Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 12 mai 2022

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Donderdag 12 mei 2022

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 20 h 48 et présidée par Mme Séverine de Laveleye, vice-présidente.

De vergadering wordt geopend om 20.48 uur en voorgezeten door mevrouw Séverine de Laveleye, ondervoorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Frank Vandenbroucke.

 

Wetsontwerp

Projet de loi

 

01 Projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (2320/1-19)

01 Wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (2320/1-19)

 

Reprise de la discussion générale

Hervatting van de algemene bespreking

 

La discussion générale est reprise.

De algemene bespreking is hervat.

 

01.01  Steven Creyelman (VB): Mevrouw de voorzitster, in november 2021 werd voor onderhavig wetsontwerp in de plenaire vergadering de urgentie gevraagd. Daarna moest het voorliggende ontwerp in zeven haasten door de commissie worden gejaagd. Het alibi van onze teerbeminde minister daarvoor was dat de vivaldiregering een grote wetgevende achterstand probeert in te halen, een achterstand die de schuld is van de vorige regering. Die vorige regering had een aantal zaken te lang laten liggen. Ik verzin het niet, collega's, anno 2022 wordt dat excuus nog altijd gebruikt.

 

Het constructieve voorstel van een aantal collega's van de oppositie, de dames Depoorter, Sneppe en Fonck, om de dringende artikelen uit het ontwerp te lichten en dringend te behandelen en om de niet dringende artikelen in een latere fase te behandelen, stuitte jammer genoeg op een njet van de minister en, bij uitbreiding, van de partijen van de meerderheid. Dus zijn we in alle hoogdringendheid ondertussen een halfjaar later. Het is maar een tip, maar misschien moeten de meerderheidspartijen af en toe de uitgestoken hand van de oppositie aannemen, dan was onderhavig urgente ontwerp misschien iets sneller behandeld.

 

Mevrouw de voorzitster, ik had een uiteenzetting voorbereid die ook een groot deel van de artikelen uit het ontwerp besprak, maar ik denk dat de diensten, en misschien ook u en een aantal collega's, mij dankbaar zullen zijn dat ik mij zal beperken tot het deel dat dinsdagnamiddag goddelijk was en dat vandaag nog altijd blijkt te zijn. De rest werd uitgebreid besproken in eerste en tweede lezing in de commissie en ik zal mijzelf hier dus af en toe moeten herhalen.

 

Het bewuste amendement 33, dat vorige dinsdag het levenslicht zag en dat twee dagen geleden in de commissie voor Gezondheid werd goedgekeurd, is een bijzonder amendement, een amendement van de Blijde Boodschap, zo bleek. Ik deed de uitroep al in de commissie, maar ik wil hem hier vandaag herhalen. Driewerf hoera, nogmaals driewerf hoera! Er is nu eindelijk een akkoord over iets waarover we in dit land al 25 jaar doen om tot een nageleefd akkoord te komen, en ik leg wel degelijk de nadruk op de term nageleefd. Er is nu eindelijk een akkoord over met de zogenaamde Federatie Wallonië-Brussel. Ik zei in de commissie ook al dat die term ongrondwettelijk is, maar daar maalt blijkbaar niemand om.

 

Wie had het kunnen denken? Wie had het durven te denken? Er is eindelijk een akkoord. Collega Bacquelaine, die zich straks ongetwijfeld bij ons zal voegen, prees zich gelukkig dat zulke akkoorden in dit land nog mogelijk zijn. Alleen, goede collega, die mij hopelijk in de koffiekamer hoort, is er eigenlijk geen sprake van een akkoord. Het is geen akkoord. De term akkoord is hier zelfs niet op zijn plaats. Het is geen akkoord, het is een toegift, een zoveelste toegift van de Vlamingen. De Vlamingen zijn weer eens geplooid. Nu bedenk ik dat dat zowat de standaarddefinitie is van een akkoord in dit land.

 

Collega's, het enige wat wij voor dat historische akkoord als Vlamingen hebben moeten slikken, is een soort van algemene vergeving, een algemeen pardon voor de jarenlange overschrijding van het contingent, dat onze Waalse zusters en broeders feestelijk aan hun laars hebben gelapt. In dezelfde moeite gaat ook nog eens de verdeelsleutel die gebaseerd was op de bevolkingsaantallen, op de schop, verdeelsleutel waar de Vlamingen jarenlang voor gestreden hebben en wij waarschijnlijk nooit meer zullen terugzien, als het afhangt van de Franstaligen.

 

Maar collega's, geen paniek, nu zal het allemaal in orde komen, want er is, zoals gezegd, een akkoord. Deze keer zullen onze goede vrienden aan de andere zijde van de taalgrens zich ook echt aan de afspraak houden. Ze zullen zich aan het akkoord houden. Het zal allemaal in orde komen met de artsencontingenten, tegen 2024. In de commissie vroeg ik mij nog af wat er te doen is in 2024. Ik heb het voor alle zekerheid nog eens opgezocht. Welnu, er blijken dan verkiezingen te worden georganiseerd! Dus in een verkiezingsjaar zal alles in orde komen!

 

Zelfs een katholiek als ik - er zijn er ongetwijfeld betere - moet het toegeven, ik heb bewondering voor zoveel blind vertrouwen. Wij zouden er bijna de geschiedenis van het dossier bij vergeten. De overtallen die in Wallonië met de actieve steun uit de politiek geproduceerd zijn, worden nu kwijtgescholden. Dat en niets anders is de realiteit. Het is amnestie, beste collega's, om het met een beladen term te zeggen.

 

Collega's, dat kon toch wel rekenen op kritiek van een aantal organisaties in het veld. Mevrouw Vanpeborgh heeft het lijstje gegeven dat ik in commissie heb aangehaald. Ik hoef het dus bij deze eens niet te herhalen. Ook zij hadden dus kritiek op die amnestiemaatregel zonder enige garantie omtrent de afspraken.

 

Maar collega's, de minister stelt ons gerust. "Geen paniek, Vlaamse vrienden! Blijf kalm. Het akkoord staat zwart op wit op papier." Ik vroeg het me in de commissie ook al af en nu nog steeds: waar zijn die akkoorden de afgelopen 25 jaar dan vastgelegd? Dat moet zeker eens onderzocht worden. Misschien moeten we daar wel een onderzoekscommissie voor oprichten. Het lijkt me een interessant vraagstuk.

 

Collega's, ik zie de minister al denken: Creyelman, stop met zagen. Het klinkt een beetje zoals mijn vrouw soms, die mij vraagt te stoppen met datzelfde riedeltje te herhalen. Ik hoor het hem bijna denken: Creyelman, er zijn garanties, we hebben garanties. We hebben 4 grendels verwerkt in ons historisch akkoord en de Planningscommissie zal rekening houden met eventuele overtallen voor de daaropvolgende jaren.

 

Spijtig genoeg is dat eigenlijk het probleem niet. Het gaat er niet om of die quota aangepast worden naargelang er al dan niet overtallen zijn. Het gaat erom of wij als Vlamingen echt geloven dat wanneer het erop aankomt, er met die aangepaste quota rekening zal worden gehouden. Daar gaat het over, en over niets anders. We hadden daar een garantie voor, maar die is door de stemming over amendement 33 eigenlijk verdwenen.

 

De enige garantie waarover we nu nog beschikken, is opnieuw de zoveelste plechtige belofte dat het akkoord deze keer wel zal worden nageleefd. Ik vraag me af wat er nu zo plots is veranderd. Ik vroeg me dat tijdens de commissie af en nu nog steeds. Welke plotse verandering heeft ervoor gezorgd dat onze goede Franstalige vrienden van de zogenaamde Fédération Wallonie-Bruxelles, het gemaakte akkoord nu wel zullen respecteren? In de commissie klonk het dat de Franstaligen onze ambitie delen en dat ze het eens zijn met onze analyse. Dus hebben we er vertrouwen in. De vraag blijft echter of de Franstaligen in 2024 ook onze oplossing zullen delen. Dat is de vraag. Gelet op de geschiedenis van het dossier durf ik daar toch aan te twijfelen.

 

Mevrouw Vanpeborgh, ik wil mij in eerste instantie even tot u richten en u danken voor uw uitgebreide en heel correcte verslag. Ik wil toch nog even terugkomen op uw amendement, al ben ik er eigenlijk al tien minuten over bezig. Tijdens de bespreking van uw amendement 33, vroeg ik u hoe u dat allemaal verantwoordt tegenover de vele duizenden Vlaamse studenten die in de afgelopen 25 jaar hun studies niet hebben mogen aanvatten. Ik vroeg u welke u uitleg daaraan gaf – net zoals mijn fractievoorzitster mevrouw Pas aan de minister gevraagd heeft – en of u dat allemaal billijk vindt en vond.

 

Uw antwoord daarop, waarde collega, was dat we niet naar het verleden mogen blijven kijken, maar vooruit moeten kijken. Ik vermoed dat u de term vooruit niet toevallig hebt gekozen, maar dat terzijde. We zijn echter niet gefrustreerd, collega, vergis u niet. Wij kijken niet uit frustratie naar het verleden, maar om er iets uit te leren voor de toekomst. Het verleden van dit dossier leert ons dat we beter met een realistische blik naar de toekomst kijken. Wij zijn dus gewoon realistisch.

 

Collega's, in de commissie werd ook een paar keer het argument aangehaald dat de vermaledijde Vlaams Belangers, wat zeg ik, Vlamingen – ik mag de twee niet verwarren want er is geen 100 % in de peilingen – in 2019 nog eens een hoger aantal studenten de toelating hadden gegeven om de studies geneeskunde en tandheelkunde aan te vatten dan was vastgelegd in de federale quota.

 

Ik ga er, net zoals in de commissie, nog altijd van uit dat dat om te lachen was. Indien niet zou het wel blijk geven van een bijzondere vorm van cynisme. Zeker wanneer men weet dat het contingent aan artsen aanvankelijk jaarlijks werd verhoogd door en voor het overtal aan Franstalige kant en daarna door de invoering van het lissage-systeem waardoor Franstalig België werd toegelaten voorafnames te doen en de contingenten van de daaropvolgende jaren gedeeltelijk op te gebruiken.

 

Collega's, de terugbetaling van die voorafnames via het negatieve lissagesysteem komt nu in zicht. Wij vegen dus die nogal bombastisch aangekondigde federale responsabilisering van tafel. Tabula rasa noemde mijn fractievoorzitter het in de commissie tijdens een mondelinge vragensessie. Er komt nu dus amnestie, om het met een beladen term te zeggen. Er komt amnestie in ruil voor een akkoord, waarin wij nog maar eens plechtig zullen beloven wat wij eigenlijk al vijfentwintig jaar beloven, namelijk dat wij eventuele overtallen een jaar later zullen compenseren.

 

Het is een plechtige belofte, beloofd op het communiezieltje. Deze keer is het voor echt, zo komt dat bij mij over. Ik vraag mij dan af waar ik dat nog heb gehoord. Waar heb ik dat nog gehoord? Ik weet het weer. Mevrouw Van Peel is hier even niet, maar ik ben ervan overtuigd dat zij luistert. Mevrouw Van Peel, was u het niet die, onder de regering-Michel indien ik mij niet vergis, tot drie keer toe halleluja riep, omdat alles was opgelost? Een goede bron heeft mij verteld van wel, namelijk www.valerievanpeel.be. Ik ben echter blij dat u zich vandaag geen tweede keer laat vangen.

 

Ik keer nu terug naar amendement nr. 33. De enige garantie die er was, was dat bewuste artikel 69. Dat was een direct gevolg van het regeerakkoord waarin het federale responsabiliseringsmechanisme expliciet is vermeld. Dat is een van de weinige trofeeën die CD&V fier had binnengehaald. Die trofee moeten zij vandaag ook nog afgeven. Ik merkte in de commissie al op dat de partij het dezer dagen al zo moeilijk heeft. Vandaag heeft zij ook nog eens een minister afgegeven, aangezien die ontslag neemt. Dat is misschien betreurenswaardig.

 

Mevrouw de voorzitster, u zal dat niet verwachten van mij, maar ik zou even op de bres willen staan voor CD&V, hoewel de Goede Week ondertussen al even voorbij is. Mevrouw Muylle, ik had vorige dinsdag met u te doen. U moest het amendement nr. 33 goedkeuren terwijl het voor iedereen, of alleszins toch voor mij, duidelijk was dat dit niet van harte was. Ik druk mij dan nog zacht uit. Ik heb het even opgezocht. U verklaarde over de hele kwestie het volgende: "Ik hoop dat het voldoende is, maar persoonlijk twijfel ik. Ik geef dit het voordeel van de twijfel, maar ik vertrouw het niet volledig." Goede collega, op dat moment overviel mij een moment van menselijkheid. Ik had namelijk oprecht medelijden met u. Tegen beter weten in stemde u met de goedkeuring van dat amendement het federale responsabiliseringsmechanisme weg.

 

Misschien in een laatste poging om uw geweten te sussen, zei u dat wij het nog altijd kunnen inroepen. U moet mij echter eens uitleggen hoe u iets inroept dat niet meer in de tekst staat? Het staat niet meer in de tekst omdat u het zelf mee hebt weggestemd. U kunt niets meer inroepen omdat er niets meer is. Trouwens, goede collega, meent u nu werkelijk dat u daar ooit een meerderheid voor zult vinden? Ik meen niet dat u dat zelf gelooft.

 

Mevrouw de voorzitster, ik wil mij ook even richten tot de Franstalige collega's. Collega's, een aantal onder u had hier een tijdje geleden vier stippen op de hand in het kader van de Week tegen Pesten. Waalse vrienden, ik wil u in alle bescheidenheid oproepen om te stoppen met het pesten van CD&V. Zij hadden al niet zoveel speeltjes in het regeerakkoord en u hebt er nog eentje van afgepakt. Stop daarmee, collega's, dat is regelrecht pestgedrag.

 

Heb toch een beetje medelijden met CD&V, toon eens een beetje clementie. Als het zo doorgaat, veroordeelt u CD&V immers tot eeuwige verdoemenis in het rijk der ongewervelden. Ik denk niet dat dit de bedoeling is. Sta dus toe, goede Waalse vrienden, dat wij van Vlaams Belang de mensen van CD&V nog een kans geven. Sta hun toe om straks ons amendement goed te keuren waarmee wij het bewuste artikel 69, het federale responsabiliseringsmechanisme waar mevrouw Muylle terecht fier op was, opnieuw in te voeren. Geef CD&V nog een kans.

 

Collega's, als de minister er zoveel vertrouwen in heeft dat de Franstaligen zich aan dit akkoord zullen houden, waarom moest artikel 69 dan uit dit ontwerp verdwijnen? Als iedereen zich aan de afspraak houdt - en daar hebt u vertrouwen in - dan treedt dat responsabiliseringsmechanisme helemaal niet in werking.

 

De Vlaamse collega's die dit hebben goedgekeurd en die plannen om straks tegen ons amendement te stemmen, moeten zich één ding afvragen. Zij moeten zich een vrij eenvoudige vraag stellen, namelijk waarom de Franstaligen bekvechten over het auteursrecht van de schrapping van het federaal responsabiliseringsmechanisme. Waarom vechten ze om dat auteursrecht op te eisen? Waarom, Vlaamse vrienden, struikelen de Franstaligen bijna over elkaar om de schrapping van artikel 69 te claimen? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Ik ken het antwoord en ik heb zo'n vermoeden dat u ten laatste in 2024 ook het antwoord zult kennen.

 

De enige conclusie die hieruit kan worden getrokken, is dat u door het federaal responsabiliseringsmechanisme te neutraliseren de enige stok die u had uit handen hebt gegeven. Ik weet dat de minister houdt van vergelijkingen met het verkeer, dus ik doe hem even een plezier. De Franstaligen rijden in dit dossier al jarenlang en decennialang 150 kilometer per uur op de autosnelweg. Binnen een paar kilometer staat er nu een flitspaal. Ze hebben echter niet veel zin om te remmen en daarom wordt de maximumsnelheid aangepast. Meer nog, we gaan de flitspaal zelfs afbreken. Vlaamse collega's, u krijgt straks een kans om dit recht te zetten. U krijgt een kans om die flitspaal terug te zetten. Hopelijk grijpt u die kans met beide handen.

 

01.02  Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, permettez-moi, tout d'abord, d'évoquer un article qui figure dans le texte avant d'évoquer un autre qui ne s'y trouve plus.

 

L'article 149 qui a trait à la pratique de l'euthanasie constitue, selon moi, une avancée. En effet, on constate que beaucoup de médecins ne pratiquent plus l'euthanasie non pas par conviction personnelle, mais simplement parce que cet acte demande non seulement un fort engagement, mais aussi une grande disponibilité à l'égard de la personne qui demande l'euthanasie ainsi que vis-à-vis de sa famille, de ses proches et des éventuels témoins. Face à la pénurie de médecins qui pratiquent l'euthanasie, il était donc nécessaire de prendre des dispositions.

 

On constate que les médecins les plus âgés se sont engagés au moment de l'entrée en vigueur de la loi sur l'euthanasie. Ils se sont montrés très disponibles pour réaliser cet acte. Cependant, ce n'est peut-être pas le cas des plus jeunes générations. Ce faisant, cet article prévoit, comme c'était d'ailleurs prévu dans l'accord médico-mutualiste de 2020, une indemnité, hors nomenclature, pour l'euthanasie pratiquée par le médecin traitant. Cet article donne la possibilité au Roi et au ministre de prévoir cette indemnité, d'en déterminer le montant et les modalités et, par conséquent, de favoriser, à l'instar de la société scientifique de médecine générale, la collaboration entre les médecins les plus âgés qui bénéficient d'une expérience en la matière et des médecins plus jeunes qui souhaitent mettre en pratique l'acte d'euthanasie à la demande du patient.

 

Je voulais mettre en relief cet article 149, qui me semble quelque chose de positif et qui apporte une plus-value à notre arsenal législatif.

 

J'en viens à présent à l'article 69, pour vous dire que je suis quelque peu étonné de l'étonnement que l'on peut avoir quant au mécontentement ou à l'insatisfaction de ceux qui, parmi nous, considèrent – et c'est légitime, chacun a ses opinions sur ce point – que la loyauté fédérale ou la possibilité de conclure des accords dans un cadre fédéral est quelque chose de toxique et de nocif. Or, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'est une démonstration. Il est encore possible, dans notre pays, dans la concertation fédérale, de conclure des accords fédéraux, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Certains ne souhaitent pas cela, et je les respecte, d'autres considèrent que c'est plutôt bénéfique.

 

Ici, c'est effectivement le résultat d'une concertation qui était voulue par le ministre, par la Fédération Wallonie-Bruxelles et par la ministre Glatigny. Il fallait pour ce faire que l'on puisse entamer une négociation sur le fondement même de notre système de planification en matière de soins de santé. On nage d'ailleurs en plein paradoxe dans ce dossier: personnellement, en tant que libéral, je suis plutôt favorable à la planification de l'offre médicale, mais j'entends que les communistes sont contre la planification. Comme quoi, tout est possible!

 

01.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Je souhaite intervenir car j'ai été citée. Monsieur Bacquelaine, je ne sais pas si vous m'avez visée en disant que "les communistes sont contre la planification". J'ai eu un doute.

 

Je pense qu'il y a une petite confusion. Nous sommes effectivement pour une planification mais nous ne sommes pas pour autant pour une sélection à l'entrée des études, qui rendra l'enseignement et le corps médical plus élitistes. Nous ne sommes pas en faveur de cela.

 

Ensuite, comme je l'ai dit à Mme Van Peel, nous sommes contre ce qui cause la vraie surconsommation en médecine et qui cause la pénurie de médecins généralistes, c'est-à-dire la médecine à la prestation, qui vous est si chère.

 

01.04  Daniel Bacquelaine (MR): Si je suis favorable à cette planification de l'offre médicale…

 

La présidente: Excusez-moi, monsieur Bacquelaine. Mme Depoorter demande la parole.

 

01.05  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw Merckx, ik hoor u nu voor de tweede keer zeggen dat u tegen overdreven consumptie bent, gelet op de kosten die prestatiegeneeskunde met zich meebrengt. U hebt de studies echter niet goed gelezen. In de commissievergadering hebben we dat al besproken, maar ik kom graag terug op de prijsverdeling per patiënt in de wijkgezondheidscentra ten opzichte van de huisartsenpraktijken. Ik stel voor dat u die studie opnieuw leest, want de meerkosten in de wijkgezondheidscentra kunnen wel tellen.

 

La présidente: Chers collègues, je me permets de vous rappeler que le dialogue ne peut se faire qu'entre intervenants et non pas entre les autres députés. Madame Merckx, Mme Depoorter vous ayant interpellée, vous avez dix secondes pour réagir. Ensuite, l'intervenant poursuivra.

 

01.06  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Ik zal het kort houden, want ik vind dat juist interessant, mevrouw Depoorter, u haalt het voorbeeld aan van de forfaitaire praktijken. Wat betekenen die forfaitaire praktijken? Dat betekent niet alleen afstappen van prestatiegeneeskunde, maar ook multidisciplinair samenwerken, ander personeel aanwerven, ervoor zorgen dat huisartsen niet helemaal onder de administratie worden bedolven. Dat betekent ook een herfinanciering en een investering in de eerste lijn. Dat wensen wij voor alle huisartsen, dat weet u. Wij pleiten ervoor dat alle Belgen zonder geld naar de huisarts kunnen gaan, ook bij de artsen waar er prestatiebetaling is.

 

01.07  Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, je vous remercie. Si Mmes Merckx et Depoorter souhaitent engager un débat sur l'organisation générale des soins de santé, nous pouvons alors partir dîner en ville et puis revenir pour aborder le sujet à l'ordre du jour.

 

Si je partage la nécessité de cette planification, c'est parce qu'il me semble nécessaire de tenir compte de plusieurs éléments. Tout d'abord, notre système universitaire et hospitalier de formation est, bien sûr, destiné à former aussi des médecins. Nous devons toujours maintenir une adéquation entre la capacité d'une formation de qualité – j'insiste toujours sur ce facteur –, parce qu'on ne peut pas inventer des malades à l'infini ni multiplier les assistants et les professeurs d'université ni augmenter sans cesse tout le matériel nécessaire à la formation des étudiants, et un principe de réalité. C'est l'un des critères principaux devant servir à la Commission de planification, de sorte qu'elle veille à ce que le nombre d'étudiants admis dans nos universités soit compatible avec la responsabilité d'une bonne formation.

 

Ensuite, nous devons faire correspondre l'offre médicale aux besoins en matière de qualité sanitaire. Pour ce faire, il faut évidemment objectiver les besoins de santé, ainsi que la qualité des soins nécessaires, et faire en sorte que l'offre médicale générale puisse atteindre ces besoins en matière de santé. C'est le deuxième objectif.

 

Le troisième consiste à faire en sorte que les étudiants qui s'engagent dans la filière des études de médecine n'aient pas sans cesse au-dessus de leur tête une épée de Damoclès quant à la possibilité d'obtenir en fin de cursus l'octroi d'un titre professionnel, c'est-à-dire celle d'exercer le métier pour lequel ils se sont engagés et ont consacré des efforts extrêmement soutenus.

 

Je pense que quand on parle d'élitisme, il n'y a rien de pire que de permettre l'accès à un grand nombre d'étudiants et de leur faire croire qu'ils vont automatiquement recevoir un titre professionnel, alors qu'on sait bien que ce n'est pas toujours possible si on ne respecte pas l'adéquation entre l'offre et les besoins en matière de santé. Je trouve que cela, c'est défavoriser toute une catégorie d'étudiants notamment d'un milieu social moins favorisé qui peuvent peut-être moins bien résister à cette pression que l'on connaît aujourd'hui dans les études de médecine et qui font que certains étudiants décrochent complètement parce qu'ils ne résistent pas à cette pression.

 

Je crois vraiment que cette planification est nécessaire pour ces trois raisons: lever l'incertitude dont sont victimes beaucoup d'étudiants aujourd'hui; faire en sorte que la qualité de la formation soit assurée; faire en sorte que l'offre médicale corresponde aux besoins de soins objectivés. C'est la raison pour laquelle je pense que la solution qui intervient ici est une bonne solution et en plus, elle procède, je l'ai dit, d'une certaine loyauté fédérale qui me semble nécessaire lorsqu'on aborde l'ensemble de la problématique des soins de santé dans notre pays. En effet, vous le savez, les compétences sont diverses et plusieurs niveaux de pouvoir interviennent dans notre système de soins de santé aujourd'hui. Il est nécessaire de garantir cette possibilité d'une coopération et d'une concertation fédérale à ce niveau. C'est donc, me semble-t-il, une avancée.

 

Je voudrais aussi dire à Mme Fonck, dont je ne veux pas heurter l'assurance, que l'amendement, que nous avons déposé et qui porte d'ailleurs un numéro prédestiné quand on parle de médecine puisque c'est l'amendement 33, est sans doute similaire à l'amendement qu'elle avait déposé au tout début de nos discussions sur ce projet de loi, mais le contexte est tout à fait différent. Cet amendement 33 est déposé tout en assurant la sécurité aux étudiants, tout en résorbant les surnombres et les excédents qui traînent depuis des années en matière de quotas et tout en permettant le fonctionnement du système fédéral et l'augmentation des quotas pour l'avenir.

 

Quand l'opposition a déposé ce même amendement au début de l'analyse de ce projet, nous n'avions aucune garantie par rapport à cela, aucune certitude. Le contexte est donc tout à fait différent.

 

Je n'ai jamais eu le moindre doute par rapport à la nécessité d'arriver à un accord de ce type pour permettre d'atteindre les objectifs que nous avions. Si nous avions accepté l'amendement présenté par Mme Fonck au début de l'analyse de ce projet, je crains que nous n'eussions pas été dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. De ce fait, je me réjouis de cette temporalité et de cette succession dans l'analyse de ce dossier.

 

J'ajoute que l'augmentation des quotas pour 2028 est une avancée significative. Il est intéressant d'analyser les chiffres de cette augmentation. Les chiffres augmentent de 26 % en Flandre et de 16 % en Wallonie. Pourquoi? Parce que quand la commission de planification analyse le nombre d'étudiants nécessaire et la force de travail sur le marché du travail au niveau de l'offre médicale, elle intègre la situation réelle. La situation réelle incluait un surnombre de plus 1 000 étudiants, qui faisaient d'ailleurs l'objet d'un lissage précédemment. La commission de planification a intégré ce surnombre dans la définition des quotas pour 2028. Comme ce surnombre était beaucoup plus important du côté francophone que du côté flamand, l'augmentation des quotas est forcément plus important en Flandre qu'elle ne l'est du côté francophone. C'est purement mathématique. Et c'est le reflet d'une situation réelle, sur le terrain.

 

Je voulais le dire car, parfois, certains prétendent qu'on fait cadeau ou qu'on passe l'éponge sur une situation de surnombre et d'excédent constituée progressivement ces dernières années. Il ne s'agit pas de cela. Ce surnombre est effectivement intégré dans la définition des nouveaux quotas. Il y a donc simplement un rééquilibrage, une régularisation et on repart à zéro dans un système beaucoup plus correct et beaucoup plus clair pour tout le monde. C'est cela la réalité et je voulais le redire car je ne peux accepter qu'on prétende que, du côté francophone, nous serions allés chercher une sorte d'aumône en matière de quotas car ce n'est pas la vérité.

 

01.08  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer Bacquelaine, met cijfers kan men inderdaad alle kanten op. Die enorme stijging heeft natuurlijk ook te maken met een wetswijziging die nog moet gebeuren, waarvan ik hoop dat Vlaanderen zich daar niet zomaar bij zal neerleggen. U berekent nu het percentage vanaf de 505 studenten die u nog zou krijgen in de volgende vijftien jaar. Dan stijgt u natuurlijk ontzettend, want het akkoord van de vorige regering waar uw partij trouwens deel van uitmaakte, had bepaald dat het overtal dat er is, moest worden afbetaald. Laat ons een kat een kat noemen. Als men een daling die men nog een tijd moest afbetalen, gewoon kwijtscheldt – men krijgt een generaal pardon – en dan de cijfers van de Planningscommissie gebruikt, dan stijgt Vlaanderen inderdaad harder. Dat is een zeer rare conclusie.

 

Het enige belangrijke in al die cijfers is echter niet eens het cijfer voor het volgende jaar, maar het feit dat wij vanaf nu gewoon accepteren dat een Franstalige andere gezondheidsbehoeftes heeft dan een Vlaming, want wij accepteren de volgende parameter: als een Vlaming één arts nodig heeft, heeft een Franstalige er anderhalve nodig. De cijfers van morgen, overmorgen en de jaren nadien zullen dus alleen blijven uiteenlopen, want u hebt blijkbaar meer artsen nodig voor dezelfde zorg. Dat is de definitie van een land.

 

01.09  Daniel Bacquelaine (MR): Nous sommes simplement passés à un système où on calcule les besoins de manière plus objective plutôt que de se contenter de la clé habituelle de 60/40 qui n'était à mon avis pas nécessairement favorable. Ici, nous sommes plus dans l'objectivation des besoins de soins. On adapte les quotas à cela, tout en tenant compte du nombre de médecins actuellement au travail. Ce nombre, du côté francophone, inclut les surnombres, les excédents constitués sur la base des années précédentes. C'est d'une logique à mon avis imparable et c'est ce qu'a fait la Commission de planification, dans le cadre d'une réelle objectivité. Celle-ci est composée de médecins et de personnalités flamandes et francophones.

 

01.10  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur Bacquelaine, vous avez fourni tout un raisonnement, comme en commission, concernant l'amendement de Mme Fonck, qui est exactement le même qui a été déposé en décembre et qui est déposé aujourd'hui par la majorité. Vous dites que la situation est différente parce qu'un accord est intervenu. Moi, je vais vous dire pourquoi cet amendement a été retiré. Pas parce qu'il y a eu un accord. Vous vouliez utiliser cet article pour mettre la pression sur Mme Glatigny. Si l'amendement a été retiré aujourd'hui, c'est parce que les étudiants étaient dans la rue et ont lutté. Le retrait de cet amendement est leur victoire.

 

01.11  Daniel Bacquelaine (MR): C'est votre interprétation. Le fait qu'ils soient dans la rue n'est pas récent. Il y a toujours eu une opposition d'une partie des étudiants au système, mais celle-ci n'est pas du tout unanime. Je peux vous dire que je connais des fédérations d'étudiants dans certaines universités qui sont tout à fait favorables à la planification parce que pour eux, le problème majeur, c'est de créer une incertitude totale par rapport à l'octroi du titre professionnel. Beaucoup d'étudiants considéraient qu'ils étaient pris en otage par des jeux plutôt politiques. Ils étaient en demande d'une clarification. Cette clarification est là, dans le cadre de cet accord. De nombreux étudiants – je ne parle pas nécessairement de ceux qui vous sont chers, chacun a ses étudiants semble-t-il – éprouvent aujourd'hui un certain soulagement par rapport au fait qu'ils savent maintenant que lorsqu'ils sont dans le cursus, ils auront accès au titre professionnel. Bien entendu, il y aura un facteur de déperdition, c'est normal. Le diplôme n'est pas acquis une fois pour toutes. Vous le savez, tout le monde ne réussit pas toutes les années.

 

Par contre, s'ils réussissent leurs examens et qu'ils passent régulièrement l'ensemble de leur cursus, ils sont maintenant assurés d'avoir accès à ce titre professionnel.

 

Je voudrais ajouter un élément. J'ai entendu parler de pénurie, à diverses reprises. Je pense qu'il y a un problème de distribution de l'offre de soins dans notre pays. Sur le plan géographique – je suis près de mon collègue luxembourgeois –, il y a des endroits où il y a une pénurie de généralistes, notamment.

 

En outre, il y a aussi parfois une mauvaise distribution entre les spécialités, avec des spécialités qui sont surchargées et d'autres qui sont en manque. Le travail va donc également consister à progressivement assurer une meilleure distribution. Il importe que nous puissions réussir cela, parce qu'il en va aussi de la possibilité pour les patients de bénéficier d'une médecine de proximité de qualité. C'est un effort qui reste à faire.

 

Cette distribution à la fois géographique et par spécialité, et notamment la politique des sous-quotas, est extrêmement importante. Cela relève de la responsabilité des Communautés. Cela doit être réalisé avec le concours des Régions, puisqu'il y a des primes à l'installation dans les régions où manquent les médecins généralistes. Ces primes "Impulseo" sont aujourd'hui nécessaires pour rééquilibrer le territoire, en quelque sorte. C'est aussi cela que nous voulons faire dans un très proche avenir.

 

En conclusion, je dirai que cet accord fédéral – c'est bien d'un accord fédéral qu'il s'agit – permet de rencontrer des objectifs que nous poursuivions déjà depuis un certain temps. Nous supprimons cette incertitude, voire cette angoisse, dont sont victimes les étudiants depuis trop longtemps. C'est aussi la meilleure façon d'objectiver nos besoins en soins de santé et de faire correspondre l'offre médicale à ces besoins objectivés.

 

01.12  Nathalie Muylle (CD&V): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, collega's, u zult het mij vergeven dat ik vandaag geen lange uiteenzetting houd. Mijn fractie is niet aanwezig, behoudens de heer Briers, die mij hier steunt, maar ik ben hier omdat ik het toch belangrijk vond om onze stem over onderhavig wetsontwerp te laten horen.

 

Met onderhavig wetsontwerp worden – dit wordt jammer genoeg hier al te weinig belicht – een aantal belangrijke stappen vooruit gezet. Vandaag had men het herhaaldelijk over betaalbare, toegankelijke, kwaliteitsvolle zorg, ook in de eerste lijn. Welnu, de afschaffing van het verbod op de derde-betalersregeling, een belangrijke maatregel voor mijn partij – we dienden daarover zelfs een wetsvoorstel in –, komt daar bijvoorbeeld aan tegemoet. Ik vind het onbegrijpelijk dat een eerstelijnszorgverstrekker vandaag nog kan weigeren om de derde-betalersregeling toe te passen. Nog straffer is dat wie de regeling wil toepassen, tot nu zelfs een verbod krijgt om dat te doen.

 

Mevrouw Merckx, ik heb uw betoog gehoord, maar ik kan u – ik treed mevrouw Depoorter bij – verzekeren dat Vlaanderen heel wat goede en zeer laagdrempelige huisartsenpraktijken telt. De huisartsenpraktijk met 8 huisartsen waar ik ga, past al jaren de derde-betalersregeling toe, terwijl men dat eigenlijk niet mag. De arts duidt dan wel telkens aan: mevrouw Muylle heeft haar portemonnee niet mee. Dan mag hij de derde-betalersregeling toepassen. Heel wat artsen op het terrein volgen zijn voorbeeld.

 

Met het voorliggende wetsontwerp creëren wij daarvoor de wettelijke basis en zetten wij een belangrijke stap vooruit. Overigens, zelf wil ik nog verder gaan met de derde-betalersregeling - de commissieleden weten dat -, inzonderheid met het globaal medisch dossier.

 

Het wetsontwerp brengt ook soelaas voor enkele aspecten inzake de geestelijke gezondheidszorg. Het is genoegzaam bekend dat ik jarenlang streed voor de erkenning van de klinische psychologen en orthopedagogen.

 

Al van in 1999, met toenmalig collega Muriel Gerkens, werken we aan de aanpassing van de wetgeving daaromtrent. Gelukkig konden we samen met heel veel collega's in de vorige legislatuur stappen vooruit zetten, met onder andere ook de verfijning van de regelgeving door mevrouw De Block. Dat was overigens niet eenvoudig of gemakkelijk, wat te wijten was aan het enorm verscheiden werkveld. Zonder mij uit te spreken over de kwaliteit ervan, moet ik vaststellen dat er erg verschillende opleidingen werden geboden die niet altijd gemakkelijk te rijmen vielen. Er was al vrij snel een akkoord over de erkenning van de klinisch psychologen. Uiteindelijk werden ook de klinisch orthopedagogen in de wettekst opgenomen, wat niet zo evident was, omdat de opleidingen erg verschillen. Hoe dan ook kwamen er voor de klinisch psychologen een aantal overgangsbepalingen. Aangezien bij de uitvoering van de wet bleek dat wij onder andere voor de klinisch orthopedagogen niet fijnmazig genoeg gewerkt hadden, worden in onderhavig wetsontwerp terecht aanpassingen gedaan. Zo slaat de tekst nu ook op personen die in het verleden competenties verworven hebben. Wie bijvoorbeeld niet als klinisch psycholoog afstudeerde, maar wel veel jaren klinisch werk verrichtte, mag die ervaring later in het erkenningsdossier meenemen, zodat die niet verloren gaat. Die regel wordt in onderhavig wetsontwerp uitgebreid tot de klinisch orthopedagogen.

 

Ik heb gepoogd om ook de klinisch seksuologen in de oefening mee te nemen, maar dat werkveld is nog veel diverser. Ik heb begrepen dat daaromtrent een advies van de Federale Raad voor de Geestelijke Gezondheidszorgberoepen verwacht wordt. Er moet inderdaad een wettelijk kader komen met het oog op kwaliteitsvolle seksuele gezondheidszorg, want ook op seksueel vlak zijn mensen kwetsbaar.

 

Enkele artikelen in het wetsontwerp zorgen voor de verbetering van de multidisciplinaire samenwerking tussen de klinisch psychologen en orthopedagogen op maat van de patiënt met de creatie van de wettelijke basis voor het persoonlijk aandeel van de patiënt. De crisis heeft ons het belang van zo'n aanpak onder andere voor de complexe problematiek van psychische kwetsbaarheid van mensen in armoede aangetoond. Met de regering zetten wij stappen voorwaarts, ook al zijn we er ons allemaal van bewust dat we nog niet klaar zijn.

 

Er zijn middelen gekomen en heel wat stappen vooruit gezet om een aantal oplossingen te kunnen geven.

 

Wij hebben het nog niet gehad over het aanbieden van tabak aan minderjarigen. Er is een verschil tussen verkopen en aanbieden. Bij alcohol was dit reeds geregeld, daar is er een wettelijke basis. Bij tabak is er vandaag nog geen wettelijke basis. Dit zit hierin. Het is goed dat die wetgeving wordt gelijkgesteld.

 

Wij willen reeds heel lang een volwassen debat voeren over verslavingszorg. Ik heb begrepen dat de interfederale cel Drugs, samen met de collega's van de Gemeenschappen, bekijkt op welke manier wij verdere stappen kunnen zetten, zonder groepen echt te gaan culpabiliseren. Zeker jongeren mogen niet geculpabiliseerd worden. Verslaving is echter een heel brede problematiek. Wij moeten op heel veel verschillende aspecten een antwoord kunnen geven. Samenwerking is daar ook de oplossing. Er is een heel deel preventie en een heel deel medische zorg. Ook gaat het over aanbod en prijs. Daar zitten heel veel verschillende aspecten in. Collega's, ik hoop ook echt dat wij op basis van de werkgroepen die nu bezig zijn, samen tot oplossingen kunnen komen. Misschien kunnen er zelfs nieuwe nationale plannen daaromtrent komen. Het is immers belangrijk om stappen vooruit te zetten.

 

Dan heb ik nog een voorlaatste punt. Collega Van Hoof zou het mij kwalijk nemen, mocht ik dit niet aanhalen. Het feit dat hier vandaag, na zoveel jaar, een wettelijke basis voorzien wordt voor een palliatief statuut, is voor onze partij heel belangrijk. Collega Van Hoof heeft enkele jaren geleden een wetsvoorstel daaromtrent ingediend. Wij wachten nog steeds op de uitvoering ervan. Zeker het vastleggen van een palliatief statuut op basis zorgbehoeften is belangrijk. Dat is er vandaag nog steeds niet. Hierin wordt de wettelijke basis aangenomen. Dat vinden wij heel positief.

 

Ik kom nu tot het bewuste artikel over de quota. Collega's, ik heb hier vanavond heel veel gehoord. Ik vind het een moeilijke discussie. De vraag is hoe men zoiets oplost. Ik ga het breder nemen. Wij hebben vanavond over heel veel aspecten van onze gezondheidszorg gesproken. Wij weten ook dat er heel wat plannen op tafel liggen, verschillende werven, om de gezondheidszorg op een grondige manier te gaan hervormen. Voor mij is dit één klein puzzelstuk daarvan. Het gaat over veel meer dan alleen de vraag hoeveel studenten men laat starten aan een opleiding. Dit gaat ook over attractiviteit van het beroep. Het gaat ook over huisartsengeneeskunde. De laatste jaren zijn federaal, maar ook door de Gemeenschappen veel inspanningen gedaan, zoals de vele fondsen opgestart door mevrouw Onkelinx. Sinds de laatste staatshervorming is dit overgegaan naar de Gemeenschappen, waar ook in de eerste lijn heel veel stappen vooruit zijn gezet. De laatste staatshervorming heeft aan de Gemeenschappen instrumenten gegeven om de subquota verder te bepalen en daarmee aan de slag te gaan. Dat is ook heel belangrijk.

 

Wij geloven in planning en zijn ervan overtuigd dat planning staat voor kwaliteit van zorg en kwaliteit van opleiding. Ik zou dit graag volledig bij de Gemeenschappen zien. De vraag is of daar draagvlak voor is bij de meerderheid. Als dit zo zou zijn, zou er ook in de globale oefening waarmee de minister vandaag bezig is een soort van responsabiliseringsmechanisme moeten zijn wanneer bepaalde dingen verkeerd gaan. Er zal moeten worden gecompenseerd, tenzij ook de volledige sociale zekerheid wordt overgeheveld. Daar zijn we vandaag nog niet.

 

Ik ben geen groot liefhebber van het responsabiliseringsmechanisme op zich. We hebben dat ingeschreven in het regeerakkoord met contingenteringsattesten. Dat betekent dat jonge mensen na zes jaar niet verder toegelaten worden tot de verdere opleiding in een specialisme waarvan ze dromen, omdat er te weinig nummers zijn. We zouden ervoor kunnen kiezen om dat allemaal te lossen. Ik heb doorheen de jaren heel vaak mensen horen zeggen dat dat misschien allemaal weg moet en dat er geen ingangsexamen meer nodig is. Zij wilden iedereen toelaten tot de opleiding, maar streng zijn en daarna wel zien. Iedereen die vandaag rechten studeert, moet ook maar zijn weg vinden. Ook heel veel mensen doen vandaag zes jaar over een opleiding rechten. Zij worden ook niet allemaal toegelaten tot een baliestage of tot de advocatuur.

 

Dit geldt voor heel veel beroepen. Waarom doet men dit ook niet met geneeskunde? Laat gewoon iedereen de opleiding starten. Aan het einde van de studies kan men dan de geslaagden spreiden. Dit zou een oplossing kunnen zijn, maar wij zijn er geen voorstander van. Het is een heel dure opleiding, eentje waarbij in heel veel stage is voorzien. Onze organisatie van de zorg kan het vandaag niet aan om aan dergelijke massa kwalitatieve stages aan te bieden. Daarom moeten wij ervoor zorgen dat er een planning is en dat we die planning afstemmen. CD&V staat achter dit principe.

 

Zijn wij altijd zo gelukkig met de huidige gang van zaken? Collega Merckx, ik kan u deels volgen. Ik heb het zelf meegemaakt met mijn kinderen. Veel van hun vrienden waren ongelofelijk getalenteerd. Anderen waren minder getalenteerd, maar door de financiële draagkracht van hun ouders die extra lessen konden betalen, jarenlang, kregen zij wel toegang tot een opleiding. De eerste groep, de heel getalenteerden, die niet over de nodige ondersteuning beschikten, konden dit niet. Dat is ook niet het model waar ik achter sta. Ons onderwijs moet democratisch zijn zodat jonge mensen met gelijke kansen kunnen starten aan een dergelijke proef en toegang moeten kunnen krijgen tot een opleiding. Dat is niet onze bevoegdheid, maar die van de Gemeenschappen.

 

Collega Van Peel weet dat ik hier heel vaak met haar heb gestaan en dat we heel veel hetzelfde hebben gezegd over veel dingen. Ik heb het er jarenlang moeilijk mee gehad dat jonge mensen in Vlaanderen gestraft werden, zeker de laatste jaren met een systeem van numerus fixus. Studenten met meer dan 50 % en geslaagd voor het toegangsexamen werden niet toegelaten omdat er nog zoveel beter waren in het examen. Als de ouders dan financieel vermogend waren, ging men naar Namen en haalde men daar zijn diploma, waarna men terugkwam naar Vlaanderen. Alles was dan oké. Niet iedereen had de luxe om dat te doen. Ik heb het er lastig mee gehad dat heel veel jonge mensen hun droom niet hebben kunnen waarmaken en dingen niet hebben kunnen doen. Daarom vind ik het belangrijk dat men die zogenaamde schifting niet doet aan het einde van een opleiding.

 

Over cijfers zal ik het niet meer hebben. Ik ken uw kritiek, u heeft mij de cijfers deze week ook gegeven.

 

Het is voor mij geen historisch akkoord. Het is een akkoord dat te verdedigen is. Waarom? Ik geloof nog steeds dat het veel beter is om mee te gaan in een akkoord en te geloven dat er een examen komt en dat het, met de grendels die in het ontwerp zijn ingebouwd, toch een kans zou kunnen maken. Ik ben heel voorwaardelijk en ik ben dat deze week ook geweest. Ik vind dat beter dan dat niet te doen en vandaag tegen jonge mensen te zeggen dat zij op het einde van hun studies niet zullen worden toegelaten. Wij hebben dat gedaan met de kinesisten en ik heb gezien waarvoor dat heeft gezorgd. Dat is niet de samenleving waar ik voor sta. Ik sta niet voor een samenleving waarin tegen de mensen gezegd wordt, na zes jaar studies, dat de spelregels gewijzigd worden en dat het voor hen gedaan is. Dat wil ik niet.

 

Daarom gaat het akkoord voor op de contingenteringsattesten(??). Het klopt, mevrouw Merckx, dat die voor ons voor een stuk zijn ingebouwd als een drukkingsmiddel om ervoor te zorgen dat er ook een ingangsexamen kwam in Franstalig België. Dat klopt. Ik ben daar heel eerlijk en correct in. Voor ons is dit echter nog een veel fairder systeem, met al zijn voor- en nadelen, dan een systeem waarin wij tegen mensen op het einde van hun opleiding zouden zeggen dat zij niet verder mogen gaan.

 

Daarom wil ik ook het voordeel geven aan wat vandaag op tafel ligt. Wij zullen het ontwerp goedkeuren en ik hoop oprecht dat het de start van een positief project is. Ik ben voorzichtig optimistisch. Voor mij gaat het niet om nummers, maar om mensen die een droom hebben over een heel mooi beroep en ik hoop dat zij die droom kunnen waarmaken.

 

01.13  Benoît Piedboeuf (MR): Madame la présidente, je veux réagir aux dernières réflexions de notre collègue et la rassurer. L'engagement qui est pris par la Fédération Wallonie-Bruxelles, par Pierre-Yves Jeholet et par mon amie Valerie Glatigny, envers le ministre Vandenbroucke, c'est un engagement qui sera tenu. Je peux m'engager personnellement par rapport à cela. J'ai toute confiance en Valérie Glatigny et elle s'est déjà mise au travail quant à l'organisation de ce concours. On comprend bien la difficulté qu'il y avait d'arriver à ce dossier. Daniel Bacquelaine a très bien expliqué quelle était la teneur exacte des chiffres car on entend et on dit n'importe quoi. Il a été très précis sur la façon dont c'est conçu.

 

Nous remercions le ministre Vandenbroucke pour le travail qu'il a mené. Nous sommes des gens de parole. Il y aura réalisation du concours, pas en 2022 puisque l'accord prévoit que c'est en 2023. Valérie Glatigny a déjà commencé à y travailler. Nous ne transigeons pas avec des accords de cette qualité-là!

 

01.14  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer Piedboeuf, (…), maar omdat u onderbrak.

 

De voorzitster: Neen, mevrouw Van Peel, alleen mevrouw …

 

01.15  Valerie Van Peel (N-VA): Mme la présidente, elle a fini et c'était à lui. M. Piedboeuf a fait une faute et pas moi.

 

La présidente: Madame Van Peel vous avez une minute.

 

01.16  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer Piedboeuf, ik wil die persoonlijke belofte van u wel geloven, maar hebt u daarnet de heer Prévot gehoord, die natuurlijk lid is van uw coalitiepartner in de regering? Ik meen van niet. Hebt u hem gehoord? Hem is immers dezelfde vraag gesteld. Hij heeft geantwoord dat hij tegen een ingangsexamen is, maar dat hij maar een parlementslid is en hier zeker niets belooft. Dat hebt u daarnet denkelijk even gemist.

 

01.17  Daniel Bacquelaine (MR): (…)

 

La présidente: Monsieur Bacquelaine, vous pourrez réagir aux propos des différents intervenants, mais étant donné que nous devons avancer dans nos travaux, je vais maintenant donner la parole à Mme Merckx.

 

01.18  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, en tout cas, cela montre que les dés ne sont pas joués. Les étudiants peuvent donc continuer à protester contre la mise en place de cet examen d'entrée qui est injuste.

 

Mon intervention portera, tout d'abord, sur la portée générale du projet de loi à l'examen et sur la méthode qui a été appliquée par la Vivaldi. Je ne sais d'ailleurs pas s'il faut parler de méthode Vivaldi ou de méthode Vandenbroucke. Les choses ne sont pas très claires!

 

Le 25 novembre, le gouvernement demandait l'urgence pour ce projet. Tous les membres de la majorité se sont levés et l'urgence a été adoptée. Finalement, il ne sera voté que ce 12 mai.

 

Fin novembre, nous recevions donc ce projet de loi qui contient 1 850 pages et qui traite de sujets très différents (médicaments, suppléments d'honoraires, euthanasie, tiers payant, soins palliatifs). Il était logique pour les députés que nous sommes de vouloir prendre connaissance de chacun des articles, de vouloir prendre le temps de se forger un avis, de demander le point de vue des acteurs de terrain, etc. Mais, quelques jours après le vote de l'urgence, vous avez voulu que l'on discute de ce projet. L'opposition a donc tout mis en œuvre pour bloquer le processus, ne fût-ce que pour avoir le temps de lire l'ensemble des articles.

 

La lecture de ces articles a permis de relever certaines pépites dont on a déjà largement discuté.

 

Il y avait, entre autres, la banque de données que vous allez créer ou ce fameux article 69 relatif aux numéros INAMI, que ma collègue Fonck a relevé. Peut-être avez-vous voulu passer cela en catimini mais, effectivement, ce problème des numéros INAMI a suscité un tonnerre de protestations. Vous n'avez alors pas remis ce texte à l'ordre du jour, mais vous le remettez cinq mois après avoir obtenu cet accord. Pendant ce temps-là, tous les autres éléments de ce texte qui était urgent, et dont certains étaient urgents, sont restés bloqués.

 

Je pense que cela témoigne vraiment d'un mépris pour le Parlement. Nous, avec l'opposition, nous vous avons dès le départ dit de prendre ce qui était urgent, que nous allions voter ces points urgents, et que les autres points seraient traités convenablement par la suite, lorsque nous serions en mesure de lire l'ensemble des textes. Je ne sais pas si cette méthode est la méthode Vivaldi ou la méthode Vandenbroucke, mais il est vrai, monsieur le ministre, que vous êtes assez borné, tout le monde a pu s'en rendre compte. Vous persistez, contre vents et marées, contre la société civile et les scientifiques. Et contre le Parlement lorsque celui-ci vous dit que certaines de vos propositions ne sont plus à jour comme la vaccination obligatoire des soignants, par exemple. On pense aussi aux sanctions pour les malades de longue durée où, là aussi, vous persistez malgré les avis négatifs de tous les partenaires. Quand vous avez décidé que cela ne passera pas, cela ne passe pas. Cela passera quand M. Vandenbroucke aura conclu son accord. Finalement, vous considérez le Parlement comme un simple organe presse-bouton.

 

Je ne vais pas aborder tous les points de ce texte, ce qui prendrait trop de temps. Je vais en relever deux qui étaient urgents et qui sont positifs selon moi. Premièrement, le don de sang. En 2019 la Cour constitutionnelle a jugé que notre loi était discriminatoire à l'égard des hommes homosexuels. De plus, la loi actuelle ne fait aucune différence entre le don de sang et le don de plasma.

 

En l'occurrence, le projet de loi va rétablir cette discrimination en mettant le plasma en quarantaine. Dans le cas contraire, nous aurions pu vous soutenir.

 

Mme Muylle a relevé la suppression de la restriction du tiers-payant. C'est en effet positif, mais la mesure aurait dû être appliquée dès le 1er janvier, si bien que le flou a régné pendant des mois. Le tiers-payant obéit au principe selon lequel le patient ne paie que le ticket modérateur lors de sa visite chez le médecin, mais ce n'est autorisé que dans certains cas: il faut y avoir droit, en bénéficiant du statut du tiers-payant ou de celui de malade chronique. Toutefois, on peut éprouver des difficultés à rémunérer son médecin, même si l'on n'appartient à aucune de ces deux catégories. Lorsqu'une grand-mère ne parvient pas à sortir de son lit un week-end, la consultation à domicile lui coûtera quand même 60 euros. Par conséquent, supprimer cette restriction constitue une réforme positive. Tout le monde peut désormais demander à son médecin de ne lui payer que le ticket modérateur. C'est donc un pas en avant.

 

Cependant, le médecin n'est pas obligé de se soumettre à cette disposition et, par conséquent, peut la refuser. Selon nous, c'est problématique. Le PTB plaide évidemment pour aller plus loin. Nous avons introduit une proposition de loi pour que le patient puisse consulter un généraliste sans devoir le payer. La Cour des comptes et l'INAMI ont rendu un avis positif. Au cours de plusieurs auditions, pas mal d'associations et d'acteurs de terrain ont approuvé cette proposition de loi. Au demeurant, lors de son speech du 1er mai devant le PS bruxellois, M. Laaouej a déclaré qu'une médecine gratuite de première ligne constituait une priorité à mettre en œuvre. J'espère que ce n'était pas qu'une promesse de circonstance et que son propos était sincère.

 

Nous soutenons ce qui est présenté aujourd'hui, mais nous l'évaluerons. De plus, il faut aller plus loin. Nous poursuivrons le combat sur le terrain et au Parlement pour que tout Belge puisse se rendre sans argent chez son généraliste. Bien entendu, depuis 50 ans, avec Médecine pour le peuple, nous mettons ce principe en pratique. C'est pourquoi l'année dernière, nous avons fêté les cinquante ans de nos centres et sommes fiers de nos initiatives.

 

Over de RIZIV-nummers is hier al veel gezegd. Mijnheer de minister, u zei dat u een historisch akkoord hebt afgesloten. Die woorden hebt u in de mond genomen. Die mening wordt blijkbaar niet door iedereen gedeeld, want alle studenten die nu geneeskunde studeren, zullen aan het einde van hun studie een RIZIV-nummer krijgen. In ruil daarvoor zal een solide filter worden geïnstalleerd en komt er ook een ingangsexamen met een numerus fixus aan Franstalige kant.

 

Ik meen dat een historisch akkoord een akkoord zou zijn dat een antwoord biedt op de uitdagingen waar wij voor staan, onder andere het schrijnende tekort aan artsen op het terrein. Men gaat echter gewoon verder met aan de ene kant prestatiegeneeskunde, terwijl aan de andere kant het onderwijs elitairder gemaakt wordt. Ik meen dat dit een gemiste kans is om het over een andere boeg te gooien. Voor mij is het dan ook een historische vergissing.

 

Het is een absurd akkoord, want een van de grote uitdagingen is effectief het tekort aan artsen. Het is al gezegd, in Vlaanderen zijn drie op de vier gemeenten huisartsenarm. Wij zijn ook onvoorbereid aan de coronacrisis begonnen. Zoals Erika Vlieghe zei, wij stonden met de billen bloot.

 

In een peiling in november 2021 zei slechts 8 % van de artsen de werkdruk aan te kunnen. Dat was natuurlijk in volle pandemie, maar toch, 92 % kon de werkdruk niet aan. Er waren heel wat artsen met burn-out. Als praktijken sluiten, zien wij vaak dat er geen overnemer is en dat die patiënten achterblijven zonder arts.

 

De zorg verandert, de zorgorganisatie verandert, de bevolking veroudert en wij hebben al een tekort aan preventie in ons land. Vandaag wordt er een veel te klein budget aan preventie besteed. Ik meen dat wij ook daarvoor artsen nodig hebben die luisteren naar hun patiënt, die tijd maken voor hun patiënt, die over preventie praten en die zich daarvoor inzetten.

 

Voor mij is een instroombeperking dus absurd en onbegrijpelijk. Trouwens, oorspronkelijk moest die numerus fixus de volksgezondheid dienen. In 1997 is die ingevoerd als een corporatistische maatregel, gevraagd door de artsensyndicaten.

 

Ze was ook bedoeld als besparingsmaatregel, zoals hier al uitgelegd werd, op basis van een betwijfelbare theorie. Deze theorie, die de N-VA vaak aanhaalt, zegt dat het aanbod van artsen de vraag creëert. Door de verhoogde vragen komen de uitgaven van de sociale zekerheid in gevaar. Daarop wil men dan besparen. De conclusie is dus dat men ook op de sociale zekerheid kan besparen, als men op het aantal artsen bespaart.

 

Deze theorie is echter helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Ik citeer Arthur Vleugels, emeritus hoogleraar en oud-directeur bij het Centrum voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap aan de faculteit Geneeskunde van de KU Leuven: "In de economie zijn veel voorbeelden te vinden van aanbodgedreven vraag, maar in de geneeskunde is dat principe verre van absoluut." Dat wil niet zeggen dat het niet een kleine invloed kan hebben, maar de link is zeker niet absoluut. De vraag wordt gedreven – en ik denk dat daar de kern ligt – door de reële zorgnood van de patiënt. Hij besluit dan ook dat een instroombeperking, zoals vandaag beslist, de 20e eeuw waardig is.

 

Nous avons déjà parlé des manifestations des étudiants. Si nous en discutons aujourd'hui, c'est grâce à leur lutte. Après avoir relevé le fameux article, nous avons été inondés de centaines de mails d'étudiants en médecine qui étaient évidemment très inquiets. Ils ont donc manifesté. Avec l'article 69, monsieur le ministre, vous vouliez vous arroger le droit de refuser aux étudiants un numéro INAMI après obtention de leur diplôme. Ils ont donc eu bien raison de manifester, parce qu'ils se retrouvaient face à une immense incertitude juridique.

 

Le but de cet article était de faire pression sur la ministre Glatigny, de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour qu'elle respecte les quotas. Ainsi, l'avenir des étudiants était instrumentalisé à des fins politiques entre le gouvernement fédéral et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est désormais confirmé car, à la suite de l'accord, vous avez décidé, monsieur le ministre Vandenbroucke, de retirer cet article. Pour autant, sommes-nous sûrs que cette saga ne fera pas l'objet d'un remake? En l'espèce, je dois donner partiellement raison à la N-VA. Nous ne sommes pas certains que cette mesure sera exécutée, tout comme nous ne savons pas si de nouvelles querelles interminables ne réapparaîtront pas – comme en témoigne la présente discussion au sujet des quotas.

 

C'est la démarche contraire que nous choisissons. Afin d'éviter que cela ne se reproduise, nous avons introduit un amendement aujourd'hui. A contrario du vôtre, il offre aux étudiants la garantie légale qu'ils recevront un numéro INAMI – sans déterminer lequel – dès l'obtention de leur diplôme. Cela me semble la moindre des choses.

 

La lutte des étudiants a porté ses fruits. C'est aussi parce qu'ils sont descendus dans la rue contre cet article et la restriction des admissions que ledit article a finalement été abrogé. C'est leur victoire. Pour autant, monsieur Bacquelaine, lorsque vous affirmez qu'ils se réjouissent de cet accord, j'ai l'impression que vous avez négligé certaines de leurs déclarations.

 

En effet, que ce soit à la Fédération des étudiants francophones, ou au CIUM, ils ont tous dit ne pas être du tout satisfaits de cet accord. Oui, il enlève l'incertitude juridique, mais non, ils ne sont pas d'accord avec un filtre solide. Ils ne digèrent pas du tout ce numerus fixus. Ils se battent pour un enseignement égalitaire.

 

Je reprends les dires de M. Arthur Vleugels de la KUL, spécialement pour vous, monsieur le ministre. Il considère que c'est un péché mortel que de détourner les jeunes talents du secteur des soins.

 

Avec ce filtre, vous optez donc pour une éducation encore plus élitiste car tout le monde n'a pas les moyens de suivre les cours pour préparer l'examen d'entrée. Vous ne savez que trop bien que cela rendra plus difficile pour les gens de la classe travailleuse l'accès aux études de médecine.

 

Nous avons aussi besoin d'une médecine plus préventive, dans les quartiers populaires, avec des médecins engagés, qui savent ce que c'est que de vivre dans un petit appartement, dans un quartier où la qualité de l'air est mauvaise. Des médecins qui savent comment le travail en usine vous détruit le dos, surtout si vous devez travailler jusqu'à 67 ans. Mais personne ici ne semble penser que cette sélection injuste est un problème. De Vooruit au Vlaams Belang, tout le monde ici plaide pour le numerus fixus et donc pour un enseignement plus élitiste.

 

Effectivement, monsieur Bacquelaine, vous avez admis que l'admission de nouveaux étudiants devrait être limitée pour garantir la qualité de l'enseignement. Former des médecins coûte effectivement de l'argent. C'est vrai. Mais lorsque vous dites qu'il ne doit pas y avoir trop d'étudiants pour garantir la qualité de l'enseignement, vous admettez en quelque sorte que l'enseignement est sous-financé. Nous avons pourtant besoin de plus de médecins. Nous avons aussi besoin d'un enseignement accessible et démocratique. Pour cela, il faut réaliser les investissements nécessaires au niveau des études de médecine.

 

01.19  Daniel Bacquelaine (MR): Je ne parle pas de l'enseignement en tant que tel. J'ai dit que la formation nécessite que les étudiants puissent rencontrer, examiner et interroger des malades.

 

À certains moments, on a vu qu'il y avait une difficulté pour des étudiants en stage dans les salles d'hospitalisation de rencontrer suffisamment de malades ou alors ils épuisaient littéralement les malades en les examinant ou en les interrogeant plusieurs fois sur la même journée. C'est cette formation-là que je mets en évidence. On doit être attentif à cela. II faut que les étudiants aient la possibilité de bénéficier d'une pratique médicale. Ce n'est pas tellement l'enseignement théorique. Ça, c'est autre chose. C'est pour moi la première raison d'une planification.

 

01.20  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur Bacquelaine, j'entends bien que vous changez un peu votre discours. Mais, même pour ce problème de places de stage, il y a moyen de trouver plus de maîtres de stage, d'en former plus et de garantir de cette façon que davantage d'étudiants puissent rencontrer des malades. Je ne pense en tout cas pas qu'il y ait un manque de malades en Belgique. Je pense que c'est un problème que nous pouvons tout à fait résoudre.

 

Ik sluit af. Er is volgens mij geen probleem van overaanbod van artsen en een beperking van het aantal artsen is compleet absurd. Het echte probleem vandaag, dat ik al een paar keer probeerde aan te kaarten, is de prestatiegeneeskunde. Dat systeem zorgt voor een geneeskunde met twee snelheden. Aan de ene kant is onderconsumptie bij de mensen die het niet kunnen betalen en aan de andere kant is er overconsumptie bij de patiënten die het wel kunnen betalen en die soms onnodige onderzoeken ondergaan omwille van de betaling per prestatie.

 

Die betaling per prestatie leidt ertoe dat sommige artsen heel veel verdienen in vergelijking met andere artsen. Wat we nodig hebben, is een toegankelijke eerstelijnszorg met voldoende aandacht voor preventie. Om dat mogelijk te maken, moeten artsen niet meer per prestatie worden betaald en moeten we nadenken over een forfaitaire manier van betalen. Ook daarmee staan we niet alleen. Zo kunnen zij de tijd nemen om hun patiënten een kwaliteitsvolle zorg te bieden en hen op een holistische manier te benaderen, niet als voorschrijfmachines die zoveel mogelijk patiënten laten passeren in een uur, maar als betrokken artsen die zich inzetten voor de gezondheid van de patiënt. Een toegankelijke eerste lijn betekent ook dat mensen zonder geld naar de huisarts kunnen gaan, zodat ze de zorg niet om financiële redenen uitstellen.

 

Tot slot is er nog een reden waarom we dit wetsontwerp niet zullen goedkeuren, namelijk de oprichting van een nieuwe megadatabank met gezondheidsgegevens. Met deze wet zet de regering een nieuwe megadatabank op poten met al onze medische verwijsvoorschriften. Ik vermoed dat een van de eerste toepassingen daarvan misschien wel het zoeken zal zijn naar al de documenten die nodig zijn voor de jacht op de langdurig zieken.

 

Dat roept heel wat vragen op over de bescherming van deze heel gevoelige gegevens. De databank zal door het RIZIV worden beheerd, maar we weten dat dit in feite de vzw Smals is. Mijnheer Frank Robben heeft daar ontslag moeten nemen omdat er een Europees proces tegen hem liep wegens belangenconflicten omdat die vzw het monopolie heeft op alle IT-projecten van de overheid. Wij hebben dus ernstige vragen over de manier waarop deze gevoelige gegevens zullen worden beheerd. De minister heeft trouwens nog steeds geen antwoord gegeven op de vragen die daarover in de commissie werden gesteld.

 

Mijnheer de minister, de manier waarop u dit parcours hebt afgelegd, is symbolisch voor de manier waarop u beleid voert. U drukt uw wil door, publiek en democratisch debat ten spijt, zoals u dat ook doet in het dossier van de langdurig zieken.

 

De parlementaire bespreking is voor u een formaliteit, een verplicht nummertje dat u liefst zonder al te veel tegenspraak afhandelt. Gelukkig zijn de studenten op straat gekomen om tegen uw wet te protesteren. Hun strijd heeft geloond, maar wij kunnen er niet mee akkoord gaan dat u een wetsontwerp van 1.850 pagina's zonder grondige bespreking door het Parlement loodst.

 

01.21  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, collega's, ik ben blij dat dit wetsontwerp vandaag eindelijk ter stemming voorligt en nog eens wordt besproken. Het is een omvangrijk wetsontwerp en de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat er heel wat legistiek werk achter schuilgaat. Er gaan heel wat pagina's wetgevende techniek mee gepaard. Het aantal pagina's van het wetsontwerp moet in die zin dus ook enigszins worden gerelativeerd.

 

Het is ook al een tijdje onderweg, zoals mevrouw Merckx zei. Het werd midden november 2021 op tafel gelegd. We zijn nu midden mei 2022. U hebt uitgeweid over de urgentie hiervan. Ik meen dat het zeker urgent was. U herinnert zich zeker ook het statuut van de artsen-specialisten in opleiding, dat wij daaruit hebben gelicht omdat het zo urgent was. Ook veel andere zaken die in het wetsontwerp worden opgenomen, wachtten al lang op een oplossing.

 

Ik wil enkele elementen aanhalen die onze fractie belangrijk vindt. Het opheffen van het verbod op het derdebetalersysteem is een belangrijke stap voorwaarts, evenals als de mogelijkheid voor patiënten om in andere Europese lidstaten innoverende therapeutische behandelingen te krijgen.

 

De volgende zaken zijn voor ons ook belangrijk: meer transparantie van de ziekenhuisfacturen, zeker op het vlak van de regeling van de ereloonsupplementen, en sancties bij de niet-naleving ervan, het auditsysteem voor de ziekenhuizen, want er is nood aan meer transparantie en het feit dat de ziekenhuizen aangespoord worden om meer gebruik te maken van generische en biosimilaire geneesmiddelen. Wat wij ook belangrijk vinden, is de oprichting van het platform voor patiëntenverenigingen, de wettelijke basis voor het palliatieve statuut en ook de ondersteuning van een koepelorganisatie voor patiënten, RaDiOrg. Men heeft hier kritiek dat het maar om 25.000 euro gaat, maar ik kan u verzekeren, na een recent contact met die organisatie, dat ze dat bedrag absoluut op prijs zal stellen, want ze wacht er al een tijdje op.

 

Dan belanden we bij mijn opmerkingen inzake het fameuze artikel 69 en de artsenquota. ik wil vooreerst mijn verontschuldigingen aanbieden, want in mijn naïviteit als neofiet dacht ik een uitgebreid mondeling verslag te brengen, zodat het debat zeker korter zou zijn. Ik zie mevrouw Van Peel nu lachen. Ik heb dat grandioos verkeerd ingeschat en dat zal me nooit meer overkomen; u wellicht ook niet.

 

De heer Creyelman herhaalde zijn vraag uit de commissievergadering van eergisteren, met name op welke manier ik de schrapping van artikel 69 zal verantwoorden tegenover al die Vlaamse studenten die hun studie indertijd niet mochten aanvatten. Ik heb eergisteren in de commissie spontaan en terecht opgemerkt dat Vlaanderen die quota ook al eens heeft overschreden en dus ook een onderscheid heeft gemaakt tussen verschillende generaties studenten.

 

Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. Maar bij nader inzien – ik denk wel dieper na over de dingen – moet ik concluderen dat mijn antwoord verre van volledig was. Ik zou namelijk de betrokken jongeren of studenten ten eerste duidelijk maken dat de enige juiste weg die is van het vergelijkend ingangsexamen, die de Vlaamse Gemeenschap al langer volgt, en die van de medische planning van de huidige en toekomstige zorgbehoefte, waarbij men ook rekening houdt met de knelpuntspecialismen, waaraan er dus een tekort is, een aspect dat wel vaker in commissie aan bod komt.

 

Dat is naar mijn mening de enige juiste weg, zowel in het belang van de patiënten en de zorgverleners maar ook in het belang van de studenten. Bij een goede afstemming van het aantal artsen op de behoefte van de bevolking zal dat immers sowieso een positief effect hebben op de kwaliteit van de opleiding. De opleidingscapaciteit is er en die is nodig. Ook heeft het een positief effect op de kwaliteit van de medische beroepen en op de kwaliteit van de zorg. Dat mag en moet ook worden meegegeven.

 

Ten tweede zou ik de studenten vertellen – men kan dit betreuren of er kwaad over zijn; de heer Creyelman, gaf daarstraks aan niet gefrustreerd te zijn, maar hij is het mijns inziens wel – dat de Franse Gemeenschap initieel echt niet geloofde in die methodiek. Naar ons aanvoelen is er ter zake een kentering waar te nemen, dankzij de recente onderhandelingen in dialoog en de uitwerking van een toch wel gedetailleerd akkoord, en is men bereid dezelfde weg op te gaan, wat hier in plenaire vergadering nog werd bevestigd.

 

Président: Eliane Tillieux, présidente.

Voorzitter: Eliane Tillieux, voorzitster.

 

01.22  Steven Creyelman (VB): Mevrouw Vanpeborgh, ik wil u ervoor bedanken dat u nog eens nadenkt over de vraag die ik u in de commissievergadering en ook tijdens mijn redevoering heb gesteld. Ik apprecieer het echt wel dat u een nog uitgebreider antwoord probeert te geven. Uw antwoord, of althans het begin ervan, is in zekere zin eigenlijk een politiek antwoord. U zegt dat de Vlamingen in 2019 ook eens de quota hebben overschreden. Dat is natuurlijk wat anders dan de structurele overschrijdingen aan de andere zijde van de taalgrens. Dat is een eerste element.

 

Ten tweede, u antwoordt mij dat u aan de studenten zult uitleggen dat wat nu voorligt, het beste systeem is. Daarover verschillen wij van mening, dat is ieders goed recht. Het is natuurlijk wel een feit dat wij het daarmee niet uitgelegd hebben aan de duizenden studenten die hun droom om dat beroep uit te oefenen, niet hebben kunnen najagen, gewoonweg omdat aan Nederlandstalige zijde van de taalgrens de quota wel gerespecteerd zijn. Daarover gaat het net. Wat was er gebeurd als we aan beide zijden van de taalgrens je m'en fous hadden gezegd? Dan waren er geen quota, dan hoefden wij ons nergens aan te houden. Evengoed had u geen akkoord kunnen bereiken. De vraag is dus niet hoe u het wetsontwerp verantwoordt tegenover de studenten die nog moeten komen, want daarin volg ik u, ook al verschillen wij van mening – uw uitleg is even plausibel als de mijne. De vraag is wel hoe u het wetsontwerp verantwoordt tegenover de studenten die een andere droom moesten najagen dan initieel gepland. Met alle respect, voor die laatste groep studenten gaat uw verantwoording naar mijn mening niet op. Voor die studenten geldt het niet, voor wie in de toekomst geneeskunde wil studeren wel. Dat vind ik een enigszins vreemde uitleg. Het is ook niet echt een antwoord op mijn vraag hoe u dat zult verantwoorden tegenover studenten die in het verleden hun kansen hebt gemist.

 

01.23  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Ik wil er wel even op antwoorden. Ik vind dat die studenten in het verleden ook de enige juiste weg hebben gevolgd.

 

Ik zal mijn eigen thuisfront als voorbeeld geven. Een van mijn kinderen wijkt af van datgene wat wij correct vinden. Dan zal men toch proberen om het andere kind op het juiste pad te brengen en niet die fout belopen weg vergoelijken.

 

01.24  Steven Creyelman (VB): Collega, dus u zegt eigenlijk: "Ik heb één stout kind, maar dat kan geen kwaad, ik zal ervoor zorgen dat het andere kind op het juiste pad blijft." Dat is toch een vreemde redenering, vind ik.

 

01.25  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Nee, ik zeg eigenlijk het omgekeerde. Ik zal het kind dat het goede pad bewandelt belonen en het kind dat de slechte of foute weg bewandelt berispen en trachten – ook al is het 25 jaar – in de juiste richting te krijgen.

 

01.26  Steven Creyelman (VB): Dat is net het probleem, collega. Ik weet dat lijfstraffen niet meer toegelaten zijn – gelukkig maar –, maar u hebt uw spreekwoordelijke stok achter de deur uit handen gegeven. U zegt dus eigenlijk: "Ik hoop dat hij de juiste richting uitgaat, maar ik heb eigenlijk geen enkel drukkingsmiddel meer om hem de juiste weg te laten uitgaan." Dat is net het punt van deze discussie.

 

01.27  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Ik zal terugkomen op die spreekwoordelijke stok achter de deur, als ik mijn redenering mag afmaken.

 

Het tweede punt was dus dat we geloven dat er echt wel een kentering is in de Franse Gemeenschap en dat men het meent door dat gedetailleerde akkoord te sluiten. Ten derde, we maken aan de studenten duidelijk dat het overtal dat inderdaad onterecht gecreëerd is aan Franstalige zijde, dankzij de opzet van het nieuwe rekenmodel – we hebben het erover gehad in de commissie – en het correctiemechanisme zal worden opgeslorpt.

 

Het rekenmodel omvat overigens niet alleen dat correctiemechanisme, maar houdt ook rekening met de huidige en toekomstige zorgbehoeften en zoomt in op de huidige knelpuntdisciplines. Er moet immers bijgestuurd worden voor bepaalde beroepen, denk maar aan huisartsen, kinder- en jeugdpsychiaters en geriaters. Bovendien, zoals collega Muylle ook heeft benadrukt, is het een model waarbij elkeen binnen de eigen bevoegdheden gevraagd wordt om instrumenten uit te werken die voor voldoende spreiding van huis- en tandartsen zal zorgen over het hele grondgebied.

 

Ten vierde, en dan kom ik bij de spreekwoordelijke stok achter de deur, maken we hun ook duidelijk dat – ondanks de schrapping van artikel 69 in het wetsontwerp, want daar gaat het altijd over – het artikel wel degelijk vervat zit in het gesloten akkoord. Dat wordt vaak vergeten, maar het is al een aantal keren gezegd.

 

Bovendien zijn er ook nog eens vier controlemomenten voorzien. Ik zal ze nog eens opsommen. In mei 2020 verwachten we een decreet van de Franse Gemeenschap, of een ontwerpdecreet althans, dat het vergelijkend ingangsexamen vanaf het academiejaar 2023-2024 organiseert. Het werd hier nogmaals door de collega bevestigd dat de minister daar werk van maakt in de Franse Gemeenschap.

 

01.28  Valerie Van Peel (N-VA): Mevrouw Vanpeborgh, er wordt door u en de minister vaak verwezen naar dat akkoord, met al die voorwaarden en ondertekend door weet ik wie allemaal. Het vervelende is echter wel dat wij dat document nog nooit hebben gezien. Wij moeten hier dus gewoon afgaan op wat jullie zeggen. Vandaar mijn vraag: kan dat document, waar u blijkbaar wel over beschikt, eens rondgestuurd worden in heel het Parlement? Anders kunnen we er ook niet over spreken, denk ik, en bestaat het eigenlijk niet.

 

01.29  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw Van Peel, ik heb heel goed geluisterd in de commissie naar wat de minister gezegd heeft. Dus ik herhaal wat de minister gezegd heeft. Ik ga verder met mijn opsomming.

 

Ten tweede, in september 2022 wordt een recuperatiemechanisme opgestart om het overtal aan studenten vast te stellen, om het nadien over drie jaar weg te werken.

 

Ten derde, eind november 2022 komt er een protocol of samenwerkingsakkoord dat de deperditiesleutel verankert.

 

Ten vierde, last but not least, zal er worden nagegaan of de deperditieformule wordt gerespecteerd. Dat heb ik gehoord in de commissie. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan nog steeds worden overwogen om artikel 69 opnieuw in te voeren.

 

(…): (…)

 

01.30  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Dat heeft de minister niet gezegd, dat heb ik gezegd. Ik kom terug op iets wat mevrouw Muylle heeft gezegd. Als men opnieuw terechtkomt in het systeem van de federale contingenteringsattesten, dan bewandelt men opnieuw die suboptimale weg en creëert men rechtsonzekerheid. Net zoals mevrouw Muylle heeft gezegd, is het altijd beter om aan het begin van de studies klare wijn te schenken.

 

Men kan natuurlijk ook zeggen, en dan kijk ik naar mevrouw Merckx, dat we gewoon de deuren wijdopen zullen zetten. We laten hen opnieuw instromen en voeren geen selectie meer door. Ik denk dat dit geen gunstig perspectief is, noch voor de patiënten noch voor de zorgverleners noch voor de studenten. Er is absoluut nood aan planning. Een planning van het medisch aanbod is nodig om de kwaliteit van de gezondheidszorg, van het beroep, maar ook van de opleiding te garanderen. Ik geloof niet dat men dat kan realiseren zonder die selectie toe te passen.

 

Selectie en planning gaan samen. Naar ons aanvoelen is dat wat men inmiddels ook aan Franstalige zijde beseft. Mijnheer Creyelman, we zullen overigens geen mensen, geen groepen van mensen en geen twee taalgemeenschappen tegen elkaar opzetten. Ik benadruk dat het heden en het verleden ons duidelijk hebben gemaakt dat geen enkele samenleving daarvan ooit beter is geworden. Wij zijn voor praktische en concrete oplossingen en akkoorden die mensen of groepen van mensen en taalgemeenschappen opnieuw samenbrengen, zelfs na 25 jaar. Wij willen niet stilstaan, wij willen vooruitgaan. Met alle begrip voor de zaken van het verleden, we moeten vooruitgaan. We moeten die stap vooruit zetten.

 

01.31  Steven Creyelman (VB): Collega Vanpeborgh, ik begrijp en vermoed dat u hier een opgelegd nummertje opvoert waarin vermeld wordt dat wij mensen tegen elkaar opzetten. Ik begrijp echter niet goed hoe wij mensen tegen elkaar opzetten door te vragen – en dat doen nog andere collega's – dat gemaakte afspraken nageleefd zouden worden. Als gemaakte afspraken echter niet worden nageleefd, mogen we in dit Parlement toch enige vorm van kritiek hebben. Wat dat betreft, zie ik dus niet goed in hoe wij mensen tegen elkaar zouden opzetten.

 

Daarnaast zegt u dat u vooruitkijkt. Nogmaals, u kiest deze woorden niet zomaar, denk ik. Wij kijken echter ook vooruit. Het is trouwens eveneens interessant om eens achteruit te kijken naar de geschiedenis en het verloop van een bepaald dossier. Dat hebben wij ook gedaan en dat is de reden waarom wij onze kritiek op deze manier geuit hebben. U moet dat in het achterhoofd houden. Vertrouwen is goed, maar controle is beter.

 

01.32  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, je commencerai, sur ce projet de loi dispositions diverses, par le dossier concernant les jeunes médecins, les jeunes dentistes, mais surtout plus globalement l'avenir de l'organisation de nos soins de santé.

 

Vous avez beau dire mais, parfois, des combats menés par l'opposition permettent de faire bouger les lignes. En l'occurrence l'exemple est parlant, puisque nous avons réussi à faire reculer le gouvernement sur ce qu'il avait prévu. Ce projet était le pire du pire de ce qu'on peut concevoir sur le plan humain, ne prenant aucunement en compte l'investissement d'étudiants pendant six, sept ou huit années. Vous aviez décidé de les priver de leur numéro INAMI même après la réussite de leurs études. C'était une véritable prise en otage sanctionnant les jeunes diplômés.

 

Nous nous réjouissons d'avoir pu vous faire reculer sur ce fameux article 69. Je n'ai d'ailleurs toujours pas compris comment cela a pu passer deux fois au niveau du gouvernement et être voté par les parlementaires deux fois en commission. Cela concerne des étudiants francophones, mais aussi potentiellement des étudiants néerlandophones. La vigilance a donc permis de faire barrage.

 

Ceci étant, un certain nombre de questions persistent, de même que de nombreux impacts qui ne peuvent être niés. Dans le fond, les gagnants de cet accord, ce sont les étudiants qui sont aujourd'hui en cours de formation. Pour nous, c'était un principe majeur qu'ils aient la garantie, une fois diplômés, d'obtenir un numéro INAMI.

 

Il y a un deuxième impact qu'il convient de prendre en considération. Les faits sont les faits. Aujourd'hui, vous avez décidé d'un certain nombre de numéros INAMI. Nous les avons déjà rappelés à plusieurs reprises. Mais la réalité, du côté francophone, c'est qu'il y a, en 2021, 1 200 étudiants en médecine, et que vous prévoyez un quota de 744.

 

Je voudrais d'ailleurs vous faire préciser, monsieur le ministre, si l'accord autour de ce nombre de 744 ne concerne que les médecins ou s'il concerne les médecins et les dentistes. Selon certains, dont je pense qu'ils disaient sans doute la réalité, cela concernerait les médecins et les dentistes. Dans ce cas, c'est un recul plus important par rapport au nombre d'étudiants actuels dans les études de médecine et de dentisterie.

 

On fait miroiter un soi-disant surquota, avec une formule de déperdition dont personne ne dit rien. Je suis curieuse de voir ce que cette formule de déperdition donnera. Par rapport au nombre d'étudiants actuel, il y a factuellement une diminution importante, qui va se marquer dans les années à venir.

 

L'argument de la qualité des formations est un argument important, mais ce n'est évidemment pas la capacité de formation qui justifie ce nombre de 744 pour les étudiants en médecine et en dentisterie.

 

Il s'agit donc, en la matière, d'un recul.

 

Enfin, le troisième impact que je voulais évoquer, c'est celui de votre choix de ne contingenter que ceux qui sont formés en Belgique, ce qui représente un recul. Je l'ai déjà dénoncé à plusieurs reprises. Les médecins et dentistes formés dans une université européenne hors de Belgique ne sont soumis à aucun contingentement, ce qui reste particulièrement injuste pour les jeunes Belges diplômés et témoigne par ailleurs d'incohérence par rapport à l'argument que vous avancez pour justifier une telle approche. Cette discrimination à rebours pour les Belges face aux autres Européens reste selon moi totalement incompréhensible et inacceptable.

 

Le dernier volet sur ce point est l'absence de possibilité de réévaluation jusque 2028, soit dans six ans, ce qui est très long. D'ici là, le covid, qui a déjà beaucoup secoué les forces des soignants, pourrait refaire son apparition.

 

Autre point interpellant dans votre accord, il existe déjà une commission de planification fédérale, des commissions de planification communautaires, et le mal belge, implacable, s'applique encore une fois: on rajoute une couche avec un organe interfédéral. Permettez-moi de vous dire qu'en matière de déficience de gouvernance, on ne peut pas dire que ce soit un modèle très positif et très porteur: on rajoute toujours des couches pour discuter des mêmes choses à des niveaux différents, y compris, ici, une distinction entre un niveau fédéral et interfédéral. Reconnaissez que c'est inefficient sur le plan de la gouvernance. Il ne s'agit jamais que de couches supplémentaires superposées.

 

Pour le reste, il y a un peu de tout. C'est le moins que l'on puisse dire pour ce projet de loi 'dispositions diverses'. Je vais tenter d'être la plus synthétique possible et éviter d'être longue, mais j'aimerais juste évoquer des points positifs dans ce projet de loi et des points qui continuent de poser un certain nombre de problèmes.

 

Dans les points positifs d'abord, je vais citer deux exemples qui concernent l'accessibilité financière des patients, et d'abord la suppression de l'interdiction du tiers payant. C'est un point positif même si je pense, monsieur le ministre, qu'un peu plus d'audace serait nécessaire en la matière et qu'une application plus large, automatique, du tiers payant serait logique aujourd'hui – on invoque toujours le soi-disant surcoût que cela apporterait, mais, en pratique, ce n'est pas parce qu'une application de tiers payant est disponible que vous allez démultiplier le nombre de consultations chez le soignant. Cela me semble un enjeu important en matière d'accessibilité.

 

L'autre point positif concerne l'accessibilité dentaire. Un budget de 45 millions d'euros est prévu. Ce dossier date tout de même de novembre et j'imagine, monsieur le ministre, que l'utilisation concrète de ces 45 millions d'euros au niveau dentaire a été clarifiée entre-temps. Il serait très intéressant de vous entendre à ce sujet.

 

Le projet de loi comprend également certains points qui restent problématiques pour notre groupe, que ce soit pour les patients et la santé de manière générale, mais aussi pour les acteurs de la santé. Je vais les énumérer les uns après les autres et les expliquer très rapidement, en commençant par les points problématiques pour les patients.

 

Ce projet de loi fournit une base légale à la fois pour la base de données existante Recip-e, mais aussi pour son élargissement futur pour les prescriptions de renvoi. Il s'agit en fait très clairement d'une décision de votre gouvernement de recourir à un sous-traitant, en l'occurrence la Smals, qui aura la clé d'accès aux données.

 

Les données de santé et médicales revêtent pourtant, encore et toujours, un caractère particulièrement délicat. Aujourd'hui, ceux qui gèrent ce volet sont en fait les prestataires de soins, via l'ASBL Recip-e. Vous faites le choix de ne plus associer les prestataires de soins qui pourtant sont véritablement les garants du respect des données délicates de santé. Je persiste donc à proposer ici un amendement pour modifier le dispositif tel que vous l'avez prévu. Comme la majorité a toujours tendance à voter contre l'opposition, même quand c'est pourtant nécessaire – comme adopter un amendement à l'article 69 –, je vous propose quand même, monsieur le ministre, la chose suivante. Votre majorité, malgré ce qu'on lit souvent dans la presse à propos de partis de la majorité qui s'expriment sur les données de santé, sur l'importance de ne pas confier cela à certaines personnes qui ont certains conflits d'intérêt potentiels, signe ici un envoi à la Smals.

 

Je veux vous appeler, monsieur le ministre, dans le nouveau modèle que vous avez choisi, et au sujet duquel je ne partage pas du tout votre avis, pour sauver à tout le moins les meubles, et éviter de plus gros dégâts, à faire évoluer ce projet. Pas dans la loi puisque ce sera trop tard ce soir, mais dans la manière avec laquelle vous allez l'appliquer, pour intégrer l'ASBL Recip-e dans la liste des gestionnaires de la nouvelle base de données aux côtés du SPF, de l'INAMI et de l'AFMPS. Cela me semble indispensable pour avoir des garanties de sécurité complémentaires pour les patients et plus encore pour leurs données médicales.

 

Toujours en ce qui concerne les patients, je voudrais m'arrêter un instant sur un certain nombre de points d'interrogation et de déceptions qui persistent en tout cas sur les volets de l'euthanasie et du statut palliatif.

 

Sur le volet de l'euthanasie, vous prévoyez à juste titre une indemnité lors d'un deuxième avis pour un médecin spécialiste. Il me semble fondamental de pouvoir avoir la même approche pour des demandes d'euthanasie qui interviennent soit à la maison, soit au sein des maisons de repos, puisque la qualité de fin de vie du patient mais des proches également nécessite absolument une prise en compte, pour ce qui est de donner du temps, de la même manière pour les euthanasies qui interviennent à domicile ou en maisons de repos et de soins.

 

L'autre volet porte sur le statut palliatif. Certes, vous donnez une base légale dans votre projet de loi. Vous savez que c'est un projet que je porte de longue date car il s'agit vraiment pour les patients de pouvoir détecter les besoins palliatifs de manière beaucoup plus précoce, en fonction de la réalité du patient et sans lien nécessairement avec un délai de fin de vie. En la matière, s'il y a une base légale ici, vous renvoyez à un arrêté royal qui ne sera pris qu'après une énième étude. On a déjà énormément d'études en la matière. Je crains donc que l'attitude du gouvernement et de la majorité, c'est de ne pas vouloir avancer sur ce dossier, sans doute pour des raisons budgétaires. Je pense que vous faites un très mauvais calcul de reporter cela encore et encore à plus tard et de repasser par de nouvelles études. C'est à la fois un mauvais calcul sur le plan qualitatif pour le patient mais aussi un mauvais calcul sur le plan budgétaire. Un statut palliatif instauré suffisamment tôt permet aussi d'éviter des coûts parfois importants et absolument non justifiés avec des examens parfois plus invasifs et, là encore, non justifiés. Instaurer le plus vite possible l'anticipation du statut palliatif dès que les besoins du patient le nécessitent doit à mon sens être concrétisé le plus rapidement possible.

 

Un autre point problématique pour les patients et, plus généralement, pour la santé publique, est le refus exprimé par la majorité d'une position plus ambitieuse dans la lutte contre le tabac. J'avais donc déposé des amendements qui furent tous balayés d'un revers de la main par la majorité. Je les redépose à présent en plénière. Que ce soit la lutte contre la vente de tabac dans les distributeurs automatiques ou les mystery shoppings, ce sont des thèmes pour lesquels je me bats depuis des années, mais le processus visant à fédérer des majorités est tellement long! Or cette approche est indispensable pour protéger les mineurs et éviter qu'ils ne commencent à fumer. Ce combat essentiel est livré par les différentes ASBL investies en ce domaine.

 

Monsieur le ministre, d'autres aspects sont également problématiques pour les acteurs de la santé. Comme vous le savez, les hôpitaux ont exprimé des demandes répétées en raison de la surcharge administrative découlant de la facturation. Si je suis favorable à toute une partie du projet de loi portant des dispositions diverses pour ce qui concerne la transparence de la facture adressée au patient, a contrario, la manière dont vous intégrez la ventilation entre le gestionnaire et les médecins, s'agissant de certaines rémunérations, va complexifier et opacifier, je le crains, la facture du patient. Cette information doit remonter à l'INAMI, j'en suis d'accord; mais je crains que la présence de ces considérations dans la facture ne la rende illisible. Du reste, des erreurs pourraient être commises. Comme vous le savez, une partie prend la forme de rétrocessions, tandis que le reste sert à financer des projets hospitaliers ainsi que le personnel.

 

La réalité, c'est que les choses sont très différentes d'un service à l'autre, d'un hôpital à l'autre, d'une spécialisation à l'autre.

 

Quand plusieurs spécialistes devront intervenir pour un patient, avec des modèles de facturation, des rétrocessions et des affectations différents, je ne sais pas comment, en regardant sa facture, ce patient pourra s'y retrouver.

 

La priorité pour le patient, c'est d'avoir une transparence beaucoup plus importante a priori, mais aussi a posteriori sur les différents aspects. C'est fondamental. Nous soutenons donc ce volet, mais pas la charge.

 

Les hôpitaux vous ont demandé des concertations. Ils vous ont proposé des alternatives. Mais ils se sont malheureusement vu opposer un refus de votre part et de la part de la majorité. C'est bien dommage! Beaucoup parlent de soulager les charges administratives, mais on ne fait toujours et encore que les renforcer.

 

J'en arrive ainsi au dernier aspect relatif aux acteurs de la santé qui, selon moi, reste problématique. Il est ici question de la manière unilatérale avec laquelle vous voulez imposer un modèle très administratif pour l'organisation des gardes de médecine générale. Je parle du volet concernant les coopérations fonctionnelles. Vous imposez une seule forme de modèle alors que les coopérations en matière de gardes de médecine générale fonctionnent extrêmement bien, avec des médecins généralistes qui continuent et qui souhaitent continuer à piloter l'organisation des gardes. Cette porte aurait dû rester ouverte pour que les médecins généralistes puissent effectivement continuer à piloter cette organisation. Imposer un modèle hyper-administratif ne me semble pas être un choix, monsieur le ministre, qui colle à la réalité du terrain et qui est susceptible de continuer à mobiliser les médecins généralistes dans quelque chose qui est fondamental pour les patients, à savoir ces gardes disponibles en permanence.

 

Par ailleurs, des questions persistent sur la faisabilité de l'autocontrôle dans le secteur pharmaceutique. Cependant, depuis lors, de nouveaux éléments sont peut-être intervenus. J'espère qu'il y a ou qu'il y aura une concertation car il faut que ce volet d'auto-évaluation des pharmaciens soit faisable, réalisable et correct, compte tenu de l'importance de ne pas avoir de surcharge administrative complémentaire.

 

Voilà de manière très synthétique les points que je voulais mettre en évidence aujourd'hui. Il y a du bon et du moins bon, raison pour laquelle nous nous abstiendrons sur ce projet de loi.

 

Enfin, si vous me le permettez, chers collègues, pour terminer mon intervention, je voudrais dire un mot des infirmiers. Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des infirmiers – pendant une heure dix encore. Il me semble important de leur faire honneur ici au Parlement, de rappeler l'importance de leur investissement, la lourdeur de leurs tâches et l'importance vitale d'avoir un plan d'attractivité pour les infirmiers.

 

Pour moi, ce plan est l'un des dossiers prioritaires en matière de santé. Six mille postes sont vacants. Jusqu'à 20 % des lits hospitaliers sont fermés par manque de personnel infirmier. La situation actuelle sur le terrain est très compliquée. Quarante pour cent des infirmiers et aides-soignants hésitent à quitter le métier. Le nombre de départs d'infirmiers après une carrière et un investissement d'environ dix ans est impressionnant. Tous ces éléments, monsieur le ministre, ont évidemment des répercussions sur les patients, à la fois parce qu'il y a un report de soins pour les patients, ce qui les pénalise, mais aussi parce que le taux de mortalité est d'autant plus mauvais que l'encadrement infirmier est moins important. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, la Belgique a des normes d'encadrement qui sont largement inférieures à la moyenne européenne.

 

Pour tout cela, j'espère que les lignes pourront bouger pour un plan d'attractivité du métier d'infirmier sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Il importait aujourd'hui de leur consacrer un petit moment de notre débat sur ce projet de loi portant dispositions diverses en matière de santé.

 

J'espère qu'en la matière, l'ensemble des partis pourront se retrouver ou, en tout cas, qu'une large majorité pourra se dégager un jour pour des actes concrets et non plus des paroles et des promesses en l'air.

 

01.33  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, chers collègues, monsieur le ministre, merci d'être encore là à cette heure tardive. Il est vrai que nous avons un débat extrêmement important ce soir. Le vote qui va intervenir marque d'ailleurs la fin d'une saga, ce qui explique sans doute que nos débats ont été parfois assez houleux.

 

Tout avait commencé voici six mois, lorsque vous avez sollicité ici-même l'urgence pour votre texte qui faisait plus de 1 800 pages, alors que nous avions un rythme de travail extrêmement soutenu avec les notes de politique générale, les budgets, etc. Nous avons rapidement réalisé que cette urgence n'était pas justifiée, ou alors très rarement. Nous le voyons avec notre vote de ce soir puisqu'il intervient, au bout du compte, six mois plus tard, en dépit de l'urgence.

 

Cette situation a forcément attisé une certaine frustration chez nous, en tant que parlementaires, mais aussi et surtout en tant que démocrates, soucieux d'un travail législatif qui soit de qualité et réponde aux attentes du terrain, en particulier dans un secteur qui a tant souffert de cette crise sanitaire, à savoir les soins de santé. La frustration n'a été que plus vive sachant que vous avez cherché à "instrumentaliser" cette urgence pour faire passer discrètement – c'est en tout cas ce que vous espériez mais cela n'a pas fonctionné, comme on a pu le voir – un petit article perdu dans cet immense projet de loi fourre-tout, petit article aux conséquences toutefois extrêmement lourdes pour les étudiants en médecine et pour notre système de soins de santé en général. Je parle évidemment de ce fameux article 69, initialement l'article 87. Grâce à la pression de l'opposition, mais surtout, il faut bien le dire, grâce à la mobilisation et à la détermination des étudiants, l'article a finalement été retiré de votre projet de loi. Cela a été décidé avant-hier en commission de la Santé.

 

Il faut rappeler, monsieur le ministre, qu'en pleine pénurie de soignants – j'y reviendrai car certains de mes collègues contestent encore cette réalité assez flagrante pourtant –, vous avez voulu suspendre une épée de Damoclès au-dessus de la tête des étudiants en médecine, en tout cas mieux la fixer.

 

Il s'agissait de permettre à l'INAMI d'accorder un numéro aux étudiants en médecine qui seraient en possession d'une attestation qui prouverait qu'ils feraient partie du contingentement fédéral. En d'autres termes, que visait cet article? Il visait à donner à votre gouvernement une base légale pour instaurer un verrou individuel après la réussite des études et donc l'obtention d'un diplôme. Une véritable gifle aux étudiants qui ont choisi ces études par passion, par vocation, qui se sont investis durant six années, voire plus, dans des études que l'on sait extrêmement difficiles, des étudiants qui pourraient venir en soutien d'un personnel soignant qui est littéralement épuisé par une surcharge de travail et une pénurie sans cesse croissante, loin des caricatures déplorables qui ont été offertes par la N-VA tout à l'heure.

 

Des caricatures, comme je l'ai déjà dit précédemment, qui sont sans fondement, parce que, oui, nous manquons de médecins dans tout le pays. Les hôpitaux manquent de psychiatres. Malheureusement, Mme Van Peel n'est pas là à l'instant, comme en commission d'ailleurs, pour répondre à mes questions. Elle n'était pas là non plus aux auditions que nous avons eues en commission spéciale covid, sans doute parce qu'il n'y avait pas assez de communautaire à ce moment-là. Mais je l'invite à participer aux auditions que nous aurons en commission la semaine prochaine, sur la santé mentale. Nous verrons, à ce moment-là, si en Belgique nous ne manquons pas de psychiatres. Nous verrons si aujourd'hui, il ne faut pas cinq mois d'attente pour obtenir un rendez-vous chez le psychiatre.

 

Les urgences manquent de pédiatres. Les centres spécialisés manquent de gériatres. Les centres de planning manquent de gynécologues. Il suffit de se rendre sur le terrain pour le voir. Il suffit de parler aux médecins et à leurs patients pour constater le délai de plus en plus long pour obtenir un rendez-vous nécessaire.

 

Monsieur le ministre, au début de nos débats relatifs à votre projet de loi, vous tentiez de nous rassurer quant à votre drôle de manière de dire aux entités fédérées comment elles doivent travailler et parvenir au respect de ces fameux quotas INAMI. Vous l'avez fait en nous assurant que cet article 87, devenu l'article 69, ne serait activé qu'en l'absence d'un accord entre le fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles, et ce afin qu'elle intensifie le filtrage durant le cursus des étudiants. À l'époque, le projet devait être voté fin décembre 2021 et la deadline initiale pour l'obtention de cet accord était fixée au 31 janvier 2022.

 

Cela laissait donc à peine un petit mois à la Fédération Wallonie-Bruxelles et au fédéral pour aboutir à cet accord face à une problématique qui se pose depuis des années. C'était un non-sens complet.

 

Monsieur le ministre, mon parti a donc dû prendre ses responsabilités. Avec Mme Fonck, comme elle l'a aussi rappelé, nous avons déposé un amendement visant la suppression de cet article, ce que votre majorité a fini par faire cinq mois plus tard. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Si cela a été possible, c'est grâce au renvoi, par l'opposition, de nos amendements au Conseil d'État, mais aussi et surtout grâce à la mobilisation de milliers d'étudiants en médecine tant francophones que néerlandophones.

 

Il n'empêche que pendant ces longs mois, les étudiants ont dû vivre avec une inquiétude et une angoisse qui n'auraient pas dû exister. Ces angoisses n'auraient pas existé si vous n'aviez pas rédigé cet article finalement supprimé. Pendant ces longs mois, monsieur le ministre, les étudiants ont dû vous interroger sur leur avenir. Ils étaient inquiets. Ils ont dû vous envoyer des lettres, des pétitions, des demandes de rencontre. Ils ont aussi organisé une manifestation aux portes de votre cabinet. "Un pas en avant, trois pas en arrière", c'est ce que les étudiants criaient haut et fort lorsqu'ils étaient rassemblés rue de la Loi devant votre cabinet. Ces trois pas en arrière, monsieur le ministre, c'est ce manque d'écoute, ce manque de concertation mais aussi les pressions exercées par votre cabinet sur ces étudiants et donc indirectement sur le corps médical déjà en exercice et qui a plus que jamais besoin de renfort sur le terrain.

 

Les réponses à ces questions, je suis venue les chercher à maintes reprises en commission, lors de nos débats d'actualité mais aussi ici même en séance plénière. À ces occasions, vous n'avez jamais rien dit sur les nouvelles deadlines qui seraient requises ou non pour l'obtention de cet accord et rien non plus sur l'avenir de ce fameux article 69. Autrement dit, rien pour rassurer, ne fût-ce qu'un minimum, ces étudiants en détresse.

 

C'est alors que le 29 avril dernier, après de longs mois de négociations, le fédéral et la Fédération Wallonie-Bruxelles nous annonçaient en grande pompe avoir trouvé – enfin – un accord sur les quotas INAMI. Il est vrai que cet accord comporte des points positifs, notamment une nouvelle méthode de calcul des quotas qui serait basée sur l'objectivation des besoins du terrain et sur l'activité réelle des soignants, l'attention portée à l'offre de médecins généralistes, le fait que l'on passerait en 2028 pour la Fédération Wallonie-Bruxelles à 744 numéros INAMI au lieu des 505 actuellement en vigueur ou encore le fait que les actuels étudiants en médecine seraient assurés d'obtenir un numéro INAMI à la fin de leur cursus. J'y reviendrai.

 

Ces avancées n'ont toutefois été permises que moyennant une contrepartie et pas n'importe laquelle. La Fédération Wallonie-Bruxelles a désormais l'obligation d'instaurer un concours d'entrée pour l'accès aux études de médecine, concours dont les modalités devront être présentées d'ici le 25 mai prochain, selon ce que vous avez dit en commission.

 

Ce concours, chers collègues, reste une pilule très difficile à avaler pour les étudiants. Pourquoi? Parce que s'il a le mérite d'offrir la garantie, en tout cas de manière temporaire, aux étudiants en médecine qu'ils recevront leur numéro INAMI à la fin de leur cursus, il n'en reste pas moins injuste. En effet, tous les élèves ne sortent pas de l'enseignement secondaire avec le même bagage. La Fédération des Étudiant.e.s Francophones a très justement dénoncé le fait que les meilleurs, à savoir ceux qui vont réussir, mais aussi ceux qui vont parvenir dans les meilleurs retenus dans ce concours, seront ceux qui proviennent de milieux privilégiés.

 

Quand j'ai entamé mes études de droit à l'université, beaucoup de mes camarades n'avaient pas fréquenté de "bonnes écoles". Ils avaient une mauvaise orthographe. Ils n'avaient aucune connaissance du latin. Ils n'étaient donc absolument pas prédestinés à devenir juristes. Certains ont raté leur première année une fois, deux fois. S'il y avait eu un concours d'entrée pour les études de droit, ils l'auraient raté d'office. Pourtant, aujourd'hui, ils sont devenus d'excellents avocats ou d'excellents magistrats parce qu'au fil de leurs études, ils ont pu rattraper leur retard, ils ont pu développer toutes les qualités requises à leur profession. Je ne comprendrai donc jamais pourquoi, d'autant plus alors que l'on manque de médecins, on casse la vocation de jeunes qui sont pourtant prometteurs. Pourquoi nie-t-on à ce point la capacité de ces jeunes à devenir de bons médecins?

 

Par ailleurs, il faut préciser que ce concours d'entrée n'est pas la panacée. Cela nous est démontré par l'exemple flamand. La Flandre où il est d'application depuis 1997, d'abord sous la forme d'un examen d'entrée, comme c'est encore le cas en Fédération Wallonie-Bruxelles, et ensuite sous forme de concours, a dû autoriser des étudiants surnuméraires à entamer leurs études et donc à exercer la médecine in fine. En témoigne également la décision du ministre de l'Enseignement, Ben Weyts, en 2019, d'autoriser 1 276 étudiants en médecine et 180 étudiants en médecine dentaire à entamer leur cursus universitaire, soit un nombre total largement supérieur au quota fixé par le gouvernement fédéral.

 

C'est une décision au sujet de laquelle mes collègues de la N-VA ont pris soin de ne jamais me répondre. Vous avez ici la dernière occasion pour ce faire. N'hésitez pas à la saisir!

 

Monsieur le ministre, vous n'avez d'ailleurs pas dit un seul mot en commission sur les possibles effets délétères d'un tel concours. Avez-vous conscience des conséquences néfastes de l'instauration d'un concours d'entrée? Ne remettrez-vous jamais en question le principe même des quotas INAMI au regard du contexte actuel? En effet, à l'époque, ces quotas se justifiaient en raison d'un trop grand nombre de médecins. Aujourd'hui, ils se justifieraient pour garantir la qualité de la formation. Mais ce qui garantit une bonne formation, ce n'est pas un nombre réduit d'étudiants – cela n'a en tout cas jamais été démontré – mais un nombre suffisant de médecins pour pouvoir correctement les encadrer durant leurs études et durant leurs stages.

 

Pour revenir à l'accord, la majorité nous le présente aujourd'hui comme ayant enfin apporté une solution aux étudiants en médecine sauf que cet accord précise bien, comme vous l'avez encore rappelé en commission, conformément d'ailleurs à votre accord de gouvernement, que le mécanisme de responsabilisation fédérale qui a été supprimé par votre amendement pourra être réactivé si la Fédération ne crée pas de mécanisme de résorption ou si, malgré celui-ci, les quotas venaient à être dépassés de manière "déraisonnable". Par cette phrase, on a l'impression que vous visez à rassurer les partis nationalistes de cette Assemblée. Ils devraient en tout cas être rassurés de voir que nous ne sommes finalement pas débarrassés de ce mécanisme. Ils devraient s'en réjouir.

 

Certes, comme Mme Hennuy l'a dit tout à l'heure, augmenter les quotas INAMI de près de 200 unités pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est non négligeable. C'est tout à fait vrai. Mais la question ici n'est pas de savoir si c'est bien mais plutôt de savoir si cela sera suffisant pour répondre à la pénurie de médecins. Comment peut-on se satisfaire, comme vous l'avez fait, de ces nouveaux quotas, alors que le travail de planification des besoins sur le terrain n'a pas encore commencé puisque le nouvel organe interfédéral de planification n'a même pas encore été créé?

 

Que se passera-t-il si cet organe, une fois en exercice, en venait à conclure que ces quotas sont à nouveau insuffisants? Reviendriez-vous, en ce cas, devant le Parlement avec un projet de loi fourre-tout, dans lequel se dissimulerait un petit article 69, de manière à pouvoir sanctionner les étudiants? Donc, on supprimerait bien dans la loi un chantage qu'on pourrait réintégrer par la suite, puisqu'il figure dans l'accord de gouvernement et dans ce fameux accord INAMI.

 

Vous ne m'avez toujours pas expliqué ce que recouvre la notion de "dépassement déraisonnable" des quotas INAMI, dont l'emploi donnerait lieu à l'activation de ce mécanisme de responsabilisation. De même, qui sera chargé de déterminer à partir de quel moment le fédéral pourra intervenir et activer ce mécanisme? Il subsiste un flou. Et ce flou, monsieur le ministre, il crée une véritable insécurité juridique et incertitude pour les étudiants.

 

L'épée de Damoclès que mon parti dénonce depuis des mois n'est, par conséquent, en aucun cas supprimée, contrairement à ce qu'a sous-entendu M. Bacquelaine tout à l'heure. Elle pourrait, au contraire, nous revenir tel un boomerang. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, chers collègues, pour mon groupe, la suppression de cet article 69 est loin d'être un cadeau; c'est finalement un dû. Je dirais même que vous n'auriez jamais dû prendre l'initiative d'une telle mesure.

 

Pour toutes ces raisons, nous sommes dans l'obligation de nous abstenir sur ce texte.

 

01.34  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, ik wil best een repliek geven. Ik zal echter wachten tot na het antwoord van de minister. Wie weet, hebben wij dan nog een punt van discussie.

 

01.35 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, ik ga ervan uit dat ik eerst reageer op wat vooraan in de discussie aan bod is gekomen en dat ik daarna een aantal andere punten aanstip.

 

Voor de discussie over de planning van het medische aanbod zal ik niet alle argumenten herhalen die in de commissie uitvoerig aan bod zijn gekomen. Het gaat om argumenten over onder andere de cijfers.

 

Mevrouw Van Peel, u hebt één punt opgemerkt dat juist is, namelijk dat ik al lang met het dossier bezig ben. Er zou kunnen worden gesteld dat ik enigszins een ancien combattant ben.

 

U hebt verwezen naar uitspraken van mij toen ik minister van Onderwijs was. In de jaren negentig heb ik de toenmalige Vlaamse minister van Onderwijs, Luc Van den Bossche, die ook een partijgenoot was, echter herhaaldelijk aangesproken over de noodzaak om de medische planning ook in het onderwijs aan te pakken via een filter bij de instroom. Dat is immers veruit het rechtvaardigst.

 

Als men dat gelooft, moet men evenwel ook oog hebben voor wijzigingen in de context. Toen hadden wij debatten over plethora. Vandaag hebben wij debatten over tekorten en over schaarste. Dat maakt planning niet minder noodzakelijk, maar dat legt wel uit waarom de Planningscommissie met het voorstel van een belangrijke expansie van het aanbod naar buiten komt. Dat is een goed voorstel. Op dat voorstel is het politieke akkoord gebaseerd. Dat is het eerste wat ik daarover wil meegeven.

 

Mevrouw de voorzitster, zoals ik daarnet al aangaf, zal ik niet opnieuw ingaan op alle argumenten. Ik wil gewoon twee heel algemene beschouwingen maken die in dit soort van plenair debat passen.

 

Ten eerste, als er zeer fundamentele politieke meningsverschillen zijn in een democratie en als er ook breuklijnen van communautaire aard zijn, dan is het toch belangrijk dat men enige gemeenschappelijke grond zoekt. Gemeenschappelijke grond zoeken betekent onder meer dat men probeert een zekere objectivering van cijfers te bereiken en dat men daarbij vertrouwt op experten.

 

Wat mij in toenemende mate zorgen baart, met name als ik mevrouw Van Peel hoor, is de verdachtmaking van de federale Planningscommissie, die echt op niets gebaseerd is. Mevrouw Van Peel zegt dat de Planningscommissie politiek gemanipuleerd is en dat dat niet ernstig is. Ik herhaal wat ik in de commissie heb gezegd en ik zal opnieuw de namen noemen. Ik richt mij hierbij in zekere zin ook een beetje tot mevrouw Merckx.

 

Is iemand als Jan De Maeseneer, die de methodologie van de Planningscommissie heeft goedgekeurd, samen met alle Vlamingen die daar aanwezig waren, en die die conclusies steunt, een slechte Vlaming, of is dat iemand, mevrouw Merckx, die er plezier in schept dat er te weinig huisartsen zouden zijn? Klopt het met het profiel van Jan De Maeseneer dat hij vindt dat er per se weinig artsen moeten zijn en dat wij moeten besparen op de gezondheidszorg? Gelooft u dat nu zelf?

 

Is dokter Milan Roex een slechte Vlaming, mevrouw Van Peel, die ons verraden heeft door cijfers te manipuleren of is dat iemand, mevrouw Merckx, die vindt dat wij vooral moeten besparen op de gezondheidszorg?

 

Dat soort verdachtmakingen ten aanzien van een gemeenschappelijke conclusie die Vlaamse en Franstalige experten bereiken… Dat zijn kenners van het terrein, mensen die begaan zijn met de gezondheidszorg en geëngageerd zijn voor een goede gezondheidszorg. Dat zijn mensen die samen, na deliberatie, tot een conclusie komen. Daarover zegt mevrouw Van Peel dat iedereen weet dat dat politiek gemanipuleerd is en daarover zegt mevrouw Merckx dat men toch weet dat dat alleen maar dient om te besparen. Op die manier kan men geen debat voeren.

 

Mevrouw Van Peel, iemand die bij u toch wel wat gehoor heeft, is de heer Brouwers, een heel capabele en belangrijke leider van jonge artsen. Zijn visie leunt dicht bij de uwe aan. U luistert nogal naar hem, veronderstel ik. Hij is een niet-stemgerechtigd lid van deze commissie en kritisch tegenover het akkoord. Op 28 februari stelt het studentenblad Veto ten aanzien van een kritiek dat die federale Planningscommissie foute parameters zou gebruiken in het studentenblad: "Brouwers, zelf lid van de commissie, is het daarmee oneens. Hij benadrukt dat de methodes wetenschappelijk onderbouwd zijn en elk jaar ter discussie worden gesteld binnen de commissie. Het is geen nattevingerwerk."

 

01.36  Valerie Van Peel (N-VA): Ik kan andere citaten geven.

 

01.37 Minister Frank Vandenbroucke: Ik zeg u dat hij kritisch is tegenover wat er politiek gebeurt. Ik heb daar geen moeite mee. Het is wel iemand die de eerlijkheid heeft om te zeggen dat het werk van de experts die samen zitten over de taalgrens heen en cijfers bekijken, valide is en niet gemanipuleerd.

 

Als we niet meer in staat zijn in dit land of eender welke andere ingewikkelde democratie om te erkennen dat mensen met verschillende opvattingen misschien samen wel tot dezelfde objectieve cijferanalyse kunnen komen, hoe willen we dan nog een democratisch debat voeren? Als er vanaf de allereerste interventie wordt gezegd dat de cijfers gemanipuleerd zijn, hoe kunnen we dan nog een democratisch debat voeren?

 

Ten tweede, men blijft hier maar zeggen dat het allemaal loze beloftes zijn. Er worden al tweets gestuurd en individuele leden van de Kamer zeggen dat ze niet voor een ingangsexamen zijn. Het essentiële is echter dat de verantwoordelijke minister van de Franstalige gemeenschapsregering, mevrouw Glatigny, formeel bevestigt, met de hele regering van de Fédération Wallonie-Bruxelles achter haar, dat er ten laatste op 25 mei een voorontwerp van decreet op de regeringstafel ligt.

 

Ze geeft daarbij bovendien publiek alle details die ik al verschillende keren in de commissie heb gegeven.

 

Ze zegt onder meer dat men zelf een responsabiliseringsmaatregel zal toepassen, en dus een correctie doen, mocht er dit jaar een overschrijding zijn, omdat er dit jaar nog geen vergelijkend examen is gehouden. Ze geeft al die details. Dat is een formele verklaring van een verantwoordelijke minister van een regering waarop een parlement ook controle uitoefent. U blijft hier echter zeggen dat u dergelijke praatjes allemaal al kent.

 

Ik vraag mij af, mevrouw Van Peel, of u, als u ooit bij een staatshervormingsonderhandeling betrokken wordt, ook zou zeggen dat wat beloofd wordt, niets betekent, dat afspraken niets betekenen en dat u niemand gelooft. Dat gaat niet in een democratie.

 

Als een verantwoordelijke minister van een regering zegt dat ze dat zal doen, moet men er tot nader order van uitgaan dat dat correct en geloofwaardig is. Als men dat niet kan, weet ik niet hoe de N-VA in dit land ooit een ernstige partner kan zijn in bijvoorbeeld een discussie over een staatshervorming met partijen over de taalgrens.

 

Als men niet kan erkennen dat er kennelijk sprake is van een ernstig engagement waarop men dan bouwt, zoals hier volgens mij gebeurt, hoe kan men dan ooit vooruitgang boeken in dat soort vraagstukken? U stelt me daarin bijzonder teleur en ik ben pessimistisch over de rol die uw formatie in de toekomst nog zal spelen in dit land, als u op die manier blijft optreden. Men kan enkel vooruitgang boeken en onderhandelingen voeren, als men stap voor stap afspraken maakt, concretiseert en uitvoert. Dat is ook wat we doen.

 

Overigens – en ik kom tot mijn slotsom wat dat punt betreft, want ik wil niet alle argumenten herhalen – moeten we ook vooruitkijken. Er zijn hier in het debat een paar zeer belangrijke beschouwingen gefomuleerd waarbij niemand stilgestaan heeft. Zo is het één zaak om een aanbod globaal te plannen in een regio, maar een andere zaak om te bewerkstelligen dat de artsen goed gespreid zijn.

 

Ze mogen niet allemaal bepaalde stedelijke centra opzoeken en moeten ook in de buitengebieden actief zijn. De heer Bacquelaine had het daarover. Daarvoor zijn er maatregelen nodig. Dat zijn de volgende stappen.

 

Ik geef een ander voorbeeld. Wij vragen uitdrukkelijk aan de Federale Planningscommissie om niet alleen een internationale benchmarking te doen met het oog op de verdere ontwikkeling van de cijfers, maar ook verder na te denken over wat het wenselijke activiteitsprofiel is van artsen en tandartsen. Dat moet gebeuren onder meer op basis wat jonge mensen in die beroepen zelf wensen. Dat is een buitengewoon belangrijk maatschappelijk debat, omdat het inderdaad evolueert.

 

De Planningscommissie heeft op een relatief gesofisticeerde manier scenario's ontwikkeld daaromtrent. Wij zeggen dat er nog grondiger met de beroepsgroep zelf nagedacht moet worden over welk activiteitsprofiel men wenst. Hoeveel uren wenst men te werken? Hoe ziet men zijn leven als arts? Op die basis moet men scenario's ontwikkelen.

 

Ik onderstreep dat om te zeggen dat het interessante werk nu eindelijk kan beginnen. Daarom zeg ik dat het akkoord inderdaad historisch is. We zijn zover nog niet. Het interessante en relevante werk, als wij werkelijk inzitten met de kwaliteit van de gezondheidszorg, de kwaliteit van het medische beroep en de kwaliteit van de opleiding, begint nu eindelijk.

 

Ik zeg dat omdat wij hiermee inderdaad niet klaar zijn. Ik ben echter niet iemand die steeds opnieuw in rondjes wil draaien. Ik ben iemand, net als de grote meerderheid in het halfrond, die vooruit wil gaan. Dat is de bedoeling. En ik geloof dat dat kan lukken. Is dat zeker? Dat weet ik niet. Maar ik geloof dat dat kan lukken.

 

Mevrouw Fonck merkte hier op een bepaald moment in het debat op dat het vandaag de dag is van de verpleegkundigen. Inderdaad, vandaag, 12 mei, iets meer dan 200 jaar geleden, werd Florence Nightingale, die het metier van verpleegkundige vorm gaf, geboren.

 

Wij moeten het debat inderdaad voeren vanuit de reële noden en behoeften van zorgverstrekkers en niet vanuit al onze vooropgezette dada's, stokpaardjes en oude debatten en discussies, die passé zijn. Wij moeten vooruit.

 

Vandaar dat ik het inderdaad een belangrijk akkoord vind. Ik meen dat het hier ook goedgekeurd zal worden. Daarna rest er nog veel werk, vanzelfsprekend.

 

Mevrouw de voorzitster, sta me toe nu in te gaan op andere opgesomde punten. Ik zal het wel niet te lang houden, daar het al redelijk laat is.

 

Ik begin met een positief punt.

 

Madame Fonck, vous avez indiqué vos ambitions en ce qui concerne le tabac. Vous avez aussi proposé un amendement que je trouve intéressant, mais que je propose malgré tout de rejeter.

 

01.38  Catherine Fonck (Les Engagés): (…)

 

01.39  Frank Vandenbroucke, ministre: Il faut parfois faire preuve d'un peu de patience. Je vais être très concret: premièrement, comme l'a bien souligné Mme Muylle, il y a déjà – peut-être surtout sur la plan juridique – un progrès spécifique concernant la notion de l'offre de tabac à des mineurs.

 

Deuxièmement, je crois aussi personnellement qu'il faut limiter, voire rendre impossible, la vente de produits à base de tabac dans les automates. Nous en avons discuté au sein de la SIM. Sur les grandes lignes, un accord politique existe à ce sujet, ce qui est réjouissant. Je suis toutefois encore occupé à réfléchir avec mes collègues sur la façon de traduire cela en textes juridiques précis et je cherche une assise suffisamment large pour le faire.

 

Je propose donc de ne pas accepter votre amendement, mais je pense que vous devez revenir sur ce point. Je crois qu'il faut trouver une limitation efficace en ce qui concerne la vente de produits à base de tabac dans des automates. Il faut bien définir ce qu'est un automate, or celui-ci n'est pas défini exactement dans votre amendement. Il y a un travail juridique à effectuer. Je pense qu'il y a une certaine convergence sur ce point.

 

Je suis moins convaincu en revanche par ce que vous avez dit – je ne vais pas répéter tout le débat que nous avons eu en commission, avec je crois Mme Muylle aussi – sur l'ASBL Recip-e et cette "dangereuse" banque de données qui sera, selon vous, établie. Je pense qu'il s'agit de craintes non fondées.

 

01.40  Catherine Fonck (Les Engagés): (…)

 

01.41  Frank Vandenbroucke, ministre: L'ASBL Recip-e est associée effectivement à leurs travaux, mais elle n'est pas la gestionnaire de la banque de données. Je crois qu'il faut établir une division et une répartition du travail ainsi que des responsabilités claires à ce niveau.

 

Je ne vais donc pas répéter tout ce qu'on fait dans le projet mais il s'agit d'une application correcte de la législation RGPD européenne. Il faut une application correcte avec des responsables de la gestion des données. On indique trois institutions (l'INAMI, l'AFMPS et Smals) pour la gestion. Recip-e est une ASBL dont la vocation est le développement de la politique en la matière, donc la stratégie mais pas la gestion.

 

Deuxièmement, et c'étaient les craintes légitimes de Mme Hennuy, je crois qu'il est important qu'on rencontre toutes les exigences en matière de protection des données: la séparation des clés de déchiffrement, la banque de données. Je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Il s'agit de craintes légitimes que vous avez exprimées lors des débats en commission. Je crois que c'est une opération absolument sécurisée et nécessaire. Il y a là une sorte de crainte que j'ai même un peu de difficulté à comprendre.

 

Madame Fonck, concernant la complexité que vous craignez dans l'ancien article 82 devenu 64, je crois, et la ventilation de l'usage des suppléments que l'on veut rendre transparents, oui, c'est peut-être un peu compliqué mais je crois que dans le contexte de l'important débat sur les suppléments d'honoraires, il est quand même important que l'on oblige les gestionnaires à la transparence vis-à-vis du public également en ce qui concerne l'usage de ces suppléments. C'est selon moi primordial. Je propose de laisser cela dans le projet.

 

Over de functionele samenwerkingsverbanden heb ik nog een element van antwoord. Sta me toe om op dat punt in het Nederlands te antwoorden. Zonder het als een excuus te gebruiken, de functionele samenwerkingsverbanden werden nog door toenmalig minister De Block vormgegeven. Het huisartsenmilieu is daarover inderdaad wat verdeeld, er bestaat discussie over. Toch vind ik dat wij moeten doen wat mevrouw De Block in de steigers heeft gezet, want ik denk dat die functionele samenwerkingsverbanden zinvol zijn. Aan een werkgroep onder leiding van dokter Frank Lippens, die respect geniet van alle actoren, heb ik gevraagd om daarover na te denken, eveneens over de financiering ervan, en om een draagvlak te zoeken, zodanig dat wij dat kunnen realiseren. Liever keer ik niet terug naar het verleden door een volledige herziening. Het is nu voorzien, laten wij proberen om dat uit te werken. Laten wij een draagvlak zoeken en ook een methodiek van financiering waarin iedereen zich kan vinden.

 

Inzake het palliatief statuut denk ik dat een studie nog wel nuttig is.

 

Mevrouw de voorzitster, ik denk dat ik daarmee de meeste elementen heb aangehaald. Ik wil niet verder in detail treden, aangezien wij dit in de commissievergaderingen al zeer vaak en uiterst grondig besproken hebben.

 

01.42  Kathleen Depoorter (N-VA): Mijnheer de minister, ik heb naar uw antwoord geluisterd. Eigenlijk komt het een beetje neer op wat wij in de commissie al zo vaak hebben gezegd. In dit wetsontwerp haalt u transparantie aan: transparantie van de financiering en transparantie over de kostprijs van bepaalde therapieën. Maar u blijft zich aan dezelfde steen stoten, de steen van de niet-transparantie.

 

Als u een akkoord hebt, leg het dan op tafel. Mijn collega heeft er daarnet naar gevraagd. Laat ons dat akkoord inkijken, dan zullen wij overtuigd zijn. Althans, dan zullen wij overtuigd zijn van het feit dat u een akkoord hebt gesloten, dat het bestaat. Daarom zijn wij het nog niet eens met wat erin staat.

 

Mijnheer de minister, het kan toch niet dat wij telkens opnieuw geconfronteerd worden met dezelfde situatie? U zegt dat u hebt overlegd, maar dan blijkt het te gaan over een webinar waar u eenzijdig communiceerde. U zegt dat u een akkoord hebt, maar dan blijkt het te gaan om een belofte van minister Glatigny. U had het daarnet over "een individueel Parlementslid", maar het gaat toch om een lid van zowel uw coalitie als van de regering van de Franse Gemeenschap. Ik ben dus niet gerustgesteld.

 

Het is dan ook bijzonder jammer dat u niet met feiten naar dit halfrond komt en dat u niet gewoon zegt: zo zit het in elkaar. U schermt met een aantal mensen die u zogezegd politiek niet kent, maar, mijnheer de minister, ik ben van Gent en wij kennen de mensen die u noemt heel goed. U kent ze nog beter. Laten wij dus stoppen met die spelletjes. Laten wij eerlijk zijn. Ieder mag zijn eigen ideologie prediken. Wij vinden dat prima, maar laten we stoppen met te doen alsof wij niet aan politiek doen, terwijl wij ervan doorspekt en doordrenkt zijn.

 

U doet een belofte en dan draait u rondjes. Ik blijf erbij, u zet uw hendel, uw veiligheidsrem los voor u enige garantie hebt.

 

Het verwondert mij ook dat u zegt dat u nu zult beginnen. Bij het sluiten van een akkoord weet men meestal reeds welke richting men uitgaat. U hebt die richting vandaag echter echt niet vast.

 

U hebt verwezen naar de Dag van de Verpleegkundigen. Mijnheer de minister, u moet er toch voor opletten dat u niet in oude technieken blijft hangen. Geneeskunde is innovatie en wij moeten die innovatie omarmen.

 

Dan kom ik tot een aantal puntjes uit deze wet die vanavond nog niet aan de orde zijn geweest.

 

Het eerste betreft de Federale Raad voor Apothekers. Ik heb het u reeds gezegd, maar ik houd eraan het eens te herhalen in dit plenum. Multidisciplinariteit is heel goed, maar voer die dan ook in voor de andere raden. Neem het mee en zorg ervoor dat u die ook voor deze andere raden toepast, als u echt in multidisciplinariteit gelooft.

 

Wij hebben het vorige week in commissie ook gehad over doelmatig gebruik van psychofarmaca en ook de afbouw ervan. In deze tekst schrijft u over het doelmatig gebruik van psychofarmaca. Ik heb u voorgesteld om de niet-voorschriftplichtige mee te nemen. Ik hoor er niets meer van. Wellicht zult u dezelfde uitleg geven als aan mevrouw Fonck, namelijk dat u het wel goed vindt maar er toch niet in meegaat. Dat horen wij af en toe eens van u.

 

Mijnheer de minister, er zijn ook goede aspecten aan deze tekst, maar u hebt toch wel ontzettend uw best gedaan om de Vlaamse geneeskundestudent, de Vlaamse arts en de Vlaamse artsenverenigingen hier echt voor het blok te zetten.

 

01.43  Sander Loones (N-VA): Geachte minister Vandenbroucke, dat we moeten geloven in verantwoordelijke politici die beloftes maken en vooruit willen gaan vond ik een interessante opmerking. U vraagt vertrouwen. Ik geloof in mensen die beloftes maken en ik wil ze graag vertrouwen, dus ik heb een eenvoudige vraag: wanneer zullen u en uw regering het wetsvoorstel om de gezondheidszorg te defederaliseren aan de Raad van State bezorgen? Dat is een belofte die letterlijk staat op bladzijde 68 van uw regeerakkoord.

 

01.44 Minister Frank Vandenbroucke: Het antwoord is zeer eenvoudig: daar kan ik geen precieze datum op plakken. Wat is dat nu voor een vraag? Mijnheer Loones, het staat in het regeerakkoord en we zullen het regeerakkoord uitvoeren. Punt.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2320/18)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2320/18)

 

Le projet de loi compte 149 articles.

Het wetsontwerp telt 149 artikelen.

 

Les amendements 1 à 32 introduits précédemment ont été retirés.

De eerder ingediende amendementen 1 tot 32 werden ingetrokken.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 48

  • 34 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 53/1(n)

  • 35 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 64

  • 36 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 68/1(n)

  • 43 – Dominiek Sneppe cs (2320/19)

Art. 68/1(n)

  • 46 – Valerie Van Peel cs (2320/19)

Art. 69/1(n)

  • 44 – Sofie Merckx (2320/19)

Art. 69/2(n)

  • 45 – Sofie Merckx (2320/19)

Art. 144

  • 37 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 145

  • 38 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 146

  • 39 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 147

  • 40 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 150(n)

  • 41 – Catherine Fonck (2320/19)

Art. 151(n)

  • 42 – Catherine Fonck (2320/19)

*  *  *  *  *

Conclusion de la discussion des articles:

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

Réservés: les amendements et les articles 48, 64, 144, 145, 146 et 147.

Aangehouden: de amendementen en de artikelen 48, 64, 144, 145, 146 en 147.

Adoptés article par article: les articles 1 à 47, 49 à 63, 65 à 143, 148 et 149.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 47, 49 tot 63, 65 tot 143, 148 en 149

*  *  *  *  *

 

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, de aangehouden artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Scrutin

Geheime stemming

 

02 Comité permanent de contrôle des services de police – Nomination des membres effectifs

02 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Benoeming van de werkende leden

 

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination de quatre membres effectifs du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P).

Aan de orde is de stemming met het oog op de benoeming van vier werkende leden van het Vast Comité van toezicht op de politiediensten (Comité P).

 

Le président excepté, le Comité P comprend autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise.

Met uitzondering van de voorzitter telt het Comité P evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

 

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 23 septembre 2021.

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 23 september 2021.

 

Par courriel du 14 février 2022, Mme Sara Segaert retire sa candidature pour le mandat de membre effectif du Comité P.

Bij mail van 14 februari 2022 trekt mevrouw Sara Segaert haar kandidatuur in voor het mandaat van werkend lid van het Comité P.

 

Par courriel du 29 mars 2022, M. Hughes Brulin retire sa candidature pour les mandats de membres effectif et suppléant du Comité P.

Bij mail van 29 maart 2022 trekt de heer Hughes Brulin zijn kandidatuur in voor de mandaten van werkend en plaatsvervangend lid van het Comité P.

 

Le 3 mai 2022, la commission du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R a entendu les cinq candidats pour les mandats de membre effectif. Mme Julie Chanson a fait rapport de ces auditions en Conférence des présidents du 11 mai 2022.

Op 3 mei 2022 heeft de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité P en het Vast Comité I de vijf kandidaten voor de mandaten van werkend lid gehoord. Mevrouw Julie Chanson heeft verslag uitgebracht over deze hoorzittingen in de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2022.

 

Vu qu'il y a autant de candidats que de mandats à pourvoir pour les mandats de membre effectif francophone, nous ne devons pas procéder au vote pour ceux-ci.

Aangezien er voor de mandaten van Franstalig werkend lid evenveel kandidaten zijn als te begeven mandaten, moeten we hiervoor niet overgaan tot een stemming.

 

En application de l'article 157, n° 6, du Règlement de la Chambre, je déclare donc élus MM. Antonio Caci et Vincent Stragier, membres effectifs du Comité P.

Met toepassing van artikel 157, nr. 6, van het Kamerreglement, verklaar ik de heren Antonio Caci en Vincent Stragier, werkend lid van het Comité P.

 

Étant donné que le président du Comité P est d'expression néerlandaise, le vice-président est d'expression française.

Aangezien de voorzitter van het Comité P Nederlandstalig is, is de ondervoorzitter Franstalig.

 

Par courriel du 12 mai 2022, M. Vincent Stragier retire sa candidature en qualité de vice-président.

Bij mail van 12 mei 2022 trekt de heer Vincent Stragier zijn kandidatuur in de hoedanigheid van ondervoorzitter in.

 

En application de l'article 157, n° 6, du Règlement de la Chambre, M. Antonio Caci est par conséquent proclamé vice-président du Comité P.

Met toepassing van artikel 157, nr. 6, van het Kamerreglement wordt bijgevolg de heer Antonio Caci uitgeroepen tot ondervoorzitter van het Comité P.

 

Nous devons procéder à la nomination de deux membres effectifs néerlandophones.

Wij moeten overgaan tot de benoeming van twee werkende Nederlandstalige leden.

 

La liste des candidats a été distribuée sur les bancs sous le n° 2678/001.

De kandidatenlijst werd op de banken rondgedeeld onder het nr. 2678/001.

 

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

 

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

 

Le bulletin de vote est nul si vous mentionnez plus de deux noms.

Het stembiljet is ongeldig wanneer u meer dan twee namen invult.

 

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement. Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen. Elk bureau bestaat uit vier leden. Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Mmes Nawal Farih et Chanelle Bonaventure sont désignés pour dépouiller les scrutins.

De dames Nawal Farih en Chanelle Bonaventure worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

 

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins dans la salle 3, en présence des scrutateurs.

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in zaal 3, in aanwezigheid van de stemopnemers.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren. Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

 

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

 

Il est procédé à l'appel nominal.

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

 

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne?

Heeft iedereen gestemd?

 

Je déclare le scrutin clos.

De stemming is gesloten.

 

03 Commission spéciale Passé colonial – Prolongation mandat

03 Bijzondere commissie Koloniaal Verleden – Verlenging mandaat

 

Le mandat de la commission spéciale chargée d'examiner l'état indépendant du Congo (1885-1908) et le passé colonial de la Belgique au Congo (1908-1960), au Rwanda et au Burundi (1919-1962), ses conséquences et les suites qu'il convient d'y réserver prenait fin le 17 juillet 2021. (DOC 55 1462/001)

Op 17 juli 2021 eindigde het mandaat van de bijzondere commissie belast met het onderzoek over Congo-Vrijstaat (1885-1908) en het Belgisch koloniaal verleden in Congo (1908-1960), Rwanda en Burundi (1919-1962), de impact hiervan en de gevolgen die hieraan dienen gegeven te worden. (DOC 55 1462/001)

 

La séance plénière du 1er juillet 2021 a prolongé le mandat jusqu’au 17 juillet 2022.

De plenaire vergadering van 1 juli 2021 verlengde het mandaat tot 17 juli 2022.

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 11 mai 2022, je vous propose de prolonger le mandat jusqu’au 31 décembre 2022.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 11 mei 2022, stel ik u voor het mandaat te verlengen tot 31 december 2022.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

04 Demande d'urgence émanant du gouvernement

04 Urgentieverkzoek van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, n° 2669/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld, nr. 2669/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

04.01  Mathieu Michel, secrétaire d'État: Merci madame la présidente.

 

L'urgence est motivée comme suit à la demande du ministre Dermagne: à la suite de deux arrêts de la Cour constitutionnelle, des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 ont été annulées. La Cour a maintenu les effets des dispositions annulées jusqu'au 31 mars 2022. L'urgence est donc justifiée par le fait que les deux arrêts de la Cour constitutionnelle n'ont pas prévu de délai pour que le législateur adapte la législation et qu'en l'absence des dispositions annulées, nous ne sommes plus en conformité avec la transposition des directives de l'Union européenne et du Conseil du 20 mai 2015 relatives à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Le vide juridique doit donc être réparé de toute urgence, d'une part pour une application cohérente de la loi préventive contre le blanchiment d'argent et d'autre part pour la conformité avec le droit européen.

 

Ce vide juridique est également lourd de conséquences dans la mesure où, depuis le 1er avril 2022, les comptables et les conseillers fiscaux non certifiés ne seront plus soumis à aucune surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Il convient donc d'y remédier de toute urgence pour la sécurité du système financier et assurer la base légale suffisante pour organiser le contrôle par les services d'inspection économique. Je vous remercie.

 

La présidente: Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

05 Prise en considération de propositions

05 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement. (art. 75, n° 5, Rgt)

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden. (art. 75, nr. 5, Rgt)

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

05.01  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, er is ons gemeld dat de collega’s Goedele Liekens en Patrick Prévot niet aanwezig kunnen zijn. Er is daarom een stemafspraak gemaakt met de collega’s Valerie Van Peel en Anneleen Van Bossuyt.

 

La présidente: Dont acte. Er is overigens goed nieuws van de heer Prévot: hij is vader geworden!

 

(Applaudissements)

(Applaus)

 

06 Projet de loi modifiant l'article 66 de la loi du 28 fevrier 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées (2046/3)

06 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 66 van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht (2046/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

109

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

07 Projet de loi relatif aux interventions de l'État afin de couvrir certains risques exclus dans des assurances solde restant dû conclues par des militaires ou civils, en cas de décès par le fait du service (2540/3)

07 Wetsontwerp betreffende de tussenkomsten van de Staat tot dekking van bepaalde uitgesloten risico's in schuldsaldoverzekeringen afgesloten door militairen of burgers, ingeval van overlijden door de dienst (2540/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

08 Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives au statut des candidats militaires du cadre actif des forces armées (2541/3)

08 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht (2541/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

134

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

09 Projet de loi modifiant des dispositions concernant le recrutement des militaires (2542/3)

09 Wetsontwerp tot wijziging van bepalingen betreffende de werving van militairen (2542/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

95

Oui

Nee

20

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

10 Projet de loi modifiant diverses dispositions relatives aux cours de perfectionnement des militaires de carrière du cadre actif et abrogeant les épreuves professionnelles de la formation pour candidat officier supérieur des officiers de carrière du niveau A (2544/3)

10 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vervolmakingscursussen van de beroepsmilitairen van het actief kader en tot opheffing van de beroepsproeven van de vorming voor kandidaat hoofdofficier voor de beroepsofficieren van niveau A (2544/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

100

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

33

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

11 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2016 (2604/3)

11 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2016 (2604/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

75

Oui

Nee

28

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

(MM. Khalid Aouasti et Malik Ben Achour ont voté comme leur groupe)

 

12 Projet de loi contenant le règlement définitif des budgets d'organismes d'intérêt public pour l'année 2017 (2605/3)

12 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2017 (2605/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

77

Oui

Nee

28

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

13 Projet de loi portant des modifications du droit d'écriture et du droit d'enregistrement relatif à certains actes (2624/3)

13 Wetsontwerp houdende wijzigingen van het recht op geschriften en van het registratierecht op bepaalde akten (2624/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

77

Oui

Nee

54

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

14 Projet de loi modifiant la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession (2496/7)

14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten (2496/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

120

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

131

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

15 Amendements réservés à la proposition de résolution relative à la protection des libertés fondamentales des lanceurs d'alerte et des journalistes (1069/1-8)

15 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie over de bescherming van de fundamentele vrijheden van de klokkenluiders en de journalisten (1069/1-8)

 

Vote sur l'amendement n° 12 de François De Smet cs au point I.2. (1069/8)

Stemming over amendement nr. 12 van François De Smet cs op punt I.2. (1069/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

18

Oui

Nee

117

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 13 de François De Smet cs tendant à insérer un point I.3(n). (1069/8)

Stemming over amendement nr. 13 van François De Smet cs tot invoeging van een punt I.3(n). (1069/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

13

Oui

Nee

116

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

(De heer Björn Anseeuw heeft tegengestemd)

 

Vote sur l'amendement n° 14 de François De Smet cs au point II.1. (1069/8)

Stemming over amendement nr. 14 van François De Smet cs op punt II.1. (1069/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

18

Oui

Nee

116

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

134

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 15 de François De Smet cs tendant à insérer un point II.3(n). (1069/8)

Stemming over amendement nr. 15 van François De Smet cs tot invoeging van een punt II.3(n). (1069/8)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 12)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 16 de François De Smet cs à l'intitulé. (1069/8)

Stemming over amendement nr. 16 van François De Smet cs op het opschrift. (1069/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

13

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

16 Ensemble de la proposition de résolution relative à la protection des libertés fondamentales des lanceurs d'alerte et des journalistes (1069/7)

16 Geheel van het voorstel van resolutie over de bescherming van de fundamentele vrijheden van de klokkenluiders en de journalisten (1069/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

96

Oui

Nee

21

Non

Onthoudingen

19

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

17 Wetsontwerp houdende steun voor de post-uitrusting van wagons om geluidsoverlast van goederenverkeer per spoor te verminderen (nieuw opschrift) (2548/4)

17 Projet de loi portant aide au post-équipement des wagons pour réduire les nuisances sonores du transport ferroviaire de marchandise (nouvel intitulé) (2548/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

18 Wetsontwerp tot wijziging van hoofdstuk 7 van titel 2 van de wet van 24 oktober 2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (2590/3)

18 Projet de loi modifiant le chapitre 7 du titre 2 de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives (nouvel intitulé) (2590/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

136

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

19 Projet de loi visant à favoriser l'intégration des personnes bénéficiant de la protection temporaire (2637/3)

19 Wetsontwerp tot bevordering van de integratie van de begunstigden van het tijdelijk beschermings­statuut (2637/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

118

Oui

Nee

17

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Scrutin (continuation)

Geheime stemming (voortzetting)

 

20  Comité permanent de contrôle des services de police – Nomination des membres effectifs – Résultat du scrutin

20 Vast Comité van toezicht op de politiediensten – Benoeming van de werkende leden – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

134

Stemmen

Blancs ou nuls

2

Blanco of ongeldig

Valables

132

Geldig

Majorité absolue

67

Volstrekte meerderheid

 

M. Herman Daens a obtenu 132 voix.

De heer Herman Daens heeft 132 stemmen gekregen.

 

M. Peter De Smet a obtenu 2 voix.

De heer Peter De Smet heeft 2 stemmen gekregen.

 

M. Joris Lagrou a obtenu 130 voix.

De heer Joris Lagrou heeft 130 stemmen gekregen.

 

M. Herman Daens ayant obtenu la majorité absolue est nommé membre effectif du Comité P.

Aangezien de heer Herman Daens de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt hij benoemd tot werkend lid van het Comité P.

 

M. Joris Lagrou ayant obtenu la majorité absolue est nommé membre effectif du Comité P.

Aangezien de heer Joris Lagrou de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt hij benoemd tot werkend lid van het Comité P.

 

Naamstemmingen (voortzetting)

Votes nominatifs (continuation)

 

21 Amendements et article réservés du projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace (2495/1-9)

21 Aangehouden amendementen en artikel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (2495/1-9)

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Ortwin Depoortere tendant à supprimer l'article 4. (2495/9)

Stemming over amendement nr. 8 van Ortwin Depoortere tot weglating van artikel 4. (2495/9)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

 39

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 4 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 4 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Ortwin Depoortere tendant à insérer un article 4/1(n). (2495/9)

Stemming over amendement nr. 9 van Ortwin Depoortere tot invoeging van een artikel 4/1(n). (2495/9)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 18)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

(Mme Marie-Colline Leroy a voté comme son groupe)

 

22 Ensemble du projet de loi modifiant la loi du 10 juillet 2006 relative à l'analyse de la menace (2495/8)

22 Geheel van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging (2495/8)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

108

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

28

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder (2645/1-4)

23 Amendement et article réservés du projet de loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins (2645/1-4)

 

Stemming over amendement nr. 1 van Sophie Rohonyi cs op artikel 2. (2645/4)

Vote sur l'amendement n° 1 de Sophie Rohonyi cs à l'article 2. (2645/4)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

18

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 2 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

 

24 Geheel van het wetsontwerp tot uitstel van de inwerkingtreding van de bepalingen inzake de uitvoering van vrijheidsstraffen van drie jaar of minder (2645/3)

24 Ensemble du projet de loi visant à reporter l'entrée en vigueur des dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté de trois ans ou moins (2645/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

91

Oui

Nee

38

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

25 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (2320/1-19)

25 Amendements et articles réservés du projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (2320/1-19)

 

Stemming over amendement nr. 34 van Catherine Fonck op artikel 48. (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 34 de Catherine Fonck à l'article 48. (2320/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

18

Oui

Nee

78

Non

Onthoudingen

39

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 48 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 48 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 35 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 53/1(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 35 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 53/1(n). (2320/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 22)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 36 van Catherine Fonck op artikel 64. (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 36 de Catherine Fonck à l'article 64. (2320/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

7

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

34

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 64 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 64 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 43 van Dominiek Sneppe cs tot invoeging van een artikel 68/1(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 43 de Dominiek Sneppe cs tendant à insérer un article 68/1(n). (2320/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

38

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 46 van Valerie Van Peel cs tot invoeging van een artikel 68/1(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 46 de Valerie Van Peel cs tendant à insérer un article 68/1(n). (2320/19)

 

Amendement nr. 46 is precies hetzelfde als amendement nr. 43.

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 44 van Sofie Merckx tot invoeging van een artikel 69/1(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 44 de Sofie Merckx tendant à insérer un article 69/1(n). (2320/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

11

Oui

Nee

118

Non

Onthoudingen

7

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 45 van Sofie Merckx tot invoeging van een artikel 69/2(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 45 de Sofie Merckx tendant à insérer un article 69/2 (n). (2320/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 25)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 37 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 144. (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 37 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 144. (2320/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

56

Oui

Nee

77

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 144 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 144 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 38 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 145. (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 38 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 145. (2320/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 26)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 145 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 145 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 39 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 146. (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 39 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 146. (2320/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 26)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 146 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 146 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 40 van Catherine Fonck tot weglating van artikel 147. (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 40 de Catherine Fonck tendant à supprimer l'article 147. (2320/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 26)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 147 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 147 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 41 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 150(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 41 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 150(n). (2320/19)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

39

Oui

Nee

95

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

Stemming over amendement nr. 42 van Catherine Fonck tot invoeging van een artikel 151(n). (2320/19)

Vote sur l'amendement n° 42 de Catherine Fonck tendant à insérer un article 151(n). (2320/19)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 27)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen.

En conséquence, l'amendement est rejeté.

 

26 Geheel van het wetsontwerp houdende diverse dringende bepalingen inzake gezondheid (2320/18)

26 Ensemble du projet de loi portant des dispositions diverses urgentes en matière de santé (2320/18)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

78

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

58

Abstentions

Totaal

136

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

27 Proposition de rejet par la commission des Relations extérieures de la proposition de résolution relative à l'octroi de l'asile politique à Julian Assange (977/1-2)

27 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Buitenlandse Betrekkingen van het voorstel van resolutie betreffende het verlenen van politiek asiel aan Julian Assange (977/1-2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 29)

Oui

116

Ja

Non

 15

Nee

Abstentions

  5

Onthoudingen

Total

136

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de résolution n° 977/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het voorstel van resolutie nr. 977/1 is dus verworpen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Proposition de rejet par la commission des Finances et du Budget de la proposition de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992, en vue d'instaurer une réduction d'impôt liée au coût élevé de l'énergie pour les ménages (2450/1-2)

28 Voorstel tot verwerping door de commissie voor Financiën en Begroting van het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een belastingvermindering in te voeren wegens de hoge energiekosten voor huishoudens (2450/1-2)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 30)

Oui

 74

Ja

Non

 54

Nee

Abstentions

  2

Onthoudingen

Total

130

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de rejet. La proposition de loi n° 2450/1 est donc rejetée.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel tot verwerping aan. Het wetsvoorstel nr. 2450/1 is dus verworpen.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

(De heer Franky Demon heeft zoals zijn fractie gestemd)

 

29 Adoption de l’ordre du jour

29 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance de la semaine prochaine.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van volgende week.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 19 mei 2022 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten op vrijdag 13 mei 2022 om 00.17 uur.

La séance est levée le vendredi 13 mai 2022 à 00 h 17.

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 180 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 180 bijlage.

 

 

 


  


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

109

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

135

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

134

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

095

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita

 

Non        

020

Nee

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van der Donckt Wim, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Abstentions

019

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

100

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

033

Onthoudingen

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

075

Ja

 

Bacquelaine Daniel, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Non        

028

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Buysrogge Peter, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

077

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Non        

028

Nee

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Buysrogge Peter, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

077

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Non        

054

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie, Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

120

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

117

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

116

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

116

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

013

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

096

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita

 

Non        

021

Nee

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Safai Darya, Van der Donckt Wim, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Abstentions

019

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

108

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

136

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui        

118

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

017

Nee

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

039

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Leroy Marie-Colline, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

095

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

108

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

028

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui         

091

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita

 

Non        

038

Nee

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

018

Ja

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

078

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Abstentions

039

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

007

Ja

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, De Smet François, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie

 

Non        

095

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Abstentions

034

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Raskin Wouter, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

038

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

096

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Willaert Evita

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

011

Ja

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

118

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Abstentions

007

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, De Smet François, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui        

056

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

077

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

039

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

095

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

078

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

058

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

116

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matheï Steven, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Willaert Evita, Wollants Bert

 

Non        

015

Nee

 

Boukili Nabil, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, De Smet François, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Ponthier Annick, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui         

074

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Matheï Steven, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pivin Philippe, Platteau Eva, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Willaert Evita

 

Non        

054

Nee

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Creyelman Steven, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Van Bossuyt Anneleen, Van Peel Valerie