Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Mercredi 22 décembre 2021

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Woensdag 22 december 2021

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 14 h 21 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 14.21 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présente lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Tinne Van der Straeten.

 

Je remercie ma collègue vice-présidente d'avoir assuré la présidence ce matin pour permettre à chacun de récupérer un peu et de repartir avec de l'énergie pour cette après-midi.

 

Projets de loi et propositions

Wetsontwerpen en voorstellen

 

01 Proposition de résolution demandant d’accorder une attention accrue aux défis sécuritaires liés aux évolutions dans la région arctique (2027/1-6)

01 Voorstel van resolutie betreffende een grotere aandacht voor de veiligheidsuitdagingen naar aanleiding van de evoluties in het Arctisch gebied (2027/1-6)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Jasper Pillen, Marianne Verhaert, Kattrin Jadin, Goedele Liekens, Michel De Maegd.

 

Discussion

Bespreking

 

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2027/6)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2027/6)

 

L’intitulé a été modifié par la commission en "proposition de résolution visant l'élaboration d'une stratégie belge pour la région arctique attentive à la crise climatique et aux défis en matière de sécurité dans cette région".

Het opschrift werd door de commissie gewijzigd in "voorstel van resolutie inzake het uitwerken van een Belgische strategie met betrekking tot het Arctisch gebied, die aandacht heeft voor de klimaatcrisis en de veiligheidsuitdagingen in de regio".

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

01.01  Ellen Samyn, rapporteur: Mevrouw de voorzitster, ik verwijs naar het schriftelijke verslag.

 

01.02  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, het voorliggende dossier heeft betrekking op een belangrijk gebied, een gebied waar we liever niet over zouden moeten spreken, met name het Arctisch gebied aan de Noordpool. Dat is normaal een heel mooi stukje natuur, maar jammer genoeg smelt het ijs daar heel snel door de klimaatverandering. We kunnen dat alleen maar betreuren. Ik heb het genoegen gehad enkele filmpjes te zien van de heer De Maegd toen hij als journalist daarheen trok, dat waren fantastische beelden van een fenomenale natuur met unieke ecosystemen die jammer genoeg aan het verdwijnen zijn. Dat ijskappen daar verdwijnen, zal een versterkend effect hebben op de globale opwarming van de aarde. Die zaken kunnen we alleen maar betreuren.

 

De uitspraak de een zijn dood is de ander zijn brood, is misschien niet helemaal gepast hier, maar we worden met die realiteit geconfronteerd. Het betekent dat daar geleidelijk aan een gebied vrijkomt waar er zich ook economische activiteiten kunnen ontwikkelen. Meer bepaald kan daardoor de noordelijke zeeroute die de verbinding met de Aziatische markten vormt, tot 40% korter worden. Dat is een realiteit jammer genoeg. Het is toch wel belangrijk om na te gaan wat we daarmee kunnen aanvangen. Het is de verdienste van de heer Pillen en de Open Vld-fractie om te kijken op welke manier we een en ander kunnen aanpakken. Trouwens, het is allemaal geen verre toekomstmuziek meer, want er worden al activiteiten ontwikkeld. Rusland, dat het gebied vrij streng controleert, heeft dat ook opgemerkt. Dat land wil het gebied natuurlijk blijven controleren en verder exploreren.

 

Belangrijk voor Vlaanderen als open economie is te onderzoeken welke opportuniteiten zich in het licht van onder andere de vrijheid van navigatie aandienen en wat de gevolgen kunnen zijn voor onze Vlaamse zeehavens in Antwerpen en Zeebrugge, zowel in positieve als in negatieve zin.

 

De N-VA vond de oorspronkelijke tekst vrij goed, maar wij betreuren dat er amendementen werden goedgekeurd die onzes inziens de tekst hebben verzwakt en geenszins in de goede richting hebben doen evolueren.

 

Het belangrijkste probleem voor ons is dat het woord klimaatverandering, allicht onder druk van de Ecolo-Groenfractie, bij amendement van Ecolo-Groen, in de hele tekst in het woord klimaatcrisis is veranderd. Ik vind dat wel heel bijzonder. Niemand betwist nog de klimaatverandering; die werd wetenschappelijk aangetoond. Overigens moeten we spreken over klimaatverandering en niet over klimaatopwarming, want het gaat over veel meer dan alleen opwarming van de aarde, denk maar aan de extremere periodes van droogte, extremere periodes van regen, extreme koude, extreme warmte. Klimaatverandering is dus een heel goede term, maar die moest in de oorspronkelijke tekst onder druk van Ecolo-Groen dus vervangen worden door de term klimaatcrisis. Als men iets benoemt als een crisis, dan is dat een subjectieve beoordeling. Ook al stelt onze partij de klimaatverandering vast, wij kiezen niet voor een doemscenario. Voor ons blijft het mogelijk om de klimaatverandering aan te pakken, bijvoorbeeld door in te zetten op innovatie en op technologische ontwikkeling. We zullen daarvoor wel allemaal inspanningen moeten leveren. In de tekst lezen we daarentegen nu: "overwegende dat de klimaatcrisis een wetenschappelijk vastgesteld feit is". Volgens mij kan men een klimaatcrisis niet wetenschappelijk vaststellen. Wij hebben daar een fundamenteel probleem mee. Dat hebben wij in de commissie ook aangekaart. Het amendement ter zake werd uiteindelijk aangenomen, ook al hadden wij het niet goedgekeurd.

 

Wij hebben zelf ook amendementen ingediend en een ervan werd goedgekeurd door de meerderheid, wat ons zeker verheugt. Het amendement kwam er naar aanleiding van de vaststelling tot tweemaal toe in de tekst dat Nederland al eerder in dat gebied aan de slag is gegaan met studies betreffende de Arctische mogelijkheden. Wij zijn een stap verder gegaan met het amendement dat ertoe strekte om de Belgisch-Nederlandse samenwerking in BeNeSam erin op te nemen. Door de goedkeuring ervan wordt de tekst volgens ons zeker versterkt. Een ander belangrijk amendement dat beoogt om een gelijk speelveld te creëren tussen enerzijds de Vlaamse havens en anderzijds de Franse en Duitse havens – er staan heel veel belangen op het spel, reden waarom wij het belangrijk vinden om een gelijk speelveld te creëren –, werd jammer genoeg niet aangenomen.

 

Concluderend, gelet op het belang van het gebied, waaraan de nodige aandacht besteed moet worden, en ondanks onze opmerkingen waarbij we wel dankbaar zijn voor de goedkeuring van ons amendement, zal onze fractie het voorstel van resolutie goedkeuren.

 

01.03  Annick Ponthier (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, graag bedank ik de indiener van onderhavig voorstel van resolutie, de heer Pillen, die net als ik vast lid is van de commissie voor Landsverdediging en de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen, zoals ik al deed in de commissievergadering. Het resolutievoorstel kan als overkoepelend beschouwd worden, want het heeft impact op het vlak van zowel defensie als buitenlands beleid. Hiermee brengen wij een nieuw onderwerp van groot geostrategisch belang, namelijk het Arctisch gebied, aan de orde.

 

Wij konden ons zeker scharen achter het initieel uitgangspunt van het voorstel. Zo beklemtoonde de tekst het geopolitieke belang van de regio voor de toekomst wegens de grondstofreserves en het perspectief op nieuwe vaarroutes tussen Europa en Azië via de Noordelijke IJszee, die tientallen dagen korter zijn dan de Suezroute.

 

Voorts gaan we akkoord met de stelling in het oorspronkelijke voorstel dat onderzoek en investeringen in het snel veranderende Arctisch gebied noodzakelijk zijn, wil Europa niet achterblijven ten opzichte van Rusland. Dat is noodzakelijk, zeker wanneer wij zien hoe ver Rusland op dat vlak al staat, hoe proactief het te werk gaat op het terrein en op die manier in een rotvaart economische en militaire infrastructuur ontplooit. Laat ons ook niet vergeten dat Peking zichzelf als near-Arctic State beschouwt.

 

Het deed ons dan ook plezier dat het initiële voorstel van de Open Vld aanstuurde op dat onderzoek naar onze gezamenlijke Europese economische en veiligheidsbelangen in de Arctische regio. Wij hebben inderdaad een coherente Europese strategie nodig, die op dit moment nog altijd ontbreekt in het gebied. Met vijf van de acht Arctische staten kunnen wij de nodige druk zetten binnen de Arctische Raad, vooral op het terrein zelf, om ons deel van de koek op te eisen. Doen wij dat niet, dan worden onze geopolitieke tegenstanders of opponenten sterker en de waarde die zij uitdragen op het wereldtoneel bijgevolg ook.

 

Voor ons is het duidelijk tijd voor geopolitiek realisme. Voorliggend voorstel kaderde wel degelijk in die optiek.

 

Niet alleen de Europese Unie maar ook de NAVO werd bij het voorstel betrokken, teneinde tot een beter samenwerkingsverband in de Arctische regio te komen. Dat konden wij steunen, zeker omdat – ik heb het daarnet al gehad over Rusland, dat erg actief is in de regio – de Verenigde Staten op dit moment ten aanzien van Moskou nog sterk achterlopen op de ontwikkelingen in het Arctische gebied. Moskou ontplooit er veel meer economische activiteit, zoals ijsbrekers, olieboringen en militaire infrastructuur, dan de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben altijd relatief weinig aandacht gehad voor het gebied. President Trump heeft ter zake wel een inhaalbeweging ingezet, maar nu is het tijd voor de inhaalsprong, al moet dat niet in rivaliteit met Rusland. Ik wil dat duidelijk stellen. Dat moet in een geest van gezonde concurrentie en samenwerking, zoals in het voorstel werd aangehaald.

 

Wij volgen zeker ook de redenering dat onze natie zelf met argusogen de ontwikkelingen in het Arctische gebied moet opvolgen en daarbij altijd onze nationale belangen moet vooropstellen. Wij hebben het gehad over de havens. Dat item mogen wij ter zake zeker niet uit het oog verliezen. Het ontwikkelen van een nationale polaire strategie en het opnemen daarvan in de Strategische Visie voor Defensie lijken ons een goed idee. Wanneer de noordelijke zeeroute in de toekomst steeds meer vrijkomt, is er immers perspectief op ernstige economische belangen voor dit land. Denk maar aan een aantal baggergiganten dat ons land rijk is, om bijvoorbeeld Jan De Nul niet bij naam te noemen. Iedereen weet wel wat ik bedoel.

 

Collega's, dat gezegd zijnde, knelde voor ons in de commissie het schoentje en knelt het nu nog steeds bji de waslijst van meer dan 70 amendementen, die destijds tijdens de behandeling in de commissie te elfder ure werden doorgestuurd aan ons.

 

Het hele voorstel dat was geschreven in een sfeer van neutraliteit en gezonde nieuwsgierigheid met oog voor onze belangen, werd door die waslijst aan amendementen overgoten met een saus van klimaathysterie. We kunnen dat niet anders noemen. Bijna in elk amendement moest men inderdaad de klimaatcrisis benadrukken als prioritair in de Arctische regio, collega Van Bossuyt.

 

Dit is bijna ironisch, aangezien net de klimaatapocalyps van de groene partijen al die economische opportuniteiten biedt door het smelten van de noordelijke ijszee. Op die manier komen er vaarroutes vrij en kunnen er grondstoffen worden ontgonnen. Of dat goed is voor het klimaat of niet, de olie- en gasreserves zullen met absolute zekerheid worden ontgonnen. Rusland, China en de Verenigde Staten zullen die zeker niet laten liggen omwille van klimaatoverwegingen, wees daar maar zeker van. Willen we met de EU dan opnieuw het keffende hondje zijn, blaffend aan de zijlijn, met het moralistische vingertje, maar genegeerd door de grootmachten? Ik denk het niet.

 

Jammer aan het uiteindelijke resultaat van dit voorstel is dat het oorspronkelijke voorstel inderdaad geopolitiek realisme aan de dag legde, maar dat dit nu door die waslijst aan amendementen, door een paars-groene golf van naïviteit werd weggespoeld. Collega Pillen, ik heb het al gezegd in de commissie maar wil het nog graag even herhalen, dat is de tol die men betaalt van deel uit te maken van deze federale, linkse meerderheid. We zien dat niet alleen bij uw voorstel, wees gerust, maar bij heel veel voorstellen die passeren in Buitenlandse Zaken, waar dat effect wordt gecreëerd.

 

Nog iets aan de amendementen dat ons stoorde was dat door het schrappen van een aantal passages de aandacht voor onze nationale en Europese belangen van tafel werd geveegd door de linkse partijen in dit halfrond. In die passages ging het over onze belangen. Blijkbaar is het een paars-groen mantra dat men zich graag in de voet schiet en de eigen belangen negeert. Wat ons betreft is dit een zeer bizar principe. Wij zouden zowat het enige land zijn dat vanuit die ingesteldheid of vanuit die houding vertrekt in het algemeen buitenlands beleid.

 

Ik rond af.

 

Het voorstel blijft een goede aanzet om die ontwikkelingen in de Arctische regio op te volgen en hierin te investeren, die verdienste heeft het voorstel nog altijd. Het heeft alleszins het debat op gang gebracht. We hebben ook interessante hoorzittingen over dit thema gehad in de commissie. Dat debat over de geostrategische inzet en de rol van België, en bij uitbreiding de EU, in het Arctisch gebied is er. Wat dat betreft, zullen wij dit voorstel steunen. Zoals gezegd blijft het bijzonder spijtig dat de paars-groene amendementen het voorstel oneer hebben aangedaan. Dat betreuren wij ten zeerste.

 

01.04  Michel De Maegd (MR): Madame la présidente, madame la ministre, chers collègues, si le Cap Horn, le Canal de Suez et le Canal de Panama ont fait fantasmer les explorateurs et les lecteurs de Jules Verne, la Route du Nord à travers les glaces faisait jusqu'à aujourd'hui figure de mythe. Théoriquement, le trajet de Seattle à Oslo ne fait que 6 100 milles nautiques, soit plus de 11 000 km, contre plus de 17 000 km par Panama. Pour rejoindre Rotterdam depuis Yokohama, il faut parcourir plus de 12 500 milles nautiques contre 20 000 km par Suez. Théoriquement, car jusqu'il y a peu, les glaces recouvrant cette zone du globe étaient impénétrables et recouvraient des zones que l'on soupçonnait riches en matières premières, stratégiques mais inexploitables.

 

Hélas, le réchauffement climatique a une incidence forte sur la fonte des glaces. Si l'on se penche sur un rapport publié par l'AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Programme, groupe de travail en charge des questions climatiques auprès du Conseil de l'Arctique, on peut lire que la hausse de la température de l'air, +3,1 degrés, enregistrée de 1971 à 2019, est trois fois supérieure à celle relevée dans le reste du monde, ce qui a d'ores et déjà provoqué des changements significatifs dans l'environnement (la fonte des glaciers, le réchauffement des zones de permafrost de 2 à 3 degrés, particulièrement sensibles depuis vingt ans, un phénomène susceptible aussi d'entraîner la disparition l'été de la Mer de glace.

 

Il y a six ans, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser une mission dans le Grand Nord, au Groenland, à l'intérieur du cercle polaire arctique. J'ai survolé ce grand blanc majestueux en avion monomoteur, les côtes montagneuses, la calotte glacière, cet immense inlandsis plat qui confine au Pôle Nord. J'ai pu m'y poser et y voir de mes yeux la fonte accélérée des glaciers, notamment le Glacier Russell.

 

J'ai rencontré des scientifiques internationaux en observation sur place qui tiraient déjà la sonnette d'alarme face à cette situation de plus en plus critique. Parmi eux, le Pr David Porter, climato­logue américain de l'Université de Columbia, qui m'expliquait alors cette découverte interpellante: les eaux de l'Arctique sont en fait plus chaudes en profondeur qu'en surface et c'est donc l'eau des profondeurs qui accélère la fonte des glaces. La couche de glace que l'on voit en surface est donc finalement un trompe-l'œil. Le réchauffement climatique s'y accélère en réalité comme nulle part ailleurs.

 

Au XXe siècle, la fonte des glaciers de l'Arctique a contribué pour 28 % à l'élévation globale des niveaux des mers et des océans et le phénomène se poursuit à l'heure où nous parlons. En surface également, rien que durant l'été 2012, la plus grande île du monde, le Groenland, avait vu 97 % de sa surface fondre partiellement. Aujourd'hui, dix ans plus tard, de façon inexorable, la situation s'est évidemment encore aggravée. Malgré ce constat, l'homme étant marqué par un certain nombre de défauts rédhibitoires, cette zone fait désormais l'objet de convoitises en termes de navigabilité et d'exploitation des richesses naturelles.

 

Dans un monde idéal, l'homme ou ce qu'on pourrait appeler la Société des Nations, aurait tiré les leçons de la destruction journalière des forêts primitives, de la dispersion des plastiques à travers les océans ou de l'appauvrissement des terres arables.

 

Dans un monde idéal, l'homme aurait décidé de sanctuariser cette zone de l'Arctique et de protéger ses habitants, sa faune et sa flore et de faire de l'Arctique un bien de l'humanité tout entière et de l'inscrire résolument dans la voie de la décarbonation amorcée par l'Accord de Paris sur le climat. Il l'a fait en partie, en prenant des mesures dès 2015 pour sauvegarder cet écosystème, prémunir la région contre les pollutions marines, préserver les ressources halieutiques, faciliter les opérations de sauvetage aériennes et maritimes, encourager encore la recherche scientifique. Hélas, l'Arctique est aussi et trop souvent vu à travers ses réserves de gaz et de pétrole, ses ressources minières (or, diamant, étain, plomb, zinc, nickel, fer ou uranium), ses voies navigables du futur qui nécessitent des investissements importants, ne nous le cachons pas, et comme un moyen de faire naviguer en toute discrétion des sous-marins porteurs d'ogives nucléaires.

 

Certes, nous pouvons espérer que les instances actuelles, comme le Conseil de l'Arctique créé en 1996 que nous voudrions intégrer en tant qu'observateur, puissent favoriser le choix de la coopération pour une préservation de cette zone terrestre, une région hors des conflits, des convoitises et des tensions, mais la réalité est tout autre. La dimension sécuritaire figure dans les stratégies nationales relatives à l'Arctique adoptées par toutes les grandes puissances, l'Inde étant la dernière en date. Cinq des huit membres du Conseil de l'Arctique font partie de l'OTAN, ce qui doit bien entendu crisper la Russie qui, ironie de l'actualité, vient de perdre pour deux ans la présidence du Conseil de l'Arctique, appelant par la voie de Sergeï Lavrov, à la constitution d'une zone de paix et de coopération.

 

Madame la présidente, chers collègues, la Belgique peut se retrouver dans les priorités affichées par la Russie dans cette région. En s'appuyant sur les pays nordiques de l'Union européenne ou de l'OTAN, elle peut formuler des propositions réalistes qui crédibiliseront sa candidature au Conseil de l'Arctique. Un exemple concret est le démantèlement des sous-marins nucléaires soviétiques accidentés et coulés en Mer de Kara ou le recyclage des déchets nucléaires. Une conférence pourrait avoir lieu en juin 2022 pour relancer le programme de dépollution qui nécessitera des financements importants. Un autre exemple est le dégel du pergélisol, autrement appelé permafrost. Cette surface dure, gelée depuis des millions d'années, fond inexorablement sur de gigantesques portions de territoire du Grand Nord, de la Norvège à l'Alaska, en passant par le Canada, pays dont la moitié du territoire repose sur ce pergélisol.

 

Des conséquences sont déjà visibles: affaissement de routes, devenues impraticables, fondations d'immeubles fissurées, délocalisation forcée de certains villages inuits dans l'État canadien du Nunavut où je m'étais également rendu. Ce n'est qu'un début puisque les conséquences de la fonte du pergélisol dans l'Arctique seront bien plus gigantesques, mais à ce jour, elles sont inquantifiables précisément sur l'accélération du réchauffement du globe. Certains experts estiment que les gaz contenus dans ces glaces risquent de représenter quatre fois plus d'émissions que ce que l'activité humaine a généré depuis le XIXsiècle. C'est dire si le défi est de taille et parsemé d'inconnues car, comme je le disais, nul ne connaît déjà avec précision les mécanismes naturels qui se libéreront dans l'atmosphère ou, au contraire, neutraliseront ces énormes quantités de gaz tels le carbone et le méthane enfermées dans ce fameux pergélisol.

 

Le Parlement, à travers cette résolution, chers collègues, désire vous inciter à insuffler une réflexion sur la zone arctique en parallèle avec notre action en Antarctique. Nous avons le savoir-faire pour prendre l'initiative d'une réflexion au sein du SPF Affaires étrangères qui, rapidement, pourra déboucher sur des propositions avec des partenaires intéressés à les mettre en œuvre. Nous avons là un espace de coopération entre Américains, Canadiens, Scandinaves, Européens et Russes qui pourrait déboucher sur une saine gestion civile des enjeux de l'Arctique. C'est un espoir bien sûr, dans une période de crispation des relations internationales mondiales. Certains observateurs parlent "d'une bataille pour le Grand Nord" ou même "d'une nouvelle guerre froide" au sens propre cette fois.

 

Enjeux écologiques, maritimes, stratégiques, militaires, géopolitiques, ce qui se passe là-bas, c'est une évidence, aura à coup sûr de nombreuses conséquences ici chez nous. Cela démontre l'importance de ce texte et la nécessité que non seulement l'Union européenne mais aussi notre pays en tant que tel rejoignent les différentes instances que j'ai citées il y a quelques instants en vue d'affronter ces défis d'un nouveau genre.

 

L'histoire l'a montré à maintes reprises, l'anticipation est souvent le meilleur des remèdes. Cela nous a trop souvent manqué par le passé. Même s'il est déjà tard en effet, anticipons en analysant l'attention que nous devons porter dès maintenant à l'Arctique, anticipons en analysant précisément les intérêts en jeu pour notre pays, en analysant l'ensemble des scénarios pour l'avenir et leur impact pour le monde du futur et les prochaines générations. La nécessaire collaboration internationale autour de l'Arctique est un bel objectif à atteindre dans la mise en oeuvre des Accords de Paris, qui concernent l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi cette belle résolution mérite une attention et un soutien massif de la part de notre assemblée. Je vous remercie.

 

01.05  Steven De Vuyst (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, beste collega's, de resolutie die voorligt, en die ook uitvoerig besproken is in de commissie, kwam op een moment waarop parallel de COP26 heeft plaatsgevonden. Toen het eerste ontwerp van deze resolutie werd ingediend, trokken wij toch grote ogen. Wij fronsten de wenkbrauwen omdat alle staten op dat moment verenigd waren op de COP26 waar de sense of urgency inzake de klimaatontaarding nogmaals onder de belangstelling werd gebracht. Men herhaalde daar de sense of urgency om tot bindende en ambitieuze doelstellingen over te gaan om de CO2-uitstoot verder te beperken. Net op dat moment werd deze resolutie ingediend, die vertrekt vanuit een soort 19de-eeuws veiligheidsdenken, op basis van machtsevenwicht en een nieuwe ontradings- en afschrikkings­trategie tegen de militarisering van het Arctische gebied. In die zin waren wij een beetje geschrokken. Het is een heel hardvochtige resolutie.

 

Na de hoorzittingen en de 67 amendementen die ingediend werden door de eerder linkse, progressieve partijen van de vivaldicoalitie, is die resolutie echter een beetje ontdooid geraakt, om toch maar in het jargon van het onderwerp te blijven. Ik geef toe dat de amendementen die ingediend zijn de tekst verbeterd hebben. Dat klopt. Er zijn zaken aan toegevoegd. Er wordt aan een aantal zaken aandacht besteed. Er wordt ook verwezen naar het internationaal recht. De rechten van de inheemse volkeren worden er eveneens bij betrokken.

 

Wij weten dat het Arctische gebied drie keer sneller opwarmt dan eender welke andere plek op aarde. Dat geeft een ontwrichting van de systemen daar. Dat geeft ook een ontwrichting voor de inheemse volkeren die daarop aangewezen zijn. Het zorg ook voor de stijging van de zeespiegel.

 

Dat alles is dus indirect in ons aller belang, niet enkel in het belang van de Europese Unie en niet alleen in ons belang. We moeten niet uitgaan van een eng militaristisch of geopolitiek denken, alsof daar een nieuwe strategie voor bedacht moet worden binnen de NAVO. Dat zou ons alleen maar leiden tot een volgende confrontatie, tot een volgend hoofdstuk van de confrontatiepolitiek ten aanzien van Rusland, met een gevaarlijke actie-reactiespiraal tot gevolg.

 

Daarom konden wij ons niet vinden in het eerste voorstel. In het tweede voorstel kunnen wij ons eigenlijk nog altijd niet vinden, hoewel de tekst verbeterd is en er toch een aantal zaken aan toegevoegd is. Ik kan me ook niet van de indruk ontdoen dat er tijdens de hoorzitting toch aandachtig geluisterd is naar professor Vijay Prashad, die misschien ook een voortschrijdend inzicht op het vlak van perceptie en communicatie heeft losgeweekt bij bepaalde meerderheidspartijen.

 

De resolutie is nu wat diplomatieker aangekleed en er zijn wel wat zaken aan toegevoegd. De scherpe retoriek is er uitgehaald. Volgens ons wordt er toch nog teveel aandacht besteed aan het strategische kompas, de strategie en samenwerking met de NAVO, die eigenlijk per definitie opnieuw uitgaat van een zekere confrontatie.

 

Wat we nodig hebben is samenwerking, zeker in het licht van de klimaatontaarding die zich steeds verder aan het voltrekken is. We hebben de breedst mogelijke samenwerking nodig.

 

Het meest aangewezen orgaan om conflicterende en vaak legitieme en in onze ogen soms illegitieme belangen te bespreken en mogelijke conflicten te gaan ontmijnen op basis van de botsende belangen is nog steeds de VN. Dat missen wij in deze resolutie. Er wordt nauwelijks verwezen naar de Verenigde Naties. Zoals professor Prashad ook zei: "We don't need a new episode of confrontation, we need collaboration." Geen confrontatie meer, maar de grootst mogelijke samenwerking. Wij vinden dus dat dit ontbreekt in de geest van de resolutie. Men gaat nog steeds teveel uit van het veiligheidsdenken en de enge economische belangen die we menen te moeten najagen. Daarnet hoorde ik vertellen dat het gaat om een deel van de Arctische koek waarop we beslag zouden moeten leggen. Dat vind ik vrij cynisch, terwijl we er eigenlijk voor moeten zorgen dat vooral de fossiele voorraden zoals gas, petroleum en olie effectief onder het ijs blijven. Dat zou de voornaamste doelstelling moeten zijn. Dat kan men volgens mij enkel bereiken door in het kader van de VN samen met alle Arctische staten rond de tafel te zitten, om in een sfeer van wederzijds vertrouwen concrete stappen te zetten en concrete afspraken te maken.

 

Men gaat nu echter steeds verder op het pad naar een volgende confrontatiestrategie binnen de NAVO. Als ik de resolutie lees zoals ze nu is, dan zal het er uiteindelijk opnieuw van komen. Dat vinden wij jammer. Het is uiteindelijk de klimaatontaarding die ons ertoe zou moeten aanzetten om bijvoorbeeld een bijkomende COP te organiseren rond het smeltende poolijs, met alle staten rondom het Arctische gebied, in de plaats van alleen maar te vertrekken van die Belgische of Europese geopolitieke en economische belangen die ons alleen verder in het nauwe vaarwater van de NAVO zullen duwen. Dat is een gemiste kans en daarom kunnen we deze resolutie jammer genoeg niet steunen.

 

01.06  Jasper Pillen (Open Vld): "What happens in the Arctic, does not stay in the Arctic", aldus de voormalige minister van klimaat en milieu van Noorwegen de heer Helgesen. Hij sprak die woorden uit tijdens de NAVO-vergadering in mei 2017. De man had meer dan gelijk. Volgens de laatste ramingen zal het Noordpoolgebied tegen het einde van de jaren 2030 grotendeels ijsvrij zijn. De impact zal mondiaal zijn en beperkt zich dus zeker niet tot de vier miljoen inwoners van die regio. Ook bij ons zullen de gevolgen voelbaar zijn. Daarenboven is het Noordpoolgebied een van de minst geëxploreerde gebieden op aarde. Veel staten zullen hun deel willen opeisen en willen starten met de exploitatie van de Noordpool. Dat is de realiteit, ik vind dat niet uit. Dat is de realiteit die zich nu al afspeelt.

 

Toch moeten we vaststellen dat België op dit moment geen Arctische visie heeft. De beleidsverklaring van Defensie zwijgt erover. De beleidsverklaring van Buitenlandse Zaken spreekt over Antarctica. Dat is op zich redelijk, dat heeft te maken met historische redenen, maar over het Arctisch gebied wordt dus gewoon niet gesproken en is er nog nooit gesproken. In die zin is deze resolutie een primeur voor dit Huis. We lopen wat achter op de feiten, zeker in vergelijking met omliggende landen, buurlanden van dezelfde grootte als België, die hier al heel lang mee bezig zijn. Staten als Spanje en Italië, niet onmiddellijk de staten die worden gekoppeld aan het Hoge Noorden en Arctische temperaturen, zijn al een tijdje waarnemende staten in de Arctische Raad. Landen van de grootte van België zoals Estland en de Tsjechische Republiek, hebben zich recent uitgesproken als kandidaat-waarnemer bij die Arctische Raad.

 

De bedoeling van mijn tekst is dat we ons bewust zijn van de grote uitdagingen in het Arctische gebied, maar ook van de kansen die het Hoge Noorden ons kan bieden. Daarom roept deze tekst de regering duidelijk op om die Arctische strategie uit te werken.

 

Ik ben ervan overtuigd dat België er een groot belang bij heeft dat het Noordpoolgebied veilig en stabiel blijft. We hebben nu eenmaal – of u dat nu wil of niet, collega – belangen te verdedigen in die regio. We moeten betrokken zijn bij de debatten en de discussies over bijvoorbeeld transport­verbindingen – we hebben belangrijke havens in ons land – en ook op mondiaal en zeker op Europees niveau. We moeten spreken over het beheer van de energiebronnen en over de mogelijkheden van bijvoorbeeld hernieuwbare energie in die streek.

 

Het is pas door deel te nemen aan het debat dat we kunnen bijdragen tot het veilig, stabiel en vreedzaam houden van het Hoge Noorden. Daarom is het essentieel dat België zich kandidaat stelt om waarnemende staat te worden bij de Arctische Raad. Als we erbuiten blijven, zullen we nu eenmaal niet in staat zijn om het proces mee te sturen.

 

Het stemt mij tevreden dat er binnen de Kamer toch een aantal mensen redelijk positief waren over deze tekst, meer nog over de eerste dan over de latere – ik zie de collega's knikken. Sommigen zouden kunnen zeggen, en die opmerking heb ik ook al gekregen: wat kunnen wij als België, een klein land, daar gaan doen, wat kunnen we precies op tafel leggen in die Arctische Raad? Welnu, dat zijn essentiële vragen die in de Belgische Arctische strategie beantwoord moeten worden. We moeten onze sterke punten identificeren, de troeven waarover we beschikken om een doeltreffende Belgische bijdrage te leveren op basis van een vernieuwde Europese visie op het Noordpoolgebied, de dingen waarmee wij met België het verschil kunnen maken. Dat zijn de zaken die we door onze regering en de administratie van Buitenlandse Zaken moeten laten uitzoeken.

 

Wat we niet willen, zoals tijdens de hoorzittingen ook duidelijk gezegd is, is dat we een soort flauwe kopie maken van een aantal andere bestaande Europese of nationale strategische papers.

 

De boodschap die ik met deze tekst aan de regering bezorg, is heel duidelijk: focus op de specifieke Belgische capaciteiten, vind niches waarin we sterk zijn en breng die in kaart want in het Noordpoolgebied liggen economische en wetenschappelijke kansen voor ons land. Een aantal weken geleden kwam de Belgica II, ook door sommigen de Belgica III genoemd om historische redenen, toe in Zeebrugge. Ons land is een sterke speler op het vlak van windmolens of projecten in de blauwe economie. Ook daar is terecht naar verwezen door de collega's: 80 % van de wereldhandel speelt zich af op zee. België heeft twee gigantisch sterke Europese havens die meespelen op wereldniveau. Ze moeten dus ook mee hun zeg doen in het ontwikkelen van deze strategie.

 

Sommigen, zoals collega De Vuyst, zeggen dan dat de Arctische Raad de laatste 25 jaar op een vreedzame en legale manier de uitdagingen is aangegaan, dat daar geen probleem is. Dat klopt, maar laat ons er vooral voor zorgen dat het zo blijft, dat die vreedzame manier om de zaak te benaderen standhoudt. Het heeft niets te maken met hardvochtigheid, pessimisme of militarisering of wat ik nog over mijzelf heb mogen horen, terwijl u weet dat het niet mijn ingesteldheid is, maar ik geloof dat realpolitik hier aan de orde is.

 

De onlangs aangenomen resolutie van het Europees Parlement is heel duidelijk over de Russische militaire expansie in het Hoge Noorden, en over het feit dat het land eerder al de vrijheid van scheepvaart heeft geblokkeerd in andere zeeën die onder hun zogezegde invloedssfeer vallen. Dit zijn feiten. Het Europees Parlement houdt ook terecht rekening met de houding van China. Het land voert een langdurige inspanning om zijn positie als poolmacht te versterken, wil polaire onderzoekstations inrichten, lanceert observatie­satellieten met oog op de poolgebieden en is zeer actief als lid bij de werkzaamheden van de Arctische Raad.

 

De NAVO is voluit de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie. Het is geen toeval dat ik de naam volledig citeer, ik doe dat omwille van de duidelijke geografische omschrijving. De NAVO beschouwt die twee staten als potentiële bedreigingen. Wij mogen daar niet naïef in zijn. Samen met onze Europese en NAVO-bondgenoten moeten wij ook alle mogelijke scenario's in de regio overwegen en voorbereiden, gaande van natuurrampen en ernstige uitdagingen op het vlak van de klimaatverandering tot militaire provocaties. De impact van wat er in het Hoge Noorden in de volgende jaren en decennia zal gebeuren, moeten wij blijven evalueren vanuit een Belgisch standpunt. Wij kunnen beter goed voorbereid zijn dan later spijt hebben dat wij niet goed voorbereid waren.

 

Ik ben er dan ook van overtuigd dat het belangrijk is dat de Belgische regering, samen met experts, antwoorden formuleert op deze vragen en dus een omvattende Belgische strategie inzake het Arctisch gebied voorbereidt. Het wordt tijd dat ons land – nogmaals, het is een primeur – oog krijgt voor het Noorden. Dat is een duidelijk signaal dat het Parlement vandaag geeft.

 

Tot slot, ik wil alle diplomaten en academici bedanken die mij hebben geholpen om het vraagstuk te doorgronden. Onder andere het Egmont Instituut, een zeer belangrijk instituut in ons land, heeft daarvoor bijzonder veel werk verzet. Na een seminarie in de maand oktober waar ik mocht spreken, werd door diplomaten, ambtenaren, academici en economische actoren zelfs een Belgian Friends of the Arctic-kring opgericht, om maar te zeggen hoe actueel het thema momenteel is.

 

Tot slot, wil ik alle Kamerleden bedanken. Ik vond het goede hoorzittingen. Wij kunnen discussiëren over de kwaliteit van de sprekers – de insiders begrijpen die opmerking – maar het waren goede hoorzittingen. Mevrouw Van Bossuyt heeft al gezegd dat wij een amendement van de oppositie hebben gesteund, omdat wij niet aan politieke spelletjes wilden doen maar tot een algemeen gedragen tekst wilden komen. Ik dank u dan ook voor de goede discussies en de kwaliteit van de amendementen tijdens de bespreking van de resolutie.

 

01.07  Vicky Reynaert (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, collega's, de Vooruitfractie steunt de voorliggende resolutie over het Arctische gebied, die tot doel heeft een Belgische strategie ten aanzien van het gebied te ontwikkelen.

 

We zijn eveneens de mening toegedaan dat het belangrijk is dat België grote aandacht heeft voor de veiligheidsuitdagingen naar aanleiding van de evoluties in het Arctisch gebied.

 

Voor de Vooruitfractie is het belangrijk dat de klimaatverandering als allergrootste veiligheids­uitdaging wordt beschouwd. We zijn natuurlijk niet de enigen die dat zeggen, ook de Europese Dienst voor Extern Optreden van de Europese Commissie zegt dat. Collega De Maegd heeft al toegelicht waarom. Het Noordpoolgebied warmt drie keer sneller op dan de rest van de wereld en de permafrost bevat enorme hoeveelheden methaangas die voor een onomkeerbaar kantelpunt in de klimaatopwarming kunnen zorgen wanneer ze vrijkomen. Dit zal een globale impact hebben, ook op klimaatconflicten en klimaatmigratie, met alle mogelijke maatschappelijke en veiligheidscomplicaties van dien. Ook voor ons land is dat van belang, want ook wij zullen de gevolgen daarvan ondervinden, onder andere door de stijging van het waterpeil. Dat zou een probleem zijn, zeker voor mijn provincie West-Vlaanderen. Daarnaast zullen we ook de impact ondervinden van de verandering van weerpatronen, met bijvoorbeeld hevige regenval. We konden het resultaat daarvan reeds zien in België.

 

Het is heel jammer dat men als hysterisch wordt weggezet als men dat in het debat in het Parlement inbrengt en zegt te willen wijzen op de ernst van de situatie. Als we de gevolgen daarvan zien, is de situatie volgens mij wel ernstig. Wij zijn niet de enigen die dat zeggen. In de hoorzitting zei een vertegenwoordiger van Defensie dat als we naar het Arctische gebied kijken, de klimaatverandering de grootste veiligheidsuitdaging voor ons land is.

 

Vandaar dat wij het moratorium op de ontginning van grondstoffen steunen die de Europese Commissie in haar strategie voor het Arctische gebied voorziet. Het is voor ons belangrijk dat België die lijn mee helpt verdedigen. Dat is trouwens in lijn met de resolutie die de federale regering ondertekende op de COP26, die stelt dat ons land niet meer zal investeren in de ontginning van fossiele brandstoffen in het buitenland.

 

De klimaatverandering geeft ook aanleiding tot ernstig verlies van biodiversiteit. Door die verandering worden ook diersoorten bedreigd. Dat is ook meegenomen in de resolutie.

 

Voor Vooruit is het ook van belang dat België ook aandacht heeft voor de mensenrechten in het Arctische gebied. Zoals de heer Pillen heeft uitgelegd, wonen daar immers wel degelijk ook mensen. Het gaat daarbij voornamelijk om rechten van de inheemse volkeren.

 

Voor de focus van België in het Arctische gebied en de belangen is het voor de Vooruitfractie van belang dat wij ons voldoende focussen op de expertise en de knowhow van ons land. Die focus ligt natuurlijk op het wetenschappelijk onderzoek. De hoorzittingen hebben ook het belang aangetoond van een versterkte investering in onderzoek op de Noordpool, evenwel rekening houdende met de belangen van de bevolking en de inheemse volkeren.

 

Wij steunen dan ook het initiatief om een plaats als waarnemend lid in de Arctische Raad te verwerven. Om als waarnemer in aanmerking te komen, moet ons land beschikken over een expertise die voor de werkzaamheden van de Raad van belang is. Dat kan dan ook via een uitbreiding van het Belgische wetenschappelijk onderzoek.

 

Wij zijn van mening dat een mooi evenwicht is bereikt in deze resolutie. Ik heb de uiteenzettingen van de andere sprekers gehoord en meen dat voor de rechtse oppositie het voorstel niet rechts genoeg is en voor de linkse oppositie niet links genoeg. Wij zijn echter de mening toegedaan dat een mooi evenwicht is bereikt in de resolutie. Daarom zullen wij ze uiteraard steunen.

 

Wij danken ook de heer Pillen en de leden van de Open Vld en de MR voor het initiatief.

 

01.08  Steven De Vuyst (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, ik wil nog heel kort even ingaan op een aantal punten die de heer Pillen naar voren heeft gebracht.

 

Mijnheer Pillen, ik verdenk er u zeker niet van een hardvochtig man te zijn en een militarist pur sang. Ik ga echter gewoon niet akkoord met de visie die u daarnet hebt uiteengezet.

 

U hebt zelf aangegeven dat er nog altijd betrekkingen en relaties zijn in de Arctische Raad en dat ze tot nu toe ook vreedzaam zijn verlopen. Ik ben er echter niet van overtuigd dat, als wij de resolutie bekijken, ze ook vreedzaam zullen blijven, zoals ik daarnet heb opgemerkt, door een zoveelste NAVO-strategie, ook in de Arctische regio, en een bepaalde ontradingsstrategie te ontplooien, met name door er militaire manoeuvres te ontwikkelen. Dat zal naar mijn mening een gevaarlijke actie-reactiespiraal uitlokken.

 

U hebt gelijk. Feitelijk maken heel veel staten momenteel gebruik van exclusieve economische rechten onder het zeerechtenverdrag, zoals de zogenaamde 12-kilometerlijn en de continental shelf. Rusland maakt daarvan nu al gebruik. Eigenlijk zouden wij dat allemaal moeten betreuren, net zoals het feit dat de Verenigde Staten onlangs, ondanks het feit dat president Biden iedereen de les heeft gespeld op de COP26, 80 miljoen hectare hebben vrijgegeven voor gas- en olie-exploitatie in de Golf van Mexico. Onder het zeerecht is het immers een legitiem belang van de Verenigde Staten om dat te doen. Wij betreuren dat ook.

 

Net daarom is het heel belangrijk, in plaats van een confrontatiestrategie uit te werken met een Strategisch Kompas enzovoort, om met de Verenigde Staten, Rusland en alle Arctische staten een dialoog te onderhouden om er zoveel mogelijk naar te streven dat er bindende afspraken worden gemaakt. Een ontradingsstrategie door afschrikking en militarisering van het Arctisch gebied zal immers alleen meer olie op het vuur gooien.

 

U hebt gelijk dat België daar een belang heeft. Heel de wereld heeft daar een belang. Er is maar één belang dat eigenlijk voor zichzelf zou moeten spreken, namelijk ervoor zorgen dat het Arctisch ijs niet verder smelt en dat de gas- en olievoorraden onder het ijs blijven. Dat is inderdaad ook ons belang, maar het is een mondiaal belang en mondiale belangen worden het best geregeld in de schoot van de Verenigde Naties. Dat ontbreekt in de resolutie en dat vinden wij heel jammer.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Le vote sur la proposition aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel zal later plaatsvinden.

 

02 Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2346/1-3)

02 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (2346/1-3)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

De rapporteur is de heer Van den Bergh, hij verwijst naar het schriftelijk verslag.

 

02.01  Nathalie Dewulf (VB): Mevrouw de voorzitster, concreet wijzigt dit wetsontwerp enkel de jaartallen in de wet van 21 maart 1991, waardoor de betrokken artikelen van toepassing worden op het nieuwe, zevende beheerscontract tussen bpost en de Belgische Staat. Hier hebben wij voor alle duidelijkheid geen probleem mee. Waar wij wel een probleem mee hebben, is met dit zevende beheerscontract, dat zonder tussenkomst van dit Parlement goedgekeurd werd door de ministerraad.

 

Uiteraard zijn er veel positieve zaken in opgenomen, waarvoor onze dank. Er moet echter de vraag gesteld worden waaraan die toch grote sommen geld zullen worden besteed. Is het aan de zogenaamde DAEB-diensten, die erop neerkomen dat een overheid een onderneming mag belasten met het uitvoeren van een taak in het publieke belang? Dit is toch ook de reden waarom de post destijds werd opgericht met als opdrachten de briefbedeling en de uitgifte van postzegels. Door de jaren heen zijn er veel veranderingen gebeurd om zo in de behoeften van het moment te kunnen voorzien. Dat is ook begrijpelijk. Maar wat zien we nu? Er wordt een jaarlijks voorschot van zo'n 130 miljoen euro toegekend om in deze diensten van algemeen economisch belang te voorzien. Deze diensten worden echter vandaag ruimer bekeken, zodat nu ook het ontvangen en bedelen van postpakjes een opdracht is van onze overheid. Naast dit beheerscontract is er ook nog zoiets als een concessie, die bpost ontvangt om naast brieven ook tijdschriften en kranten te bedelen. Die jaarlijkse voorschotten in het beheerscontract slaan dus exclusief op deze dienstverleningen. Hier komt dus jaarlijks nog zo'n 170 miljoen euro boven op.

 

Algemeen gezien moeten we dus gaan kijken wat we als overheid wel of niet subsidiëren, wat we kunnen catalogiseren als algemeen belang en wat we daarentegen beter via private ondernemingen laten uitvoeren.

 

Gezien de zonet genoemde opmerkingen zullen wij ons onthouden bij de stemming over dit wetsontwerp.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2346/3)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2346/3)

 

Le projet de loi compte 5 articles.

Het wetsontwerp telt 5 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

03 Projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (2279/1-7)

- Proposition de loi instaurant un taux de TVA réduit sur les prothèses capillaires (77/1-2)

03 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (2279/1-7)

- Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief op haarwerken (77/1-2)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Nathalie Muylle, Els Van Hoof, Leen Dierick, Francky Demon, Jef Van den Bergh.

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

Le rapporteur est M. Vanbesien, qui se réfère à son rapport écrit.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole? (Non)

Vraagt iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2279/6)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2279/6)

 

Le projet de loi compte 31 articles.

Het wetsontwerp telt 31 artikelen.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 17/1 à/tot 17/3(n)

  • 32 – Kurt Ravyts cs (2279/7)

Art. 17/4(n)

  • 33 – Kurt Ravyts cs (2279/7)

Art. 31

  • 34 – Marco Van Hees (2279/7)

Art. 32(n)

  • 35 – Marco Van Hees (2279/7)

*  *  *  *  *

 

Conclusion de la discussion des articles:

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

 

Réservés: les amendements et l'article 31.

Aangehouden: de amendementen en artikel 31.

 

Adoptés article par article: 1 à 30.

Artikel per artikel aangenomen: 1 tot 30.

*  *  *  *  *

 

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et l’article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

04 Votes nominatifs – Budget 2022

04 Naamstemmingen – Begroting 2022

 

Comme annoncé, nous tiendrons les votes nominatifs sur les projets et propositions terminés à 18 h 05.

Er werd meegedeeld dat om 18.05 uur een naamstemming zal plaatsvinden over de afgehandelde wetsontwerpen en de afgehandelde voorstellen.

 

Vu le nombre d’amendements déposés sur le projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 (doc. n° 2292), nous les voterons à part.

Gelet op het grote aantal amendementen dat op het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (doc nr. 2292) werd ingediend, zal hierover apart worden gestemd.

 

Une séance spécifique a été créée dans l’eVoting comprenant tous les amendements au projet 2292.

Er werd een aparte vergadering gecreëerd via eVoting waarin alle amendementen op het wetsontwerp 2292 werden opgenomen.

 

Tous les membres ont reçu un courriel contenant le lien pour s’y connecter. Le vote sera ouvert de 16 h 30 à 18 h 00. Je vous prie donc de voter sur ces amendements avant 18 h 00.

Alle leden hebben een e-mail ontvangen met daarin de link waarmee kan worden ingelogd. De stemming is geopend van 16.30 tot 18.00 uur. Ik dank u om voor 18.00 uur uw stem over deze amendementen uit te brengen.

 

04.01  Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen): Madame la présidente, je ne vous ai pas bien comprise.

 

La présidente: Monsieur Van Hecke, vu qu'il y a beaucoup d'amendements sur le projet de loi contenant le Budget général des dépenses, il est proposé de voter à partir de 16 h 30 sur l'ensemble de ces amendements pendant la période allant de 16 h 30 à 18 h 00. Cela se fera de manière électronique. Nous ne devons donc pas être réunis en séance plénière pour voter. Vous avez la faculté de voter là où vous êtes, compte tenu de nos exigences sanitaires.

 

Nous nous retrouverons donc à 18 h 05 ici pour clore la question des votes sur les textes approuvés jusqu'à présent et que nous avons eu l'occasion d'examiner aujourd'hui. Le vote sur le budget aura lieu demain après les questions orales et les discussions qui devraient se tenir à la suite des travaux de notre commission.

 

04.02  Melissa Depraetere (Vooruit): Mevrouw, we zijn een stuk vroeger klaar dan voorzien. Dat komt ook omdat er een wetsontwerp via amendementen naar de Raad van State is gestuurd. We hebben al een heel lang debat achter de rug. Is het daarom niet mogelijk om de stemming een beetje te vervroegen?

 

La présidente: Collègues, de nombreux membres souhaiteraient pouvoir voter plus tôt.

 

Pouvons-nous avancer l'heure des votes? Il est 15 h 20. Nous proposons d'ouvrir les votes sur les amendements à partir de 15 h 30. Nous pourrions déjà voter sur les amendements à partir de 15 h 30, et le vote aurait lieu à 16 h 30, histoire que tout le monde soit bien informé et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. (Assentiment)

 

Nous nous retrouverons alors à 16 h 30.

 

La séance est suspendue.

De vergadering is geschorst.

 

La séance est suspendue à 15 h 23.

De vergadering wordt geschorst om 15.23 uur.

 

La séance est reprise à 16 h 35.

De vergadering wordt hervat om 16.35 uur.

 

La séance est reprise.

De vergadering is hervat.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

05 Chambre des représentants et dotation aux partis politiques – Budget 2022 – Amendements réservés (2369/1-2)

05 Kamer van volksvertegenwoordigers en dotatie aan de politieke partijen – Begroting 2022 – Aangehouden amendementen (2369/1-2)

 

Stemming over amendement nr. 4 van Marco Van Hees op de tabel blz. 20. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 4 de Marco Van Hees au tableau p. 20. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

29

Oui

Nee

98

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 5 van Marco Van Hees op de tabel blz. 20. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 5 de Marco Van Hees au tableau p. 20. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

30

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 6 van Marco Van Hees op de tabel blz. 20. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 6 de Marco Van Hees au tableau p. 20. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

29

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

128

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 7 van Marco Van Hees op de tabel blz. 20. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 7 de Marco Van Hees au tableau p. 20. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

29

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 8 van Marco Van Hees op de tabel blz. 20. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 8 de Marco Van Hees au tableau p. 20. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

29

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 1 van Wouter Vermeersch op de tabel blz. 37. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 1 de Wouter Vermeersch au tableau p. 37. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

35

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 11 van Wim Van der Donckt op de tabel blz. 37. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 11 de Wim Van der Donckt au tableau p. 37. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

49

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Marco Van Hees op de tabel blz. 37. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 9 de Marco Van Hees au tableau p. 37. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

29

Oui

Nee

98

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 2 van Wouter Vermeersch op de tabel blz. 41. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 2 de Wouter Vermeersch au tableau p. 41. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

17

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Marco Van Hees op de tabel blz. 41. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 10 de Marco Van Hees au tableau p. 41. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

28

Oui

Nee

99

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 3 van Wouter Vermeersch op de tabel blz. 41. (2369/2)

Vote sur l'amendement n° 3 de Wouter Vermeersch au tableau p. 41. (2369/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

34

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

126

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

06 Chambre des représentants – Budget 2022 (2369/1)

06 Kamer van volksvertegenwoordigers – Begroting 2022 (2369/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

82

Oui

Nee

27

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le budget 2022 de la Chambre des représentants.

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting 2022 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

07 Dotation aux partis politiques – Budget 2022 (2369/1)

07 Dotatie aan de politieke partijen – Begroting 2022 (2369/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

87

Oui

Nee

30

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le budget 2022 de la dotation aux partis politiques.

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting 2022 van de dotatie aan de politieke partijen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

08 Cour des comptes – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

08 Rekenhof – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

127

Oui

Nee

1

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de la Cour des comptes.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het Rekenhof aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

09 Cour des comptes – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

09 Rekenhof – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 de la Cour des comptes.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van het Rekenhof aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

10 Cour des comptes – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

10 Rekenhof – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de la Cour des comptes.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het Rekenhof aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

11 Cour constitutionnelle – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

11 Grondwettelijk Hof – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

112

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

29

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de la Cour constitutionnelle.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het Grondwettelijk Hof aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

12 Cour constitutionnelle – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

12 Grondwettelijk Hof – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

111

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de la Cour constitutionnelle.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het Grondwettelijk Hof aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

13 Conseil supérieur de la Justice – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

13 Hoge Raad voor de Justitie – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

141

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 du Conseil supérieur de la Justice.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotings­jaar 2020 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

14 Conseil supérieur de la Justice – Ajustement du budget de l’année budgétaire 2021 (2368/1-3)

14 Hoge Raad voor de Justitie – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l’année budgétaire 2021 du Conseil supérieur de la Justice.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

15 Conseil supérieur de la Justice – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

15 Hoge Raad voor de Justitie – Begrotings­voorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 du Conseil supérieur de la Justice.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

16 Comité permanent de contrôle des services de police – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

16 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

128

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 du Comité permanent de contrôle des services de police.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotings­jaar 2020 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

17 Comité permanent de contrôle des services de police – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

17 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

127

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 du Comité permanent de contrôle des services de police.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

18 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

18 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

111

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotings­jaar 2020 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

19 Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

19 Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

110

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 du Comité permanent de contrôle des services de renseignements et de sécurité.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

20 Collège des médiateurs fédéraux – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

20 College van de federale ombudsmannen – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 26)

Oui

126

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

14

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 du Collège des médiateurs fédéraux.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het College van de federale ombudsmannen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

21 Collège des médiateurs fédéraux – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

21 College van de federale ombudsmannen – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 27)

Oui

126

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

14

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 du Collège des médiateurs fédéraux.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van het College van de federale ombudsmannen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

22 Collège des médiateurs fédéraux – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

22 College van de federale ombudsmannen – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 28)

Oui

126

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

14

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 du Collège des médiateurs fédéraux.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het College van de federale ombudsmannen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

23 Autorité de protection des données – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

23 Gegevensbeschermingsautoriteit – Rekeningen van het begrotingsjaar 2019 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 29)

Oui

110

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de l'Autorité de protection des données.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de Gegevens­beschermings­autoriteit aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

24 Autorité de protection des données – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

24 Gegevensbeschermingsautoriteit – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 30)

Oui

110

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 de l'Autorité de protection des données.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van de Gegevensbeschermingsautoriteit aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

25 Autorité de protection des données – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

25 Gegevensbeschermingsautoriteit – Begrotings­voorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 31)

Oui

110

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de l'Autorité de protection des données.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van de Gegevensbeschermings­autoriteit aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

26 Commissions de nomination pour le notariat – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

26 Benoemingscommissies voor het notariaat – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 32)

Oui

110

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

140

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 des Commissions de nomination pour le notariat.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de Benoemings­commissies voor het notariaat aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

27 Commissions de nomination pour le notariat – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

27 Benoemingscommissies voor het notariaat – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 33)

Oui

109

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

139

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 des Commissions de nomination pour le notariat.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van de Benoemingscommissies voor het notariaat aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

28 Commissions de nomination pour le notariat – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

28 Benoemingscommissies voor het notariaat – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 34)

Oui

108

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

138

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 des Commissions de nomination pour le notariat.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van de Benoemings­commissies voor het notariaat aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

29 Commission MRD – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

29 BIM-Commissie – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de la Commission MRD.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de BIM-Commissie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

30 Commission MRD – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

30 BIM-Commissie – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de la Commission MRD.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van de BIM-Commissie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

31 Organe de contrôle de l’information policière – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

31 Controleorgaan op de politionele informatie – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 37)

Oui

108

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

138

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

32 Organe de contrôle de l’information policière – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

32 Controleorgaan op de politionele informatie – Aanpassing van de begroting van het begrotings­jaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 38)

Oui

108

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

138

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotings­jaar 2021 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

33 Organe de contrôle de l’information policière – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

33 Controleorgaan op de politionele informatie – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 39)

Oui

108

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

138

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de l’Organe de contrôle de l’information policière.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

34 Commission fédérale de déontologie – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

34 Federale Deontologische Commissie – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 40)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de la Commission fédérale de déontologie.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de Federale Deontologische Commissie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

35 Commission fédérale de déontologie – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

35 Federale Deontologische Commissie – Begrotings­voorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 41)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

30

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de la Commission fédérale de déontologie.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van de Federale Deontologische Commissie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

36 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

36 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenis­wezen – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 42)

Oui

107

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

137

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

37 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

37 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenis­wezen – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 43)

Oui

107

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

30

Onthoudingen

Total

137

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenis­wezen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

38 Conseil central de surveillance pénitentiaire – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

38 Centrale Toezichtsraad voor het Gevangenis­wezen – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 44)

Oui

106

Ja

Non

0

Nee

Abstentions

29

Onthoudingen

Total

135

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 du Conseil central de surveillance pénitentiaire.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

39 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Comptes de l'année budgétaire 2020 (2368/1-3)

39 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens – Rekeningen van het begrotingsjaar 2020 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 45)

Oui

107

Ja

Non

16

Nee

Abstentions

13

Onthoudingen

Total

136

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes de l'année budgétaire 2020 de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen van het begrotingsjaar 2020 van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

40 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 (2368/1-3)

40 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens – Aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 46)

Oui

107

Ja

Non

16

Nee

Abstentions

13

Onthoudingen

Total

136

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement du budget de l'année budgétaire 2021 de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.

Bijgevolg neemt de Kamer de aanpassing van de begroting van het begrotingsjaar 2021 van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

41 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Propositions budgétaires 2022 (2368/1-3)

41  Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens – Begrotingsvoorstellen 2022 (2368/1-3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 47)

Oui

107

Ja

Non

16

Nee

Abstentions

13

Onthoudingen

Total

136

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les propositions budgétaires 2022 de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotings­voorstellen 2022 van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

42 Amendements et article réservés du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2022 (2291/1-7)

42 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende de Middelen­begroting voor het begrotingsjaar 2022 (2291/1-7)

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Marco Van Hees à l'article 2. (2291/7)

Stemming over amendement nr. 4 van Marco Van Hees op artikel 2. (2291/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 48)

Ja

12

Oui

Nee

124

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Peter De Roover cs à l'article 2. (2291/7)

Stemming over amendement nr. 5 van Peter De Roover cs op artikel 2. (2291/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 49)

Ja

39

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Theo Francken cs à l'article 2. (2291/7)

Stemming over amendement nr. 6 van Theo Francken cs op artikel 2. (2291/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote  50)

Ja

36

Oui

Nee

84

Non

Onthoudingen

14

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 et les tableaux en annexe sont adoptés.

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn artikel 2 en de tabellen in bijlage aangenomen.

 

43 Ensemble du projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2022 (2291/1)

43 Geheel van het wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2291/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 51)

Ja

81

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi contenant le budget des Voies et Moyens pour l'année budgétaire 2022 ainsi que les tableaux en annexe. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 aan, alsmede de tabellen in bijlage. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

44 Amendements et articles réservés du projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 (2292/1-42)

44 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2292/1-42)

 

Vote sur l'amendement n° 86 de Marco Van Hees tendant à insérer un article 2.16.26/1(n). (2292/41)

Stemming over amendement nr. 86 van Marco Van Hees tot invoeging van een artikel 2.16.26/1(n). (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 52)

Ja

14

Oui

Nee

130

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 99 de Vanessa Matz tendant à insérer un article 2.17.15(n). (2292/41)

Stemming over amendement nr. 99 van Vanessa Matz tot invoeging van een artikel 2.17.15(n). (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 53)

Ja

56

Oui

Nee

88

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 78 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 78 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 54)

Ja

30

Oui

Nee

99

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

144

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 90 de Peter Buysrogge cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 90 van Peter Buysrogge cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 55)

Ja

52

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

144

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 48 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 48 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 56)

Ja

19

Oui

Nee

92

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 49 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 49 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 57)

Ja

40

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 50 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 50 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 58)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 79 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 79 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 59)

Ja

30

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 87 de Wim Van der Donckt cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 87 van Wim Van der Donckt cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 60)

Ja

52

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 80 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 80 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 61)

Ja

30

Oui

Nee

113

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 57 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 57 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 62)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 58 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 58 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 63)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 56 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 56 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 64)

Ja

18

Oui

Nee

123

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 59 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 59 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 65)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 60 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 60 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 66)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 81 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 81 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 67)

Ja

52

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 51 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 51 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 68)

Ja

38

Oui

Nee

105

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 61 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 61 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 69)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 62 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 62 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 70)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 63 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 63 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 71)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 52 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 52 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 72)

Ja

19

Oui

Nee

123

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 64 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 64 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 73)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 82 de Nabil Boukili à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 82 van Nabil Boukili op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 74)

Ja

36

Oui

Nee

90

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 93 de Koen Metsu cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 93 van Koen Metsu cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 75)

Ja

40

Oui

Nee

103

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 65 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 65 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 76)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 94 de Peter De Roover cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 94 van Peter De Roover cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 77)

Ja

40

Oui

Nee

103

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 95 de Peter De Roover cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 95 van Peter De Roover cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 78)

Ja

40

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 66 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 66 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 79)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 89 de Theo Francken cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 89 van Theo Francken cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 80)

Ja

52

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 98 de Vanessa Matz à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 98 van Vanessa Matz op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 81)

Ja

57

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 97 de Vanessa Matz à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 97 van Vanessa Matz op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 82)

Ja

57

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 96 de Vanessa Matz à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 96 van Vanessa Matz op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 83)

Ja

57

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 83 de Nabil Boukili à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 83 van Nabil Boukili op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 84)

Ja

17

Oui

Nee

108

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 92 de Koen Metsu cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 92 van Koen Metsu cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 85)

Ja

57

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 91 de Koen Metsu cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 91 van Koen Metsu cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 86)

Ja

57

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 67 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 67 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 87)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 68 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 68 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 88)

Ja

19

Oui

Nee

112

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 84 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 84 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 89)

Ja

13

Oui

Nee

126

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 69 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 69 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 90)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 70 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 70 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 91)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 71 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 71 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 92)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 72 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 72 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 93)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 73 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 73 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 94)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 55 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 55 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 95)

Ja

37

Oui

Nee

105

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 74 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 74 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 96)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 85 de Sofie Merckx à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 85 van Sofie Merckx op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 97)

Ja

36

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 75 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 75 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 98)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 76 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 76 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 99)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 53 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 53 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 100)

Ja

38

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 77 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 77 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 101)

Ja

19

Oui

Nee

111

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 54 de Wouter Vermeersch cs à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 54 van Wouter Vermeersch cs op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 102)

Ja

19

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

142

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 88 de Theo Francken à l'article 1.01.2. (2292/41)

Stemming over amendement nr. 88 van Theo Francken op artikel 1.01.2. (2292/41)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 103)

Ja

40

Oui

Nee

103

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

143

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 1.01.2 et les tableaux en annexe sont adoptés.

Bijgevolg is het amendement verworpen en zijn het artikel 1.01.2 en de tabellen in bijlage aangenomen.

 

45 Ensemble du projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 (2292/1)

45 Geheel van het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2292/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 104)

Ja

81

Oui

Nee

57

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi contenant le Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022, ainsi que les tableaux en annexe. Il sera soumis à la sanction royale. (2292/43)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp houdende de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 aan, alsmede de tabellen in bijlage. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2292/43)

 

46 Budget et note de politique générale de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG) pour l'année budgétaire 2022 (1678/2)

46 Begroting en algemene beleidsnota van de Commissie voor de Regulering van de elektriciteit en het gas (CREG) voor het begrotingsjaar 2022 (1678/2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 105)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le budget pour l'année budgétaire 2022 de la CREG. Il en sera donné connaissance à la CREG.

Bijgevolg neemt de Kamer de begroting voor het begrotingsjaar 2022 van de CREG aan. Het zal ter kennis van de CREG worden gebracht.

 

47 Projet de loi introduisant le parquet de la sécurité routière et portant des dispositions diverses en matière d'organisation judiciaire et de justice (nouvel intitulé) (2328/9)

47 Wetsontwerp tot invoering van het parket voor de verkeersveiligheid en houdende diverse bepalingen inzake rechterlijke organisatie en justitie (nieuw opschrift) (2328/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 106)

Ja

89

Oui

Nee

18

Non

Onthoudingen

32

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2328/10)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2328/10)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

48 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (nouvel intitulé) (2342/1-8)

48 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteunings­maatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (nieuw opschrift) (2342/1-8)

 

Vote sur l'amendement n° 16 de Nadia Moscufo cs à l'article 4. (2342/8)

Stemming over amendement nr. 16 van Nadia Moscufo cs op artikel 4. (2342/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 107)

Ja

14

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

22

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 4 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 17 de Nadia Moscufo cs à l'article 6. (2342/8)

Stemming over amendement nr. 17 van Nadia Moscufo cs op artikel 6. (2342/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 108)

Ja

32

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

 

49 Ensemble du projet de loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (nouvel intitulé) (2342/6)

49 Geheel van het wetsontwerp houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie (nieuw opschrift) (2342/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 109)

Ja

116

Oui

Nee

23

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

139

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2342/7)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2342/7)

 

50 Proposition de résolution relative à des solutions durables pour la crise des réfugiés syriens (1858/5)

50 Voorstel van resolutie betreffende duurzame oplossingen voor de Syrische vluchtelingencrisis (1858/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 110)

Ja

100

Oui

Nee

40

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (1858/6)

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (1858/6)

 

51 Proposition de résolution visant l'élaboration d'une stratégie belge pour la région arctique attentive à la crise climatique et aux défis en matière de sécurité dans cette région (nouvel intitulé) (2027/6)

51 Voorstel van resolutie inzake het uitwerken van een Belgische strategie met betrekking tot het Arctisch gebied, die aandacht heeft voor de klimaatcrisis en de veiligheidsuitdagingen in de regio (nieuw opschrift) (2027/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 111)

Ja

125

Oui

Nee

11

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement. (2027/7)

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht. (2027/7)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

52 Projet de loi modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (2346/3)

52 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (2346/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 112)

Ja

88

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

52

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2346/4)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2346/4)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

53 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (2279/1-7)

53 Amendements et article réservés du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (2279/1-7)

 

Stemming over amendement nr. 32 van Kurt Ravyts cs tot invoeging van de artikelen 17/1(n) tot 17/3(n). (2279/7)

Vote sur l'amendement n° 32 de Kurt Ravyts cs tendant à insérer des articles 17/1(n) à 17/3(n). (2279/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 113)

Ja

19

Oui

Nee

109

 

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

140

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 33 van Kurt Ravyts cs tot invoeging van een artikel 17/4(n). (2279/7)

Vote sur l'amendement n° 33 de Kurt Ravyts cs tendant à insérer un article 17/4 (n). (2279/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 114)

Ja

19

Oui

Nee

122

 

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 34 van Marco Van Hees op artikel 31. (2279/7)

Vote sur l'amendement n° 34 de Marco Van Hees à l’article 31. (2279/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 115)

Ja

32

Oui

Nee

110

 

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 31 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 31 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 35 van Marco Van Hees tot invoeging van een artikel 32(n). (2279/7)

Vote sur l'amendement n° 35 de Marco Van Hees tendant à insérer un article 32(n). (2279/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 116)

Ja

33

Oui

Nee

107

 

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

142

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

54 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée (2279/6)

54 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde (2279/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 117)

Ja

102

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

38

Abstentions

Totaal

140

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2279/8)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2279/8)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

55 Projet de loi modifiant la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 (2358/1)

55 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 november 2020 inzake verschillende sociale maatregelen ingevolge de COVID-19-pandemie (2358/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 118)

Ja

121

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale. (2358/6)

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd. (2358/6)

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

------------------------------------------------------------------

 

Votes/Stemmingen 1-11 (2369/2)

- Mevrouw Sophie De Wit heeft zoals haar fractie gestemd.

- De heer Christophe D'Haese heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mevrouw Katja Gabriëls heeft zoals haar fractie gestemd.

- Mme Nathalie Gilson a voté comme son groupe.

- Mme Marie-Colline Leroy a voté comme son groupe.

- De heer Christian Leysen heeft zoals zijn fractie gestemd.

- De heer Steven Matheï heeft zoals zijn fractie gestemd.

- M. Vincent Scourneau a voté comme son groupe.

- Mevrouw Kathleen Verhelst heeft zoals haar fractie gestemd.

 

Votes/Stemmingen 4-11 (2369/2)

- Mme Caroline Taquin a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 12 (2369/1)

- De heer Steven Matheï heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 13 (2369/1)

- De heer Björn Anseeuw heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mme Catherine Fonck s'est abstenue.

- De heer Steven Matheï heeft zoals zijn fractie gestemd.

- De heer Wouter Raskin heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mevrouw Marianne Verhaert heeft zoals haar fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 24 (2368/1)

- De heer Frank Troosters heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 25 (2368/1)

- De heer Frank Troosters heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Votes/Stemmingen 48-50 (2291/7)

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 51 (2291/1)

- M. Khalil Aouasti a voté comme son groupe.

- M. Philippe Pivin a voté comme son groupe.

- De heer Tomas Roggeman heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 52 (2291/41)

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Votes/Stemmingen 52-103 (2292/41)

- Mme Sophie Rohonyi a voté comme M. François De Smet.

 

Votes/Stemmingen 61-65 (2292/41)

- Mme Caroline Taquin a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 104 (2292/1)

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 105 (1678/2)

- De heer Christian Leysen heeft zoals zijn fractie gestemd.

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mevrouw Marianne Verhaert heeft zoals haar fractie gestemd.

- Mevrouw Kathleen Verhelst heeft zoals haar fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 106 (2328/9)

- De heer Koen Geens heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mevrouw Marianne Verhaert heeft zoals haar fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 107 (2342/8)

- Mevrouw Nahima Lanjri heeft zoals haar fractie gestemd.

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 108 (2342/8)

- Mevrouw Nahima Lanjri heeft zoals haar fractie gestemd.

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 109 (2342/6)

- De heer Wouter Vanbesien heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 110 (1858/5)

- Mevrouw Greet Daems heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Maxime Prévot a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 111 (2027/6)

- Mevrouw Greet Daems heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Michel De Maegd a voté comme son groupe.

- De heer Wouter De Vriendt heeft zoals zijn fractie gestemd.

- De heer Bert Moyaerts heeft zoals zijn fractie gestemd.

 

Vote/Stemming 112 (2346/3)

- Mme Nadia Moscufo a voté comme son groupe.

- M. Hervé Rigot a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 113 (2279/7)

- Mme Nadia Moscufo s'est abstenue.

 

Vote/Stemming 115 (2279/7)

- Le groupe cdH s'est abstenu.

 

------------------------------------------------------------------

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 23 décembre 2021 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 23 december 2021 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 17 h 33.

De vergadering wordt gesloten om 17.33 uur.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 154 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 154 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

029

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

098

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

De Smet François

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

030

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

097

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

De Smet François

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

029

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

097

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

029

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

096

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

029

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

096

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Ingels Yngvild, Loones Sander, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

080

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Geens Koen, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

049

Ja

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

078

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Geens Koen, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

029

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

098

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

017

Ja

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, De Spiegeleer Pieter, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Langenhove Dries, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

097

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

028

Ja

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

099

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

034

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, De Roover Peter, De Spiegeleer Pieter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Ingels Yngvild, Loones Sander, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Langenhove Dries, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Non        

080

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Geens Koen, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

027

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

019

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, De Roover Peter, Dedecker Jean-Marie, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

087

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

Non        

030

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Buysrogge Peter, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Ingels Yngvild, Loones Sander, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Vaerenbergh Kristien

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

127

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

001

Nee

 

Ravyts Kurt

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

129

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

128

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

112

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

029

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

111

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

030

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Spiegeleer Pieter, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

129

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

128

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

128

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

128

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

010

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

127

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Spiegeleer Pieter, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patri