Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 16 juin 2022

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Donderdag 16 juni 2022

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 19 h 09 et présidée par Mme Séverine de Laveleye, vice-présidente.

De vergadering wordt geopend om 19.09 uur en voorgezeten door mevrouw Séverine de Laveleye, ondervoorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

Ministres du gouvernement fédéral présents lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering zijn de ministers van de federale regering:

Frank Vandenbroucke, Zakia Khattabi.

 

Wetsontwerp

Projet de loi

 

01 Projet de loi portant des dispositions budgétaires en matière de santé (2721/1-3)

01 Wetsontwerp houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid (2721/1-3)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est reprise.

De algemene bespreking is hervat

 

01.01  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, met de zorgsector staat u voor heel wat uitdagingen. Ik denk daarbij aan de financiering. Alleszins maak ik mij zorgen over de manier waarop u aan de uitdaging van de financiering tegemoetkomt. Mijns inziens moeten we weg van de eenmalige premies en extra's, omdat die, ook al zijn die wel welkom, een kortdurend effect hebben met toch een enorme impact op het budget, zo vrees ik.

 

Zo moet er toch ook een en ander worden rechtgezet voor de kinesisten, de thuisverpleegkundigen en de logopedisten. U moet bijvoorbeeld een einde maken aan de discriminatie tussen geconventioneerde en niet-geconventioneerde zorgverstrekkers. Als u de betreffende artikelen van de kwaliteitswet nu eens uitvoert, dan zou dat getuigen van een welgemeend respect voor de zorgsector. Dat heeft bovendien een duurzamere impact dan eenmalige verhogingen.

 

Eigenlijk probeert u met de discriminatie in de terugbetaling de zorgverstrekkers in het gareel te houden, want u weet maar al te goed dat zij het moeilijk vinden om te deconventioneren, waar uiteindelijk de patiënt de dupe van wordt. Ik vind dat een probleem en begrijp niet helemaal waarom u de betreffende artikelen van de kwaliteitswet niet in werking laat treden. Ik voorspel dat heel wat zorgverstrekkers zich zullen deconventioneren en heel veel patiënten kinderen van de rekening worden, want zij zullen veel meer voor hun kine- of logopedieconsultaties moeten betalen. Ik roep u op om bijvoorbeeld de honoraria van de kinesitherapeuten niet alleen als kosten te zien, maar ook als minderuitgaven, omdat dankzij hun behandelingen minder orthopedische ingrepen nodig zijn. Geïntegreerde zorg is een heel belangrijk concept, maar zolang onze zorg versnipperd is, zoals nu het geval is, is dat een heel moeilijke oefening.

 

Een ander thema dat ik wil aansnijden, is het invoeren van de leerladder in de zorg. De federale overheid moet echt duidelijkheid creëren en er moet worden voor gezorgd dat elk opleidingsniveau wordt gekoppeld aan een duidelijke invulling en duidelijke competenties, aan een bepaald niveau van autonomie en dat dit dan ook navenant wordt verloond. Dat dossier zit vast door een verschillende kijk op de zaak langs beide kanten van de taalgrens en de gemeenschappen kijken naar u.

 

Als dat in orde zou zijn, zou dat problemen met betrekking tot de IFIC-verloning hebben voorkomen. Nu hebben we vreemde toestanden, waarbij HBO5-verpleegkundigen soms meer verdienen dan bachelor verpleegkundigen. Ik denk dat de kar voor het paard is gespannen en dat het beter was geweest als er eerst duidelijkheid was gekomen over de leerladder in de zorg.

 

We hebben al eerder gediscussieerd over het specialisatiecomplement. Ik denk dat er inderdaad zaken niet juist zaten voor die hooggespecialiseerde verpleegkundigen. In sommige gevallen hadden zij zelfs loonverlies als ze overstapten naar IFIC. Daar moest dus iets gebeuren, maar voor onze fractie is het veel belangrijker om hen in te schalen in een hoger IFIC-niveau dan om dergelijke complementen toe te kennen, wat de complexiteit in de zorg alleen maar vergroot.

 

Als er eenmalige extra's worden toegekend, dan zou dat op zijn minst moeten gebeuren in overleg met de deelstaten, want anders maakt men dat zorgverstrekkers van het ene naar het andere niveau overstappen, wat nefast is voor de volksgezondheid, en dat is toch uw verantwoordelijkheid. U hebt in het regeerakkoord aangegeven dat de gezondheidszorg een homogene bevoegdheid zou moeten worden, maar door op deze manier op uw eentje te handelen en geld uit te geven dat er eigenlijk niet is, maakt u die verschillen alleen maar groter.

 

Wat betreft de ASO's, ik vind het jammer dat u blijkbaar was vergeten dat zij ook in de ziekenhuizen werken, dat zij ook zorgverstrekkers zijn. De regeling met betrekking tot de ASO's is nog niet helemaal duidelijk. Het is niet duidelijk of de ziekenhuizen daarvoor moeten opdraaien of niet. Deze kwestie alleen al is illustratief voor het probleem dat er door allerlei bonussen en extra's toe te kennen aan de ene en niet aan de andere koterijen ontstaan die alles complex maken, waardoor sommige mensen steeds weer teleurgesteld zijn.

 

Er wordt veel geld uitgegeven, maar daar hebben de zorgverstrekkers maar kortstondig baat bij, terwijl er eigenlijk nood is aan een echt grondige hervorming. In uw regeerakkoord hebt u die hervorming ook beloofd, maar dat blijft blijkbaar dode letter. Nochtans denk ik dat alleen een hervorming echt iets kan betekenen voor de zorgverstrekkers op de langere termijn, en voor de patiënten overigens ook.

 

Mijnheer de minister, wij zullen ons bij de stemming over het wetsontwerp onthouden.

 

01.02  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, ce projet de loi libère un budget de 207 millions d'euros en vue d'indexer de 2 % les différents honoraires des soignants. C'est peu, même si c'est mieux que ce qui était prévu initialement, à savoir indexer au 1er janvier prochain. De plus, étant donné l'inflation de 8 %, cette hausse ne compense, bien entendu, pas la perte du pouvoir d'achat des soignants.

 

Er zijn toch heel wat problemen op het terrein, vooral wat betreft de logopedisten en de kinesitherapeuten. De logopedisten kwamen op 5 mei op straat tegen de hoge werkdruk, de onderbetaling en de onderwaardering. Het belangrijkste punt is dat de logopedisten vandaag een verhoging van hun honorarium vragen met 5 euro per halfuur. Vandaag bedraagt hun honorarium 28 euro per halfuur. Dat is voor hen niet haalbaar, gezien de hoge kosten. Zij vroegen dus een verhoging tot 33 euro per halfuur. Die maatregel zou 33 miljoen euro op jaarbasis kosten, zo berekenden de beroepsverenigingen. U bent daar niet mee akkoord gegaan en hebt dat niet willen toepassen. Nadat we het er in de commissie over hadden gehad, hebt u gezegd dat het volgens u niet binnen de afgesproken begrotingsdoelstellingen past en dat er vandaag geen geld voor is. Het komt er uiteindelijk op neer dat hun honorarium slechts naar 29,28 euro voor een sessie van een halfuur gaat, in plaats van 33 euro. Ze vragen eigenlijk al meer dan 20 jaar een herwaardering van hun honoraria.

 

Er zijn de laatste dagen nogal veel straffe getuigenissen van logopedisten en patiënten in het nieuws gekomen. Logopedisten getuigden over de hoge kosten, bijvoorbeeld voor het huren van een lokaal en voor onderzoeks- en therapiemateriaal dat ze zelf moeten voorzien. Per betaald uur houdt de logopedist vandaag onvoldoende over om goed rond te komen. Zij hebben natuurlijk ook te maken met bijvoorbeeld de verhoogde brandstofprijzen. In Het Journaal zei een logopediste dat zij altijd geconventioneerd geweest was, maar dat ze zich nu zou deconventioneren. Het probleem is dus dat de logopedisten zich zullen deconventioneren, om op die manier wel 33 euro per halfuur te kunnen vragen.

 

Het probleem van die deconventionering is natuurlijk dat het de patiënt is die daarvoor opdraait. In plaats van 5,5 euro per sessie zou die patiënt dan 16 euro per sessie moeten betalen, omdat er een verminderde terugbetaling geldt als een patiënt bij een logopedist gaat die niet geconventioneerd is. Dat is toch echt een heel groot probleem. Een gezin met vijf kinderen waarvan er drie naar de logopedist moeten gaan, moet 16 euro per sessie betalen, met vaak twee sessies per week, waardoor ze beginnen te schrappen in die sessies of in andere uitgaven. Dat is alleszins een zeer zware rekening voor de patiënten.

 

S'agissant des kinésithérapeutes, le problème est identique. En effet, ils ont également lancé un mouvement de déconventionnement, parce que les honoraires actuels ne correspondent pas aux frais qu'ils doivent honorer pour offrir des soins de qualité. Pour le moment, un kiné peut demander un tarif de 27 euros pour les neuf premières séances et de 24 euros pour les neuf suivantes. C'est déjà assez bizarre, puisque la dixième séance prend autant de temps que la première, si tout va bien.

 

Leur demande, qui ne me semble pas déraisonnable, est d'imposer un tarif de 34 euros pour une consultation. Toutefois, si un kiné se déconventionne, c'est le patient qui en pâtira - le prix passant de 7 euros par consultation à 18 euros de supplément. Qu'il s'agisse des kinésithérapeutes ou des logopèdes, leur exigence me paraît normale au vu du coût de la vie et devrait être prise en compte au regard de l'évolution actuelle vers une médecine à deux vitesses.

 

Ce matin, j'ai ainsi reçu le témoignage d'un papa qui travaille avec sa femme et dont la fille doit se rendre deux fois par semaine chez le logopède et chez la kiné. Cette dernière vient de se déconventionner - avec pour conséquence un budget bien plus élevé pour la famille. C'est pourquoi les parents ont décidé de réduire le nombre de séances de kiné prévues pour leur enfant. Voilà la dure réalité d'aujourd'hui.

 

Monsieur le ministre, vous vous êtes montré un peu borné durant la discussion avec les deux groupes de soignants, en répondant qu'il n'y avait pas d'argent prévu à cette fin. Je ne puis que vous exprimer mon indignation, car il ne s'agit que de quelques millions d'euros. Quand j'apprends, si je ne m'abuse, que votre gouvernement est sur le point de se mettre d'accord pour investir cinq milliards supplémentaires par an dans la Défense, je me demande s'il n'est pas plutôt temps de dépenser cet argent dans nos soins de santé prodigués aux enfants. Sinon, ils resteront sur le carreau.

 

De voorzitster: Mevrouw De Jonge stond geregistreerd op de sprekerslijst, maar ze is niet aanwezig.

 

Donc, madame Fonck, c'est à vous déjà.

 

01.03  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, monsieur le ministre, nous soutiendrons ce projet de loi. Néanmoins, je souhaiterais intervenir sur deux points: une indexation limitée à 2 %. C'est peu face à l'augmentation de l'indice santé qui serait de 7,6 % cette année et dans un secteur qui frappe évidemment les soignants de plein fouet étant donné l'augmentation du coût de la vie en général.

 

Tout cela survient dans un contexte où, en fonction des positions des différents partis au sein du gouvernement, l'on entend certains dire et redire combien ils veulent préserver l'indexation complète, alors même que de facto, ici, le choix du gouvernement est de limiter cette indexation à 2 %.

 

De surcroît, vous ne parvenez pas en votre qualité de ministre de la Santé, alors que c'est votre job, à réunir les conditions pour permettre un taux de conventionnement le plus important possible, parce qu'il en va de la sécurité tarifaire pour le patient.

 

Monsieur le ministre, vous devez tout faire pour obtenir un taux de conventionnement le plus important possible. On a parlé des kinés, des logopèdes et on peut y ajouter les infirmiers, particulièrement les infirmiers à domicile, qui se sentent laissés de côté alors que le prix du carburant augmente.

 

La manière dont les discussions sont menées n'est pas très positive. Je vous ai entendu récemment à la télévision à propos des kinés. Je me suis toujours battue contre le deux poids deux mesures, qui fait en sorte qu'on va sanctionner le patient s'il va chez un prestataire de soins qui n'est pas conventionné. C'est un non-sens!

 

Je me suis beaucoup mobilisée ces dernières années mais nous n'avons malheureusement pas pu réunir une majorité et nous avons atterri sur un petit amendement qui vous permet en pratique de ne pas bouger.

 

Vos déclarations sur ces secteurs à travers les médias ne sont pas de nature à favoriser une concertation positive ni à aboutir à un accord correct pour arriver à un taux de conventionnement afin de protéger le patient au niveau tarifaire.

 

Voici pour le premier commentaire que je voulais faire ici.

 

Le deuxième tend à attirer votre attention sur le fait qu'il y a des secteurs dont on ne parle pas beaucoup, alors que, comme employeurs, ils sont confrontés à une situation difficile. Je pense aux hôpitaux mais aussi aux infirmiers à domicile pour ce qui concerne les employeurs d'infirmiers à domicile salariés. C'est le cas également pour les indépendants mais le mécanisme est différent pour ce qui est des budgets. Les infirmiers salariés à domicile dont l'employeur voudrait bien augmenter l'aide et les tarifs au niveau des déplacements se retrouvent dans une situation qui est tout, sauf simple. Quant aux hôpitaux, ils sont maintenant touchés de plein fouet par l'explosion des prix énergétiques. Il s'agit donc de savoir de quelle manière ils vont pouvoir assumer les indexations des salariés dans le secteur des soins. Il y a aussi des questions à plus long terme en termes de réforme, de financement, etc. Tout cela est très bien mais ce n'est évidemment pas une réponse satisfaisante à court terme.

 

Monsieur le ministre, beaucoup de questions restent, à ce stade, sans réponse. J'ignore quelle sera la situation budgétaire des employeurs, tels que les hôpitaux, en fin d'année, d'autant plus que les avances qui ont été réalisées pendant la période covid sont malheureusement remboursables. En outre, le financement complémentaire que vous mettez en avant au niveau des hôpitaux est un financement avec une épée de Damoclès car des corrections négatives peuvent intervenir deux, trois, voire quatre ans après l'année concernée.

 

J'attire vraiment votre attention et  j'en appelle à la plus grande vigilance sur cette situation, et sur la manière avec laquelle, même s'il y a une reprise d'activités, nous devrons finaliser les budgets des hôpitaux pour la suite de cette année 2022.

 

Mon intervention va un peu au-delà de ce texte. Je tenais à rappeler quelques enjeux, compte tenu du choix qui a été fait par le gouvernement sur ce projet de loi. 

 

01.04 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw de voorzitster, vooreerst bied ik mijn verontschuldigingen aan dat ik de leden van de Kamer even heb laten wachten.

 

Ik wil als antwoord op de verschillende opmerkingen toch punt voor punt wat toelichting geven. Ik begin met de kritiek van mevrouw Gijbels. Zij verklaart dat haar fractie zich bij de stemming zal onthouden, omdat zij geen voorstander is van eenmalige extra's.

 

Als wij iets goed wilden doen, konden wij niets anders doen dan een eenmalige maatregel te nemen. Ik wil even in herinnering brengen waar het over gaat. Het indexsysteem van de begroting van de ziekteverzekering werkt met zeer veel vertraging. Die vertraging is in het nadeel van de ziekteverzekering, wanneer de inflatie snel stijgt, en zij is in het voordeel van de ziekteverzekering wanneer de inflatie vertraagt.

 

Wij hadden dus gewoon kunnen wachten en de betrokkenen eraan herinneren dat ze nu wel een nadeel hadden, maar later het voordeel zouden zien. Er is nu een sterke acceleratie van de inflatie en de overheid doet nu haar voordeel. Wanneer de inflatie niet meer accelereert, zullen de betrokken hun voordeel doen bij het systeem, want dan zullen ze een beetje te veel krijgen, terwijl ze nu wat te weinig krijgen.

 

Voorzitter: Eliane Tillieux, voorzitster.

Président: Eliane Tillieux, présidente.

 

We wilden niet dat de betrokkenen op hun geld zouden moeten wachten, wat dat is moeilijk. Men mag mensen niet laten wachten op geld. Daarom doen we een eenmalige bijkomende inspanning. Later zal de inflatie volledig worden gecompenseerd. Op het moment zelf zal dat trouwens neerkomen op een overcompensatie, gelet op de verwachte inflatie dan. Eigenlijk doen we een eenmalige overbrugging om liquiditeitsproblemen op te vangen. De 2 % is inderdaad niet oneindig veel, maar ook niet erg weinig, want het gaat over 207 miljoen euro. Het is geen klein extraatje; het is zelfs een aanzienlijk extra, mevrouw Gijbels. Het is wat men hoort te doen bij een traagwerkend mechanisme; men moet dan eenmalig een liquiditeitsinjectie geven.

 

U hebt een aantal punctuele opmerkingen gegeven. Ik zal even reageren op het punt betreffende de artsen-specialisten in opleiding (ASO's) en de huisartsen in opleiding (HAIO's). Voor de ASO's is de oplossing bijna rond. Ze moet alleen nog worden goedgekeurd door de Nationale Paritaire Commissie artsen-ziekenhuizen. Zij zullen de indexering ontvangen via het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen op 1 juli. Voor de artsen-specialisten in opleiding is het probleem ondertussen geregeld. Ze zullen ook de eenmalige inhaalpremie van 2 % ontvangen.

 

Wat de HAIO's betreft, zou het nodige budget van 723.000 euro getransfereerd kunnen worden van de rubriek Sociaal Akkoord naar de rubriek Stages in de administratieve begroting van het RIZIV bij de volgende vergadering van de algemene raad. Zoals u kunt vaststellen, willen wij ook hen niet vergeten. Het is goed dat u mij daaraan herinnert.

 

Ik kom dan bij de opmerkingen over logopedie en kinesitherapie. Ik heb de gewoonte om de zaken niet te verbloemen.

 

Madame Fonck, j'ai l'habitude de dire les choses comme elles sont.

 

Madame Merckx, pour ce qui concerne la logopédie, contrairement à votre impression - et ce n'est pas un reproche -, je ne suis pas celui qui a décidé de ce budget insuffisant pour les logopèdes. Ce n'est pas le cas. Ce budget a été décidé au sein du Comité de l'assurance INAMI et approuvé par les représentants des logopèdes.

 

Ik denk dat dit ook wel eens mag worden gezegd. Tot nu toe heb ik het niet gezegd, maar het mag nu toch wel eens. Op de duur denk je toch dat het een rare vakbond is die zo met zijn leden omgaat. Ze hebben dit goedgekeurd. De vertegenwoordigers van de sector logopedie, van de beroepsorganisaties, hebben dit budget van de logopedie in het verzekeringscomité goedgekeurd. Nu komen ze zeggen dat het veel te weinig is en schandalig. Het is het één of het ander. De mensen van de kinesitherapie, Axxon, zijn op dat vlak veel consistenter. Ze zijn veel consistenter en eerlijker met hun leden. Zij hebben het budget niet goedgekeurd en blijven zeggen dat het te weinig is. Dat begrijp ik. Ze hebben ook meer argumenten.

 

Wat de logopedie betreft, mevrouw Merckx, laten we nog eens de dingen zeggen zoals ze zijn. U zegt dat ze twintig jaar geen opslag hebben gehad, maar dat is niet juist. Ik begrijp dat mensen vandaag nog eens opslag willen, dat is het punt niet. Men wordt niet schatrijk van in de gezondheidszorg te werken, u weet dat dit zo is. De logopedisten hebben op vijf jaar tijd een verhoging van hun uitgavemogelijkheid met bijna vijftig procent gekend. Zij hebben enkele jaren geleden een fikse verhoging gehad, met een zeer bijzonder trucje, zeer handig bedacht destijds door Jo De Cock om dat mogelijk te maken. Vijftig procent budgetstijging op vijf jaar tijd, met een fikse opslag. Vervolgens het budget van dit jaar goedkeuren en dan beginnen zeggen dat het een schande is, dat is de leiding van de logopedie.

 

Kinesitherapie is iets anders. Deze mensen hebben inderdaad van bij het begin gezegd dat ze het niet voldoende vonden. Ik vind ook dat ze argumenten hebben. De honoraria voor kinesitherapie liggen relatief laag. Ik ben het helemaal eens met wat u heeft gezegd, mevrouw Gijbels. Ik heb overigens eergisteren een zeer goed gesprek gehad met Axxon. Wat de kinesitherapie kan betekenen in de moderne gezondheidszorg wordt onderschat en niet genoeg gevaloriseerd. Ik ben zelf ook tot die overtuiging gekomen. Ik denk daar ook anders over dan twintig jaar geleden, omdat we toen in een heel andere situatie zaten. Dat is het gesprek dat moet gebeuren. Ik wil dat gesprek ook aangaan en dat betekent inderdaad revaloriseren en hervormen. Helemaal akkoord.

 

Ik hoop wel dat ondertussen zoveel mogelijk kinesitherapeuten en logopedisten zich aansluiten bij de conventie die wordt voorgesteld. Die vermindering met 25 % – daarover verschillen wij waarschijnlijk van mening, mevrouw Fonck – vind ik geen discriminatie. Iedereen zegt dat dat discriminatie is, maar wat is daar nu discriminatie aan? De ziekteverzekering concentreert haar middelen op de patiënten van degenen die zich willen conventioneren. Daar is niets discriminerend aan en, eerlijk gezegd, sta mij toe dat ik toch een beetje verbaasd ben over een vakbond die aan de ene kant een heel goed akkoord wil en aan de andere kant vooral voortdurend wil zeggen dat de leden zich moeten kunnen distantiëren van het akkoord. Dat is in de hele gezondheidszorg eigenlijk een beetje de houding. Men wil aan de ene kant goede akkoorden, maar men wil het vooral ook heel gemakkelijk maken dat de leden niet akkoord gaan met het akkoord en dat vindt men heel belangrijk. Wij moeten dan eens over dat conventiesysteem nadenken.

 

Vooralsnog vind ik het feit dat wij onze middelen concentreren op degenen die zich conventioneren en kiezen voor tariefzekerheid – het zijn zij die kiezen – normaal. Dat zijn moeilijke debatten, maar wij moeten dat debat wel hebben en ik heb de gewoonte om daarover in alle duidelijkheid mijn mening te zeggen. Wij moeten ondertussen echter inderdaad een perspectief op verbetering en hervorming creëren voor de kinesitherapie. Overigens wens ik dat ook de logopedisten toe. Ik heb dat ook gezegd. Ik stoor mij alleen aan een nogal vreemde dubbelzinnigheid in de onderhandelingsmethode van de beroepsorganisatie.

 

Ten slotte, mevrouw Gijbels, u hebt terecht verwezen naar de zorgladder. Ik ben het met u eens dat die knoop nu eindelijk eens moet worden doorgehakt. Ik blijf mij wat verbazen over uw algemene houding en de houding van uw fractie in de discussie over dat complement voor gespecialiseerde verpleegkundigen, dat wij nu beslist hebben, 45 miljoen euro tegen 2023. U bent daar niet voor. In het debat in de commissie heb ik gehoord dat u tegen was. Leden van uw fractie hebben gezegd dat ik die beslissing niet had moeten nemen. Dat vind ik een interessante vaststelling.

 

Nu parafraseer ik uw uitspraak wat, maar vandaag klinkt het toch een beetje alsof u aan de verpleegkundigen van de diensten intensieve zorgen, spoed, neonatologie en kankerafdelingen zegt dat zij best wachten tot er nog eens een staatshervorming komt. Ik ben voorstander van een staatshervorming, maar ik zeg niet aan de verpleegkundigen dat zij daarop moeten wachten vooraleer zij krijgen waar zij volgens mij recht op hebben, want dat lijkt mij niet zo'n goed idee. Dat moeten we samen eens gaan uitleggen in een dienst intensieve zorgen. Het specialisatiecomplement is volgens mij dus absoluut terecht en nodig.

 

Ceci étant, madame Fonck, en ce qui concerne les hôpitaux, c'est un débat très technique que je ne vais pas creuser maintenant. Quand on examine, de façon objective, toutes les avancées qui ont été accordées, d'abord par Mme De Block puis ensuite, au cours de cette législature, c'est considérable et très conséquent pour les hôpitaux. L'idée qu'on va chercher cet argent d'ici deux ou trois ans pour le faire retourner ne va évidemment pas. En principe, ce sont des avances. Mais on a maintenant donné suffisamment d'avances et d'assurance que pour les hôpitaux, c'est vraiment un financement adéquat. Mais c'est un débat assez technique et compliqué. Je ne vais pas le creuser.

 

Met de 207 miljoen euro die hier goedgekeurd wordt, leveren we een zeer belangrijke bijkomende inspanning voor de gezondheidszorg. Ik durf te zeggen dat het waarmerk van de meerderheid in deze Kamer is dat ze dat wil doen. Het komt er nu op aan dat geld goed te besteden.

(Applaus)

 

01.05  Frieda Gijbels (N-VA): Mijnheer de minister, u vraagt of die 25 %-regel discriminerend is. Ik meen dat dit effectief het geval is ten opzichte van andere zorgberoepen, zoals artsen en tandartsen. Volgens mij maakt het wel degelijk een verschil voor de onderhandelingspositie wanneer men dat boven het hoofd heeft hangen.

 

Moeten we voor een hogere verloning van de gespecialiseerde verpleegkundigen wachten op een staatshervorming? Dat heb ik niet gezegd, dat zijn woorden die u mij in de mond legt. Ik heb wel gezegd dat het beter was geweest als die zorgladder er eerst was geweest en dan pas de IFIC was ingevoerd. Dat zou veel minder vreemde situaties hebben gecreëerd, die heel oneerlijk lijken voor de sector.

 

01.06  Catherine Fonck (Les Engagés): Monsieur le ministre, quand vous jugez normal qu'un patient reçoit un remboursement inférieur de la part de l'INAMI, sous prétexte que le kiné ou la sage-femme chez qui il se rend n'est pas conventionné, je vous réponds que cela pose un véritable problème. La meilleure preuve est que cela n'existe pas pour d'autres soignants. Si un patient se rend chez un médecin non conventionné, il ne sera pas pénalisé sur le plan du remboursement. Pas du tout! Or c'est le cas chez les kinés et les sages-femmes.

 

Cela signifie que le patient est alors pénalisé trois fois. Il l'est d'abord parce qu'en pratique, vous ne respectez pas son droit – pourtant consacré par les différentes législations – de choisir son prestataire de soins et que vous n'y voyez aucun inconvénient. Il l'est ensuite parce que l'absence de conventionnement peut engendrer des honoraires supplémentaires. Et il l'est enfin parce que l'INAMI rembourse moins pour une prestation pourtant similaire.

 

Cela pose, à mes yeux, un problème de justice. Votre job est d'aboutir à un taux de conventionnement aussi élevé que possible. Il en va de votre responsabilité. Or pénaliser le patient quant à son remboursement INAMI au motif que le prestataire de soins n'est pas conventionné, c'est agir au détriment du premier et c'est inacceptable. Ce n'est pas le choix de l'INAMI, auquel il n'appartient pas de choisir de pénaliser ainsi le patient. À cet égard, je ne partage absolument pas votre conception et, par conséquent, celle du gouvernement.

 

01.07  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, ik wou ook kort repliceren. U stelt telkens dat het budget van de logopedisten met 50 % is gestegen. Op zich is het budget wel gestegen, maar dat betekent niet dat de logopedisten ook meer geld hebben gekregen. Het aantal patiënten dat in aanmerking komt voor logopedie is namelijk ook heel sterk gestegen. Het beroep van logopediste is in tien jaar helemaal anders geworden en enorm geëvolueerd. Er zijn enorm veel pathologieën bijgekomen, bijvoorbeeld soorten leerachterstand, en nieuwe technieken. Als zij vragen om 33 euro te krijgen als zelfstandige, wat natuurlijk een brutobedrag is, om een kind een half uur te begeleiden, dan is dat een redelijke vraag. Dat is geen buitensporige vraag.

 

Hetzelfde geldt voor de kinesitherapeuten. U zegt dat u van mening bent dat hun beroepsorganisatie zich beter verdedigt dan de organisatie van de logopedisten. Het deconventioneren is effectief een soort drukkingmiddel, waarover u kan denken wat u wil. Datgene waar het voor mij echter op aankomt en waarover ik u niet hoor praten, is dat vandaag alle betrokkenen op het terrein zich deconventioneren. Ik heb ook nog met mijn kinesist gesproken, die aangaf dat hij niet uit de kosten komt en dat het dus neerkomt op lagere zorgkwaliteit geven en de patiënten snelsnel afhandelen om er meer te kunnen behandelen of op deconventioneren. Dat betekent dat er 34 euro kan worden aangerekend voor een behandeling van een halfuur. Dat is een redelijke vraag voor een zelfstandige. Dat is trouwens bruto.

 

Het probleem waarover ik u niet heb gehoord, is dat de patiënt het slachtoffer wordt van de deconventionering en van het feit dat u niet op deze vragen wil ingaan. Kinderen, waarover het bij logopedie heel vaak gaat, worden uiteindelijk het slachtoffer van het feit dat de terugbetaling verlaagd wordt. Dat betekent dus veel hogere kosten voor de ouders of voor de patiënt in het algemeen.

 

Dat is een evolutie waarvoor u echt aandacht moet hebben. Ik hoop dan ook dat u rond de tafel gaat zitten met de logopedisten en de kinesitherapeuten, om na te denken over wat er kan worden gedaan. Investeren in de zorgverleners van de eerste lijn is immers investeren in een kwaliteitsvolle zorg voor de patiënten en in het tegengaan van een geneeskunde met twee snelheden.

 

La présidente:

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2721/3)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2721/3)

 

Le projet de loi compte 4 articles.

Het wetsontwerp telt 4 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 4 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 4 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Scrutin

Geheime stemming

 

02 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Nomination des membres suppléants néerlandophones

02 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Benoeming van de Nederlandstalige plaatsvervangende leden

 

L'ordre du jour appelle le scrutin en vue de la nomination des membres suppléants néerlandophones de M. Bruno Lietaert et de Mme Catherine Van de Heyning, membres du conseil d'administration de l'Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains.

Aan de orde is de stemming met het oog op de benoeming van de Nederlandstalige plaatsvervangende leden van de heer Bruno Lietaert en van mevrouw Catherine Van de Heyning, leden van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens.

 

Les candidatures ont été annoncées en séance plénière du 10 mars 2022.

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 10 maart 2022.

 

Les membres effectifs ont été nommés au cours de la séance plénière du 9 juin 2022.

De effectieve leden werden tijdens de plenaire vergadering van 9 juni 2022 benoemd.

 

Le document portant le nom des candidats vous a été distribué. (2731/1)

Het stuk met de namen van de kandidaten werd rondgedeeld. (2731/1)

 

Les bulletins de vote ont déjà été distribués.

De stembiljetten werden reeds rondgedeeld.

 

Le scrutin étant secret, les bulletins ne peuvent être signés.

Daar de stemming geheim is, mogen de stembiljetten niet worden ondertekend.

 

Pour un vote valable, le même nom ne peut être coché plus d'une fois sur le bulletin.

Om geldig te stemmen mag op het stembiljet niet meer dan éénmaal dezelfde naam worden aangekruist.

 

Nous devons d'abord procéder au tirage au sort d'un ou de deux bureaux de scrutateurs composés chacun de quatre membres qui seront chargés du dépouillement.  Je vous propose cependant de désigner les deux membres les plus jeunes siégeant au bureau ce jour pour dépouiller les scrutins.

We moeten eerst een of twee bureaus van stemopnemers bij loting samenstellen.  Elk bureau bestaat uit vier leden.  Ik stel u evenwel voor om voor de stemopneming de jongste twee leden aan te wijzen die heden aan het bureau hebben plaatsgenomen.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Mmes Nawal Farih et Mélissa Hanus sont désignées pour dépouiller les scrutins.

De dames Nawal Farih en Mélissa Hanus worden aangewezen om de stemmen op te nemen.

 

Je vous propose de procéder au dépouillement des scrutins à la salle 3, en présence des scrutateurs.

Ik stel u voor dat de stembiljetten geteld worden in zaal 3, in aanwezigheid van de stemopnemers.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

À l'appel de son nom, chaque membre est prié de venir déposer son bulletin non signé dans l'urne, en montant à la tribune, de ma gauche à ma droite.

Ik verzoek elk lid om bij het afroepen van zijn naam zijn ongetekende stembiljet in de stembus te komen deponeren.  Gelieve langs mijn linkerzijde op het spreekgestoelte te komen en dit aan mijn rechterzijde te verlaten.

 

J'invite les scrutateurs à procéder à l'appel nominal.

Ik nodig de stemopnemers uit de namen af te roepen.

 

Il est procédé à l'appel nominal.

Er wordt overgegaan tot de naamafroeping.

 

Tout le monde a-t-il déposé son bulletin dans l'urne?

Heeft iedereen gestemd?

 

Je déclare le scrutin clos.

De stemming is gesloten.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

03 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Nomination d'un membre suppléant néerlandophone

03 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Benoeming van een Nederlandstalig plaatsvervangend lid

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 31 mars 2022, un appel à candidats a été publié au Moniteur belge du 29 avril 2022 pour le mandat de membre suppléant de M. Guy Cox, membre effectif du Conseil d’administration de l’Institut Droits humains (catégorie "partenaires sociaux").

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 31 maart 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 29 april 2022 een oproep tot kandidaten voor het mandaat van plaatsvervangend lid van de heer Guy Cox, effectief lid van de raad van bestuur van het Mensenrechteninstituut (categorie "sociale partners").

 

Les candidatures suivantes ont été introduites dans le délai prescrit:

De volgende kandidaturen werden binnen de voorgeschreven termijn ingediend:

 

Monde académique: M. Pieter Cannoot, chercheur postdoctoral à l'Universiteit Gent et référendaire à la Cour constitutionnelle.

Academische wereld: de heer Pieter Cannoot, postdoctoraal researcher aan de Universiteit Gent en referendaris bij het Grondwettelijk Hof.

 

Monde judiciaire: M. Pieter Cannoot, référendaire à la Cour constitutionnelle et chercheur postdoctoral à l'Universiteit Gent.

Gerechtelijke wereld: de heer Pieter Cannoot, referendaris bij het Grondwettelijk Hof en postdoctoral researcher aan de Universiteit Gent.

 

Partenaires sociaux: M. Michaël De Gols, directeur d'Unisoc.

Sociale partners: de heer Michaël De Gols, directeur van Unisoc.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 15 juin 2022, le curriculum vitæ des candidats sera transmis aux groupes politiques. Les candidats seront auditionnés en commission de la Justice.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 15 juni 2022 zal het curriculum vitæ van de kandidaten aan de politieke fracties worden bezorgd. De kandidaten zullen door de commissie Justitie worden gehoord.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

04  Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) - Nomination d'un membre effectif francophone (médecin) et d'un membre suppléant francophone (médecin) - Appel à candidats

04  Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) - Benoeming van een Franstalig effectief lid (arts) en van een Franstalig plaatsvervangend lid (arts) - Oproep tot kandidaten

 

 Conformément aux décisions des séances plénières des 13 et 20 janvier 2022, un appel à candidats a été publié au Moniteur belge du 9 février 2022 pour les mandats de membre effectif (médecin) et de membre suppléant (médecin) francophones du Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP).

 Overeenkomstig de beslissingen van de plenaire vergaderingen van 13 en 20 januari 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2022 een oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig effectief lid (arts) en plaatsvervangend lid (arts) van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG).

 

Les candidatures ont été annoncées au cours de la séance plénière du 31 mars 2022.

De kandidaturen werden aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 31 maart 2022.

 

La commission de la Justice a entendu les candidats le 24 mai 2022 et a jugé MM. Gisil Abdelmassih et Antonio Capizzi inaptes pour occuper le mandat de membre du CCSP.

De commissie voor Justitie heeft de kandidaten op 24 mei 2022 gehoord en heeft de heren Gisil Abdelmassih en Antonio Capizzi niet geschikt geacht om het mandaat van lid van de CTRG in te vullen.

 

La rapporteure, Mme Kristien Van Vaerenbergh, a fait rapport de cette audition lors de la Conférence des présidents du 1er juin 2022.

De rapportrice, mevrouw Kristien Van Vaerenbergh, heeft verslag uitgebracht over deze hoorzitting tijdens de Conferentie van voorzitters van 1 juni 2022.

 

Mme Mehnaz Maleki est la seule candidate restant en lice pour le mandat de membre suppléant (médecin).

Mevrouw Mehnaz Maleki is de enige overblijvende kandidaat voor het mandaat van plaatsvervangend lid (arts).

 

Conformément à l'avis de la Conférence des présidents du 1er juin 2022, je vous propose de publier un nouvel appel à candidats au Moniteur belge pour le mandat de membre effectif francophone (médecin) du Conseil central de surveillance pénitentiaire et de procéder à la nomination du membre suppléant dès que le membre effectif aura été nommé.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 1 juni 2022 stel ik u voor een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor het mandaat van Franstalig effectief lid (arts) van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen en over te gaan tot de benoeming van het plaatsvervangend lid zodra het effectief lid zal benoemd zijn.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

05 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

05 Urgentieverzoeken van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001, n° 2749/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en tot wijziging van de programmawet van 30 december 2001, nr. 2749/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

05.01  Zakia Khattabi, ministre: Madame la présidente, ce projet de loi doit être voté pour que la politique nationale pour la gestion à long terme des déchets de haute activité et/ou de longue durée de vie puisse être soumise au Conseil d'État. L'absence de cette politique nationale fait l'objet d'une procédure d'infraction de la Commission européenne contre notre pays. Il est donc important de pouvoir avancer rapidement.

 

La présidente: Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée, n° 2752.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning, nr. 2752.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

05.02  Zakia Khattabi, ministre: Madame la présidente, il est indispensable que les citoyens concernés puissent rapidement accéder à la demande et introduire celle-ci dès la parution de la loi. Dès lors, il faut que la loi soit rapidement traitée pour que nos concitoyens puissent accéder à l'ouverture de ce droit.

 

La présidente: Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

06 Renvoi d'une proposition à une autre commission

06 Verzending van een voorstel naar een andere commissie

 

À la demande des auteurs, je vous propose de renvoyer la proposition de loi suivante à la commission de l’Intérieur, de la Sécurité, de la Migration et des Matières administratives:

- la proposition de loi (MM. Daniel Senesael et Hervé Rigot et Mme Leslie Leoni) modifiant la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants en vue de permettre aux Belges résidant à l'étranger de soutenir une pétition, n° 2724/1.

Op verzoek van de indieners stel ik u voor het volgende wetsvoorstel te verzenden naar de commissie voor Binnenlandse Zaken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken:

- het wetsvoorstel (de heren Daniel Senesael en Hervé Rigot en mevrouw Leslie Leoni) tot wijziging van de wet van 2 mei 2019 betreffende de bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende verzoekschriften, teneinde de in het buitenland verblijvende Belgen de mogelijkheid te bieden om een verzoekschrift te steunen, nr. 2724/1.

 

Cette proposition de loi avait été précédemment renvoyée à  la commission de la Constitution et du Renouveau Institutionnel.

Dit wetsvoorstel werd eerder verzonden naar de commissie voor Grondwet en Institutionele Vernieuwing.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

07 Prise en considération de propositions

07 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement. (art. 75, n° 5, Rgt)

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden. (art. 75, nr. 5, Rgt)

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

08 Urgentieverzoek

08 Demande d'urgence

 

Mijnheer De Roover, u vraagt de urgentie voor het voorstel van resolutie teneinde de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) meer middelen te geven in de strijd tegen de criminaliteit, nr. 2740/1?

 

08.01  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, het voorstel van resolutie teneinde de federale gerechtelijke politie meer middelen te geven in de strijd tegen de criminaliteit is absoluut hoogdringend gezien de toestand waarin de federale gerechtelijke politie zich bevindt en gezien het belang van een succesvolle strijd tegen de criminaliteit. Wij vragen dus de urgentie.

 

La présidente:

 Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est rejetée par assis et levé.

De urgentie wordt verworpen bij zitten en opstaan.

 

Naamstemmingen

Votes nominatifs

 

08.02  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega Bayet is afwezig, om goede redenen. Het stemgedrag van collega Van Bossuyt zal daarop worden afgestemd.

 

08.03  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, je me devais de vous signaler que j'aurai le plaisir de pairer avec le collègue Simon Moutquin qui est souffrant et à qui j'adresse mes vœux de prompt rétablissement.

 

08.04  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, pour mon groupe, mon collègue Josy Arens va pairer avec Daniel Bacquelaine. J'assurerai un paraige de quorum pour le collègue Vincent Scourneau.

 

09 Wetsontwerp houdende dringende diverse bepalingen inzake de strijd tegen het witwassen van geld en houdende bepalingen inzake de uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht van bedrijfsrevisoren en gecertificeerde accountants (nieuw opschrift)  (2669/6)

09 Projet de loi portant dispositions diverses urgentes relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et portant dispositions relatives aux exceptions à l'obligation du secret des réviseurs d'entreprises et des experts-comptables certifiés (nouvel intitulé)  (2669/6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

10 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (2608/1-8)

10 Amendements et articles réservés du projet de loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (2608/1-8)

 

Stemming over amendement nr. 7 van Anneleen Van Bossuyt cs tot weglating van artikel 54. (2608/8)

Vote sur l'amendement n° 7 de Anneleen Van Bossuyt cs tendant à supprimer l'article 54. (2608/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

41

Oui

Nee

89

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 54 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 54 est adopté.

 

(Mme Rohonyi s'est abstenue.)

 

Stemming over amendement nr. 8 van Anneleen Van Bossuyt cs tot weglating van artikel 60. (2608/8)

Vote sur l'amendement n° 8 de Anneleen Van Bossuyt cs tendant à supprimer l'article 60. (2608/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

25

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 60 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 60 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 9 van Anneleen Van Bossuyt cs tot weglating van artikel 61. (2608/8)

Vote sur l'amendement n° 9 de Anneleen Van Bossuyt cs tendant à supprimer l'article 61. (2608/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 61 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 61 est adopté.

 

Stemming over amendement nr. 10 van Anneleen Van Bossuyt cs tot weglating van artikel 62. (2608/8)

Vote sur l'amendement n° 10 de Anneleen Van Bossuyt cs tendant à supprimer l'article 62. (2608/8)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 3)

 

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 62 aangenomen.

En conséquence, l'amendement est rejeté et l’article 62 est adopté.

 

11 Geheel van het wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (2608/7)

11 Ensemble du projet de loi transposant la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (2608/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

91

Oui

Nee

16

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

12 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering van bestuurders in de sector van het wegvervoer (2687/3)

12 Projet de loi portant diverses dispositions concernant le détachement de conducteurs dans le domaine du transport routier (2687/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

133

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

133

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

13 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw, veiligheid van de voedselketen, volksgezondheid en leefmilieu (2634/1)

13 Projet de loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture, de sécurité de la chaîne alimentaire, de santé publique et d'environnement (2634/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

131

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

14 Projet de loi relatif à une réduction unique de cotisations sociales pour certains travailleurs indépendants débutants (2700/4)

14 Wetsontwerp betreffende een eenmalige vermindering van sociale bijdragen voor bepaalde startende zelfstandigen (2700/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

94

Oui

Nee

22

Non

Onthoudingen

17

Abstentions

Totaal

133

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

15 Amendement et article réservés du projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010 (nouvel intitulé) (2546/1-8)

15 Aangehouden amendement en artikel van het wetsontwerp betreffende de uitvoering van het HNS-Verdrag 2010 (nieuw opschrift) (2546/1-8)

 

Vote sur l'amendement n° 16 de Frank Troosters cs à l'article 6. (2546/8)

Stemming over amendement nr. 16 van Frank Troosters cs op artikel 6. (2546/8)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

16

Oui

Nee

93

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

 

16 Ensemble du projet de loi relatif à la mise en oeuvre de la Convention HNS 2010 (nouvel intitulé) (2546/7)

16 Geheel van het wetsontwerp betreffende de uitvoering van het HNS-Verdrag 2010 (nieuw opschrift) (2546/7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

132

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

(Mme Moscufo a voté comme son groupe)

 

17 Wetsontwerp betreffende visserij en verscheidene wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek (2566/3)

17 Projet de loi relatif à la pêche et diverses modifications du Code belge de la Navigation (2566/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

94

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

38

Abstentions

Totaal

132

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

18 Wetsontwerp houdende budgettaire bepalingen inzake gezondheid (2721/3)

18 Projet de loi portant des dispositions budgétaires en matière de santé (2721/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

100

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

31

Abstentions

Totaal

131

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

19 Adoption de l’ordre du jour

19 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour des séances du 22 et 23 juin 2022.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van 22 en 23 juni 2022.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

Scrutin (continuation)

Geheime stemming (voortzetting)

 

20 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Nomination du membre suppléant de M. Bruno Lietaert, membre effectif du Conseil d’administration – Résultat du scrutin

20 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Benoeming van het plaatsvervangend lid van de heer Bruno Lietaert, effectief lid van de Raad van bestuur – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

125

Stemmen

Blancs ou nuls

38

Blanco of ongeldig

Valables

87

Geldig

Majorité absolue

44

Volstrekte meerderheid

 

Monde judiciaire

Gerechtelijke wereld

 

Mme Regine Claeys a obtenu 3 voix.

Mevrouw Regine Claeys heeft 3 stemmen gekregen.

 

Dr. Karel Demeester a obtenu 1 voix.

Dr. Karel Demeester heeft 1 stem gekregen.

 

Mme Laura De Witte a obtenu 0 voix.

Mevrouw Laura De Witte heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Nicole D'hont a obtenu 0 voix.

Mevrouw Nicole D'hont heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Pierre Lefranc a obtenu 0 voix.

De heer Pierre Lefranc heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Lieven Lenaerts a obtenu 0 voix.

De heer Lieven Lenaerts heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Evelyne Maes a obtenu 7 voix.

Mevrouw Evelyne Maes heeft 7 stemmen gekregen.

 

M. Tom Ruysschaert a obtenu 0 voix.

De heer Tom Ruysschaert heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Patrick Senaeve a obtenu 0 voix.

De heer Patrick Senaeve heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Eve Vlemincx a obtenu 0 voix.

Mevrouw Eve Vlemincx heeft 0 stemmen gekregen.

 

Société civile

Maatschappelijk middenveld

 

M. Yves Aerts a obtenu 72 voix.

De heer Yves Aerts heeft 72 stemmen gekregen.

 

M. Tom Ruysschaert a obtenu 0 voix.

De heer Tom Ruysschaert heeft 0 stemmen gekregen.

 

Partenaires sociaux

Sociale partners

 

M. Joris Verschueren a obtenu 0 voix.

De heer Joris Verschueren heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Yves Aerts ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé(e) membre suppléant de M. Bruno Lietaert.

De heer Yves Aerts die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot plaatsvervangend lid van de heer Bruno Lietaert.

 

21 Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains – Nomination du membre suppléant de Mme Catherine Van de Heyning, membre effectif du Conseil d’administration – Résultat du scrutin

21 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens – Benoeming van het plaatsvervangend lid van mevrouw Catherine Van de Heyning, effectief lid van de Raad van bestuur – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

125

Stemmen

Blancs ou nuls

38

Blanco of ongeldig

Valables

87

Geldig

Majorité absolue

44

Volstrekte meerderheid

 

Monde judiciaire

Gerechtelijke wereld

 

Mme Regine Claeys a obtenu 0 voix.

Mevrouw Regine Claeys heeft 0 stemmen gekregen.

 

Dr. Karel Demeester a obtenu 1 voix.

Dr. Karel Demeester heeft 1 stem gekregen.

 

Mme Laura De Witte a obtenu 0 voix.

Mevrouw Laura De Witte heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Nicole D'hont a obtenu 0 voix.

Mevrouw Nicole D'hont heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Pierre Lefranc a obtenu 0 voix.

De heer Pierre Lefranc heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Lieven Lenaerts a obtenu 0 voix.

De heer Lieven Lenaerts heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Evelyne Maes a obtenu 77 voix.

Mevrouw Evelyne Maes heeft 77 stemmen gekregen.

 

M. Tom Ruysschaert a obtenu 0 voix.

De heer Tom Ruysschaert heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Patrick Senaeve a obtenu 3 voix.

De heer Patrick Senaeve heeft 3 stemmen gekregen.

 

Mme Eve Vlemincx a obtenu 0 voix.

Mevrouw Eve Vlemincx heeft 0 stemmen gekregen.

 

Société civile

Maatschappelijk middenveld

 

M. Yves Aerts a obtenu 3 voix.

De heer Yves Aerts heeft 3 stemmen gekregen.

 

M. Tom Ruysschaert a obtenu 0 voix.

De heer Tom Ruysschaert heeft 0 stemmen gekregen.

 

Partenaires sociaux

Sociale partners

 

M. Joris Verschueren a obtenu 0 voix.

De heer Joris Verschueren heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Evelyne Maes ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé(e) membre suppléant de Mme Catherine Van de Heyning.

Mevrouw Evelyne Maes die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot plaatsvervangend lid van mevrouw Catherine Van de Heyning.

 

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 22 juin à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag  22 juni om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 20 h 16.

De vergadering wordt gesloten om 20.16 uur.

 

 

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 187 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 187 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

041

Ja

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Wollants Bert

 

Non        

089

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Van Bossuyt Anneleen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

025

Ja

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Non        

104

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Samyn Ellen, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Rohonyi Sophie, Van Bossuyt Anneleen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

091

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

016

Nee

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

133

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

131

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

094

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

022

Nee

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

Abstentions

017

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

016

Ja

 

Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter

 

Non        

093

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

132

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

094

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

038

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

100

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Beke Wouter, Bogaert Hendrik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Ducarme Denis, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Özen Özlem, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non         

000

Nee

 

Abstentions

031

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, D'Amico Roberto, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert