aan de Senaat en aan de gemeenschaps- en gewestparlementen.

 

Die Kammer ist zusammengestellt. Seine Majestät der König, der Senat sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

 

06 Nomination des Bureaux des commissions

06 Benoeming van de Bureaus van de commissies

 

Conformément à l'article 19 du Règlement de la Chambre, les commissions devraient se réunir afin de procéder à la nomination de leurs Bureaux.

Overeenkomstig artikel 19 van het Reglement van de Kamer, zouden de commissies moeten vergaderen om hun Bureaus te benoemen.

 

Si la Chambre est d'accord, nous pourrions simplifier la procédure et considérer comme réélus les membres actuels des Bureaux des commissions.

Indien de Kamer het daarmee eens is, zouden wij de procedure kunnen vereenvoudigen en de huidige leden van de Bureaus van de commissies als herkozen kunnen beschouwen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Déclaration du gouvernement

Verklaring van de regering

 

L'ordre du jour appelle la déclaration du gouvernement.

Aan de orde is de verklaring van de regering.

 

La parole est au premier ministre.

Het woord is aan de eerste minister.

 

06.01 Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, dames en heren, ik wil beginnen met iets te zeggen over democratie.

 

In mijn ogen is een van de kernwaarden van democratie respect. Ik heb bijzonder veel respect voor het feit dat partijen als PTB, Vlaams Belang, cdH en Défi in deze zaal gebleven zijn. Weet u, weglopen, de rug draaien naar mekaar, dat is pas het dieptepunt van de democratie. Het is jammer genoeg dat wat wij hier gezien hebben.

 

Mevrouw de voorzitster, geachte collega's, precies een jaar geleden stond ons land aan het begin van de tweede golf. Wat volgde was een onwezenlijk jaar. De lockdowns waren een echte beproeving. Met dank aan de vaccinaties lijkt het zwaarste achter de rug, maar toch zal deze coronatijd voor altijd een lelijk litteken blijven.

 

In de eerste weken van oktober vorig jaar bracht ik samen met de minister van Volksgezondheid werkbezoeken aan de ziekenhuizen van Saint-Luc in Sint-Pieters-Woluwe en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. De gesprekken die wij hadden met de artsen en verpleegkundigen zinderden het hele jaar na.

 

Mais malgré toute la difficulté de la situation, partout, j'ai pu assister à une formidable détermination. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, pas la moindre hésitation, il y a toujours le même engagement et cette même attention malgré l'épuisement hérité de la première vague. C'est cet engagement des soignants partout dans notre pays qui a fait la différence durant l'année écoulée. Sans eux, où serions-nous aujourd'hui?

 

Waar zouden we vandaag staan zonder de mensen in de zorg? Ik ben dan ook blij dat we hier, in de tribunes van dit Parlement, vandaag zorgverleners van Saint-Luc en van het UZA mogen verwelkomen. Namens de regering, en ik hoop namens iedereen in deze assemblee, wil ik hen, en met hen alle zorgverleners van ons land, uitdrukkelijk danken. Jullie vormden één onbreekbare ketting tegen het virus. Zonder jullie was het nooit gelukt om dit jaar door te komen. Dank u wel. (Applaus)

 

Jullie hebben ons niet losgelaten en wij laten jullie ook niet los.

 

C'est pourquoi nous investirons 1,2 milliard d'euros de plus dans les soins de santé l'année prochaine. Des moyens, aussi, pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et plus de forces vives au chevet des patients. De plus, pour saluer l'engagement exemplaire des professionnels de la santé, il existe aussi la prime d'encouragement unique.

 

De coronaperiode was ook mentaal zwaar, zeker voor jongeren. Al vóór corona stond het mentaal welzijn van onze jongeren onder druk. Bijna een op de zes tieners in ons land kampt met een psychische stoornis. De drempel naar psychologische zorg moet lager. Dat bleek vorige week opnieuw met de gebeurtenissen in Kortrijk en in Waregem. Daarom doen wij ook in psychologische zorg een ongeziene investering.

 

Maar er is meer nodig dan alleen geld. Er moeten ook muren worden gesloopt en grenzen worden verlegd. Mentaal welzijn mag niet alleen iets voor psychiaters en psychologen zijn.

 

Nous devons impliquer tous ceux qui travaillent avec les jeunes: des acteurs de quartier aux médecins généralistes en passant par le personnel d'encadrement des élèves et les entraîneurs de clubs sportifs. C'est un véritable bouleversement culturel, mais il est possible et nécessaire, car intervenir plus vite permet d'éviter des problèmes plus graves.

 

Ons land moet ook de draaischijf blijven van vaccinontwikkeling en vaccinproductie. Onze onderzoekers en farmabedrijven spelen in de Champions League. Wij produceren in ons land coronavaccins voor de rest van de wereld. Vorige week nog keurde de Wereldgezondheids­organisatie het allereerste malariavaccin voor kinderen goed, opnieuw geproduceerd in België. Het vaccin zal de komende jaren tienduizenden kinderlevens redden. Die leidende rol moeten we aanhouden en daarom maken we middelen vrij voor een nieuwe Belgische virusbank, om sneller te schakelen bij nieuwe pandemieën. We hernieuwen ook de alliantie met onze farma- en biotechbedrijven, zodat België de komende jaren blijft groeien als internationale draaischijf voor de farmasector.

 

Bien entendu, la page du coronavirus n'est pas encore tournée. Nous devons rester vigilants et, avec les entités fédérées, nous prévoyons d'acheter des vaccins anti-covid en vue d'une troisième et d'une quatrième dose. Comme toujours, nous prendrons nos décisions à la lumière des faits et des données scientifiques, pour déterminer qui a besoin d'une vaccination supplémentaire et à quel moment. Nous nous appuyons sur les conseils des experts et des vaccinologues.

 

Sur la scène internationale non plus, nous ne ménageons pas nos efforts, car le coronavirus ne s'arrête pas aux frontières. Nul ne sera en sécurité tant que tout le monde ne sera pas en sécurité. C'est pourquoi notre pays déploie des efforts importants dans le cadre de l'initiative COVAX, une collaboration mondiale entre les autorités et les fabricants de vaccins.

 

Chers collègues, la crise du coronavirus s'est couplée à une profonde crise économique. Cela a été le plus grand choc de l'après-guerre pour les travailleurs salariés, les indépendants et les entreprises et pour les personnes les plus vulnérables. Les mesures furent un choc, alors que notre économie tournait à plein régime et qu'il n'y avait jamais eu autant de personnes au travail. Grâce à un solide train de mesures de soutien, nous avons fait de notre mieux pour préserver notre tissu économique. Tous niveaux de pouvoir confondus, nous avons dégagé une somme de presque 35 milliards pour protéger, autant que possible, nos familles et nos entreprises.

 

Le gouvernement fédéral a assumé plus que sa part de l'effort. Nous n'avons laissé personne de côté. Jamais la solidarité n'a été aussi tangible, aussi concrète. Nos efforts ont permis de limiter le nombre de faillites d'entreprises et de contenir la hausse du chômage. Ils nous permettent aujourd'hui de récupérer plus rapidement.

 

Het IMF schreef vier weken geleden in zijn consultatierapport: "België heeft de uitdaging van COVID-19 goed doorstaan, met een krachtige en volgehouden reactie van het gezondheids- en economisch beleid."

 

Niet enkel onze reactie was krachtig, ook het herstel is krachtig want 2021 zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin de Belgische economie op ongeziene wijze herstelde. Maand na maand werden de perspectieven positiever bijgesteld, zelfs tot een groeiverwachting van bijna 6 % en 60.000 nieuwe jobs. Precies vandaag bevestigde het Internationaal Monetair Fonds een groei van 5,6 % voor dit jaar en van 3,1 % voor volgend jaar.

 

Die cijfers mogen ons niet in slaap wiegen, temeer omdat de jongste weken ook enkele donkere wolken kwamen aandrijven, namelijk bottlenecks in de wereldwijde leveringsketen, stijgende energieprijzen en in ons land ook een verhitte arbeidsmarkt. Als wij sterker uit de crisis willen komen, dan is er meer nodig.

 

Wij moeten niet alleen herstellen, onze economie moet ook vernieuwen, digitaler en duurzamer worden. Meer mensen, alle mensen, moeten die vooruitgang kunnen voelen. Het is nu het moment bij uitstek voor nieuwe investeringen, voor hervormingen en vooral voor ambitie. Dat moet onze spirit zijn. Wij hebben in ons land zoveel troeven en zoveel talent, jongeren die willen uitbreken, ondernemers die willen groeien, mensen die willen schitteren of goed voor elkaar willen zorgen. Laten wij die positieve energie losmaken, terwijl we omkijken naar de cijfers maar ook durven investeren in mensen en de groeipolen van morgen. Het gaat om langetermijndenken en kortetermijnhandelen, stap voor stap beweging brengen in dossiers die vaak veel te lang hebben vastgezeten.

 

Comme nous l'avons déjà communiqué à la Commission européenne dans le programme de stabilité, le gouvernement s'engage à nouveau sur la voie du rétablissement budgétaire. Nous produirons un effort budgétaire de 0,4 % du PIB l'an prochain. Nous le ferons à l'heure où la clause dérogatoire générale du Pacte de stabilité et de croissance est toujours active. Nous allons donc au-delà de demandes de l'Europe. Dans le même temps, nous dégageons une marge supplémentaire de plus de 400 millions à l'aide de politiques structurelles nouvelles, ce qui porte notre effort total à 2,4 milliards d'euros.

 

Nous freinons la forte croissance de certaines dépenses telles que celles liées à l'incapacité de travail en nous focalisant sur ce que chacun est capable de faire, non aux tâches qu'il n'est plus ou pas capable de réaliser, en conduisant une vaste réforme qui exige des engagements de la part de toutes les parties concernées: les employeurs, les travailleurs, les mutualités et les prescripteurs. Pour la première fois, tout le monde est responsabilisé.

 

Nous poussons plus loin la lutte contre la fraude fiscale et sociale. Le pouvoir fédéral fera aussi des efforts au niveau des coûts et des frais de fonctionnements. Nous demandons aux sportifs professionnels d'apporter une contribution sociale juste, tout en épargnant les petits clubs sportifs. Avec la taxe sur les comptes-titres, les personnes dotées de plus grandes capacités contributives sont également appelées à participer au redéploiement.

 

Croissance nouvelle rime aussi avec emplois nouveaux. Cet été, nous avons recensé en Belgique 172 000 emplois vacants. Or, parallèlement, les groupes vulnérables aspirent à davantage d'opportunités.

 

Onze arbeidsmarkt is in volle beweging. Daarom legt de huidige regering een totaalaanpak op tafel die meer zekerheid en meer kansen geeft, door zaken die jaren vastzaten eindelijk in beweging te brengen, stap voor stap. Wie langdurig werkloos is en de stap zet naar een knelpuntberoep, zal gedurende drie maanden een kwart van zijn uitkering kunnen meenemen. Dat is goed voor werkgevers en werknemers, dat is goed voor onze samenleving. Wij zetten ook in op arbeidsmobiliteit tussen de regio's. De taalgrens mag geen werkgrens zijn. Wij maken soepelere regels voor e-commerce. De deelstaten krijgen een grotere autonomie om eigen accenten te kunnen leggen.

 

Wij maken mensen ook weerbaarder. Wij investeren namelijk in opleiding met een individueel opleidingsrecht voor iedere werknemer. Voor de allereerste keer in ons land zetten wij de ontslagvergoeding in om mensen op te leiden en te activeren. Nieuwe vaardigheden zijn immers nieuwe kansen.

 

Wij bieden werknemers meer vrijheid om in overleg met hun werknemer hun werkweek veel vrijer te plannen, ook om thuis te werken. Tijdens corona was thuiswerken een must en vandaag is het voor heel wat mensen een totale vanzelfsprekendheid geworden. Het laat ons toe de kinderen van school af te halen en de files te vermijden. Daarom vragen wij de sociale partners om telewerk te verankeren en te werken aan concrete voorstellen voor een betere balans tussen werk en privé.

 

Le 1er avril, le salaire minimum augmentera conformément aux dispositions de l'accord social. Nous réformons la cotisation spéciale de sécurité sociale. Nous réduisons ainsi le piège à la promotion et nous renforçons le pouvoir d'achat. La suppression complète de la cotisation spéciale sera examinée à la lumière de la réforme fiscale plus large, dont les plans seront conçus lors de cette législature.

 

En résumé, nous optons pour une approche totale, qui implique la participation du plus grand nombre de citoyens possible. C'est important pour ceux qui travaillent. Avoir un emploi, c'est tellement plus qu'une source de revenus. Avoir un emploi, cela aide à construire mais c'est avant tout une forme de solidarité car les travailleurs contribuent collectivement à renforcer notre modèle social.

 

Wie nieuwe groei zegt, zegt ook investeren. Het Europese innovatiescorebord plaatste ons land enkele maanden geleden op plaats vier. Samen met Zweden, Finland en Denemarken is België Europees innovatieleider. Maar waarom zouden we tevreden zijn met die vierde plaats? Laten we gaan voor het podium. Na jaren van onderinvesteren plannen we daarom de belangrijkste investeringen in de voorbije 25 jaar. Met Horizon 2024 voorzien we 1 miljard bijkomende investeringsruimte, met focus op de twee belangrijkste transities in onze tijd: digitalisering en duurzaamheid. Bijna een verdubbeling van het Europese herstelplan. Digitale vaardigheden, artificiële intelligentie, cyberveiligheid en 5G: het zijn maar enkele van de grote investeringsprojecten die klaarstaan. We investeren ook in onderzoek naar 6G zodat ons land mee de standaarden zet voor de snelle verbindingen van de toekomst.

 

Les autorités suivent aussi le mouvement. Les pouvoirs publics sont plus accessibles, plus fiables et moins chers lorsqu'ils sont numériques. Nous nous appuierons plus encore à l'avenir sur les fleurons numériques tels que Tax-on-web et mypension. Il s'agit de véritables success stories que nous étendons à d'autres services publics, par le biais d'importants investissements dans la police et la Justice. Nous numérisons les douanes, accélérons les chaînes logistiques et renforçons la compétitivité de nos ports. Les tribunaux se voient dotés d'infrastructures dont ils ont besoin avec la naissance de Justonweb. Nous nous assurons en même temps que chacun puisse suivre cette évolution. Trois familles à faible revenu sur dix ne disposent aujourd'hui pas d'internet, six personnes peu qualifiées sur dix n'ont jamais été en contact électronique avec les autorités. Nous réduisons cette fracture numérique en octroyant par exemple à davantage de personnes un tarif social pour les télécoms et en réalisant l'objectif 'internet partout' même dans les zones blanches grâce au plan 'haut débit'.

 

Chers collègues, 2021 a aussi été l'année où la crise a frappé de plein fouet notre pays. Nous avons perdu 41 de nos compatriotes dans les pires inondations de l'histoire de notre pays. La Belgique a été en état de choc. Nous nous sommes sentis tellement petits face à la brutalité des éléments.

 

Qui ose aujourd'hui encore minimiser la portée des changements climatiques? Nous restons solidaires envers les communes touchées. Nous investissons dans des effectifs supplémentaires pour la Protection civile et nous renforçons nos structures de crise. La Défense, la Police fédérale et la Santé publique sont toujours sur le terrain aujourd'hui. Comme vous le savez, nous soutenons également la Région wallonne dans sa reconstruction. Mais notre solidarité ne peut, ni ne doit se limiter aux seules victimes actuelles du climat. La véritable solidarité est tournée vers l'avenir. Elle construit des ponts entre les générations et s'attaque au nœud du problème.

 

Het jongste VN-klimaatpanel schetst een bijzonder grimmig en ondubbelzinnig beeld. De klimaatverandering versnelt, wij krijgen extremer weer, meer hittegolven, meer droogte en meer zware regen. Alle lichten staan op rood. Het is aan ons om erger te voorkomen. Onze uitstoot moet omlaag.

 

De aanpak van de klimaatcrisis is veruit de belangrijkste opdracht van onze generatie. Het is letterlijk een zaak van leven en dood. Als wij die niet aanpakken, vallen er nog meer klimaatslachtoffers. Het ligt in onze handen. Wij kunnen echter alleen slagen, als wij ons niet laten verlammen door doemdenken. De klimaatcrisis is veroorzaakt door de mens. Het is dan ook aan ons om met oplossingen te komen.

 

En dat doen wij. De elektrische auto's van de toekomst worden gefabriceerd bij ons, hier in België, bij Volvo Car Gent en bij Audi Brussels. Dat is goed voor het klimaat en goed voor honderden nieuwe jobs. Of kijk naar ArcelorMittal in Gent, 1,1 miljard aan investeringen in de productie van groen staal. Tegen 2030 gaat het over 35 % minder CO2-uitstoot. Het is de grootste klimaatinvestering ooit in ons land.

 

Tout le monde sait bien qu'un petit pays comme le nôtre, avec ses seuls efforts climatiques, est incapable de sauver le monde entier. En revanche, les technologies belges changeront le monde.

 

Si nous adoptons cette approche, la politique climatique ne constituera pas un coût, elle ne sera pas un poste dans un budget, mais bien une opportunité de croissance nouvelle.

 

Ons land is vandaag wereldtop in offshore-energieproductie. Ook al is onze kustlijn maar 67 kilometer lang, België is per capita nummer 2 in de wereld op het gebied van windenergie op zee. We zullen voortbouwen op dat succesverhaal met een energie-eiland en een verdubbeling van onze windenergiecapaciteit in de Noordzee om zo alle gezinnen in ons land van groene stroom te kunnen voorzien. Laat ons die knowhow ook exporteren. Het is goed voor meer hernieuwbare energie en het geeft onze bedrijven een nieuwe boost.

 

Die leidende voorsprong moeten we ook in andere domeinen uitbouwen. Waarom zouden we het enkel bij windenergie houden? Met een grootschalig proefproject met zonnepanelen op zee leggen we de basis voor een nieuw Belgisch technologisch leiderschap. Met investeringen in waterstof bouwen we ons land uit tot een van de belangrijkste knooppunten van schone waterstof in de wereld, om belangrijke industrieën in ons land te verankeren en om in de toekomst emissievrij te kunnen rijden, verwarmen en produceren.

 

Aujourd'hui, qui dit énergie, dit en même temps prix de l'énergie. Le gouvernement a décidé de prolonger le tarif social jusqu'après l'hiver et nous prévoyons également une réduction hivernale de 80 euros pour les plus vulnérables. Notre action va cependant plus loin et concerne toutes les familles et toutes les entreprises.

 

À partir du 1er janvier 2022, nous introduirons une norme énergétique, nous simplifierons la facture d'énergie et nous transformerons les taxes fédérales et les obligations de service public en accises afin de mieux maîtriser les augmentations. Il s'agit de la plus grande réforme de la facture d'énergie de ces dix dernières années.

 

En tant que pouvoir public, nous devons donner le bon exemple, comme avec bpost, le livreur de colis le plus important du pays qui veut atteindre la neutralité climatique d'ici 2030, mais aussi à coup d'investissements supplémentaires dans le transport des marchandises par le rail. Le moyen idéal de réduire la circulation des camions sur nos routes est d'améliorer l'accès à nos ports marins.

 

Het is met die ambitie en met die instelling dat de regering binnen een paar dagen naar de VN-klimaatconferentie COP26 gaat. Tegen 2030 verminderen we, samen met onze Europese partners, de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 %. Vorige vrijdag nog heeft de ministerraad zijn akkoord gegeven om de Belgische CO2-uitstoot met 25 miljoen ton extra te verminderen tegen 2030. Met de vergroening van de bedrijfswagens hebben we een bijzonder belangrijke stap gezet. Ons land zal zijn deel van de inspanningen doen. Laat dat duidelijk zijn.

 

Ook internationaal nemen we onze verantwoordelijkheid. We verhogen onze internationale klimaatfinanciering zodat landen die het hardst getroffen zijn hun weerbaarheid kunnen verhogen. Als we dat niet doen, verliezen we alleen maar levens en zullen ook de spanningen, de instabiliteit en de onveiligheid toenemen.

 

Dat brengt mij bij onze veiligheid. De voorbije weken en maanden werd duidelijk dat de internationale veiligheidssituatie bijzonder explosief blijkt. De terugtrekking uit Afghanistan verliep niet zoals het moest en het bondgenootschap met de Verenigde Staten kwam zwaar onder druk te staan. We moeten die pagina omslaan. Onze internationale veiligheid garanderen we alleen door samen te werken met anderen, met trans-Atlantische partners binnen de NAVO, maar ook met een sterke en ambitieuzere defensiesamenwerking onder Europese landen. De NAVO blijft de hoeksteen van onze veiligheid, maar Europa moet zijn deel doen en de Europese defensie moet naar een hoger niveau worden gebracht.

 

Notre vision stratégique en matière de Défense date de 2016. Cela ne semble pas si lointain. Pourtant, en cinq ans, la situation géostratégique a fortement évolué. Pensons à l'émergence de la Chine, à la rivalité grandissante entre les États-Unis et la Chine, aux cybermenaces et au terrorisme international. Le gouvernement va donc actualiser sa vision stratégique de Défense pour l'horizon 2030.

 

Parallèlement à cela, nous concevons une stratégie de sécurité nationale, un cadre global pour la politique de sécurité de notre pays. L'année dernière, le renseignement militaire a traversé une zone de turbulences. Ce qui importe à présent, c'est de tirer les leçons qui s'imposent. Un nouveau plan stratégique verra le jour pour le SGRS avec une structure organisationnelle simplifiée, avec un meilleur flux d'informations. La coopération avec le service du renseignement civil sera aussi renforcée.

 

Dames en heren, veiligheid blijft onze absolute prioriteit. Dat begint met respect voor onze politiemensen, voor de mannen en vrouwen die op straat staan om onze veiligheid te garanderen. Er is geen enkele ruimte voor geweld tegen onze politie, dat wil ik duidelijk zeggen. Wij gaan verder met de rekrutering van 1.600 inspecteurs voor de geïntegreerde politie.

 

Wij kiezen voor een korte opvolging voor first offenders, zodat zij niet afglijden in een neerwaartse spiraal van crimineel gedrag en nog meer geweld; niet blind straffen, maar maatwerk.

 

Wij drijven ook de strijd tegen seksueel en intrafamiliaal geweld op. Acht op de tien vrouwen en bijna de helft van de mannen maakten in hun leven al seksueel geweld mee. We hebben meer aangiftes nodig, meer veroordelingen. Met vier nieuwe zorgcentra voor seksueel geweld verlagen wij de drempel voor aangiftes. Volgende week starten in het Parlement de hoorzittingen voor het nieuw seksueel strafrecht.

 

Last but not least, deze regering gaat voor honderd procent strafuitvoering. Voor de eerste keer in meer dan twintig jaar zal iedereen die veroordeeld wordt, die straf ook effectief uitzitten. Met detentiehuizen en met zinvolle detentie vanaf de eerste dag, voeren wij straffen uit en zorgen wij ervoor dat gedetineerden de gevangenis beter verlaten dan ze erin komen.

 

Nous intensifions aussi la lutte contre le crime organisé. C'est un combat que nous menons sur de nombreux fronts. En ligne, nos enquêteurs belges ont d'ailleurs reçu, cette année, des éloges internationaux pour avoir infiltré le réseau criminel SKY ECC. Nous agissons aussi sur le plan financier car il n'existe qu'une bonne méthode pour atteindre les criminels là où ça fait mal: frapper au portefeuille!

 

Collega's, ons land kan de uitdagingen niet alleen aan. De enige manier om sterk te staan, is samen met anderen te staan. Ons land is vandaag meer dan ooit overtuigd van het belang van Europese samenwerking. Het is door de Europese groepsaankoop van coronavaccins dat we vandaag met kop en schouders boven de rest van de wereld uitsteken. Op het vlak van het ontwikkelen, produceren en toedienen van vaccins is niemand vandaag in de wereld onze gelijke. We staken de Verenigde Staten voorbij, het Verenigd Koninkrijk en ook Israël.

 

Wie durft vandaag nog te beweren dat een klein land als het onze beter af zou zijn als we alles alleen deden, in ons eigen hoekje, met de rug naar de rest van de wereld?

 

Kijk naar het Verenigd Koninkrijk, waar de naweeën van de Brexit pijnlijk duidelijk maken wat de kost is van sloganeske populisten die verdelen in plaats van te verbinden. Er is geen benzine aan de pomp en er zijn lege rekken in de winkel. De brexiteers hebben verkeerdelijk de Europese Unie aangeduid als het probleem. Ze vergissen zich, Europa is niet het probleem, Europa is de oplossing. Samen staan we sterker. L'union fait la force, eendracht maakt macht en de Unie maakt ons ook sterker.

 

Dans le domaine du climat également, les pays européens font la différence. Les actes dépassent les beaux discours des autres grandes puissances. En réformant en profondeur l'échange des droits d'émission, en misant sur les énergies renouvelables, sur l'efficacité énergétique, mais aussi avec un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, qui taxe les pays dont les modes de production sont polluants lorsqu'ils exportent leurs produits vers notre pays. Ce n'est que justice. Ne soyons pas naïfs, chers collègues. L'objectif n'est pas de pouvoir dire "Europe first!", mais de défendre les échanges commerciaux équitables, justes et durables. C'est le seul moyen de pousser la Chine, l'Amérique et nos nombreux autres partenaires commerciaux à agir eux aussi. C'est le seul moyen de les convaincre de nous rejoindre sur la voie choisie par l'Europe, celle de la neutralité climatique.

 

Cette ambition, nous devons également l'afficher dans d'autres domaines. Il est temps de mettre en place une gestion européenne de l'asile et de la migration, avec des frontières extérieures solides.

 

Veel te lang hebben we Europa als te vanzelfsprekend beschouwd. Het is een project waar we aan moeten blijven bouwen, ook onze generatie. Juist onze generatie moet daar aan blijven bouwen. Kijk naar wat er vandaag in Polen en Hongarije gebeurt, met het onderdrukken van holebi's en andere minderheden, het stigmatiseren van moslims en migranten, het muilkorven van de pers en het politiseren van het gerecht. Dat is eenvoudigweg niet aanvaardbaar in onze Unie. Het gaat daarbij niet over een politiek meningsverschil. Het gaat over de schending van fundamentele grondrechten van mensen, over fundamentele democratische rechten in onze rechtstaat. Dat zijn grondrechten waar iedereen achter zou moeten staan, grondrechten die iedereen zou moeten verdedigen, van links tot rechts. Voor dat soort ondermijning van onze Europese waarden is er in de Europese Unie geen plaats en ook niet in ons land.

 

Chers collègues, j'en arrive à ma conclusion.

 

Les décisions de ces derniers jours et de ces dernières semaines traduisent un consensus entre sept partis. Elles sont aussi le reflet de la diversité de notre société. La Belgique a toujours été ouverte à la différence. La diversité des voix, de mon point de vue, est porteuse. Les débats et leurs résultats n'en sont que meilleurs.

 

Dames en heren, diversiteit is een vruchtbare grond voor nieuwe ideeën en voor creativiteit. Die nieuwe ideeën hebben wij nodig om de wereld na de coronacrisis sterker, beter en eerlijker te maken, om stabiliteit en zekerheid te brengen, om ons los te wrikken van wat lang onwrikbaar leek.

 

Dat is waaraan de regering het komende jaar wil werken. Wij willen werken aan onze gezondheid, aan nieuwe groei, aan een ambitieuze klimaataanpak, aan onze veiligheid, om mensen sterker te maken en vooruit te laten gaan, om iedereen vooruit te laten gaan.

 

Geachte collega's, het is voor dat werk, dat ik de Kamer het vertrouwen vraag.

 

(Luid applaus op de banken van de meerderheid)

(Applaudissements nourris sur les bancs de la majorité)

 

07 Motion de confiance

07 Motie van vertrouwen

 

La présidente: Chers collègues, j'ai donc reçu de la part du premier ministre à 15 h 00 une motion de confiance libellée comme suit: "Le gouvernement demande la confiance de la Chambre."

Collega's, ik heb van de eerste minister om 15.00 uur een motie van vertrouwen ontvangen. Zij luidt als volgt: "De regering vraagt het vertrouwen van de Kamer."

 

La Chambre ne peut se prononcer sur cette motion qu’après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt (art. 46, al. 2, Const. et art. 140, n° 6, Rgt.).

De Kamer spreekt zich over deze motie uit na verloop van ten vroegste achtenveertig uur na de indiening (art. 46, tweede lid, Gw. en art. 140, nr. 6, Rgt.).

 

Nous ne pourrons donc voter la motion de confiance au plus tôt que jeudi à 15 h 00.

Wij kunnen dus ten vroegste donderdag om 15.00 uur over de motie van vertrouwen stemmen.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 29 septembre 2021, je vous propose de nous réunir en séance plénière pour la discussion de la déclaration du gouvernement mercredi à partir de 10 h 00.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 29 september 2021 stel ik u voor de verklaring van de regering te bespreken in plenum, woensdag vanaf 10.00 uur.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 13 oktober 2021 om 10.00 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 13 octobre 2021 à 10 h 00.

 

De vergadering wordt gesloten om 15.01 uur.

La séance est levée à 15 h 01.

 

 

Ce compte rendu n'a pas d'annexe.

 

Dit verslag heeft geen bijlage.