Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 18 novembre 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 18 november 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 18 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.18 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le Compte Rendu Intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het Integraal Verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Alexander De Croo, Frank Vandenbroucke.

 

Questions

Vragen

 

01 Questions jointes de

- Sophie Rohonyi à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures du Codeco et la crise sanitaire" (55002023P)

- Dominiek Sneppe à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La vaccination obligatoire dans le secteur des soins de santé" (55002024P)

- Maggie De Block à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La troisième dose de vaccin" (55002029P)

- Barbara Creemers à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures prises dans le cadre de la crise sanitaire" (55002030P)

- Georges Dallemagne à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les suites du Codeco du 17 novembre" (55002033P)

- Nawal Farih à Alexander De Croo (premier ministre) sur "L'obligation vaccinale" (55002036P)

- Nabil Boukili à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "La vaccination et la protection de la vie privée" (55002037P)

- Florence Reuter à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures prises par le Codeco" (55002038P)

- Jean-Marie Dedecker à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les nouvelles mesures prises dans le cadre de la pandémie" (55002040P)

- Gitta Vanpeborgh à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le personnel des soins de santé face à la pandémie" (55002042P)

- Laurence Zanchetta à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les mesures prises par le Codeco" (55002045P)

- Kathleen Depoorter à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "L'obligation vaccinale pour les prestataires de soins de santé" (55002047P)

- Raoul Hedebouw à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le Codeco" (55002049P)

01 Samengevoegde vragen van

- Sophie Rohonyi aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De door het Overlegcomité genomen maatregelen en de gezondheidscrisis" (55002023P)

- Dominiek Sneppe aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De verplichte vaccinatie voor de zorgsector" (55002024P)

- Maggie De Block aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De derde prik" (55002029P)

- Barbara Creemers aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De coronamaatregelen" (55002030P)

- Georges Dallemagne aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De situatie na de beslissingen van het Overlegcomité van 17 november" (55002033P)

- Nawal Farih aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De vaccinatieplicht" (55002036P)

- Nabil Boukili aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De vaccinatie en de bescherming van de privacy" (55002037P)

- Florence Reuter aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De door het Overlegcomité genomen maatregelen" (55002038P)

- Jean-Marie Dedecker aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De nieuwe coronamaatregelen" (55002040P)

- Gitta Vanpeborgh aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het zorgpersoneel in de coronacrisis" (55002042P)

- Laurence Zanchetta aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De door het Overlegcomité genomen maatregelen" (55002045P)

- Kathleen Depoorter aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "De verplichting voor de zorgverstrekkers om zich te laten vaccineren" (55002047P)

- Raoul Hedebouw aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De bijeenkomst van het Overlegcomité" (55002049P)

 

01.01  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, le personnel soignant qui, aujourd'hui, est encore et toujours au front pour soigner des malades et sauver des vies attendait beaucoup de ce Codeco. Ce Codeco, faut-il le rappeler, a été convoqué trois semaines après que l'urgence épidémique eut été décrétée. Que de temps perdu! Tout cela pourquoi? Pour un marchandage politique incohérent, sans cap, sans baromètre, sans perspective, sans même garantie d'efficacité et donc sans garantie d'éviter de nouvelles fermetures dans les prochaines semaines. Et ce, alors même que vous insistiez hier, monsieur le premier ministre, sur la nécessité d'éviter les contradictions mais aussi de prendre ses responsabilités.

 

J'évoquerai trois exemples concrets.

 

Premièrement, les enfants âgés de plus de dix ans ne seront pas soumis aux mêmes règles selon que leur école est francophone ou néerlandophone.

 

Deuxièmement, alors même que la ventilation est cruciale particulièrement en hiver, il n'y a toujours ni protocole, ni engagement de la part de votre gouvernement pour financer ces dispositifs, contrairement à ce qui a été décidé par le gouvernement bruxellois cette semaine. Pire, votre ministre de la Santé annonce un plan ventilation pour 2022, autrement dit, lorsque nous serons à même de rouvrir nos fenêtres.

 

Troisièmement, les boîtes de nuit ne seront peut-être pas fermées mais elles seront sans doute bientôt contraintes de devoir fermer car elles seront boudées au profit de fêtes privées non masquées sans autotest payant, contraintes qui étaient censées disparaître avec l'obligation du CST.

 

De quelle manière allez-vous soutenir concrètement les PME pour organiser le télétravail mais aussi soulager les télétravailleurs, notamment face à l'explosion des factures d'énergie? Soutiendrez-vous les secteurs soumis au CST+ en cas de perte de chiffre d'affaires liée justement à ce CST? Enfin, qu'en est-il de la vaccination obligatoire des soignants qui a été actée lundi pour ensuite être remise en cause par certains partis de la majorité? (…)

 

01.02  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, voelt u zich nog niet duizelig? Bent u nog niet duizelig door uw vele en grote bochtenwerk. Zo'n maand geleden verkondigde u nog dat u tegen een algemene vaccinatieverplichting was. Vorige week volgde opeens een grote bocht en was u ervoor. U was eerst ook tegen de verplichte vaccinatie in de zorg, maar ook wat dat betreft nam u al een bocht. Op de persconferentie horen we daarover echter geen woord. Dat was echter de stilte voor de storm, want een verplichte vaccinatie in de zorg komt er toch tegen 1 april of is dat een misplaatste aprilgrap?

 

Laten we even stilstaan bij een verplichting in de zorg. In België zijn er 416.038 zorgmedewerkers; 90 % van hen is gevaccineerd. Dat wil zeggen dat u 41.000 medewerkers wil ontslaan, indien ze zich niet laten vaccineren, en dat in een sector die nu al smeekt om meer personeel. Dat is onbegrijpelijk. Laat het toch even tot u doordringen, mijnheer de minister, 41.000 mensen ontzegt u hun roeping door uw tunnelvisie; 41.000 mensen stort u door uw dictatoriale grillen in de werkloosheid.

 

Maar niet getreurd, de witte woede ontwaakt. In de commissie las ik u al de open brief voor van de kinesisten: er is geen draagvlak voor verplichte vaccinatie, niet in de zorg, niet onder de burgers.

 

Bij een vaccinatiegraad van 70 % zouden we het rijk van de vrijheid weer binnen mogen treden. Niets is minder waar. De coronapas kwam er in de horeca en in het nachtleven, opdat, aldus minister-president Jan Jambon, we dan van de mondmaskers verlost zouden zijn. Niets is minder waar. Er komt integendeel zelfs een CST+. U zadelt het uitgangsleven op met extra testen, extra controles, pasjes en mondmaskers.

 

Mijnheer de minister, hoelang zult u onze mensen nog voor de zot houden met allerlei pestmaatregelen? Wanneer zult u toegeven (…)

 

01.03  Maggie De Block (Open Vld): Mijnheer de minister, het covidvaccin beschermt ons goed tegen een zwaar ziekteverloop. Toch liggen er nog meer dan 500 patiënten op onze intensievezorgafdelingen, waarvan ongeveer 50 % niet-gevaccineerden. De andere helft is gevaccineerd, maar heeft onderliggende chronische aandoeningen of immunodeficiëntieaandoeningen. De vaccins maken dus echt wel een verschil. Recent berichtte The Financial Times over een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal gehospitaliseerden bij niet-gevaccineerden 16 keer hoger ligt dan bij gevaccineerden.

 

Wij horen met een vaccinatiepercentage van 87 % bij de 18-plussers tot de koplopers, maar we kunnen toch nog een tandje bijsteken. Dat kunnen we doen door, ten eerste, de niet-gevaccineerden ervan te overtuigen om zich alsnog te laten vaccineren, en ten tweede door de toediening van de derde prik, de zogeheten boosterprik, waartoe het Overlegcomité gisteren heeft beslist, te versnellen. Daarvoor hebben we naast vaccinatiecentra ook de vele vrijwilligers nodig die ons in de eerste en tweede vaccinatieronde hebben geholpen.

 

Mijnheer de minister van Volksgezondheid, hebt u met uw collega's van de deelstaten overlegd en bekeken hoe de capaciteit van de bestaande vaccinatiecentra opgetrokken kan worden om de derde prik sneller te kunnen geven?

 

Bestaat daarbij de mogelijkheid om ook in 2022 het plafond voor de vrijwilligersvergoeding nog op te trekken, zoals ik vroeger gedaan heb?

 

Hoe snel zal het zorgpersoneel, dat toch in de frontlinie staat, gevaccineerd kunnen worden?

 

01.04  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, mijnheer de minister, gisteren stond u met het Overlegcomité voor een aartsmoeilijke opdracht, want de ziekenhuizen lopen weer vol, het zorgpersoneel is uitgeput, de eerste lijn wordt overspoeld en operaties en andere zorg moeten weer uitgesteld worden. Tegelijkertijd willen wij de economie niet opnieuw op slot doen, zijn wij bezorgd om het mentaal welzijn van al onze burgers en zijn wij dus ook bezorgd om de cultuursector.

 

Vanmorgen stond ik op met de vraag of alle uitgevaardigde maatregelen wel zullen volstaan om de vierde golf plat te slaan. Zullen we het hiermee redden, gaan we ver genoeg?

 

Ik geef een voorbeeld van mijn bijna 16-jarige puber, die met mondmasker op school zit, hopelijk binnenkort ook een CO2-meter in de klas heeft, maar die na school naar de basket en de chiro gaat en op café kan gaan met vrienden. Ook wil hij deelnemen aan familiefeestjes, waar generaties gemengd bijeen zitten. Hij heeft het gevoel dat dit allemaal redelijk veilig kan, aangezien hij gevaccineerd is. Wij geven de indruk dat dit allemaal nog mag, maar als mama voel ik mij verpletterend verantwoordelijk, omdat ik mij bij elk feestje ook erover zorgen maak dat ik misschien het laatste bed van de intensieve zorgen in het naburig ziekenhuis zal bezetten.

 

Leggen wij niet te veel verantwoordelijkheid bij die mama's in discussie met hun pubers, bij verenigingen die beslissen om al hun activiteiten af te gelasten dan wel online te gaan, bij koppels die hun huwelijk al drie keer hebben moeten uitstellen? Gaan wij ver genoeg met deze maatregelen? Rekenen wij niet te veel op de verantwoordelijkheidszin van individuele burgers? Wat is het plan B als het niet genoeg blijkt te zijn?

 

01.05  Georges Dallemagne (cdH): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, vous avez été imprévoyant. Cela fait des semaines que le personnel soignant, les médecins, les virologues, les épidémiologistes sonnent le tocsin. Nous allons peut-être aujourd'hui dépasser les pires chiffres que nous ayons connus depuis le début de cette pandémie. Pourtant, vous êtes passé à côté de l'exercice du Codeco d'hier. À demi-mots, c'est ce que dit votre ministre de la Santé qui semble déjà réclamer une nouvelle réunion.

 

En effet, ce Codeco se présentait mal. Il y avait eu des déclarations contradictoires, particulièrement  cacophoniques dans le chef du président du PS. Pendant le Codeco, il y a eu des discussions politiciennes plutôt que d'être orientées vers la protection de la population. À la sortie du Codeco, il y a ces mesures dont on se demande si elles seront à la hauteur de ce qui est en train de nous arriver et des mesures incohérentes. Certains l'ont déjà signalé: les enfants devront porter le masque à partir de dix ans mais pas à l'école du côté francophone. On ne pourra plus aller au travail mais on pourra continuer à faire la fête! Certaines mesures interpellent et l'on se demande si elles sont vraiment pertinentes.

 

Mais surtout, on ne s'attaque pas au cœur du problème. C'est le Pr. Nathan Clumeck de l'ULB qui le dit très justement. Nous disposons d'une arme dont nous savons tous qu'elle est très efficace: la vaccination. Nous le savons, malgré ce qu'en disent les complotistes, les antivax et les fake news. Nous savons que c'est notamment par cette voie que nous pourrons retrouver nos libertés. Mais vous traînez des pieds!

 

Vous traînez des pieds sur la vaccination des enfants. Vous traînez des pieds sur la troisième dose. Vous traînez des pieds sur la vaccination du personnel qui est en charge des personnes les plus vulnérables. Vous traînez aussi des pieds sur la vaccination obligatoire généralisée alors que nous (…)

 

La présidente: Votre temps de parole est écoulé, monsieur Dallemagne. Je suis désolée.

 

01.06  Nawal Farih (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, collega's, er wordt hier eindeloos gegooid met termen als discriminatie, pasjesmaatschappij en ik heb vandaag zelfs het woord dictatuur gehoord. Er bestaan in de maatschappij net zoals in elk huishouden regels voor de gezondheid van eenieder, dus de algemene bevolking.

 

Aan de leden van het Vlaams Belang laat ik opmerken dat er een grens is aan individualistische discours als het gaat over zorg dragen voor de algemene bevolking. Er is een grens aan de verspreiding van fake news als het gaat over het algemene belang van de bevolking. Ik betreur echt oprecht dat er nog steeds gebruikgemaakt wordt van propaganda en er dingen gezegd worden die totaal niet relevant en zelfs niet juist zijn.

 

Op momenten als vandaag is samenwerking en leiderschap nodig. Op momenten als vandaag moeten wij durven keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Wanneer een basisrecht als zorg geen garantie meer is voor onze bevolking, moeten wij keuzes maken, die soms wel ingrijpend zijn. Minister Beke heeft afgelopen zomer reeds gevraagd naar boostervaccins. Ik betreur dat de federale regering daarop niet is ingegaan, want de realiteit op het terrein is hard, kijk maar naar de feiten.

 

Het zorgpersoneel bezwijkt onder de druk, zorg wordt niet meer gegarandeerd aan iedere Belg en de maatschappij staat gewoonweg volledig onder druk. Wij hebben een sterk antwoord op wat er nu allemaal gebeurt nodig.

 

Mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, hoe ziet u de verdere uitrol van het vaccinatieplan? Gaan wij voor een algemene verplichting van het vaccin? Wij hebben een wapen dat werkt. Zet het in, zet het spoedig in en red ons zorgsysteem.

 

01.07  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, il y a quelques jours, l'association de défense de la vie privée, Charta21, a dévoilé l'existence d'une faille au niveau de la sécurité de la plate-forme bruxelloise Bruvax qui permet de prendre rendez-vous pour se faire vacciner. Suite à cette faille, toute personne ou organisation qui dispose de votre numéro national, y compris les employeurs, les banquiers, les assureurs, peut savoir si vous êtes vacciné ou non. Cette situation purement et simplement illégale est très grave, comme le dénonce Charta21.

 

Encore récemment, vous déclariez que rendre le statut vaccinal consultable par les patrons n'était pas à l'ordre du jour. Il n'existe donc aucune base légale et politique qui pourrait expliquer cette faille et qui pourrait justifier la mise à disposition de nos données médicales. Je tiens ici à préciser que faille ne veut pas dire bug. Il s'agit bien d'un choix politique qui a été fait sur la base d'un accord de coopération que le fédéral a voté et que nous avions dénoncé, notamment parce qu'il ne garantissait pas la protection de la vie privée. Mais à l'époque, on nous avait dit de ne pas nous inquiéter, que tout était sous contrôle. Pourtant, chaque mois, un scandale éclate au sujet de la protection de la vie privée. Force est donc de constater que le choix politique qui a été fait permet d'enfoncer une porte déjà ouverte dans notre pays.

 

Monsieur le premier ministre, quand la faille est constatée, il faut réagir. Or, quelle a été la réaction? Nulle! Il n'y a eu aucune réaction alors qu'il existe une procédure légale à suivre dans ce genre de situation. Il aurait fallu, tout d'abord, remédier à la faille ou stopper la plate-forme tant que les données ne sont pas sécurisées. Il aurait fallu, ensuite, contacter l'Autorité de protection des données pour l'avertir de la faille et, enfin, informer les personnes concernées.

Monsieur le premier ministre, qu'allez-vous faire pour garantir la vie privée de nos concitoyens?

 

01.08  Florence Reuter (MR): Monsieur le premier ministre, le constat est là: malgré un taux de vaccination plus qu'honorable, aujourd'hui les contaminations ne cessent d'augmenter. Elles ont doublé ainsi que les hospitalisations. Le virus est trois fois plus contagieux, dit-on, que l'an dernier. Il fallait effectivement prendre des mesures importantes. Je me félicite de ces mesures qui me semblent équilibrées. On renforce les mesures de sensibilisation de base: le masque, les gestes barrières; mais c'est aussi un compromis car, en effet, on peut continuer à vivre puisqu'on ne ferme aucun secteur. C'était très important!

 

La plus forte de ces mesures est évidemment le télétravail. Quatre jours de télétravail par semaine, c'est un coup dur pour les entreprises qui, comme elles le disent et le répètent, ont déjà fait beaucoup d'efforts. Elles se sont montrées responsables. Mais c'est un coup dur aussi pour les employés. On a beaucoup parlé des risques psychosociaux, des risques de décrochage professionnel. Je répète que ces mesures étaient importantes et urgentes, et qu'elles étaient nécessaires.

 

Mes questions sont pratico-pratiques. On passe à quatre jours de télétravail pendant trois semaines, puis on passe à trois jours. Ce changement qui sera opéré dans trois semaines, si tout va bien, ne risque-t-il pas de compliquer la vie des entreprises? Cette décision a-t-elle été prise en concertation avec elles? On a beaucoup parlé ces derniers mois de la ventilation de tous les espaces intérieurs, notamment dans les entreprises. Ne faudrait-ils pas envisager d'étendre et de généraliser cette ventilation dans les entreprises, par exemple via un protocole? Je pense aux entreprises dotées de vastes paysagers ou tout simplement de salles de réunion. Je pense qu'il faudra commencer tout doucement à réfléchir à la question. (…)

 

01.09  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mijnheer de eerste minister, uw experts beloofden groepsimmuniteit en het rijk der vrijheid indien 70 % van de bevolking gevaccineerd werd. In West-Vlaanderen bedraagt de vaccinatiegraad meer dan 95 % en toch hebben wij het hoogste aantal besmettingen. Een vierde golf komt eraan. Weer komen wij niet verder dan dezelfde maatregelen als vroeger, meer repressie, het pasjesprotocol en de maskerade die opnieuw start. Als de experts van mening veranderen omdat zij zich vergist hebben, noemt men dat voortschrijdend inzicht. Als de bevolking slachtoffer is van het beleid, heeft zij blijkbaar de regels niet goed genoeg gevolgd.

 

De maatregelen worden altijd genomen om overbelasting van de zorg te vermijden. Ik heb zelf een keer mijn licht opgestoken en heb gebeld naar twee ziekenhuizen. In die twee ziekenhuizen liggen ongeveer 60 patiënten met covid, van wie gelukkig nauwelijks drie patiënten op intensieve zorg. Die ziekenhuizen hebben mij meegedeeld wat de situatie is. Ongeveer de helft van de patiënten was gevaccineerd en de besmette gevaccineerde patiënten waren vooral oudere mensen en mensen met onderliggende aandoeningen. De andere helft van de patiënten was niet gevaccineerd. Wat het zorgpersoneel betreft, ging het om mensen die in quarantaine zaten.

 

Het verwonderde mij echter dat er geen kinderen en geen min-zestienjarigen bij waren. Nergens in het land zijn de kinderen ziek, maar toch gijzelen wij hen. Waanzin is steeds hetzelfde doen en een andere uitkomst verwachten, mijnheer de eerste minister. Einstein heeft dat gezegd. Wanneer zullen wij kinderen de vrijheid geven? Waarom verandert u het geweer niet van schouder in de strijd tegen het virus en laat u de mensen niet immuun worden? Die immuniteit wordt in andere landen bevorderd, maar bij ons worden ook de kinderen gegijzeld. (…)

 

01.10  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de premier, mijnheer de vice-eerste minister, het zorgpersoneel verdient absoluut onze steun. Ik hoor het een aantal van mijn collega's graag zeggen vandaag dat het die steun verdient, maar de vraag is dan ook wat die steun in de praktijk betekent. Ik hoor hier meerdere collega's de maatregelen bekritiseren. Dat is de steun van sommige partijen dus waard, steun in woorden noch daden, terwijl het zorgpersoneel zijn vierde marathon is gestart.

 

De situatie is anders dan vorig jaar, en gelukkig maar: met deze besmettingscijfers was toen alles allang dicht geweest, zaten we nu al thuis en waren de sectoren ook weer gesloten. Dat hoeft vandaag niet en dat is geen magie maar het effect van de vaccins en van de solidariteit van vele mensen. Toch is dat niet voldoende, zeker niet in de zorgsector waar men het vaakst in contact komt met de kwetsbare mensen die hij moet beschermen. De derde prik en vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel zijn dan ook niet meer dan logisch: wie in de zorg werkt, heeft de taak om de gezondheid van anderen te beschermen.

 

Collega's, de druk op de zorg is alleen maar toegenomen. Men moet met te weinig mensen te veel werk doen. Of ik nu spreek met een spoedarts, onlangs nog in West-Vlaanderen, of met een verpleegkundige of een zorgkundige, allen vragen om steun, om meer handen aan het bed. Wees dan ook fier op het hoge aantal inschrijvingen in de zorgopleiding - dat zegt iets over onze mensen – en ook op de historische investeringen in de zorgsector, 2,4 miljard. En er komt nog meer. Het is nu onze plicht om de personeelsuitval door covid te beperken en de verplichte vaccinatie goed te laten verlopen. Alleen zo kunnen we de last verlichten. Mijn vraag betreft dan ook het tijdpad voor de verplichte vaccinatie (…)

 

01.11  Laurence Zanchetta (PS): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, c'était le vingt-deuxième Comité de concertation hier. Personne n'aurait imaginé qu'on en serait là aujourd'hui. Ni le monde politique ni le monde scientifique et encore moins les citoyens. Pourtant, quasiment deux ans après le début de la crise sanitaire, nous sommes toujours occupés à tenter de gérer, à tenter de juguler cette épidémie. Et c'est dur car, oui, les mesures annoncées hier ne font pas plaisir. Trop souples pour certains, trop dures pour d'autres. On pensait vraiment qu'avec l'effort collectif qui avait été mené dans notre pays, on serait tiré d'affaires mais il n'en est rien même si, clairement, sans les vaccins, la situation aurait été plus dramatique encore.

 

Le problème, ce sont les variants avec ce variant Delta qui est aujourd'hui dominant. Le problème, c'est sans doute l'abandon trop rapide des gestes barrières, cette ventilation dont on a trop souvent minimisé l'importance et cette impression que la vaccination allait tout changer. Cependant, en réalité, c'est l'ensemble de ces moyens (les gestes barrières, la vaccination, l'aération) qui permettent de lutter efficacement contre le virus.

 

Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, les chiffres sont mauvais un peu plus chaque jour. Le nombre de contaminations explose. Les hôpitaux ont les yeux rivés sur leurs lits, sur leur personnel soignant affaibli et déforcé qui est au bout du rouleau et sur les soins et les interventions qu'ils sont contraints de reporter. Il fallait donc agir. Vous l'avez fait. Des mesures ont été prises hier. Un nouveau Comité de concertation a-t-il d'ores et déjà été fixé pour évaluer cette situation? Comment comptez-vous convaincre et faire adhérer une population clairement lassée par ces allers-retours? Une troisième dose de vaccin sera bien disponible pour l'ensemble de la population d'ici mars- avril. Ne craignez-vous pas que cette dose arrive trop tard?

 

01.12  Kathleen Depoorter (N-VA): Heren ministers, ik heb gisteren in mijn apotheek een aantal patiënten getest op covid, omdat een deel van mijn personeel, zoals zovele zorgverstrekkers, is uitgevallen. Een van de patiënten vertelde mij dat hij vijf huisartsen had gecontacteerd en ongeveer evenveel collega-apothekers. Tien telefoontjes om een zorgverstrekker te vinden die niet in quarantaine zat of niet overbelast was.

 

U bent te laat. Opnieuw bent u te laat met de derde prik voor de zorgverstrekkers. Het lijkt wel het vivaldibeleid in deze pandemie: te laat. Heren ministers, waar is de vooruitziendheid die we zo nodig hebben en die we ook al mankeerden in de eerste golf?

 

De zorg zit op haar tandvlees, dat weet u. In april zullen onze zorgverstrekkers een keuze moeten maken tussen ontslag of het vaccin. Hebt u een plan om ervoor te zorgen dat we voldoende zorgverstrekkers zullen hebben op dat moment? Of rekent u erop dat de gevaccineerde zorgverstrekkers opnieuw dubbele shiften zullen draaien?

 

De N-VA-fractie heeft al in het voorjaar gevraagd om de derde prik voor te bereiden en uit te rollen. Toen ik u, minister Vandenbroucke, in september confronteerde met die derde prik, viel u uit de lucht en had u het over vaccinatie in de derde wereld, net als na de oproep van de Vlaamse regering vorige maand. U was helemaal niet bezig met de derde prik. U vergat zelfs de wet te verlengen die nodig was om ervoor te zorgen dat de vaccinatiecentra voldoende personeel zouden hebben. Wanneer gaat u dat in orde brengen? Er zijn vaccinatiecentra die op minder dan de helft van hun personeel draaien vandaag de dag. Het is hoogst dringend (…)

 

01.13  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): PS, MR, Ecolo, comment avez-vous osé décider vouloir licencier le personnel soignant qui n'est pas vacciné?

 

Open Vld, CD&V, Groen en Vooruit, hoe hebben jullie kunnen beslissen om het niet-gevaccineerde zorgpersoneel gewoon buiten te gooien?

 

Il y a un an, on était en train de les applaudir! Ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le ventre. Ils encaissent cette crise de plein fouet et on les pointe du doigt en leur disant que s'ils ne sont pas vaccinés, ils seront mis dehors.

 

Comment osez-vous prendre une telle décision alors qu'il nous manque du personnel? Sur 2 000 lits aux soins intensifs, vous ne pouvez déjà plus en garantir 136 car il manque du personnel. Et on va encore en mettre dehors! C'est n'importe quoi!

 

Aujourd'hui, 19 000 diplômés ne travaillent pas dans le secteur car il n 'est pas assez attractif. Et vous décidez d'en mettre dehors. Les organisations syndicales vous ont dit avant même la réunion de lundi qu'ils ne voulaient pas de cela.

 

De vakbondsorganisaties hadden al voor de vergadering van maandag gezegd dat u dit niet mocht doen. De linkse partijen keurden dat echter toch goed. Hoe kan u zo'n beslissing nemen?

 

C'est incroyable! Les mesures sont vraiment incohérentes. Monsieur Vandenbroucke, vous y croyez vraiment?

 

Het is toch niet serieus dat we in een dancing moeten staan shaken op Angèle met een masker op. Mijnheer de minister, dat is toch niet ernstig meer?

 

Ce qui manque aujourd'hui, c'est un véritable plan de renforcement de la première ligne, un plan offensif de ventilation dans les écoles. Pas le blabla entendu depuis un an et demi! Diviser la population, comme vous le faites actuellement, monsieur le premier ministre, ce n'est pas la solution. Voilà ce qu'il faut changer.

 

01.14 Eerste minister Alexander De Croo: Dank u voor de vragen, die ik zal beantwoorden samen met minister Vandenbroucke.

 

De eerste vaststelling is toch dat vaccinatie gelukkig mogelijk is en dat 8,6 miljoen Belgen zich lieten vaccineren. Mochten zij dat niet gedaan hebben, zou de enige oplossing vandaag geweest zijn om in lockdown te gaan. Doordat zij de keuze gemaakt hebben om zich te laten vaccineren en vooral om hun medemens in bescherming te nemen via een vaccinatie, is dat vandaag niet nodig.

 

Mijnheer Dedecker, u zegt dat we steeds hetzelfde opnieuw doen. Doen wij vandaag hetzelfde als bij de vorige herfstgolf? Absoluut niet. Vandaag maken wij een heel andere keuze, namelijk een keuze van voorkomen en beschermen en een keuze om niet te sluiten. Vorig jaar hadden we geen andere keuze dan de horeca te sluiten, dan zeer ingrijpende maatregelen in de scholen te nemen, dan de sport te verbieden. Dankzij de mondmaskers, dankzij onze kennis van de te nemen maatregelen om onze contacten zo veilig mogelijk te houden, dankzij de vele vaccinaties moeten we helemaal niet doen wat we vorige keer gedaan hebben.

 

Vandaag slagen we erin om een methode uit te rollen die rekent op de collectieve verantwoordelijkheid van iedereen en daar gaat het uiteindelijk om. Wij mogen mekaar niet met de vinger wijzen, de ene sector tegen de andere, de ene regering tegen de andere, neen, op die manier lukt het niet. We moeten daarentegen allemaal samen onze verantwoordelijkheid nemen.

 

Wat de politiek besluitvorming betreft, ik sta hier samen met de heer Vandenbroucke als vertegenwoordiger van het Overlegcomité. Alle partijen die mij vragen gesteld hebben, behalve drie, zijn daarin vertegenwoordigd en hebben mee beslissingen genomen.

 

Mis à part trois partis, monsieur Dallemagne, tous les autres sont représentés au Comité de concertation. Ces personnes qui décident autour de la table sont des personnes responsables qui comprennent le poids des mesures nécessaires.

 

Laten we nu alstublieft stoppen met de vingerwijzingen als zouden we niet vooruitziend zijn geweest. Wie dat beweert, wil ik graag confronteren met de eigen uitspraken van de voorbije maand. Kijk eens naar de uitspraken die u en uw fractie de voorbije maand hebben gedaan en vergelijk ze met wat u hier nu doet. Dat is niet de manier waarop een crisisbeleid wordt gevoerd op een moeilijk moment.

 

Op een moeilijk moment wordt verantwoordelijkheid opgenomen. Ik stel vast dat men in het Overlegcomité erin slaagt om verantwoordelijke beslissingen te nemen.

 

J'aimerais également répondre à certaines questions spécifiques qui ont été posées.

 

Madame Rohonyi, vous dites que cela va donner lieu à davantage de fêtes privées. Peut-être! Mais il a été décidé que les règles qui s'appliquent aux événements publics s'appliquent de la même manière pour les événements privés. Si vous organisez une fête de 150 personnes, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent.

 

Wat de derde prik betreft, bij de uitrol van de vaccinatie hebben de deelstaten een cruciale rol gespeeld en ze hebben dat op een schitterende manier gedaan. Ik ga ervan uit dat de deelstaten voor de derde prik de uitstekende organisatie van de voorgaande rondes, in samenwerking natuurlijk met het federale niveau, zullen herhalen.

 

De vraag om het plafond van de vrijwilligersvergoeding te verhogen, staat op de agenda van de Ministerraad van morgen, mevrouw De Block, en we zullen daar dus snel een antwoord op kunnen geven.

 

En ce qui concerne le télétravail, on sait tous que ce n'est pas évident mais on s'est basé sur le passé. On utilise ces jours de retour pour tenir compte des difficultés d'organisation.

 

Monsieur Dallemagne, je voudrais réagir à la question de la vaccination obligatoire. Pour le personnel soignant, M. Vandenbroucke va y répondre. La vraie question est de savoir comment augmenter encore le taux de vaccination. Il y a différentes méthodes mais celle de la vaccination obligatoire n'a été choisie, à l'heure actuelle, que par quatre pays dans le monde entier: l'Indonésie, le Turkménistan, le Tadjikistan et la Micronésie. Je ne connais aucun collègue européen qui m'ait dit qu'il était en train de réfléchir à cette piste.

 

Je suis convaincu qu'il existe une multitude de pistes. On va demander à nos services de les analyser. Par ailleurs, j'ai compris que les raisons qui expliquent le choix de ceux qui ne se vaccinent pas sont complexes. C'est un manque de confiance, un manque d'accès, un manque d'information. Personnellement, je pense que convaincre est plus efficace qu'obliger!

 

01.15 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, ik zal beginnen met iets een beetje polemisch te zeggen en dan ga ik daarmee stoppen.

 

Mevrouw Depoorter, ik heb bij mij het verslag van uw laatste tussenkomst, toen we het hadden over de pandemiewet. U zei: "Mijnheer de minister, u hebt de mensen niet gerustgesteld. De gevaccineerden zijn beschermd". In het verslag staat letterlijk: "Iedereen kan ziek worden. Het is jammer genoeg een feit dat wij, beleidsmakers, dat gegeven niet kunnen omzeilen. Stop met de paniek in de communicatie."

 

Mevrouw Sneppe, een partijgenoot van u zei in het commissiedebat over de pandemiewet: "och, het is zoals een griep." Ik dacht dat ik Bolsonaro hoorde. Maar ik ga deze polemiek niet verder zetten.

 

Over vooruitziendheid gesproken, laat ons proberen om deze situatie nuchter onder de ogen te zien. De situatie is uiterst alarmerend. Het is alle hens aan dek. Ik durf hier niet te zeggen dat het voldoende zal zijn. Ik durf alleen te zeggen dat we dit compromis dat we in het Overlegcomité hebben gemaakt, onverkort in alle sectoren, in alle bedrijven, in alle café, in alle scholen, overal, zullen moeten uitvoeren. Dat is wat wij moeten doen. Het is wetenschap en solidariteit.

 

De wetenschap evolueert inderdaad. Ik vind dat wij dat de wetenschappers niet kwalijk mogen nemen. Gisterenavond zei Johan Neyts in Terzake dat we te laat beslist hebben dat er een derde prik voor het zorgpersoneel moest komen, maar op 24 oktober zei Johan Neyts dat de derde prik niet nodig was. Ik neem hem dat niet kwalijk. Dat is voortschrijdend inzicht. Dat is ook de rol van wetenschappers. Wij beslissen op die basis.

 

Tot op heden hebben 891.000 Belgen reeds een derde prik gehad. Meer dan 3.300.000 Belgen zullen uitgenodigd zijn in de gemaakte planning. Dat is al een derde van de bevolking die in aanmerking komt. De rest zal volgen. We zullen dat doen en dat is ook absoluut noodzakelijk. Dat is beslist. Tegelijkertijd moeten we maatregelen nemen.

 

Mijnheer Dedecker, u zegt dat we de kinderen niet moeten gijzelen. U hebt liever dat de kinderen zonder mondmasker schoollopen, vervolgens in quarantaine gaan en dat de klassen en scholen sluiten. Hebt u dat liever? U zegt dat we de immuniteit moeten laten spelen. Dan komen er nog eens duizenden extra doden. Dat is het scenario van de immuniteit. Dat is Darwin, maar u bent voor Darwin. Dat betekent duizenden extra doden. Dat komt u hier vertellen.

 

Monsieur Hedebouw, nous croyons en effet qu'il faut soutenir le personnel soignant. Et le soutenir, c'est être conséquent dans les mesures que l'on prend et ne pas proposer de plan qui, demain matin, n'aidera en rien. Il faut être un peu concret et conséquent, et prendre maintenant des mesures de gestion de la crise, puis les soutenir.

 

Ensuite, nous sommes convaincus que le devoir de tout prestataire de soins est de protéger ses patients et de se protéger lui-même. S'il y a aujourd'hui tant de lits qui ne sont plus disponibles, c'est aussi parce que le covid est présent dans les hôpitaux. C'est ce qu'il faut prévenir, au lieu de faire du théâtre! Il faut être conséquent, c'est un devoir. Si c'est un devoir, on peut donner du temps mais on ne peut dire cela sans conséquences. Nous avons évidemment ouvert un débat plus large. Faut-il généraliser l'obligation vaccinale à toute la population? C'est un débat qu'il faut avoir, comme d'autres. Mais demain matin, c'est de réelle solidarité dont nous avons besoin. Pas du théâtre!

 

01.16  Sophie Rohonyi (DéFI): Monsieur le ministre, monsieur le premier ministre, nous savons à quel point l'adhésion de la population aux mesures et à la vaccination est cruciale dans notre combat contre le virus. Or, ce que vous avez fait à travers les mesures décrétées hier lors du Comité de concertation, c'est tout l'inverse. Vous avez tout fait pour perdre cette précieuse adhésion.

 

Tout d'abord en ce qui concerne la vaccination, vous changez les règles en cours de jeu. Elle est facultative, elle est obligatoire pour le personnel soignant, et puis elle pourrait devenir obligatoire pour l'ensemble de la population. J'entends des propos rassurants de la part du premier ministre pour convaincre la population avant de l'y contraindre, monsieur le premier ministre, mais il faudrait peut-être d'abord convaincre vos partenaires de majorité à ce sujet.

 

Ensuite, s'agissant du Covid Safe Ticket, il devait nous permettre de retrouver nos libertés pour ensuite être accompagné d'autotests payants ou encore du port du masque. Dès lors, autant nous pouvons comprendre que les mesures doivent évoluer en fonction de la connaissance du virus ou de nouveaux variants, autant nous ne pouvons pas comprendre que vous faisiez à nouveau peser l'ensemble des efforts sur les citoyens, sur les indépendants, sans aucune mesure de soutien, par ailleurs. Je vous remercie.

 

01.17  Dominiek Sneppe (VB): Mijnheer de minister, ik wil eerst even terugkomen op wat u zei. Wij zouden ons laten adviseren door een Bolsonaro. Het was niet het Vlaams Belang dat zei dat het maar een griepje is. Dat was een uitspraak van de heer Van Ranst en mevrouw Maggie De Block. Dit echter geheel terzijde.

 

Ik blijf erbij dat uw hele coronabeleid een miskleun is. Het zou u sieren dat eindelijk eens toe te geven. Het is nog niet te laat, maar wel bijna. Voor het Vlaams Belang is het heel simpel en duidelijk. Mevrouw Farih, luister goed, verplichte vaccinatie kan en mag er niet komen, zeker niet nu we weten dat vaccinatie ook niet de heilige graal is. Is dat fake news? Bescherm onze kwetsbaren en laat het goed werkend immuunsysteem van gezonde en sterke mensen het virus bekampen, zonder vrijheidsbeperkende pasjes. Is dat fake news? Laat onze kinderen en jongeren met rust. U hebt hen al anderhalf jaar van hun onbezorgde jeugd afgenomen. Is dat fake news? Verstrek eindelijk antivirale middelen zoals ivermectine…

 

De voorzitster: Mevrouw Sneppe, uw spreektijd zit erop. Het woord is aan mevrouw De Block voor de volgende repliek.

 

01.18  Maggie De Block (Open Vld): Mijnheer de minister, dank u wel voor het goede nieuws dat de hogere vrijwilligersvergoeding morgen op de agenda van de ministerraad staat en toegekend zal worden. Het betreft een verlenging, maar het is een nuttige maatregel omdat wij op die vrijwilligers hebben kunnen rekenen voor de toediening van de eerste en de tweede prik, en nu ook voor de derde prik.

 

Ik zou even willen reageren op wat mevrouw Sneppe gezegd heeft. Ik raad haar aan om eens goed beschermd een bezoek te brengen aan een afdeling intensieve zorg.

 

01.19  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, ik dank jullie voor jullie antwoorden. Ik hoor ook sprankeltjes hoop. De huidige golf is niet dezelfde als de vorige drie golven. Wij hebben een enorm hoge vaccinatiegraad. De vaccinatiecampagnes zijn goed verlopen. De derde prik zal ook goed verlopen.

 

Tegelijkertijd blijf ik echter bezorgd, omdat het zorgpersoneel uitgeput is en de golf opnieuw moet doorstaan. Uit de prognoses zien en weten zij nu al dat zij Kerstmis niet gezellig thuis zullen kunnen vieren. Het virus laat zich niet zo gemakkelijk overwinnen als wij hadden gehoopt.

 

Waar veel mensen nu echter ook schrik voor hebben, is dat het niet genoeg is en wij half december zullen moeten uiten dat wij toch opnieuw strengere maatregelen moeten treffen en dat Kerstmis alweer niet zo gezellig zal zijn als wij hopen.

 

Mijnheer de eerste minister, ik deel dus uw oproep en hoor u heel graag stellen dat wij allen samen nogmaals heel voorzichtig zullen moeten zijn, om de viruscirculatie naar beneden te krijgen.

 

01.20  Georges Dallemagne (cdH): Monsieur le premier ministre, plus de 1 000 Belges vont mourir ce mois-ci de la covid, et probablement autant le mois prochain alors que les trois quarts de ces décès auraient pu être évités, notamment grâce à la vaccination.

 

Je continue à croire que ce n'est pas l'obligation vaccinale qui va fragiliser notre démocratie, que ce n'est pas l'obligation vaccinale qui va fragiliser nos libertés, c'est plutôt le manque de sens des responsabilités, le manque de sens de solidarité invoqués par votre ministre de la Santé. En effet, avec cette mesure, nous pourrions protéger les plus vulnérables et les plus faibles, ce que nous ne parvenons pas à faire aujourd'hui à cause des fake news, des complotistes, du manque de décision et de sens des responsabilités.

 

Il faut savoir que nous devrons encore faire face à ce virus pendant des années. Nous arriverons donc tôt au tard à l'obligation vaccinale, et il vaut mieux tôt que tard. Il est temps d'avoir un débat sérieux dans ce Parlement à cet égard.

 

01.21  Nawal Farih (CD&V): Mijnheer de premier, u sprak over een fausse bonne idée, maar ik denk dat een dergelijk idee in tijden van crisis wel een goed idee kan worden.

 

Mijnheer de minister, wij steunen u er volledig in, die verplichting moet er komen. Ik ben er vast van overtuigd dat een verplichte vaccinatie nog meer mensen kan mobiliseren, vooral opdat de meest kwetsbare mensen op de IC-bedden beschermd zorg kunnen krijgen.

 

Mevrouw Sneppe, ik heb geen woorden voor wat u hier raaskalt. Ik beschouw u vanaf vandaag gewoonweg als een probleem voor dit Parlement en als een gevaar voor de maatschappij.

 

01.22  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, normalement, on réplique à une réponse sauf que là, je n'ai pas eu de réponse. Je me suis interrogé. Pourquoi avoir mis ma question sur la protection de la vie privée dans le débat général du Codeco? Je m'aperçois maintenant, monsieur Vandenbroucke, que c'est pour ne pas y répondre que vous l'avez mise dans ce débat général. Ne trouvez-vous pas que ce qu'il se passe est assez grave? Nos données de vaccination et de santé sont accessibles à tous. Trouvez-vous cela normal au point de ne pas accorder une minute de réponse à cette problématique?

 

Savez-vous pourquoi je vous ai interpellé? Parce que cela figurait dans un accord de coopération dont le fédéral est signataire. Quand vous l'avez présenté en commission de la Santé, on vous a mis en garde sur les dangers qu'il représentait parce qu'il ne respecte pas les règles de protection de la vie privée et qu'il permet des failles. C'est exactement ce qu'il se passe aujourd'hui et vous, vous niez l'affaire! Aucune responsabilité! Vous parlez de responsabilisation et de responsabilité de nos concitoyens, commencez par respecter la vôtre!

 

01.23  Florence Reuter (MR): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. Je persiste à dire que les mesures prises sont équilibrées parce qu'elles permettent de continuer à vivre tout en se protégeant et cela me paraît essentiel. Ce sont des mesures équilibrées. J'insiste encore une fois sur l'entreprise à la fois du côté des employeurs mais aussi du côté des employés et sur leur faculté à vivre avec un peu de télétravail, puis plus de télétravail du tout, puis à nouveau du télétravail. Je suis sûre que vous ferez le travail avec votre collègue, le ministre Dermagne, pour faire en sorte que ce télétravail, qui va de plus en plus intégrer notre vie, soit adapté à la réalité du terrain et permette à chacun de vivre, de continuer à travailler et à s'épanouir au niveau professionnel, dans des conditions vraiment adaptées.

 

01.24  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mijnheer de minister Vandenbroucke, u bent een populistische angstzaaier. Niettegenstaande bijna heel de bevolking ingeënt is, hebben wij nog zoveel besmettingen. U moet eens kijken naar elders. Ik geef u het voorbeeld van Zweden. In Zweden werden de scholen nooit gesloten. Vandaag liggen er 37 mensen op intensieve zorg in Zweden. Er worden 20.000 tests per dag gedaan en er zijn 800 besmettingen. Hoe komt dat? Dat is omdat men de bevolking immuniteit gegeven heeft. Dat woord kent u niet. Inenten en repressie zijn de enige die u kent. Er zijn 1 miljoen kinderen. Zij worden besmet maar niet ziek. En u gijzelt die kinderen. Dat doet u om uw eigen wanbeleid op het vlak van onder andere inenting te verdoezelen.

 

Om terug te keren op uw verhaal, ik geloof in Darwin. Ik geloof meer in Darwin dan in Stalin.

 

01.25  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mijnheer de eerste minister, mijnheer de minister, u zei terecht dat het zorgpersoneel een belangrijke verantwoordelijkheid draagt, maar het draagt zeker niet alleen die verantwoordelijkheid. De enige manier om de winter goed door te komen, is dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Dat vraagt iets van het zorgpersoneel, dat vraagt ook iets van de samenleving en dat vraagt ook iets van de politiek, misschien vooral van de politiek. Geen lege slogans. Geen fake news. Geen opbod aan versoepelingen. Laat dat de les zijn. Houd u aan de maatregelen. Werk samen. Dat is de enige manier om samen uit de crisis te geraken.

 

01.26  Laurence Zanchetta (PS): Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, c'est dur, les citoyens en ont ras-le-bol, les hôpitaux en ont ras-le-bol, les soignants, vous, moi, on en a tous ras-le-bol! Pourtant, il en va de votre responsabilité de prendre des mesures sur base de l'avis des experts mais aussi en concertation avec les hôpitaux et le personnel soignant.

 

Se trouve-t-il ici quelqu'un pour dire qu'au PS, on va pouvoir toucher aux droits sociaux des infirmières et infirmiers sans passer par la concertation sociale? Je le dis clairement: ceux-là se trompent!

 

Monsieur le premier ministre, monsieur le ministre, il faudra continuer à renforcer la solidarité entre les citoyens et éviter à tout prix qu'ils ne se dressent les uns contre les autres.

 

01.27  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de premier, ik kijk heel graag terug op de vooruitziendheid van de N-VA-fractie. Ik beperk me daarbij tot de laatste weken. We hebben in de zomer opgeroepen tot een derde prik, terwijl u als minister van Volksgezondheid bezig was met de wereld te redden in plaats van de eigen inwoners. We hebben u in september opgeroepen om de zorg te vaccineren. Dat was hét moment om het derde vaccin toe te dienen, dan zouden ze vandaag niet ziek geworden zijn. We hebben ook opgeroepen om aan rioolwatermonitoring te doen. Collega Frieda Gijbels heeft dat gedaan en intussen past u dat toe. Dank u N-VA.

 

We hebben ook opgeroepen tot pragmatiek. Mijnheer de minister, arrêtez le theâtre, dat hebben we gezegd, stop met het theater en ga duidelijk informeren. Beperk u tot de mensen die echt ziek worden en laat onze kinderen alstublieft basisimmuniteit opdoen. Het is schandalig…

 

01.28  Raoul Hedebouw (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, dat ik hier kom zeggen wat het zorgpersoneel hiervan denkt, wat de vakbonden ervan denken, noemt u 'theater'. Dat vind ik erg, zeker voor een linkse minister. Komaan, het is geen theater. Ik kom gewoon overbrengen wat op de werkvloer in de ziekenhuizen gezegd wordt.

 

Le groupe PS ne semble pas au courant, mais M. le ministre a traduit la position du gouvernement. Vous avez dit "tout le monde", monsieur le ministre. M. Dermagne est donc d'accord. Le confirmez-vous, monsieur le ministre?

 

Donc, j'entends que le groupe PS n'est pas d'accord avec son ministre. Je peux le comprendre. Alors, il faut se battre. Il faut donc voter contre les mesures prises aujourd'hui, qui vont conduire au licenciement du personnel soignant non vacciné en avril 2022. Monsieur le ministre, vous avez rappelé que les raisons pour lesquelles des gens ne sont pas vaccinés sont complexes. Cette complexité vaut aussi pour le personnel soignant. Pourquoi voulez-vous résoudre ce problème par l'obligation et le licenciement? Nous allons nous battre contre cette mesure et allons vous faire reculer à ce sujet, parce que le personnel soignant mérite le respect.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Samengevoegde vragen van

- Dries Van Langenhove aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De crisis aan de noordoostelijke EU-grens en de bouw van fysieke grensbarrières" (55002025P)

- Samuel Cogolati aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De spanningen aan de grens tussen Polen en Wit-Rusland" (55002046P)

02 Questions jointes de

- Dries Van Langenhove à Alexander De Croo (premier ministre) sur "La crise à la frontière nord-est de l'UE et la construction de barrières physiques" (55002025P)

- Samuel Cogolati à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "Les tensions à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie" (55002046P)

 

02.01  Dries Van Langenhove (VB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer De Croo, ik stelde u hier vorige week al vragen over, maar uw regering is sindsdien nog verder doorgedraaid. De communistische dictator Loekasjenko wil Europa destabiliseren door duizenden illegale migranten in onze richting te sturen. Met een beetje gezond verstand zou je de grenzen dan sluiten. Dat is het standpunt van twaalf Europese lidstaten. Zij roepen op om, waar nodig, fysieke grensbarrières te installeren aan onze gezamenlijke buitengrenzen en die logischerwijze ook gezamenlijk te financieren.

 

Zelfs Europees president, de heer Michel, is het daarmee eens, maar de Belgische regering niet. Daar is het gezond verstand blijkbaar volledig verschrompeld. Misschien moeten jullie af en toe dat mondmasker laten zakken en zuurstof happen. Vice-premier, mevrouw De Sutter, en staatssecretaris, de heer Mahdi, willen die illegale migranten immers gewoon allemaal binnenlaten. Als de heer Mahdi ze wil binnenlaten, hun aanvraag snel behandelen en terugsturen wie geen recht heeft op asiel, zijn dat leugens. Die aanvragen behandelen gaat nooit snel. Dat duurt vaak jaren. Zelfs als hun asielaanvraag wordt afgekeurd, worden ze toch nooit teruggestuurd. Wie ze binnenlaat, weet dus zeer goed dat ze permanent zullen blijven.

 

Het signaal dat uw regeringsleden sturen, is dat wie via Wit-Rusland illegaal en zelfs met geweld de Europese grens oversteekt, beloond wordt met een permanent verblijf. Dat is op zich al waanzinnig en crapuleus genoeg. Uw regering doet er echter nog een schepje bovenop. Uw coalitiepartner Groen roept nu immers op om in België volledige hotels af te huren om nog extra asielzoekers op te vangen. 30.000 is blijkbaar nog niet genoeg.

 

Kan u hier klaar en duidelijk stellen of uw staatssecretaris de heer Mahdi en uw groene coalitiepartners spreken in naam van de regering als ze oproepen om illegale migranten binnen te laten?

 

02.02  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, les Européens étaient les premiers à condamner le mur de Trump à la frontière mexicaine. Aujourd'hui, pourtant, la question se pose chez nous. C'est sur la frontière avec la Pologne et la Lituanie que la Biélorussie envoie aujourd'hui des migrants complètement déshumanisés, tels de la chair à canon. Alors, quel camp la Belgique choisira-t-elle? Choisira-t-elle le camp de l'ignoble et de la honte, le camp de ceux qui veulent laisser mourir de froid, à la frontière avec la Biélorussie, ces migrants venus d'Afghanistan ou de Syrie qui sont aujourd'hui obligés de se nourrir d'herbe et de boire l'eau des marécages pour survivre? Ou bien choisira-t-elle le camp de ceux qui résistent face aux despotes, aux dictateurs et qui viennent en aide aux plus faibles?

 

Moi, je dis honte à ces fachos de pacotille qui choisissent le camp des lâches et qui veulent laisser mourir aujourd'hui des migrants sans défense. Il s'agit de gosses, il s'agit d'enfants! Aux membres de l'extrême droite qui font les sourds et qui jouent aux malins et aux durs ici en séance plénière, je leur dis que nos ennemis ne sont pas les nourrissons kurdes. Nos ennemis, ce sont les despotes, comme Loukachenko, l'allié de Poutine, qui organise et orchestre aujourd'hui ce macabre chantage à l'encontre de ces migrants.

 

Monsieur le premier ministre, que devient notre humanité si nous laissons ces migrants mourir dans le froid? Que devient notre Union si nous construisons des murs plutôt que des ponts? Imposerons-nous vraiment des sanctions à ces compagnies aériennes et de transport qui aujourd'hui se font du fric sur le dos de la misère humaine?

 

Notre fierté, chers collègues, ce ne sont pas ces barbelés de la Pologne. Ce qui fait la grandeur du projet européen, c'est notre dignité. C'est cela qui doit fonder notre engagement à la frontière de l'Union!

 

02.03  Alexander De Croo, premier ministre: Je vous remercie pour ces questions, messieurs les députés.

 

Ces derniers mois, nous avons observé des différences de point de vue avec des pays tels que la Pologne, mais il faut le dire clairement: sur le plan de la défense des frontières extérieures de l'Union européenne, nous devons nous montrer solidaires et travailler avec la Pologne. Je vais vous expliquer la méthode à suivre.

 

Une des manières d'agir nécessite le recours à FRONTEX.

 

Frontex is het Europese agentschap dat vijf jaar geleden nog een papieren tijger was waar men inderdaad veel kritiek op kon geven, had toen een budget van 140 miljoen euro. Vandaag heeft het een budget van 540 miljoen en meer dan tienduizend medewerkers, grenswachters van Frontex op het terrein. Zij zorgen ervoor dat de Europese Unie haar buitengrenzen verdedigt tegen crimineel gedrag. Ik heb het daar nog over. Het is normaal dat wij ons niet zomaar in verdrukking laten brengen door mensen die daar misbruik van maken. Natuurlijk doen we dat met respect voor de internationale rechtsregels en voor mensenrechten. Natuurlijk is dit een discussie over infrastructuur, maar ook over mensen, ook over het respecteren van internationale conventies en het doen respecteren van procedures. Die procedures hebben een reden: ze bestaan om de rechten van mensen te verdedigen en moeten gevolgd worden. Agentschappen als Frontex tonen aan dat wij de nodige Europese solidariteit hebben. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat Frontex zijn werk kan doen. Vandaag is dat nog niet het geval, de toelating voor Frontex om actief te zijn is er nog niet. Vanuit ons land betreuren wij dat dit er vandaag nog niet is.

 

Een laatste element. Mijnheer Vanlangenhove, ik hoop dat u het ermee eens bent dat we nooit kunnen aanvaarden dat men mensenlevens zal instrumentaliseren en gebruiken als een drukkingsmiddel van autoritaire staten die als enig doel hebben te proberen Europa te destabiliseren. Ik hoop dat u het daarmee eens bent, dat we in dat soort scenario nooit mogen meegaan en dat Europa zich daarboven zet. Natuurlijk moeten we onze grenzen beschermen, maar we moeten er ook voor zorgen dat internationale conventies en mensenrechten op de juiste manier kunnen worden gerespecteerd.

 

02.04  Dries Van Langenhove (VB): Mijnheer de premier, het is verbazingwekkend. Hoe moeilijk kan het zijn om concreet te antwoorden op mijn vraag? Ik zal ze herhalen en u krijgt nog eens de kans om erop te antwoorden.

 

Spreken vice-eersteminister De Sutter en staatssecretaris Mahdi in naam van de regering als zij verklaren om de illegale migranten aan de Poolse grens in Europa binnen te laten en hun asiel te verlenen? Ja of neen?

 

Ik begrijp niet waarvoor onze dure assemblee dient, waarvoor de poppenkast hier dient als u niet op een eenvoudige en concrete vraag van mij kunt antwoorden. Spreken vice-eersteminister De Sutter en staatssecretaris in naam van de regering als zij zeggen dat wij illegale migranten die met het vliegtuig naar Wit-Rusland komen en vaak met geweld met de hulp van de communistische dictator Loekasjenko de grens van Europa oversteken, mogen binnenlaten en asiel verlenen? Spreken ze dan in naam van de regering, ja of neen?

 

U hebt niet geantwoord. (…)

 

De voorzitster: Mijnheer Van Langenhove, uw spreektijd zit erop.

 

02.05  Dries Van Langenhove (VB): (…)

 

La présidente: Monsieur Van Langenhove, je vous adresse un rappel à l'ordre.

 

02.06  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Monsieur le premier ministre, je vous remercie pour votre réponse on ne peut plus claire. Oui, l'Europe, c'est la liberté! Oui, l'Europe, c'est la dignité!

 

Nous sommes 450 millions d'Européens et certains voudraient imposer la pose de barbelés pour laisser mourir dans le froid de la forêt biélorusse quelques misérables migrants qui essaient de franchir les frontières pour avoir un avenir meilleur.

 

L'Europe, c'est la liberté! Ne déroulons pas le tapis rouge à l'extrême droite! Nous sommes plus forts que la haine de ces dictateurs qui instrumentalisent des vies humaines innocentes. Ne cédons pas au chantage de Loukachenko! Montrons que nous sommes forts! Montrons que nous ne nous laissons pas déstabiliser par l'extrême droite et par cette haine venue d'ailleurs!

 

La présidente: Chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec les questions adressées au premier ministre. Avant de poursuivre nos travaux, je tiens à attirer votre attention sur le fait que les répliques ne doivent pas être l'occasion de poser de nouvelles questions.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Samengevoegde vragen van

- Anja Vanrobaeys aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De actie van de huishoudhulpen voor betere loon- en arbeidsvoorwaarden" (55002026P)

- Peter Mertens aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De actie van de huishoudhulpen" (55002035P)

- Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "Betere arbeids- en loonvoorwaarden voor de werkneemsters van de dienstenchequesector" (55002041P)

- Cécile Cornet aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De actie van de werkneemsters van de dienstenchequesector" (55002043P)

03 Questions jointes de

- Anja Vanrobaeys à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'action des aides-ménagères pour l'amélioration de leurs conditions salariales et de travail" (55002026P)

- Peter Mertens à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'action menée par les aides-ménagères" (55002035P)

- Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La revalorisation des conditions de travail et de rémunération des travailleuses des titres-services" (55002041P)

- Cécile Cornet à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "L'action des travailleuses des titres-services" (55002043P)

 

03.01  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mijnheer de minister, betalen om te mogen werken, het klinkt ongelofelijk maar is niettemin een realiteit. Poetshulpen uit het hele landen protesteren vandaag om dat onrecht aan te kaarten en hun stem te laten horen. Mijnheer de minister, ik was er deze morgen bij. Hun verhalen zijn schrijnend. Poetshulpen moeten geld opleggen om op hun werk te komen. Hun verplaatsingskosten worden nauwelijks vergoed. Zij hebben uiteraard lage lonen en krijgen ook bijzonder weinig erkenning. Bovendien krijgt wie bedrijven schoonmaakt de coronapremie van 500 euro, maar de huishoudhulpen hebben daar geen enkele garantie op. Ze doen nochtans hetzelfde werk, met dezelfde trekkers, maar krijgen niet dezelfde waardering. Leg hun dat maar eens uit.

 

Het is een opeenstapeling van problemen. Eerst was er het gebrek aan mondmaskers, dan de weigering van het vaccinatieverlof en nu is er de ontbrekende verplaatsingsvergoeding. Daar hebben de mensen genoeg van. Ze vragen net meer erkenning. Ondertussen geven de werkgevers nog altijd niet thuis.

 

Mijnheer de minister, uw positie kan de discussie tijdens het volgende overleg uitklaren. De boodschap van Vooruit is eenvoudig, werk moet altijd lonen. Op dit moment zijn de verplaatsingskosten van de poetshulpen tot drie keer hoger dan de vergoeding die ze daarvoor krijgen. Dat is niet logisch, het klopt niet en het is niet eerlijk. De enige reden waarom dit gebeurt, is dat werkgevers denken dat dit kan en dat ze ermee wegkomen. De stem van die mensen telt voor hen niet mee. Vandaag hebben de poetshulpen laten zien dat de werkgevers en Federgon zich op dat vlak misrekenen.

 

Mijnheer de minister, wat gaat u doen om te laten zien dat u er staat voor diegenen die hard werken maar daar weinig voor terugkrijgen? Wat is uw boodschap voor de poetshulpen hier vandaag in Brussel?

 

03.02  Peter Mertens (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le ministre, ce matin, huit cents travailleuses du secteur des titres-services ont manifesté à Bruxelles. Elles luttent pour de meilleures conditions de travail et pour des augmentations salariales.

 

Je me demande si vous savez combien ces femmes gagnent. Elles gagnent 1 170 euros par mois! Vous vous rendez compte?

 

Ce matin, elles nous ont expliqué qu'elles ne pouvaient plus continuer de cette façon. Comment faire quand il faut payer les factures, l'électricité, les frais scolaires des enfants avec 1 170 euros par mois? C'est impossible. Elles veulent vivre dignement!

 

Tijdens die actie kwam er, in het surrealistische België, een tweet binnen van een voorzitter van een regeringspartij, de heer Rousseau. Ik citeer zijn tweet: "Geen huishoudhulpen, maar huishoudhelden. Ik strijd mee voor hogere lonen." Nochtans heeft de regering de lonen juist geblokkeerd. De maximale loonsverhoging die huishoudhulpen kunnen krijgen – dat werd door de regering opgelegd – is 5 eurocent. Dat past niet eens in een winkelkarretje. Dat is de verantwoordelijkheid van deze regering door de blokkering van de loonsverhoging op 0,4 %.

 

Daarnet zei minister Vandenbroucke dat wij minder theater en meer concrete solidariteit nodig hebben. Ook in deze hebben wij minder theater en meer concrete solidariteit nodig en dat betekent dat de wet op de loonblokkering wordt ingetrokken en dat er een effectieve verhoging van de minimumlonen komt (…)

 

03.03  Sophie Thémont (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, payer pour aller travailler, c'est non. Tels sont les mots d'une syndicaliste qui manifestait avec moi ce matin dans les rues de Bruxelles pour soutenir ces travailleuses du secteur des titres-services.

 

Ces femmes, elles sont en colère et fatiguées de lutter. De lutter pour obtenir, enfin, des conditions de travail décentes. Le dernier mur auquel elles sont confrontées, c'est un refus de Federgon d'augmenter les indemnités de déplacement, qui sont scandaleusement basses, à savoir treize centimes par kilomètre. Treize centimes, c'est trois fois moins que ce que fixe l'État, alors que l'on sait que les prix aujourd'hui à la pompe s'envolent.

 

Je ne vais pas vous rappeler ici le salaire horaire d'une travailleuse des titres-services, qui est inférieur à douze euros de l'heure, et les patrons se plaignent. Ils se plaignent de ne pas trouver de la main-d'œuvre et dénoncent une pénurie dans le secteur. Mais je me pose la question suivante: seraient-ils prêts, eux, à ne recevoir que des contrats précaires de quelques heures? Seraient-ils prêts, eux, à aller travailler pour moins de 1 000 euros par mois? À courir d'un domicile à un autre, à se casser le dos pour une augmentation de 0,4 %, et tout cela en devant sortir de leur poche leurs frais de déplacement?

 

Non mais, franchement, de qui se moquent-ils finalement? Je vais vous le dire: ils se moquent de ces travailleuses qui gagnent une misère, de ces travailleuses qui, pour beaucoup, sont des mamans isolées, qui doivent trimer, parfois avec plusieurs contrats de travail, pour pouvoir boucler les fins de mois. Des femmes qui se démènent et qui, au final, se retrouvent à vivre dans la précarité.

 

Votre collègue Christie Morreale a déposé sur la table un décret au Parlement wallon pour améliorer les conditions de travail des aides-ménagères. Vous-même avez annoncé cet après-midi votre intention de vous attaquer au statut précaire, à la pénibilité des métiers en pénurie et au dumping social, en évoquant le secteur du nettoyage.

 

03.04  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, ce jeudi 18 novembre; les travailleuses des titres-services sont dans la rue. Je dis travailleuses parce que vous savez comme moi qu'elles sont à 98 % des femmes. Elles interpellent: "Vous trouvez normal de devoir payer pour pouvoir travailler dans les titres-services?" Elles interpellent les employeurs, les utilisateurs, mais vous aussi, monsieur le ministre, et nous, parlementaires. Leurs déplacements sont remboursés 13 centimes le kilomètre, contre 37 centimes le kilomètre dans beaucoup d'autres secteurs. Dans des régions plus rurales comme celle d'où je viens, les travailleuses font plusieurs kilomètres par jour, et parfois plusieurs dizaines de kilomètres chaque jour. Et chaque kilomètre leur coûte, en plus des frais de parking qu'elles doivent payer. C'est ce qu'elles dénoncent fermement aujourd'hui.

 

Mais elles ne dénoncent pas que cela. Elles sont dans la rue parce que le vase déborde. J'entendais ce midi: "C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. On n'en peut plus!" Déjà, 0,4 %, ce n'était pas énorme, mais s'il faut payer pour aller travailler, avec de petits salaires, sans la prime corona, et après des périodes de chômage temporaire, le monde marche sur la tête! Vous savez comme moi, monsieur le ministre, que près de la moitié des travailleuses des titres-services reportent des prestations médicales par manque de moyens. Comme écologiste, je suis interpellée.

 

Je me sens concernée parce que, monsieur le ministre, il n'y a pas de secret. Un secteur dans lequel les salaires sont très bas, dans lequel le temps partiel est quasiment la norme, dans lequel le travail est très lourd, est un secteur qui devient critique, voire en pénurie. Alors ouvrons les yeux et soutenons-les car elles demandent de la reconnaissance, monsieur le ministre. Qu'allez-vous faire pour soutenir l'aboutissement des négociations? Avez-vous rencontré ces travailleuses? Comment soutiendrez-vous leurs demandes? Je vous remercie.

 

03.05 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw de voorzitster, ik dank de vraagstellers om de situatie van deze werknemers ook in dit Parlement onder de aandacht te brengen. Hun werk is essentieel in het dagelijkse leven van heel veel mensen. De actie van vandaag hangt samen met het belangrijke sectorale overleg over de loons- en arbeidsvoorwaarden.

 

La formation des salaires est, bien entendu, au cœur de la concertation sociale. Je ne dois pas vous le rappeler, vous l'avez évoqué, il y a quelques instants.

 

Ce secteur des titres-services a la particularité d'être un secteur hautement subventionné par les pouvoirs publics, essentiellement par les autorités régionales. Comme vous l'avez mentionné, madame Thémont, certaines décisions récentes ont été prises par le gouvernement wallon et la ministre Morreale, en particulier pour améliorer la rémunération et les conditions de travail dans ce secteur. C'est vrai aussi au niveau du gouvernement flamand avec la décision de la ministre Crevits d'augmenter l'intervention des pouvoirs publics dans l'indexation des interventions aux entreprises, qui étaient pour la Wallonie et Bruxelles de 100 % mais que de 73 % en Flandre. Je ne peux que saluer cette augmentation pour autant qu'elle soit conditionnée et se répercute sur les conditions de travail et sur la rémunération des travailleurs qui sont majoritairement des travailleuses dans ce secteur.

 

En ce qui concerne l'état d'avancement des négociations sectorielles, je peux vous informer de ce qui suit. Je suis en effet de près ces négociations sectorielles et sous-sectorielles dans ce secteur d'activité.

 

Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis la mi-septembre et la dernière réunion de concertation a eu lieu le 9 novembre dernier. Des progrès ont été réalisés sur un certain nombre de points, comme l'intégration de la marge maximale de 0,4 % mais aussi des mesures qualitatives visant à améliorer les conditions de travail dans le secteur.

 

Mais, comme vous l'avez rappelé, pour les syndicats, il manque un élément essentiel – à juste titre, je pense –, à savoir une juste et équitable indemnisation des frais de déplacement, qui peuvent être importants dans ce secteur, particulièrement en zones rurales, particulièrement avec des horaires coupés. En l'absence d'une solution sur ce point, les syndicats ont décidé, après la dernière réunion, de maintenir la journée d'action de ce matin.

 

Comme je le disais, mon administration et moi-même sommes en contact et suivons de près ces négociations.

 

De sociaal bemiddelaar staat in permanent contact met de verschillende partijen. Ik heb begrepen dat er nog verder overleg volgt.

 

Une réunion de la commission sous-paritaire 322.01 est d'ailleurs prévue demain matin. J'espère que ces négociations pourront aboutir et faire en sorte que les frais de déplacement de ce personnel soient correctement pris en compte et indemnisés. Il est effectivement anormal de devoir payer pour aller travailler!

 

Ik wil nog iets zeggen over de situatie van de huishoudhulpen na de maatregelen die gisteren beslist werden door het Overlegcomité. Meer telewerk zal de circulatie van het virus beperken, maar betekent ook dat de mensen vaker thuis zullen zijn als de huishoudhulpen komen werken. Ik roep daarom iedereen op om zich strikt aan de afgesproken maatregelen te houden en de regels te respecteren.

 

C'est aussi une question de respect par rapport à ces hommes mais surtout par rapport à ces femmes qui viennent au domicile des personnes pour les aider et leur apporter un soutien au quotidien dans leur vie de tous les jours. Ces métiers sont des métiers essentiels. Je vous remercie.

 

03.06  Anja Vanrobaeys (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, ik dank de minister voor zijn antwoord.

 

Voorts laat ik de heer Mertens opmerken dat wij uiteraard blijven strijden voor eerlijke lonen. Ons standpunt over de loonnorm hebben wij nog nooit onder stoelen of banken gestoken. Het verschil is alleen dat wij concrete stappen zullen doen: via de maatregel inzake de bijzondere socialezekerheidsbijdrage versterken wij vanaf april netto zowel de lage lonen als de middenlonen netto.

 

Ten slotte heb ik van de minister begrepen dat de subsidies inderdaad verhoogd worden. Maar dat verandert spijtig genoeg niets aan het standpunt van de werkgevers. Intussen is huishoudhulp een knelpuntberoep geworden. Dat gebeurt er als men werknemers onderbetaalt en niet waardeert, als men werknemers niet beschermt tijdens de coronacrisis, als men werknemers steeds tot het uiterste drijft. Dat moet stoppen. Daarmee is het belang van een eerlijk loon en van goede arbeidsvoorwaarden aangetoond.

 

03.07  Peter Mertens (PVDA-PTB): Hier ondervragen drie regeringspartijen de regering inzake bevoegdheden waar de regering niet over gaat. De transportkosten zijn enorm belangrijk, ik heb dat ook gehoord. In het Parlement hier krijgen wij allemaal driemaal meer transportkosten betaald dan om het even welke huishoudhulp. Dat is een belangrijke zaak.

 

Maar de drie partijen zwijgen wel over twee sleutels die men in handen heeft. Ze beginnen over de regels en over eender wat, maar niet over de twee cruciale sleutels die de regering in handen heeft, als het over onderbetaald zijn en gebrek aan respect gaat. Ten eerste is er de loonnorm. In de sector wordt er 22 miljoen euro winst gemaakt, dankzij het werk van de huishoudhulpen. Er is dus meer marge dan 0,4 %. Ten tweede is er het minimumloon, waarvan de vakbonden concreet eisen om dat tot 14 euro op te trekken, eis waar we achterstaan. Die twee sleutels hebt u in handen.

 

In plaats van naast de vraag te antwoorden zou u beter op de vraag antwoorden.

 

03.08  Sophie Thémont (PS): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Des travailleuses pauvres, cela ne devrait plus exister au XXIe siècle. Si cela continue, nous ne pourrons plus parler d'émancipation des femmes, mais bien de retour au Moyen Âge. Cela n'est admissible ni pour les femmes, ni pour les hommes. En tout cas, j'ai entendu vos réponses et je compte vraiment sur vous.

 

Quant à vous, monsieur Mertens du PTB, vous avez dépensé 400 000 euros pour votre propre promotion personnelle sur les réseaux sociaux. Savez-vous ce que cela permettrait de donner à 4 000 travailleuses des titres-services? Cent euros net par mois. Alors je vous dis que je n'ai pas envie de recevoir des leçons du PTB.

 

03.09  Cécile Cornet (Ecolo-Groen): Madame la présidente, monsieur le ministre, je vous remercie pour vos réponses. J'entends que vous envisagez l'augmentation de l'intervention et qu'elle se répercute sur la qualité de l'emploi. C'est un point d'attention sur lequel je veux insister parce que toutes les entreprises n'en font pas la même chose, évidemment. Elles ne font pas toutes la même chose avec ce dont elles disposent, avec leurs subsides et avec la qualité de l'emploi.

 

Les frais de déplacement doivent être justement remboursés. Faites savoir votre volonté parce qu'effectivement, elles font un travail essentiel. Ces aides ménagères sont parfois le seul lien vers l'extérieur pour les personnes âgées.

 

Elles font un travail dont il faut reconnaître la pénibilité, un travail qui est lourd. Elles sont nombreuses à diminuer leur temps de travail ou à quitter leur emploi avant la pension. Il faut tenir compte de ces spécificités quand on parle de métiers pénibles. Il faut tenir compte de ces spécificités quand on parle de bien-être au travail. En tenir compte, c'est manifester notre respect pour toutes ces travailleuses.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

04 Vraag van Anneleen Van Bossuyt aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De saga rond de coronavoucherbank" (55002034P)

04 Question de Anneleen Van Bossuyt à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La saga de la banque des bons à valoir corona" (55002034P)

 

04.01  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mijnheer de minister, u herinnert zich vast nog wel de onorthodoxe toeren die wij hier in het Parlement hebben moeten uithalen, om ervoor te zorgen dat er een coronavoucherbank komt. Dat is gebeurd via amendementen op een wetsontwerp inzake explosieven. Het enige verband dat ik zie, is dat het een explosief dossier is geworden.

 

Sinds half september 2021 moeten de coronavouchers worden terugbetaald. Er was echter geen coronavoucherbank. Dat was nochtans perfect te voorspellen. Onze fractie had dan ook al meer dan een jaar een voorstel op tafel liggen. De huidige regering talmde echter, met als gevolg dat heel veel kmo's actief in de reissector zelf moesten instaan voor de terugbetaling van de coronavouchers.

 

Allicht met het devies 'beter laat dan nooit' kwam er dan toch licht aan het einde van de tunnel. Tot gisteren, 16 november 2021, hadden de organisatoren de kans om een aanvraag in te dienen voor het verkrijgen van een lening. Mijn verbazing was dan ook groot toen ik moest vaststellen dat de dag na de deadline voor het indienen van de aanvraag de wetgeving ter zake nog steeds niet in het Belgisch Staatsblad was verschenen. Er was met andere woorden geen juridische basis.

 

Dat is heel bijzonder. Ik stelde daar dus een vraag over. Het antwoord was dat de regering één en ander wel zou fiksen en dat de data zouden worden aangepast. Mijnheer de minister, is dat echt de manier waarop de huidige regering met het Parlement omgaat? Is dat de manier waarop de huidige regering omgaat met haar burgers, in casu de vele kmo's in de reissector?

 

Ik heb dan ook twee concrete vragen voor u. Ten eerste, wanneer zal de coronavoucherbank nu echt operationeel zijn? Ten tweede, zal u uw verantwoordelijkheid nemen ten opzichte van de vele kmo's in de reissector?

 

04.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw de voorzitster, mevrouw Van Bossuyt, de invoering van de coronavoucherleningen voor touroperators verloopt inderdaad niet vlot, dat moeten we toegeven.

 

Zoals in het Parlement is geduid, kan die federale overheidssteun enkel op poten worden gezet met de goedkeuring van de Europese Commissie. Dat akkoord werd pas deze week dinsdag gegeven. We doen nu ons uiterste best om de wet zo snel mogelijk te publiceren. Dit betekent wel dat de oorspronkelijke timing niet meer haalbaar is. De termijnen in de wet moeten worden gewijzigd, bijvoorbeeld de termijnen waarbinnen touroperators hun dossiers moeten indienen bij de FOD Economie.

 

Voorts bleek dat touroperators problemen ondervonden met de verplichting een derdenrekening te hebben. Dat is een vereiste om te zorgen dat de leningen alleen worden gebruikt voor de terugbetaling van de coronavouchers. Febelfin en staatssecretaris De Bleeker hadden daarover contact en een oplossing is in zicht. Maar ook daarvoor zullen bepaalde elementen in de wet moeten worden gespecifieerd.

 

Om al deze redenen is de wet as such onwerkbaar en zal ze dringend moeten worden gewijzigd. Dat is jammer, maar het is niet anders. Hoe langer de steun wordt uitgesteld, hoe minder hij de touroperators zal helpen, daar ben ik me van bewust. De terugbetaling van vouchers start namelijk nu. We hebben de touroperators op de hoogte gebracht van de stand van zaken en we zullen hen zeker verder op de hoogte blijven houden.

 

04.03  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mijnheer de minister, als u zegt dat het dossier niet vlot verloopt, dan hoop ik dat dit een understatement is, want ik vind het een vreemde uitspraak. U steekt de schuld nu op de Europese Commissie die pas dinsdag haar goedkeuring heeft gegeven, maar als het dossier vroeger was ingediend, was die goedkeuring ook vroeger gegeven.

 

Als er dus getweet wordt "goed nieuws voor de reissector", dan is dat niet alleen ongepast maar ook onterecht. Ik voel plaatsvervangende schaamte over de manier waarop deze regering met het Parlement omgaat. Deze regering draagt een verpletterende verantwoordelijkheid ten aanzien van de vele kmo's uit de reissector die door haar getalm in nog woeliger financieel vaarwater terechtkomen.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

05 Question de Georges Dallemagne à Sophie Wilmès (VPM Affaires étrangères et européennes) sur "La condamnation de l'attaque de l'Arménie par l'Azerbaïdjan par la Belgique" (55002031P)

05 Vraag van Georges Dallemagne aan Sophie Wilmès (VEM Buitenlandse en Europese Zaken) over "De veroordeling door België van de aanval op Armenië door Azerbeidzjan" (55002031P)

 

05.01  Georges Dallemagne (cdH): Madame la présidente, madame la vice-première ministre et ministre des Affaires étrangères, alors que nous étions en train de débattre de votre note de politique générale, l'Azerbaïdjan attaquait l'Arménie, le 16 novembre dernier dans l'après-midi. Il n'est pas ici question de territoires contestés mais véritablement du territoire arménien. C'est une attaque qui, semble-il, a fait une douzaine de morts parmi les soldats arméniens qui défendaient leur territoire et autant de captifs. Ce sont des prisonniers qui se rajoutent aux prisonniers qui n'ont toujours pas été rendus par l'Azerbaïdjan depuis le cessez-le-feu de novembre 2020.

 

L'Azerbaïdjan utilise de nouveau la force, la violence, la guerre en contradiction avec le droit international et les accords qu'il a lui-même signés. Madame la vice-première, je pense qu'il ne faut pas laisser faire. Il faut éviter qu'il y ait un nouveau bain de sang dans cette région. Il y a eu plus de 7 000 morts en novembre dernier. Il faut faire en sorte qu'on ne vienne pas ici avec des politiques de faits accomplis pour essayer de redessiner des frontières, y compris des frontières qui sont reconnues internationalement. On sait que l'Azerbaïdjan, avec l'appui de la Turquie, cherche à redessiner la carte là-bas et notamment à avoir une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Il ne faut pas laisser faire cela. Il faut le condamner fermement. Il faut agir pour qu'on en revienne à des solutions politiques. Il faut pouvoir dénoncer ici clairement cette agression totalement inqualifiable et insupportable dans cette région-là. Il y va évidemment de nos valeurs, de nos principes mais aussi de notre propre sécurité.

 

05.02  Sophie Wilmès, ministre: Madame la présidente, des affrontements ont effectivement eu lieu entre les forces arméniennes et azéries le long de la frontière les 15 et 16 novembre. Les parties se rejettent mutuellement la responsabilité de ceux-ci. Ces affrontements étaient les plus importants depuis l'accord de cessez-le-feu intervenu le 9 novembre 2020.

 

Depuis le mois de mai dernier, plusieurs affrontements violents ont eu lieu.

 

Il est difficile pour la communauté internationale d'avoir une vue claire de la situation. Sur base des informations communiquées par les autorités de part et d'autre, plusieurs victimes sont à déplorer.

 

Les coprésidents du groupe de Minsk ont immédiatement appelé à la désescalade, au respect de l'accord du 9 novembre et à un retour à la table des négociations.

 

Suite aux contacts entre le ministre de la Défense russe, M. Choïgou, et ses homologues arménien et azéri, un accord a été conclu entre les deux parties pour mettre fin aux hostilités le 16 novembre à 18 h 30 heure locale. Le président russe a également eu un contact téléphonique avec le premier ministre arménien et le président azéri à ce sujet.

 

Notre pays condamne ces affrontements et appelle les parties à la désescalade. Comme je l'ai dit en commission ce mardi, il est nécessaire de revenir autour de la table et de travailler à une paix durable. Il est également indispensable de se pencher sur les différents points toujours en suspens, notamment la délimitation de la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, datant de l'époque soviétique.

 

L'Union européenne a également un rôle à jouer. Le président du Conseil européen, Charles Michel, s'est d'ailleurs entretenu par téléphone tant avec le premier ministre arménien qu'avec le président azéri pour appeler à la désescalade et à la médiation.

 

Vous savez que le sommet du partenariat oriental aura lieu le 15 décembre à Bruxelles et j'espère que ce sera une opportunité pour promouvoir le dialogue direct entre les deux pays.

 

05.03  Georges Dallemagne (cdH): Madame la vice-première ministre, je regrette profondément le langage que vous venez d'employer. Vous avez parlé d'affrontements, en renvoyant les parties dos à dos. Vous avez été chaleureusement applaudie, notamment par le groupe MR. Il ne faut pas se laisser abuser par la propagande du dictateur Aliyev. À force de renvoyer la victime et le bourreau dos à dos, nous perdons toute crédibilité, de même que nous encourageons la force et les dictateurs de cette région. Ce n'est pas ce qu'il convient de faire ni ce que les Arméniens et l'ensemble des démocrates dans le monde attendent de l'Union européenne. Votre homologue français et le président Macron se sont montrés plus courageux en désignant qui était aujourd'hui l'agresseur, car il s'agit d'une attaque, et non simplement d'affrontements.

 

J'espère que, dans les jours et les semaines à venir, nous tiendrons compte de cette situation et que nous serons aux côtés de ceux qui tentent de préserver et la démocratie et nos valeurs (...)

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

06 Question de Nathalie Gilson à Mathieu Michel (Digitalisation, Simplification administrative, Protection de la vie privée et Régie des Bâtiments) sur "La garantie de confidentialité des données vaccinales" (55002039P)

06 Vraag van Nathalie Gilson aan Mathieu Michel (Digitalisering, Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en Regie der Gebouwen) over "De garanties met betrekking tot de vertrouwelijkheid van de vaccinatiegegevens" (55002039P)

 

06.01  Nathalie Gilson (MR): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, ce mardi, différents médias révélaient qu'une faille au niveau de la plate-forme Bruvax permettait de connaître le statut vaccinal de n'importe quel Bruxellois ou Bruxelloise. En simulant simplement une prise de rendez-vous sur le site et en introduisant quelques simples données d'identité, il serait possible de savoir si une personne est vaccinée ou non.

 

Des associations et plusieurs autorités ont déjà dénoncé cette faille qui constitue une violation des données à caractère personnel. 

 

Le responsable de la vaccination à la Commission communautaire commune (COCOM) a par ailleurs déclaré que des investigations étaient en cours. Le ministre bruxellois de la Santé s'est, quant à lui, dit disponible pour répondre aux différentes questions. Il a rappelé l'importance du respect de la protection de la vie privée. Mais, à l'heure où nous parlons, la commission de la Santé du Parlement bruxellois ne s'est toujours pas réunie. 

 

Il existe plusieurs plates-formes en Belgique. Mais c'est la plate-forme bruxelloise qui semble poser problème.

 

Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-nous nous rassurer au sujet de l'ensemble des applications pour ce qui concerne le respect de la vie privée et la sécurité des données en Belgique? Quel est votre avis concernant cette protection? Comment améliorer la sécurité des données numériques des Belges, notamment lorsqu'il est question de données aussi sensibles que celles de la santé? Ne pensez-vous pas qu'il faut fermer la plate-forme Bruvax qui semble poser problème?

 

06.02  Mathieu Michel, secrétaire d'État: Madame la députée, chers collègues, avant toute chose, soyons clairs, personne ne peut jamais garantir qu'un logiciel ou qu'une plate-forme, quelle qu'elle soit, dans la sphère publique ou privée, soit totalement inviolable. Ce serait un mensonge. Cela peut sembler effrayant mais c'est la réalité. C'est aussi exactement pour cela que tout traitement de données à caractère personnel doit être géré avec un maximum de rigueur et un maximum de responsabilité, déjà pour éviter tous les risques prévisibles. C'est la responsabilité de chaque institution, qu'elle soit publique ou privée.

 

Je peux à ce stade difficilement me prononcer sur le dossier spécifique de BRUVAX puisque, comme vous le savez, il s'agit d'une plate-forme dont la responsabilité est régionale comme prévu dans l'accord de coopération sur la vaccination. Néanmoins, de ce que j'en ai lu, le processus d'authentification de ce site me semble être très largement en dessous des standards de sécurité nécessaires au regard de la sensibilité des données auxquelles il donne accès. Personne ne devrait se permettre de traiter les données personnelles avec légèreté voire même avec autant d'amateurisme. Rien ne peut justifier, pas même la fracture digitale, une fragilisation de la protection de la vie privée de nos concitoyens.

 

Vous le savez, voilà des mois que je travaille à solidifier le cadre de la vie privée de tous les Belges. Force est de constater que la tâche est à la hauteur de l'enjeu: colossale. J'ai présenté, il y a quelques jours, devant la Commission de la Justice, mes recommandations afin de renforcer le cadre de la protection des données. Elle s'appuie sur trois axes fondamentaux: la transparence, la gouvernance des données et la responsabilité des acteurs. À ce titre, je reviendrai rapidement vers le Parlement avec les premiers travaux législatifs visant à générer davantage de cohérence et de rigueur à ce sujet.

 

En ce qui concerne spécifiquement BRUVAX, dans l'attente d'une analyse plus précise et par principe de précaution, il me semblerait plus que pertinent de désactiver la plate-forme mais c'est une décision qui aujourd'hui appartient aux autorités bruxelloises. Pour ma part, je compte solliciter l'APD sur l'incident constaté.

 

06.03  Nathalie Gilson (MR): Monsieur le secrétaire d'État, je vous remercie pour vos réponses et vos précisions. Le respect de la vie privée est vraiment un élément fondamental de notre démocratie. Le ministre bruxellois de la Santé et son administration doivent prendre toute la mesure de la gravité de cette situation, comme vous l'avez dit, et répondre à toutes les questions légitimes que les citoyens sont en droit de se poser concernant leurs données médicales.

 

Comme vous l'avez dit, la Commission communautaire commune (Cocom), responsable de Bruvax, doit vraiment faire toute la lumière sur ces incidents et - je suis d'accord avec vous sur ce point -, suspendre la plate-forme.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Je constate que M. le secrétaire d'État à l'Asile et la Migration n'est pas encore là mais il devrait arriver dans quelques minutes. Je suis donc obligée de suspendre notre plénière pendant quelques instants, dans l'attente de son arrivée.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 16 h 02.

De vergadering wordt geschorst om 16.02 uur.

 

La séance est reprise à 16 h 10.

De vergadering wordt hervat om 16.10 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Chers collègues, je vous propose de reprendre nos travaux en précisant à M. Mahdi que les questions orales sont agendées tous les jeudis, en début d'après-midi à partir de 14 h 15. Les ministres doivent évidemment être prêts à venir répondre et surtout éviter des interruptions de nos travaux qui font perdre beaucoup de temps, non seulement aux membres de notre assemblée, mais aussi à tous ceux qui suivent et nous écoutent par vidéo, les collaborateurs et les services de la Chambre. Je vous demanderai donc d'être, à l'avenir, beaucoup plus attentif au respect de l'horaire.

 

Cela dit, Monsieur le ministre d'État, je vous remercie de répondre aux questions suivantes.

 

07 Samengevoegde vragen van

- Sigrid Goethals aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De politieacties en het onvermogen van de regering om daarmee om te gaan" (55002027P)

- Tim Vandenput aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De stiptheidsacties van de federale en de lokale politie" (55002032P)

- Nabil Boukili aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De politiestaking" (55002050P)

07 Questions jointes de

- Sigrid Goethals à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Les actions menées par la police et l'incapacité de réaction du gouvernement" (55002027P)

- Tim Vandenput à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Les grèves du zèle menées par la police fédérale et locale" (55002032P)

- Nabil Boukili à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La grève des policiers" (55002050P)

 

07.01  Sigrid Goethals (N-VA): Mijnheer de staatssecretaris, al mijn respect voor het feit dat u hier zit, maar mijn vraag was eigenlijk gericht aan de heer De Croo. Wij vinden dit namelijk een maatschappelijk probleem.

 

Net als vele anderen stond ik vanochtend in de mooie, ellendig lange files naar aanleiding van de acties van de politievakbonden. Ook nu wordt trouwens de Kleine Ring afgezet, dus er gaan nog veel mensen in de file staan. Dat zorgt natuurlijk voor ontzettend veel frustratie bij de bevolking. Terecht!

 

Maar wat we in dit debat niet mogen vergeten, is dat deze acties het onvermijdelijke gevolg zijn van het lakse beleid van onze minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Verlinden. Waarom? Omdat de onderhandelingen alweer met een sisser zijn afgelopen. Zij verklaart steeds opnieuw constructief in debat te willen gaan, maar haar handelingen spreken dat tegen. De afgelopen maanden hebben we gezien dat de vertegenwoordigers die ze naar de onderhandelingstafel stuurt ofwel geen duidelijk mandaat hebben, ofwel niet gemachtigd zijn om de onderhandelingen voort te zetten, met alle gevolgen vandien. Nu blijkt dat er tot op heden nog steeds geen datum is afgesproken voor een nieuw overleg. Dan vraag ik me af: zijn die onderhandelingen dan echt zo belangrijk voor haar? En breder: zijn ze echt belangrijk voor de hele regering? In de beleidsverklaring stelt u: "Veiligheid is een absolute prioriteit en dat begint met respect voor onze politiemensen, voor de mannen en vrouwen die op straat voor onze veiligheid instaan." De manier waarop deze regering omgaat met het politiebeleid getuigt daar niet van. De begroting evenmin: wij vinden daarin geen spoor van een loonsverhoging, geen spoor van een concrete NAVAP-regeling, geen spoor van extra budgetten voor manschappen.

 

Hoe raken we uit deze impasse? Wat zult u doen? Wij weten dat het vertrouwen ver te zoeken is. De daden blijven uit, de communicatie ontbreekt. Een simpel telefoontje had dit kunnen voorkomen. De politie ziet deze acties als haar laatste strohalm. Ik heb één simpele vraag: wat gaat deze regering doen om (…)

 

07.02  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, ik ben blij dat u uw collega-minister Verlinden vervangt en ons een antwoord zult geven.

 

Onze partij pleit al jaren voor meer blauw op straat. Ook vandaag is er veel blauw op straat, maar dan omdat de gezamenlijke politievakbonden syndicale actie voeren. Twee zaken liggen ten grondslag daarvan, ten eerste, de afgesprongen loononderhandelingen, en, ten tweede, het uitblijven van een definitieve regeling voor NAVAP en van een loopbaanregeling, twee oude dossiers die wij met minister Verlinden in de commissie geregeld bespreken.

 

Van stiptheidsacties, de afsluiting van kruispunten en wegen, betogingen en verstoringen is de burger de dupe. De burger staat namelijk tot anderhalf uur in de file, komt laattijdig op zijn werk of mist zijn vlucht op de luchthaven. Die burger heeft recht op een performant en gemotiveerd politiekorps, dat instaat voor de veiligheid van onze samenleving.

 

Wij weten waardoor de onderhandelingen zijn vastgelopen: er zijn geen centen om aan het gevraagde tegemoet te komen. Het is dan ook jammer vast te stellen dat de minister moest onderhandelen zonder enige zekerheid over beschikbare budgettaire ruimte.

 

Wij vinden het cruciaal dat de onderhandelingen zo snel mogelijk voortgezet worden. Er bereiken ons luide signalen dat de minister nog geen contact heeft opgenomen met de syndicaten om na te gaan hoe we uit de impasse geraken.

 

Mijnheer de staatssecretaris, kunt u bevestigen dat de onderhandelingen momenteel stilliggen en dat er geen enkel initiatief werd genomen met het oog op heropstart? Indien ja, zal de minister van Binnenlandse Zaken contact opnemen met de syndicaten om opnieuw rond de tafel te zitten? Zijn de lokale besturen eveneens betrokken in de gesprekken, gelet op het feit dat zij in een groot deel van de financiën voorzien, namelijk de salarissen van veel politiemensen in ons land?

 

07.03  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Monsieur le secrétaire d'État, la colère est présente chez tout le monde. La mobilisation va continuer crescendo. "S'ils veulent aller au clash, cela tombe bien, nous sommes chauds et nous allons monter en puissance." "Le premier ministre a dit qu'il était prêt à discuter mais pour cela, il faudrait qu'il y ait quelqu'un en face de nous à la table des négociations." Voilà quelques-uns des messages que nous avons reçus des policiers et de leurs représentants syndicaux en colère.

 

Aujourd'hui, ils devaient négocier la poursuite du préavis de grève dans 185 zones de police, mais personne n'est là pour échanger avec eux. Aucun bourgmestre n'est présent, et la ministre de l'Intérieur n'est pas là non plus. Je peux comprendre qu'elle ait des obligations internationales. Cela peut se comprendre, mais on peut toujours évaluer si c'est le bon moment pour répondre à ces obligations quand on vit une crise comme celle que l'on vit aujourd'hui. Pourquoi ne pas avoir prévu quelqu'un pour la remplacer lors des négociations? Les policiers ont le sentiment qu'on se moque d'eux. Parmi leurs revendications, ils demandent une revalorisation salariale, après vingt ans d'attente sans avoir reçu quoi que ce soit. La ministre Verlinden leur avait promis quelques miettes: entre 30 et 50 euros maximum. Mais après avoir bouclé le budget fédéral, même ces miettes ne sont pas possibles.

 

Votre gouvernement prévoit aussi de s'en prendre au régime NAPAP qui permet aux policiers de partir à la pension de manière anticipée, car ils effectuent un métier pénible. Et aujourd'hui, le dialogue est rompu. Des actions ont lieux aux quatre coins du pays. Des nouvelles  grèves sont en vue. Plutôt que de rouvrir la porte aux négociations, vous faites le choix de nier le droit de grève et de réquisitionner le personnel. Demain auront lieu de nouvelles grèves du zèle qui provoqueront des files (…)

 

La présidente: Monsieur Boukili, votre temps de parole est écoulé.

 

07.04  Sammy Mahdi, secrétaire d'État: Madame la présidente, veuillez excuser ma présence tardive. Les actions de la police ne s'organisent pas simplement autour du ring de Bruxelles. Je peux vous le confirmer.

 

Ik antwoord op deze vragen, omdat de ministers Verlinden en Van Quickenborne verontschuldigd zijn.

 

De politievakbonden kiezen ervoor om met publieke acties druk uit te oefenen op de lopende onderhandelingen over het sectoraal akkoord. Minister Verlinden kiest voor een constructieve aanpak, namelijk via dialoog. Ik steun haar daarin. Vanochtend omschreef zij zichzelf als een bondgenoot voor iedereen die zich inzet voor een verbetering van het statuut van de politiemannen en -vrouwen. Zij blijft met andere woorden bereid om te zoeken naar oplossingen en om de onderhandelingen op een constructieve manier voort te zetten.

 

Au cours de cette année, la ministre Verlinden a tenu des consultations régulières avec les représentants des différents syndicats de la police. Pour le moment, aucun accord n'a encore été conclu. En mai dernier, elle leur a soumis une proposition sérieuse, que les syndicats ont rejetée.

 

Ik wil ook aanstippen dat minister Verlinden binnen de geïntegreerde politie alleen de werkgever is van de politiemensen in dienst van de federale politie. De lokale besturen zijn dat voor de leden van de lokale politie. Bijgevolg zijn zij verantwoordelijk voor drie vierde van de loonkosten van onze politiemensen. Zij zijn dan ook een belangrijke partner in het zoeken naar een oplossing. Volgende week zit minister Verlinden trouwens samen met de vertegenwoordigers van de lokale besturen.

 

Voor de minister kan ook een nieuwe datum worden gezocht om de onderhandelingen over het sectoraal akkoord verder te zetten met de vakbonden. Ze heeft overigens gisteren nog een uitgebreid overleg gehad met de woordvoerder van het gemeenschappelijke vakbondsfront.

 

Ter afsluiting doen we een oproep aan de vakbonden. Overleggen doe je het best aan de onderhandelingstafel, en vooral, rookbommen afvuren en files veroorzaken, dat helpt niemand vooruit, zeker niet de burger die hier vooral het slachtoffer van is.

 

07.05  Sigrid Goethals (N-VA): Dank u wel, mijnheer de staatssecretaris, voor uw antwoorden. Ik wil de regering veel succes wensen met haar goede intenties en voornemens. Maar het antwoord van vandaag is een tsjevenantwoord. Excuses voor de uitdrukking, maar het is een lege doos met een mooie, grote strik eromheen, zonder inhoud. We weten dat de minister en de vakbonden lijnrecht tegenover elkaar staan, met getrokken degens. Er is vandaag geen vertrouwen meer in de minister. De vakbonden noemen haar 'imperméable'. Dat zijn ontzettend harde woorden als je samen aan een onderhandelingstafel moet gaan zitten. Hoe kun je zo tot een overeenkomst komen?

 

We weten dat de acties zullen doorgaan tot januari 2022, eind januari 2022. Willen jullie als regering hiervoor verantwoordelijk zijn? Ik in elk geval niet. (…)

 

07.06  Tim Vandenput (Open Vld): Mijnheer de staatssecretaris, ik dank u voor het antwoord.

 

Collega's, er moet mij toch iets van het hart. Onze politiemensen staan dag en nacht in voor de veiligheid van elke inwoner in ons land. Zij doen dat in moeilijke omstandigheden, zeker tijdens het laatste anderhalve jaar van deze pandemie waarin ze nog meer taken op zich hebben moeten nemen. Alle respect voor hen.

 

Tijdens loonsonderhandelingen moet men duidelijk en rechtlijnig zijn, van beide kanten. Men moet met alle actoren die een eventuele loonopslag zullen financieren aan tafel gaan zitten. Dat is de federale regering, maar dat zijn zeker ook de lokale besturen.

 

Ik ben blij te horen dat de minister volgende week met de lokale besturen aan de tafel zal zitten, maar ik wil toch al waarschuwen dat de burgemeesters en de lokale besturen die factuur niet alleen zullen betalen. Onze budgetten zijn al krap.

 

Onze politiediensten en onze politiemensen verdienen deze situatie niet. Ook onze inwoners, die elke dag de dupe zijn van de syndicale acties, verdienen dat niet.

 

07.07  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, monsieur le secrétaire d'État, votre réponse, comme celle de la ministre, n'est pas à la hauteur de la situation. Des revendications claires sont portées par des syndicats et des policiers mais vous n'y apportez aucune réponse. Il ne sert à rien de se mettre autour de tables de négociations sans des propositions concrètes. Or c'est ce qu'il se passe depuis le début de cette crise. De ce fait, les policiers ne font plus confiance à Mme Verlinden. Ils veulent que le premier ministre reprenne la main sur ce dossier. Plus de 1 000 policiers ont d'ailleurs débarqué rue de la Loi pour montrer leur mécontentement. Ils ont demandé à voir le premier ministre qui leur a dit de prendre rendez-vous. C'est là tout le mépris aujourd'hui à l'égard des travailleurs!

 

La politique de la Vivaldi ne se limite pas uniquement à la situation des policiers. C'est l'ensemble des travailleurs qui souffrent de cette politique antisociale qui bloque les salaires et empêche une amélioration des conditions de travail et de vie. C'est généralisé à tous les travailleurs et nous soutiendrons toutes les luttes (…)

 

La présidente: Ceci clôture les questions orales.

 

Scrutin

Geheime stemming

 

08 Désignation du vice-président du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire – Résultat du scrutin

08 Aanwijzing van de ondervoorzitter van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

89

Stemmen

Blancs ou nuls

1

Blanco of ongeldig

Valables

88

Geldig

Majorité absolue

45

Volstrekte meerderheid

 

M. Pieter Houbey a obtenu 68 voix.

De heer Pieter Houbey heeft 68 stemmen gekregen.

 

M. Bart De Temmerman a obtenu 20 voix.

De heer Bart De Temmerman heeft 20 stemmen gekregen.

 

M. Pieter Houbey ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé vice-président du Bureau du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

De heer Pieter Houbey, die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot ondervoorzitter van het Bureau van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen.

 

09 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Nomination des membres suppléants du Conseil d’administration

09 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Benoeming van de plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 17 novembre 2021, je vous propose de procéder la nomination des membres suppléants du Conseil d’administration de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains au cours de la séance plénière du jeudi 2 décembre 2021.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 17 november 2021 stel ik u voor over te gaan tot de benoeming van de plaatsvervangende leden van de Raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens tijdens de plenaire vergadering van donderdag 2 december 2021.

 

Les membres effectifs ont été nommés au cours des séances plénières des 25 juin 2020, 16 juillet 2020 et 23 septembre 2021.

Tijdens de plenaire vergaderingen van 25 juni 2020, 16 juli 2020 en 23 september 2021 werden de effectieve leden benoemd.

 

Tous les candidats ont été entendus en commission de la Justice des 7, 8 et 21 janvier 2020 et 30 juin 2020. Mme Kristien Van Vaerenbergh a fait rapport de l’audition des candidats aux mandats de membre suppléant en Conférence des présidents du 17 novembre 2021.

Alle kandidaten werden in de commissie voor Justitie van 7, 8 en 21 januari 2020 en 30 juni 2020 gehoord. Mevrouw Kristien Van Vaerenbergh heeft verslag uitgebracht over de hoorzitting van de kandidaten voor de mandaten van plaatsvervangend lid in de Conferentie van voorzitters van 17 november 2021.

 

Étant donné la difficulté d’organiser un scrutin secret dans l’hémicycle, je vous propose de suivre la procédure suivante:

Gelet op de moeilijkheid om een geheime stemming te organiseren in het halfrond, stel ik u voor de volgende procedure te hanteren:

 

- Les membres peuvent voter dès le lundi 22 novembre 2021 jusqu’à jeudi 2 décembre 2021 à 16 h 00. Leur bulletin de vote ainsi que le document parlementaire n° 2329/1 sont à leur disposition au Secrétariat général.

- De leden kunnen stemmen vanaf maandag 22 november 2021 tot donderdag 2 december 2021 om 16.00 uur. Hun stembiljet en het parlementair stuk nr. 2329/1 liggen ter beschikking op het Secretariaat-generaal.

 

Je rappelle que seuls les membres peuvent recevoir le bulletin de vote, celui-ci doit être rempli sur place et déposé dans l’urne.

Ik herinner eraan dat enkel de leden het stembiljet in ontvangst kunnen nemen, het ter plaatse dienen in te vullen en in de stembus te deponeren.

 

- L’urne contenant les bulletins de vote sera ouverte au cours de la séance plénière du jeudi 2 décembre 2021 dans la Salle 3.

- De urne met de stembiljetten wordt geopend tijdens de plenaire vergadering van donderdag 2 december 2021 in Zaal 3.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 17 novembre 2021, une liste modèle sera reprise dans le bulletin de vote.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 17 november 2021 zal een modellijst in het stembiljet worden opgenomen.

 

Le bulletin de vote comporte donc deux volets:

Het stembiljet omvat dus twee luiken:

 

- d'une part les noms des douze membres effectifs, pour chacun d'eux un membre suppléant doit être nommé. À côté de chaque membre effectif se trouve une espace libre à remplir du nom d'un candidat parmi les candidats repris dans le document parlementaire;

- enerzijds de namen van de twaalf effectieve leden, voor ieder van hen moet een plaatsvervangend lid worden benoemd. Naast elk effectief lid staat een vrij in te vullen ruimte met de naam van één kandidaat onder de voorgestelde kandidaten in het parlementair stuk;

 

- d'autre part une liste modèle au-dessus de laquelle se trouve une case de vote.

- anderzijds een modellijst waarboven één stemvakje staat.

 

Les membres qui sont d'accord avec la liste modèle sont invités à tracer une croix dans la case de vote au-dessus de la liste modèle.

De leden die het eens zijn met de modellijst, worden verzocht een kruisje in het stemvakje boven de modellijst te plaatsen.

 

Par contre, ceux qui ne souhaitent pas approuver cette liste modèle peuvent écrire un nom pour chaque membre effectif. Chaque membre peut ainsi voter librement pour les candidats de son choix.

Zij die daarentegen deze modellijst niet wensen goed te keuren, kunnen per effectief lid één naam schrijven. Het staat elk lid zodoende vrij te stemmen voor de kandidaten van zijn keuze.

 

Les bulletins de vote sont nuls s'il est voté des deux manières.

De stembiljetten zijn ongeldig wanneer op beide wijze stemmen worden uitgebracht.

 

Les bulletins de vote sur lesquels il y a plus de voix que de mandats à pourvoir, sont nuls.

Stembiljetten waarop meer stemmen zijn uitgebracht dan er mandaten te begeven zijn, zijn ongeldig.

 

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

 

Pas d’observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

10 Prise en considération de propositions

10 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement.

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

10.01  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik vraag de urgentie voor het wetsvoorstel nr. 2327/1.

 

In het regeerakkoord staat dat deze regering eind deze maand zou beslissen over de definitieve kernuitstap. Intussen horen wij, zelfs vanuit regeringskringen, dat dit feitelijk niet meer kan. Dit betekent dat het regeerakkoord blijkbaar een frauduleus document is, iets waarvoor de N-VA heeft gewaarschuwd bij de start van deze regering. Men heeft daarin een datum vastgesteld om te beslissen, terwijl nu binnen de regering zelf wordt gezegd dat er niet meer kan beslist worden. Dat leidt tot enorme spanningen binnen de regering, omdat in se alleen de fractie Ecolo-Groen echt overtuigd is van de noodzaak om de kerncentrales te sluiten, terwijl alle anderen een realistische visie hebben, maar zij zijn verplicht, binnen de coherentie van de regering, om Ecolo-Groen "iets te gunnen", waarvoor de bevolking zeer zwaar zal moeten boeten.

 

De voorbije weken is, onder meer door de collega's van MR, maar ook met steun van de collega's van Open Vld, gezegd dat toch in een mogelijkheid zou moeten worden voorzien om in de toekomst terug in te stappen in nucleaire projecten.

 

Wij willen de daad bij het woord voegen en daarom is er het voorstel van collega Wollants cs om nieuwe en innovatieve vormen van nucleaire elektriciteitsproductie mogelijk te maken, door een amendement op de wet die de geleidelijke uitstap uit de kernenergie bepaalt. Dit biedt de mogelijkheid aan dit land om terug aan te sluiten bij innovatieve en bovendien klimaatvriendelijke energievoorziening. Ik denk dat wij daarin niet al te lang mogen dralen. Daarom vraag ik de urgentie zodat meteen aan de slag kan worden gegaan. Ik ben er dan ook van overtuigd dat meerdere fracties dit zullen steunen.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over het verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

11 Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à New Delhi le 9 mars 2017, modifiant la Convention et le Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République de l'Inde tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signés à Bruxelles le 26 avril 1993 (2016/1)

11 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te New Delhi op 9 maart 2017, tot wijziging van de Overeenkomst en van het Protocol tussen de regering van het Koninkrijk België en de regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, beide ondertekend te Brussel op 26 april 1993 (2016/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

123

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

123

Total

 

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

(Mme Leoni a voté comme son groupe)

 

(Mevrouw Verhaert heeft gestemd zoals haar fractie)

 

(Voor deze stemming en alle volgende, heeft de heer De Spiegeleer gestemd zoals zijn fractie)

 

(Pour ce vote et tous les suivants, M. Delizée a voté comme son groupe)

 

(Voor de stemmingen 1 tot en met 9, heeft mevrouw Van Hoof gestemd zoals haar fractie)

 

12 Projet de loi portant assentiment à l'Avenant, fait à Bruxelles le 5 décembre 2017, à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d'éviter les doubles impositions et de régler certaines autres questions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et le protocole final y relatif, signés à Luxembourg le 17 septembre 1970, tels que modifiés par les Avenants du 11 décembre 2002 et du 16 juillet 2009 (2158/1)

12 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant, gedaan te Brussel op 5 december 2017, bij de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het desbetreffende slotprotocol, ondertekend te Luxemburg op 17 september 1970, zoals gewijzigd door de Avenanten van 11 december 2002 en van 16 juli 2009 (2158/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

131

Oui

Nee

  0

Non

Onthoudingen

  0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

13 Projet de loi portant assentiment au Protocole, fait à Moscou le 30 janvier 2018, modifiant la Convention entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie tendant à éviter la double imposition et à prévenir la fraude fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Bruxelles le 19 mai 2015 (2179/1)

13 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Moskou op 30 januari 2018, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 19 mei 2015 (2179/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

130

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

14 Projet de loi portant assentiment à la Convention n°188 sur le travail dans la pêche, adoptée à Genève le 14 juin 2007 par la Conférence internationale du Travail à sa 96ème session (nouvel intitulé)  (2210/3)

14 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 188 betreffende het werk in de visserijsector, aangenomen te Genève op 14 juni 2007 door de Internationale Arbeidsconferentie in haar 96ste zitting (nieuw opschrift)  (2210/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

131

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Amendement et article réservés de la proposition de loi modifiant l'article 98 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale (681/5+6)

Aangehouden amendement en artikel van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (681/5+6)

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Nadia Moscufo cs à l'article 2.(681/6)

Stemming over amendement nr. 3 van Nadia Moscufo cs op artikel 2.(681/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

 32

Oui

Nee

 95

Non

Onthoudingen

  4

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

 

(Mmes Gilson et Leroy ont voté contre)

 

(De heer De Caluwé en mevrouw De Jonghe hebben tegengestemd)

 

Ensemble de la proposition de loi modifiant l'article 98 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale (681/5)

Geheel van het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (681/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

129

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als ontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

(Mme Leoni et M. Thiébaut ont voté comme leur groupe)

 

(Mevrouw Pas heeft zoals haar fractie gestemd)

 

15 Projet de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques en ce qui concerne la base de données de numéros centrale (nouvel intitulé)  (2257/4)

15 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie wat de centrale nummerdatabank betreft (nieuw opschrift)  (2257/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

131

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

16 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/633 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake oneerlijke handelspraktijken in de relaties tussen ondernemingen in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen en tot wijziging van het Wetboek van economisch recht (2177/6)

16 Projet de loi transposant la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire et modifiant le Code de droit économique (2177/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

17 Aangehouden amendement op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie  en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (2228/1-5)

17 Amendement réservé au projet de loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers (2228/1-5)

 

Stemming over amendement nr. 2 van Christoph D'Haese tot invoeging van een artikel 2/1 (n). (2228/5)

Vote sur l'amendement n° 2 de Christoph D'Haese tendant à insérer un article 2/1 (n). (2228/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

38

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

(De heer Van Langenhove heeft voorgestemd)

 

18 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie  en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, aangaande de organisatie van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (2228/4)

18 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 6 mai 2009 portant des dispositions diverses relatives à l'asile et à l'immigration et la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, concernant l'organisation du Conseil du Contentieux des étrangers (2228/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Senaat worden overgezonden.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera transmis au Sénat.

 

(MM. Ben Achour et Parent ont voté comme leur groupe)

 

(Mevrouw Liekens heeft gestemd zoals haar fractie)

 

19 Wetsontwerp tot organisatie van een Register van kredieten aan ondernemingen (2211/3)

19 Projet de loi portant organisation d'un Registre des crédits aux entreprises (2211/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

100

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

36

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(De heren De Spiegeleer en Freilich en mevrouw Samyn hebben zich onthouden)

 

20 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen met het oog op de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties, en tot wijziging van de wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen (2224/3)

20 Projet de loi modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse en vue d'assurer la transposition de la Directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l'émission d'obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties, et modifiant par ailleurs la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, et à l'activité d'émission de monnaie électronique, et à l'accès aux systèmes de paiement (2224/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

26

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(De heer Vermeersch heeft zich onthouden)

 

21 Wetsontwerp houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten (2213/3)

21 Projet de loi portant modifications du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (2213/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

(Mme Gilson a voté comme son groupe)

 

22 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak (2214/3)

22 Projet de loi modifiant la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés (2214/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

90

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

44

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Proposition de rejet par la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales de la proposition de résolution visant à permettre la mise en circulation, pour le transport de personnes, de trains à l'hydrogène sur les dernières lignes ferroviaires encore non électrifiées (1474/1-2)

23 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen van het voorstel van resolutie teneinde de implementering van treinen op waterstof op de laatste nog niet-geëlektrificeerde treinlijnen voor personenvervoer mogelijk te maken (1474/1-2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

92

Oui

Nee

42

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 1474/1 is dus verworpen.

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 1474/1 est donc rejetée.

 

24 Adoption de l’ordre du jour

24 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 25 novembre 2021 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 25 november 2021 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 17 h 06.

De vergadering wordt gesloten om 17.06 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 141 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 141 bijlage.

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

123

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

130

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui         

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

032

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Hedebouw Raoul, Leroy Marie-Colline, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

095

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, De Block Maggie, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Prévot Maxime

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

129

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

133

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

038

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

096

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

133

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

100

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

036

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

108

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

026

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

132

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

090

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

044

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

092

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Mathei Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

042

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen