Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 24 février 2022

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Donderdag 24 februari 2022

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 20 h 20 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 20.20 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présente lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Tinne Van der Straeten.

 

Projet de loi et proposition de résolution

Wetsontwerp en voorstel van resolutie

 

01 Projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin de permettre une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021 (2466/1-6)

01 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een bijkomende toewijzing in het kader van de veiling georganiseerd in 2021 mogelijk te maken (2466/1-6)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend

 

01.01  Kim Buyst, rapporteur: Mevrouw de voorzitster, collega's, voor het verslag van de eerste lezing van het wetsontwerp verwijs ik naar het schriftelijk verslag. Van de tweede lezing zal ik mondeling verslag doen.

 

Wij hebben tijdens de vergadering van 21 februari 2022 de tweede lezing van het wetsontwerp gehad. Als eerste spreker kwam de heer Wollants aan het woord voor de N-VA-fractie. De spreker begon zijn uiteenzetting met na te gaan wat de samenhang is met de werkingsregels die werden vastgelegd ter voorbereiding van het hele proces van prekwalificatie en veiling. De heer Wollants legde uit dat dit van belang is, omdat de werkingsregels de bijbel vormen voor het CRM. De vraag zou rijzen of de ter tafel liggende wetswijziging in overeenstemming is met de werkingsregels dan wel of de wetswijziging aanpassingen van de werkingsregels noodzakelijk maakt met terugwerkende kracht. Kunnen in het laatste geval de uitgebrachte biedingen, die onder een bepaald kader werden ingediend, nog worden gehanteerd binnen dat kader nadat de spelregels zijn veranderd? Dat vroeg de heer Wollants zich af.

 

Daarna stelde de heer Wollants ook vast dat de regering bewust afwijkt van wat de minister zelf in mei 2021 aan de Koning ter goedkeuring heeft voorgelegd. Dat heeft volgens het lid twee gevolgen. Een eerste gevolg is dat wanneer de regels van het nieuwe wetsontwerp worden gevolgd, op het controlemoment 31 augustus 2023 alsnog de mogelijkheid bestaat dat het capaciteitscontract dient te worden ontbonden wegens de onbeschikbaarheid conform de werkingsregels. Een tweede gevolg is volgens het lid dat die andere definitie door de minister bewust wordt gehanteerd.

 

Ten derde maakte de heer Wollants zich ook zorgen over de twijfel bij de minister om het resultaat van de zogenaamd rerun bekend te maken. Nog sterker dan tijdens de eerste lezing was de heer Wollants dan ook van mening dat het wetsontwerp niet kon worden goedgekeurd.

 

Hij kondigde een amendement nr. 1 aan op artikel 2 van het wetsontwerp. Met dat amendement wordt volgens de heer Wollants voorkomen dat de capaciteit die de mijlpaal vergunningen nog niet heeft bereikt op het controlemoment, 31 augustus 2023, alsnog dient te worden geannuleerd op een moment waarop het niet langer mogelijk is om nog in vervangende capaciteit te voorzien.

 

Vervolgens kwam ikzelf aan het woord voor de Ecolo-Groenfractie. Ik verwees naar mijn betoog tijdens de eerste lezing,. Daarna had nog een vraag om verduidelijking voor de minister over artikel 3 van het wetsontwerp. Er zou immers mogelijks een tegenstelling kunnen zijn tussen wat is opgenomen in de memorie van toelichting en de tekst van artikel 3 van het wetsontwerp.

 

Daarna was de heer Ravyts van de Vlaams Belangfractie aan de beurt, die erkende dat hij een tweede lezing had gevraagd. Hij verklaarde dat hij niet anders kon dan in de richting van de voorgangster van de minister kijken. De verklaringen van mevrouw Marghem komen er volgens de heer Ravyts samengevat op neer dat de minister op een problematische wijze invulling heeft gegeven aan het algemene en het wettelijke kader van het CRM.

 

Voor de heer Ravyts is een schriftelijke bevestiging door de Europese Commissie cruciaal, evenals het opnemen van een bepaling die opschortende voorwaarden mogelijk maakt in het wetsontwerp, zodat de wettelijke regeling voldoende robuust zou zijn.

 

Vervolgens was mevrouw Marie-Christine Marghem van de MR-fractie aan de beurt. Zij stelde vast dat de vorige sprekers juridische beschouwingen te berde hadden gebracht waar zij zich bij aansloot. Zij gaf aan dat zij niet aan de stemming zou deelnemen, om zichzelf en haar juridische achtergrond trouw te blijven.

 

Vervolgens was de heer Verduyckt van de Vooruitfractie aan de beurt. Hij was van oordeel dat deze rerun een grote stap vooruit is, zoals hij al bij de eerste lezing had aangegeven. Het vergunningsaspect is immers belangrijk.

 

Met betrekking tot amendement nr. 1 van de heer Wollants wees de heer Verduyckt erop dat tegen een vergunning altijd beroep kan worden aangetekend en dat die onzekerheid altijd kan bestaan.

 

De heer Verduyckt zei ook dat hij begrijpt dat de minister focust op het bestaan van een vergunning en niet op het feit dat er eventueel nog beroep tegen zou kunnen worden aangetekend. Derhalve zal de Vooruitfractie dit wetsontwerp steunen, aldus de heer Verduyckt.

 

Toen was de heer Warmoes van de PVDA-fractie aan de beurt. Voor de heer Warmoes bestaat er geen twijfel over dat dit wetsontwerp deel uitmaakt van een politiek spel dat welbepaalde belangen dient. Hij gaf aan dat zijn fractie tegen dit wetsontwerp zal stemmen.

 

De minister antwoordt op een aantal vragen die werden gesteld tijdens de uiteenzettingen van de verschillende sprekers. Als eerste antwoordt zij op amendement nr. 1 van de heer Wollants dat het wetsontwerp inderdaad verwijst naar de in laatste administratieve aanleg afgeleverde vergunning. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om geen uitspraak te doen over jurisdictionele procedures bij bijvoorbeeld de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Dergelijke procedures blijven altijd mogelijk. De regering kan zich hier niet op vastpinnen.

 

De minister benadrukt in dat opzicht dat, ongeacht het scenario, vervangingscapaciteit nodig zal zijn in 2025 en dat niemand dit betwist. Ten aanzien van de bevoorradingszekerheidsdoelstelling is beschikken over een uitvoerbare vergunning een relevant criterium aangezien die projecten ermee kunnen worden opgestart. Volgens de minister kan niet worden ingegaan op het amendement van de heer Wollants.

 

Wat betreft de keuze voor een bijkomende toewijzing, de minister antwoordt op de vraag van de heer Wollants over de gevolgen van het aantal bieders op de prijszetting en verwijst naar de memorie van toelichting, waarin wordt verduidelijkt dat de werkingsregels van toepassing blijven, tenzij er impliciet of expliciet van wordt afgeweken.

 

De minister antwoordt de heer Wollants dat hij bij de eerste lezing zelf had opgeroepen om bijzonder voorzichtig te zijn met de bekendmaking van het veilingrapport door stil te staan bij de informatie die wel of niet moest worden bekendgemaakt. Ze zegt dat in de taskforce CRM van 17 februari 2022, waarbij de CREG ook aanwezig was, Elia heeft voorgesteld om een rapport op te stellen, waarbij alle volumegerelateerde informatie kan worden gecommuniceerd, maar niet de informatie gelinkt aan prijzen.

 

Vervolgens licht ze toe dat er een materiële vergissing sloop in de memorie van toelichting. Tot slot wijst de minister er andermaal op dat vervangingscapaciteit nodig is om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en dat dit wetsontwerp derhalve cruciaal is om de bevoorradingszekerheid van het land te waarborgen.

 

Dan waren er de replieken, waarin de heer Wollants vooreerst verduidelijkt dat wat betreft het advies van de Raad van State zowel de minister als hijzelf gelijk hebben. Bovendien is hij van oordeel dat de minister een gigantisch risico loopt door zich niet in te dekken tegen een eventuele vernietiging van de vergunning voor de gascentrale van Les Awirs. De heer Wollants herhaalt dat zijn amendement nr. 1 ertoe strekt zich in te dekken tegen het risico dat de vergunning van de centrale van Les Awirs uiteindelijk wordt vernietigd. Hij is van oordeel dat zijn amendement ertoe strekt de bevoorradingszekerheid te waarborgen, terwijl de minister een gok waagt waarvan nog te bezien valt of ze zal winnen of verliezen. De minister zal moeten uitmaken hoe de vereiste van transparantie kan worden verzoend met die van vertrouwelijkheid, inzake de publicatie van het veilingsverslag, aldus de heer Wollants. Tot slot meent hij dat de terugwerkende kracht van de wet die betrekking zal hebben op een veiling die al heeft plaatsgevonden een probleem zal vormen indien een van de aanbieders niet akkoord gaat met de bijkomende toewijzing. Om al die redenen zal de N-VA-fractie dit wetsontwerp niet steunen.

 

De heer Ravyts zegt in zijn repliek dat de Vlaams Belangfractie geen politieke verantwoordelijkheid voor deze situatie heeft en dus ook tegen het wetsontwerp zal stemmen.

 

De heer Leysen van de Open Vld-fractie zegt met een open geest ten aanzien van alle opties en rekening houdend met alle aspecten, geopolitiek realisme en technologische neutraliteit, dat het redelijk en verantwoord is om het wetsontwerp te steunen.

 

Vervolgens was er de artikelsgewijze bespreking en stemming, waarbij artikel 1 eenparig werd aangenomen. Bij artikel 2 diende de heer Wollants amendement nr. 1 in. De heer Wollants verwijst voor de verantwoording naar zijn betoog tijdens de algemene bespreking. Amendement nr. 2 wordt verworpen met 9 tegen 5 stemmen en 1 onthouding. Artikel 2 wordt zonder verdere bespreking aangenomen met 9 tegen 6 stemmen. Over artikel 3 worden geen opmerkingen gemaakt. Dit artikel wordt aangenomen met 9 tegen 6 stemmen. Over artikel 4 worden geen opmerkingen gemaakt. Artikel 4 wordt aangenomen met 9 tegen 6 stemmen. Het geheel van het wetsontwerp wordt ongewijzigd aangenomen met 9 tegen 6 stemmen.

 

01.02  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik dank mevrouw Buyst voor het omstandig verslag over de tweede lezing.

 

Collega's, wat ligt hier vandaag op tafel? U weet allen dat we vorig jaar een veiling hebben gehad, de allereerste veiling voor het CRM, en dat er na de veiling heel veel applaus was. Iedereen was ervan overtuigd dat de veiling goed, correct en volledig is verlopen, in de best mogelijke omstandigheden. Alleen moeten we vaststellen dat vandaag een wetsontwerp op tafel ligt om die specifieke veiling die zo goed is verlopen, te kunnen bijspijkeren.

 

Hoe komt dat? Eén van de aanbieders had een dossier voorgelegd dat op vlak van de omgevingsvergunning niet voldeed. Het voldeed niet aan de normen, niet aan de uitgevaardigde rondzendbrief van de bevoegde minister. Zoals we weten, heeft de Vlaamse regering sinds gisteren een stikstofakkoord waarin nogmaals wordt bevestigd door de hele Vlaamse regering dat de normen wel wat hoger liggen dan degene die werden voorgesteld voor de centrale van Vilvoorde. Met andere woorden, het dossier dat toen werd afgekeurd, voldoet ook niet aan het nieuwe stikstofakkoord. Het was te verwachten dat het die richting zou uitgaan. Stilaan mogen we duidelijk maken dat dit dossier, die centrale zoals die voorlag, inderdaad onder de lat doorging. Het was terecht dat daarvoor geen vergunning werd verleend.

 

Tegelijk moeten we vaststellen dat de nu voorgestelde aanpassingen aan de wet vooral als doel hebben om enkel en alleen de situatie van die ene centrale of die ene aanbieder op te lossen. Het is opvallend dat net die aanbieder blijkbaar heel rustig blijft onder het feit dat zijn centrale uit de veilingresultaten zal worden verwijderd. Ik denk niet dat het anders zal kunnen, want de data die worden voorzien maken het onmogelijk om te voldoen aan het criterium om tegelijkertijd een definitief afgeleverde vergunning te hebben, die dan nog eens niet kan worden aangevochten in beroep binnen dezelfde regelgeving. Ik zie niet goed in op welke manier die centrale aan de voorwaarden zal kunnen voldoen.

 

Een en ander is wel duidelijker geworden na het voorstel met parameters dat de CREG ruim een week geleden heeft gepubliceerd. Daarover is in de commissie voor Energie en in plenaire vergaderingen al veel gezegd. Het heeft er toch wel alle schijn van dat die centrale terugkomt bij de veiling die wordt georganiseerd na de zomer. Dat kan wel een heel aantal zaken verklaren.

 

Het gaat over de manier waarop dit dossier is aangepakt, met een focus enkel op die ene centrale van Vilvoorde en met een aanpassing van de zaken met terugwerkende kracht. Op het moment waarop de aanbieders die centrale indienden, hebben geprekwalificeerd en vervolgens in de veiling hebben aangeboden, hebben zij het signaal gekregen dat alles in orde was. Alles klopte perfect, volgens de werkingsregels die de minister zelf aan de Koning ter goedkeuring heeft voorgelegd. Nu wordt er daarin, met terugwerkende kracht, een andere beslissing genomen. Op die manier lijkt het mij dat zaken blootgesteld worden aan juridische onzekerheid. Het is absoluut niet zo duidelijk of dat op termijn standhoudt. De vraag of dat standhoudt heeft volgens mij vooral te maken met het antwoord op de vraag of er in september inderdaad meer capaciteit zal worden geveild. Elia zegt vandaag dat er geen reden is voor bijkomend gascentrales. In dat geval ben ik heel benieuwd hoe de aanbieder van de centrale van Vilvoorde zal reageren op dit verhaal. Als er wel capaciteit bijkomt, dan zal de aanbieder zich rustig en stil houden, want dan komt hij opnieuw aan bod. Daar zal het voor een groot stuk over gaan.

 

Erg opvallend is ook dat de definitie gebruikt in de werkingsregels en de definitie gebruikt in het voorliggend wetsontwerp, zo ver uit elkaar liggen. In de werkingsregels is heel duidelijk bepaald dat de vergunningen niet mochten openstaan voor een beroep bij de Raad van State of de Raad voor Vergunningenbetwistingen. Dat deel is geschrapt met het oog op het wetsontwerp zoals het hier voorligt. Ik begrijp natuurlijk waarom. Wij willen te allen prijze dat de centrale van Les Awirs in het verhaal blijft, ook al loopt daaromtrent nu een een verzoek tot vernietiging bij de Raad van State.

 

In de toekomst zal blijken of die vergunning vernietigd wordt. Dan komen we in de vreemde situatie dat het wetsontwerp voorziet in een toetsing in maart, maar Les Awirs zal op dat moment een vergunning hebben. Niemand zegt echter dat men die een paar maanden later nog altijd zal kunnen voorleggen.

 

Dat zorgt voor een heel bijzondere situatie. De minister argumenteert dus in haar wetsontwerp dat de voorgestelde procedure de enige mogelijke piste is. Alle andere procedures zoals de in de CRM-wet aangekondigde gerichte veilingen of procedures om zelf in capaciteit te voorzien, zouden niet volledig uitgediscussieerd zijn met Europa. Men is dus enkel uitgegaan van plan A, dat weten we ondertussen wel. Er werd wel vastgelegd dat wie niet voldoet aan zijn verplichtingen en bij het controlemoment in augustus 2023 de mijlpaalvergunning niet heeft verkregen, blootstaat aan penalisatie of zelfs ontbinding van het contract. Dan is het echter wel te laat om nog een gascentrale te bouwen en via een andere weg een nieuw traject te starten.

 

Voor Les Awirs zou er dus opnieuw een probleem kunnen zijn. We kunnen natuurlijk niet vooruitlopen op de uitspraak van de Raad van State. Ik wil er wel voor waarschuwen dat de beroepsindieners deels argumenteren dat het Waals Gewest niet bereid was om het beroep in de procedure van de permis unique inhoudelijk te behandelen. Men is ervan uitgegaan dat wie dat heeft aangevochten, geen belang kon aantonen. Dat is bizar, want enkele dagen na de uitspraak heeft de organisatie TegenGas Dégaze een aantal ondertekenaars van het beroepschrift opgevoerd die in de onmiddellijke omgeving van de nieuwe centrale wonen. Volgens mij is er dus een reële kans dat er opnieuw problemen rijzen, die niet zomaar op te lossen zijn, zoals de minister in de motivatie van het ontwerp argumenteert. Ik maak mij daar dus wel wat zorgen over.

 

Het stelt mij evenmin gerust dat de minister de bij de bespreking in eerste en tweede lezing gevraagde documenten weigerde aan te leveren. Het gaat onder andere over de externe juridische adviezen en documenten over eventuele gesprekken met de Europese Commissie hier­over. Het is veelzeggend dat er niet is ingegaan op die vragen en dat er geen enkele mogelijkheid was om daar transparant over te zijn. Ik neem daar akte van.

 

Dat is enkel en alleen bedoeld om de initiële, bijna perfecte veiling te redden, maar het zal er erg van afhangen wat daar vervolgens allemaal mee gebeurt. Voor ons is het geen al te sterk verhaal. Men lost een stukje van het probleem op, men stelt zich bloot aan een aantal mogelijke risico's, die men doorschuift naar een moment waarop men die problemen niet meer kan oplossen. Men gokt nu dat het wel zal goed komen. Die gok is geheel de verantwoordelijkheid van de minister en bij uitbreiding de regering. We zullen afwachten wat er in augustus 2023 op het vlak van de mijlpaalvergunningen gebeurt. Ik dacht even dat het de bedoeling was dat de werkingsregels tegen dan ook zouden zijn aangepast. Ik heb begrepen dat Elia een nieuwe set van werkingsregels heeft voorbereid. Wij hebben de versie van 1 februari gezien en ik stel vast dat de mijlpaalvergunningen op exact dezelfde manier zijn gedefinieerd als in de eerste set van werkingsregels en dus niet op de manier waarop het in het wetsontwerp wordt beschreven. Dat betekent dat er nog altijd redenen zijn om procedures bij de Raad van State in verband met de bevoorradingszekerheid toch mee in ogenschouw te nemen, wat de regering weigert te doen. Na lang wikken en wegen heb ik dan ook geoordeeld dat het verstandig is om mijn amendement aan te houden. Zo is de regering gewaarschuwd dat er een risico blijft en dat dat in een periode valt wanneer het probleem niet meer zomaar op te lossen is.

 

Ik ben zeer benieuwd naar de elementen die wij in de komende weken zullen mogen ontvangen, onder andere over de veiling van later dit jaar. Ik meen dat door de uitleg over die veiling waarschijnlijk veel duidelijk zal worden. Ik vermoed dat wij plotseling op bijna onverklaarbare wijze opnieuw heel dicht bij de 3,6 Gigawatt aan nieuwe capaciteit komen, die Elia al jarenlang elke keer opnieuw naar voren schoof.

 

Bij de vorige veiling is even gezegd dat 2,3  Gigawatt misschien ook wel genoeg is. Maar uit de cijfers voor ongeveer alle parameters in het in november van vorig jaar gepubliceerde netbeheerdersverslag – ik hoef de zaken maar op te tellen - kan ik niet anders dan concluderen dat er meer capaciteit moet worden geveild.

 

Wij zullen zien wat het geeft. Wij kunnen daar niet op vooruitlopen. Maar sommige dingen zijn misschien iets te toevallig. Wij zullen het wetsontwerp dan ook niet goedkeuren, gelet op de risico's die genomen worden.

 

Wij menen dat u toch eens fatsoenlijk moet overwegen het plan B uit te werken. Wij begrijpen dat u dat tot heden niet hebt gedaan en dat u dat niet hebt besproken met de Europese Commissie. Wij begrijpen vooral dat u probeert dat niet meer te moeten doen. Dat is begrijpelijk gelet op het standpunt van een aantal partijen in de regering. Het lijkt me alvast geen toekomstplan waar we ons achter moeten scharen, want we stellen ons daarmee bloot aan grote risico's.

 

01.03  Kim Buyst (Ecolo-Groen): Sneller dan verwacht hadden we het in onze commissie opnieuw over de wet van 29 april 1999, waar we al verschillende technische en boeiende discussies over hebben gehad de voorbije maanden. Op zich is dat niet verwonderlijk. De wet is immers een belangrijke stap in de energietransitie: de overgang naar 100% hernieuwbare energie, een transformatie van het hele Belgische energiesysteem naar een duurzamer systeem. Het is duidelijk dat de regering die overgang eindelijk snel en efficiënt wil aanpakken na twintig jaar stop-en-gobeleid.

 

Daarbij wil de regering altijd rekening houden met de bevoorradingszekerheid. Dat is uiteindelijk waar CRM om draait, een systeem dat nodig is om de energiebevoorrading te garanderen, zodat de nadelige gevolgen van bevoorradings­onzekerheid voorkomen kunnen worden. Eigenlijk is het een soort van verzekeringspremie, die we betalen om stroomtekorten te voorkomen. Het is meteen een dossier dat ingrijpend is voor energiespelers op de markt, die net duidelijkheid en zekerheid verdienen.

 

De wet die we vorig jaar goedkeurden, resulteerde in een succesvolle veiling in oktober 2021. Die hebben we in onze commissie bespreken met Elia. Ik heb naar aanleiding van de bespreking van onderhavig wetsontwerp het verslag van die bespreking opnieuw bekeken. Zowel Elia als de CREG en AD Energie sprak over een heel succesvolle veiling, zowel qua procedure, wat zelfs een voorbeeld zou kunnen zijn voor Europa, als qua uitkomst.

 

De reden dat we hier vandaag die wet opnieuw onder handen moeten nemen, heeft alles te maken met de weigering van de vergunning van de flexibele centrale op gas van Vilvoorde, die ondanks verschillende positieve adviezen van de Vlaamse Milieumaatschappij, het Vlaams Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse gewestelijke milieuvergunningscommissie, Elia, de betrokken gemeentes en de Vlaamse administratie, geen vergunning kreeg van Vlaams minister mevrouw Demir.

 

Dit wetsontwerp zorgt nu voor een bijsturing van het CRM. Een belangrijke les uit die eerste veiling is dat de voorwaarde voor het project om te beschikken over een omgevingsvergunning op het ogenblik van de veiling heel belangrijk is. Met dit wetsontwerp wordt een extra controlemoment voor de bevoorradingszekerheid ingeschreven. Als er een probleem is met de nodige vergunningen kan Elia het contract verbreken.

 

De Ecolo-Groenfractie heeft in al haar tussenkomsten steeds benadrukt dat ons energiebeleid gericht moet zijn op bevoorradings­zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Deze reparatiewet zorgt voor een bijsturing van het CRM met het oog op het waarborgen van de energiebevoorradings­zekerheid. Op zich kan niemand daartegen zijn.

 

In de afgelopen regeerperiode is er te veel tijd verloren met de kernuitstap, daar moeten we eerlijk over zijn. Voor een duurzaam energiebeleid dat enerzijds energieneutraal is en anderzijds niet zorgt voor extra milieuproblemen of veiligheidsrisico's, is er in de voorbije legislaturen te weinig voorbereiding geweest. De vorige regeringen hebben de problemen onvoldoende aangepakt.

 

Onze fractie ziet dit wetsontwerp als een stap op het pad naar een robuust en duurzaam energiesysteem, waarbij onafhankelijker worden van het buitenland belangrijk is, net als het investeren in hernieuwbare energie, iets waarvoor verschillende producenten klaar staan.

 

Sommigen durven weleens te zeggen dat de levensduurverlenging van die twee laatste kerncentrales het CRM overbodig zou maken, maar dat is fout. Het volstaat om de Franse pers te volgen om vast te stellen dat er momenteel heel wat problemen zijn met het Franse nucleaire park, in die mate zelfs dat er in Frankrijk op dit moment 300 keer meer met steenkool mag worden gestookt dan de toegestane limiet in 2019.

 

Collega's, volgens onze fractie zorgt dit wetsontwerp op een verantwoordelijke, doeltreffende en zekere manier voor een bijsturing van het capaciteitsmechanisme, zodat de bevoorradings­zekerheid verzekerd blijft. Ik herhaal nogmaals dat bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid drie doelstellingen zijn die voor onze fractie belangrijk zijn. Dat is meteen ook de reden waarom wij dit wetsontwerp zullen steunen.

 

01.04  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, dit wetsontwerp kadert natuurlijk in de versterking van het door u en misschien zelfs alleen door de ecologisten in deze regering nog gewenste scenario A. Dit was lange tijd het voorkeurscenario van de hele vivaldiploeg, tot op het moment waarop de MR middels een nieuwe voorzitter tot het inzicht kwam dat het zogenaamde scenario B qua voorbereiding eigenlijk onaangeroerd bleef. Pas bij het tussentijds politiek akkoord van 23 december 2021 lijstte de AD Energie op wat er voor scenario B allemaal dient te gebeuren.

 

Alle aandacht ging immers naar het CRM. Alle aandacht ging naar het over de streep trekken van de Europese Commissie. Men had eigenlijk de volledige kernuitstap nodig om de Europese Commissie te overtuigen van het onvermijdelijke bevoorradings- en capaciteitsprobleem dat zich zonder een CRM zou voordoen. Technologieneutraal of niet, T1-veiling of niet, vanaf dan, mevrouw de minister, werd u bijna als in een horrorfilm achtervolgd, niet door een kruis zoals in The last temptation of Christ, maar wel door het silhouet van CO2-uitstotende gascentrales. Mevrouw de minister, dat noemt men perceptie. Vanaf dan waren de lange wittebroodsweken, waarin u een lange huwelijksreis met de pers ondernam, stilaan voorbij.

 

De stoute Vlaamse minister Zuhal Demir stak dan ook nog eens stevige stokken in de wielen door een van de laureaten van de veiling, de nieuw te bouwen gascentrale van Vilvoorde, door de ecologisten voorgesteld als een soort van groene Ecolo-Groengascentrale, geen vergunning toe te kennen. Dan veronderstel ik nog niet dat die stoute Limburgse minister ook wat te lang talmt om Ventilus te vergunnen en dat de effectieve aansluiting en implementatie van de geplande energieproductie in de Prinses Elisabethzone ook nog eens wat verder in de tijd opschuift. Zelfs als Ventilus wordt vergund en er van een volledige ondergrondse aanleg door Elia geen sprake kan zijn, zullen de vele betrokken CD&V-burgemeesters in mijn provincie niet zozeer het vizier richten op de stoute minister uit Limburg, maar wel op Groen.

 

Maar u bent een vechtertje en soms wordt vechtlust beloond. Soms, want vandaag is duidelijk dat u de MR en Open Vld slechts over de streep kunt trekken van het veiligheidsnet dat vandaag wordt gespannen om een volledige kernuitstap mogelijk te maken, omdat die partijen hopen of zelfs willen dat de energietoekomst in dit land zal moeten worden getrokken door minstens een tweespan, dus twee paarden, namelijk het CRM met een beperkt aantal gascentrales en twee nucleaire productiesites. Daartoe willen zij zelfs de Europese Commissie overtuigen. Sta me toe om dat het plan-Lachaert te noemen, aangezien de heer Lachaert de jongste weken zowat lookalike van Georges-Louis wil spelen. De liberalen steken dus de hand uit, maar voorlopig reageert u smalend en afwijzend. U laat ook uitschijnen dat de Europese Commissie, zelfs in het licht van de gewijzigde geopolitieke en dus energie-economische context in Europa, in dit spel nooit zal willen meespelen. In dat geval zou het CRM verloren zijn en moet van meet af aan worden herbegonnen.

 

Samengevat komt het erop neer dat het voor de fractie van de heren De Vriendt en Vanden Burre vandaag gaat over het vervullen van een noodzakelijke voorwaarde voor de volledige kernuitstap. En dus niet alleen, zoals men het in de communicatie absoluut wil laten uitschijnen, over het verzekeren van de bevoorradings­zekerheid.

 

Zoals men paling in 't groen en paling in room heeft, heeft men ook twee soorten bereidingswijze van bevoorradingszekerheid - het is een doordenkertje - namelijk à la Van der Straeten, dus paling in 't groen, en à la Lachaert, Bouchez en Marghem, nogal romig. Voor de fractie van mevrouw De Block en mijn commissievoorzitter, de zeer geachte heer Leysen, gaat het vandaag over het voortbestaan van het huidige CRM, met wat aangepaste werkingsregels, en om dit te laten sporen met een, weliswaar beperktere, maar toch nog aanwezige nucleaire productie in dit land. Meer nog, de heer Lachaert stelde, wellicht tot grote ergernis van de tandem Ecolo-Groen, de vraag of Groen de kernuitstap wilde om dan de dure factuur uit te leggen. Fantastisch toch, Vivaldi. Ik zal u niet verhelen dat onze fractie natuurlijk liever paling in room eet dan paling in 't groen en dus meer brood ziet in de piste-Lachaert dan in de piste-Van der Straeten.

 

Mevrouw de minister, de bedoeling is er nu voor te zorgen dat het capaciteitscontract met de niet-vergunde capaciteit kan worden verbroken en dat het contract vervolgens wordt toegewezen aan het eerstvolgende niet-geselecteerde maar wel vergunde project. In deze mogelijkheid wordt evenwel alleen voorzien voor de deelnemers aan de vorige veiling. Het is dus een re-run, een patch, een herstel.

 

U zegt dat aan dit wetsontwerp diverse gesprekken en analyses zijn voorafgegaan. Mevrouw Marghem, de heer Wollants en de heer Ben Achour vroegen documenten op, analyses, adviezen. Men was ongerust - daarnet hoorden wij van collega Wollants dat dit vandaag nog steeds het geval is - dat het verhaal dat u hier serveert, de schotel die u hier vandaag serveert juridisch niet robuust is. U voelt zich gesterkt door het advies van de Raad van State. U voelt zich ook gesterkt door de Europese Commissie die u heeft bevestigd dat deze oplossing perfect kan binnen het kader van de positieve staatssteun en dat u zelfs niet moet aanmelden. De andere leden en ik vroegen echter ook enige bewijzen op tafel, die er niet echt zijn gekomen. Wij moesten het doen met het advies van de Raad van State.

 

Het politieke akkoord van 23 december 2021 hield ook in dat er een extra controlemoment komt op 15 maart of 18 maart 2022. Mocht blijken dat een capaciteit op dat moment niet over de nodige vergunningen beschikt en dat zulks de bevoorradingszekerheid van het land ernstig in het gedrang brengt, wordt voorzien in de mogelijkheid tot reparatie van de voorgaande veiling. Tevens wordt via het wetsontwerp een voorafgaande vergunningsplicht voor de volgende veilingen in het vooruitzicht gesteld.

 

In de commissie is lang gedebatteerd over de vraag of de op tafel liggende wetswijziging in overeenstemming is met de CRM-werkingsregels, dan wel of de wetswijziging net aanpassingen aan de werkingsregels noodzakelijk maakt, bovendien zelfs met terugwerkende kracht. Met andere woorden, het werd een lang debat over het veranderen van spelregels en de gevolgen daarvan.

 

Ik moet bekennen dat ik toch wat oren had naar de redenering, het redeneringvermogen en de logica van de heer Wollants. Mijnheer Wollants, ik kondig nu al aan dat ik het aangehouden amendement zal steunen. U hebt het amendement al toegelicht.

 

Mevrouw de voorzitster, ik kan hier alles heel technisch nog eens herhalen, maar ik zal dat niet doen in het licht van het gevorderde uur.

 

In ieder geval, bij Les Awirs spreken wij over Flémalle en over de vriendjes van Thierry Warmoes. Dat is de beweging Dégaze immers. Wij moeten eerlijk zijn en elkaar met een open geest tegemoet treden.

 

Mevrouw de minister, pour le besoin de la cause hebt u een soort eigen wetsontwerp gemaakt of, zoals mevrouw Marghem het noemde, in elkaar geknutseld. De heer Wollants noemde het gokken of pokeren. Het doel was om over Les Awirs te kunnen stellen dat het om een volledig goedgekeurde vergunning ging, waarover u geen problemen meer verwachtte. Ik noem dat gokken. Ik ben niet meteen een gokker.

 

Wat willen de vrienden van collega Warmoes en wat willen collega Warmoes en zijn fractie? Geen gascentrales, geen nucleaire productie, maar wel een soort communistische hernieuwbare energieproductie, 100 % in overheidshanden. Collega Warmoes, de PVDA verdient een innovatieprijs, want het communisme is op het vlak van industrie toch niet meteen milieuvriendelijk of duurzaam. Innovatie in het communisme dus. Dat wordt zelfs niet betwist in het negationistisch boekje Een andere kijk op Stalin, van de wellicht ook gebalsemde Lenin van PVDA, de betreurde Ludo Martens, afkomstig uit de bekende West-Vlaamse gemeente Wingene. Collega Warmoes, zeg niet dat u dit boekje niet kent.

 

Terug naar Flemalles. Met Les Awirs neemt men dus een risico.

 

Mevrouw de voorzitster, ik besluit. Ik had het bij het begin van mijn betoog over de lange wittebroodsweken van Tine Van der Straeten die vandaag voorbij zijn. Vandaag moet ze pestgedrag ondergaan, en dat in de week tegen het pesten. Ze heeft bijvoorbeeld nog maar net de blijkbaar foute factcheck rond de accijnzen van de energie-expert van de VRT, de heer Luc Pauwels, moeten weerleggen of er kwam alweer een Scudraketje, deze namiddag met veel plezier afgevuurd door mevrouw Marghem. Een stormpje in een glas water volgens de CEO van Elia, maar toch opnieuw een poging tot destabilisering.

 

Collega Wollants heeft onraad geroken en vraagt in de commissie om wat meer uitleg, gesteund door de heer Warmoes en mezelf. Dan gaat het inderdaad over de CREG, die op vraag van het recente netbeheerdersrapport van Elia stelde dat er voor de volgende capaciteitsleveringsperiode wellicht nog nieuwe gascentrales zullen moeten worden gebouwd. Nog nieuwe, voor die 3,6 gigawattuur aan ontbrekende capaciteit. Dit om de winter van 2026-2027 te secureren. Er is sprake van een grotere vraag dan en een geringere beschikbaarheid van buitenlandse capaciteit, alsook van een lagere productie van hernieuwbare energie. Maar volgens de minister waren dit boude, voorbarige conclusies en zullen wij in de volgende hoorzitting horen in hoeverre de CREG-excuses aan Elia opgaan of zelfs oprecht zijn.

 

Mevrouw de minister, u staat in the line of fire. Maar u oogt fitter dan de toen al op leeftijd zijnde Clint Eastwood in de gelijknamige topfilm. Toch zullen wij niet meespelen. De huidige toestand, waardoor nu een ontsnappingsroute voor het probleem-Vilvoorde gevonden moet worden, hebben wij niet gecreëerd. De onzekerheid over de bevoorradingszekerheid is door twintig jaar wanbeleid, daar zijn wij het wel over eens, op het vlak van het federale energiebeleid in dit land politiek gecreëerd.

 

Mevrouw de voorzitster, ik sluit mijn betoog af met een uitsmijtertje. De heer Wollants is de enige van de N-VA-fractie die hier aanwezig is. Het is een doordenkertje. U moet even meedenken.  De nieuwe Al Pacino is bij mij thuis gearriveerd: House of Gucci. Bij het woord Gucci gaat er meteen een belletje rinkelen. Dan spreken wij over de modewereld, de wereld van de mannequins. Wist u, mevrouw de voorzitster, dat er in dit Parlement ook mannequins zetelen? Zowel mannelijke als vrouwelijke mannequins. Zij organiseren in hun fractielokalen zelfs een modedefilé. Ik zat in de jury, en het spijt mij, maar zij zijn gebuisd. Waarom? Omdat die mannequins mee verantwoordelijk zijn voor deze politiek gecreëerde situatie.

 

De mannequins zaten tussen oktober 2014 en december 2018 in de federale regering en zeiden: après nous le déluge. We gaan ons voor die kerncentrales toch niet smijten bij Charles Michel? Enkel voor het Marrakechpact, daar smijten we ons voor, trouwens met weinig electoraal succes.

 

En dan is er die betreurde Dalida, die mij vanuit het hiernamaals iets toefluistert. Ik weet dat ik helemaal niet op Alain Delon lijk, maar Dalida zegt mij toch dat bij die mannequins van de N-VA met hun truien tegen de kernuitstap alleen het liedje Paroles, Paroles past.

 

01.05  Marie-Christine Marghem (MR): Madame la présidente, je souhaite intervenir à la fin du débat.

 

01.06  Leen Dierick (CD&V): Mevrouw de minister, onze bevoorradingszekerheid mag uiteraard niet in het gedrang komen, gisteren niet, vandaag niet en morgen ook niet. We zitten volop in een energietransitie waarbij we meer moeten inzetten op hernieuwbare energie. Als wij de lamp willen laten branden, dan zal er sowieso extra capaciteit bij moeten komen. Ongeacht of wij nu alle kerncentrales sluiten of niet, wij hebben extra capaciteit nodig en die zal er niet vanzelf komen. Dat is geen nieuw element. Wij hebben die bezorgdheid allemaal al lang. Sinds 2019 al delen vele partijen die bezorgdheid en daarom werd in het Parlement een resolutie goedgekeurd die de fundamenten van het CRM heeft gelegd. Samen met collega Wollants hebt u daarvoor een initiatief genomen en vandaag is dat CRM in werking.

 

Wij zijn vandaag drie jaar later en ook de eerste veiling is ondertussen achter de rug. Terug­blikkend mogen wij zeggen dat die veiling succesvol was. Dat hebben meerdere spelers gezegd. Er werden meer projecten ingediend dan nodig en daardoor is de kostprijs ook lager dan aanvankelijk werd ingeschat. Dat was dus een succes.

 

Helaas werd kort na de veiling een vergunning geweigerd aan een van de twee geselecteerde projecten, de gascentrale van Vilvoorde. Dat hield natuurlijk een risico in voor onze bevoorradings­zekerheid. Het is de eerste keer dat zo'n veiling in ons land werd georganiseerd. Dat was een hele opdracht en vereiste ook zeer moeilijke wetgeving. Wij hebben altijd gezegd dat, omdat het de eerste keer was, wij de zaak moesten bijsturen en evalueren indien nodig. Dat doen wij nu.

 

Vandaag ligt er een bijsturing van de wetgeving voor om ervoor te zorgen dat er meer bevoorradingszekerheid komt en dat wij meer zekerheid hebben over de ingediende projecten. Voortaan moeten alle deelnemers aan de veiling immers op voorhand over een vergunning beschikken. Wij vinden dat een goede aanpassing, die ook effectief nodig is, want de bezorgdheid over onze energiebevoorrading is waarschijnlijk nog nooit zo actueel geweest, maar ook de bezorgdheid over de betaalbaarheid van elektriciteit en gas is wellicht ook nog nooit zo groot geweest als vandaag.

 

Voor ons gaan bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid hand in hand. Zij zijn cruciaal, dus wij mogen daaromtrent zeker geen risico's nemen. Net daarom – ik herhaal het – moeten voor ons alle pistes worden onderzocht, zowel piste A als piste B. Mijnheer Ravyts, u spreekt over paling in het groen of paling in het rood, maar bij ons is er ook nog gebakken paling. Voor mijn part mag dat ook worden onderzocht. Plan A, B of C, alle scenario's mogen voor ons worden onderzocht en moeten op tafel worden gelegd. Wij zullen ze beoordelen volgens twee criteria: de bevoorradingszekerheid en de betaalbaarheid.

 

CD&V vindt het goed dat de wettekst over het CRM wordt aangepast met het oog op duidelijkheid en zekerheid. Wij zullen het wetsontwerp zeker en vast steunen en hopen dat er snel duidelijkheid over onze energiemix komt.

 

01.07  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, collega's, er is niets nieuws onder de zon, wij blijven ons verzetten tegen het CRM, het subsidiemechanisme voor nieuwe gascentrales van ENGIE Electrabel. Het zal u niet verbazen dat wij dit wetsontwerp om de CRM-veiling van vorig jaar te repareren niet zullen steunen. Wij verzetten ons tegen het overlaten van onze energiebevoorrading aan grote multinationals, die dan ook nog eens met grote subsidies moeten worden overtuigd om te investeren. Dat is immers precies wat het CRM doet, de winsten van de multinationals op peil houden en ze met een enorme zak geld proberen aan te zetten tot investeren.

 

Mevrouw de minister, een beruchte uitspraak van u was dat het CRM geen subsidiekanon is, maar dat is het wel degelijk. Dat zien we met de resultaten de eerste CRM-veiling. ENGIE Electrabel zou voor de twee nieuwe gascentrales 900 miljoen euro subsidie krijgen, terwijl de totale investeringskosten voor beide centrales volgens ENGIE zelf een miljard euro bedragen. Dat betekent dat het CRM quasi de volledige investeringskosten voor beide gascentrales zal vergoeden. Ik vermeldde dit ongemak­kelijke feit al in de commissie, maar niemand heeft daarop gereageerd.

 

Ik verwees in de commissie ook naar de parallellen met het versneld afschrijven van de kerncentrales in de jaren '90. Toen draaide de burger ook op voor het versneld afschrijven van de kerncentrales, waardoor ENGIE Electrabel bij de liberalisering van de elektriciteitsmarkt met volledig afbetaalde centrales enorme winsten kon boeken. Nu wil Vivaldi de burger opnieuw laten opdraaien voor de investeringen. De kosten zijn voor de consument of de belastingbetaler, de winsten zijn voor ENGIE Electrabel.

 

ENGIE Electrabel krijgt haar investeringen dus bijna volledig terugbetaald door subsidies en start opnieuw met bijna volledig afgeschreven gascentrales. Alle winst voor het bedrijf, de winsten zijn voor de aandeelhouders en de lasten voor de gemeenschap. Mevrouw de minister, ik was enigszins verbaasd, maar in de commissie herhaalde u mijn standpunt. U zei immers dat het niet de bedoeling kan zijn dat de kosten gesocialiseerd en de winsten geprivatiseerd worden, maar dat is exact wat het CRM doet.

 

De vorige liberale voorzitter van de commissie voor Energie zei ooit dat het CRM dient om het falen van de markt te corrigeren. Uw geliberaliseerde energiemarkt werkt zodanig slecht, behalve voor de aandeelhouders die rijkelijk hun zakken vullen, dat jullie zonder oponthoud moeten trachten om de markt enigszins in de hand te houden. De liberalisering zou zogezegd de efficiëntie verhogen en de prijs doen dalen. Wie dat vandaag zou beweren wordt gek verklaard, maar dat is echt wat jullie hier allemaal, de liberalen uiteraard, maar ook de christendemocraten en de groenen, indertijd bij de liberalisering verkondigd hebben.

 

Het enige wat de liberalisering heeft doen dalen, zijn de investeringen in onze energie-infrastructuur en productiecapaciteit. Mevrouw de minister, uw subsidiekanon moet dat voor de zoveelste keer rechtzetten. Meer nog, met dit wetsontwerp wilt u de subsidies aan een andere gascentrale geven omdat ENGIE tegen 15 maart bijna zeker geen vergunning zal hebben voor de geplande gascentrale in Vilvoorde. Daardoor zult u nog meer subsidies geven aan gascentrales en zal het CRM nog duurder zal uitvallen. De volgende gascentrale uit de veiling is immers per definitie duurder dan die van Vilvoorde.

 

Nu Elia het rapport ter voorbereiding van de CRM-veiling van september 2022 gepubliceerd heeft, wordt het plaatje bijzonder duidelijk. Het beste wat ENGIE Electrabel vandaag kan overkomen is dat haar vergunning voor Vilvoorde effectief geweigerd wordt. Op die manier kan ze immers met de gascentrale van Vilvoorde, waarvoor de vergunning tegen september vermoedelijk toch in orde komt, opnieuw meedoen aan de volgende CRM-veiling en meer subsidies vragen dan afgelopen jaar.

 

Op basis van de publiek beschikbare veilingresultaten kan ENGIE nu immers veel beter inschatten hoeveel subsidies het effectief kan vragen, dus hoe hoog het de prijs kan vastleggen, om toch nog zeker te zijn van een subsidiecontract. Dat wordt allemaal ook nog eens mogelijk gemaakt doordat Elia het voorgestelde veilingvolume voor 2026 verder opblaast.

 

De afgelopen weken hebben we een opmerkelijk schouwspel gezien. De CREG zette haar advies en voorstel online en haalde het vervolgens onmiddellijk weer weg. De CREG en Elia stelden vervolgens dat het om een werkdocument ging, maar de VRT heeft de rapporten bemachtigd en integraal online gezet. Daaruit blijkt duidelijk dat het om definitieve versies gaat, ondertekend door het directiecomité.

 

Dat onze nood aan vervangcapaciteit van 2025 naar 2026 plots toeneemt met meer dan 1 gigawatt is onverklaarbaar. Ik zou graag weten hoe u dat bekijkt, mevrouw de minister. Het verklaart alleszins waarom ENGIE zich publiekelijk nog niet verzet heeft tegen het verbreken van het subsidiecontract voor de gascentrale in Vilvoorde, mocht die zoals verwacht geen vergunning krijgen. Ze gaan immers bij de volgende CRM-veiling gewoon meer subsidies binnenrijven.

 

Collega's, er is iets fundamenteel onrechtvaardigs aan de CRM. Het is zoals gezegd een klassiek voorbeeld van winsten die geprivatiseerd worden terwijl de kosten gecollectiviseerd worden. De burgers betalen letterlijk voor de winsten van de multinationals en dat blijft één van de voornaamste redenen waarom we ons verzetten tegen het CRM.

 

Er is nochtans een andere mogelijkheid, namelijk een overheid die zelf investeert in nieuwe hernieuwbare productiecapaciteit. Het gaat om wat men in de toelichting bij dit wetsontwerp "de uitbouw van nieuwe capaciteiten" noemt. U schrijft vervolgens zelf in uw toelichting: "Vanuit een inhoudelijk perspectief zou deze bepaling een geloofwaardig alternatief kunnen zijn." Dat dit een betere en meer efficiënte oplossing is, is duidelijk. Op die manier neemt de overheid het heft zelf in handen en vloeien de winsten ook terug naar de overheid en de burgers.

 

Mevrouw de minister, u hebt deze oplossing echter nooit willen overwegen en ze eigenlijk zelf onmogelijk gemaakt. U nam ze immers niet mee in de besprekingen met de Europese Commissie.  Als u dat nu zou willen doen, zou u bijgevolg opnieuw toestemming vragen aan de Europese Commissie in verband met het CRM-mechanisme. Dat is wat u ook in de toelichting schrijft. Nochtans zijn massale publieke investeringen in hernieuwbare productiecapaciteit net wat we nodig hebben. Juist dat is taboe door de liberalisering van de energiesector.

 

Wij denken dan ook dat de CRM een enorme rem zal zetten op de energietransitie, niet alleen door een lock-in te creëren door nieuwe gascentrales te bouwen, die dan natuurlijk op 20 jaar of langer moeten worden afgeschreven en dus zo lang moeten produceren, maar ook door zijn technologieneutraliteit. Dat is nog een vereiste die volgt uit de liberalisering en een blind vertrouwen in de markt. Door die zogenaamde technologieneutraliteit wordt blijvend geïnvesteerd in nieuwe fossiele productie of zelfs in bestaande fossiele capaciteit in plaats van gericht in te zetten op duurzame technologieën zoals hernieuwbare energie, opslag of vraagbeheer. Denk maar aan de bewuste vliegtuigmotoren. De energietransitie kan wat ons betreft niet technologieneutraal zijn, dat lijkt me nogal evident.

 

Wij hebben vandaag, gelet op de klimaatcrisis, geen nood aan gascentrales of aan de subsidiëring van reeds bestaande capaciteit die al draaide zonder subsidies vóór de invoering van het CRM. Dat is op zich al een absurditeit. We hebben wel nood aan massale investeringen in hernieuwbare energieproductie. Elke euro voor een gas- of nucleaire centrale, gaat niet naar de ecologische transitie.

 

Voor ons is het CRM dus onrechtvaardig, inefficiënt, contraproductief en anti-energietransitie. Wij zullen dan ook tegen dit wetsontwerp stemmen.

 

01.08  Kris Verduyckt (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, inzake de voorliggende re-runwet bevatte het verslag van mevrouw Buyst al onze belangrijkste opmerking bij de wet.

 

Kort samengevat, zou ik kunnen stellen dat, als er problemen zijn, ze worden opgelost. Daarover gaat het grotendeels.

 

Er was inderdaad een vlotte, vrij succesvolle veiling. Er was ook een probleem.

 

Ik heb geluisterd naar de lange uiteenzetting van de heer Wollants. Mijnheer Wollants, over één zaak hebt u alvast gelijk. Er was een probleem met één dossier. U geeft aan dat één dossier niet voldeed. Dat is uw analyse. Dat was niet de analyse van alle adviesverlenende instanties. Volgens hen voldeed het dossier wel. Mevrouw Buyst gaf mee dat er verschillende positieve adviezen waren. Dat klopt niet. Het waren allemaal positieve adviezen. Niettemin voldeed het dossier niet voor uw partijgenote. Ik heb daaruit mijn conclusies getrokken. Iedereen doet daarmee wat hij wil.

 

Het belangrijkste wat ik wel heb geleerd uit de bespreking van voorliggend wetsontwerp, is dat de beslissing een dure beslissing is. Ze zorgt er immers voor dat wij miljoenen euro per jaar meer zullen uitgeven. Dat is het gevolg van de beslissing. Zij was wel zo fair de beslissing een jaar op voorhand aan te kondigen. Op het moment waarop zij het aanvraagdossier niet had, wisten wij eigenlijk al wat zij zou doen.

 

Vervolgens stelde u dat de veiling voor u een gok was. U hebt misschien nooit gegokt. U hebt gewoon niets gedaan. Wanneer ik de lange politieke analyse van de heer Ravyts hoor, is dat wel een element dat klopt. De vorige regering heeft niets gedaan om ervoor te zorgen dat de bevoorradingszekerheid na 2025 in orde is.

 

Mijnheer Ravyts, ik heb in uw politieke analyse zoals steeds geen oplossing gehoord. Ik heb niet gehoord hoe het volgens u wel moet. Wanneer het om oplossingen gaat, moet men bij het Vlaams Belang blijkbaar niet zijn.

 

Dat maakt dat wij vandaag staan waar wij staan, namelijk met een bevoorradingszekerheid waarover er inderdaad nog een aantal onzekerheden is.

 

Ik heb hier daarstraks een aantal partijen, waaronder de N-VA en het Vlaams Belang, horen verklaren dat wij echt af moeten van de afhankelijkheid van het Russische gas. Het is goed dat u dat vandaag naar voren schuift. Alleen had ik gehoopt dat u die analyse veel vroeger had gemaakt en veel vroeger had ingezet op datgene waarbij wij echt onafhankelijkheid hebben, namelijk investeringen in hernieuwbare energie, investeringen in opslag en investeringen in vraagbeheer. Dat soort zaken zorgt ervoor dat wij van gas en het nucleaire af kunnen.

 

Immers, mijnheer Wollants, doen alsof die twee oude kerncentrales de oplossing zijn, is ook niet correct. Zij zijn, ten eerste, niet genoeg. Ten tweede, het uranium dat eraan gekoppeld is, komt ook voornamelijk uit de Russische regio. Dus uw onafhankelijkheidsverhaal is ook niet honderd procent juist.

 

01.09  Kurt Ravyts (VB): Mijnheer Verduyckt, u hebt mij genoemd. De laatste tijd gebeurt het meer en meer, ook in de Congocommissie, dat als ik zaken zeg die wat gevoelig liggen, men mij verwijt dat ik er een karikatuur van maak of dat geen oplossing aanreik.

 

Ik heb toch duidelijk gezegd dat er in dit halfrond een partij is, en mevrouw De Block moet mij indien nodig verbeteren, waarvan de voorzitter, die ook Kamerlid is, zegt een andere piste te hebben. Waarom het beste van twee werelden niet combineren? We zouden kunnen proberen de Europese Commissie te overtuigen in het licht van de gewijzigde omstandigheden. Dat heb ik letterlijk gezegd. Ik denk ook niet dat mevrouw Marghem en de MR-fractie, die duidelijk hebben gekozen voor een verlenging van de jongste twee kerncentrales, zich tegen een CRM kanten.

 

Uw voorstellingen zijn karikaturaal. Het is niet zo dat er geen oplossingen zouden kunnen zijn. Ik heb uw eigen voorzitter, de heer Rousseau, horen zeggen dat als men kan aantonen dat er een betere betaalbaarheid is bij scenario B, hij daarvoor de deur op een kier zet. Dat scenario B gaat inderdaad samen met een CRM. Jammer kan dat niet anders, wij hebben dat niet gewild, maar het is wel zo en we zijn realistisch genoeg om dat te weten. Uw eigen voorzitter heeft de deur zelfs op een kier gezet.

 

Daag mij dus niet uit, maak geen karikatuur van mij. Dat is niet nodig. Ik ben altijd genuanceerd en ik heb duidelijk gevraagd wat met de piste-Lachaert binnen Vivaldi.

 

01.10  Bert Wollants (N-VA): Het nieuwe kader waarover vandaag in het Vlaams parlement is gediscussieerd, stond de bouw van de centrale in Vilvoorde niet toe. Bovendien heeft niet één minister alleen dat beslist. Ook de deputatie heeft de vergunning geweigerd en daarin hebben partijen zitting die hier deel uitmaken van de oppositie respectievelijk meerderheid. Hetzelfde geldt voor de Vlaamse regering, die de nieuwe normen voor stikstof vastlegt. Zelfs met de nieuwe normen voldoet het dossier van de centrale van Vilvoorde niet. Er is dus een nieuw dossier nodig waarmee men wel onder de lat komt die wij op het vlak van duurzaamheid en milieu hebben gelegd en die toch enigszins een klein beetje hoger is dan dewelke u wilt leggen. Voor u is het belangrijk dat de kerncentrales dichtgaan en dus moeten de gascentrales er komen en mag men absoluut niet kritisch zijn ten opzichte van gascentrales, want stel u voor dat ze niet onder de lat geraken! Op vlak van duurzaamheid en milieu verschillen we toch enigszins van mening.

 

Daarstraks werd geargumenteerd dat kerncentrales niet echt duurzaam zijn. Ik kan alleen maar vaststellen dat kerncentrales op een hele set van parameters, zoals lucht, water, ruimtebeslag en CO2 in vergelijkende rapporten absoluut niet zo slecht scoren in vergelijking met waterkrachtcentrales en gascentrales. U beweert dat de vorige regering niks heeft gedaan op vlak van bevoorradingszekerheid en hernieuwbare energie. Dat is wel bizar. Er is immers 1.500 megawatt aan windmolens op de Noordzee bij gekomen. Is dat dan niks? Er werd een kader gemaakt met het oog op de verwezenlijking van 4 gigawatt offshore windenergie. Is dat niks? Het Energietransitiefonds werd opgericht, een fonds dat de minister heel belangrijk vindt. Nu wil ze stappen zetten om dat Energietransitiefonds te behouden. We hebben een wet betreffende flexibiliteit en opslag goedgekeurd in 2017. Hier in het halfrond was geen enkele tegenstem. Dat vond iedereen blijkbaar een heel goede stap voorwaarts.

 

Als u die zaken allemaal niks vindt, dan doet dat toch vragen rijzen, des te meer omdat u tot een partij behoort die trouwens samen met mij nog oppositie gevoerd heeft tegen het CRM, zoals dat hier voorlag, omdat dat niet voldeed. Uw toenmalige voorzitter verkondigde toen nog dat het CRM een slecht idee was. Vandaag noemt u het een heel goed idee. U pleit vandaag voor het juiste aantal gascentrales, terwijl u toen zei dat we geen gascentrales nodig hebben. Een jaar eerder meende uw voorzitter dat we voor 5,1 gigawatt aan nieuwe gascentrales nodig hebben. U moet een beetje weten wat u wilt.

 

Ik begrijp natuurlijk wel dat u hier uw zaak verdedigt en het energiebeleid van de vivaldi­coalitie naar voren schuift, maar af en toe moet u zich eens informeren over wat er hier allemaal is gebeurd, vooraleer u Kamerlid werd. De regering kan op het vlak van hernieuwbare energie rekenen op het trackrecord en op de schouders staan van degenen die hier vroeger al heel wat hebben verricht.

 

01.11  Kris Verduyckt (Vooruit): Mijnheer Wollants, ten eerste, als ik u zo hoor, heb ik echt met de minister te doen. Eigenlijk zegt u dat de adviesverlenende Vlaamse instanties allemaal onnozelaars zijn en men dus de adviezen ervan naast zich moet leggen. Ik vraag u om toch wat ernstig te blijven.

 

Ten tweede, u zegt dat wij de kerncentrales per se dicht willen, maar u zou beter moeten weten. Wij hebben gepoogd om samen een regerings­akkoord te schrijven met een andere inhoud. U hebt dat bekendgemaakt, niet wij. Als wij zo per se aan kerncentrales vasthouden, dan hadden wij dat akkoord waarschijnlijk nooit ondertekend. Uw bewering is dus onzin. Net u zegt hier elke week opnieuw hoe belangrijk die twee kerncentrales zijn. U slaagde er echter niet in, als lid van een voorgaande regering, om daarover in een energiepact te beslissen. Dat vind ik bizar.

 

Wat u over het CRM zegt, klopt. Wij zijn daar nooit een grote fan van geweest. Vandaag zijn wij daar nog altijd koele minnaars van. Wat telt, is echter het doel, niet het middel. Net omdat voorgaande regeringen ter zake geen beslissingen hebben genomen, moeten wij vandaag de bevoorrading in 2025 verzekeren. Daardoor moeten wij voor dat soort van formules kiezen.

 

Mijnheer Ravyts, het is inderdaad mijn mening dat u te weinig oplossingen aanbrengt. U zegt dat u dat wel doet door te stellen dat u voor het veiligheidsnet bent. U hebt dat echter fel bekritiseerd en u zegt daarover letterlijk: we zouden kunnen proberen. Blijkbaar is dat vandaag uw antwoord aan de mensen die zich zorgen maken over de bevoorradingszekerheid. Het is nu al 2022.

 

Wat mijn partijvoorzitter gezegd heeft over de betaalbaarheid, zal ik nog eens herhalen. De betaalbaarheid van het systeem is vanaf het begin voor Vooruit een zeer belangrijk criterium in het dossier. Dat staat trouwens zo in het regeerakkoord. Het is een van de elementen waarop mijn partijvoorzitter bij de opstelling van het regeerakkoord al zeer sterk de nadruk gelegd heeft. Het lijkt mij dan ook geen schande dat hij dat herhaalt.

 

Voor Vooruit is het CRM niet het doel, maar het middel. Het is het middel om te komen tot voldoende propere energie, voldoende energie in 2025 en voldoende betaalbare energie in een transitie naar een productiemarkt waar die hernieuwbare energie volledig centraal staat. Dat is het einddoel, daar moeten wij geraken. En wij weten dat deze tussenstap nodig is.

 

Dat de minister vandaag een aanpassing doet aan die wetgeving, om problemen op te lossen, vind ik niet meer dan een normale en logische zet. Dat is gewoon goed beleid. Wij zullen dit dus steunen.

 

01.12  Catherine Fonck (cdH): Madame la présidente, mon collègue Georges Dallemagne n'interviendra pas.

 

Madame la ministre, depuis l'opposition, nous avons quasiment toujours soutenu de façon constructive les mises aux enchères CRM en vue de l'organisation essentielle du marché de l'électricité. Dans le fond, la situation présente est plus que préoccupante.

 

Nous ne soutiendrons pas votre projet de loi relatif à la politique énergétique qui est la vôtre et celle du gouvernement Vivaldi. Depuis la formation de ce gouvernement, celui-ci est traversé par des guéguerres internes autour du plan A et du plan B. C'est pourquoi nous espérons un plan C qui consisterait à décider. Je reviendrai sur les principaux axes que nous défendons. En tout cas, plus les choses avancent, plus nous nous inquiétons de la sécurité d'approvisionnement et de la vision stratégique énergétique de la Belgique.

 

En effet, il fallait évidemment s'attendre à des recours ou à des refus de permis de construction de centrales au gaz. La saga de celle de Vilvorde le confirme: vous n'aviez ni élaboré ni anticipé en temps utile une solution de rechange.

 

Ce projet de loi ne semble vouloir apporter une réponse qu'au cas de la centrale de Vilvoorde. Pouvez-vous nous garantir que d'autres unités de production qui ont participé à l'enchère de 2021 ne rencontreront pas ces mêmes écueils? Poser la question, c'est y répondre: c'est non.

 

Les communes de Manage et de Seneffe ont annoncé qu'elles iront jusqu'au bout pour empêcher la construction de la centrale TGV de Seneffe. Le retard serait alors dramatique pour la sécurité d'approvisionnement.

 

On ne sait pas si l'étude de la CREG est sortie volontairement ou pas. A qui cela profite-t-il? Cette étude indique qu'il faudrait plus de centrales au gaz pour garantir l'approvisionnement. La situation serait encore plus inquiétante si cette étude venait à se vérifier. Le scénario du pire serait alors l'effondrement total de votre stratégie, mettant notre pays dans les pires difficultés et à la merci de producteurs d'énergie qui pourraient alors nous vendre leurs solutions à prix d'or.

 

L'actualité nous rattrape. Pas d'aujourd'hui. Cela fait des semaines, cela fait des mois, mais aujourd'hui plus encore, la situation géopolitique actuelle est tout sauf rassurante. Votre stratégie, fortement axée sur le gaz, risque de nous mener vers des problèmes d'approvisionnement et de prix. Vous avez beau dire, répéter, dans toutes les langues, à tous les journalistes, devant toutes les télévisions, que le gaz russe ne représente que 4 % de nos importations de gaz, il représente – et ça c'est LE chiffre à retenir – 40 % des importations à l'échelle européenne.

 

La Belgique n'est pas une île perdue au milieu de l'océan européen, madame la ministre. Il faudrait être naïf pour ne pas mesurer les répercussions que cette situation peut avoir. En cas de réduction de la fourniture de gaz par la Russie, et c'est là le meilleur scénario, c'est toute l'Europe qui sera touchée, la Belgique y compris. Si la Russie ferme partiellement ou totalement son gaz, si la Russie vend son gaz à l'Europe à prix d'or, c'est alors le prix du gaz qui s'envolera. Il est pourtant déjà très haut, que ce gaz vienne de Russie, des Pays-Bas ou de Norvège.

 

Donc oui, le problème russe va automatiquement se répercuter sur la question énergétique en Belgique. Vous avez appelé, certes, votre homologue française à convoquer un Conseil des ministres européens sur la question. Vous avez beaucoup communiqué sur les réseaux. Vous plaidez pour une diversification des sources d'approvisionnement en gaz mais, dans le fond, vous persistez à ne voir cet enjeu que par un seul axe, celui du gaz, du gaz et encore du gaz.

 

Aujourd'hui, nous n'avons aucun bon scénario. Il faut choisir le moins pire. Dans le contexte actuel, dans les enjeux de sécurité d'approvisionnement, sur les questions de prix et d'envol des prix, sur la question environnementale avec les émissions de CO2, sur la question de l'impact négatif potentiel du choix du gaz sur la santé des citoyens dont on parle si peu, sur la question de la dépendance et surtout de l'objectif d'indépendance énergétique, nous n'avons pas 50 000 choix. C'est évidemment élargir nos sources d'approvisionnement, en priorité le renouvelable, et puis, sans doute, un mix de gaz et de nucléaire pour pouvoir en sortir le plus vite possible. Bien sûr je parle là du nucléaire pour ce qui concerne nos centrales actuelles.

 

Votre projet de loi, madame la ministre, n'est pas de nature à nous rassurer parce que ce projet, c'est plus d'émissions de CO2. C'est plus d'impact négatif sur la santé des citoyens. C'est plus d'insécurité d'approvisionnement. C'est plus de risques majeurs de prix plus élevés. C'est plus de dépendance énergétique, y compris pour des pays extra-européens. Pour toutes ces raisons, nous ne soutiendrons pas votre projet de loi.

 

Vous répéterez sans doute que la date est fixée au 18 mars 2022. Cela en fait des fois où vous avez reporté les décisions qui pourtant sont urgentes et cruciales! En attendant, ce climat est terriblement négatif pour les potentiels investisseurs. L'insécurité juridique ainsi que sur toutes nos questions énergétiques ne fait que se détériorer et s'aggraver chaque jour.

 

01.13  Marie-Christine Marghem (MR): Madame la présidente, j'essayerai de ne citer personne, comme cela tout le monde sera content et nous éviterons les débats dans le débat, en tentant de rester factuels. Tout d'abord, nous sommes aujourd'hui dans une situation géopolitique très grave dans laquelle les citoyens du monde sont confrontés à une invasion et à un conflit armé. Mais ce conflit, aussi dramatique soit-il, aura aussi des conséquences économiques jusque chez nous, même s'il se passe relativement loin. En effet, aujourd'hui, à l'ouverture des marchés, la molécule de gaz avait fait un bond supplémentaire à la hausse de 30 %.

 

Nous sommes dans le cadre de la discussion d'un texte de rattrapage, une loi de réparation d'une loi de soutien. Celle-ci est donc destinée à subsidier, par la force contributive d'un budget étatique, et donc de tous les citoyens de ce pays, des centrales que l'on se propose d'attirer grâce à ces subsides. Leur objectif est d'assurer la sécurité d'approvisionnement en premier lieu. Je dirais même que c'est le seul objectif de ce mécanisme de soutien: assurer la sécurité d'approvi­sionnement.

 

Il se doit d'être technologiquement neutre, mais on constate, comme l'a dit la précédente intervenante et d'autres avant elle, qu'il est éminemment centré sur la molécule de gaz. Dans les circonstances actuelles, cela devient compliqué et aggrave la perception ou le sentiment d'incertitude auquel nous sommes confrontés dans un cadre de rattrapage comme celui-ci.

 

En effet, le premier texte n'a pas fonctionné parce que, de manière étonnante, il n'avait pas prévu comme condition préalable que seraient admis à la sélection, les projets qui avaient obtenu un permis vierge de tout recours administratif. Bien sûr, on ne peut jamais exclure un recours devant le Conseil d'État. C'est valable pour tous les projets. On peut prendre ce risque-là si c'est le seul. Mais là, on a pris beaucoup plus de risques, dès le premier projet. Les difficultés n'ont pas tardé à se manifester à cause d'un calcul de capacité déjà très juste qui, aujourd'hui encore, est remis en cause par tout le pataquès du rapport de la CREG, qui constate sur base des documents d'Elia que pour 2026-2027… Nous parlons aujourd'hui d'un texte qui doit valoir pendant au moins 15 ans et qui doit permettre à notre Belgique pendant cette période d'assurer la sécurité d'approvisionnement.

 

La CREG constate, sur la base des documents d'Elia, que pour 2026-2027, il faudra de la capacité nouvelle. Nous parlons d'un texte qui doit valoir pendant au moins 15 ans pour assurer la sécurité d'approvisionnement de la Belgique. Ce pataquès du rapport publié, retiré par on ne sait qui, ni pourquoi, dit quand même quelque chose qu'on sait depuis longtemps, à savoir que si certains ici veulent utiliser le texte du CRM pour sortir totalement du nucléaire, il faudra 4gigawatts de puissance nouvelle. Je reviens au fait que le premier texte de base, qui a montré toutes ses limites et sa fragilité assez rapidement, ne prévoyait, en termes de puissance nouvelle, que 2,3 gigawatts, autrement dit pratiquement deux fois moins que 4 gigawatts. C'est donc insuffisant.

 

Il a évidemment fallu élaborer un texte de rattrapage. Et voilà que, quand on analyse celui-ci, sachant qu'on est dans un corset limité par la notification à l'Europe, selon lequel il faut faire deux enchères (une en T-4 et une en T-1) et que ces enchères sont balisées par certains critères, on s'aperçoit qu'on a ajouté un nouveau petit texte, une nouvelle petite enchère de rattrapage parce que le volume calculé pour la première enchère, qui était déjà très restreint et qui était en-dessous de ce qui est nécessaire, est encore appauvri du pataquès - encore un - de Vilvorde et de sa centrale qui n'aura pas de permis.

 

À cause de cela, ce nouveau petit texte est affecté au moins à trois niveaux. Premièrement, il va entraîner une inégalité des offreurs de projets, ce qui est tout à fait contraire à l'égalité contenue dans notre Constitution et à l'égalité qui doit être respectée comme une valeur fondamentale dans les marchés. En effet, seulement ceux qui ont été sélectionnés lors de la précédente enchère pourront, s'ils peuvent montrer qu'ils ont un permis, offrir un projet ou de la capacité dans le CRM bis. Cela veut dire que ceux qui n'avaient pas été sélectionnés peuvent oublier de proposer quelque chose alors qu'ils sont peut-être en mesure de le faire aujourd'hui, contrairement au mois de novembre dernier.

 

On peut décliner cette inégalité en plusieurs degrés, mais elle se manifeste un peu partout et est source de fragilité, parce que ceux qui se considèrent dans cette situation d'inégalité pourront, sur la base de la Constitution, saisir les autorités qui leur permettront de critiquer cette inégalité et de la corriger. Par conséquent, le processus du CRM bis en sera contrarié, voire arrêté.

 

Deuxièmement, il est question de la rupture prématurée d'un contrat. L'idée est que le CRM bis autorise le législateur à imposer à Elia de rompre le contrat avec ENGIE pour la centrale de Vilvorde. De plus, cette rupture interviendrait de manière absolument anticipée. Et nous ne sommes pas sûrs qu'elle intervienne pour des motifs d'intérêt général. Quand bien même parviendrait-on à le prouver, en vue de faire place nette à une autre capacité disposant d'un permis, il n'est pas certain que l'on puisse éviter un recours en indemnisation de la part d'Engie. Cette dernière serait tout à fait en droit d'en réclamer une. Or, à ce jour, nous n'avons pas la garantie qu'elle ne le fera pas. Cela alourdira, bien entendu, le poids financier qui s'exerce déjà sur les épaules fortement chargées du budget de l'État.

 

Troisièmement, le dernier problème qui fragilise ce processus bis, c'est la notification européenne. Au cours du débat en commission, j'avais suggéré que l'on choisisse d'introduire dans le texte une condition suspensive de notification et de validation par l'Union européenne du processus du CRM bis. Il n'y a pas été répondu favorablement, de sorte que l'Union qui examine tout cela pourrait très bien considérer, à la suite de plaintes de l'un ou de l'autre, que ce projet ne corresponde pas au design qu'elle a validé.

 

Je suis certaine qu'en rassemblant ces trois ordres de considération, je n'ai probablement pas atteint une exhaustivité parfaite. Il y a sûrement des détails qui seront mis en valeur par l'un ou par l'autre.

 

Mais je pense que, quand on veut mettre au point un plan d'avenir, on essaie à tout le moins d'anticiper les difficultés, qui ne sont pas trop compliquées à anticiper pour des gens qui connaissent le dossier; et surtout, quand on est juriste et qu'on peut imaginer à l'avancer les embûches qu'il faut éviter pour que le processus parvienne à son terme et donne le résultat attendu.

 

Aujourd'hui, nous allons - ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'économiste Bruno Colmant - au devant d'une crise énergétique incommensurable, et qui va durer des mois. Nous avons des soucis au regard des émissions de CO2, contre lesquelles nous devons lutter drastiquement et mondialement. Et un fossile produit du CO2 à la combustion. Or c'est essentiellement le cœur, le moteur du CRM.

 

Nous avons également un problème d'indépendance énergétique, parce que même si le gaz russe est livré pour 40 % de ce dont a besoin l'Europe, cela influence immanquablement notre pays. Et donc, le vrai problème, c'est que nous devons chercher à diversifier les sources d'énergie, et non pas seulement à diversifier l'approvisionnement en gaz.

 

Diversifier les sources d'énergie, c'est évidemment regarder l'accord de gouvernement avec la perspicacité voulue. C'est accepter que la réalité n'est plus la même qu'il y a six mois. Et c'est bien entendu - c'est ce que je plaide depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, les collègues le savent - prolonger au minimum les deux centrales nucléaires les plus récentes.

 

Madame la présidente, mon groupe, qui fait partie d'une majorité, va soutenir le texte du CRM bis. Mais je suis là, en plein accord avec mon groupe, et j'ai à plusieurs reprises décidé de ne pas participer, par un vote, dans un sens ou dans un autre, à la conclusion des travaux qui concernent le CRM et le CRM bis. Aujourd'hui, même en restant fair, je ne peux mieux faire que de m'abstenir.

 

Et cette abstention, qui ne correspond pas à mon caractère, correspond à mon envie de rester collective, de travailler avec mon groupe, de travailler avec tous les collègues et d'exposer un point de vue qui doit être entendu parce que c'est un point de vue - je le dis en toute modestie - sérieux, fondé et qui générera dans un avenir très proche, s'il n'est pas entendu, une difficulté pour de nombreuses années.

 

Je souhaiterais dès lors qu'à travers cette abstention, on comprenne que dans notre groupe, au MR, nous sommes extrêmement inquiets, extrêmement attentifs à la suite des événements, et que nous continuons à penser que l'essentiel pour notre pays est de faire en sorte que nous gardions un minimum d'indépendance énergétique par la diversification des sources d'énergie, que nous continuions à honorer nos engagements pour lutter contre le CO2, et que nous fassions, bon sang de bonsoir, quelque chose de bien pour les citoyens de ce pays et, surtout, pour le portefeuille des ménages. Je vous remercie.

 

01.14 Minister Tinne Van der Straeten: Mevrouw de voorzitster, dames en heren, het voorliggende ontwerp is inderdaad belangrijk, want het gaat over de bevoorradingszekerheid van het land die wij in elk geval, in alle scenario's, moeten garanderen. Ik zal de beeldspraak gebruiken van één van de sprekers: het maakt niet uit welke paling er klaargemaakt moet worden, dit recept is altijd nodig. Hier is over verschillende scenario's gesproken, maar wat ook het scenario is, er is altijd vervangingscapaciteit nodig.

 

Als wij ons vandaag met betrekking tot dit ontwerp over iets zorgen moeten maken, dan is het wel over de investeringszekerheid in ons land. Er is door zeer veel sprekers teruggekomen op de reden waarom dit ontwerp is ingediend. Dat gebeurde omdat een capaciteit die geselecteerd was na de veiling van het CRM een vergunning geweigerd werd. Dat vormde voor sommige sprekers in het debat de aanleiding om te zeggen dat ik misschien u toch iets anders moet doen.

 

Laten wij dat dan eens bekijken vanuit het perspectief van de investeringszekerheid en van de vergunningen. Weten wij zeker dat als wij 2 gigawatt in de mix zouden behouden, volgens de hypothese van een aantal sprekers, wij minder problemen zouden hebben op het vlak van de vergunning?

 

Laten wij even kijken naar het verleden van de nucleaire uitbating. Er is in het verleden een wetsontwerp geweest dat geleid heeft tot een levensduurverlenging van twee kerncentrales in dit land. Dat wetsontwerp is aangevochten voor het Grondwettelijk Hof en het is ook vernietigd. Nog dit jaar zullen wij ons moeten uitspreken over de reparatie ervan.

 

Dat is echter niet het enige punt. Ook in het kader van de nucleaire uitbating zijn er namelijk verschillende stappen die moeten worden gezet en toestemmingen die moeten worden gegeven, bijvoorbeeld door de nationale veiligheidsautoriteit. Voor een centrale effectief opnieuw kan worden opgestart, moet er toestemming zijn van het FANC. Als we kijken naar het verleden, naar de scheurtjescentrales, dan zien we dat ook de toestemming van het FANC voor de Raad van State werd aangevochten.

 

Ik geef dit voorbeeld niet om een onderscheid te maken tussen het ene of het andere plan, maar wel om een bredere en algemenere beschouwing te geven. Als het gaat over energie hebben wij in dit land de komende tien jaar heel veel investeringen nodig. Wat er vannacht en vanmorgen is gebeurd, met de invasie van Oekraïne door Rusland, drukt ons met de neus op de feiten. We moeten werken aan onze onafhankelijkheid, zoals hier ook door een aantal sprekers is gezegd.

 

Deze morgen werd dat bij de voorstelling van de World Energy Outlook 2021 ook gezegd door Fatih Birol, voorzitter van het Internationaal Energieagentschap. Dat wil zeggen dat wij investeringen nodig hebben, niet alleen in Europa maar ook in eigen land, bijvoorbeeld in wind op land en op zee, maar ook in onze infrastructuur voor waterstof, waarvoor we middelen vrijmaken in het kader van het relanceplan.

 

De komende tien jaar zijn cruciaal, onder andere om onze doelstellingen op het vlak van klimaat te halen. In dat opzicht moeten wij in ons land nadenken over hoe wij een investeringskader kunnen creëren, waarin bedrijven en particulieren willen investeren, zonder dat we daarvoor telkens een wetgevend initiatief moeten nemen vanwege de vergunningsproblematiek. Dat moet niet alleen op federaal niveau gebeuren, we moeten dat doen samen met de Gewesten en misschien ook met andere stakeholders die willen investeren in dit land. Dat is een problematiek die breder is dan het wetsontwerp dat hier vandaag voorligt, maar die grote consequenties kan hebben.

 

Laten we ook eens naar het omgekeerde kijken. Als we erin slagen om dat rechtszekere kader te creëren, als we investeringszekerheid kunnen creëren, dan creëren we welvaart in ons land. Energie is altijd een katalysator van welvaart geweest. Denk maar aan de periode na de Tweede Wereldoorlog, toen wij ons land hebben heropgebouwd en toen onze havens, snelwegen en ringvaarten er zijn gekomen. De tweede grootste petrochemische cluster ter de wereld is er in Antwerpen gekomen. Energie heeft ons altijd welvaart gebracht. Daarom is het zo noodzakelijk dat wij een goed investeringskader creëren. Wij moeten daar zeker aan werken in dit land.

 

Ik zou ook nog een aantal punctuele opmerkingen willen maken. Er is hier gesteld dat het beleid van de huidige regering un seul axe, le gaz zou zijn.

 

Ceci n'est pas correct. Il suffit d'observer les faits pour le constater. J'en citerai trois.

 

Le premier fait, c'est que ce gouvernement a décidé de tripler la capacité de l'éolien en mer du Nord. Ce n'est pas qu'une décision ou une annonce, c'est suivi d'actes clairs. Aujourd'hui, nous travaillons notamment sur le mécanisme de tender pour faire en sorte que les éoliennes voient le jour en 2027-2028 pour être totalement opérationnelles en 2030.

 

Le deuxième fait concerne la stratégie liée à l'hydrogène qui a été publiée en octobre. Celle-ci est mise en œuvre entre autres par des MoU qui ont été signés avec Oman, la Namibie et, hier encore, avec la Norvège.

 

Le troisième fait est peut-être celui que j'aurais dû citer en premier car il concerne le CRM lui-même. Dans le design au sein du CRM, on a tout fait pour limiter la capacité du gaz. Avec une certaine légèreté, je pourrais dire que je suis en fait la ministre qui a éliminé les centrales à gaz. Dans le passé, certains partis ou certaines personnes ont dit, dans cet hémicycle, qu'on avait besoin d'une dizaine de centrales à gaz. Parmi les enchères, seuls deux projets de centrale à gaz ont été sélectionnés. Pourquoi? C'est entre autres grâce au fait qu'au Parlement, au sein de la commission de l'Énergie qui a toujours travaillé de manière très constructive dans ce dossier, on a établi des paramètres qui favorisent notamment tout ce qui est capacité de batterie. De ce fait, des technologies qui sont moins polluantes ont plus de chance de réussir.

 

Par ailleurs, une clause de durabilité a été incluse au sein du CRM. Tous ceux qui auront été sélectionnés pour la construction d'une nouvelle capacité à gaz auront l'obligation de devenir neutre en carbone. Ce n'était pas une nécessité. Ce n'était même pas une obligation. Dans le dossier des aides d'État, ce n'est pas un paramètre. Mais pour être tout à fait cohérent et consistant, on a voulu travailler en lien avec le Green Deal et l'objectif de neutralité climatique d'ici 2050. C'est la raison pour laquelle on l'a inclus. 

 

Het is dus geen instap 'in' het gas, het is een uitstap 'uit' het gas.

 

Je voudrais encore attirer l'attention sur l'indépendance énergétique. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur ce sujet, surtout en lien avec ce qu'il s'est passé ce matin en Ukraine. Dans les faits, nous sommes dépendants de la Russie pour trois choses: le gaz, le pétrole et l'uranium. Le fait de travailler sur notre indépendance énergétique signifie que nous devons travailler sur ces trois vecteurs. Le futur sera renouvelable!

 

Zoals de heer Verduyckt heeft gezegd, is het niet het middel maar het doel dat telt. En dat doel is de bevoorradingszekerheid garanderen tegen een lage prijs. Betaalbaarheid is essentieel. In dit dossier kan geen beslissing genomen worden zonder dat betaalbaarheid op één staat.

 

Dat hebben we altijd gedaan. We hebben de energienorm ingevoerd en er is heel pakket maatregelen voor de betaalbaarheid van de factuur. In al mijn dossiers, en dus ook in dit, worden deze drie doelstellingen samen gerealiseerd: bevoorradingszekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid.

 

Madame la présidente, j'en ai terminé.

 

01.15  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de minister, het zal u niet verbazen dat wij een simpele vaststelling doen en wij kunnen die vaststelling eigenlijk al enkele weken onderbouwen. Ik heb gesproken over Egbert Lachaert, die de voorbije weken een beetje een lookalike wil zijn van Georges-Louis Bouchez en die allerlei pistes de wereld in heeft gestuurd. Dan is er ook het dossier-Marghem, de opstelling van Marie-Christine Marghem, die tot tweemaal toe in de commissie niet heeft deelgenomen, mijnheer Laaouej, aan de stemming en die vandaag wel zal deelnemen, maar zich zal onthouden.

 

Ik kan alleen maar het volgende zeggen: er komen twee belangrijke momenten aan, 15 maart en 18 maart. De heer De Wever kent dat beter dan ik, maar in de Romeinse oudheid zijn de iden van maart gevaarlijke momenten. U weet dat er op dat moment zelfs iemand vermoord is in 44 voor Christus, een bekende figuur in deze contreien. Ik hoop dat het u beter vergaat dan de betrokkene die al meer dan 2.000 jaar niet meer op de wereld vertoeft.

 

01.16  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, ik neem akte van uw woorden hier.

 

Ik kan mij echter niet van de indruk ontdoen dat, gezien wat in het CRM gebeurt en wat gebeurt op het vlak van nieuwe capaciteit – in ieder geval in de voorbije veiling die erg werd opgehemeld en, als ik het goed begrijp, ook in de voorspellingen van de CREG –, er een heel groot pakket van nieuwe gascentrales in het CRM zit.

 

Uit het hoofd meen ik dat in de voorbije veiling 1.634 megawatt aan nieuwe capaciteit vastgelegd. U stelt dat het niet enkel om gas gaat. Daarin hebt u gelijk. Het ging immers maar om 1.600 megawatt aan nieuwe capaciteit.

 

Wij zitten dus aan meer dan 90 % gas in dat verhaal. Misschien is dat in de volgende veiling anders, maar in ieder geval niet op basis van het voorliggende wetsontwerp. In het wetsontwerp is het immers de bedoeling de ene gascentrale te vervangen door een andere gascentrale. Op dat vlak zal er dus niet veel veranderen.

 

U stelt dat de regering daar duurzaamheidcriteria op heeft toegepast en die criteria heeft ingeschreven. Dat klopt. Er is vastgelegd dat die centrales die tot 2040 worden gesubsidieerd, uiterlijk in 2050 geen CO2 meer mogen produceren. Dat is ongeveer de levensduur van die centrales. Indien ze dus gewoon sluiten wanneer ze einde levensduur zijn, voldoen ze aan de duurzaamheidcriteria. Ik weet niet of dat zo een gigantisch grote stap voorwaarts is. Ik vraag mij af of gascentrales aan de gang houden tot 2040 of tot 2041 als er in de volgende veiling nog twee gascentrales zouden bijkomen het grote 'we-stappen-uit-het-gasverhaal' is. Wij zullen echter afwachten wat komt.

 

U zegt ook de minister te zijn die zoveel mogelijk gascentrales heeft tegengehouden. Daarover zijn twee dingen te zeggen.

 

Ten eerste, dat heeft wel wat te maken met een lastig amendement uit de vorige legislatuur – u heeft het aangehouden, dus u was het daarmee eens – dat u verbiedt om een bepaalde capaciteit te veilen die minder dan 200 uur noodzakelijk zijn. Dat heeft al inderdaad een serieuze slok op de borrel gescheeld. Als de CREG gelijk krijgt en er nog 2 gascentrales bij komen, kan u nog altijd zeggen dat u nog maar op 4 zit. Alleen werd in vorige legislatuur wel gerekend in gascentrales van 450 megawatt en wordt er nu gerekend in gascentrales van 870 megawatt. U heeft dan inderdaad het aantal gascentrales kunnen halveren en dat is fantastisch, alleen maakt dat in de praktijk bizar weinig uit. Op dat vlak ben ik dus vooral benieuwd naar de aanvullende initiatieven die u zult nemen om ervoor te zorgen dat de markt minder fossiel wordt. Ik heb niet de indruk dat dit aan het gebeuren is.

 

Er wordt ook gezegd dat de afhankelijkheid van Rusland voor uranium ook belangrijk is. Ik moet vaststellen dat u een paar maanden geleden in de commissie nog heeft gezegd dat wij een zeer goede strategie hebben op het vlak van de voorziening van uranium in dit land, want dat dit zeer gediversifieerd is. Dat kunnen wij jammer genoeg niet zeggen over gas. We weten natuurlijk ook dat de hoeveelheid uranium, nodig om elektriciteit te produceren, gering is. Om 100 megawattuur aan elektriciteit te produceren, zijn er 400 gram uranium nodig. Afhankelijk van hoe performant de installatie is, heeft men tussen de 20.000 en 25.000 kubieke meer aardgas nodig. Dat is een verschil. U heeft gezegd dat onze bevoorradingszekerheid op het vlak van uranium sowieso tot 2025 geen probleem is. Ik denk dat u gelijk heeft, omdat we daar op een goede manier mee omgaan. Dat ligt bij gascentrales wat moeilijker, want daar heeft men er natuurlijk veel en veel meer van nodig en dat geeft natuurlijk een zeer grote kostprijs bij de productie van elektriciteit. Weet u hoeveel de uraniumkostprijs is voor een megawattuur stroom? Een halve eurocent per kilowattuur. Voor aardgas is dat een veelvoud. De vraag is of u die twee zomaar kunt vergelijken.

 

Ik heb begrepen, daarstraks ook van de premier, dat alle evoluties in rekening zullen worden genomen. Ik kijk daar heel erg naar uit. Ik denk dat het noodzakelijk is om die stap te zetten. Ik neem er ook akte van dat u zegt dat een verlenging van de kerncentrales ook niet zo eenvoudig is. Dat is een van de redenen waarom we u hebben gewaarschuwd dat het telkens opnieuw uitstellen van dat verhaal een probleem is. U zei bij de regeerverklaring in het Europees Parlement: het kan. De premier zei: wij hebben dat berekend, wij hebben een backtiming gemaakt en daaruit blijkt dat dit allemaal perfect kan. U zegt hier vandaag wel iets anders. Dat is toevallig of ook niet, afhankelijk van wat uw eigenlijke plan is.

 

We zullen zien wat er in maart gebeurt, wat de regering beslist en waar u uitkomt. U zegt dat het investeren in vier grote gascentrales een gigantische stap voorwaarts is voor onze energievoorziening, maar ik denk dat daar ook grote risico's aan verbonden zijn. Wij zullen u dat vlak in elk geval in het oog houden.

 

01.17  Reccino Van Lommel (VB): Mevrouw de minister, elke dag opnieuw krijgt u ongelijk van tal van wetenschappers en spelen tal van wetenschappelijke rapporten in uw nadeel. De werkgevers zijn bezorgd over de bevoorradingszekerheid, zelfs de voormalige minister van Energie, mevrouw Marghem, lid van een partij die deel uitmaakt van uw regering.

 

Ik heb mevrouw Marghem hier vandaag een aantal valabele argumenten horen geven bezorgdheden uiten, bezorgdheden die wij ook al in commissie hebben verwoord. Maar u doet alsof u die niet hebt gehoord, mevrouw Van der Straeten. U bent er eigenlijk ten gronde niet op ingegaan. Ik kan dus alleen maar vaststellen dat u het debat, zelfs in de eigen regering, niet serieus durft aan te gaan. Wanneer de meerderheidspartijen aan het woord zijn, lacht u met collega's. Mocht ik op uw stoel zitten, ik zou bloedserieus zijn.

 

Bovendien moet ik vaststellen dat u het beruchte plan B, waarover hier de voorbije maanden en jaren al zoveel woorden zijn gevallen, zelfs niet fatsoenlijk hebt onderzocht.

 

De besprekingen in commissie voor de eerste en de tweede lezing en ook vandaag nog leren mij dat er geen eensgezindheid is in de regering over de kernuitstap, ten bewijze het verschillend stemgedrag.

 

Mevrouw de minister, u wijst op de scheurtjes in de kernreactoren en die worden kennelijk altijd groter. Er zijn wel degelijk scheurtjes, maar die zijn er in uw regering wat het energiedossier betreft.

 

U zit met een probleem, mevrouw Van der Straeten, en u beseft het niet. Er is het probleem van de bevoorradingszekerheid; u hebt een probleem van dogmatisme en u kunt blijkbaar niet alle partijen in uw regering overtuigen van uw oplossingen om de energiebevoorrading in de toekomst te garanderen.

 

Een ding wilt u met de Groenen. U wilt afmaken wat Agalev in 2003 is gestart, ten koste van de mensen, ten koste van de betaalbaarheid van de energie, en dat is de sluiting van alle kerncentrales. Die pluim wil u over enkele jaren op uw hoed steken. U zei dat niet het middel, maar het doel telt. Maar de doelstelling is helemaal niet de betaalbaarheid. De doelstelling is de sluiting van de kerncentrales. Ik kan alleen maar vaststellen en verwelkomen dat sommige leden van de regering wel hun gezond verstand gebruiken en durven in te gaan tegen het groen dogmatisch beleid dat dit land gijzelt door in 2025 ook de twee jongste kerncentrales te sluiten. In 2003 was het beleid ondoordacht en onverantwoord. Vandaag moet ik vaststellen dat men aan dat beleid vasthoudt.

 

Ik maak mij niet te veel illusies over de uitkomst op 18 maart. U luistert immers niet. Ik heb dat al zo vaak gezegd, zelfs in oktober, toen we eerst de begroting en later de beleidsnota's bespraken. U zet gewoon uw oogkleppen op en legt zelfs valabele argumenten gewoon naast u neer.

 

Wie wordt het slachtoffer van dat beleid? Dat zal de burger zijn, die op het einde van de maand zijn energiefactuur moet betalen. Het is heel spijtig dat hij blijkbaar op de laatste plaats komt, omdat het dogma primeert.

 

01.18  Marie-Christine Marghem (MR): Madame la présidente, il est heureux que le Parlement qui siège dans son enceinte ait la parole en dernier parce qu'après nous venons d'entendre, il est important de répondre.

 

Qu'a fait la ministre dans son plaidoyer pour sa Vision? Elle a commencé par disqualifier les centrales nucléaires qu'elle abhorre et pour lesquelles évidemment elle ne veut absolument pas déférer aux injonctions très claires de la situation dans la réalité et de l'accord de gouvernement. C'est quand même un peu particulier de comparer les centrales nucléaires les plus jeunes - elle a pourtant signé cet accord de gouvernement - avec les centrales nucléaires qui souffrent d'inclusion à l'hydrogène mais qu'on a quand même remises en route dans ce pays, avec celles de Doel 1 et de Doel 2 dont l'enquête est terminée et qui vont continuer à produire jusqu'en 2025, alors qu'elles produisent après la date d'arrêt qui était prévue dans la loi de 2003 mais qui ont pu continuer à fonctionner parce qu'une loi de prolongation avait été votée, ceci sans aucun problème.

 

Cela nous montre qu'effectivement, quand on demande en commission si on avance sur le plan B (peu importe comment on l'appelle) et si le cadre juridique de la prolongation des centrales nucléaires les plus récentes est envisagé et si des contacts avec ENGIE sont pris, on reçoit une réponse de silence. Ce n'est même pas une réponse qui consisterait à botter en touche ou à trouver élégamment l'une ou l'autre formule pour dire: "Vous savez. On y travaille. On y pense, etc." Rien! On s'entend dire par ailleurs qu'on est la ministre qui aura installé le moins de centrales au gaz en faisant une comparaison fallacieuse avec le projet du précédent gouvernement. Le précédent gouvernement se fondait sur les fameuses études d'Elia qui évoquaient un besoin en capacités nouvelles de 3,6 GW, comme l'a rappelé le collègue Wollants, et 3,6 GW, c'est presque quatre, mais c'est comme par hasard quatre grosses centrales au gaz de 900 MW.

 

Pourquoi le précédent gouvernement avait-il imaginé six ou sept centrales à gaz? Parce c'était de petites centrales de 400 à 500 MW. Il est intéressant de faire de petits jeux de mots, de petits transferts, de petits glissements pour "faire croire que". L'incident d'aujourd'hui a été particulièrement clair. On peut prendre le problème comme on veut, on peut utiliser le CRM dans une vision dédicacée à toutes sortes d'énergies, même si elles sont polluantes – tout sauf le nucléaire! – ou on peut avoir une vision raisonnable comme celle exprimée par beaucoup de collègues de manière très modérée. Ils ne sont pas dupes quand ils disent qu'il faut diversifier nos sources d'énergie, avec une capacité sûre, fiable, pilotable, qui produit peu de CO2 mais beaucoup d'électricité de manière économique, à savoir les deux dernières centrales nucléaires. Même si elles ne seront pas suffisantes, on reste au moins dans l'accord de gouvernement.

 

Et bien non! Ce n'est pas ce qu'on entend. On entend que ce sont les centrales à gaz, beaucoup plus modérément installées sur le territoire que dans la vision du précédent gouvernement – mon œil! –, qui vont soi-disant assurer la capacité et la garantie d'approvisionnement dans ce pays.

 

J'attire votre attention sur le fait qu'il ne faut pas jouer avec les pieds des gens. Il ne faut pas les considérer comme stupides. Tout le monde est capable de comprendre ce qu'il nous faut aujourd'hui pour assurer la sécurité d'approvisionnement. Tout le monde est capable de comprendre que le gaz qui brûle produit du CO2. Tout le monde est capable de comprendre en regardant sa facture que plus on ira vers le gaz, plus on aura des factures d'énergie impayables. Si on n'écoute pas ce message-là, je pense que nous allons au-devant de grandes difficultés.

 

01.19  Catherine Fonck (cdH): Madame la ministre, je n'aurai pas le même vocabulaire – "Mon œil", "Jouer avec les pieds", pour n'en citer que deux – mais, si je veux reprendre la parole, c'est parce que certaines choses m'ont interpellée.

 

Dans le fond, on est d'accord sur au moins une question essentielle, qui est centrale, et c'est déjà bien, c'est qu'effectivement, sur le renouvelable, il faut faire le maximum pour le développer autant que faire se peut. ça, c'est un volet. Après, la grande question – et le CRM en fait partie – est de savoir ce que l'on met pour compléter le renouvelable, parce que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va pouvoir assumer notre production d'électricité à 100 % avec le renouvelable.

 

Votre plan, votre vision est celle que l'on connaît, à savoir le fameux plan A. Si je reprends la parole maintenant après vous, c'est parce que j'ai trouvé que la manière dont vous avez transformé le mix "renouvelable + gaz gaz gaz", qui est effectivement le plan A du gouvernement Vivaldi, en ce que vous appelez une "sortie du gaz", est une jolie pirouette – ou devrais-je plutôt dire une tentative de pirouette. Reconnaissons que ce n'est évidemment que de la com'. La réalité, les faits ont leurs droits.

 

Nous allons nous retrouver le 18 mars prochain. Il est quand même impressionnant de vous entendre et c'est, du reste, intéressant. Ce n'est pas la première, mais la énième fois. Nous vous lisons, par ailleurs, les uns et les autres dans la presse. Il est donc impressionnant de voir combien cet accord de gouvernement peut être interprété avec une vision diamétralement opposée en fonction des partis qui l'ont signé. Un an s'est écoulé, mais je voudrais bien savoir qui a été chargé par chaque parti de négocier le volet "énergie" et demander aux négociateurs comment ils ont pu se fourvoyer à ce point quant à la signification de l'accord.

 

Bref, le prochain rendez-vous est fixé au 18 mars. J'ai envie de vous dire, madame la ministre, que vous ne pouvez plus tergiverser. Je veux parler de vous et de la Vivaldi, car cela n'a rien de personnel. Ce qui me frappe le plus, c'est la manière dont vous restez dans une forme d'entre-soi politique dans ce dossier qui est, pourtant, éminemment scientifique. J'ai envie de vous demander d'insérer de la science et de la rigueur dans ce dossier, dans la façon d'aborder les questions et de tracer le chemin pour l'avenir. Il ne s'agit pas d'imposer une conception dogmatique. Au contraire, une vision et une rigueur scientifiques devraient permettre à la Belgique de former le moins mauvais choix possible afin de résoudre une équation difficile, mais dont la combinaison repose sur quatre piliers: la maîtrise du prix, que vous aviez promise dans l'accord de gouvernement – et nous en sommes très loin –; la garantie de l'approvisionnement; la préservation de l'environnement et de la santé; une indépendance énergétique aussi étendue que possible. Le 18 mars, c'est à partir de ces quatre piliers que nous évaluerons les décisions prises par le gouvernement.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2466/3)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2466/3)

 

Le projet de loi compte 4 articles.

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

 

Art. 2

  • 2 – Bert Wollants (2466/7)

*  *  *  *  *

Conclusion de la discussion des articles:

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Réservés: l’amendement et l’article 2.

Aangehouden: het amendement en artikel 2.

Adoptés article par article: 1, 3 et 4.

Artikel per artikel aangenomen: 1, 3 en 4.

*  *  *  *  *

La discussion des articles est close. Le vote sur l’amendement et l'article réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het aangehouden amendement, het aangehouden artikel en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

02 Proposition de résolution visant à accroître la sécurité dans les trains et sur les quais (2393/1-2)

02 Voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid in de treinen en op de perrons (2393/1-2)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Frank Troosters, Ortwin Depoortere, Barbara Pas.

 

La commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales propose de rejeter cette proposition de résolution. (2393/2)

De commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen stelt voor dit voorstel van resolutie te verwerpen. (2393/2)

 

Conformément à l'article 88 du Règlement, l'assemblée plénière se prononcera sur cette proposition de rejet après avoir entendu le rapporteur et, éventuellement, l'auteur.

Overeenkomstig artikel 88 van het Reglement spreekt de plenaire vergadering zich uit over dit voorstel tot verwerping, na de rapporteur en eventueel de indiener te hebben gehoord.

 

02.01  Frank Troosters (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, geweld en criminaliteit zijn fenomenen die in heel onze samenleving terug te vinden zijn. Dat is al een eeuwigheid het geval, al van toen de vogels nog te voet gingen. Wellicht weet u dat mijn partij, het Vlaams Belang, een voorvechter is van een harde aanpak voor plegers van criminele feiten. De veiligheid van onze burgers, van onze mensen, is essentieel, waar dan ook, ook binnen het spoorgebeuren.

 

Het valt niet te ontkennen en nog minder te aanvaarden dat wij binnen het spoorgebeuren al sinds geruime tijd met steeds meer feiten van seksuele en andere intimidatie, vandalisme, zwartrijden, verbale en fysieke agressie geconfronteerd worden, niet-acceptabele feiten die zich richten tegen zowel treinreizigers als het NMBS-personeel. Steeds weer trekt het Vlaams Belang in het Parlement aan de alarmbel, maar steeds weer vluchten beleidsverantwoordelijken weg in verbale veroordelingen en geveinsde verontwaardiging, om vervolgens over te gaan tot de orde van de dag en verder weg te kijken van het probleem.

 

Aan de hand van talrijke parlementaire vragen en gesprekken op het terrein heb ik daarom getracht om de problemen inzake criminaliteit bij het spoorgebeuren in kaart te brengen en om gefaseerd concrete oplossingen voor te stellen. De nu voorliggende resolutie focust op mankracht, personeel, en voldoende degelijke opleidingen. Die twee bekommernissen werden door het personeel van de NMBS zelf als prioritair naar voren geschoven.

 

Ik vind het jammer dat ons resolutievoorstel, waarover niemand ook maar enige inhoudelijke bemerking maakte, toch zonder scrupules door de meerderheidspartijen werd weggestemd. Onbegrijpelijk en stuitend. Werkelijk totaal respectloos vind ik de ronduit hypocriete houding van parlementsleden die hier of in de media hun medeleven met slachtoffers van intimidatie of andere vormen van criminaliteit uiten, zich opwerpen als zogenaamde bestrijders van geweld binnen het spoorgebeuren, maar een degelijk voorstel van het Vlaams Belang dat tegemoetkomt aan de verzuchtingen van het Securailpersoneel gewoon wegstemmen. Dat alles gebeurt nauwelijks één week nadat onze media terecht op zijn kop stonden toen een jonge studente het slachtoffer werd van seksuele intimidatie op de trein en nadat diverse andere vrouwelijke slachtoffers hun moed bij elkaar raapten om gelijkaardige getuigenissen te delen in de media. U moet maar het lef hebben om de inhoud van onze resolutie dan weg te stemmen.

 

Voor mij maakt dit eens te meer duidelijk waarom het geloof bij onze bevolking in de politiek – in jullie politiek, de politiek van de klassieke machtspartijen – een dieptepunt heeft bereikt. Het wegstemmen van deze resolutie is dan ook een gemiste kans.

 

La présidente: Plus personne ne peut prendre la parole.

Geen andere spreker mag het woord nemen.

 

Le vote sur la proposition de rejet de cette proposition de résolution aura lieu ultérieurement.

De stemming over het voorstel tot verwerping van dit voorstel van resolutie zal later plaatsvinden.

 

03 Institution et composition de la commission spéciale chargée d’évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains

03 Oprichting en samenstelling van de bijzondere commissie belast met de evaluatie van de wetgeving en het beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel

 

Conformément à la proposition soumise à la Conférence des présidents du 16 février 2022 je vous propose d’instituer une commission spéciale chargée d’évaluer la législation et la politique en matière de traite et de trafic des êtres humains (art. 21, alinéa 2, Rgt).

Overeenkomstig het voorstel voorgelegd aan de Conferentie van voorzitters van 16 februari 2022, stel ik u voor over te gaan tot de oprichting van de bijzondere commissie belast met de evaluatie van de wetgeving en het beleid inzake mensenhandel en mensensmokkel (art. 21, tweede lid, Rgt).

 

Cette commission spéciale est chargée:

1°de dresser un bilan de la situation actuelle en matière de lutte contre la traite et le trafic des êtres humains dans notre pays;

2°d’évaluer les dispositions légales visant à poursuivre les trafiquants et les passeurs d’êtres humains, à démanteler les réseaux criminels et à protéger les victimes;

3°d’examiner la coopération internationale dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains;

4°d’accorder une attention particulière, lors cette évaluation, au sort des mineurs d’âge et des autres profils vulnérables;

5°de déposer un rapport dont les conclusions et les recommandations éventuelles seront, après un débat en séance plénière, soumises au vote après débat en séance plénière dans les huit mois qui suivent la création de la commission.

Deze bijzondere commissie wordt ermee belast:

1°een balans op te maken van de actuele situatie van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel in ons land;

2°de wettelijke bepalingen met het oog op de vervolging van mensenhandelaars en mensensmokkelaars, de ontmanteling van criminele netwerken en de bescherming van slachtoffers te evalueren;

3°de internationale samenwerking in de strijd tegen mensenhandel te onderzoeken;

4°bij deze evaluatie bijzondere aandacht te besteden aan het lot van minderjarigen en andere kwetsbare profielen;

5°een verslag in te dienen, waarvan de conclusies en de eventuele aanbevelingen na een debat in de plenaire vergadering ter stemming worden voorgelegd binnen acht maanden na de oprichting van de commissie.

 

La commission entend les personnes et demande les documents qu’elle juge nécessaires. Elle pourra faire appel à des experts.

De commissie hoort de personen van wie zij vindt dat zij gehoord moeten worden en vraagt de documenten op die zij nodig acht. Zij kan een beroep doen op deskundigen.

 

Dans ce cadre, la commission accorde une attention particulière aux travaux de la Cellule interdépartementale de coordination de la lutte contre la traite et le trafic des êtres humains.

De commissie schenkt daarbij bijzondere aandacht aan de werkzaamheden van de Interdepartementale Coördinatiecel ter bestrijding van de mensensmokkel en mensenhandel.

 

La commission fixe toutes les autres règles relatives à son fonctionnement qui ne sont pas prévues dans le présent texte, sans porter atteinte au Règlement de la Chambre des représentants.

De commissie bepaalt zelf alle andere regels met betrekking tot haar werking waarin deze tekst niet voorziet en zal er daarbij over waken dat die in overeenstemming zijn met het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 

Les réunions de la commission sont en principe publiques. La commission peut, d’initiative ou à la demande des personnes invitées, décider de recourir au huis clos.

De vergaderingen van de commissie zijn in beginsel openbaar. De commissie kan, op eigen initiatief of op verzoek van de uitgenodigde personen, beslissen om te vergaderen met gesloten deuren.

 

Je propose que la commission spéciale se compose de 13 membres effectifs et d’autant de suppléants, désignés par la Chambre des représentants parmi ses membres, suivant la règle de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Les mandats au sein de la commission seront attribués comme suit:

Ik stel voor dat de bijzondere commissie wordt samengesteld uit 13 vaste leden en evenveel plaatsvervangers die de Kamer van volksvertegenwoordigers onder haar leden aanwijst volgens de regel van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke fracties. De mandaten binnen de commissie zullen worden toegewezen als volgt:

 

Les noms suivants ont été communiqués par les présidents des groupes politiques:

Volgende namen werden medegedeeld door de voorzitters van de politieke fracties:

 

N-VA:

- effectifs/vaste leden (2): Sophie De Wit, Darya Safai

- suppléants/plaatsvervangers (2): Theo Francken, Kristien Van Vaerenbergh

Ecolo-Groen:

- effectifs/vaste leden (2): Gilles Vanden Burre, Wouter De Vriendt

- suppléants/plaatsvervangers (2): Eva Platteau, Simon Moutquin

PS:

- effectifs/vaste leden (2): Khalil Aouasti, Hervé Rigot

- suppléants/plaatsvervangers (2): Chanelle Bonaventure, Sophie Thémont

VB:

- effectifs/vaste leden (2): Katleen Bury, Dries Van Langenhove

- suppléants/plaatsvervangers (2): Marijke Dillen, Ortwin Depoortere

MR:

- effectif/vast lid (1): Nathalie Gilson

- suppléant / plaatsvervanger (1): (…)

CD&V:

- effectif/vast lid (1): Els Van Hoof

- suppléant/plaatsvervanger (1): Koen Geens

PVDA-PTB:

- effectif/vast lid (1): Greet Daems

- suppléant/plaatsvervanger (1): Nabil Boukili

Open Vld:

- effectif/vast lid (1): Katja Gabriëls

- suppléant/plaatsvervanger (1): Tim Vandenput

Vooruit:

- effectif/vast lid (1): Ben Segers

- suppléant/plaatsvervanger (1): Anja Vanrobaeys

 

Les autres groupes politiques peuvent chacun désigner un membre qui participera sans droit de vote aux travaux de la commission spéciale.

De andere politieke fracties kunnen elk één lid aanwijzen dat zonder stemrecht deelneemt aan de werkzaamheden van de bijzondere commissie.

 

Le nom suivant a été communiqué par la présidente du groupe politique:

Volgende naam werd meegedeeld door de voorzitster van de politieke fractie:

 

cdH (1): Vanessa Matz

DéFI (1): François De Smet

 

Étant donné que le nombre de candidatures correspond au nombre de places à pourvoir, je proclame les candidats présentés élus en application de l'article 157, n° 6, du Règlement.

Daar het aantal kandidaturen overeenstemt met het aantal te begeven plaatsen verklaar ik de voorgedragen kandidaten verkozen overeenkomstig artikel 157, nr. 6, van het Reglement.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

04 Commission spéciale parlementaire mixte Chambre-Sénat chargée de l'évaluation des réformes de l'État depuis 1970 – Prolongation mandat

04 Bijzondere gemengde parlementaire commissie Kamer-Senaat belast met de evaluatie van de staatshervormingen sedert 1970 – Verlenging mandaat

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 3 juin 2021, la commission spéciale parlementaire mixte Chambre-Sénat chargée de l’évaluation des réformes de l’État depuis 1970 a été créée.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 3 juni 2021 werd de bijzondere gemengde parlementaire commissie Kamer-Senaat belast met de evaluatie van de staatshervormingen sedert 1970 geïnstalleerd.

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 23 décembre 2021, le mandat de la commission mixte a été prolongé jusqu’au 28 février 2022.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 23 december 2021 werd het mandaat van de gemengde commissie verlengd tot 28 februari 2022.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 23 février 2022, je vous propose de prolonger son mandat jusqu’au 2 avril 2022, étant entendu que le rapport final ne pourra être approuvé qu’après les vacances de Pâques.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 februari 2022, stel ik u voor het mandaat te verlengen tot 2 april 2022, met dien verstande dat het eindverslag pas na de Paasvakantie zal kunnen worden goedgekeurd.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

05 Propositions de loi de naturalisation – Scrutin – Ajournement

05 Voorstellen van naturalisatiewet – Geheime stemming – Verdaging

 

Nous devons reporter le dépouillement de ces scrutins à la séance plénière du 10 mars 2022.

Wij dienen het opnemen van deze stemmen te verdagen naar de plenaire vergadering van 10 maart 2022.

 

Les membres peuvent voter jusqu’au jeudi 10 mars 2022 à 16 h 00, la semaine du 25 février exceptée. Les documents parlementaires sont à leur disposition au Secrétariat général.

De leden kunnen stemmen tot donderdag 10 maart 2022 om 16.00 uur, de week van 28 februari uitgezonderd. De parlementaire stukken liggen ter beschikking in het Secretariaat-generaal.

 

Je rappelle que:

- seuls les membres peuvent participer au vote;

- le document parlementaire avec la proposition de loi de naturalisation ne peut pas être signe et doit être déposé dans l’urne;

- le membre qui n'entend pas accorder la naturalisation à un demandeur, biffera le nom de l'intéressé sur la liste qui lui a été remise;

- l'urne contenant les bulletins de vote sera ouverte au cours de la séance plénière du jeudi 10 mars 2022.

Ik herinner eraan dat:

- enkel de leden aan de stemming kunnen deelnemen;

- het parlementair stuk met het voorstel van naturalisatiewetten niet mag worden ondertekend en in de stembus moet worden gedeponeerd;

- wanneer een lid gekant is tegen de naturalisatie van een aanvrager hij de naam van de belanghebbende schrapt op de lijst die hem werd bezorgd;

- de urne met de stembiljetten wordt geopend tijdens de plenaire vergadering van donderdag 10 maart 2022.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

06 Renvoi de propositions à une autre commission

06 Verzending van voorstellen naar een andere commissie

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 23 février 2022, je vous propose de renvoyer la proposition de loi suivante à la commission des Affaires sociales, de l’Emploi et des Pensions:

- la proposition de loi (M. Nabil Boukili, Mme Greet Daems et MM. Marco Van Hees et Gaby Colebunders) supprimant le Comité de sécurité de l'information, n° 2230/1.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 23 februari 2022 stel ik u voor het volgende wetsvoorstel te verzenden naar de commissie voor Sociale Zaken, Werk en Pensioenen:

- het wetsvoorstel (de heer Nabil Boukili, mevrouw Greet Daems en de heren Marco Van Hees en Gaby Colebunders) tot afschaffing van het Informatieveiligheidscomité, nr. 2230/1.

 

Cette proposition de loi avait été précédemment renvoyée à la commission de la Justice.

Dit wetsvoorstel werd eerder verzonden naar de commissie voor Justitie.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Interpellation

Interpellatie

 

07 Interpellatie van Michael Freilich aan Petra De Sutter (VEM Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven) over "Schijnzelfstandig­heid bij een dochterbedrijf van bpost" (55000264I)

07 Interpellation de Michael Freilich à Petra De Sutter (VPM Fonction publique et Entreprises publiques) sur "Le phénomène des faux indépendants au sein d'une filiale de bpost" (55000264I)

 

07.01  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, ik besef heel goed dat het niet vanzelfsprekend is dat ik hier op dit uur kom spreken over de mogelijke aanwezigheid van schijnzelfstandigen zijn bij een dochteronderneming van bpost. Europa wordt vandaag immers geconfronteerd met een dictator die een ander Europees land binnenvalt.

 

Toch is het belangrijk dat we dit debat kunnen voeren. We spreken hier ook vaak over de dienstregeling van de NMBS  of de artsenquota. Volgens velen zijn dat pietluttigheden, zeker in vergelijking met de situatie in Oekraïne. Ik besef dat maar al te goed. Het zijn echter net die pietluttigheden die aantonen wat belangrijk is. Voor ons is het immers vanzelfsprekend dat we het hier over deze zaken kunnen hebben. We beseffen niet altijd hoe goed ons leven is, of de  treinen nu al dan niet op tijd komen en of er nu te veel of te weinig artsen zijn. Die manier van leven moeten wij verdedigen, vrede in een democratie, zodat we effectief met zulke zaken bezig kunnen zijn en niet met oorlog, niet met de vraag of we vanavond onze kinderen nog zullen zien. Dat is een eerste belangrijk punt.

 

Ten tweede gaat het erom of de overheid de rechten moet respecteren dan wel of ze zich daarboven kan plaatsen. In Rusland staan de machthebbers boven de staat. Dat is bij ons gelukkig niet het geval. Dat brengt me ook bij mijn vraag aan u.

 

Het gaat over de krantenwinkels van Ubiway, waar u bijna vanaf bent. Maandag is de verkoop finaal. Dan is er de closing en gaan de 175 krantenwinkels over naar Golden Palace. Ik heb de voorbije dagen wat onderzoek gedaan naar die winkels en heb met een aantal van de ondernemers gesproken en hen gevraagd of zij dat zien zitten.

 

Al heel snel heb ik echter gemerkt dat er iets niet klopt in het verhaal. Als men kijkt naar de meeste mensen die daar werken, naar de uren die zij kloppen, naar het statuut waarmee zij werken en naar wat zij allemaal wel en niet mogen doen, dan zijn dat duidelijk mensen in loondienst, maar het blijken toch zelfstandigen te zijn. Daar is een woord voor, het zijn schijnzelfstandigen. Ik heb mijn licht ook opgestoken bij een aantal arbeidseconomen en zelfs bij de juridische dienst van UNIZO. Het verschil tussen een zelfstandige en een werknemer is heel duidelijk, er moet een machtsrelatie zijn en er moet onafhankelijkheid zijn. Die zijn er niet. De Press Shops zijn en blijven eigendom van Ubiway, zowel het pand als de volledige stock.

 

De persoon die daar mag komen werken, heeft daar niets te zeggen als zelfstandige. Ik ben zelfstandige geweest en ik weet dat men als zelfstandige zelf kan kiezen wat men wil verkopen in zijn winkel. De Press Shops zijn echter niet hun eigen winkels en zij mogen daar geen andere zaken verkopen. Ubiway is daar eigenlijk ook fier op. Ze zeggen op hun website dat men voor hen kan werken, maar dat ze enkel zelfstandigen aannemen. Als men geen zelfstandige is, kan Ubiway wel helpen met het hele traject, het businessplan enzovoort. Men moet bovendien niets investeren. Dat staat op de website van Ubiway. Alles wat ik u vandaag vertel, staat open en bloot op hun website. Er is geen enkele financiële investering nodig om als zelfstandige te werken in de winkels van Ubiway. Men komt er als zelfstandige aan en er is geen enkele financiële input nodig.

 

Komaan, het is heel duidelijk dat het hier niet over zelfstandigen gaat. Men moet geen enkel risico nemen. Men moet wel eerst solliciteren. Hebt u ooit al eens een zelfstandige zien solliciteren? Men moet zijn cv sturen en op gesprek gaan. Als het goed is, mag men voor een tweede gesprek komen en daarna mag men starten, niet in de eigen winkel maar in de winkel van Ubiway. Als men na een maand voelt dat het toch niet zo'n leuke omgeving is, kan men Ubiway vragen om overgeplaatst te worden naar een andere winkel. Komaan. Men is zelfstandige, men moet toch zelf kunnen beslissen wat men doet?

 

Zo zijn er nog veel andere voorbeelden die aantonen dat deze mensen eigenlijk niets te zeggen hebben: niet over de uren waarop ze moeten starten, niet over de dagen dat ze er moeten zijn, niet over wat ze moeten of kunnen verkopen. Die mensen maken ook geen facturen op, tenzij 1 factuur op het einde van de maand aan Ubiway, maar ze kopen niets. Men is een zelfstandige verkoper, maar men koopt niets. Leg mij dat nu eens uit.

 

Iedereen weet dat men als zelfstandige kan delen in de winst, of in het verlies, maar niet bij Ubiway. Als het een fantastisch jaar is omdat men veel heeft verkocht omdat men bijvoorbeeld een heel goedkoop product heeft kunnen inkopen, zoals verjaardagskaartjes, en een mooie winst gemaakt op de verkoop, dan ziet die zelfstandige daar niets van. Hij deelt niet in de winst en loopt geen enkel financieel risico. Alle experts die ik heb gesproken, zeggen mij dat dit een flagrant geval van schijnzelfstandigheid is.

 

De vraag is of de overheid er op de hoogte van was dat heel dat systeem langs alle kanten rammelde, dat de enige manier om hier winst te maken was door met schijnzelfstandigen te werken. Als men met schijnzelfstandigen werkt, dan bedriegt men de RSZ en krijgt de sociale kas niet wat ze moet krijgen. Dan zijn het de hardwerkende zelfstandigen die niet krijgen wat ze moeten krijgen.

 

Ik heb gisteren aan de uitbater van de Press Shop in Hoboken gevraagd wat hij doet als hij ziek is. Ziekteverlof? Neen, helemaal niet. Hij moet komen werken. Hij is zogezegd zelfstandige. Zij krijgen dus geen ziekteverlof, geen pensioen zoals een normale werknemer in loondienst. Het pensioen van zelfstandigen ligt veel lager.

 

Hoeveel uren doet zo iemand? Op de website van Ubiway staat dat het wel eens kan dat men 70 uren per week moet doen, van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds, 6 of 7 dagen per week. Volgens mij is dat een ware hold-up van onze sociale zekerheid en onze socialezekerheidskas, die hier jarenlang miljoenen heeft zien wegvloeien op een andere manier. Mevrouw de minister, was u ervan op de hoogte dat die winkels eigenlijk niet correct handelden?

 

Indien u het niet wist, dan weet u het nu. Bent u bereid een en ander te laten onderzoeken? Bent u bereid om – zoals ook in mijn motie van aanbeveling komt - de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie een onderzoek te laten instellen in de materie?

 

Bent u bereid, wanneer blijkt dat het hier om schijnzelfstandigheid gaat, alle gederfde inkomsten te vergoeden, zijnde de inkomsten ten overstaan van de Staat en de staatskas maar ook ten overstaan van de gedupeerde eigenaars?

 

Kan u beloven dat er geen deal is gemaakt met de duivel, Golden Palace, dat net als de overheid vijf jaar lang, toen zij eigenaar was van de Press Shops, een oogje dicht heeft gedaan en er niet moeilijk over heeft gedaan? Wat is er afgesproken met Golden Palace? Is daarmee ook afgesproken dat het geen probleem is en dat wanneer Golden Palace de winkels koopt, niet heel streng zal worden toegekeken? Verklaart u integendeel vandaag tegenover mij dat u dat wel zal doen?

 

In dat geval is de vraag niet meer aan u. Volgende week is het immers niet meer uw bevoegdheid, want dan gaat het over Sociale Zaken, omdat de winkels zijn verkocht.

 

Mevrouw de minister, heeft uw regering ter zake enige beloftes gedaan aan Golden Palace? Ik hoop het niet. Kan  u mij vandaag verzekeren dat u een en ander grondig zal controleren? Immers, indien Ubiway in de fout is gegaan, blijft Ubiway fout. Enkel de aandelen veranderen van eigenaar. Volgens mij is het bijzonder belangrijk dat u daarop toekijkt.

 

De deal met Golden Palace hebben wij niet kunnen stoppen, tot spijt van iedereen hier. Iedereen hier vond het spijtig. Er is nu nog een waterkansje: geconfronteerd met een nieuw materiaal feit dat de nieuwe winkels mogelijk in strijd zijn met de sociale wetgeving, zou Golden Palace kunnen opteren om zelf uit de deal te stappen. Dat zou mooi zijn. Zal u daarom alles doen in de twee à drie dagen die ons nog resten, met inbegrip van het weekend, om ter zake klaarheid te scheppen?

 

07.02 Minister Petra De Sutter: Mijnheer Freilich, ik bekommer mij ten zeerste over de bescherming van de sociale rechten van werknemers en zelfstandigen en ben heel blij dat u zich wil aansluiten bij de strijd ter zake. U hebt gezegd dat u onderzoek hebt gedaan. U hebt op de website gekeken van Ubiway Retail. U zou in uw onderzoek toch ook een aantal andere elementen hebben kunnen ontdekken waarmee uw vraag zou zijn beantwoord. Hoe dan deel ik graag met die informatie.

 

Eigenlijk gaat uw vraag over de verschillende modellen in de detailhandel. Het model dat door Ubiway Retail wordt gebruikt, noemt men het commissionairmodel, gebaseerd op een commissiesysteem. Dat is een keuze die Ubiway Retail autonoom kan maken als onderneming, die functioneert in de vrije markt. Ik denk dat die vrije markt u ook dierbaar is.

 

De keuze voor een dergelijke formule wordt vaak ingegeven door de aard van de producten of diensten. Er zijn heel wat andere voorbeelden van ondernemingen en sectoren die dat model ook gebruiken. Ik kan u daar bij gelegenheid meer gedetailleerd over informeren. Daarbij gaat het vaak over de retourrechten, de aard van het assortiment, de waarde, de rotatie van voorraden. Om al die redenen hebben ketens zoals Ubiway Retail voor die formule gekozen.

 

U vraagt of de commissionairformule, de partnershipformule, onder bepaalde omstandigheden eigenlijk niet als een arbeidsverhouding moet worden aangemerkt, conform de algemene criteria van artikel 333 van de programmawet die de arbeidsrelaties definieert. Dat wetsartikel laat arbeidsrechtbanken toe om bij geschillen te bepalen of een bepaalde werknemer een werknemer dan wel een zelfstandige is, bijvoorbeeld bij de platformeconomie. Daar hebben we recent over gediscussieerd en daarover zijn er ook gerechtelijke uitspraken.

 

Het ondernemingscontract van Ubiway Retail is gebaseerd op volgende elementen: investeringen in de winkeluitrusting – dat doet de onderneming  -, de huur en de voorraad. De ondernemer is daarentegen verantwoordelijk voor het beheer van de voorraad en eventuele verschillen in die voorraad. De ondernemer wordt ook vergoed op basis van een variabele commissie over de omzet. U hebt een bedrag genoemd, maar eigenlijk is het commissieafhankelijk. De tarieven kunnen per productcategorie verschillen. De verkoopprijzen worden door de onderneming bepaald. De ondernemer organiseert zijn werk zelfstandig. Daar is hij zelf vrij in. Dat is een belangrijk element in die algemene criteria. De ondernemer moet wel bepaalde kwaliteitseisen die verbonden zijn aan het merkconcept en imago, respecteren. De openingstijden worden in overleg tussen de ondernemer en de onderneming, in dit geval Ubiway Retail, vastgesteld en kunnen soms bepaald worden door de eigenaar van de panden. De eigenaars van de panden zijn vaak derde partijen. De winkels zelf, de fysieke infrastructuur zijn in het geval van Ubiway Retail soms gevestigd in winkelcentra of luchthavens.

 

Welnu, bij betwistingen – ik kan u daar een lijst van bezorgen - hebben arbeidsrechtbanken telkens opnieuw het statuut van de ondernemers als zelfstandige in het licht van de toetsing van de overeenkomst tussen Ubiway Retail en de ondernemer aan die criteria bevestigd. Het is niet aan mij om dat te betwisten, dat zijn immers uitspraken van de rechtbank en die zijn altijd gebaseerd op de interpretatie van de criteria van artikel 333 van de programmawet.

 

Eerlijk gezegd, mijnheer Freilich, had de discussie gevoerd moeten worden met mijn collega Pierre-Yves Dermagne, want ik ben eigenlijk niet bevoegd. Zijn kabinet heeft me bevestigd dat geen enkele exploitant vandaag een verzoek heeft ingediend bij de administratieve commissie voor de regeling van de arbeidsbetrekkingen. U zei dat we ons daartoe misschien moesten wenden.

 

Na de uitspraken van de arbeidsrechtbanken is er ook nooit beroep aangetekend. Alle exploitanten hebben de uitspraak dat zij zelfstandige zijn, zoals door de wet en niet door ons bepaald, nooit ter discussie gesteld.

 

Wat uw laatste vraag betreft, Ubiway, dat tot maandag tot bpost behoort en na de closing een onderdeel van Golden Palace wordt, moet zich uiteraard aan de wet houden, zoals alle soortgelijke winkels.

 

07.03  Michael Freilich (N-VA): Mevrouw de minister, ik heb wel degelijk mijn huiswerk gedaan. Ik heb hier een ruling van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie, de Nederlandstalige kamer, die over een heel gelijkaardige deal gaat.

 

Waarover gaat het? Iemand had een wedkantoor, en alle elementen waren gelijkaardig. Die man mocht niet beslissen wanneer het kantoor openging, die man mocht niet over het pand beslissen, die man mocht niet beslissen wat er verkocht werd. Hij mocht eigenlijk niets beslissen. Hij kreeg een commissie. Dat is exact hetzelfde model: geen risico, geen financiële input, geen winst, een commissie en opgelegde uren. Maar, hij moest wel zelfstandige zijn.

 

Ik citeer uit de conclusie van 24 augustus 2017. Het gaat om ruling 97, voor alle duidelijkheid, voor als u het nadien wil opzoeken. "Gelet op het voorgaande, stelt de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie dat de arbeidsrelatie zoals zij thans voorgesteld wordt niet verenigbaar is met de door de betrokkene gekozen kwalificatie als zelfstandige, gelet op de beperkte vrijheid van organisatie van de werktijd, de gelimiteerde vrijheid van organisatie van het werk, en de aanwezigheid van de mogelijkheid tot uitoefenen van hiërarchische controle." Die hiërarchische controles zijn er trouwens ook bij de bpostwinkels. Er is een manager die af en toe komt kijken of men effectief de nodige volumes behaalt. Marketing doet men ook niet. Ik denk dan ook dat er genoeg elementen zijn om te zeggen dat hier iets niet klopt.

 

En ja, het model van franchising dat u commissiesysteem noemt, is gekend. Ik ken zelf een aantal franchise-uitbaters. Ik heb hen gebeld. De ene heeft ene Brico, de andere een Carrefour. Zij zeggen tegen mij dat zij eigenaar zijn van het pand, dat zij hebben geïnvesteerd. Als zij stoppen, mogen zij het pand verkopen, samen met het handelsfonds. Dat heeft men niet bij de Press Shops, daar is geen handelfonds, daar is niets.

 

Bij de meeste franchisemodellen in ons land – Brico, Carrefour, et cetera – kunnen zij wel degelijk beslissen wat er verkocht wordt naast de reguliere producten en delen zij ook mee in de winst. Dus ja, het model van commissie-partnerships bestaat, maar soms gaat men heel ver. Ik heb ook gesproken met verschillende arbeidseconomen. Ik heb ook gesproken met de juridische dienst van Unizo, dat een puntensysteem heeft om te weten of iemand een zelfstandige is, een schijnzelfstandige of effectief een werknemer in loondienst. Als men die punten optelt, ziet men dat het in het geval van Ubiway duidelijk schijnzelfstandigen zijn.

 

Dit is een enorm groot probleem, omdat uw regering dit wist. Als u mij zegt dat het commissiesysteem bestaat in ons land, dan kan dat, maar als de overheid zelf die winkels uitbaat, dan is het des ter erger natuurlijk! Wij hebben een voorbeeldfunctie. Heel de discussie gaat over platformen als Deliveroo, maar ik wil het nog wel zien dat de overheid zelf een Deliveroosysteem heeft. Daar gaat het over, dat is de crux van dit verhaal. De overheid is zelf de eigenaard van de Press Shops. U bent misschien blij dat ze bijna verkocht zijn, maar al die jaren dat het is misgelopen, hebben we niets gedaan. Ik heb getracht om zelf naar de rulingcommissie te gaan. Het is geen rulingcommissie, het is de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie. Mijn vraag werd afgewezen, aangezien ik geen belanghebbende ben. Als Kamerlid kon ik geen informatie verkrijgen. De enige die er naartoe kan, is ofwel Ubiway zelf, dat dit uiteraard niet wil doen, ofwel een uitbater. De uitbaters die ik sprak, vreesden echter voor inkomstenverlies, terwijl zij hun inkomen nodig hebben. De uitbaters werken als een hond, zeventig uren voor 2.300 euro, maar ze kunnen niet anders. Als een uitbater naar die rechtbank stapt, zal hij dat verliezen.

 

Ik vind het schrijnend dat dit zo lang kon gebeuren onder een overheidsbedrijf. Dat verklaart mijn vraag aan u, mevrouw de minister. U hebt nog een aantal dagen en u bent wel bevoegd. In de komende dagen kunt u vragen om daarin een ruling te krijgen. Als u dat niet wil doen, dan is dat uw zaak, maar ik vraag dan toch dat u als overheid streng blijft toezien. Wanneer Golden Palace die krantenwinkels overneemt, moeten wij er zeker van zijn dat het niet om schijnzelfstandigen gaat. Als op het einde van de rit blijkt dat ik gelijk heb of krijg, welke kans ik reëel acht, dan wil ik weten of de gederfde inkomsten, zowel voor het bestelen van onze RSZ, onze sociale kas, als voor het hard labeur van die zelfstandige uitbaters, zal worden teruggevorderd vanuit bpost. Dat vind ik maar een normale zaak. In die zin dien ik daarom een motie van aanbeveling in.

 

Moties

Motions

 

De voorzitster: Tot besluit van deze bespreking werden volgende moties ingediend.

En conclusion de cette discussion les motions suivantes ont été déposées.

 

Een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Michael Freilich en luidt als volgt:

"De Kamer,

gehoord de interpellatie van de heer Michael Freilich

en het antwoord van de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post,

- overwegende het regeerakkoord, dat stelt dat schijnzelfstandigheid en schijnwerknemerschap moet worden bestreden;

- overwegende dat de Belgische staat meerderheidsaandeelhouder is van bpost nv, die op haar beurt 100% van de aandelen aanhoudt in Ubiway Retail nv;

- gelet op de grote aanwijzingen, onder meer op de website van Ubiway, dat de wijze van uitbating van de ongeveer 175 winkels van Ubiway Retail nv mogelijk als een vorm van schijnzelfstandigheid kan worden gekwalificeerd;

- overwegende dat de aandelen van bpost in Ubiway Retail nv op maandag 28 februari eerstkomend in eigendom zouden overgaan naar een vennootschap van de groep Golden Palace;

- overwegende dat de overheid het goede voorbeeld moet geven inzake sociaalrechtelijke verplichtingen, zowel ten overstaan van de staatskas als van de gedupeerde uitbaters;

vraagt de regering

- om nog vóór de overdracht van de aandelen in Ubiway Retail nv, die gepland staat op maandag 28 oktober eerstkomend, een aanvraag tot kwalificatie van de arbeidsrelatie van de winkeluitbaters van Ubiway Retail nv in te dienen bij de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie;

- ervoor in te staan dat bpost alle gederfde inkomsten door de mogelijke schijnzelfstandigheid bij Ubiway Retail nv, zowel ten overstaan van de staatskas als van de gedupeerde uitbaters, zal vergoeden, zoals – maar niet beperkt tot – de gederfde RSZ-bijdragen, eventuele administratieve of strafrechtelijke boetes, het gederfd loon en de gederfde extralegale voordelen."

 

Une motion de recommandation a été déposée par M. Michael Freilich et est libellée comme suit:

"La Chambre,

ayant entendu l'interpellation de M. Michael Freilich

et la réponse de la vice-première ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste,

- considérant l’accord de gouvernement, qui prévoit qu’il convient de lutter contre le phénomène des faux indépendants et des faux salariés;

- considérant que l’État belge est actionnaire majoritaire de bpost SA, qui, à son tour, détient 100% des actions d’Ubiway Retail SA;

- eu égard aux nombreux indices, notamment sur le site internet d’Ubiway, selon lesquels le mode d’exploitation des quelque 175 magasins d’Ubiway Retail peut être assimilé à une forme de fausse indépendance;

- considérant que les actions d’Ubiway Retail SA détenues par bpost devraient, le lundi 28 février prochain, devenir la propriété d’une société du groupe Golden Palace;

- considérant que l’État doit donner le bon exemple en matière d’obligations de droit social, tant vis-à-vis du Trésor public que vis-à-vis des exploitants dupés;

demande au gouvernement

- de déposer, avant la cession des actions d’Ubiway Retail SA prévue le lundi 28 février prochain, une demande de qualification de la relation de travail des exploitants des magasins d’Ubiway Retail SA auprès de la Commission administrative de règlement de la relation de travail;

- de veiller à ce que bpost dédommage de l’ensemble des pertes de revenus découlant de la possible fausse indépendance au sein d’Ubiway Retail SA, tant vis-à-vis du Trésor public que vis-à-vis des exploitants dupés, notamment, mais pas uniquement, les pertes de cotisations ONSS, les éventuelles amendes administratives ou pénales ainsi que les rémunérations et avantages extralégaux perdus."

 

Een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Wouter De Vriendt, de dames Maggie De Block en Karin Jiroflée en de heren Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten.

Une motion pure et simple a été déposée par M. Wouter De Vriendt, Mmes Maggie De Block et Karin Jiroflée et MM. Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf et Servais Verherstraeten.

 

Over de moties zal later worden gestemd. De bespreking is gesloten.

Le vote sur les motions aura lieu ultérieurement. La discussion est close.

 

08 Prise en considération de propositions

08 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement. (art. 75, n° 5, Rgt)

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden. (art. 75, nr. 5, Rgt)

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

09 Demandes d'urgence

09 Urgentieverzoeken

 

09.01  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, nous demandons l'urgence pour la proposition de loi n° 2520/1 visant à supprimer le Covid Safe Ticket. Je ne pense pas que cela nécessite énormément d'explications. Je crois qu'il y a aujourd'hui une volonté de débattre de ce sujet au Parlement, et ce, de manière urgente car la majorité a dit elle-même qu'elle n'appliquerait pas le CST un jour de trop.

 

Nous aimerions que le Parlement puisse aujourd'hui discuter non seulement de sa possible suspension ou de sa "mise au frigo". Certains veulent le garder comme outil dans la boite à outils. Pour nous, c'est pour la poubelle! Il importe vraiment d'avoir ce débat. Une demande d'en débattre en commission de la Santé émane déjà du groupe N-VA. Disposer d'un texte nous permettra d'en débattre de manière urgente.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

Ik heb nog een urgentieverzoek van de heer De Roover voor wetsvoorstel nr. 2524/1 van mevrouw Ingels.

 

09.02  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, geachte collega's, ik vraag de urgentie voor ons wetsvoorstel nr. 2524/1. Wij hebben hier onlangs de epidemische noodsituatie voor de maximumtermijn van drie maanden verlengd. U herinnert zich natuurlijk uit het debat dat wij daar geen voorstander van waren. Die drie maanden vormen echter een maximumtermijn. Het voorstel dat wij indienen, strekt ertoe de epidemische noodsituatie zo snel mogelijk te laten beëindigen door dit Huis. Dat betekent dat wij ons daar urgent over moeten buigen.

 

Zo dadelijk zal de heer Verherstraeten de urgentie vragen voor een voorstel dat dezelfde richting uitgaat, om dezelfde redenen. Wij zullen die urgentie natuurlijk steunen. Het spreekt voor zich dat op ons voorstel eigenlijk op dezelfde manier moet worden gereageerd. Ik reken er dan ook op dat de urgentie verleend zal worden.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est rejetée.

De urgentie wordt verworpen.

 

09.03  Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw de voorzitster, ik vraag de urgentie voor ons wetsvoorstel nr. 2525/1. Het voorstel dat ik samen met de collega's van de meerderheid heb ingediend, wijkt in die zin af van het vorige voorstel dat dit gebeurt onder voorbehoud van een beslissing van het Overlegcomité en onder voorbehoud van de noodzakelijke adviezen van de RAG en de minister van Volksgezondheid, zoals in de pandemiewet voorzien.

 

Dit voorstel is dus geen voorafname met een bepaalde datum, in tegenstelling tot het vorige voorstel. Mocht aan de voorwaarde voldaan zijn dat de noodsituatie volgens de experts niet meer voorhanden is, dan zijn we op dat ogenblik klaar om de bespreking met de nodige spoed en bekwaamheid aan te vatten. Onder dat voorbehoud vragen wij de urgentie.

 

09.04  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, de uiteenzetting van de heer Verherstraeten wekt de indruk dat hij aangeeft waarom er daarnet geen hoogdringendheid zou zijn geweest en nu wel. Mijnheer Verherstraeten, wat u zegt betreft de inhoud, niet de hoogdringendheid. Wanneer uw voorstel hoogdringend is, dan is dat van ons dat vanzelfsprekend ook.

 

Wij zullen de hoogdringendheid consequent steunen, maar ik herhaal dat dit geen voorafname is op ons eventueel stemgedrag.

 

La présidente: Je propose aux présidents de groupe de se prononcer sur cette demande.

Ik stel voor dat de fractievoorzitters zich over dit verzoek uitspreken.

 

L'urgence est adoptée.

De urgentie wordt aangenomen.

 

09.05  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mag ik de koppeling van de behandeling van ons wetsvoorstel met dat van collega Verherstraeten vragen?

 

La présidente: Chers collègues, nous pouvons passer aux votes.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

10 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Koen Metsu sur "Les recommandations de la CEP du 22 mars 2016" (n° 246)

10 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Koen Metsu over "De aanbevelingen van de POC van 22 maart 2016" (nr. 246)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives du 15 février 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken van 15 februari 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 246/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Koen Metsu;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Jan Briers.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 246/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Koen Metsu;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Jan Briers.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

78

Oui

Nee

51

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

11 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Reccino Van Lommel sur "L'étude de l'université d'Anvers sur les effets de la sortie du nucléaire" (n° 248)

11 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Reccino Van Lommel over "De studie van de Universiteit Antwerpen over de effecten van de kernuitstap" (nr. 248)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Énergie, de l'Environnement et du Climat du 15 février 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van 15 februari 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 248/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Reccino Van Lommel;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Kim Buyst.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 248/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Reccino Van Lommel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Kim Buyst.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

11.01  Reccino Van Lommel (VB): Mevrouw de voorzitster, wij hebben hierover daarnet al een beschamend debat gevoerd, maar ook deze studie past overduidelijk niet in het kraam van de meerderheid. Minister De Sutter was er als de kippen bij om de studie met de grond gelijk te maken. Minister Van der Straeten noemde de studie later suggestief en probeerde elke conclusie ervan tegen te spreken.

 

Nochtans plaatsen de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen ernstige vraagtekens bij onze afhankelijkheid van de import van energie in de toekomst omdat zij vrezen voor de overschotten in de buurlanden. Zij zeggen dat een volledige kernuitstap zou impliceren dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. Zij spreken over black-outs en zelfs over mogelijke afkoppelingen en prijsstijgingen. Zij stellen de haalbaarheid van de internationale CO2-doelstellingen duidelijk in vraag.

 

Het is een van de zovele studies die er ondertussen zijn geweest. Het is de zoveelste bevestiging dat de regering verkeerd bezig is. Daarom heb ik in de commissie aan de minister gevraagd om de resultaten van de studie mee te nemen in de beslissing die zal worden genomen op 18 maart over de eventuele levensduurverlenging van Doel 4 en Tihange 3 en dat is net hetgeen ik ook vraag in mijn motie.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

86

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

12 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Reccino Van Lommel sur "Les constatations du Service de Médiation de l'Énergie sur les factures d'énergie en forte hausse" (n° 249)

12 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Reccino Van Lommel over "De vaststellingen van de Ombudsdienst voor Energie over de sterk oplopende energiefacturen" (nr. 249)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de l'Énergie, de l'Environnement et du Climat du 15 février 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat van 15 februari 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 249/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Reccino Van Lommel;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Kim Buyst.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 249/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Reccino Van Lommel;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Kim Buyst.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

12.01  Reccino Van Lommel (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, het interview dat de federale ombudsman voor Energie enkele weken geleden heeft gegeven, moet ons eigenlijk met de voeten op de grond zetten. Hij is een man die dagelijks in de praktijk staat en die weet wat er leeft. Hij heeft heel wat belangrijke signalen de wereld ingestuurd.

 

Zo spreekt hij over mogelijk honderdduizenden gezinnen die in de armoede dreigen te komen in de komende periode. Hij heeft ook heel wat bedenkingen bij het uitblijven van structurele maatregelen in de strijd tegen de hoge energiefactuur. Hij heeft de verwarmingspremie van 100 euro peanuts genoemd tegenover de hoge facturen waarmee de consument geconfronteerd wordt. Hij heeft die zelfs een gemiste kans genoemd.

 

Hij pleit onder meer, dat kan ik althans afleiden, voor een permanente btw-verlaging, gecombineerd met een verdere ontvetting van de factuur, wat structureel zou moeten bijdragen tot een verlaging van de energiefactuur. Dat komt eigenlijk neer, collega's, op wat Vlaams Belang hier al heel lang zegt.

 

Daarom vragen wij met deze motie klaar en duidelijk structureel in te grijpen op de energiefactuur, een permanente en onvoorwaar­delijke btw-verlaging in te voeren voor aardgas en elektriciteit, en er ook over te waken dat de energieleveranciers tijdig betaald worden, gelet op het hogere aantal gezinnen dat het sociale tarief krijgt, waarbij wij moeten vermijden dat er nog meer energiemaatschappijen failliet zouden geraken.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

88

Oui

Nee

34

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

134

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden voor onthouding? (Nee)

 

13 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Katleen Bury sur "La modification de la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire" (n° 259)

13 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Katleen Bury over "De wijziging van de wet op het gebruik der talen in gerechtelijke zaken" (nr. 259)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 16 février 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Justitie van 16 februari 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 259/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Katleen Bury;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Katja Gabriëls.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 259/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Katleen Bury;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Katja Gabriëls.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

13.01  Katleen Bury (VB): Mevrouw de voorzitster, collega's, vandaag sta ik hier met hetzelfde dossier als anderhalf jaar geleden. Ook toen al klonk de noodkreet van het parket Halle-Vilvoorde dat beklaagden aan taalshopping doen. Beklaagden beroepen zich op hun anderstaligheid en kiezen voor Brusselse rechtbanken, die laksere straffen uitdelen en soms de boel zelfs laten verjaren. Minister Van Quickenborne zou daar anderhalf jaar geleden naar aanleiding van de motie werk van maken.

 

Vandaag blijkt dat het taalshoppen niet alleen handenvol tijd en geld kost, maar dat dat ook de verkeersveiligheid in het gedrang brengt. Beklaagden vragen voor de politierechtbank een taalwijziging en verzending naar een Brusselse rechtbank. Die wordt dan al dan niet toegekend en op die manier blijven roekeloze chauffeurs soms wel meer dan een jaar langer rondrijden zonder bestraffing, behandeling en/of intrekking van hun rijbewijs. Ook coalitiepartner Vooruit was hier niet over te spreken. We hebben dus al een bondgenoot in de meerderheid.

 

Er is voor het probleem een simpele oplossing, waartoe de procureur des Konings oproept, namelijk de aanpassing van artikel 23 van de taalwetgeving in rechtszaken. Als er namelijk een tolk aanwezig is op de zitting, dan worden de rechten van de verdediging gewaarborgd en kan een zaak onmiddellijk voor de politierechtbank die territoriaal bevoegd is, behandeld worden. Ik doe dus een simpele oproep naar de minister en u om de motie te steunen en zo de verkeersveiligheid te vergroten.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

84

Oui

Nee

45

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden voor onthouding? (Nee)

 

14 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de Mme Marijke Dillen sur "Le plaidoyer des huissiers de justice en faveur d'un cadre juridique contre le surendettement" (n° 260)

14 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van mevrouw Marijke Dillen over "Het pleidooi van de gerechtsdeurwaarders voor een wettelijk kader tegen de ophoping van schulden" (nr. 260)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission de la Justice du 16 février 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Justitie van 16 februari 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 260/1):

- une motion de recommandation a été déposée par Mme Marijke Dillen;

- une motion pure et simple a été déposée par Mme Katja Gabriëls.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 260/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door mevrouw Marijke Dillen;

- een eenvoudige motie werd ingediend door mevrouw Katja Gabriëls.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? 

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? 

 

14.01  Katleen Bury (VB): Ik neem de stemverklaring van mijn collega Dillen even op mij. Veel gezinnen hebben het momenteel financieel zeer moeilijk. Bij minnelijke invorderingen worden er soms exorbitante verhogingen, intresten en schadebedingen gevorderd. Een kleine schuld van 100 euro kan zo gemakkelijk tot 400 of 500 euro oplopen.

 

De Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders pleit ervoor om een wettelijk kader te creëren om de kosten voor een minnelijke  invordering te plafonneren. Ze stellen voor om een percentage van de invorderingskosten vast te leggen. Ook willen ze dat er een communicatieplatform komt waarop de informatie van de OCMW's over de schulden gebundeld wordt. Zo kunnen de gerechtsdeurwaarders samenwerken om de betrokkenen sneller schuldenvrij te krijgen. Zo'n project loopt nu reeds in Antwerpen.

 

In de commissie van verleden week beloofde de minister van Justitie dat er dit jaar nog een pakket maatregelen voorgesteld wordt om de gerechts- en uitvoeringskosten te beperken. We hopen tegen het zomerreces de nodige teksten te ontvangen, zodat we dat voor het einde van het jaar kunnen realiseren. Dat gaat dan over de gerechtelijke invordering.

 

Voor de minnelijke invordering verwees hij ons door naar de minister van Economische Zaken. Van enig overleg in die gedeelde materie was kennelijk geen sprake. Met de motie willen wij de regering ertoe aansporen om een wettelijk kader te creëren om de minnelijke invorderingskosten te plafonneren, en de nodige initiatieven te nemen om dat communicatieplatform over het gehele grondgebied uit te rollen.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

89

Oui

Nee

44

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

15 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Michael Freilich sur "Le phénomène des faux indépendants au sein d'une filiale de bpost" (n° 264)

15 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Michael Freilich over "Schijnzelfstandigheid bij een dochterbedrijf van bpost" (nr. 264)

 

Cette interpellation a été développée en séance plénière de ce jour.

Deze interpellatie werd gehouden in de plenaire vergadering van heden.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 264/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Michael Freilich;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Wouter De Vriendt, Mmes Maggie De Block et Karin Jiroflée et MM. Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf et Servais Verherstraeten.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 264/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Michael Freilich;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Wouter De Vriendt, de dames Maggie De Block en Karin Jiroflée en de heren Ahmed Laaouej, Benoît Piedboeuf en Servais Verherstraeten.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

83

Oui

Nee

48

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

132

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden voor onthouding? (Nee)

 

16 Amendement et article réservés du projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (2465/1-10)

16 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (2465/1-10)

 

Vote sur l'amendement n° 14 de Thierry Warmoes à l'article 32.(2465/10)

Stemming over amendement nr. 14 van Thierry Warmoes op artikel 32.(2465/10)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

11

Oui

Nee

83

Non

Onthoudingen

41

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 32 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 32 aangenomen.

 

17 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses en matière d'énergie (2465/9)

17 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie (2465/9)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

104

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden voor onthouding? (Nee)

 

18 Amendement et article réservés du projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin de permettre une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021 (2466/1-7)

18 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een bijkomende toewijzing in het kader van de veiling georganiseerd in 2021 mogelijk te maken (2466/1-7)

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Bert Wollants à l'article 2.(2466/7)

Stemming over amendement nr. 2 van Bert Wollants op artikel 2.(2466/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

43

Oui

Nee

80

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

 

19 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité afin de permettre une adjudication complémentaire pour la mise aux enchères organisée en 2021 (2466/3)

19 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een bijkomende toewijzing in het kader van de veiling georganiseerd in 2021 mogelijk te maken (2466/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

76

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d’abstention? (Non)

Reden voor onthouding? (Nee)

 

20 Amendements et articles réservés du projet de loi transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (2388/1-8)

20 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingings­autoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (2388/1-8)

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Reccino Van Lommel à l'article 17.(2388/8)

Stemming over amendement nr. 10 van Reccino Van Lommel op artikel 17.(2388/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

17

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

18

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 17 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 17 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Reccino Van Lommel à l'article 20.(2388/8)

Stemming over amendement nr. 11 van Reccino Van Lommel op artikel 20.(2388/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

34

Oui

Nee

100

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 20 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 20 aangenomen.

 

21 Ensemble du projet de loi transposant la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (nouvel intitulé)  (2388/7)

21 Geheel van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/1 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 tot toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne markt (nieuw opschrift)  (2388/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

22 Amendements réservés du projet de loi modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (2438/1-5)

22 Aangehouden amendementen op het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (2438/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Wouter Vermeersch cs tendant à insérer un article 6/1(n).(2438/5)

Stemming over amendement nr. 7 van Wouter Vermeersch cs tot invoeging van een artikel 6/1(n).(2438/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

  35

Oui

Nee

  99

Non

Onthoudingen

   1

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Wouter Vermeersch cs tendant à insérer un article 6/2(n).(2438/5)

Stemming over amendement nr. 8 van Wouter Vermeersch cs tot invoeging van een artikel 6/2(n).(2438/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

  35

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Wouter Vermeersch cs tendant à insérer un article 6/3(n).(2438/5)

Stemming over amendement nr. 10 van Wouter Vermeersch cs tot invoeging van een artikel 6/3(n).(2438/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

  35

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Wouter Vermeersch cs tendant à insérer un article 7/1(n).(2438/5)

Stemming over amendement nr. 9 van Wouter Vermeersch cs tot invoeging van een artikel 7/1(n).(2438/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

  35

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 11 de Wouter Vermeersch cs tendant à insérer un article 7/2(n).(2438/5)

Stemming over amendement nr. 11 van Wouter Vermeersch cs tot invoeging van een artikel 7/2(n).(2438/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

  35

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

  0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 12 de Wouter Vermeersch cs tendant à insérer un article 7/3(n).(2438/5)

Stemming over amendement nr. 12 van Wouter Vermeersch cs tot invoeging van een artikel 7/3(n).(2438/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

  35

Oui

Nee

101

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

23 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées (2438/4)

23 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (2438/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

118

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

  16

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

24 Amendements et article réservés du projet de loi relatif à la vaccination et à l'administration, par des pharmaciens exerçant au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, des vaccins autorisés dans le cadre de la prophylaxie du COVID-19 (2460/1-5)

24 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19 (2460/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Kathleen Depoorter cs à l'article 2.(2460/5)

Stemming over amendement nr. 10 van Kathleen Depoorter cs op artikel 2.(2460/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

  22

Oui

Nee

  83

Non

Onthoudingen

  31

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Catherine Fonck à l'article 2.(2460/5)

Stemming over amendement nr. 6 van Catherine Fonck op artikel 2.(2460/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

 18

Oui

Nee

 99

Non

Onthoudingen

 21

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Catherine Fonck à l'article 2.(2460/5)

Stemming over amendement nr. 7 van Catherine Fonck op artikel 2.(2460/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

 18

Oui

Nee

 99

Non

Onthoudingen

  21

Abstentions

Totaal

138

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Catherine Fonck à l'article 2.(2460/5)

Stemming over amendement nr. 8 van Catherine Fonck op artikel 2.(2460/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

 18

Oui

Nee

 99

Non

Onthoudingen

 20

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Catherine Fonck à l'article 2.(2460/5)

Stemming over amendement nr. 9 van Catherine Fonck op artikel 2.(2460/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

18

Oui

Nee

98

Non

Onthoudingen

20

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

 

25 Ensemble du projet de loi relatif à la vaccination et à l'administration, par des pharmaciens exerçant au sein d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, des vaccins autorisés dans le cadre de la prophylaxie du COVID-19 (2460/4)

25 Geheel van het wetsontwerp houdende de vaccinatie en de toediening, door apothekers die hun beroep uitoefenen in voor het publiek opengestelde apotheken, van vaccins vergund voor de profylaxe van COVID-19 (2460/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

103

Oui

Nee

   0

Non

Onthoudingen

  29

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

26 Hulde aan mevrouw de Adjunct-griffier

26 Hommage à Mme la Greffière adjointe

 

Beste collega's, ik ben zeer verheugd vandaag een van die zogenaamde mensen in de schaduw in het zonnetje te mogen zetten. Zij zijn het die in groten getale ervoor zorgen dat de verschillende systemen functioneren, vervolgens evolueren en moderniseren met als doel onze instellingen dichter bij de burger te brengen. Zij zorgen er tevens voor dat de processen vloeiend en de mechanismen harmonieus verlopen.

 

Dit is, zoals u weet, zeker de rol van de diensten van de Kamer, die ons elke dag in staat stellen onze debatten, onze vergaderingen, onze activiteiten te houden... Wij danken hen hiervoor.

 

Vandaag woont u, mevrouw Deboutte, adjunct-griffier en directeur-generaal van de wetgevende diensten, uw laatste plenaire vergadering bij; u die er zoveel heeft meegemaakt. U bent nu op weg naar een welverdiend pensioen. Moge dit gelukkig zijn, vol vreugde en vruchtbare activiteiten.

 

U bent opgeleid als juriste en criminologe, en dankzij deze rijke vorming was u in staat een onschatbare kennis van de wetgeving te verwerven. U hebt ook de belangrijkste onderzoekscommissies van onze instelling geleid, in het bijzonder deze betreffende de Bende van Nijvel en Fortis. Deze taak volbracht u met brio en professionalisme.

 

Binnen de commissie voor Justitie bent u ook altijd zeer betrokken geweest bij ethische debatten zoals het ‘uit het strafrecht halen van abortus’ en de ‘orgaandonatie’.

 

Votre carrière est ainsi certainement jalonnée d’événements et d’anecdotes que vous avez pu vivre depuis les multiples commissions, dont vous êtes devenue directrice, jusqu’au poste de greffière adjointe.

 

Et je sais, par exemple, que vous gardez d’excellents souvenirs de plusieurs missions que vous avez organisées, avec ce sens de la rigueur et de l’efficacité. Et même, m’a-t-on glissé, une préférence notable, parmi toutes celles-là, pour celle qui vous a conduite en Chine sous la houlette de l'un de mes prédécesseurs, l'ancien président de la Chambre, Herman De Croo.

 

En tant que greffière adjointe et directrice générale des services législatifs, vous avez ainsi compté jusqu’à une dizaine de directeurs sous votre responsabilité.

 

Dans ce poste de manager, vous avez rapidement instauré une nouvelle culture, celle de la concertation, et vous avez assuré les réformes et les innovations nécessaires. On épinglera notamment le registre des lobbyistes et la plate-forme des pétitions.

 

Vous avez également réformé le département des naturalisations pour en faire le département de la citoyenneté. Tout un symbole, fort, de ces combats à mener pour accroître la vitalité de la démocratie représentative et surtout sa connexion avec la population.

 

Als adjunct-griffier was u nauw betrokken bij de invoering van e-vergaderingen en e-voting, twee instrumenten die hun nut hebben bewezen tijdens de covidperiode, maar ook bij de organisatie van meer functionele vergaderingen in de Kamer.

 

Geachte mevrouw Deboutte, in zekere zin krijgt u nu uw vrijheid terug. Als jonge grootmoeder zult u meer tijd kunnen doorbrengen met uw kleinzoon Emile. Wellicht is het niet uitgesloten dat u met hem naar Panama reist, het geboorteland van zijn mama.

 

Ik weet ook dat u zeer actief zal blijven en zelfs op vrijwillige basis uw ervaring en deskundigheid ten dienste zal stellen van de parlementaire samenwerkings­overeenkomst met de Marokkaanse Kamer van Afgevaardigden.

 

Kortom, beste collega's, ik ben ervan overtuigd dat u zich bij mij zult aansluiten om mevrouw Reinhilde Deboutte te feliciteren en te bedanken voor haar jarenlange inzet ten dienste van onze Vergadering.

 

Encore bravo et merci !

 

(Applaus)

(Applaudissements)

 

Encore un tout grand merci à Mme Deboutte pour son efficacité et surtout sa disponibilité. Vous voyez, chers collègues, que Mme Deboutte est restée avec nous jusqu'à la dernière minute, toute la journée et toute la soirée. Ce sera, madame, votre toute dernière journée en séance plénière. Encore quatre minutes et c'est votre dernier jour!

 

27 Proposition de rejet par la commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales de la proposition de résolution visant à accroître la sécurité dans les trains et sur les quais (2393/2)

27 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale instellingen van het voorstel van resolutie betreffende het verhogen van de veiligheid in de treinen en op de perrons (2393/2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

  99

Oui

Nee

  33

Non

Onthoudingen

   0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 2393/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 2393/1 is dus verworpen.

 

------------------------------------------------------------------

 

Vote/Stemming 1 (MOT246)

- M. Khalil Aouasti a voté comme son groupe.

- De heer Egbert Lachaert heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mevrouw Nahima Lanjri heeft zoals haar fractie gestemd.

- Mme Sophie Rohonyi a voté pour.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 2 (MOT248)

- Mme Nathalie Gilson a voté comme son groupe.

- Mme Sophie Rohonyi a voté pour.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 3 (MOT249)

- De heer Wim Van der Donckt heeft zoals zijn fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 4 (MOT259)

- De heer Wim Van der Donckt heeft zoals zijn fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 5 (MOT260)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 6 (MOT264)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 7 (2465/10)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 8 (2465/8)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 9 (2466/7)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 10 (2466/3)

- M. Khalil Aouasti a voté comme son groupe.

- De heer Dieter Vanbesien heeft voorgestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 11 (2388/8)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 12 (2388/8)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 13 (2388/7)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- Mme Caroline Taquin a voté comme son groupe.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 14 (2438/5)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 15 (2438/5)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 16 (2438/5)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 17 (2438/5)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 18 (2438/5)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 19 (2438/5)

- M. Malik Ben Achour a voté comme son groupe.

- Mevrouw Annick Ponthier heeft zoals haar fractie gestemd.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 20 (2438/4)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 21 (2460/5)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 22 (2460/5)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 23 (2460/5)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 24 (2460/5)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 25 (2460/5)

- M. Gilles Guillaume Defossé a voté pour.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 26 (2460/4)

- De heer Steven Creyelman heeft zoals zijn fractie gestemd.

- Mme Eliane Tillieux a voté comme son groupe.

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

Vote/Stemming 27 (2393/2)

- M. Gilles Vanden Burre a voté comme son groupe.

 

------------------------------------------------------------------

 

28 Adoption de l’ordre du jour

28 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance du 10 mars 2022.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van 10 maart 2022.

 

Pas d’observation? (Non) L’ordre du jour est approuvé.

Geen bezwaar? (Nee) De agenda is goedgekeurd.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 10 maart 2022 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 10 mars 2022 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 23.58 uur.

La séance est levée à 23 h 58.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 166 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 166 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

078

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

051

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

086

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

045

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

088

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

034

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Camp Yoleen, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Arens Josy, D'Haese Christoph, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Raskin Wouter, Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

084

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

045

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Arens Josy

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

089

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

044

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

083

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

048

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Arens Josy

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

011

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

083

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

041

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

104

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Depoorter Kathleen, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

043

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Donné Joy, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

080

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

076

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

054

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Marghem Marie-Christine

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

017

Ja

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Non        

100

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

018

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

034

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

100

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

133

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

099

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Van Hoof Els

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

101

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

101

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

101

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

034

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

101

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

035

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Non        

101

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui         

118

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Freilich Michael, Gabriels Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

016

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

022

Ja

 

Anseeuw Björn, D'Haese Christoph, Daems Greet, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 

 

Non        

083

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

031

Onthoudingen

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, Dallemagne Georges, De Smet François, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

099

Nee

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

021

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Bacquelaine Daniel, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

099

Nee

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

021

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Bacquelaine Daniel, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

099

Nee

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

020

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

098

Nee

 

Aouasti Khalil, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Vriendt Wouter, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

020

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

103

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Haese Christoph, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Wit Sophie, Dedecker Jean-Marie, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Dewael Patrick, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Freilich Michael, Gabriels Katja, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Vajda Olivier, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Peel Valerie, Vanbesien Dieter, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

029

Onthoudingen

 

Bacquelaine Daniel, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, Daems Greet, De Vuyst Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Pas Barbara, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

099

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Ben Achour Malik, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, Daems Greet, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Defossé Guillaume, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriels Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Mathei Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Van den Bergh Jef, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanbesien Dieter, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

033

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Creyelman Steven, D'Haese Christoph, De Roover Peter, De Wit Sophie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Donné Joy, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen