Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 23 juin 2022

 

Après-midi

 

______

 

 

van

 

Donderdag 23 juni 2022

 

Namiddag

 

______

 

 


La séance est ouverte à 13 h 24 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 13.24 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présent lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Pierre-Yves Dermagne.

 

Questions

Vragen

 

01 Samengevoegde vragen van

- Maria Vindevoghel aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De staking bij Brussels Airlines en Ryanair" (55002675P)

- Sophie Thémont aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De staking in de luchtvaartsector" (55002689P)

01 Questions jointes de

- Maria Vindevoghel à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La grève chez Brussels Airlines et Ryanair" (55002675P)

- Sophie Thémont à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La grève dans le secteur aérien" (55002689P)

 

01.01  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, mijnheer de minister, collega's, ik heb 20 jaar op de luchthaven in de schoonmaak gewerkt. Vliegtuigen schoonmaken is zwaar werk. Vanochtend ben ik naar de actie gegaan van het personeel van Brussels Airlines dat 3 dagen zal staken. Ik stelde vast dat de situatie helemaal niet verbeterd is en dat het voor het personeel op de luchthaven alsmaar slechter wordt. Afgelopen maandag hebben al heel veel mensen op de luchthaven gestaakt en de luchthaven lag plat. Dat was nooit eerder gezien. Weet u wat de mensen van G4S en van de afhandelaars mij vertellen? Ze zeggen dat het niet meer te doen is: ze moeten superflexibel zijn voor een laag loon, kunnen hun benzine niet meer betalen en hebben niet eens de tijd om een boterham te eten. Dat is wat ik afgelopen week al heb gehoord. Wat hoor ik vandaag van de mensen van Brussels Airlines? Ze zijn doodmoe en kunnen niet meer volgen. Een piloot vertelde dat hij een vlucht van 14 uur had met daarna 12 uur rust en dat hij de dag daarna moest terugvliegen. Dat is wat ze moeten doen. Het vliegend cabinepersoneel moet 16 vluchten op 5 dagen doen. Kunt u zich even voorstellen wat dat betekent, hoe die mensen moeten werken? Zij moeten zorgen voor de veiligheid van de passagiers, terwijl ze doodmoe zijn.

 

Het is niet alleen bij ons. Morgen begint de staking bij Ryanair. Ook die mensen houden het niet meer vol om superflexibel te moeten werken voor een laag loon. In andere landen zien we hetzelfde gebeuren.

 

Zo kan het niet verder en het en ook in andere landen zien we hetzelfde. Mijnheer de minister, zult u een noodplan uitwerken voor de luchthaven voor de zomervakantie, zodat alle passagiers deftig op reis kunnen? Zult u de vakbonden daarbij betrekken?

 

01.02  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, il y a deux points de vue sur ces grèves. Si je voulais partir en vacances maintenant avec mes enfants, je serais évidemment déçue puisqu'on est hors saison. Mais moi, je pense à ces travailleurs et à ces travailleuses qui savent qu'aujourd'hui, par leur action, ils sont impopulaires. Cela ne leur fait évidemment pas plaisir de gâcher les vacances des gens et ils doivent vraiment être au bout du rouleau pour en arriver là.

 

Pourquoi font-ils grève? Parce que tout simplement, ils trinquent. Ce sont eux qui paient le prix pour que d'autres puissent voyager à moindre coût et pour que les compagnies puissent continuer à tourner: diminution du personnel, non-respect des conventions paritaires, surcharge de travail, et ce matin, la plainte déposée à l'Inspection sociale pour entrave au droit de grève. Disons-le clairement! C'est tout un secteur qui s'enfonce depuis plus de 20 ans dans une logique ultra-libérale de concurrence féroce. D'ailleurs, un travailleur interviewé ce matin dans Le Soir résume bien la situation: "À 49 euros, le conflit social est inclus dans le billet d'avion."

 

Monsieur le ministre, n'est-il pas temps d'avoir un cadre européen plus contraignant socialement pour un secteur qui dépasse largement nos frontières? Comment comptez-vous faire respecter les conventions paritaires et le droit de grève dans ce secteur qui a aussi bénéficié d'aides de l'État durant la période covid?

 

Je vous remercie.

 

01.03  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame la présidente, chères collègues, je vous remercie pour vos questions.

 

Al voor de COVID-19-pandemie, die de sector economisch hard trof, stond de luchtvaartsector onder druk, niet het minst door de ryanairisatie van de sector. Arbeidsomstandigheden staan onder druk. In de huidige sociale conflicten spelen naast loonvoorwaarden vooral ook factoren mee zoals voldoende personeel, arbeidsorganisatie en de planning van uurroosters.

 

En particulier, pour le personnel navigant, il est aussi question de sécurité. Dans ce contexte, l'accumulation de la fatigue est un risque important pour la sécurité, et ce risque n'est pas toujours pris en compte dans les discussions entre les représentants des travailleurs et les différentes directions du secteur.

 

Het is niet enkel een Belgisch probleem, want we zien ook in andere landen dat de arbeidsomstandigheden onder druk komen te staan.

 

Il est donc évident, madame Thémont, que ces préoccupations doivent également être abordées au niveau européen. Nous travaillons avec ardeur à l'implémentation concrète du pilier social européen. J'aurai à cœur de tenir compte de votre interpellation pertinente à ce propos dans les débats que nous aurons encore dans les prochains jours.

 

Ik kan enkel samen met u betreuren dat men er tot heden niet in slaagde om concrete afspraken te maken via de sociale dialoog. Dat is jammer. Zoals u weet, hebben er verschillende verzoeningsvergaderingen plaatsgevonden onder het voorzitterschap van een sociaal bemiddelaar van mijn administratie. Voorlopig slaagden de partijen er echter niet in om samen tot oplossingen te komen.

 

Bien entendu, la décision de recourir à l'action collective, en particulier à une action de grève, n'appartient qu'aux travailleuses, aux travailleurs et à leurs représentants. Comme vous l'avez dit, madame Thémont, cette décision n'est jamais prise à la légère et elle constitue, à chaque fois, l'expression d'une réelle souffrance. C'est encore le cas ici, aujourd'hui. J'en suis convaincu.

 

Het recht op staken is een grondrecht en kan door iedereen vrij worden uitgeoefend. Dat betekent uiteraard dat de werkgever geen druk mag uitoefenen op de werknemers of hun vertegenwoordigers om niet te staken.

 

J'espère sincèrement que le plein exercice de ce droit permettra de reconsidérer et de réconcilier les différentes positions afin de pouvoir – permettez-moi l'expression – "atterrir" dans ces conflits, notamment avant la vague des départs en vacances pour les Belges chanceux qui auront l'occasion de voyager.

 

Ik roep dan ook alle partijen op om spoedig een constructieve dialoog te hervatten, met de focus op de inhoud.

 

01.04  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, de regering heeft een keigrote verantwoordelijkheid in dit dossier. Er is 290 miljoen euro naar Brussels Airlines gegaan, 290 miljoen, een blanco cheque! Wij zeiden destijds al dat het een blanco cheque was. Er zijn duizend ontslagen gevallen zonder één enkele voorwaarde en nu zitten de mensen in de shit, in de dikke miserie. Dat is de verantwoordelijkheid van de regering. De overheid is nog steeds een grote aandeelhouder van Brussels Airport en ook zij moeten een duit in het zakje doen. Ook daar moeten ze hun verantwoordelijkheid nemen, zoals in Schiphol. In Schiphol heeft de luchthaven, na veel miserie voor de passagiers, iets moeten doen voor de werknemers. In Zaventem kan dat ook. Dat is uw verantwoordelijkheid.

 

01.05  Sophie Thémont (PS): Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse. Aujourd'hui, une compagnie aérienne peut-elle survivre si elle propose un modèle économique durable? Je pense que poser la question, c'est aussi y répondre. Résultat: de faillites en rachats, ce sont les conditions de travail de tout un secteur qui se dégradent d'année en année. La paix sociale est l'issue pour garantir à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses de bonnes conditions de travail, comme aussi des vacances bien méritées. Nous comptons évidemment sur vous pour y veiller. Je vous remercie.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

02 Vraag van Tania De Jonge aan Pierre-Yves Dermagne (VEM Economie en Werk) over "De bevordering van de interregionale arbeidsmobiliteit in het raam van de piekende studentenarbeid" (55002687P)

02 Question de Tania De Jonge à Pierre-Yves Dermagne (VPM Économie et Travail) sur "La promotion de la mobilité interrégionale de la main-d'œuvre et le nombre record de jobs étudiants" (55002687P)

 

02.01  Tania De Jonge (Open Vld): Mijnheer de minister, ik begin met het goede nieuws: het is niet allemaal kommer en kwel op de arbeidsmarkt. Ten eerste zijn er vandaag zeven op de tien jobstudenten doorheen het jaar actief op de arbeidsmarkt als jobstudent. Dat gebeurt dus niet alleen in de vakantie. Het is een goede zaak dat we de voorbije jaren het maximumaantal uren hebben opgetrokken, ook tijdens de coronacrisis. De hulp van die jonge mensen die de handen uit de mouwen willen steken is meer dan welkom. Ook positief is de stijging van de werkzaamheidsgraad. Die is nog nooit zo hoog geweest. U zegt dat ook elke keer opnieuw.

 

Om onze bedrijven niet af te remmen, moeten we echter verder handelen. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan de mobiliteit van werknemers over de taalgrens en over de grenzen van de gewesten heen. Het is echt moeilijk uit te leggen dat er zoveel werkloosheid is in Brussel, terwijl er een beetje verderop in Zaventem handen te kort zijn. Dat is eveneens het geval voor Henegouwen en zuid-West-Vlaanderen. De Gewesten moeten onderling met uw hulp afspraken maken om werkzoekenden met meer aandrang naar jobs te begeleiden over de taal- en gewestgrens. Er is echt geen tijd te verliezen.

 

Hoever staat u met het uitvoeren van de afspraken in de arbeidsdeal over de intergewestelijke arbeidsmobiliteit?

 

De drie Gewesten zouden dezelfde interpretatie van de passende dienstbetrekking moeten hanteren, die bij weigering een sanctie oplevert voor de werkzoekende. Op die manier zullen jobs over de gewestgrenzen heen beter worden ingevuld. Hebt u dit al op de tafel gelegd?

 

Zal u afspraken maken met de gewesten, zodat daar meer inspanningen worden geleverd om het vinden van een job in een ander gewest aan te moedigen? Moet het sanctiebeleid van de gewestelijke diensten daar meer op worden gericht?

 

02.02 Minister Pierre-Yves Dermagne: Mevrouw De Jonge, zoals u kunt zien is studentenwerk dit jaar erg belangrijk. Dat is deels te wijten aan het feit dat we in alle drie de regio's van het land te maken hebben met knelpuntberoepen.

 

Naast de maatregelen ter bestrijding van de knelpuntberoepen hebben wij binnen de federale regering al maatregelen genomen om de interregionale mobiliteit van werknemers te bevorderen. Zo zullen werklozen die langer dan één jaar werkloos zijn en in een andere regio een baan vinden vanaf september tijdelijk een deel van hun werkloosheidsuitkering kunnen behouden. Dat was één van de drie aanbevelingen van de experts in hun rapport.

 

We hebben ook een interfederaal platform opgericht om voorstellen te formuleren en te analyseren ter verbetering van de mobiliteit van werknemers en ter bestrijding van de knelpuntberoepen. Het secretariaat van dit interfederale platform wordt verzorgd door de VDAB.

 

Zoals u weet, mevrouw de Jonge, vallen de meeste hefbomen op dit gebied onder de bevoegdheden van de Gewesten. Ik ben ervan overtuigd dat de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling hun synergieën zouden kunnen verbeteren door hun samenwerkingsovereenkomsten te actualiseren.

 

Ik wil ook benadrukken dat de strijd tegen de knelpuntberoepen niet uitsluitend via interregionale mobiliteit zal worden opgelost. De verschillende sectoren met veel knelpuntberoepen moeten die monitoren en maatregelen voorstellen om ze op te vangen. Ik ben ervan overtuigd dat wij de oorzaken van de tekorten, die vaak meervoudig zijn, moeten analyseren. Wij moeten nagaan hoe wij die banen aantrekkelijker kunnen maken.

 

02.03  Tania De Jonge (Open Vld): Mijnheer de minister, ik weet dat u al een aantal maatregelen hebt voorgesteld. Het klopt dat de interregionale arbeidsmobiliteit een bevoegdheid is van de Gewesten. U organiseert echter regelmatig werkgelegenheidsconferenties, waar u uw collega's ontmoet. Ik pleit ervoor dat u daar een coördinerende rol opneemt, dat u met die ministers aan de tafel gaat zitten en echt werk maakt van een plan op dat vlak. Ik meen echt dat u de architect moet zijn van dit domein. Ik zal daar ook op blijven hameren.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

03 Vraag van Steven De Vuyst aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De federale belasting van het grootbedrijf naar het voorbeeld van de taks in Zelzate" (55002674P)

03 Question de Steven De Vuyst à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "La taxation fédérale des grandes entreprises, à l'instar de la taxe instaurée à Zelzate" (55002674P)

 

03.01  Steven De Vuyst (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, bent u al eens in Zelzate geweest? Ik raad u aan om dat nog eens te doen, want wij leveren daar fantastisch werk, samen met de kameraden van Vooruit. Wij hebben daar immers een eerlijke taxshift doorgevoerd. Dat moet u, als iemand van CD&V, als muziek in de oren klinken omdat u ook het principe huldigt dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Wij doen dat in Zelzate.

 

U bent ook bevoegd voor fiscaliteit, dus ik geef u gratis inspiratie vanuit Zelzate. Wij voeren een taxshift door waarin wij een grotere bijdrage vragen van de multinationals op ons grondgebied. In ruil daarvoor geven wij de zelfstandigen en de inwoners een korting. Wij geven een korting van 100 euro aan de zelfstandigen, waarmee wij in Zelzate meer voor de zelfstandigen doen dan de liberalen ooit hebben gedaan. Wij gaan ook de onrechtvaardige milieubelasting van 55 euro afschaffen voor alle inwoners en de afvalfactuur die met 100.000 euro is gestegen zullen wij niet doorrekenen aan de burgers. Dat is echt een eerlijke taxshift in de ware zin van het woord.

 

Dat is een politieke keuze, maar waar een wil is, is een weg. Ons reglement heeft zelfs de juridische toets van de Raad van State doorstaan, het hoogste rechtsorgaan van het land. Het beste van het reglement is dat het een wereld van verschil betekent voor alle inwoners die een loonblokkering opgelegd krijgen door de regering en zich blauw betalen aan energie. De grootste bedrijven voelen daarentegen veel minder van wat zij verhoudingsgewijs meer moeten bijdragen.

 

Dat hebben wij ook nodig op nationaal niveau, vandaar mijn vraag wanneer u die eerlijke taxshift federaal zult doorvoeren. Wanneer zult u eindelijk werk maken van een billijke en rechtvaardige inspanning van de multinationals en van de allergrootste vermogens?

 

03.02 Minister Vincent Van Peteghem: Mijnheer De Vuyst, het is mooi dat u, als schepen van Zelzate, ons komt verblijden met al het werk dat u lokaal aan het doen bent. Als politicus die ook lokaal actief is, begrijp ik dat volledig, maar u begrijpt natuurlijk dat ik hier niet kan ingaan op de details van de lokale belastingregels waar u naar verwijst.

 

U weet even goed als ik dat lokale besturen verschillende hefbomen in handen hebben om wonen, leven, werken en ondernemen in hun gemeente te stimuleren. Ik zal die lokale autonomie, die ik zelf bijzonder belangrijk vind, dan ook altijd ondersteunen en verdedigen wanneer zij binnen de grenzen van de wet blijft.

 

U begrijpt natuurlijk ook dat wij op het federale niveau ook binnen zo'n bepaald fiscaal kader moeten werken. Onze inkomstenbelasting hanteren daar ook een heel strikt principe, namelijk het principe van het gelijkheidsbeginsel. Dat is een belangrijk fundament van elk eerlijk, goed werkend fiscaal systeem dat moet worden nageleefd.

 

Wij hanteren binnen dat fiscale kader op het federale niveau ook het principe dat de zwaarste lasten door de breedste schouders moeten worden gedragen. U weet dat er een nieuwe en historische, globale minimumbelasting voor multinationale ondernemingen zal worden ingevoerd. Deze belasting werd onder de impuls van deze regering, van België en van mezelf gecreëerd. We zijn ook hard aan het werk om ze effectief in te voeren.

 

Ik kan u dus in ieder geval zeggen dat u in deze regering steeds een partner zult vinden om de juiste lasten op de juiste schouders te leggen.

 

03.03  Steven De Vuyst (PVDA-PTB): Mijnheer de minister, u zegt dat de regering nu al het principe hanteert van de sterkste schouders die de zwaarste lasten dragen. Dat staat toch in schril contrast met de realiteit. Het zijn immers altijd de werkende mensen die de meeste lasten dragen en de grote bedrijven en families die erachter zitten die hun vermogen zien toenemen.

 

Er is een effectentaks, maar goed, u weet ook dat het grootste vermogen zit bij de mensen die aandelen hebben op naam. Uw voorzitter heeft ooit op 1 mei gezegd dat we de 1 % rijksten ook moeten belasten om de lasten van de gewone mensen te verminderen. Dat is ook een voorstel voor een taxshift die door vijf van de zeven vivaldipartijen gesteund wordt. We willen zelfs als PVDA een wisselmeerderheid leveren om dat mogelijk te maken!

 

Collega's van Vooruit, PS, Groen, Ecolo en CD&V, we willen dat mogelijk maken om uiteindelijk de fiscale rechtvaardigheid mogelijk te maken.

 

03.04  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, iedereen in de Conferentie van voorzitters ging ermee akkoord deze vergadering een uur te vervroegen om rekening te houden met de drukke agenda van de eerste minister, die naar een Europese top moest gaan. Ik stel vast dat deze vervroegde vergadering al een half uur bezig is. Ondertussen is de volgende minister, die wel op tijd is, aan de beurt om vragen te beantwoorden. Ik zou u willen vragen of u enig idee hebt wanneer de eerste minister, voor wie deze vergadering een uur werd vervroegd, aanwezig zal zijn.

 

De voorzitster: Ik heb zonet het bericht gekregen dat hij over 5 minuten hier zal zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

04 Question de Nathalie Gilson à Vincent Van Peteghem (VPM Finances) sur "La condamnation judiciaire relative au pouvoir d'investigation de l'ISI" (55002680P)

04 Vraag van Nathalie Gilson aan Vincent Van Peteghem (VEM Financiën) over "De rechterlijke veroordeling inzake de onderzoeksbevoegdheid van de BBI" (55002680P)

 

04.01  Nathalie Gilson (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, la presse de ce jour fait état d'un jugement qui condamne certaines pratiques d'investigation de l'Inspection spéciale des impôts (ISI) dans la mesure où elles constituent "une intrusion grave dans le droit à la vie privée". En effet, dans le cadre d'une enquête fiscale, l'ISI avait demandé à Proximus des copies de factures. Proximus avait refusé de les lui produire pour une question de respect de la vie privée. L'administration voulait avoir accès à ces factures pour démontrer l'utilisation de certains numéros de téléphone ou d'appel afin de conclure que des contribuables censés résider à l'étranger et qui ne remplissaient donc pas de déclaration en Belgique vivaient, en réalité, en Belgique et se devaient par conséquent de le faire.

 

Suite à ce refus, Proximus s'est vu imposer des amendes fiscales très lourdes. L'opérateur est donc allé en justice. Celle-ci lui a donné raison puisque le juge a décidé que l'administration fiscale est tenue par certaines limites, en l'occurrence le droit au respect de la vie privée et au secret des communications.

 

Le MR est particulièrement vigilant face à des dérives, à des empiètements déraisonnables sur les libertés individuelles.

 

Monsieur le ministre, quel suivi allez-vous réserver à cette décision retentissante? Allez-vous publier une circulaire à l'attention de l'ISI afin que soit respecté les conclusions du jugement? Par ailleurs, où en est votre plan anti-fraude qui prévoit un délai d'imposition disproportionné de dix ans, plan au sujet duquel nous vous avons déjà fait part de nos inquiétudes? 

 

04.02  Vincent Van Peteghem, ministre: Madame la présidente, madame Gilson, le gouvernement souligne sans cesse l'importance de la lutte contre la fraude, non seulement dans le but de procéder à une imposition correcte des fraudeurs, mais plus encore pour garantir l'équité du système fiscal.

 

Concernant le jugement du tribunal de première instance, l'enquête de l'Inspection spéciale des impôts s'inscrit dans le cadre du recours aux constructions fiscales internationales privées en fonction de ce qu'on appelle la fraude d'omission de domicile. L'administration doit appliquer les règles de procédure dans chaque enquête fiscale, et ce, dans le respect de la vie privée et des droits du contribuable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le jugement lui-même met en balance l'utilisation par mon administration de ces possibilités légales d'investigation et les dispositions spéciales de la loi relative aux communications électroniques.

 

Le gouvernement est, lui aussi, conscient qu'un cadre juridique clair est important lorsqu'il s'agit de demander des données aux opérateurs télécoms. La loi sur la conservation des données, telle qu'adoptée en commission le 10 juin, crée ce cadre juridique.

 

Il va sans dire que mon administration étudiera le jugement et examinera les mesures à prendre pour poursuivre sans relâche la lutte contre les constructions fiscales internationales privées et la fraude au domicile dans les limites de cette loi sur la conservation des données.

 

04.03  Nathalie Gilson (MR): Merci pour votre réponse, monsieur le ministre.

 

L'accord de gouvernement prévoit de récolter un milliard d'euros grâce à une meilleure lutte contre la fraude fiscale et nous vous soutenons dans cette démarche. Toutefois, il faut rester dans un État de droit. Mon groupe déposera donc une proposition de loi en vue de contenir la jurisprudence Antigone, qui valide les preuves recueillies de manière illégale par l'administration fiscale.

 

Il n'est pas normal pour nous qu'un délinquant et qu'un braqueur de banque aient plus de droits qu'un contribuable. Nous vous encourageons à ce que toutes les règles qui sont imposées soient chaque fois examinées, aussi, à l'aune des bons contribuables. Il ne faut pas alourdir inutilement la vie des bons contribuables par des contraintes administratives et des risques de violation de la vie privée, qui portent atteinte à notre État de droit.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

05 Samengevoegde vragen van

- Barbara Pas aan Alexander De Croo (eerste minister) over "De repatriëring van IS-gangsters" (55002671P)

- Koen Metsu aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De nieuwe repatriëring van IS-vrouwen en hun kinderen" (55002694P)

05 Questions jointes de

- Barbara Pas à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le rapatriement des femmes de Daech" (55002671P)

- Koen Metsu à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le nouveau rapatriement de femmes de Daech et de leurs enfants" (55002694P)

 

05.01  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, terwijl de luchthavens voor de gewone mensen stillagen door staking, vloog uw regering IS-terroristes en hun kinderen naar België. De repatriëring van die Syriëgangsters is zogenaamd in het belang van de nationale veiligheid, aangezien ze hier achter slot en grendel gaan. Ondertussen is bekend dat van de zes IS-gangsters die nog geen jaar geleden hierheen werden gehaald, er nog welgeteld twee achter slot en grendel zitten.

 

Van de nieuwe lichting kreeg er reeds minstens één een militaire training. Het gaat om deze moeder. (Het parlementslid toont een foto) U hebt niet graag dat ik ze gangsters of terroristen noem, ik zal ze dan maar moeder noemen. Ze noemt zichzelf Um Qatab. Zij liet in eerdere telefoongesprekken weten dat zij wil sterven voor de zaak. Gelooft u werkelijk dat zij plots onze samenleving een warm hart toedraagt?

 

De voorwaarde om de betrokkenen naar hier te halen, is dat zij geen aanhangers meer mogen zijn van IS. Wat stelt zo'n verklaring voor? Evenveel als alle verklaringen van uw minister van Justitie om justitie straffer te maken. Helemaal niets.

 

Mijnheer de eerste minister, ik heb vier concrete vragen voor u en ik hoop dat ik voor de verandering eens een antwoord krijg op die vragen.

 

Ten eerste, klopt het dat een van die gerepatrieerde IS-vrouwen vorige zomer weigerde om uit Al Roj te vertrekken, omdat haar moeder toen niet mee mocht?

 

Ten tweede, klopt het dat de zesde gerepatrieerde vrouw er de laatste week nog stoemelings bij kwam? Heeft die de mensen van de voorbereidende missie daar ontmoet? Zijn er dna-tests gebeurd in dat geval?

 

Ten derde, is er met de Koerden gesproken over het alleen terughalen van de kinderen zonder de moeders?

 

Ten vierde, de vorige repatriëring van IS-terroristes kostte 1,7 miljoen euro. Ik had graag de totale kostprijs voor de belastingbetaler van de (…)

 

05.02  Koen Metsu (N-VA): Mijnheer de eerste minister, nog geen jaar geleden nam u samen met de heer Van Quickenborne de politieke beslissing om zes IS-terroristes actief te repatriëren. Dat gebeurde ook. Dat mocht een slordige 2 miljoen kosten. De repatriëring stond immers in het teken van onze nationale veiligheid. Dat blijft u ook beweren. U stelt dat zij hier achter slot en grendel gaan en dat wij ze hier kunnen blijven opvolgen en monitoren. Echter, van de zes betrokkenen zitten er momenteel nog twee achter slot en grendel. Ik heb begrepen dat er twee in volledige vrijheid zijn en dat er twee vrij zijn onder voorwaarden. No way worden zij 24 uur op 24 uur opgevolgd.

 

Wij mogen dus van een mislukking spreken. De repatriëring was een fiasco. De vox populi heeft u dat ook aangetoond. Niettemin neemt u opnieuw dezelfde politieke beslissing. De federale procureur heeft een paar keer herhaald dat het een politieke beslissing is, om met twee Airbussen en een Falcon en na maanden voorbereiding opnieuw zes IS-terroristes te repatriëren naar ons land. Wij weten hoe dat zal aflopen.

 

Ik hoop dat u weet wie op dat vliegtuig zat. Dat zijn geen katjes om zonder handschoenen aan te pakken. Zij toonden absoluut geen berouw, toen ik ze niet zo bijster lang geleden mocht spreken, nadat u trouwens had verklaard dat wij ze ginds moesten berechten en zij ginds moesten blijven, want dat het laatste wat wij wilden, ze terughalen was. Zij hadden geen enkel berouw en geen vorm van spijt. Maar o takiyya, nu de grond onder hun voeten te heet wordt, zetten ze hun joker in, zijnde hun kindjes, en vragen ze u en Van Quickenborne hen op te  halen, omdat ze hier wel berecht zullen worden. Maar hoe zal dat hier dan gebeuren? Bewijslast is hier immers niet. Die ligt ginds. Het is al bewezen dat zij na enkele maanden op vrije voeten kunnen komen te staan.

 

Ik wil heel concreet het volgende weten.

 

Wat heeft de nieuwe repatriëring ons en onze staatskas gekost? (…)

 

05.03 Minister Alexander De Croo: Dank u voor de vragen, want ze geven mij de gelegenheid om het verschil aan te tonen en duidelijk te maken hoe wij vanuit de regering naar de nationale veiligheid kijken. Wij kijken naar de nationale veiligheid op basis van feiten en analyse door professionelen en niet op basis van emoties, ophitsing en angst.

 

Onze veiligheidsdiensten bestaan uit professionelen, die niets anders doen dan analyses maken om de veiligheid in ons land zo goed mogelijk te garanderen. Ik citeer het OCAD, dat analyses over onze veiligheid maakt: "Dankzij deze actie hebben we meer controle. Voor onze nationale veiligheid biedt een gecontroleerde terugkeer de beste garantie op een goede opvolging door alle betrokken diensten". Dat is wat professionelen daarover zeggen, die abstractie kunnen maken van emoties en ophitserij. Dat is de manier waarop men mag verwachten dat een regering met nationale veiligheid omgaat, dus op basis van professionele analyse en feiten met rede en na reflectie.

 

Ik noteer dat dat u niet overtuigt, maar het toont wel aan op welke manier sommigen in de oppositie omgaan met de nationale veiligheid, namelijk op basis van emoties; het toont aan dat ze niet met de feiten om durven te gaan. Dat is duidelijk.

 

Wij zijn overigens ook niet het enige land die op die manier met de kwestie omspringt. Ook Duitsland en Nederland doen dat op exact dezelfde manier.

 

Trouwens, elk jaar zijn er honderden illegalen op ons grondgebied. Er zitten honderden illegalen in onze gevangenissen en die sturen wij terug naar het land van herkomst. Dat is een deel van het beleid, waar u zelf ook achter staat. Criminele illegalen in ons land sturen wij terug naar het land van herkomst. Als men echter onze onderdanen, die hier veroordeeld zijn, wil terugnemen, dan zegt u neen. Zo werkt het niet. Kennelijk geldt het wel in de ene richting, maar niet in de andere richting voor u. Dat lijkt me moeilijk aanvaardbaar in een rechtsstaat.

 

Dan kom ik tot het punt van de opvolging. U vraagt wat er vervolgens met die mensen is gebeurd. Wel, die zes vrouwen zijn naar de gevangenis overgebracht en werden opgesloten. In een rechtstaat beslist Justitie of mensen op een bepaald ogenblik nog een gevaar voor de samenleving vormen. Een aantal vrouwen werd vrijgelaten en opgevolgd. Weet u wat daar zo interessant aan is? Die opvolging toont aan dat de grote meerderheid van hen hun leven weer opneemt, zich in onze samenleving integreert en voor hun kinderen zorgt. Ze hebben begrepen dat ze hier een laatste kans hebben gekregen en dat ze die met beide handen moeten grijpen. U meent dat de enige oplossing is hen voor de rest van hun leven op te sluiten in de gevangenis. Wij vinden dat zij een tweede kans verdienen als zij dat willen, zodat ze hun kinderen, die jonger dan 12 jaar zijn,  kunnen opvoeden en kansen kunnen bieden. Dat is inderdaad het verschil tussen onze visies.

 

Mevrouw de voorzitster, ik ga nog op een paar zaken inpikken. We hebben inderdaad met de Koerden gesproken. De Koerden die deze kampen beheren, laten niet toe dat kinderen van hun moeders worden gescheiden. In het verleden hebben we dat geprobeerd, maar dat werkte niet. Daarom hebben we een beredeneerde keuze gemaakt om die zestien kinderen terug te halen alsook alleen die moeders waarvan de dreigingsanalyse aangeeft dat ze geen gevaar voor onze samenleving vormen. Drie of vier moeders werden niet teruggehaald, omdat die dreigingsanalyse zeer meticuleus werd uitgevoerd.

 

Ik wil nog een laatste punt aanhalen, indien u mij dit toestaat, mevrouw de voorzitster. Deze operatie was niet eenvoudig. Er namen meer dan dertig militairen en diplomaten aan deel. Ik denk dat iedereen het grootste respect heeft voor de professionaliteit die deze mensen aan de dag hebben gelegd voor deze operatie. Het jaagt me wel angst aan dat tijdens die operatie sommigen, ook in dit halfrond, zich niet hebben kunnen inhouden om vertrouwelijke informatie daarover vrij te geven, terwijl onze militairen zich nog in een gevaarlijke situatie bevonden, dit in tegenstelling tot zoveel anderen die op de hoogte waren van deze operatie, maar die deze informatie discreet behandelden totdat iedereen in veiligheid was. Dat is het verschil. Diegenen die de ernst van de situatie inzien, begrijpen dat onze militairen dit professioneel proberen aan te pakken en tonen daar respect voor. Zij geven pas achteraf commentaar, maar sommigen hebben militairen en diplomaten in (…)

 

05.04  Barbara Pas (VB): Mijnheer de eerste minister, voor IS-terroristes is hier geen plaats. Hun slachtoffers krijgen ook geen tweede kans. Het is niet omdat u internationale ambities heeft en omdat de Amerikanen vragen er zoveel mogelijk terug te halen, dat u dat braafjes moet doen. Zij zijn wetens en willens naar daar getrokken en moeten daar de gevolgen van dragen. Zij moeten berecht en gestraft worden daar waar zij hun gruweldaden hebben gepleegd, niet hier.

 

Meer controle, mijnheer de eerste minister, we weten wat dat hier voorstelt. Terreur in dit land, dat was een verzameling van eerder geseinde jihadisten die zogezegd gecontroleerd werden. De helft van de aanslagplegers van Parijs kwam uit Molenbeek. Van de 140 IS'ers die al terugkwamen, is al meer dan tien procent van de OCAD-lijst geschrapt. Dat zijn feiten, mijnheer de eerste minister. In plaats van touroperator voor terroristen te blijven spelen, zou u beter doen wat u beloofd heeft, namelijk ervoor zorgen dat criminelen hun straf volledig uitzitten, in plaats van terroristen straffeloos terug te halen.

 

05.05  Koen Metsu (N-VA): De Morgen, pagina 8, daar stond het gedrukt, alvorens om het even wie er hier over heeft bericht. Het stond in de gedrukte pers. U zegt dat u niet handelt op basis van emoties. Er is niks emotioneels aan het actief repatriëren van terroristen, dat is gewoon absurd, pure absurditeit. Weet u wat emotioneel is? De slachtoffers in de kou laten staan, mijnheer de minister. Dat is emotioneel. Ik hoor hier zeggen dat het mooi is om te zien hoe ze die tweede, die laatste kans grijpen. Mijnheer de premier, die slachtoffers krijgen geen tweede kans. Er zat iemand op het vliegtuig met een directe link met Abaaoud. Ik hoop dat u weet wie er op het vliegtuig zat en weet wie Abaaoud was. Dit is de zoveelste mokerslag in het gezicht van al die slachtoffers. Shame on you!

 

05.06  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik maak mij geen enkele illusie over de impact van wat ik nu zeg, maar ik wil opmerken dat bij collega Metsu de microfoon na een spreektijd van 2 minuten en 1 seconde werd afgesloten, terwijl de premier van de hem toegekende 4 minuten spreektijd 5 minuten en 51 seconden heeft gebruikt. Ik stel dat vast. Ik maak mij geen illusie over die opmerking. Eens te meer is gebleken dat hier met twee maten en twee gewichten wordt gemeten.

 

05.07 Minister Alexander De Croo: Mijnheer De Roover, het hangt er vanaf op welke manier u een parlementair debat wil organiseren. Aangezien u daarover het woord vraagt, veronderstel ik dat u er een mening over hebt.

 

Ten eerste, in mijn antwoord heb ik meermaals een pauze genomen omdat er reactie was van uw kant. Het lijkt mij maar normaal dat ik daarmee omga.

 

Ten tweede, het ging om een belangrijk debat, maar mogelijk hebt u liever dat het debat kort gesneden wordt, waarmee we ons perfect houden aan een spreektijd van 4 minuten, in plaats van een beetje de tijd te nemen om een antwoord te geven. Eerlijk gezegd, als dat uw definitie van democratie is, dan vind ik dat een zeer zwakke definitie.

 

05.08  Peter De Roover (N-VA): Mijnheer de premier, u hebt een deel van uw spreektijd gebruikt om valse betichtingen te uiten. Het is misschien goed dat uw diensten eens even controleren hoe het komt dat die informatie bij een krant terechtkomt, in plaats van dat u hier parlementsleden ervan beticht dat zij informatie lossen. Als uw diensten goed werken, vraag ik mij af hoe parlementsleden überhaupt over zulke informatie kunnen beschikken. Er stond berichtgeving in de krant.

 

Daarnaast, ik ben voorstander van een goed debat. Ik gun u zelfs 2 minuten spreektijd extra, al hebt u – dit is al helemaal het toppunt – ondanks de 6 minuten toch niet op alle gestelde vragen geantwoord. Als u bijkomende spreektijd neemt, mag ik hopen dat u die gebruikt om een antwoord te geven, niet om onterechte betichtingen te formuleren.

 

Het gaat mij om het mooi principe: gelijke monniken, gelijke kappen. Blijkbaar bent u geen monnik, maar een abt, en hebt u een iets andere kap dan de parlementsleden. Dat klaag ik aan.

 

De voorzitster: Mijnheer De Roover, de twee leden die de vraag hebben gesteld…

 

05.09  Peter De Roover (N-VA): (…)

 

De voorzitster: Als ik spreek, is het ook belangrijk te luisteren naar wat ik probeer te zeggen.

 

05.10  Peter De Roover (N-VA): (…)

 

De voorzitster: Is er nog respect in deze zaal?

 

05.11  Peter De Roover (N-VA): (…)

 

De voorzitster: Is er nog respect in deze zaal?

 

Mijnheer De Roover, de twee leden die de vraag hebben gesteld, hadden de gelegenheid meer tijd voor hun repliek te gebruiken.

 

05.12  Peter De Roover (N-VA): (…)

 

De voorzitster: Ik heb het voorgesteld.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

06 Vraag van Gitta Vanpeborgh aan Frank Vandenbroucke (VEM Sociale Zaken en Volksgezondheid) over "Het plan om het beroep van huisarts aantrekkelijker te maken" (55002681P)

06 Question de Gitta Vanpeborgh à Frank Vandenbroucke (VPM Affaires sociales et Santé publique) sur "Le plan visant à rendre le métier de médecin généraliste plus attrayant" (55002681P)

 

06.01  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mijnheer de minister, waar vind ik vandaag nog een huisarts? Dat is een vraag die wij steeds vaker horen van mensen, omdat hun huisarts met pensioen is of de handdoek in de ring heeft gegooid. Dat is niet toevallig zo. Wij merken dat de werkdruk almaar toeneemt en dat huisartsen harder, sneller en langer moeten werken. Onlangs nog bleek dat één huisarts op drie overweegt om te stoppen met werken.

 

Het gaat lang niet alleen over COVID-19. Dat is een probleem dat al langer aansleept en het heeft te maken met de organisatie van onze samenleving, die vrij ingewikkeld is en waarmee de artsen geconfronteerd worden. Eigenlijk geven zij een signaal als een kanarie in de koolmijn, maar dat geldt ook voor andere sectoren. We zien dat immers ook in het onderwijs, bij de politie en in de woon-zorgcentra.

 

Mijnheer de minister, u laat zien dat het niet alleen anders moet, maar ook anders kan. Voor Vooruit is het heel belangrijk dat we die blokkades opheffen, de stilstand doorbreken en dat er geen heilige huisjes zijn. Dat is precies waarover uw new deal gaat.

 

We hebben echt een grondige verandering van de huisartsenwerking nodig. Als het vandaag al moeilijk is om een huisarts te vinden, dan zal dat morgen nog moeilijker zijn. U zult niet alleen meer investeren, maar vooral ook anders. Dat is belangrijk en het is ook wat de huisartsen vragen.

 

U hebt de new deal op tafel gelegd. Hoe zult u dit plan uitrollen opdat de huisartsen, die we zo hard nodig hebben, het verschil zo snel mogelijk voelen?

 

06.02 Minister Frank Vandenbroucke: Mevrouw Vanpeborgh, het is inderdaad absoluut nodig om de huisartsenpraktijk te ondersteunen. Ik wil de komende twee jaar concrete vooruitgang boeken in het verlossen van huisartsen van zinloze administratieve werkzaamheden door de attesten die vandaag gevraagd worden wanneer ze een geneesmiddel voorschrijven eenvoudiger te maken en ook wat minder van die attesten te vragen, door attesten voor arbeidsongeschiktheid eenvoudiger te maken en door het ziektebriefje voor een aantal werknemers in bepaalde omstandigheden niet meer te vragen bij de huisarts. Ik wil dus minder zinloze administratieve bezigheid. Op dat eerste spoor wil ik echt vooruit geraken de komende twee jaar.

 

Ten tweede wil ik de praktijk van huisartsen ondersteunen met mensen met een ander profiel, praktijkassistenten, verpleegkundigen enzovoort. Dat vraagt wel een grondige hervorming, ook van de manier waarop we de huisartsenpraktijk financieren. Daar wil ik onder meer samen met jonge huisartsen een werkgroep voor opzetten die nadenkt over de toekomst van het beroep, de bedoeling van dit beroep en de wijze waarop dit beroep moet worden gefinancierd.

 

Ik heb gesproken over een new deal, omdat we samen met de huisartsen en met name met geëngageerde jonge huisartsen zoals de mensen van Jong Domus aan de slag moeten gaan. De hele samenleving moet beseffen dat ze zeer veel te winnen heeft bij sterke huisartsengeneeskunde en daarvoor ook iets moet doen, meer investeren en vooral ook anders investeren. Wij krijgen er dus naast de hervormingswerven die we al hebben in de gezondheidszorg een belangrijke nieuwe werf bij.

 

06.03  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mijnheer de minister, de uitdaging is immens groot. U zal eigenlijk hervormen maar tegelijkertijd niet op de pauzeknop drukken. Mensen blijven iedere dag een huisarts nodig hebben, ook terwijl u hervormt. Als u deze hervormingen wil doorvoeren, is het inderdaad essentieel dat u het werkveld mee hebt. U zal dit samen met het werkveld doen. Dat is belangrijk. Alleen samen staan we sterk, kunnen we nadenken over creatieve oplossingen en een draagvlak creëren. Hopelijk komt er heel snel verandering voor al die huisartsen die vandaag overwegen om te stoppen. Dat zou een waste of talent en een gemis voor de samenleving zijn.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

07 Samengevoegde vragen van

- Joris Vandenbroucke aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De laattijdige omzetting van de EU-antiwitwasrichtlijn" (55002672P)

- Dieter Vanbesien aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De omzetting van de antiwitwasrichtlijn" (55002690P)

07 Questions jointes de

- Joris Vandenbroucke à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La transposition tardive de la directive européenne antiblanchiment" (55002672P)

- Dieter Vanbesien à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "La transposition de la directive antiblanchiment" (55002690P)

 

07.01  Joris Vandenbroucke (Vooruit): Mijnheer de minister, fiscale fraude is een misdrijf in ons land, terecht natuurlijk. Doordat sommigen hun deel niet willen doen, moeten anderen immers veel te veel bijdragen. Dat is ook de reden waarom deze regering een prioriteit maakt van de strijd tegen fiscale fraude.

 

Fiscale fraude pleegt men zelden alleen. Daar komt al eens betrokkenheid bij kijken van bijvoorbeeld financiële experts. Europa vraagt ons om iedereen strafbaar te stellen die actief betrokken is bij het witwassen van geld uit misdrijven, dus ook uit fiscale fraude. Ook dat is zeer terecht, want valsspelers kunnen maar worden aangepakt door ook hun netwerk aan te pakken.

 

Nu verneem ik, mijnheer de minister, dat ons land al anderhalf jaar te laat is met de omzetting van de strengere Europese regels. Er zou namelijk gezocht worden naar uitzonderingen voor banken en boekhouders. Daarbij hoor ik argumenten waaien die ik eerlijk gezegd hallucinant vind. Het zou zogezegd leiden tot een enorme hoeveelheid meldingen van verdachte geldstromen. Verder hoor ik opmerken dat toch de jacht niet gaan openen op de kleine fraudeur. Collega's, ik mag hopen dat meer meldingen net leiden tot een betere strijd tegen witwassen. Ik mag hopen dat het de bedoeling is om alle fraudeurs aan te pakken. Wat zou anders onze boodschap zijn aan de eerlijke belastingbetaler?

 

Laat het duidelijk zijn dat voor Vooruit de strijd tegen fiscale fraude een topprioriteit is. Nultolerantie voor fiscale fraude betekent voor ons dat niet alleen de fiscale fraudeurs worden aangepakt, maar ook iedereen die medeverantwoordelijkheid draagt. Daarom, mijnheer de minister, wil ik u vragen om de strengere Europese regels zo spoedig en volledig mogelijk om te zetten in Belgisch recht. Wij kunnen niet langer dralen. We mogen fraudeurs niet nog meer tijd geven.

 

07.02  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Mijnheer de minister, huis-, tuin- en keukenfraude, wat betekent dat eigenlijk? Dat is de term die wij vandaag gebruiken voor kleine fraudezaken, alsof dat deel uitmaakt van onze cultuur, alsof dat deel uitmaakt van ons DNA, alsof wij een extra hoofdstuk moeten voorzien in de inburgeringscursus voor nieuwkomers. Hoe integreer ik het best? Met huis-, tuin- en keukenfraude. Het kan toch niet dat wij sommige vormen van fraude accepteren? Het kan toch niet dat wij sommige vormen van fraude niet serieus nemen en dat de wet niet voor iedereen gelijk is?

 

Europa heeft zich hierover al uitgesproken. Er is een richtlijn waardoor elke lidstaat maatregelen moet nemen tegen kleine fraudezaken, maar ons land doet dat niet. Die wetgeving had al achttien maanden in voege moeten zijn, maar zij bestaat nog niet. Het bezwaar daartegen is dat er te veel meldingen zouden komen. Er zouden te veel data komen, waardoor grote fraudezaken zouden verdrinken in de zee van gegevens van kleine fraudezaken.

 

Wij leven toch in de 21ste eeuw? Er bestaan toch computers en informaticasystemen voor datamining, waarmee gegevens automatisch kunnen worden onderzocht op verdachte patronen? Zo kan perfect worden aangegeven welke zaken verder moeten worden onderzocht en dan is het aan de medewerkers om dat onderzoek te doen. In 2020 heeft het Rekenhof een rapport gepubliceerd waaruit ik aanbeveling 14 citeer: "Onderzoek het gebruik van artificiële intelligentie om de risicoanalyse te automatiseren."

 

Mijnheer de minister, ik weet dat ik er niet zo uitzie, maar diep in mij schuilt er een soort Robin Hood. Ik ben allergisch voor valsspelen en fraude. Daardoor wordt mijn rechtvaardigheidsgevoel geprikkeld en word ik combattief. Mijnheer de minister, komaan.

 

07.03 Minister Vincent Van Quickenborne: Collega Vanbesien, liever een Robin Hood dan een ridder nietwaar?

 

Collega's, fiscale fraude ondermijnt inderdaad de samenleving. Het is een kaakslag voor iedereen die op een correcte manier zijn belastingen betaalt. Daarom investeren wij ook in die strijd tegen fiscale fraude. Samen met collega Van Peteghem heb ik het actieplan tegen fiscale fraude opgezet, met een nieuw instrument, namelijk de MOTEM, de multidisciplinaire onderzoeksteams, die nog niet bestonden voor fiscale fraude. Politie en justitie werken daarin samen. Dat was lange tijd een taboe maar wij gaan dat doen.

 

Wij investeren daarvoor ook in de justitie. Wij hebben vorig jaar beslist, de collega's uit de commissie voor de Justitie weten dat, om 60 extra mensen aan te stellen bij de fiscale parketten en de fiscale rechtbanken. Die investering gebeurde vroeger niet.

 

Daarom hebben collega Verlinden en ik vorige week een beslissing genomen met betrekking tot de federale gerechtelijke politie. Mijnheer Demon, herinner u de discussie in de commissie. Bij de FGP's komen er 195 extra speurders, 40 daarvan voor de MOTEM. Dat is het bewijs dat deze regering fiscale fraude ernstig neemt.

 

Waarom doen wij dat? Wij doen dat omdat het onaanvaardbaar is dat fraudezaken verjaren omdat er te weinig volk is bij de politie en de justitie. Ik zat van de week samen met een fiscale topmagistraat, een parketmagistraat. Ik was onder de indruk van de dingen die hij doet en hij was ook tevreden over de inspanningen die deze regering doet om zijn teams te versterken. Zijn team levert de schatkist jaarlijks tientallen miljoenen euro op. Ik spreek dan nog alleen over zijn team. Weet u trouwens dat er voor elke vacature die hij heeft bij het parket tientallen kandidaten zijn? Met andere woorden, mensen hebben goesting om daar te gaan werken. Het zegt misschien ook iets over de sfeer die er hangt in dat parket. Laat het een inspiratie zijn voor iedereen bij justitie.

 

Collega Vanbesien, Robin Hood, hij zei ook dat de justitie zich moet focussen op de grote dossiers, zodat deze niet verjaren, en dat de andere dossiers van fraude ook aangepakt moeten worden, maar dan door de fiscus. Dat zeggen trouwens alle experts. Het is op die manier dat ik die Europese richtlijn wil omzetten en dat zo snel mogelijk.

 

Waarom wil ik die omzetting op een doordachte manier doen? Als wij dat niet doordacht doen, komen wij terecht in onwerkbare situaties. Stel dat wij die omzetting ondoordacht doen, dan zal een bank die letterlijk 1 euro cash ontvangt van gelijk wie dat moeten melden als mogelijk verdacht, want anders riskeert ze vervolging.

 

Dat zal leiden tot een tsunami aan meldingen. Deze meldingen zijn voor mij geen probleem, want het is de fiscus die dat moet oplossen en niet justitie.

 

De filosofie die we bij de una via-aanpak hanteren, collega's, is dat gewone fraude voor de fiscus is en zware fraude voor justitie. Ik zeg dus klaar en duidelijk dat elke vorm van fraude in ons land moet worden aangepakt. Daarom investeren we in de justitie, in de politie en in de fiscus.

 

We moeten dat echter op een slimme en doordachte manier doen. Dat is mijn pleidooi. Samen met de regering zal ik deze richtlijn zo snel mogelijk omzetten. Dat verzeker ik u.

 

07.04  Joris Vandenbroucke (Vooruit): Mijnheer de minister, het is goed dat u de maatregelen nog eens hebt opgesomd. Vooruit staat daar uiteraard vierkant achter. Dat is ook de reden waarom ik u heb opgeroepen om de strengere Europese antiwitwasregels zo snel mogelijk volledig om te zetten in Belgisch recht. Ze zijn namelijk heel erg belangrijk, collega's.

 

Als wij namelijk zeggen dat fiscale fraude een misdrijf is, verwacht ik van de minister van Justitie dat deze misdrijven worden aangepakt, samen met iedereen die daarvoor verantwoordelijk is. U mag dat doordacht doen, maar ik zou vooral willen vragen om dat snel te doen. We zijn immers al anderhalf jaar te laat, collega's. De strijd tegen fiscale fraude wacht niet. Ieder zijn deel is niets te veel, mijnheer de minister. Dat geldt voor fraudeurs, maar ook voor Justitie.

 

07.05  Dieter Vanbesien (Ecolo-Groen): Mijnheer de commandeur, bedankt voor uw antwoord. Collega Vandenbroucke weet wat ik nu zal zeggen. Ik zal nu iets zeggen wat ik al een aantal keer aan uw collega Van Peteghem gezegd heb in het kader van hetzelfde debat. Ik zal het blijven herhalen zolang dat nodig is: I want my money back.

 

Elke kleine fraudeur die niet vervolgd wordt en rustig zijn gang mag gaan, zorgt ervoor dat alle brave Belgen meer belastingen moeten betalen. Dat is niet eerlijk en niet rechtvaardig. De strijd opvoeren tegen fiscale fraude met meer middelen en meer mensen staat in het regeerakkoord. Het is een belangrijke belofte die u ook uitvoert. U hebt het uitgelegd en u doet het ook. De aandacht mag echter niet verslappen. We verwachten krachtige signalen en krachtige daden. We blijven die ook verwachten. We verwachten die effectief niet op een ondoordachte manier, ik ben er zeker van dat u daar ook op een doordachte manier voor kunt zorgen.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

08 Samengevoegde vragen van

- Valerie Van Peel aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging van kindermisbruik" (55002692P)

- Goedele Liekens aan Vincent Van Quickenborne (VEM Justitie en Noordzee) over "De opvolging van kindermisbruik" (55002693P)

08 Questions jointes de

- Valerie Van Peel à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des abus sexuels commis sur des enfants" (55002692P)

- Goedele Liekens à Vincent Van Quickenborne (VPM Justice et Mer du Nord) sur "Le suivi des abus sexuels commis sur des enfants" (55002693P)

 

08.01  Valerie Van Peel (N-VA): Mijnheer de minister, u kunt natuurlijk niet op een concreet geval ingaan; dat zal ik ook niet vragen. Het gaat hier echter spijtig genoeg allerminst over een alleenstaand geval. Het gaat over opschorting van straf voor iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan het bekijken van en dus duidelijk meewerken aan kindermisbruik, zonder dat de betrokkene wordt opgevolgd, terwijl de betrokkene toegeeft dat hij pedofiele gevoelens heeft.

 

Op zich klinkt dat waanzinnig, maar dat is het dus niet. Dat is het vandaag ook nog altijd niet. Het gebeurt nog. De feiten zijn bewezen, maar er volgt niks: geen behandelingsplan, geen verbod om nog met kinderen te werken, geen verbod om in het buitenland weeshuizen te starten met kinderen die zeker hun mond niet kunnen opendoen, geen verbod om turnclubs te leiden en vooral geen informatiedoorstroming, naar niks of niemand.

 

U zult opwerpen dat sinds 2013 informatie wel kan doorstromen naar werkgevers en naar de orde. Het gebeurt echter niet. Vandaag is dezelfde man immers voor nieuwe feiten aangehouden. In een onderzoek en vanuit een voorzorgsprincipe had al lang informatie moeten worden bezorgd, niet alleen aan de orde maar aan heel wat meer organisaties en aan de mensen die hun kinderen op het moment aan de betrokkene "tentoonstellen". Dat gebeurt niet. De daders worden beschermd. De slachtoffers mogen blijven vallen.

 

Ik heb hier de voorbije zeven jaar al zo vaak een pleidooi gehouden voor wat wij nodig hebben. De wet op het beroepsgeheim moet worden hervormd; informatiedoorstroming naar iedereen die kinderen kan beschermen, is verplicht; er moet een behandelingsplan worden opgelegd; er is opvolging nodig Het gaat over zoveel meer dan wat ik hier al twintigduizend keer heb verkondigd. Justitie faalt en blijft ook onder u falen, mijnheer de minister.

 

Wanneer zult u de problematiek nu eindelijk ernstig nemen?

 

08.02  Goedele Liekens (Open Vld): Mijnheer de minister, ik ben geen voorstander van een heksenjacht en u ook niet. Wij zijn voorstander van strenge straffen, maar het is niet altijd het beste is voor de veiligheid van onze maatschappij als we iedereen heel lang opsluiten. U voelt een "maar" aankomen en hier is die. Dat iemand waarvan al twintig jaar bekend is dat hij een ongezonde interesse heeft in seks met kinderen en bij wie twintig jaar geleden al een beeld is gevonden van seksueel misbruik van kinderen – dat is wat kinderporno is –, zonder opvolging, zonder behandeling, zoals collega Van Peel zegt, dagelijks met kinderen kan werken, in een kwetsbare positie dan nog - doe uw kleertjes maar uit! – en als het ware een extra "snoepwinkeltje" kan openen door coach van een turnclub met jongeren te worden, dat zou mij van mijn stoel doen vallen als ik daarop zat. Daar trekt een minister van Justitie zich toch bij de haren van uit het hoofd!

 

Er is aan de kwestie ook een aspect voor de minister van Volksgezondheid. We mogen het niet hebben over een specifieke, individuele zaak, maar de rol van de Orde van Geneesheren in de zaak doet toch vragen rijzen. Of moet ik zeggen het verzaken aan enige rol, want de orde heeft gezwegen en helemaal niets gedaan.

 

Het gaat hier over onze kinderen, het meest kwetsbare en dierbaarste wat we hebben. Ik zal het niet hebben over het verleden, want dan gaat het over het individuele dossier. Mijn vragen slaan op het nu. Als iets dergelijks gebeurt, hoe anders pakt Justitie dat dan aan? Is er dan wel uitwisseling met beroepsverenigingen, schooldirecties en sportbesturen, zodat zij erover geïnformeerd worden en iemand die niet van kinderen af kan blijven, toch minstens in het oog wordt gehouden?

 

08.03 Minister Vincent Van Quickenborne: Mevrouw de voorzitster, collega's, de verontwaardiging over die zaak is uiteraard begrijpelijk. Dat een kinderarts van dergelijke feiten beticht wordt, laat niemand onberoerd.

 

Ik kan u wel zeggen dat Justitie in de aanpak van seksueel misbruik van kinderen niets aan het toeval overlaat. Die aanpak is totaal anders dan twintig jaar geleden. Er is vandaag een veel doortastender opsporingsbeleid met een gespecialiseerde cel Child Abuse bij de federale politie. Justitie heeft een uitstekende samenwerking met Child Focus, een absolute referentie in Europa. Net daarom investeren wij met meer mensen en meer middelen in de meest geavanceerde tools om op grote schaal beelden van kindermisbruik op te sporen. In het Parlement werd het nieuw seksueel strafrecht goedgekeurd, waardoor straffen, zeker in geval van misbruik van kinderen, kunnen oplopen tot 28 jaar gevangenisstraf. Dat heeft de regering verwezenlijkt.

 

Ik kan mij niet uitspreken over de details van het onderzoek. Wel kan ik zeggen dat Justitie doet wat zij moet doen in de zaak, met name de waarheid volledig naar boven halen. Sinds 2014 gelden er strikte regels over de wijze waarop Justitie informatie moet delen met beroepsgroepen. Die regels bestonden twintig jaar geleden niet. Justitie heeft die regels opgevolgd. Het parket in Brugge voert vandaag een onderzoek naar "bezit van kinderpornografie en voyeurisme door opname, met de verzwarende omstandigheid dat de verdachte een arts is," waarmee ik de tenlastelegging citeer. Dat onderzoek wordt grondig gevoerd. Immers, toen het parket in kennis werd gesteld van het aantreffen van misbruikbeelden van kinderen, heeft het meteen een onderzoeksrechter gevorderd. Dat heeft geleid tot de arrestatie en de aanhouding van de verdachte.

 

Mevrouw Van Peel, u zegt dat er maatregelen moeten worden genomen. Ik stel voor dat Justitie werkt zoals het moet. Dat betekent dat eerst bekeken wordt of de persoon veroordeeld wordt, want zo werkt een rechtsstaat, en dat er daarna maatregelen worden genomen, onder meer voor de opvolging en begeleiding van zulke zedendelinquenten, waarvoor wij al maatregelen hebben uitgevaardigd.

 

Voorts heeft het parket nog voor de arrestatie de Orde der artsen verwittigd van de feiten opdat de orde als tuchtorgaan zou doen wat zij moet doen. Justitie heeft haar verantwoordelijkheid opgenomen. De man zit in voorhechtenis. Wij zetten het onderzoek voort, te beginnen met het identificeren van de slachtoffers. Het parket heeft laten weten dat de betrokken ouders hiervan zullen worden ingelicht.

 

De omslag is volop bezig. Wij nemen seksueel misbruik vandaag veel ernstiger dan twintig jaar geleden, collega's. Wij treden vandaag doortastender op. Wij beschermen de slachtoffers vandaag.

 

Maar doortastend optreden, snel handelen en slachtoffers beschermen, verwacht ik ook van de Orde der Artsen.

 

08.04  Valerie Van Peel (N-VA): Als u maar feiten kunt afschuiven op een ander, mijnheer de minister. De Orde der artsen is van de feiten niet op de hoogte gebracht. De turnclub is niet op de hoogte gebracht. Het weeshuis in India is niet op de hoogte gebracht.

 

Uw fantastische Justitie slaagt er vandaag in slechts 0,5 % van de daders voor het gerecht te krijgen. 0,5 %! En zij slaagt er in geen enkel geval te voorkomen, doordat u tegen het wetsvoorstel van Sophie De Wit gestemd hebt dat de terbeschikkingstelling van kindermisbruikers verplicht wilde maken en dat de opvolging verplicht wilde maken om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe slachtoffers vallen.

 

Woorden, mijnheer de minister!

 

08.05  Goedele Liekens (Open Vld): Ik heb andere informatie. Ik heb begrepen dat de orde wel ingelicht was. Maar ik ben natuurlijk niet van het gerecht.

 

Ik ben in ieder geval blij, mijnheer de minister, met uw verklaring dat er meer transparantie komt en dat er wel zal gecommuniceerd worden vanaf nu. Het is duidelijk dat daar de sleutel tot de oplossing zit.

 

Ik zal een moeilijke waarheid vertellen. Er is een verschil tussen pedoseksuelen en pedofielen. Pedofielen voelen zich aangetrokken tot kinderen. Pedoseksuelen gaan tot de daad over. Niet alle pedofielen gaan tot daden over. Wij kunnen dus moeilijk zeggen dat ze allemaal levenslang de gevangenis in moeten. Maar het minste wat wij kunnen doen - en daar geef ik mevrouw Van Peel groot gelijk in -, is een oogje in het zeil houden, ze opvolgen, ze behandelen, ze verplichten tot opvolging.

 

Ik hoop dat u dat ter harte neemt, in naam van onze kinderen, in naam van onze kleinkinderen. Heel de bevolking zal u dankbaar zijn.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

09 Questions jointes de

- François De Smet à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La fusillade à Molenbeek et la lutte contre la drogue" (55002669P)

- Maxime Prévot à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le développement du crime organisé dans les grandes villes" (55002673P)

- Philippe Pivin à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La situation alarmante à Molenbeek en raison du trafic de drogue et des fusillades" (55002678P)

- Ahmed Laaouej à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La lutte contre la criminalité organisée, le trafic de drogue et les fusillades à Bruxelles" (55002679P)

- Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "Le problème de la drogue à Molenbeek" (55002684P)

- Julie Chanson à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La problématique du crime organisé à Bruxelles" (55002688P)

09 Samengevoegde vragen van

- François De Smet aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De schietpartij in Molenbeek en de war on drugs" (55002669P)

- Maxime Prévot aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De uitbreiding van de activiteiten van de georganiseerde misdaad in de grote steden" (55002673P)

- Philippe Pivin aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De alarmerende toestand in Molenbeek naar aanleiding van de drugshandel en de schietpartijen" (55002678P)

- Ahmed Laaouej aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De strijd tegen de georganiseerde misdaad, de drugshandel en de schietpartijen in Brussel" (55002679P)

- Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De drugsproblematiek in Molenbeek" (55002684P)

- Julie Chanson aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "De problematiek van de georganiseerde misdaad in Brussel" (55002688P)

 

09.01  François De Smet (DéFI): Madame la ministre, 14 fusillades liées au trafic de stupéfiants ont eu lieu en Région bruxelloise depuis septembre dernier. Il faut se rendre à l'évidence: les narcotrafiquants sont en train de prendre le pouvoir à Bruxelles, comme ils l'ont pris déjà hier à Anvers. C'est insupportable et je crois que toute la classe politique doit faire face à une vraie prise de conscience.

 

La bourgmestre de Molenbeek dit lancer des appels au fédéral depuis des mois. Évitons ici les querelles stériles et médiocres, même s'il y a toujours une part de responsabilité locale! Mme Moureaux n'est pas la seule à se plaindre. La réalité, c'est qu'aucune police locale bruxelloise n'est aujourd'hui suffisamment armée pour faire face à l'enjeu que nous avons devant nous, c'est-à-dire un trafic de drogue multiforme, qui ne concerne pas juste des aspects d'ordre public. Le dossier Sky nous apprend à quel point d'autres enjeux comme la polycriminalité et le travail sur les réseaux cryptés sont concernés. Il faut en tirer les leçons, et investir de manière beaucoup plus ciblée dans les quartiers qui font face à cette gangrène.

 

Force est de constater qu'en Région bruxelloise, malgré certaines de vos bonnes intentions répétées ici même, rien ne bouge, ou si peu. Quand le fédéral va-t-il enfin prendre ses responsabilités et apporter une aide spécifique et ciblée dans les quartiers où la drogue prend le pas sur la sécurité et la tranquillité publique?

 

Vous deviez rencontrer la bourgmestre de Molenbeek aujourd'hui. Quelles réponses concrètes et quelles perspectives avez-vous pu lui donner et pouvez-vous donner aux autres bourgmestres et à tous les habitants de cette ville pour que Bruxelles, demain, ne soit pas un nouveau laboratoire pour les narcotrafiquants et ceux qui exploitent les personnes en souffrance?

 

09.02  Maxime Prévot (Les Engagés): Madame la présidente, madame la ministre, mon collègue a souhaité circonscrire la problématique à Bruxelles. Je m'autorise à dézoomer parce que le cri d'alarme qui est lancé, depuis des mois, par les autorités judiciaires de ce pays, les plus hauts magistrats, ne se limite pas au territoire de la capitale. Nous avons connu des faits désastreux à la grenade sur Anvers. Cela a été évoqué. Mais partout ailleurs sur le territoire, dans les grandes villes, pour être aussi le modeste bourgmestre d'une d'entre elles, on constate sur le terrain une résurgence manifeste du trafic de drogue des bandes organisées avec un pouvoir judiciaire qui est à la traîne et qui ne dispose pas des moyens pour pouvoir circonscrire le phénomène.

 

Il est régulièrement fait appel à la police qui est en nombre insuffisant, certes au niveau des polices locales mais plus encore au niveau du cadre fédéral. Je ne vous en fais pas le grief, madame la ministre, parce que cette pénurie d'agents fédéraux et d'agents de police de manière générale tire d'abord son origine dans l'assèchement que le précédent gouvernement a réalisé avec le ministre Jambon en charge à l'Intérieur. Mais on en vit aujourd'hui les conséquences sur le terrain avec des difficultés de recrutement, même quand des postes sont ouverts.

 

Les magistrats ont tiré la sonnette d'alarme estimant que, pour la première fois, publiquement, il était de leur devoir de reconnaître que l'État commençait à être gangrené petit à petit par la mafia. Mesure-t-on la portée de cette annonce, d'autant plus au vu de qui la prononce? Ils ont demandé 120 millions d'euros cumulés d'investissement sur les trois années qui viennent. Vous en avez dégagé 30. La bourgmestre de Molenbeek a évoqué un besoin de renforts; vous avez libéré 20 policiers temporairement. C'est trop peu! Mais, plus globalement, à l'échelle de tout le pays, pour toutes ces grandes villes où se concentre la criminalité, quelles initiatives allez-vous entreprendre?

 

09.03  Philippe Pivin (MR): Madame la ministre, l'escalade de la violence se poursuit dans un certain nombre de quartiers. Cette violence prend de plus en plus la forme de fusillades dans l'espace public. Je vous ai déjà questionnée plusieurs fois sur ce sujet, notamment sur la série de fusillades qui s'étaient déroulées en deux mois en Région bruxelloise, en particulier à Molenbeek.

 

En quelques jours, nous avons assisté à deux fusillades dans le nord-ouest de Bruxelles. De mémoire de policier, on n'a jamais connu une telle répétition de faits de cette nature et la situation continue à se dégrader.

 

Madame la ministre, je connais bien ces quartiers et leurs spécificités mais je connais aussi leurs difficultés. Je crois qu'il faut avoir le courage de reconnaître qu'ils sont gangrenés par une criminalité structurée voire enracinée. Ces quartiers nécessitent une action policière forte: surveillance, contrôle et prévention.

 

D'expérience, je peux dire que ce n'est pas en jouant au ping-pong institutionnel qu'on va gagner contre la grande criminalité. Ces quartiers méritent une attention de tous les niveaux: fédéral, régional et communal.

 

Madame la ministre, dans votre exposé d'orientation, vous indiquiez vouloir suivre la situation pour soutenir le travail à réaliser au niveau bruxellois et vous avez rencontré les autorités molenbeekoises.

 

Quels moyens allez-vous déployer face à cette forme de grande criminalité? Quelles actions communes sont menées entre les zones locales et la PJF? Quid de la coopération mise en place afin d'assurer un travail réel et efficace à tous les étages: communal, régional et fédéral?

 

09.04  Ahmed Laaouej (PS): Madame la ministre, il y a quelques semaines, le collège des procureurs généraux, par la voix de son président, M. de la Serna, nous déclarait: "La mafia est en train de prendre le pouvoir dans notre pays."

 

Et de fait, des organisations mafieuses nous ont déclaré la guerre. Extorsions, corruption, pressions, règlements de compte: la liste est longue. Il y a des mafias, il y a des bandes organisées, qui sont aujourd'hui dans le trafic de drogue, sanglant. La chaîne, on la connaît. Trafic de drogue-argent, argent-armes, armes-règlements de compte.

 

On connaît les faits. Mais il nous faut maintenant une réaction à la hauteur. Vos déclarations, madame la ministre, sont inquiétantes; lorsque, pour répondre à des bourgmestres en charge de zones de police à Bruxelles ou ailleurs dans le pays qui vous demandent des moyens complémentaires, vous renvoyez vers une procédure administrative selon laquelle il appartient aux chefs de corps de demander des renforts au dirco, un gradé. Mais on connaît la réponse: le dirco va faire en fonction de ce qu'il a.

 

Non, madame la ministre, il faut une réaction politique au plus haut niveau de l'État. Il faut des actes clairs. Il faut des renforts humains et logistiques. Il aura fallu plusieurs semaines pour que vous rencontriez enfin la bourgmestre de Molenbeek. Vous l'avez rencontrée. Elle est venue avec des demandes concrètes en termes de renforts humains et matériels, en termes de pérennisation du plan Canal.

 

Madame la ministre, aujourd'hui quelles sont vos intentions; car pour faire reculer ce fléau, il faut une réaction politique au plus haut niveau de l'État? C'est aussi votre responsabilité!

 

09.05  Franky Demon (CD&V): Mevrouw de minister, twaalf schietpartijen in enkele maanden tijd, meestal gerelateerd aan drugscriminaliteit. De inwoners van Molenbeek zijn bang om nog buiten te komen. Het lijkt wel de gemeente van duizend bommen en granaten.

 

Uiteraard wordt naar u gekeken voor de oplossing. Zoals steeds, weer naar de minister van Binnenlandse Zaken. Die moet het maar weer oplossen. Meer politiemensen, meer geld, maar misschien moeten we ook eens kijken naar bepaalde politici die beter eens de hand in eigen boezem zouden steken.

 

Bij het begin van deze legislatuur kantte de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, mevrouw Moureaux, zich nog tegen het Kanaalplan. Het kwam erop neer dat het plan waardeloos was. Meer politiemensen waren op dat moment niet nodig. Menselijkheid zou alle problemen oplossen. We zien waar we daarmee vandaag staan.

 

Ook over de fusie van de zes Brusselse politiezones en de schaalvoordelen die daaruit zouden voortvloeien, mag vandaag niet meer hardop gesproken worden. Men lost de problemen ook niet op door alleen maar politiemensen de straat op te sturen. Geweld bestrijden begint bij voorkomen dat mensen naar de criminaliteit worden gestuurd. We moeten fundamentele problemen, in Molenbeek en soms ook in andere delen van Brussel, durven te benoemen. De jeugdwerkloosheid in Brussel, die nog stijgt. Inburgering, pas sinds deze maand verplicht, terwijl het systeem in Vlaanderen al twintig jaar bestaat. Ook inzake preventie valt er nog winst te boeken.

 

Mevrouw de minister, ieder zijn verantwoordelijkheid. De lokale politie moet in eerste instantie (…)

 

09.06  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Madame la ministre, de nouveaux coups de feu ont été tirés à Molenbeek il y a à peine quelques jours, dans la zone de police Bruxelles Ouest. C'était la quatorzième fusillade. C'est le bilan que l'on a à déplorer aujourd'hui dans cette partie de Bruxelles. Madame la ministre, au nom de mon groupe, j'aimerais vous rappeler à quel point je condamne évidemment cette violence, et à quel point je partage les inquiétudes et les craintes des riverains du quartier, mais aussi des Bruxellois sur l'ensemble du territoire de notre capitale.

 

Par ailleurs, j'aimerais quand même rappeler à certains collègues que la criminalité à Molenbeek est en baisse de 13 % depuis 2016. On assiste aujourd'hui à ce que le Collège des procureurs généraux nous a rappelé il y a quelques semaines: une mutation de la criminalité avec une spécialisation dans le crime organisé lié à la drogue. Et c'est là que nous devons lutter.

 

Madame la ministre, mes questions sont très simples. Avez-vous rencontré les autorités régionales et policières? Je sais que vous avez rencontré ce matin la bourgmestre. J'aimerais savoir ce qu'il est ressorti de cet entretien. Ensuite, quelles réponses pouvons-nous collectivement apporter à cette problématique typique et symptomatique des grandes villes de notre pays? Quel soutien pouvons-nous apporter à nos polices locales mais aussi à nos autorités communales? Comment pouvons-nous apporter une réponse plus structurelle à cette problématique qui est en fait liée au financement et au manque de refinancement de nos zones de police locale, qui chaque jour semble s'aggraver? Un arsenal préventif est sans doute nécessaire, avec un renforcement de la police de proximité, auquel je crois fortement. De même, il faut un rôle pivot pour nos agents de quartier. C'était d'ailleurs dans votre note de politique générale. C'est pourquoi je pense que c'est la clé de voûte d'une des solutions que nous devons apporter dans les mois et les années qui viennent, concernant la politique de sécurité de notre pays.

 

Comment cela se concrétise-t-il aujourd'hui dans la politique que vous voulez mener dans les semaines et les mois qui viennent? Enfin, quels renforts comptez-vous mettre au service de Bruxelles de manière générale et à Molenbeek en particulier, mais surtout dans toutes les zones de police locales?

 

09.07 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, dames en heren Kamerleden, drugs zijn inderdaad geen nieuw fenomeen. Net als velen onder jullie en hierbuiten dit halfrond lig ik daarvan wakker. Dat is een van de redenen waarom dit als een prioriteit in het Nationaal Veiligheidsplan is opgenomen. Ja, ik neem mijn verantwoordelijkheid om deze problematiek te bestrijden, maar we kunnen dit niet alleen doen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ik roep iedereen op om een deel van die verantwoordelijkheid op te nemen.

 

Wat ik gedaan heb, is de rekrutering versterken zodat we meer mensen op straat hebben. Vandaag heeft de politiezone Brussel-West bijna 200 mensen te kort. Wij zorgen voor de rekrutering, zodat die dat kader kunnen versterken en dit mee kunnen opvolgen.

 

Wat ik ook doe, is de FGP versterken. Daarover hebben we het al meermaals gehad. Wij hebben die beslissing vorige week genomen. Het is essentieel dat de FGP, vooral in Brussel, wordt versterkt om deze activiteiten te kunnen verrichten.

 

Een van de elementen waarin ik ook heel sterk geloof, is de internationale samenwerking. Dat is ook de reden waar om we een internationale verbindingsofficier in Colombia te plaatsen om ervoor te zorgen dat we het probleem bij de bron aanpakken en in kaart brengen.

 

Je crois qu'il nous faut une approche commune. Uniquement renforcer les capacités de la police fédérale sans plan d'approche avec tous les acteurs concernés n'est pas l'objectif et n'apportera aucun soulagement. On a vraiment besoin d'une approche en chaîne ciblée et intégrée. Il ne s'agit pas de se renvoyer la balle mais de prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Ainsi, la justice doit assurer des poursuites plus sévères, les services de prévention des communes doivent recourir au maximum à la prévention et la Région doit utiliser ses compétences pour une approche globale. J'appelle également mes collègues en charge de la Lutte contre la pauvreté et la Politique des grandes villes à déployer tous les instruments de l'approche en chaîne car je prends moi aussi mes responsabilités.

 

Ik had vanochtend inderdaad een overleg met de burgemeester. Wij hebben de problematiek besproken en zij heeft mij verdere versterking door de federale politie gevraagd. Vandaag worden al 52 federale agenten ingezet in de verschillende zones in het kader van het Kanaalplan. Ik wil best bekijken, in het kader van deze urgente vraag en in afwachting van de opvulling van het kader van de zone, hoe wij die versterking waar kunnen maken.

 

Wat ik echter ook bijzonder belangrijk vind, is dat wij de 6.000 politieagenten die in Brussel actief zijn, optimaal laten samenwerken. Voor mij – de heer Demon heeft daarnaar verwezen – is er geen taboe. De fusie van de politiezones in Brussel is een punt dat niet in het regeerakkoord is opgenomen, maar dat voor mijn partij wel een oplossing kan zijn. In elk geval moeten wij voor een doorgedreven samenwerking gaan.  Wij moeten ervoor zorgen dat de 6.000 politieagenten van de lokale politie in Brussel op een juiste manier worden ingezet. Een heel belangrijke aanvulling daarop is de verantwoordelijkheid van de minister-president, die ingevolge de laatste staatshervorming al een coördinerende rol opneemt ten aanzien van gemeentegrensoverschrijdende evenementen en voor eenheid van commando moet zorgen.

 

Ik heb een wetsontwerp klaar dat ik op de tafel van de regering zal leggen om de bevoegdheden van de minister-president verder te verduidelijken, want het is een probleem dat verder gaat dan een politiezone en waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

 

Enfin, et je veux le souligner, je veux donner plus d'autorité et plus de poids à la lutte contre la criminalité par le biais du projet de loi relatif à l'approche administrative. Je crois fortement qu'il faut investir dans ce projet. Ce projet est actuellement étudié par le gouvernement, mais d'après moi, il peut également contribuer à lutter contre ces formes de crime, à fermer des entreprises frauduleuses qui infiltrent l'économe régulière pour blanchir les bénéfices du crime organisé. Je compte donc sur tous les partis qui se sont manifestés ici au Parlement et qui plaident pour une approche plus stricte de la criminalité liée à la drogue, pour coopérer et soutenir ces initiatives.

 

Wij mogen die drugscriminaliteit inderdaad niet de bovenhand laten nemen. Brussel moeten we daarbij vasthouden, wij laten geen enkele stad en geen enkele gemeente los in die strijd. Ik roep alle betrokken actoren binnen hun verantwoordelijkheid op om hetzelfde te doen. Het mag niet beperkt blijven tot kijken naar anderen, want de federale politie kan dat niet alleen oplossen. Ik zal zorgen voor versterking, maar om het te kunnen halen tegen de georganiseerde criminaliteit, moeten we samenwerken.

 

09.08  François De Smet (DéFI): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse.

 

Vous avez raison de dire que vous n'êtes pas la seule responsable. C'est vrai dans le temps. Comme d'autres l'ont dit, nous épongeons toujours les coupes sérieuses faites par l'ancien gouvernement dans les effectifs de police. C'est également vrai dans l'espace. J'ai d'ailleurs appelé à ce qu'on ne se prête pas à de petits jeux politiciens entre niveaux pouvoir.

 

Néanmoins, ce qui est préoccupant ici et ce que nous enseigne la répétition de ces agissements, c'est que nous sommes face à un problème d'enracinement. Comme les exemples à l'étranger nous le montrent, une fois que les narcotrafiquants ont pris le contrôle d'un territoire, il est extrêmement compliqué de les en extraire.

 

J'insiste donc sur le caractère urgent de la lutte que vous appelez de vos vœux de manière coordonnée. Elle doit, en effet, concerner non seulement la police locale, la police judiciaire fédérale, mais aussi tout ce qui permet à ces narcotrafiquants de fonctionner, comme le cryptage des téléphones. Nous n'avons plus le temps d'attendre, en espérant qu'il ne soit pas déjà trop tard. Nous avons une vraie guerre devant nous contre une mafia extrêmement organisée, ce qui demande de dépasser les petits jeux des uns et des autres.  

 

09.09  Maxime Prévot (Les Engagés): Madame la ministre, le défi est immense et votre réponse est décevante.

 

Vous avez souhaité rappeler que chaque niveau de pouvoir avait sa place et qu'il fallait aussi travailler sur la prévention. Bien entendu, mais ce ne sont pas les éventuels éducateurs de quartier supplémentaires qui vont pouvoir être des remparts contre la mafia. Tout au plus pourront-ils agir en amont sur l'enjeu de la réduction des consommateurs. Cela ne doit pas être négligé car à l'échelle locale, c'est une vraie nuisance sociale et un vrai défi de santé publique.

 

Toutefois, le seul niveau de pouvoir qui est compétent pour la police judiciaire, c'est le fédéral. Le seul niveau de pouvoir qui est compétent pour les parquets, c'est le fédéral. Le seul niveau de pouvoir qui est compétent en matière de financement des zones de police locale ou de la police fédérale, c'est le fédéral. 

 

S'il vous plaît, agissez à votre niveau, de concert avec votre collègue de la Justice! En effet, vous n'êtes pas la seule titulaire des compétences au sein du gouvernement fédéral. Mais c'est à ce niveau que les réponses doivent être apportées rapidement et massivement, avant qu'il ne soit trop tard.

 

09.10  Philippe Pivin (MR): Madame la ministre, je vous remercie pour vos réponses concrètes ainsi que pour le lien que vous avez fait opportunément avec le projet de loi sur l'approche administrative qui peut effectivement servir très utilement. Je le répète, dès votre entrée en fonction, vous aviez mis le doigt sur la nécessité d'une action forte au niveau de la Région bruxelloise. Je crois qu'il est indispensable que les autorités publiques se serrent les coudes. Je crois qu'il est indispensable qu'aucune ne se déresponsabilise – je dis bien aucune. Il est vrai aussi qu'il en va également de la volonté politique et que lever les bras au ciel ou faire preuve de laxisme n'a jamais aidé à gagner contre la criminalité. Au contraire, cela la fait prospérer.

 

J'espère, madame la ministre, que la collaboration sera forte et bonne, parce que chacun doit pouvoir retrouver la qualité de vie à laquelle il peut prétendre.

 

09.11  Ahmed Laaouej (PS): Madame la ministre, tout d'abord, un petit mot sur l'intervention assez ahurissante du collègue Demon. C'est comme si le bourgmestre d'Anvers était responsable du fait que le port d'Anvers est une passoire pour le trafic de drogue. C'est comme si le bourgmestre d'Anvers était responsable des tirs de grenade et de l'usage d'armes de guerre. Non, monsieur Demon, le problème est ailleurs! Le problème réside dans la volonté politique que notre État, au plus haut niveau, a ou pas de lutter contre les trafiquants de drogue, de lutter contre les mafias, contre l'enracinement pour rependre l'expression utilisée tout à l'heure. C'est cela qu'il nous faut, du professionnalisme et non pas se perdre dans les méandres d'une coordination administrative! Bien sûr, elle est importante mais ce qu'il nous faut, ce sont des moyens policiers, des enquêteurs, des moyens logistiques pour faire face à des gens qui ont de plus en plus d'argent et de capacités opérationnelles. Il faut le faire rapidement parce que c'est une course contre la montre avec des gens qui meurent tous les jours! Voilà ce qu'il faut et non pas des enfantillages et des polémiques! (Brouhaha)

 

09.12  Franky Demon (CD&V): Mevrouw de minister, dank u voor uw uitgestoken hand aan de mensen rond Brussel en aan de burgemeester van Molenbeek. Met een soft beleid alleen zullen we er echter niet geraken. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Laten we proberen de problemen aan te pakken, bijvoorbeeld over alle adviezen die er al zijn, over het fusioneren en samenwerken van politiezones. Dit wordt stelselmatig tegengewerkt. Ik hoop dat minister-president Vervoort zijn verantwoordelijkheid opneemt en aan samenwerking werkt.

 

09.13  Julie Chanson (Ecolo-Groen): Madame la ministre, merci pour vos réponses et vos pistes concrètes. J'aimerais quand même rappeler que les premières victimes, de ce dont on parle depuis environ 20 minutes, ce sont les Molenbeekois. Et je pense qu'ils doivent se poser pas mal de questions, vu le spectacle auquel ils assistent.

 

Le caractère urgent de réunir nos forces pour gagner ce combat et donner à notre police et à notre justice les moyens de nos ambitions politiques n'est plus à démontrer. J'aimerais rappeler simplement en guise de conclusion qu'aujourd'hui, il est temps d'agir en amont. Centrons-nous sur la prévention! Donnons à notre police de proximité les moyens dont elle a besoin! Donnons à nos acteurs sociaux de ces quartiers des moyens pour retisser du lien, retisser du lien entre la police et les jeunes! Ne tombons pas dans un discours ultrasécuritaire et répressif qui n'apporte pas la moindre solution à ce qui nous occupe aujourd'hui!

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

10 Samengevoegde vragen van

- Ortwin Depoortere aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het toenemende geweld op en rond recreatiedomeinen" (55002670P)

- Franky Demon aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het geweld in de recreatiedomeinen" (55002676P)

- Jean-Marie Dedecker aan Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen) over "Het toenemende geweld op en rond recreatiedomeinen en stranden" (55002682P)

10 Questions jointes de

- Ortwin Depoortere à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'augmentation de la violence aux abords des et dans les domaines récréatifs" (55002670P)

- Franky Demon à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "La violence dans les domaines récréatifs" (55002676P)

- Jean-Marie Dedecker à Annelies Verlinden (Intérieur et Réformes institutionnelles) sur "L'augmentation de la violence dans les domaines récréatifs et sur les plages et aux alentours" (55002682P)

 

10.01  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de minister, het spijt me dat ik me tot de bevoegde minister moet richten voor deze problematiek. Terwijl de schietpartijen in Molenbeek escaleren, ervaren we in Vlaanderen ook problemen, namelijk in onze recreatieparken, bijvoorbeeld het Zilvermeer in Mol, De Nekker in Mechelen en uiteraard ook de Blaarmeersen in Gent. Die problemen worden veroorzaakt door – laten we een kat een kat noemen – allochtone jongeren die vanuit Brussel naar daar afzakken. Het gaat om baldadigheden, het lastigvallen van gezinnen, vandalisme, vechtpartijen en zelf de foltering van een karper in de Blaarmeersen.

 

De Blaarmeersen blijft wel het grootste zorgenkind, want elk jaar opnieuw komen dezelfde fenomenen terug. Er stelt zich daar toch wel een aantal problemen, mevrouw de minister, zoals een tekort aan veiligheidspersoneel, een tekort aan politiemensen, een tekort aan redders, een slecht functionerend identiteitscontrolesysteem en hekjes rond het domein die omzeild kunnen worden.

 

Is dit nieuw? Absoluut niet! Het is identieke dezelfde problematiek als vorig jaar. U antwoordde toen op mijn vraag dat men eerst preventief zou sensibiliseren om vervolgens repressief te ageren met een omzendbrief. Hierdoor zouden er GAS-boetes uitgeschreven kunnen worden en zouden de burgemeesters een plaatsverbod kunnen opleggen, waarbij het opgelegde verbod in de Algemene Nationale Gegevensbank zou worden opgenomen. Een jaar na die feiten merk ik op dat we nog steeds met dezelfde problemen geconfronteerd worden.

 

Wat zult u doen om onze gezinnen weer veilig te laten ontspannen in onze recreatieparken?

 

10.02  Franky Demon (CD&V): Mevrouw de minister, de zomer is ingezet, de temperaturen stijgen en mensen gaan massaal op zoek naar verkoeling en ontspanning. Mensen gaan naar de recreatiedomeinen en naar de kust. Iedereen is welkom in alle recreatiezones, maar we merken dat sommige jongeren uit het binnenland niet altijd met de juiste bedoelingen komen. Ze komen niet voor de verfrissing, ze komen om amok te maken.

 

Dat zorgt ervoor dat mensen in de eigen regio niet meer naar de kust of naar de recreatiedomeinen durven te gaan, bijvoorbeeld naar de mooie Blaarmeersen. Dat is een prachtig initiatief, maar na het amok van het laatste weekend mogen we er niet meer zonnen met 10.000 mensen, maar nog slechts met 4.500, omdat er jongeren waren die per se amok moesten maken. Wij in Brugge bekijken ook de aanleg van een extra recreatiedomein. Men zou echter schrik krijgen om het als stad te gaan uitbaten.

 

De omzendbrief waarmee u vorig jaar kwam ter bestrijding van de overlast in de recreatiegebieden was een zeer goede aanzet. Burgemeesters konden amokmakers eindelijk een tijdelijk plaatsverbod opleggen. Het was het eerste jaar waarin dat mogelijk was. We moeten echter eerlijk zijn, dit blijkt niet te volstaan. Als relschoppers een plaatsverbod hebben in het ene domein, dan gaan ze naar een ander domein. We moeten een voorbeeld nemen aan de voetbalwet. Als u amok maakt in één stadion, kan u een plaatsverbod krijgen voor alle stadions in België. Ik stel voor dat wie tweemaal amok maakt in de recreatiezones op een amoklijst moet komen.

 

10.03  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mevrouw de minister, we kunnen er de klok op gelijkzetten, want ieder jaar bij de eerste zonnestralen komt de multiculturele elite van draaideurcriminelen afgezakt uit Molenbeek, Kuregem, Schaarbeek en consorten naar het Vlaamse land. Ze komen bijvoorbeeld naar De Nekker, de Blaarmeersen en Hoogstraten. Daar stoppen ze overigens niet, want ze gaan ook door naar de kust. Om die reden sta ik hier, want vanaf 1 juli mogen we hen aan de kust verwachten. Daar houden ze een parasolgevecht in Blankenberge of een nepverdrinking, zodat de reddingshelikopters voor niets uitvliegen. Ook daar stopt het niet, want - u ziet het al komen - de trein wordt gemolesteerd, ze lopen op de sporen en dergelijke meer.

 

Zulke feiten zijn niet nieuw. Dat fenomeen doet zich al meer dan twintig jaar voor, want zelfs in de jaren '90 was dat tuig van de richel al bezig. Door onze multiculturele verdraagzaamheid durven we er echter niets aan te doen.

 

Ook vandaag wordt er nog niets aan gedaan. Wel worden de uitbaters gestraft, want de domeinen mogen slechts bezoekers toelaten voor de helft van hun capaciteit. Cafetaria's moeten sluiten, zodat de brave mensen zelfs geen pintje meer mogen drinken, want dat is allemaal te gevaarlijk. Zodoende worden de slachtoffers gestraft. De daders zijn allemaal gekend bij de politie. Dat straatcrapuul, met excuses voor het woordgebruik, is gekend bij de politie, want de meesten hebben een strafblad groter dan Het Laatste Nieuws.

 

Mevrouw de minister, u doet eigenlijk helemaal niets. In 2020 heeft onze collega Koen Metsu een resolutie ingediend die door u allen goedgekeurd werd om daar iets aan te doen. In dat voorstel staat bijvoorbeeld de uitvaardiging van een plaatsverbod en de aanleg van een databank. Men wou gewoon zeggen dat het zo niet meer kan. Een databank kan geraadpleegd worden door de plaatselijke politie, hetzij in Mechelen, hetzij in de Blaarmeersen, hetzij in Middelkerke, waar we misschien ook ooit nog een recreatiedomein aanleggen.

 

Mevrouw de minister, u hebt in 2020 zelf toegegeven dat dit een probleem is. U bent inmiddels twee jaar minister. Begin eraan.

 

10.04 Minister Annelies Verlinden: Collega's, uiteraard is dat soort incidenten niet te tolereren, op de eerste plaats voor al de gezinnen en vriendengroepen die van de recreatiegebieden gebruik willen maken. Wij hebben tijdens legislatuur al wel initiatieven genomen, mijnheer Dedecker. Zo hebben we in overleg met de uitbaters en de lokale besturen een rondzendbrief opgesteld met preventieve en repressieve maatregelen. Zoals afgesproken hebben we enkele weken geleden de toepassing ervan geëvalueerd via een bevraging bij de uitbaters en de lokale besturen. Daaruit is gebleken dat ze de omzendbrief kennen en hem positief beoordelen, aangezien hij instrumenten aanreikt waarmee zij effectief aan de slag kunnen gaan.

 

Enerzijds zijn er de preventieve instrumenten. Men kan werken met een capaciteitsbeperking of met een reservatiesysteem met het oog op minder bezoekers. Dat is misschien te betreuren, mijnheer Demon, maar het heeft ons wel geleerd dat er bij een capaciteitsbeperking minder incidenten plaatsvinden.

 

Anderzijds zijn er – dit is even belangrijk - repressieve maatregelen mogelijk. Die omvatten, ten eerste, een toegangsverbod. Soms wordt er met dergelijke begrippen wat gegoocheld, maar het toegangsverbod kunnen uitbaters opleggen tegen amokmakers, waardoor hun een volgende keer de toegang tot het recreatiegebied ontzegd kan worden. We stellen wel vast dat niet elk recreatiedomein met een toegangscontrole werkt. Bovendien is het wettelijk niet mogelijk dat persoonsgegevens worden gedeeld tussen de recreatieparken.

 

Mijnheer Dedecker, ik herinner mij sommige van uw uiteenzettingen over de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens toen het ging over corona. Welnu, dezelfde reglementering zorgt ervoor dat niet zomaar al die gegevens kunnen worden gedeeld. Dat stellen wij vast.

 

Ten tweede is er het plaatsverbod door de burgemeesters. Wij hebben het nodige gedaan – de regering zit echt niet stil – opdat het plaatsverbod wordt geregistreerd in de centrale databank van de politie, zodat bij een identiteitscontrole veel makkelijker kan worden gecontroleerd of iemand daaraan is onderworpen.

 

Ten derde kan er uiteraard worden gewerkt met een GAS-boete. Overigens zijn we bezig met een aanpassing van de GAS-reglementering om sancties voor overlast te verzwaren en gemakkelijker toepasbaar te maken voor lokale besturen.

 

Ik dring er uiteraard ook wat dat betreft erop aan dat Justitie snel en gepast optreedt tegen de amokmakers, als ze strafrechtelijke inbreuken plegen.

 

Er moet me wel van het hart, mijnheer Dedecker, dat de taal die u hanteert, niet bijdraagt tot het vinden van een oplossing voor het probleem. Populistische uitspraken dat "het crapuul uit Brussel" de trein neemt tot Gent en vervolgens tot aan de kust om er voor amok te zorgen, helpt de zaak niet vooruit. Het probleem is veel complexer dan u het hier voorhoudt. Zoals ik al eerder zei, moeten we het dossier benaderen vanuit het bredere perspectief. Jongeren, jonge gezinnen, iedereen heeft recht op recreatie. Ik vraag dan ook dat alle lokale besturen, maar ook alle collega's in alle regeringen, federaal en gewestelijk, hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor voldoende recreatie en ontspanning op het terrein. Mensen zullen zich namelijk verplaatsen omdat er in hun buurt zelf onvoldoende ontspannings- en recreatiemogelijkheden zijn. Dat mogen we niet over het hoofd zien.

 

Tot slot wordt er een parallel getrokken met het stadionverbod. Voor alle duidelijkheid: zo'n stadionverbod komt op een heel andere manier tot stand. Vooreerst is er de afspraak dat de Voetbalcel of de FOD Binnenlandse Zaken zo'n stadionverbod uitspreekt. Het is dan ook meteen duidelijk dat dat voor stadions geldt. Kunnen we iets dergelijks toepassen voor de recreatiedomeinen en -gebieden? Ik wil wel, maar als ik u om een lijst vraag, zou blijken dat die bijzonder moeilijk in kaart te brengen zijn. Dat is een eerste verschil. Daarnaast kan men niet zomaar een vergelijkbaar systeem hanteren voor het toegangsverbod voor recreatiedomeinen, al was het maar omdat niet elk recreatiegebied een omheining of toegangscontrole heeft.

 

Ik ben er wel van overtuigd dat als we de huidige instrumenten, namelijk de GAS-boetes, het plaatsverbod opgelegd door de burgemeester en het toegangsverbod waartoe de beheerders van de recreatiedomeinen beslissen, maximaliseren,  – we een belangrijk deel van het antwoord geven. Ook op dat vlak moeten we samenwerken met anderen. We hebben onlangs nog kunnen vaststellen dat door een samenwerking tussen de politie en de NMBS jongeren die, na een bezoek aan Gent, in Brussel aankwamen, onmiddellijk konden worden verhoord en dat er onmiddellijk de nodige maatregelen werden genomen. We moeten dus breder kijken dan enkel naar de politiediensten.

 

Het spreekt voor zich dat ik alle mogelijke steun zal geven, zodat we een plezierige zomer tegemoetgaan, met zo weinig mogelijk incidenten.

 

10.05  Ortwin Depoortere (VB): Mevrouw de minister, steek uw kop niet in het zand. Benoem de problemen zoals ze zijn. Het zijn wel degelijk voornamelijk allochtone jongeren uit Brussel die naar onze recreatiedomeinen afzakken en daar de omgeving onveilig maken voor onze gezinnen. Begin alstublieft daar al mee.

 

Het Vlaams Belang stelt een tweede knock-outplan voor tegen die agressievelingen. Zorg voor een plaatsverbod, dat wordt toegepast. Zorg voor effectieve straffen via snelrecht. Zorg voor preventieve screenings aan de  vertrek- en eindstations. Zorg voor voldoende permanente beveiliging in de recreatiedomeinen. Zorg voor camerabewaking.

 

De tijd van het pamperen moet voorbij zijn. Roep burgemeesters en desnoods de gouverneurs op om de nodige maatregelen te nemen. Wij eisen herstel van recht en orde, zodat onze gezinnen zich weer kunnen ontspannen in onze recreatiedomeinen.

 

10.06  Franky Demon (CD&V): Mevrouw de minister, iedereen is welkom aan de kust. Iedereen is welkom in alle recreatiedomeinen. Wie amok maakt, moeten wij echter weren.

 

Wij moeten samenwerken, zoals u zelf opmerkt, met de NMBS en met alle instanties. Er moet snelrecht zijn. Laat die jongeren of anderen die amok maken, maar snel voorkomen. Bekijk met de minister van Justitie wat mogelijk is.

 

Misschien moeten wij naar het goede voorbeeld van het werk van de voetbalcel bij Binnenlandse Zaken onderzoeken welke praktische beslommeringen wij uit de weg moeten ruimen, zodat wie amok maakt in een recreatiedomein, zij het de grotere recreatiedomeinen, geen toegang meer krijgt tot alle andere recreatiedomeinen.

 

10.07  Jean-Marie Dedecker (ONAFH): Mevrouw de minister, ik heb, samen met andere ordehandhavers, genoeg van uw jeukwoorden en wegkijkgedrag.

 

In Brussel wordt het zwembad FLOW met dezelfde problematiek geconfronteerd. Johan Cruijff heeft er in 2018 nog een voetbalveldje aangelegd. De dag erna was het afgebroken, mevrouw de minister! Dan moet men inderdaad naar Vlaanderen trekken om daar de boel op stelten te zetten.

 

Het snelrecht bestaat sinds 2001, collega's. Ik heb het nog goedgekeurd in de Kamer. Wat hebt u ermee gedaan, mevrouw de minister? U hebt er niets mee gedaan! In het voetbal bestaat een stadionverbod. Is het zo moeilijk om voor zes of zeven recreatiedomeinen een databank in te leggen? Dat heeft niets te maken met privacy. Het heeft enkel te maken met de bestrijding van criminaliteit en daarin schiet u tekort.

 

Ik ben kustburgemeester, mevrouw de minister. U weet heel goed waarover het gaat. Hulp krijgen we niet, want u hebt geen mensen. Er is geen opleiding van agenten. Ik heb het er hier al over gehad. We vragen extra versterking in de zomer voor de Blankenbergse parasolgooiers, maar we krijgen ze niet, omdat uw beleid niet deugt.

 

Het incident is gesloten.

L'incident est clos.

 

11 Vraag van Bert Wollants aan Alexander De Croo (eerste minister) over "Het afschakelplan voor gas" (55002691P)

11 Question de Bert Wollants à Alexander De Croo (premier ministre) sur "Le plan de délestage pour le gaz" (55002691P)

 

11.01  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw de minister, collega's, de druk op de gasbevoorrading in Europa neemt toe. Wij zijn misschien minder afhankelijk van Rusland, maar dat betekent niet dat wij de effecten minder zullen voelen, want door de Europese solidariteit zullen wij die gevolgen ook voelen.

 

Meer en meer landen nemen maatregelen en houden hun noodplannen tegen het licht. Dat gebeurt ook bij ons. U hebt bevestigd dat inderdaad bedrijven kunnen worden afgesloten of minder gas zullen krijgen. Het gaat over 200 bedrijven. Daar valt wel wat over te vragen. De industrie gaf reeds aan dat dit op sommige vlakken zeer moeilijk werkbaar is, want dat als men naar bepaalde bedrijven de gastoevoer vermindert, zullen deze volledig moeten sluiten omwille van de veiligheid.

 

Tegelijkertijd is er een zeer groot onevenwicht, want maar liefst 80 % van die bedrijven is gevestigd in Vlaanderen. Dat is een manifest onevenwicht. Wat zal er vervolgens, als die sluiten, gebeuren met de economische schade, die dan ook in Vlaanderen terechtkomt? Het effect op de werknemers komt ook in Vlaanderen terecht. Wie gaat die kosten dan dragen? Wie zal dat verhaal bekostigen?

 

Mevrouw de minister, u bent vandaag bezig met een bevraging van de sector, om te bekijken hoe u die zaken kunt gaan verfijnen, maar u gaf mij reeds aan dat het niet uw bedoeling is om iets te doen aan dat onevenwicht. Waar gaat u wel heen? Moet u het geweer niet van schouder veranderen? Moet u er niet voor zorgen dat u een plan maakt dat gericht is op het beperken van de economische schade, op het beperken van effecten op werknemers en dergelijke, en dan in één keer ook dat gigantische onevenwicht aanpakken?

 

Mevrouw de minister, het is duidelijk, wij moeten vooruit met dat dossier en wij moeten na deze gigantische energiecrisis niet aansturen op ook nog een economisch kerkhof, want daarvan wordt niemand beter. Mevrouw de minister, hoe wilt u dit dossier aanpakken?

 

11.02 Minister Tinne Van der Straeten: Mijnheer Wollants, dank u voor uw vragen, maar zoals gewoonlijk werd er in uw vraagstelling weer veel op een hoopje gegooid.

 

Ik zal eerst antwoorden op uw laatste vraag, namelijk hoe ik dit dossier zal aanpakken. Zoals ik al mijn dossiers aanpak: gebaseerd op feiten, gebaseerd op cijfers en gebaseerd op overleg. Op het moment dat wij een zeer grote energiecrisis beleven in Europa en in ons land, is dat de enige aanpak die werkt. Met de veiligheid voorop en met de bescherming van onze gezinnen en bedrijven voorop.

 

Maar laten wij even teruggaan in de tijd. Waarom komen de vragen vandaag? De vragen zijn vandaag uiterst terecht. Duitsland heeft aangekondigd dat het in de volgende fase van zijn noodplan terechtkomt. Waarom? Omdat Duitsland maximaal voorbereid de winter wil ingaan. Duitsland wil het gas maximaal kunnen opsparen om zijn voorraden te kunnen sturen. Wij zijn daarmee solidair. Wij voeren vandaag op maximumcapaciteit uit naar Duitsland. 3,5 keer het Belgische verbruik wordt geëxporteerd naar die landen die het vandaag moeilijker hebben, Duitsland en Nederland.

 

Ondertussen zijn wij inderdaad bezig aan een verfijning van ons eigen noodplan, dat erin voorziet dat de gezinnen te allen tijde hun huis zullen kunnen verwarmen en dat de veiligheid te allen tijde gegarandeerd is. Ik heb uw vraag beantwoord in de commissie. Daarvoor zijn wij inderdaad een bevraging gestart bij onze industrie, om op maat te kunnen werken en om de juiste en de beste gegevens te kunnen hebben. Want ongetwijfeld zijn er bedrijven die meer kunnen, die sneller kunnen.

 

Het is op die vragen dat wij een exact antwoord willen, zodat wij ons noodplan kunnen activeren wanneer wij het nodig hebben. Tegen de winter willen wij dat verfijnd hebben, zodat wij op maat kunnen werken. Zo kunnen wij ons uiteindelijk maximaal beschermen in een periode van grote onzekerheid.

 

11.03  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, wij zijn natuurlijk kwetsbaarder geworden doordat een aantal landen in Europa ervoor heeft gekozen om massaal hun kerncentrales te sluiten en in te zetten op extra aardgas. Dat heeft het moeilijker gemaakt.

 

De economische schade die eraan komt en waarnaar u moet kijken, lijkt u niet te willen meenemen in de oefening. U hebt niet gezegd op welke manier die zaken zullen worden vergoed en ook niet waarom u enkel focust op de volumes aardgas en niet op de bedrijvigheid. Aan het eind van de rit is het budget van de hele regering immers gebaseerd op wat mensen op tafel leggen via die bedrijvigheid. Met wat er zo binnenkomt, moeten wij aan de slag. Het zou de grootste fout zijn die u kunt maken als u die bedrijven het zwaarste treft. Ik vraag u dus om u redelijk op te stellen, zodat wij er goed uitkomen. Wij passen voor een economisch kerkhof.

 

L'incident est clos.

Het incident is gesloten.

 

La présidente: Ceci clôture notre séance de questions orales.

 

Projet de loi et propositions

Wetsontwerp en voorstellen

 

12 Proposition de résolution relative à une approche efficace et intégrale de lutte contre la broncho-pneumopathie chronique obstructive (2259/1-5)

12 Voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende en integrale aanpak van chronic obstructive pulmonary disease (2259/1-5)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Gitta Vanpeborgh, Hervé Rigot, Daniel Bacquelaine, Laurence Hennuy, Nathalie Muylle, Robby De Caluwé, Barbara Creemers.

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2259/5)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2259/5)

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

Discussion

Bespreking

 

La présidente: La rapportrice, Mme Dominiek Sneppe, renvoie à son rapport écrit.

 

12.01  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, de intenties van het voorstel van resolutie van collega Vanpeborgh betreffende de aanpak van COPD zijn heel goed. COPD is een heel ernstige en invaliderende aandoening. Ze kan vaak worden voorkomen, aangezien ze heel vaak gelinkt is aan roken, aan het aantal pack years van een patiënt. De problematiek van fijnstof is nog toegevoegd aan het oorspronkelijke voorstel van resolutie.

 

Volgens onze fractie is het zeker verdienstelijk dat deze problematiek wordt aangekaart en aangepakt, maar zoals wel vaker met de voorstellen van resolutie die in de commissie voor Volksgezondheid worden ingediend, flirt Vivaldi met de deelstaatbevoegdheden. Dat is een zeer gevoelig punt voor onze fractie. U weet dat wij er ten stelligste van overtuigd zijn dat het volledig overhevelen van de bevoegdheid voor gezondheidszorg, waar we preventie, curatie en nazorg op één niveau bundelen, absoluut noodzakelijk is.

 

Wij vinden het Vlinderakkoord en de afspraken die de partijen daarin hebben gemaakt een rommeltje, maar het heeft geen zin om nu nog verder te rommelen en stapsgewijs naar die deelstaatbevoegdheden te kijken en alles nog chaotischer te maken met voorstellen van resolutie. Dat is de allergrootste bemerking van mijn fractie met betrekking tot dit voorstel van resolutie. Wij roepen de meerderheid op om werk te maken van het regeerakkoord. Daar staat letterlijk in dat men werk zal maken van het regionaliseren van de bevoegdheid Volksgezondheid. Doe dat dan, veel liever dan stapsgewijs kleine impactvoorstellen te doen die op het preventieve luik werken.

 

Collega's, COPD is echter een aandachtspunt. De diagnose wordt vaak laat gesteld en het is een ongeneeslijke ziekte. Er bestaat medicatie die verlichting kan bieden, maar het verlies aan levenskwaliteit is vaak heel hoog en dat moeten we zo goed mogelijk aanpakken.

 

Wij zijn absoluut voorstander van de multidisciplinaire aanpak die in het voorstel van resolutie wordt voorgesteld. Wij gaan ook absoluut akkoord met het feit dat de gesprekken over een goed gebruik van geneesmiddelen bij de huisapotheker worden opgenomen.

 

Bij de screening zie ik echter wel een zekere contradictie tussen wat in het voorstel van resolutie staat en het advies van de pneumologen. De pneumologen zeggen duidelijk dat men niet kan bewijzen dat er een verlaging van de mortaliteit of van de hospitaalopnames zal zijn met een algemene screening. Als we screenen, moeten we dat gericht doen. We moeten risicoprotocollen hebben die de screening begeleiden.

 

Ik heb ook een kleine opmerking over het verzoek dat de huisartsen vraagt om de covidvaccinatiestatus van de COPD-patiënten in de gaten te houden. Collega, u hebt daarnet een een-tweetje gehad met de minister van Volksgezondheid over het invullen van het huisartsenberoep. Huisartsen screenen hun patiënten op de covidvaccinatiestatus. Zij zijn daar absoluut mee bezig. Ik denk dat dit een beetje betuttelend overkomt. Het was dus niet echt nodig om dat op te nemen.

 

Samenvattend zijn wij het ermee eens dat we het probleem moeten aanpakken. Sterker inzetten op een vroegere diagnose, helemaal akkoord. Een multidisciplinaire samenwerking, helemaal akkoord. De huisarts en de huisapotheker meenemen in dat heel belangrijke traject, ook naar een rookstop, is zeker een werkpunt.

 

Het is wel heel jammer dat ons voorstel van amendement inzake de endobronchiale kleppen, die wel een oplossing kunnen zijn voor een aantal patiënten, niet opgenomen is. Dat is niet opgenomen op basis van het advies van één arts. Ook wij hadden adviezen gevraagd en die waren wel positief. Ik denk dat we hierop later nog moeten terugkomen.

 

Ik heb nog een laatste opmerking. Dit is een voorstel van de meerderheid. De bevoegde instanties, met name het RIZIV, zaten niet echt op dit voorstel te wachten.

 

Ik denk dat ook communicatie tussen de meerderheidspartijen en de federale organisaties essentieel is voor het beleid van Volksgezondheid. Dat beleid loopt al niet zo vlotjes, want de FOD Volksgezondheid heeft bijvoorbeeld nog altijd geen voorzitter. Aan die communicatie kan er dus misschien gewerkt worden.

 

12.02  Hervé Rigot (PS): Madame la présidente, chers collègues, mon groupe attache beaucoup d'importance à cette maladie méconnue qui touche 800 000 Belges aujourd'hui, avec de lourdes conséquences pour eux. Mon groupe soutiendra évidemment cette résolution que j'ai eu le plaisir de cosigner. Je remercie Mme Vanpeborgh pour le travail de concertation car nous avons reçu de nombreux avis qui nous ont permis d'avancer.

 

À travers cette proposition de résolution, nous souhaitons permettre une approche efficace et intégrale de la BPCO via la sensibilisation, la prévention. L'objectif d'une génération sans tabac, dans lequel s'est engagé notre gouvernement, sera évidemment essentiel dans ce cadre.

 

Nous voulons aussi des mesures pour un dépistage précoce. Plus tôt on dépiste, plus tôt on peut prendre les actions qui permettront d'éviter le plus longtemps possible les conséquences néfastes et pénibles de cette maladie via une implication plus grande de la première ligne de soins ainsi qu'un suivi, un accompagnement renforcé et un bon traitement des patients. Cette réflexion devra être menée par le ministre de la Santé afin de voir dans quelle mesure nous pourrions augmenter le nombre de centres multidisciplinaires de revalidation pulmonaire sur l'ensemble du territoire au bénéfice d'une plus grande accessibilité pour les patients touchés.

 

Nous soutiendrons ce texte et je remercie mes collègues pour le travail mené.

 

12.03  Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, cette proposition nous paraît importante à bien des égards. D'abord, parce que la BPCO est une pathologie extrêmement préoccupante. Des études montrent que 800 000 Belges sont touchées par cette maladie caractérisée par une obstruction permanente chronique des voies bronchiques. Des progrès ont été réalisés ces dernières années en matière de prise en charge de cette pathologie. Dans les années 80, nous étions bien loin de ce qui est actuellement disponible.

 

Cette problématique doit rester une préoccupation, raison pour laquelle nous soutiendrons cette proposition, que nous avons d'ailleurs cosignée. À ce propos, j'aimerais mettre en avant plusieurs aspects qui nous paraissent essentiels et qui nous ont convaincus de la pertinence de cette proposition de résolution.

 

La BPCO touche énormément de personnes dans notre pays et reste encore fortement méconnue, d'où l'importance de la recherche active de la BPCO. Il faut en faire le diagnostic le plus tôt possible, avec un rôle essentiel de la première ligne de soins à cet égard.

 

C'est en effet une maladie qu'on peut qualifier de maladie silencieuse, au début. Les symptômes mettent souvent du temps à apparaître; raison pour laquelle le volet préventif est extrêmement important. Je pense notamment à la lutte contre le tabagisme et pour la qualité de l'air. Parlons également des pollutions de type industriel et de l'exposition de certaines personnes à des travaux, qu'ils réalisent parfois eux-mêmes dans leur propre habitation sans penser qu'ils s'exposent de manière importante et sans en connaître les risques!

 

La BCPO peut devenir un fardeau quotidien pour les patients. En effet, sans prise en charge adéquate, la qualité de vie des personnes atteintes diminue drastiquement. Il s'agit bien ici d'une pathologie extrêmement invalidante. Je pense notamment aux conséquences qu'elle implique dans la vie quotidienne. C'est donc une maladie dangereuse et, comme le souligne la proposition, quasiment incurable.

 

Une prise en charge précoce est donc essentielle. À ce titre, il faut rappeler qu'à un stade avancé, l'insuffisance respiratoire engendrée par cette pathologie peut se répercuter sur le cœur et mettre en péril le pronostic vital du patient.

 

La BCPO fait donc partie des grandes causes de mortalité au monde. Selon les derniers chiffres disponibles de l'OMS, elle a entraîné plus de 3 millions de décès en 2019.

 

Au regard de tout ceci, les propositions formulées dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui sont, selon nous, pertinentes. Je souligne notamment la demande visant à examiner, en concertation avec les acteurs de la première ligne de soins, la possibilité de prévoir, pour les catégories d'âge à risque, des check-up réguliers systématiques à l'aide de la spirométrie chez le médecin généraliste et/ou chez le pneumologue.

 

Outre ceci, nous pouvons également mettre en avant la demande visant à examiner s'il serait envisageable d'augmenter le nombre de centres multidisciplinaires de revalidation pulmonaire ambulatoire afin de mieux les répartir sur le territoire.

 

Chers collègues, compte tenu de tout ceci, le groupe MR apportera son soutien à la proposition de résolution qui vous est soumise. Merci de votre attention.

 

12.04  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Ook de PVDA-PTB-fractie zal het voorstel van resolutie steunen. Het behandelt een belangrijk thema en legt de nadruik op de preventie van chronic obstructive pulmonary disease, beter bekend als COPD of rokerslong.

 

In de eerste plaats keek men naar roken als oorzaak van de ziekte, maar er kwam later meer aandacht voor andere oorzaken, zoals de luchtkwaliteit. Dat vinden wij een goede zaak. Ook de vroegtijdige opsporing van chronisch longlijden via spirometrie lijkt ons een goed idee. Veel mensen die aan de ziekte lijden, worden zich daar immers pas van bewust op het ogenblik dat zij een zware bronchitis ontwikkelen of  in ademnood verkeren. Dan is de ziekte vaak al vergevorderd, maar zelfs dan is het nog steeds nuttig te stoppen met roken.

 

De grootste oorzaak van COPD is roken. Daarom is het volgens ons ook belangrijk roken als een collectief probleem aan te merken. Takabstopprogramma's zijn in sommige omstandigheden wel gratis, maar dat is niet altijd het geval. Er moeten dus nog een aardig aantal drempel worden weggewerkt.

 

We denken dat het ook belangrijk is te investeren in hulpmiddelen voor huisartsen, zodat zij hun patiënten beter kunnen begeleiden om te kunnen stoppen met roken. Daarnaast moet er ook worden geïnvesteerd in andere eerstelijnsactoren.

 

Het is daarnaast ook belangrijk om COPD-patiënten proactief tegen de griep en COVID-19 te vaccineren. Daar wordt ook op gewezen in het voorstel van resolutie. Tijdens de COVID-19-vaccinatiecampagne waren er goede initiatieven. De bekende longpatiënten werden via het registratiesysteem van de ziekenfondsen en de huisartsen proactief als eerste uitgenodigd om zich te laten vaccineren, aangezien zij een risicogroep vormen. Ik vind het dan ook spijtig dat we die goede praktijk niet voortzetten, want de vaccinatiecentra zijn immers aan het sluiten. Er werd jammer genoeg niet nagedacht over de instandhouding van die proactieve structuur en methode om die risicopatiënten te verwittigen. Dat zou nochtans een positieve invloed kunnen hebben op de vaccinatiegraad. Onze partij wilt de positieve elementen uit de coronaperiode duurzaam verankeren in permanente preventieve lokale initiatieven.

 

Het is belangrijk om stil te staan bij de kosten van medicatie en die van puffers. Ook al is de maximumfactuur van toepassing, moeten COPD-patiënten die ook vaak antibiotica, medicijnen die mevrouw De Block in categorie C onderbracht in plaats van categorie B, nodig hebben, meer betalen voor een therapie die zij regelmatig nodig hebben. Ik heb al gehoord dat sommigen hun behandeling daarom uitstellen.

 

Ik wil ook wijzen op het feit dat de inhalatiekamer die nodig is om puffers goed in te nemen – zonder inhalatiekamer is de medicatie minder efficiënt -, vandaag niet terugbetaald wordt door het RIZIV. De kamer kost de patiënten 30 euro en ook dat euvel moet worden weggewerkt.

 

Ten slotte vind ik het positief dat er in de tekst gehamerd wordt op de luchtkwaliteit. Roken is namelijk niet de enige oorzaak van COPD. Luchtkwaliteit is niet enkel een ecologische, maar ook een sociale kwestie. Mensen met lagere inkomens wonen namelijk vaker op plaatsen met minder luchtkwaliteit. Zo zijn ze extra kwetsbaar voor de gezondheidsgevolgen van de luchtvervuiling. Een onderzoek van de VUB heeft dat ook nauwkeurig beschreven. In armere wijken zijn de woningen van slechtere kwaliteit en zijn er smalle straten met veel verkeer en weinig groen. De wijkbewoners werken ook vaak op plaatsen met een slechte luchtkwaliteit. Ze werken bijvoorbeeld als buschauffeur, straatveger of in de industrie. Daarom vragen wij ook om te onderzoeken of COPD als beroepsziekte kan worden erkend.

 

We zullen alleszins het voorstel van resolutie steunen.

 

12.05  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Mevrouw de voorzitster, collega's, de aanleiding van deze resolutie was een pakkend gesprek dat ik heb gehad begin 2021 met de vzw COPD, de vereniging die de COPD-patiënten organiseert en voor hun belangen opkomt. In dat gesprek schetsten zij niet alleen hun situatie en de noden, maar zij brachten ook een noodkreet uit om deze toch wel ernstige, miskende en vooral ongeneeslijke ziekte uit de schaduw te krijgen.

 

Volgens hen is er veel te weinig aandacht geweest voor deze ziekte. Dat is een terechte opmerking. Ondanks het feit dat deze ziekte nauwelijks gekend is in de samenleving treft ze toch niet minder dan 800.000 Belgen en zorgt ze jaarlijks voor 3.500 overlijdens. De voornaamste oorzaak van deze ziekte is effectief roken, hoewel niet alle rokers COPD krijgen en ook niet-rokers COPD kunnen krijgen. Er zijn immers nog andere mogelijke oorzaken, zoals het jarenlang inademen van schadelijke stofdeeltjes, zoals bij de mijnwerkers, een tekort aan bepaalde eiwitten of herhaaldelijke longinfecties tijdens de jeugd.

 

Deze resolutie roept de federale regering dan ook op om in samenwerking en in overleg met de deelstaten, zoals vele resoluties, werk te maken van een grotere bekendheid en een doeltreffende en integrale aanpak van deze ziekte. Het initiële voorstel dat op tafel lag, is bijgestuurd op basis van adviezen en het debat in de commissie.

 

Met betrekking tot bewustwording en preventie werd naast de grote impact van roken effectief ook de impact van milieufactoren toegevoegd. Met betrekking tot screening en vroegtijdige detectie werd ook het zoeken naar een gepaste leeftijds- en risicogebonden screening benadrukt. Daar hebben we ook bijgestuurd omdat het natuurlijk goed is te weten wie wanneer gescreend moet worden. Op die manier worden nodeloze kosten en onderzoeken vermeden. Met betrekking tot de follow-up en de behandeling werd ook gesteld de zorgnoden zo snel en zo goed mogelijk in kaart te brengen en ook te kunnen onderzoeken op welke manier de juiste zorg en financiering geboden kan worden. Op die manier proberen we aan het prijskaartje te denken. De meerwaarde van het goed gebruik van geneesmiddelen en een gesprek met de apotheker werd nog eens benadrukt. Met betrekking tot de pulmonaire revalidatie werd gewezen op een extra budget van 5 miljoen euro voor de verdere uitbouw van de multidisciplinaire centra voor ambulante revalidatie en gebruikmakend van bestaande gespecialiseerde revalidatie-instellingen.

 

Er is ook een aantal debatelementen die ik zeker heb gehoord, maar die uiteindelijk niet werden opgenomen. Ik vind het toch belangrijk om daar heel even op terug te komen. Dat was onder andere – ik kijk naar mevrouw Fonck – het toevoegen van nog meer concrete maatregelen om tot een rookvrije generatie te komen. Ik ben het daar volledig mee eens, maar het antitabakplan is op komst. Over het maximaal faciliteren en doelgericht inzetten van endobronchiale kleppen hebben wij inderdaad een discussie, maar dat zullen wij later oppikken. Het voorzien van een protocol voor huisartsen en pneumologen is mogelijk en belangrijk in een latere fase, maar laat ons eerst goed bekijken wie wanneer moet worden gescreend. De mogelijke financiering van het astma-COPD-overlapsyndroom, mevrouw Rohonyi, werd uiteindelijk niet opgenomen, omdat er nog heel wat discussie is over de definitie en de behandeling van die dubbele diagnose.

 

Ik rond af, mevrouw de voorzitster, met een belangrijke opmerking over mijn teleurstelling. Op 7 juni 2022 werd het voorstel van resolutie door alle fracties goedgekeurd in de commissie, met uitzondering van de N-VA die zich onthield. U hebt uitgelegd waarom, mevrouw Depoorter, maar ik blijf dat toch betreuren. Het voorstel heeft alleszins niet de bedoeling om de gezondheidszorg te herfederaliseren. Het werd geschreven in het kader van de zesde staatshervorming. Twee weken geleden hebben wij de resolutie over de European Disability Card goedgekeurd, waar evenveel overlapping in zat als in dit voorstel van resolutie, maar dat werd wel door de N-VA gesteund. Ik blijf dat dus betreuren, niet voor mij, want mijn politiek ego is zeker niet zo groot, maar wel voor de 800.000 patiënten, hun naasten en zorgverstrekkers.

 

Ten slotte wens ik iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot het voorstel van resolutie. Voor mij is dit geen eindpunt, maar een beginpunt. Als men een resolutie in het leven roept, moet men ze ook verder opvolgen en concretiseren. Ik zal dat dan ook blijven doen zolang ik in het Parlement zit en misschien daarna en ik hoop dat velen dat samen met mij zullen doen.

 

12.06  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, chers collègues, je n'ai pas de souci sur ce que contient ce texte. Nous le soutiendrons. Par contre, mon message d'aujourd'hui portera surtout sur ce qu'il ne contient pas.

 

La bronchite pulmonaire, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), est toujours essentiellement, largement due au tabac. Certes, votre texte comprend un petit point sur la génération sans tabac. Mais en ce qui concerne la génération sans tabac, tout le travail qui est réalisé par les associations en ce sens, c'est pour l'avenir. C'est pour les générations qui se dessinent. S'il y a bien un traitement - c'est en fait le seul - qui est potentiellement curatif et qui, de façon très claire, ralentit l'évolution de la maladie, c'est l'arrêt du tabac. Ce n'est en rien évoqué dans les pistes de recommandation. Pourtant, nous restons aujourd'hui encore en deçà de ce qui devrait être fait en matière d'accessibilité pour les patients, tant pour ce qui concerne le volet du remboursement des substituts nicotiniques et des autres traitements d'aide à l'arrêt et au sevrage du tabac que le volet des consultations multidisciplinaires auprès des tabacologues et de l'accompagnement et du soutien psychologique. En effet, reconnaissons-le, pour des patients ou des personnes qui sont dépendantes, il est difficile de s'en passer.

 

Or vous avez volontairement fait l'impasse sur ce volet et vous l'avez balayé du revers de la main. J'ai déposé un amendement en ce sens en commission et que je redépose en plénière car, dans le fond, c'est le levier le moins cher et le plus efficace pour les patients. C'est le seul potentiel traitement curatif aujourd'hui pour plus de 90 % des patients qui souffrent d'une BPCO. Je trouve vraiment dommage que vous ne le preniez pas en compte. J'imagine que c'est, soit, pour des raisons de nature politique, soit, parce que vous préférez ne pas aborder ce dossier. Pourtant, il est crucial.

 

Chers collègues, cela ne m'empêchera pas de soutenir ce texte mais avec une déception majeure car cela reste crucial pour ces patients, d'autant plus qu'ils sont très souvent atteints de pathologies cardiovasculaires également en lien avec le tabac.

 

12.07  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, chers collègues, on l'a dit aujourd'hui, la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) est la troisième cause de décès en Belgique et en Europe. En 2030, elle pourrait même devenir la troisième cause de décès dans le monde, comme l'a récemment souligné l'OMS. Le problème, c'est que cette maladie ne connaît aucun traitement permettant d'en guérir. Il s'agit donc d'une maladie incurable. La seule mesure qui permettrait effectivement de ralentir de manière significative l'évolution de cette maladie, comme l'a très justement souligné Mme Fonck à l'instant, c'est l'arrêt du tabagisme puisque le tabac est la cause de la maladie dans 80 % des cas.

 

On l'a dit aussi, la BPCO est caractérisée par une inflammation chronique des voies respiratoires et par une limitation du débit d'air. Il s'agit donc d'une maladie chronique avec toutes les conséquences qui s'ensuivent pour les patients au quotidien. Ces patients sont confrontés à des difficultés à respirer, à une dégradation des tissus pulmonaires ou encore à une baisse des conditions physiques, à une perte musculaire ou à des événements dépressifs.

 

Cette maladie est presque totalement méconnue des citoyens et des médias mis à part ceux qui en souffrent et qui le savent. Cette méconnaissance a pour conséquence directe que la maladie est très largement sous-diagnostiquée. En effet, seuls 50 % des patients sont diagnostiqués et les autres sont par conséquent diagnostiqués beaucoup trop tard. C'est dramatique car seul un diagnostic précoce permet d'anticiper le traitement de la maladie, d'améliorer la qualité de vie des patients et de prévenir sa détérioration rapide. Un meilleur diagnostic va donc de pair avec une meilleure connaissance de la maladie, ce qui exige donc une plus grande sensibilisation, une plus grande prévention de la population mais aussi du personnel soignant, que ce soit sur les éléments déclencheurs de la maladie, comme le tabac, ou sur les éléments qui permettent de diminuer les risques de contracter la BCO, comme une alimentation équilibrée, par exemple.

 

L'amélioration du diagnostic passe par la généralisation de la spirométrie qui est un test simple, rapide et fiable qui permet de diagnostiquer de façon précoce la présence de BCO mais aussi de déterminer le stade de la maladie pour pouvoir définir des traitements adéquats. La spirométrie est littéralement l'outil indispensable dans le dépistage des maladies respiratoires obstructives parce qu'elle permet de diagnostiquer la maladie parfois plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes.

 

Pourtant, ce test est méconnu par la population en général, mais surtout n'est pas systématiquement réalisé par les médecins généralistes, parce qu'il prend du temps et, surtout, n'est pas suffisamment remboursé. Il convient donc également d'agir au niveau des traitements afin que les patients soient informés au mieux de leur bonne utilisation, par exemple celle de l'inhalateur. Pour ce faire, un entretien spécifique avec le pharmacien sur le bon usage des médicaments est fondamental, mais n'est là aussi malheureusement pas prévu aujourd'hui pour la broncho-pneumopathie chronique obstructive.

 

Par ailleurs, les patients atteints de BPCO perdent en condition physique, en masse musculaire. Il est donc fondamental, là aussi, de leur assurer un programme de revalidation complet qui puisse comprendre l'aspect alimentaire, mais aussi les aspects psychosociaux. Chez nous, seuls quatre centres proposent une approche multidisciplinaire globale, mais uniquement pour les patients qui présentent les symptômes les plus graves. Ces programmes portent pourtant leurs fruits puisqu'ils constituent une étape importante dans le trajet de rétablissement et de réduction des symptômes de la maladie.

 

Cela me rappelle les témoignages des patients touchés par le covid long, que nous avions eu l'occasion d'entendre en commission de la Santé. Ils nous ont poussés, par leurs témoignages et leur mobilisation, à proposer enfin des trajets de soins qui soient multidisciplinaires dans notre proposition de résolution relative au covid long, adoptée il y a plus d'un an et qui commence seulement à sortir ses effets.

 

La BPCO doit, pour toutes ces raisons, constituer une priorité de santé publique. C'est pourquoi je me suis enthousiasmée pour le dépôt de cette proposition de résolution par ma collègue Mme Vanpeborgh, que je remercie chaleureusement. Mon groupe soutiendra donc cette proposition de résolution et, en particulier, ses objectifs dont la recherche d'une approche efficace et intégrale de la BPCO; l'analyse de la possibilité d'effectuer des check-up annuels systématiques, et ce, à l'aide d'un spiromètre pour certaines catégories de personnes à risque; la compensation financière pour les médecins généralistes en contrepartie de la spirométrie annuelle des patients à risque; l'examen, avec le pharmacien, de la nécessité d'un entretien sur le bon usage des médicaments, remboursé par l'INAMI pour les patients souffrant de BPCO; ou encore l'examen des possibilités pour élargir les centres multidisciplinaires que j'ai évoqués, relatifs à la revalidation pulmonaire obligatoire, mais aussi faire en sorte que ces centres puissent être mieux répartis sur l'ensemble de notre territoire.

 

Par ailleurs, je me réjouis des modifications qui ont pu être apportées à ce texte en commission, visant à intégrer l'aspect environnemental au cœur de cette résolution, sachant qu'il y a des liens très clairs entre la BPCO et les polluants atmosphériques.

 

Je me dois, toutefois, de relever trois points qui, selon nous, manquent encore d'ambition.

 

Premièrement, la seule demande – Mme Fonck y a fait allusion – relative au tabac contenue dans cette proposition de résolution appelle le gouvernement à intensifier "ses efforts afin de concrétiser l'ambition de créer une génération sans tabac, en exécution de l'accord de gouvernement". Autrement dit, avec cette proposition de résolution, le Parlement demande au gouvernement d'exécuter son accord de gouvernement. Sincèrement, on aurait pu attendre de la majorité davantage de précisions, davantage d'ambition, davantage de concret pour atteindre cette génération sans tabac. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons l'amendement déposé par Mme Fonck.

 

Deuxièmement, souffrant du syndrome de chevauchement asthme et BPCO que j'ai évoqué en commission – je remercie, d'ailleurs, Mme Vanpeborgh d'y avoir fait référence –, certains patients nécessitent des traitements de désensibilisation qui représentent un coût parfois tel que cela peut constituer un véritable frein pour certains d'entre eux. Or, la proposition de résolution à l'examen demeure complètement silencieuse à cet égard puisqu'elle se contente "d'identifier les besoins en soins des patients atteints de BPCO détectés précocement et d'examiner la meilleure manière de leur donner des soins appropriés et de financer ces soins". On ne cible aucun soin en particulier, en tout cas pas dans le cadre de cette demande, et on ne dit pas de quelle manière ils seront mieux financés. J'entends Mme Vanpeborgh expliquer que le manque de connaissances relatives à ce syndrome justifie l'absence de demandes précises à ce sujet, mais il existe déjà de multiples études sur la prévalence des risques de ce syndrome. On sait aussi que ce syndrome touche un patient BPCO asthmatique sur cinq. Ce n'est quand même pas négligeable. Selon moi, cette proportion importante méritait que l'on y fasse référence dans cette proposition de résolution.

 

Troisièmement, une plus grande attention aurait pu, à mon avis, être accordée à la sensibilisation et à la formation des médecins généralistes dans la méthode de diagnostic de la spirométrie.

 

Peut-être que Mme Vanpeborgh sera en mesure de me répondre sur ces trois points. Je l'espère sincèrement. En effet, si ses réponses devaient se révéler satisfaisantes, c'est avec enthousiasme que nous voterions tout à l'heure cette proposition de résolution. 

 

12.08  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw Vanpeborgh, ik kom nog even terug op uw emotioneel afsluitertje over uw ontgoocheling omdat de N-VA-fractie zich zal onthouden voor die 800.000 COPD-patiënten. U weet heel goed dat ons hart uiteraard naar die 800.000 COPD-patiënten uitgaat. Het gaat uit naar alle patiënten. Dat is nu net de reden waarom wij in navolging van uw regeerakkoord pleiten voor een regionalisering. Die regionalisering moet ervoor zorgen dat de volksgezondheid in één pakket en op één niveau dicht bij de patiënt ligt, zodat de organisatie van de volksgezondheid optimaal kan gebeuren. Het is dan ook enigszins flauw dat u met dat laatste zinnetje laat uitschijnen dat onze fractie niet toegewijd zou zijn aan die patiënten.

 

Mevrouw Vanpeborgh, beste collega's van de vivaldicoalitie en van Vooruit, ik kaats de vraag terug naar u. Hoe voelt u zich dan zelf, wanneer u alle constructieve voorstellen wegstemt die vanuit de N-VA-fractie apolitiek en op basis van volksgezondheid evidencebased worden gebracht? We hebben het gehad over de weesziekten en de weesgeneesmiddelen. Mevrouw Van Peel had het voorstel rond de asbestproblematiek. Was u dan de fractie die niet opkomt voor patiënten met een weesziekte? Was u dan de fractie die niet opkomt voor slachtoffers van asbest? Is dat het dan? Collega, dat is toch wel vergezocht.

 

Wanneer wij het hebben over voorstellen die wij in covidtijden hebben gedaan, waarmee wij de btw op persoonlijke beschermingsmiddelen wilden verlagen, zodat onze zorgverstrekkers beschermd waren, was u dan de partij die niet voor de zorgverstrekkers opkwam? Collega's, laten wij ernstig blijven. Het is aan ons om ervoor te zorgen dat de volksgezondheid optimaal en zo dicht mogelijk bij de patiënt wordt ingericht. Ik zou dan ook van u verwachten dat u amendementen, voorstellen en bemerkingen van de oppositie, die goed zijn en die u goed vindt, meteen gaat goedkeuren en dat u ze niet via een ommetje in de wet houdende diverse bepalingen opneemt. Dat is al gebeurd, dat weet u ook.

 

Wanneer wij het over empathie hebben, laat ons dan eerlijk zijn. Iedereen in de commissie voor Volksgezondheid heeft het beste voor met de patiënten. Daar zijn wij absoluut van overtuigd. Bij Vivaldi mis ik echter intellectuele eerlijkheid wanneer wij het over evidencebased toepassingen hebben.

 

12.09  Gitta Vanpeborgh (Vooruit): Beste collega's, bedankt voor de bijkomende vragen en bedenkingen.

 

Mevrouw Fonck, ik begin met uw bedenking. U zegt dat u het belangrijk vindt dat er meer aandacht voor is en dat er meer concrete maatregelen in de resolutie hadden moeten staan, omdat roken een heel belangrijke, zelfs de belangrijkste oorzaak van die ziekte is. Met dat laatste hebt u een punt. Er staan wel twee verzoeken in de resolutie. Ik herhaal nogmaals dat deze resolutie niet over het antitabaksplan gaat. Dat plan is op komst, zoals de minister in de commissievergadering al duidelijk heeft gezegd. Ik neem aan dat er in dat plan ook zeer concrete maatregelen zullen staan. Daar heb ik vertrouwen in. Dat debat zullen we dus voeren en ik vind ook dat het gevoerd moet worden op de geëigende plaats.

 

Enkele collega's, waaronder mensen van de N-VA, vinden dat we de huisartsen te veel betuttelen. Tegenover die bedenking staat dat mevrouw Merckx en mevrouw Rohonyi vinden dat we de huisartsen nog meer op hun verantwoordelijkheid moeten wijzen in hun opleiding. Zodoende moeten de huisartsen proactieve stappen zetten, bijvoorbeeld bij het vaccineren, overigens niet alleen bij de vaccinatie tegen COVID-19, maar ook de vaccinatie tegen pneumokokken en tegen griep, dus breder. Ik vraag me dan af wat we moeten doen om goed te doen. Aan de ene kant betuttelen we de huisartsen, aan de andere kant moeten we hen meer op hun verantwoordelijkheid wijzen. In die zin hebben wij eigenlijk geen opmerkingen gekregen van de betrokken actoren, waardoor ik denk dat we wel goed zitten.

 

Nu kom ik tot het astma-COPD-overlapsyndroom. Ik ben niet medisch geschoold, ik heb er gewoon over gelezen, want ik vind het belangrijk om geïnformeerd te zijn. Mevrouw Rohonyi, door te lezen weet ik dat er nog heel veel discussie bestaat over de definitie. Er moet immers een dubbele diagnose gesteld worden. Doordat er nog zeer veel discussie bestaat, is er zeker ook discussie over die dubbele behandeling. In dat opzicht is dat een heel belangrijk en interessant gegeven. Ik heb dan ook altijd gezegd dat deze resolutie voor mij geen eindpunt is, maar een beginpunt. Ik ga ermee verder om dat zeker mee aan boord te nemen. Het werd echter niet opgeworpen door de betrokken stakeholders, ook al zijn zij specialist ter zake. Door heel de verwarring over de definitie vind ik het beter om dat niet op te nemen, wat niet wegneemt dat we het meenemen in de jaarlijkse update met de betrokken stakeholders.

 

Dan kom ik bij de laatste opmerking van mevrouw Depoorter. Dat was helemaal niet emotioneel, het was een puur rationele reactie. Ik probeer het te begrijpen. Inhoudelijk is er geen fundamentele kritiek. Ik neem er het verslag bij: "Mevrouw Katleen Depoorter staat achter de geest van het voorstel van resolutie, maar stelt vast dat er weer heel wat bevoegdheden van de deelstaten worden aangesneden. Zij kan niet instemmen met de pogingen van de meerderheidspartijen om de gezondheidszorg te herfederaliseren en zal het voorstel van resolutie dan ook niet steunen."

 

Ik zeg het nogmaals, deze resolutie heeft geenszins de bedoeling gehad om te herfederaliseren. Ze werd geschreven binnen het kader van en met respect voor de zesde staatshervorming. U kan en mag daar kritiek op hebben, maar we hebben ons aan dat kader gehouden. Er staat: "in samenwerking met, in overleg met…". Dat kader wordt ook toegepast voor andere resoluties. Ik verwijs daarbij naar resolutie inzake de European Disability Card van twee weken geleden. De overlapping met de deelstaten was daar even groot, zoniet groter. Ik heb spijt dat mevrouw Lanjri hier niet aanwezig is, want zij zou dat kunnen bevestigen. Ik vind dat eigenlijk geen goed excuus.

 

Daarmee heb ik niet gezegd dat u niet bekommerd bent om die patiënten, ik zeg alleen maar dat dit voor mijn ego niet speelt. Wel denk ik dat die 800.000 patiënten het signaal hebben willen opvangen dat jullie niet alleen jullie onthouden, maar ook een dergelijke resolutie steunen, temeer daar jullie het inhoudelijk eens zijn met alle elementen. Het enige element dat jullie aandragen is dat jullie vinden dat er weer heel wat bevoegdheden van de deelstaten worden aangesneden. Dat is nu zo, maar waarom u hier nu onthouden en twee weken geleden wel een resolutie met exact dezelfde insteek goedkeuren? Ik vermoed waarom, maar dat betreur ik wel.

 

12.10  Catherine Fonck (Les Engagés): Si vous le permettez madame la présidente, j'interviens. Mme Vanpeborgh insiste et tente, en ramant quelque peu, d'intervenir, mais je suis désolée, chère collègue, je ne peux pas vous laisser donner une explication complètement alambiquée en ce qui concerne le seul traitement curatif qui existe – ou qui permette de ralentir l'évolution de la maladie.. Vous nous dites que tous les aspects sont inclus dans le texte. Tout ce que vous visez en matière tabagique, c'est votre texte. Lisez mieux ou lisez bien! Ceci concerne la sensibilisation et la prévention. On est ici dans le domaine du curatif et pour ce volet-là, tout ce que vous envisagez, c'est du réseautage entre les acteurs de l'aide médicale de première ligne et les tabacologues.

 

Je le répète: il faut qu'en termes de remboursement, d'aide, de soutien, d'accompagnement à l'arrêt du tabac, nous soyons, en matière de santé publique, beaucoup plusieurs ambitieux et beaucoup plus efficaces. Effectivement, tout ce volet-là n'est pas apparent et n'a été en rien évoqué, ni dans vos développements, ni dans vos présentations. C'est pour moi un manquement majeur. Cela ne m'empêchera pas de voter pour le reste du texte, mais c'est clairement pour moi un manquement. Et j'ose espérer, d'ailleurs, qu'à ce sujet, le gouvernement ne vous suivra pas et, au contraire, qu'il avancera en matière de remboursement et de soutien complémentaires aux patients.

 

12.11  Kathleen Depoorter (N-VA): Beste collega, ik heb niet de gewoonte de discussies van in de commissie helemaal te herkauwen, daarvoor zitten we hier niet. Toch wil ik u even wijzen op een aantal punten van kritiek die we in de commissie hebben gegeven, nog los van het feit dat het gaat om deelstaatbevoegdheden.

 

We hebben heel duidelijk gezegd dat de impact van uw voorstel van resolutie niet voldoende groot zal zijn, dat het niet ver genoeg gaat, dat u geen protocol hebt om de screening efficiënt te organiseren, dat u geen risicoanalyse gemaakt hebt, dat de pneumologen van oordeel zijn dat u geen winst zult boeken wat hospitalisatie en mortaliteit betreft en dat u de huisartsen betuttelt. U had het daarnet over de pneumokokkenvaccinatie, collega. Wel, ik heb maanden geleden aan uw minister Vandenbroucke gevraagd waarom er samen met Humira niet automatisch ook een pneumokokkenvaccin wordt toegediend. Hij vond dat niet nodig, terwijl in de bijsluiter nu wel net staat dat het nodig is. Dat is evidencebased. Ik hoef echt geen lesjes te krijgen in de zin van: "Wij hebben het allemaal goed voor en u bent enkel met polarisering en regionalisering bezig." Nee, wij zijn bezig met een optimale gezondheidszorg voor onze patiënten, niet alleen voor COPD-patiënten, maar voor alle types patiënten.

 

Als ik uw argumentatie hoor, wil ik heel graag opnieuw de discussie voeren over de weesziekten en weesgeneesmiddelen. Heel graag, collega! Dan wil ik ook heel graag uw argumentatie rond het voorstel van amendement van collega Fonck nog eens onder de loep nemen. Want wat zegt u nu in feite? Het komt erop neer dat u die pluim op uw vivaldihoed gaat steken. Daar draait het om, niet meer en niet minder. U kunt dan wel zeggen dat het niet uw ego is, maar wellicht is dan toch dat van de regering uit wier naam u spreekt. Dat is bijzonder jammer.

 

Toch is er ook één positief element. Er is nu een heel mooi voorstel rond mondzorg hangende, van mijn collega Frieda Gijbels. Ik reken erop dat u met overtuiging zult meestemmen. Het voorstel zit goed in elkaar, het zal goed zijn voor de patiënten en we kunnen er samen aan werken.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Demande/Verzoek a) iii.

  • 20 – Kathleen Depoorter cs (2259/6)

Demande/Verzoek a) v.(n)

  • 21 – Catherine Fonck (2259/6)

Demande/Verzoek c) v.(n)

  • 19 – Kathleen Depoorter cs (2259/6)

*  *  *  *  *

 

Les amendements sont réservés.

De amendementen worden aangehouden.

 

Le vote sur les amendements réservés et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

De stemming over de aangehouden amendementen en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

 

13 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit (2419/1-5)

13 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (2419/1-5)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Daniel Bacquelaine, Caroline Taquin, Benoît Piedboeuf, Nathalie Gilson, Denis Ducarme, Kattrin Jadin, Emmanuel Burton, Vincent Scourneau.

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

La présidente: Les rapporteurs sont Mme Fonck et M. De Caluwé, qui se réfèrent à leur rapport écrit.

 

13.01  Kathleen Depoorter (N-VA): Mevrouw de voorzitster, dit is een wetsvoorstel waar wij toch een aantal bemerkingen bij hebben. Niet wegens de inhoud. Wij hebben van bij het begin van de bespreking gezegd dat het opnemen van psychische schade in de wet effectief een goede zaak is. Wij moeten er rekening mee houden dat de omstandigheden van oorlogsslachtoffers precair waren en effectief tot schade geleid hebben. Wij staan volledig achter die mensen wanneer er bewezen psychische schade is en wanneer zij daardoor een invaliditeit bekwamen. Wij willen dus zeker onze steun aan alle betrokkenen bevestigen.

 

Waar wij wel een probleem mee hebben, is met het feit dat hier een voorstel wordt gedaan dat niet echt noodzakelijk is. Dat geven de experts aan. Men kon ook tot een regularisatie komen in de Franstalige Burgerlijke Invaliditeitscommissie zonder dat deze aanpassing plaatsvond. Eigenlijk zal men via dit voorstel de onafhankelijkheid van de Nederlandstalige Burgerlijke Invaliditeitscommissie echt betwisten. In dit voorstel van wet zien wij heel duidelijk het communautaire luik, namelijk dat de interpretatie van de Nederlandstalige commissie minder breed gaat dan de interpretatie van de Franstalige commissie.

 

Het kan toch niet dat de wetgever daarin tussenbeide komt en dat de wetgever een aanpassing aan de wet invoert omdat de ene kamer een andere interpretatie heeft dan de andere kamer. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat de leden van de Nederlandstalige Burgerlijke Invaliditeitscommissie hun werk in eer en geweten hebben gedaan, en vinden dat dit ook zo gelaten moet worden.

 

13.02  Daniel Bacquelaine (MR): Madame la présidente, nous avons déposé cette proposition de loi car nous pensons que dans la nuit et le brouillard, des enfants furent soudainement séparés de leurs parents et cachés dans des familles ou placés dans des institutions, privés de leur environnement familial. Ces enfants vécurent dans des conditions angoissantes avec la crainte permanente d'une dénonciation et le risque de la déportation. Ils connurent l'anxiété suscitée par l'absence de nouvelles de parents ou de proches.

 

Cette combinaison d'éléments douloureux a pu générer dans le chef de ces enfants devenus adultes un traumatisme  réel, avec d'importants et durables retentissements sur la santé physique ou psychique.

 

La loi du 15 mars 1954 prévoit une pension de dédommagement pour les victimes civiles de la guerre 1940-1945 et l'obtention de cette pension implique un lien de causalité entre le fait de guerre et une invalidité physique. Nous ne remettons pas en cause ce lien de causalité. Nous n'intervenons d'ailleurs en rien, contrairement à ce qui vient d'être dit, dans le travail des commissions d'invalidité ou dans la commission d'appel, qui gardent leur parfaite indépendance. L'obtention de cette pension postule également une continuité des soins.

 

En 1954, l'affection et l'invalidité physiques étaient prédominantes. L'objectif de cette proposition de loi est d'adapter la loi de 1954 à la réalité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'affection psychique est largement reconnue, par exemple par la loi de 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale et à l'octroi d'une pension de dédommagement à la suite d'actes terroristes. Nous proposons de mettre la loi de 1954 en cohérence avec la loi de 2017.

 

Nous introduisons quatre changements dans la loi de 1954. Premièrement, il n'y a pas de remise en cause du lien de causalité mais nous demandons la reconnaissance d'un traumatisme psychologique ou d'une invalidité psychique liée à des circonstances de guerre.

 

Nous ajoutons donc dans la loi l'invalidité psychique à l'invalidité physique.

 

Deuxièmement, nous pensons que l'absence de continuité des soins ne peut pas être le seul motif de rejet de la demande du requérant. La continuité des soins reste évidemment un critère d'appréciation, mais dans le cas de l'invalidité psychique, elle ne peut être une condition absolument nécessaire. En effet, en matière de traumatisme psychologique, la continuité des soins n'est jamais un critère pertinent.

 

Troisièmement, nous proposons que toutes les demandes introduites basées sur l'invalidité psychique puissent être renvoyées vers l'office médico-légal pour l'évaluation du dommage.

 

Quatrièmement, nous voulons permettre au requérant dont la demande a été rejetée de bénéficier d'une procédure de révision lorsque l'atteinte à l'intégrité psychique n'a pas été prise en considération par la Commission civile d'invalidité ou la Commission supérieure d'appel pour absence de continuité des soins ou défaut du lien de causalité entre le fait de guerre et le traumatisme psychique.

 

Chers collègues, aujourd'hui, la littérature scientifique traite abondamment de ce qu'on appelle le post-traumatic stress disorder qui est reconnu auprès des groupes ou des personnes qui ont vécu des circonstances violentes, traumatisantes ou sortant de l'ordinaire. J'ai été sensibilisé à cette problématique, notamment par l'association l'Enfant Caché (Het Ondergedoken Kind).

 

Je ne doute pas, chers collègues, que vous êtes convaincus de la pertinence d'une reconnaissance des souffrances endurées par les victimes civiles de la guerre et, en particulier, celles des enfants dont la vie fut marquée à jamais par ce bouleversement de l'humanité.

 

Permettez-moi, pour conclure, de citer quelque chose, qui m'a profondément marqué. Nous ne sommes pas aujourd'hui en train de traiter une question budgétaire. Vous vous doutez bien que, quatre-vingts ans après le début de la guerre, nous ne sommes plus vraiment dans un problème budgétaire. Nous ne sommes pas dans un problème de moyens. Nous sommes véritablement dans un problème de principes et de reconnaissance.

 

Ce principe de la reconnaissance a, dans mon esprit, été fortement renforcé par des pages littéraires remarquables de Jean-Claude Grumberg qui conte l'histoire d'un enfant qui a été jeté, par ses parents, du train qui les emmenait vers les camps et qui a été recueilli par une famille polonaise. Cet ouvrage assez court dont le titre laisse perplexe et interrogatif s'intitule La plus précieuse des marchandises. Je vous remercie de votre attention.

 

13.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Monsieur Bacquelaine, une fois n'est pas coutume, nous soutiendrons votre proposition qui répare une injustice et qui vise à reconnaître une invalidité psychique due à la guerre, comme le syndrome post-traumatique dont vous avez parlé. Mieux vaut tard que jamais. En l'occurrence, c'est effectivement très tard car, vous l'avez rappelé, il s'agit ici de la loi de 1954 que nous allons modifier en 2022, soixante-huit ans après.

 

Personnellement, à l'occasion des commémorations du 8 mai, j'ai été fortement émue par l'histoire d'un rescapé qui avait pu s'échapper d'un train qui emportait ses parents à Auschwitz. Ces personnes sont évidemment marquées à jamais. À cet égard, je trouve l'attitude de la N-VA un peu mesquine, évoquant des considérations budgétaires ou communautaires dans un tel dossier.

 

C'est effectivement fort tard. Il n'y a probablement que quelques victimes encore vivantes qui pourront trouver un peu plus de reconnaissance dans ce changement de loi. J'espère qu'elles se sentiront reconnues dans leur souffrance à la suite du pire crime de l'humanité.

 

13.04  Sophie Rohonyi (DéFI): Madame la présidente, chers collègues, je tenais à intervenir dans ce débat parce que, dès qu'il s'agit de mettre fin à une situation d'injustice ou d'arbitraire, mon parti répond présent. C'est d'ailleurs ce qui guide mon engagement politique personnel. Justement, force est de constater que cette proposition de loi permet enfin de mettre fin aux différences de traitement que l'on observait dans les dossiers relatifs aux victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale.

 

Aujourd'hui, la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale et de leurs ayants droit implique que les décisions d'octroi de ces pensions sont généralement prises par des commissions juridictionnelles administratives au sein desquelles on observe quatre grandes difficultés, auxquelles il était nécessaire de répondre.

 

Premièrement, ces commissions ont un large pouvoir d'appréciation des éléments de fait qui leur sont soumis, de sorte que la charge de la preuve qui incombe aux requérants peut s'avérer très lourde. On peut facilement imaginer la difficulté d'établir, de prouver donc, un lien de causalité entre des faits de guerre établis, d'une part, et, d'autre part, des traumatismes psychologiques qui sont encore réels des décennies plus tard. Cette difficulté a d'ailleurs été relayée par certaines associations de terrain venant en aide aux victimes et je suis heureuse, vraiment, qu'ils aient ainsi pu être entendus.

 

Deuxièmement, il existe aujourd'hui des disparités dans la manière de traiter les dossiers entre les différentes commissions civiles d'invalidité. On constate que les commissions civiles francophones apprécient le lien de causalité de façon plus souple que les commissions civiles néerlandophones, de sorte que ces dernières réfutent plus souvent les demandes des requérants. L'argument communautaire soulevé ici par la N-VA ne tient selon moi absolument pas. Je pense au contraire que cela a du sens d'assurer une égalité de traitement aux victimes, à leurs ayants droit, et donc une prise en compte de leur trauma quelle que soit leur Région ou leur langue.

 

Troisièmement, l'absence de continuité des soins est très souvent un motif invoqué en procédure d'appel pour rejeter les demandes des requérants. Or cet argument est en réalité fondé sur une mauvaise interprétation de la loi par les commissions civiles d'invalidité.

 

En effet, in fine, un trauma psychologique n'est pas nécessairement lié à un trajet de soins continu. Il fallait donc clarifier la loi en ce sens en établissant l'obligation d'un test ou d'un examen qui doit exposer la nature de la séquelle invoquée et donc faire le lien entre cette séquelle et le fait dommageable. Cet examen peut par exemple revêtir la forme d'un entretien avec un psychothérapeute, ce qui réduira cette marge d'appréciation trop grande aujourd'hui laissée aux commissions, point sur lequel il faudra néanmoins rester très attentif dans les faits.

 

Enfin, M. Bacquelaine y a fait référence et je tiens à le remercier pour tout le travail qu'il a fourni en commission, l'invalidité physique était reconnue mais pas l'invalidité psychique. Bien sûr, nous pouvons aujourd'hui regretter que cette modification législative arrive très tard mais à côté du symbole, il y a quand même une avancée significative qui est à souligner, à saluer et à soutenir. C'est ce que nous ferons tout à l'heure lors du vote sur la présente proposition de loi.

 

Je vous remercie.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2419/1)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2419/1)

 

La proposition de loi compte 5 articles.

Het wetsvoorstel telt 5 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 5 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 5 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

14 Projet de loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée (2752/1-4)

14 Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning (2752/1-4)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

14.01  Patrick Prévot, rapporteur: Madame la présidente, le projet de loi que nous examinons cet après-midi a reçu l'urgence le 16 juin dernier. La commission de l'Économie s'est réunie, hier, le 22 juin pour procéder à la discussion et au vote du projet. Je tiens, d'ores et déjà, à signaler qu'un consensus s'est dégagé tant en commission qu'en conférence des présidents pour que ce dossier soit envoyé, dès aujourd'hui, en séance plénière. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes collègues, de la majorité comme de l'opposition, qui ont contribué à faire en sorte que ce projet soit amené très rapidement et que cette discussion puisse être menée, hier, en commission et mise au vote, aujourd'hui, en séance plénière. Il me tenait à cœur de les remercier toutes et tous.

 

Concernant les travaux en commission, le ministre Pierre-Yves Dermagne a tout d'abord rappelé le contexte: la flambée des prix de l'énergie et les mesures prises par le gouvernement pour aider les ménages. Pour ceux qui se chauffent au gaz de ville, une mesure de réduction de la TVA à 6 % a été prise. Toutefois, pour les personnes se chauffant au mazout, une telle approche de réduction de la TVA n'est pas possible suivant le droit européen. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé, en mars dernier, d'élaborer un mécanisme de prime, centralisé au niveau du SPF Économie. Ce mécanisme a été concerté et soumis aux différents organes d'avis.

 

Le ministre indique que le Kern du 18 juin dernier a décidé d'augmenter le montant du chèque mazout de 200 à 225 euros et de donner davantage de temps aux citoyens pour introduire leur demande. Il précise que des sessions d'information seront organisées pour apporter la meilleure information possible aux citoyens.

 

Mme Van Bossuyt estime que l'objectif de soutenir les ménages est louable. Toutefois, une approche différente de celle du gouvernement est, selon elle, souhaitable. Elle évoque la proposition de loi du groupe N-VA pour faire en sorte que chaque ménage bénéficie d'une réduction d'impôt d'environ 500 euros. À l'inverse, le gouvernement prévoit des aides différenciées (élargissement du tarif social, TVA à 6 %, 100 euros pour l'électricité, chèque mazout). Cela pose, selon elle, des questions d'équité entre les consommateurs d'énergie renouvelable et les consommateurs d'énergie fossile, entre propriétaires et copropriétaires, entre ménages flamands et ménages wallons. La mise en œuvre nécessite, en outre, du travail administratif.

 

Selon M. Vicaire, l'objectif n'est pas d'encourager à consommer des énergies fossiles, mais de soutenir le pouvoir d'achat des ménages se chauffant au mazout au même titre que ceux se chauffant au gaz de ville. Le mécanisme de prime imaginé générera un coût administratif inférieur à 1 % du budget affecté. La mesure qui est prise est donc à la fois juste, généreuse et intelligente. Elle obtient le soutien du groupe Ecolo-Groen.

 

M. Patrick Prévot présente, quant à lui, des amendements de la majorité. Ces amendements visent, d'une part, à porter le montant de l'allocation de 200 à 225 euros, conformément à la décision prise en kern. Ils visent, d'autre part, à allonger les délais de la procédure d'octroi. La période de livraison qui ouvre le droit à l'allocation ira du 15 novembre 2021 au 31 décembre 2022. Les demandes pourront être introduites jusqu'au 10 janvier 2023. Le SPF Économie statuera sur la recevabilité, au plus tard le 15 mars 2023.

 

M. Van Lommel demande pourquoi cette mesure annoncée depuis des mois n'a pas été réalisée plus vite. Il estime qu'il existe un aspect communautaire au dossier, étant donné les différences importantes entre Régions quant à l'utilisation du mazout. Son groupe souhaite des mesures structurelles pour la facture d'énergie et non pas des accords partiels régulièrement renouvelés.

 

Mme Reuter souhaite que la mesure puisse rapidement être votée pour être profitable aux citoyens. Elle insiste sur l'importance de bien communiquer pour que les citoyens réalisent les démarches. Au nom du groupe MR, elle demande si un soutien comparable sera apporté aux artisans et aux PME.

 

Mme Dierick pose plusieurs questions concrètes sur la procédure d'octroi. Y aura-t-il une campagne d'information? La plate-forme en ligne est-elle déjà prête? Combien de temps faudra-t-il pour libérer les montants? Elle espère la clarté la plus grande possible sur l'ensemble de la procédure à suivre et elle se réjouit des différentes mesures du gouvernement.

 

M. D'Amico indique que le droit à l'énergie fait partie du droit à un logement décent. Son groupe se bat pour des mesures structurelles telles que la TVA à 6 %. Le droit européen ne doit pas être un obstacle pour mieux aider les personnes dans la précarité. Il estime que la procédure d'octroi du chèque mazout peut être simplifiée. Il faut veiller à ne pas discriminer les personnes n'ayant pas de numéro de compte. Il demande si des sessions d'aide seront prévues pour assister les personnes dans leurs démarches.

 

Mme Depraetere souhaite que la TVA à 6 % sur l'énergie devienne une mesure structurelle. Elle indique que cette question devrait être examinée en octobre, lors de la confection du budget. Les personnes qui se chauffent au mazout n'ont toutefois pas accès à la TVA réduite. Il est donc important de les soutenir. Elle demande quand et selon quelles modalités aura lieu la campagne d'information.

 

Le ministre Dermagne répond aux différentes questions posées. Il réfute tout caractère communautaire au dossier. Si les pourcentages d'utilisateurs de mazout en Flandre et en Wallonie avaient été inversés, il aurait, exactement de la même manière, agi en sa qualité de ministre de l'Économie. Il rappelle l'engagement du gouvernement de ne laisser personne au bord de la route pour cet hiver. Concernant l'information de la population, une campagne de communication est prévue, et l'ensemble des canaux disponibles sera mobilisé.

 

La commission de l'Économie a ensuite procédé, en date du 22 juin, au vote du projet de loi. Une seconde lecture n'a pas été demandée. Tous les membres de la commission ont voté en faveur du projet à l'exception des membres du groupe N-VA qui se sont abstenus.

 

Madame la présidente, si vous me le permettez, je vais à présent dire quelques mots au nom de mon groupe sur le texte qui nous est présenté.

 

Tout d'abord, je remercie très sincèrement le ministre M. Pierre-Yves Dermagne d'avoir porté ce projet. Avec celui-ci, nous allons pouvoir soutenir une part importante de la population et l'aider à faire face à l'augmentation des prix de l'énergie. Nous corrigeons, en quelque sorte, une certaine inégalité, puisque si le mécanisme direct de réduction de la TVA, notamment sur le gaz, avait été implémenté, il fallait aussi avoir une attention pour les personnes se chauffant au mazout ou au propane. C'est l'objectif de ce texte.

 

En Belgique, un ménage sur cinq se chauffe au mazout. Cela représente un million de ménages, dont 37,3 % résident effectivement en Wallonie. Comme je viens de le dire, avec ce projet, c'est une part importante de la population qui pourra être aidée.

 

Selon nous, il est essentiel de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je veux vraiment ici appuyer l'engagement pris par le gouvernement de ne laisser personne au bord de la route cet hiver. Au niveau de notre groupe, nous continuerons d'appeler le gouvernement à des mesures fortes pour aider les gens, notamment à faire face à l'augmentation des coûts de l'énergie. 

 

14.02  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Bedankt, collega Prévot, voor het mondelinge verslag. Overigens, het is wel bijzonder dat de PS-fractie blijkbaar de grootste is in het halfrond, aangezien zij het debat mocht beginnen. Het is misschien haar toekomstdroom. Ik hoop alleszins dat wij de grootste fractie blijven.

 

Ik zal niet het hele debat van gisteren in de commissie overdoen en wil slechts een aantal belangrijke punten aanhalen. Zoals eerder aangegeven, denk ik dat het doel van de voorgestelde maatregel nobel is. We zijn het er allemaal over eens dat de energiefactuur voor onze gezinnen heel zwaar doorweegt en dat daarvoor maatregelen moeten worden genomen. Onze fractie zou echter andere maatregelen nemen dan dewelke de regering neemt.

 

Collega Prévot heeft ook verwezen naar mijn toelichting van gisteren. Collega's Wollants en Donné hebben, in naam van de fractie, een heel concreet voorstel op tafel gelegd. Dat voorstel gaat over de toekenning van een belastingvermindering van 500 euro aan gezinnen. Dat heeft namelijk diverse voordelen. Het zou immers gebeuren via een vermindering van de bedrijfsvoorheffing. Die techniek werd al eerder toegepast, bijvoorbeeld voor de federale jobbonus. Andere voordelen zijn dat elk huishouden ervan kan genieten en dat het voor iedereen hetzelfde bedrag van 500 euro is. Het verbruik zal ook niet gesimuleerd worden. Dat is eveneens niet onbelangrijk. Voor een verlaging van het belastingtarief simuleert men immers deels het verbruik. Dat staat natuurlijk in schril contrast met de maatregelen die de regering neemt; dat is voor iedereen duidelijk.

 

Een belangrijk element waarop we gisteren zijn ingegaan en dat niet vermeld is in het mondelinge verslag, al is het natuurlijk moeilijk om alles daarin te vermelden, is dat de regering de belangrijke groep van bewoners van appartementsgebouwen vergeet. Dat is geen kleine groep. Het gaat namelijk om 3 à 4 miljoen mensen. Ten opzichte van het totaal aantal inwoners in België van 11 miljoen vergeet de regering wel degelijk een grote groep.

 

Die 3 à 4 miljoen appartementsbewoners verwarmen grotendeels op gas. Een klein deel van hen verwarmt op elektriciteit.

 

Zij kunnen nog altijd niet het verlaagde btw-tarief op gas van 6 % genieten.

 

Gisteren verwees ik naar de verschillende uitspraken die hierover eerder al gedaan zijn, onder meer van uw voorzitter Paul Magnette, mijnheer de minister, die reeds in april een oplossing binnen de kortste tijd in het vooruitzicht stelde. Anderen zeiden dat er naarstig naar een oplossing zou worden gezocht. Mijn fractie stelt daar al sinds januari vragen over. Vervolgens berichtte minister Van Peteghem dat er een oplossing zou worden uitgewerkt en vorige week werd gezegd dat de betrokkenen vanaf 1 juli ook het verlaagde btw-tarief op gas zullen kunnen genieten. Het is vandaag 23 juni en ik stel mij oprecht de vraag, in het belang van de vele bewoners van appartementsgebouwen, hoe u het in godsnaam nog zult klaarspelen om alles in orde te brengen tegen 1 juli, zodat ook bewoners van appartementsgebouwen het verlaagde btw-tarief op gas zullen kunnen genieten.

 

Natuurlijk zal de maatregel voor hen pas gelden vanaf 1 juli, terwijl dat voor anderen al het geval is sinds 1 april. Als de regering er toch nog in slaagt om de maatregel in te voeren vanaf 1 juli, dan zal er nog altijd een verschil zijn met de niet-appartementsbewoners. Dan had ik het nog niet over de groep van bewoners van appartementsgebouwen die zich verwarmen met elektriciteit. Voor hen is er nog altijd geen oplossing en lijkt evenmin in de maak te zijn.

 

Als ons voorstel wel was aangenomen – de meerderheid heeft het echter verworpen –, dan zou dat wel al allemaal in orde zijn geweest en zou iedereen op dezelfde manier dat voordeel kunnen genieten, een voordeel dat trouwens groter zou zijn geweest, namelijk 500 euro, dan het voordeel dat door de verschillende maatregelen van de regering naar voren wordt geschoven.

 

In de commissie had ik ook gevraagd waarom de gebruikers van mazout een groter voordeel zouden moeten genieten dan de gebruikers van gas. Als men de cijfers van de CREG vergelijkt, ziet men dat een gemiddeld gezin dat op gas verwarmt, door de heel sterk stijgende gasprijzen, die sterker stijgen dan de prijzen van mazout, het voorbije jaar gemiddeld 1.150 euro meer kosten heeft gemaakt dan een gezin dat op mazout verwarmt. Degenen die op gas verwarmen, hebben een eenmalige premie van 100 euro gekregen. Daarnaast is er ook het verlaagd belastingstarief van 6 %. Daarvan zijn berekeningen gemaakt. Dat zou neerkomen op 73 euro. Die maatregel is nu verlengd. Daar zal dus een stuk bijkomen. De eenmalige premie van 100 euro hebben de gebruikers van mazout echter ook gekregen. De premie werd immers via de elektriciteitsfactuur toegekend. We zien dus nog altijd een discrepantie in de maatregelen ten gunste van wie op gas verwarmt en van wie op mazout verwarmt. Daar lijkt mij geen objectieve rechtvaardiging voor te zijn.

 

Ik zal geenszins beweren dat het zo bedoeld was – u ontkende dit gisteren trouwens vrij heftig -, maar wij kunnen alleen maar vaststellen dat in Wallonië meer dan de helft van het aantal gezinnen op mazout verwarmt, terwijl dat in Vlaanderen 16 tot 17 % is. Ik hier vandaag toch te herhalen wat ik gisteren al zei: het zijn alvast niet de Vlaamse partijen, die in de regering de broek dragen.

 

14.03  Albert Vicaire (Ecolo-Groen): Madame la présidente, chers collègues, ce projet concerne une prime de 225 euros qui serait octroyée aux ménages dont la résidence principale est chauffée soit au mazout soit au gaz propane en vrac. La situation financière de nombreux ménages est critique. Elle exige que nous sortions de nos zones de confort pour trouver des solutions – certes imparfaites – pour faire face à une succession de crises et une situation qu'aucun de nos dirigeants n'est en âge d'avoir pu connaître.

 

Pour ces raisons, le groupe Ecolo-Groen soutiendra ce texte, mais nous y voyons les avantages supplémentaires suivants. Premièrement, une équité de traitement pour chaque citoyen face à l'augmentation du coût de la vie. La ministre de l'Énergie l'a dit, l'État ne va pas faire de bénéfice sur le dos des personnes subissant l'augmentation des prix de l'énergie. Cette prime équilibre le supplément de TVA perçu suite à l'augmentation des combustibles désignés. Le gouvernement a diminué la TVA sur le gaz et sur l'électricité. Cela représentera environ le même montant. Il s'agit d'une justice de traitement pour tous les ménages.

 

Deuxièmement, le projet prévoit un mécanisme afin de faire profiter de cette prime les habitants d'une résidence chauffée par une chaudière centrale. Ce mécanisme, via le syndic, a été créé de toutes pièces, en partant d'une feuille blanche, ce qui explique notamment le délai nécessaire à sa mise en place. Je remercie les services du SPF Économie pour ce travail.

 

Troisièmement, nous avons travaillé en urgence sur ce texte et hier, deux modifications ont été introduites. D'abord, le montant à été porté à 225 euros au lieu de 200. Ensuite, les dates ont été étendues. Ce changement de date est particulièrement malin car la prime est unique. Donc, même si les dates s'élargissent, les gens ne vont pas en profiter plus. Ils vont chacun pouvoir en profiter. Ceux qui étaient prévoyants et qui avaient fait le plein en janvier ou en tout cas avant la crise de l'énergie, peut-être parce qu'ils avaient vu l'inflation grandir aux États-Unis, peut-être parce qu'ils avaient anticipé l'augmentation des taux aux État-Unis et forcément la montée du dollar par rapport à l'euro, ceux-là pourront faire le plein en fin d'année et bénéficieront aussi de la prime.

 

Enfin, pour sortir de la crise et vraiment aider nos concitoyens, nous devons écouter les économistes. Ils se basent sur des études scientifiques. Nous attendons le rapport des économistes demandé par le gouvernement pour la fin de ce mois. J'espère que nous pourrons encore dépasser les positions politiques et prendre les mesures préconisées à court et à long terme par ces spécialistes et notamment contrer les effets de seuil et lutter contre les inégalités.

 

Je vous remercie pour votre attention.

 

14.04  Erik Gilissen (VB): Mevrouw de voorzitster, de heer Van Lommel heeft dit dossier in de commissie behandeld. Hij is ook wat beter geplaatst gezien zijn activiteiten in de commissie voor Energie, Leefmilieu en Klimaat. Hij kon vandaag echter niet aanwezig zijn. Ik zal dan ook een korte uiteenzetting in zijn plaats houden.

 

Een tegemoetkoming voor de aanschaf van huisbrandolie of propaan is meer dan welkom. De prijzen voor energie swingen de pan uit. Het is nog maar de vraag of we de piek al bereikt hebben of dat de prijzen misschien nog verder zullen stijgen. De woning kunnen verwarmen is een basisbehoefte. Het betaalbaar maken en houden van energie is dan ook een prioriteit. Het permanent verlagen van de btw op energie naar 6% zou dan ook een goede zaak zijn voor de burger.

 

Na al het gekibbel binnen de regering is hier echter nog steeds geen beslissing over genomen. Er zijn binnen Vivaldi blijkbaar even veel partijen als er meningen zijn. Men geraakt het over niets eens, ook niet als het gaat over het verhogen van de koopkracht. Niet alleen energie om te verwarmen is een basisbehoefte, maar ook de brandstof voor de wagen om van en naar het werk te kunnen rijden en ook heel wat aankopen in de winkel zijn basisbehoeften. De prijzen in de winkels zijn sinds december vorig jaar met gemiddeld 11% gestegen. Niet alleen de energie, maar ook de winkelkar moet betaalbaar zijn en blijven.

 

De energiedeal werd al maanden geleden gemaakt. We hebben er begrip voor dat er tijd nodig is om een en ander correct uit te werken, maar we kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat het toch wel wat sneller had gekund. Bij de minister van Energie, mevrouw Van der Straeten, heb ik onlangs cijfers opgevraagd. In totaal zijn er in België bijna 5,2 miljoen elektriciteitscontracten en 3,1 miljoen contracten voor de afname van gas. Als we dit per gewest bekijken, zijn er toch wel enkele opmerkelijke verschillen.

 

Zo zijn er bijna 3 miljoen elektriciteitscontracten en iets meer dan 2 miljoen gascontracten in Vlaanderen. Ervan uitgaande dat nagenoeg elke woning een elektriciteitsaansluiting heeft, kunnen wij stellen dat nagenoeg 70 % van de Vlaamse gezinnen een gasaansluiting heeft. In Wallonië zijn er ongeveer 1,65 miljoen elektriciteitscontracten en net geen 700.000 gascontracten. Slechts iets meer dan 41 % van de Waalse gezinnen maakt dus gebruik van gas.

 

Veel meer Vlamingen dan Walen verwarmen dus op gas. Daardoor heeft het volgens ons ook wat langer geduurd om die btw-verlaging op gas toe te kennen. Bovendien is de compensatie voor het verwarmen op stookolie 225 euro en bedraagt de btw-verlaging op gas tussen april en oktober slechts gemiddeld 95 euro. De prijs voor gas is bovendien in verhouding zelfs sterker gestegen dan de prijs voor stookolie. Wie verwarmt op stookolie, krijgt desondanks toch een hogere toelage.

 

Mijnheer de minister, u zult het ontkennen, net als in de commissie, maar gezien de cijfers die ik zonet aanhaalde, kunnen wij ons toch niet van de indruk ontdoen dat dit een of andere communautaire lading heeft.

 

Met betrekking tot de collectieve verwarming in gebouwen stellen wij vast dat er voor verwarming op gas nog steeds geen wetgevend kader voorzien is. Dat was reeds lang beloofd, maar dat is er dus nog steeds niet. Met dit wetsontwerp wordt er wel tegemoetgekomen aan het probleem voor de collectieve verwarming op stookolie, maar wie collectief verwarmt op aardgas, komt nog steeds niet in aanmerking.

 

De toelage die men toekent, is een lapmiddel. Tot op vandaag werd er immers geen enkele structurele maatregel genomen om die energiefactuur te verlagen. Dat is net hetgeen het Vlaams Belang vraagt, structurele maatregelen om die energiefactuur te verlagen. Energie is peperduur. Vele mensen hebben het steeds moeilijker om hun energiefactuur te kunnen betalen. Daarom zullen wij dit wetsontwerp dan ook steunen.

 

Maar collega's, er is meer dan alleen dit nodig. Ik kan alleen maar hopen, minister, dat u met doortastendere maatregelen zult komen, want de mensen redden het niet meer. Men mag wel iets meer verwachten van een regering die zichzelf progressief noemt en die voor de mensen wilt opkomen.

 

14.05  Florence Reuter (MR): Madame la présidente, je remercie également M. Patrick Prévot pour son rapport concis ainsi que l'ensemble des commissaires de la commission de l'Économie car nous avons pu dégager l'unanimité pour éviter la deuxième lecture et pour pouvoir voter ce texte important aujourd'hui en séance plénière. En effet, monsieur le ministre, la mesure est urgente. Elle a été décidée en Conseil des ministres en avril dernier et elle est attendue par un million de citoyens qui, du fait de l'augmentation du coût des carburants et de l'énergie, ont du mal, soit, à remplir leur cuve pour l'hiver prochain, soit tout simplement à payer la facture pour la cuve qui a été remplie récemment. Cela concerne un million de Belges! Peu importe qu'ils soient flamands, wallons, germanophones ou bruxellois, aujourd'hui, ils se retrouvent tous dans une situation difficile.

 

Il n'y a pas que les faibles revenus qui se retrouvent dans une situation compliquée. La classe moyenne est aujourd'hui également sur le fil, a la corde au cou et a du mal à finir le mois. Il était donc effectivement très important d'agir. Comme je l'ai fait en commission, j'insiste à nouveau sur la communication qui devra être faite rapidement afin que tous ceux qui sont concernés puissent véritablement bénéficier de cette prime unique de 225 euros. C'est évidemment très important. Par ailleurs, même si je sais que des mesures et des études sont en cours pour essayer de trouver d'autres situations, je rappelle aussi qu'il faut aider nos indépendants, nos petites entreprises et nos artisans. Je prends l'exemple du boulanger qui doit chauffer son four à pain. Lui aussi se trouve dans une situation extrêmement compliquée. Ce coût difficile a évidemment aussi des conséquences sur le ménage des petits indépendants. Il est donc extrêmement important que nous agissions pour eux également.

 

Monsieur le ministre, vous m'avez annoncé que les résultats du groupe de travail seraient définitifs et attendus début juillet. Ces aides sont évidemment les bienvenues. Il importe maintenant de travailler à des solutions plus globales à long terme car on sait très bien que la situation en ce qui concerne les coûts ne va pas s'améliorer.

 

Faut-il le répéter, mon groupe et moi-même défendons évidemment des solutions structurelles pour augmenter le pouvoir d'achat des Belges.- cela passe évidemment par une augmentation du taux d'emploi. C'est fondamental -et, bien entendu, une baisse de la fiscalité. Je crois que vous connaissez déjà le message.

 

14.06  Leen Dierick (CD&V): Mijnheer de voorzitster, mijnheer de minister, collega's, de energieprijzen zijn historisch hoog door de oorlog in Oekraïne. Vele mensen hebben het moeilijk hun energiefactuur te betalen. De regering heeft al een aantal maatregelen genomen om de hoge energieprijzen te drukken. Door het voorstel van onze minister en zijn collega, mevrouw Van der Straeten, werd de btw op elektriciteit en gas al tijdelijk verlaagd naar 6 %, een maatregel die vorig weekend nog werd verlengd. Daarnaast werd het uitgebreide sociaal tarief voor de meest kwetsbaren ook tijdelijk verlengd, een maatregel die wij zeker steunen.

 

Maar wij mogen de mensen die daar geen recht op hebben en die het toch moeilijk hebben, niet vergeten. Niet alle mensen verwarmen hun huis met elektriciteit of gas. Sommige gezinnen verwarmen nog steeds met huisbrandolie, bijvoorbeeld omdat er geen gasleiding in hun straat ligt. Dat is zowel in Vlaanderen als in Wallonië het geval. Zo verwarmen heel wat gezinnen die landelijk wonen in West-Vlaanderen of in Limburg, hun huis nog met huisbrandolie. Voor ons gaat het dus zeker en vast niet om een communautair debat. Wie het nodig heeft, heeft er recht op, ongeacht de woonplaats. Dat is onze visie althans.

 

Dus ja, ook wie niet verwarmt met gas of elektriciteit moeten ondersteund worden. Daar het niet mogelijk is de btw op huisbrandolie of propaan in bulk te verlagen, heeft de regering gekozen voor een andere oplossing, namelijk een premie van 200 euro, die afgelopen weekend verhoogd werd tot 225 euro.

 

Die premie werd al enige tijd geleden aangekondigd. Nu kunnen wij eindelijk overgaan tot de stemming. Ik vind het belangrijk dat er nu eindelijk duidelijkheid komt over de manier waarop de rechthebbenden de premie kunnen aanvragen. Dat kan online of via een aangetekend schrijven.

 

De rechthebbenden moeten dat helaas wel zelf doen; een automatische toekenning is niet mogelijk. Dat is eigenlijk een beetje jammer. Vandaar dat ik de minister uitdrukkelijk wil vragen een goede infocampagne op te zetten, zodat iedereen ervan op de hoogte is hoe een en ander in het werk gaat en hoe snel hij of zij de premie op zijn bankrekening gestort zal zien.

 

Wij zijn blij dat het ontwerp nu op de agenda staat. Ik wil uitdrukkelijk alle collega's van de commissie voor Economie bedanken. Wij hebben lang op de tekst moeten wachten, maar hij is zeer vlot behandeld in de commissie. Er is ook afgeweken van de gewoonte een tweede lezing te vragen, waardoor wij het ontwerp vandaag konden behandelen. Ik vond dat een zeer constructieve houding van alle collega's.

 

U ziet, zo kan het ook. Dat smaakt naar meer; dank u wel.

 

Wij zullen het ontwerp zeker steunen.

 

14.07  Roberto D'Amico (PVDA-PTB): Monsieur le ministre, chers collègues, l'énergie doit être considérée comme un besoin fondamental. Pouvoir se chauffer fait partie du droit à vivre dans un logement décent, qu'on se chauffe au gaz ou au mazout, d'ailleurs. Les gens ont rarement la possibilité de choisir et de payer tous les travaux pour changer leur installation. C'est pourquoi il faut réduire au maximum les taxes sur l'énergie.

 

Avec le PTB, nous nous battons depuis très longtemps pour réduire la facture énergétique des ménages. C'est depuis 2007 que nous mettons en avant la TVA à 6 %. Nous avons récolté quelque 300 000 signatures sur une pétition jusqu'à aujourd'hui. Excusez du peu! Nous avons fait pression sur ce gouvernement pendant les mois d'automne et d'hiver, pour la TVA à 6 % sur le gaz et l'électricité, avant que le gouvernement se décide finalement à prendre cette décision au printemps et mette sur la table le chèque mazout en été. Avec la Vivaldi, c'est deux à trois saisons de retard. Mais les travailleurs ne peuvent pas être baladés de trois mois en trois mois, sans savoir quel sera le montant de leur facture d'énergie à plus longue échéance.

 

Je le dis aujourd'hui parce que les mesures pour faire face à l'inflation doivent être pensées dans une stratégie à long terme, pas seulement à coup de chèques pour tenter de limiter les pertes de pouvoir d'achat. Quand vous vous retrouvez entre ministres pour discuter de la vision à long terme concernant les dépenses militaires, vous êtes capables d'aller jusqu'en 2035. Mais quand il s'agit de mesures essentielles pour la classe travailleuse, de leurs factures d'énergie, vous promettez des mesures pour maximum six mois.

 

Aujourd'hui, vous mettez sur la table un projet de loi qui prévoit un chèque pour l'acquisition de gasoil et de propane. Bien évidemment, nous allons soutenir cette mesure, car les gens en ont besoin. Cela fait des mois que c'est une urgence. Mais je tiens à préciser que nous prônons des mesures plus structurelles. Une TVA à 6 %, pas seulement pour le gaz et l'électricité, mais également pour le mazout. L'énergie n'est pas un produit de luxe mais un besoin fondamental. Elle doit être taxée au taux le plus bas, qu'il s'agisse du gaz ou du mazout. Je sais, vous allez me dire que ce n'est pas possible et que l'Europe va nous en empêcher. Mais quand il s'agissait d'aider les banques qui avaient fait banqueroute en 2008, cela a été fait. Il n'y a donc pas de raison.

 

Enfin, je vais citer mon collègue Albert Vicaire qui disait qu'il fallait tenir compte des spécialistes et des économistes. J'écoute bien ce qu'il me dit, parce que les économistes sont des spécialistes. Je citerai Bruno Colmant, qui n'est pas membre du PTB.

 

Il appelle le monde politique à repenser le bien-fondé des taxes sur la consommation. C'est une réflexion que nous devrions effectivement avoir car ces taxes sont les plus injustes qui soient.

 

14.08  Melissa Depraetere (Vooruit): Mijnheer de minister, ik zal niet herhalen wat in het wetsontwerp staat. Het is immers al uitvoerig toegelicht. Bovendien is het een vrij eenvoudig wetsontwerp. Ik wou wel nog even terugkomen op een aantal kritieken. Wat daarbij immers opmerkelijk is, is dat de kritieken specifiek of apart op het voorliggende wetsontwerp worden gegeven in plaats van op het grotere geheel van de verschillende maatregelen die zijn getroffen in het hele energie- en koopkrachtdebat.

 

Dat is opmerkelijk, want het is natuurlijk een en-enverhaal. We willen er immers voor zorgen dat niemand in de kou blijft staan. Voor de heel vele mensen die op dit moment moeite hebben om hun factuur te betalen, maakt het immers niet uit of zij verwarmen met elektriciteit, gas, stookolie of een warmtepomp. Dat maakt voor hen niet uit zolang zij op het einde van de maand maar in staat zijn de factuur te blijven betalen.

 

Het is net daarom dat wij een reeks maatregelen hebben genomen. De eerste maatregel was het uitgebreid sociaal tarief, waarmee twee miljoen mensen worden beschermd. Dat is een grote groep die daarmee wordt beschermd. Door de stijgende prijzen is dat helaas echter onvoldoende, want ook heel veel mensen die niet binnen die groep vallen, worden geconfronteerd met koopkrachtproblemen.

 

Daarom beschermen wij ook een tweede groep, een groep die een rechtstreekse btw-verlaging op gas, elektriciteit of warmte krijgt via hun factuur. Zij krijgen een premie van honderd euro via hun factuur.

 

Zelfs dan was er echter nog een derde groep die uit de boot viel. Dat is de groep die verwarmt met stookolie. Voor hen is de cheque een goede oplossing. Ik hoorde hier en daar opwerpen dat die maatregel geen structurele oplossing is en dat een cheque ook maar een cheque is. Dat klopt natuurlijk, maar die cheque moet wel worden bekeken binnen het pakket aan maatregelen als een manier om ervoor te zorgen dat mensen niet uit de boot vallen.

 

Mevrouw Van Bossuyt, een groep die door u heel terecht ook wordt genoemd, bestaat uit de mensen in een appartementsblok, die inderdaad wel nog uit de boot vallen. Dat is gewoon zo, dat moeten we vaststellen. Dat is ook een grote groep. Ook voor die  vierde groep heeft de regering zich echter geëngageerd om maatregelen te nemen. Daarvoor is 70 miljoen euro vrijgemaakt. Mijnheer de minister, wij rekenen er dus op dat er vanuit de regering ook snel een vierde initiatief volgt om die middelen goed te besteden.

 

14.09  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, mevrouw Depraetere, het is inderdaad een en-enverhaal.

 

U zegt het zelf, voor de grote groep van bewoners van appartementsgebouwen die op gas verwarmen, is er nog altijd geen oplossing. Ik vraag me dan af waarom u niet voor het voorstel van onze fractie, van onder andere de collega's Donné en Wollants, hebt gestemd. Daarmee hadden we met één ingreep meteen 500 euro aan elk gezin kunnen geven, dus ook aan wie in een appartementsgebouw woont. Dat was toch veel eenvoudiger geweest? Met ons voorstel was iedereen gelijk voor de wet geweest, en bovendien zou het veel sneller zijn gegaan. U zegt dat de regering nu een engagement is aangegaan ten aanzien van de bewoners van appartementsgebouwen, maar dat is er nog altijd niet. Voor bewoners van appartementsgebouwen die op elektriciteit verwarmen, is er zelfs nog geen sprake van. Ik zoek dus naar een verklaring waarom ons voorstel niet werd goedgekeurd.

 

14.10  Melissa Depraetere (Vooruit): Mijn fractie en ikzelf geloven eerder in een getrapt systeem, waarbij de groep die binnen het uitgebreid sociaal tarief valt beter wordt beschermd. Voor hen gaat het over een veel hoger bedrag dan de 500 euro die hier wordt genoemd. Zij hebben het voorbije jaar al een forsere korting gekregen en dat lijkt me ook absoluut nodig. Deze groep heeft dat het meest nodig, maar dat neemt niet weg dat er geen andere maatregelen moeten worden genomen om ook andere groepen te ondersteunen.

 

We geloven echter niet in één maatregel voor iedereen, veeleer in een getrapte vorm. Als het erom gaat om voor zoveel mogelijk mensen een snelle en logische maatregel te nemen, dan begrijpt u waarom wij zulke grote voorstanders van de btw-verlaging op energie waren. We hebben gezien dat die snel doorgevoerd kon worden en zo wordt meteen al de grootste groep bereikt.

 

Anders dan u huldigen wij het principe dat energie een basisproduct is en dat het geen luxe is om zijn woning te verwarmen. Daarin verschilt ons voorstel van het uwe. Een eenmalige of zelfs permanent gemaakte belastingkorting lost dat niet op. Wij zijn ervan overtuigd dat energie een basisproduct is. Daarom zien we liever de verschillende maatregelen naast elkaar.

 

14.11  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Nog even heel kort, want ik wil geen eindeloze discussie voeren.

 

U zegt dat u voor de btw-verlaging op energie bent, maar voor de bewoners van appartementsgebouwen bood dat geen oplossing. Het gaat hier over drie tot vier miljoen mensen. Zo'n grote groep valt toch niet te negeren. In het allerbeste geval gaat de maatregel voor hen op 1 juli in. Voor de anderen was dat op 1 april.

 

Die mensen hebben daar al drie maanden, namelijk april, mei en juni, niet van kunnen genieten. U hebt het dan ook over de uitbreiding van het sociaal tarief voor de groep die daarvan kan genieten, maar u weet net zo goed als ik dat de allerlaagste inkomensklasse van werkende mensen die net niet onder het sociaal tarief valt nog een heel grote groep is. Die kunnen daar niet van genieten. Met ons voorstel was dat wel het geval geweest.

 

14.12  Melissa Depraetere (Vooruit): Ik heb daarnet toegelicht dat het sociaal tarief de eerste stap is. Er moeten vier stappen worden gezet om ervoor te zorgen dat er geen mensen meer uit de boot vallen. Wij geloven wel dat je de groep die dat het meest nodig heeft het sterkst moet beschermen, om dan verder in stappen te werken. Wij zijn het er ook mee eens dat de mensen die in een appartementsgebouw wonen ook recht hebben op die btw-verlaging. Collega Verduyckt heeft de minister van Energie daar al heel veel vragen over gesteld. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn. U weet dat dit juridisch en technisch iets ingewikkelder is dan een btw-verlaging rechtstreeks op de factuur van iemand die in een huis woont. De regering heeft zich daar echter voor geëngageerd en ik zie de minister instemmend knikken, dus ik ga ervan uit dat dit vrij snel kan worden uitgevoerd, met de middelen waarin reeds werd voorzien.

 

14.13  Anneleen Van Bossuyt (N-VA): Nog één ding. Dat was net het voordeel van ons voorstel, want dat ging via de belastingbrief. Voor mensen die in een appartementsgebouw wonen ziet die belastingbrief er hetzelfde uit als voor mensen die niet in een appartementsgebouw wonen. Zo hadden zij er meteen van kunnen genieten en dat was niet zo ingewikkeld geweest. Het lijkt mij een gemiste kans.

 

14.14  François De Smet (DéFI): Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, face à la hausse des prix de l'énergie (carburants, gaz, électricité, mazout), le gouvernement se devait de réagir le plus rapidement possible. Ce projet de loi permet donc d'attribuer un chèque de 225 euros à tous les ménages résidant en Belgique qui se chauffent au gasoil ou au propane. Je rappelle qu'on parle ici de 50 % des ménages wallons qui disposent encore d'une chaudière au mazout, et, en Flandre, de 600 000 personnes. Nul doute que cette allocation permettra de soulager bon nombre d'entre eux.

 

Un autre point positif est l'extension de cette mesure aux copropriétés. On se souviendra que, lors de la diminution de la TVA à 6 % sur le gaz, les copropriétés qui représentent 1,5 million de logements avaient été les grands oubliés de la mesure. Je salue donc le fait que le gouvernement ait enfin entendu leur appel.

 

Toutefois, chez DéFI, nous nous interrogeons sur le champ d'application de ce chèque. Lorsqu'il s'agit de distribuer des chèques ou des primes, très peu de partis remettent en question le bien-fondé de la mesure. Toutefois, selon nous, l'inconvénient d'une telle mesure est qu'elle n'est absolument pas juste ni équitable. Comment justifier le fait que le chèque mazout va être distribué à l'ensemble des ménages qui en font la demande, indépendamment de leurs revenus? En d'autres termes, qu'un ménage gagne à peine plus que le seuil de pauvreté ou qu'il soit considéré comme faisant partie des déciles supérieurs, le montant du chèque sera invariablement le même: 225 euros.

 

En Belgique, près de 60 % des travailleurs gagnent moins que le salaire mensuel brut moyen. Il aurait été logique, mais aussi surtout plus juste, que plus les moyens financiers d'un ménage sont faibles ou réduits, plus le montant du chèque soit important. S'il est vrai que l'objectif de cette mesure est de soulager les ménages face à la hausse des prix de l'énergie, force est de constater que tous les ménages ne subissent pas les mêmes conséquences de cette hausse de prix. En effet, les ménages les plus précarisés, sans oublier la classe moyenne, doivent nécessairement allouer une plus grande partie de leurs revenus pour se chauffer que les personnes les plus aisées.

 

Vous l'aurez compris, madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, malgré le fait que ce chèque mazout aurait pu être proportionné aux revenus des bénéficiaires, nous soutiendrons son adoption en ce qu'il permet néanmoins de soulager les prix actuels de l'énergie.

 

14.15  Pierre-Yves Dermagne, ministre: Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, très brièvement, je voudrais tout d'abord m'associer aux remerciements adressés à l'ensemble des membres de la commission de l'Énergie et à l'ensemble des membres de ce Parlement, pour avoir accepté de traiter ce texte en urgence.

 

Ik wil ook de leden van de minderheid bedanken, aangezien zij niet om een tweede lezing hebben gevraagd en een snelle stemming over deze tekst hebben toegestaan.

 

La mesure qui est présentée aujourd'hui répond à un besoin criant au sein de la population. Elle corrige une inégalité entre les citoyens selon qu'ils se chauffent au mazout, au propane ou au gaz naturel. Elle permet de tenir compte des situations de logement avec chauffage collectif en copropriété.

 

Je peux vous confirmer qu'il y a un engagement clair de la part du gouvernement, avec un budget de 70 millions à la clé, pour corriger également l'inégalité concernant les personnes en logement en appartements avec un chauffage collectif au gaz. Cette mesure sera prise le plus rapidement possible pour enfin corriger cette inégalité.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2752/4)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2752/4)

 

Le projet de loi compte 12 articles.

Het wetsontwerp telt 12 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 12 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 12 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

Budgets et comptes de la Chambre des représentants et d'institutions bénéficiant d'une dotation

Begrotingen en rekeningen van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van dotatiegerechtigde instellingen

 

15 Chambre des représentants – dotations aux partis politiques – Comptes 2021 – Ajustement budgétaire 2022 (2735/1)

15 Kamer van volksvertegenwoordigers – dotaties aan de politieke partijen – Rekeningen 2021 – Begrotingsaanpassing 2022 (2735/1)

 

Discussion

Bespreking

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

La présidente: Les rapporteurs, MM. Wim Van der Donckt, Hugues Bayet et Wouter Vermeersch, s'en réfèrent à leur rapport écrit.

 

15.01  Wim Van der Donckt (N-VA): Mevrouw de voorzitster, uit de begrotingscontrole is gebleken dat, en dat gebeurt natuurlijk met automatische indexeringen, de royale financiering die de Kamer toekent aan de politieke partijen, opnieuw zal geïndexeerd worden. Momenteel staat de teller voor 2022 op 44 miljoen euro. Iets meer dan 10 miljoen euro gaat naar de werkingstoelage van de politieke fracties. De overige 34 miljoen euro gaat naar de politieke partijen.

 

De federale overheid heeft zelf reeds een initiatief genomen om ook op dat punt 1,11 % te gaan besparen, maar dat heeft natuurlijk weinig zin als de bedragen nadien worden aangepast aan de index. Dat gebeurt dit jaar zelfs verschillende keren. Ik volhard in de boosheid, net als de voorgaande drie jaren heb ik mijn amendementen ingediend om ook te besparen in de politiek. Wij vragen een besparing van de gewone burger. Collega's, indien u mijn amendementen aanvaardt, kan dat meer dan 2 miljoen euro besparen op die partijfinanciering.

 

Ik herinner u er ook even aan dat mijn wetsvoorstel om die automatische indexering structureel af te schaffen, om te vermijden dat ik hier elke keer terug moet staan, om de zoveel tijd, is nog steeds hangende en ligt stof te vergaren. Indien u dat indertijd had goedgekeurd, hadden wij op die royale financiering van de partijen reeds meer dan 3 miljoen kunnen besparen, zonder enige moeite, zonder dat wij ons daarvoor pijn hadden moeten doen.

 

De burger heeft reeds enorme financiële inspanningen gedaan. Het is dus hoog tijd dat de federale overheid, maar ook deze Kamer, hetzelfde doet. De index schrappen in dit specifieke geval, lijkt mij een eerste logische stap, maar blijkbaar kan de meerderheid zelfs die moeite niet opbrengen. Ik hoor langs alle kanten ronken hoe onrechtvaardig die partijfinanciering is. Kijk, ik neem een initiatief om een eerste stap te zetten om dat wat te corrigeren. Ik kijk uit naar initiatieven die er ongetwijfeld – ik heb het reeds elke keer gezegd, maar ik wacht nog steeds – zullen komen vanuit de meerderheid.

 

Ik vraag dus nogmaals de steun voor deze simpele amendementjes, die ditmaal een serieuze besparing zouden zijn voor onze overheidsfinanciën.

 

15.02  Marco Van Hees (PVDA-PTB): Madame la présidente, je voudrais réagir à l'intervention de M. Van der Donckt et lui dire que nous avons pris acte des amendements de la N-VA. Permettez-moi de dire aussi qu'ils sont "petits" par rapport à ceux que nous avons introduits qui visent à réduire de moitié la dotation aux partis politiques. Il est vrai que pour la N-VA cela représenterait beaucoup. Ils visent également à réduire de moitié les rémunérations des députés. En effet, chacun conviendra ici que ceux-ci sont un peu trop payés pour savoir ce que vivent en réalité les gens. Or, on prend des décisions qui impactent ceux-ci tous les jours. Ils visent, en outre, à réduire les cabinets ministériels où nous estimons qu'il y a eu une inflation de personnel. Cela ne date pas de ce gouvernement. C'est plus ancien. Selon nous, il faudrait plus s'appuyer sur l'administration. Mais, malheureusement, sous ce gouvernement tout comme sous le précédent, nous constatons une inflation au niveau du personnel de leur cabinet alors que l'emploi est détruit dans l'administration. C'est assez paradoxal.

 

Monsieur Van der Donckt, si vous voulez vraiment réaliser des économies, je vous invite à soutenir les amendements du PTB plutôt que ceux de la N-VA.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

 

Tableau p. 35/Tabel blz. 35

  • 1 – Marco Van Hees (2735/2)

  • 2 – Marco Van Hees (2735/2)

  • 3 – Marco Van Hees (2735/2)

  • 4 – Marco Van Hees (2735/2)

  • 5 – Marco Van Hees (2735/2)

Tableau p. 52/Tabel blz. 52

  • 8 – Wim Van der Donckt (2735/2)

Tableau p. 52/Tabel blz. 52

  • 6 – Marco Van Hees (2735/2)

Tableau p. 56/Tabel blz. 56

  • 7 – Marco Van Hees (2735/2)

Tableau p. 56/Tabel blz. 56

  • 9 – Wim Van der Donckt (2735/2)

*  *  *  *  *

 

Les amendements sont réservés.

De amendementen zijn aangehouden.

 

Le vote sur les amendements, les comptes 2021 et l'ajustement budgétaire 2022 de la Chambre des représentants et du financement des partis politiques aura lieu ultérieurement.

De stemming over de amendementen, de rekeningen 2021 en de begrotingsaanpassing 2022 van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van de financiering van de politieke partijen zal later plaatsvinden.

 

16 Cour des comptes, Cour constitutionnelle, Conseil supérieur de la Justice, Médiateurs fédéraux, Autorité de protection des données, Organe de contrôle de l'information policière, Institut fédéral des droits humains – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

16 Rekenhof, Grondwettelijk hof, Hoge Raad voor de Justitie, Federale ombudsmannen, Gegevensbeschermingsautoriteit, Controleorgaan op de politionele informatie, Mensenrechteninstituut – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Discussion

Bespreking

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

La présidente: Les rapporteurs MM. Van der Donckt, Bayet et Vermeersch s'en réfèrent à leur rapport écrit.

 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

Le vote sur les ajustements des budgets de l'année budgétaire 2022 des institutions bénéficiant d'une dotation aura lieu ultérieurement.

De stemming over de aanpassingen van de begrotingen van het begrotingsjaar 2022 van de dotatiegerechtigde instellingen zal later plaatsvinden.

 

17 Comité P – Nomination des membres suppléants – Appel à candidats

17 Comité P – Benoeming van de plaatsvervangende leden – Oproep tot kandidaten

 

Conformément à la décision de la séance plénière du 21 avril 2022, un appel à candidats est paru au Moniteur belge du 13 mai 2022 pour les mandats de second membre suppléant francophone du Comité P.

Overeenkomstig de beslissing van de plenaire vergadering van 21 april 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2022 een oproep tot kandidaten voor de mandaten van Franstalig tweede plaatsvervangend lid.

 

Aucune candidature n'a été introduite.

Er werden geen kandidaturen ingediend.

 

Conformément à l’avis de la Conférence des présidents du 22 juin 2022, je vous propose de publier au Moniteur belge un nouvel appel à candidats pour les mandats de second membre suppléant francophone du Comité P.

Overeenkomstig het advies van de Conferentie van voorzitters van 22 juni 2022 stel ik u voor een nieuwe oproep tot kandidaten in het Belgisch Staatsblad bekend te maken voor de mandaten van Franstalig tweede plaatsvervangend lid van het Comité P.

 

Pas d'objection? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

18 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

18 Urgentieverzoeken van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi portant création du Registre central pour les décisions de l’ordre judiciaire et relative à la publication des jugements et arrêts, n° 2754/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot oprichting van het Centraal register voor de beslissingen van de rechterlijke orde en betreffende de bekendmaking van de vonnissen en arresten, nr. 2754/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

18.01  Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, la mise en place d'un registre central pour les décisions de l'Ordre judiciaire est l'un des cinq objectifs retenus dans le cadre du plan de numérisation de la justice pour lequel des budgets issus du Recovery and Resilience Facility de la Commission européenne sont prévus.

 

Le délai pour l'opérationnalisation complète a été fixé au quatrième trimestre de 2023. Le non-respect de cet objectif entraînera une pénalité financière. Par conséquent, afin de conserver une chance réaliste d'atteindre cet objectif, il est important que ce cadre juridique soit publié dans les plus brefs délais.

 

La présidente: Je conçois, madame la ministre, qu'il n'est pas facile de s'exprimer quand tout le monde papote.

 

Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II, n° 2774/1.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp om justitie menselijker, sneller en straffer te maken II, nr. 2774/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

18.02  Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, l'urgence se justifie ici tout d'abord par le fait que deux articles doivent entrer en vigueur dans les meilleurs délais, puisqu'ils visent à corriger les articles 4128 et 4285 pour une erreur matérielle du nouveau livre IV du Code civil, un livre qui entrera en vigueur le 1er juillet 2022.

 

Ensuite, ce projet de loi contient des améliorations visant à réduire la surpopulation en prison. Il est donc urgent de prendre des mesures tant générales que spécifiques dans ce domaine.

 

Le projet contient également des modifications de la loi du 17 mai 2006 qui devraient entrer en vigueur le 1er septembre et pouvoir être publiées en temps utile au Moniteur belge.

 

Il convient également de noter que l'avis du Conseil d'État a été reçu plus d'un mois après la date limite, ce qui rend nécessaire un débat d'urgence au Parlement.

 

La présidente:  Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt:

- du projet de loi relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse en ce qui concerne certaines procédures de recours accélérées auprès du Conseil d’État, n° 2762/1;

- du projet de loi relatif au statut et au contrôle des sociétés de bourse et portant dispositions diverses, n° 2763/1;

- du projet de loi modifiant la loi du 25 octobre 2016 relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement et portant autres dispositions diverses visant à transposer la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement, n° 2765/1.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van:

- het wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State, nr. 2762/1;

- het wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen, nr. 2763/1;

- het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen, nr. 2765/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

18.03  Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, il s'agit ici des projets de loi nos 2762, 2763 et 2765.

 

Cette directive devait être transposée en droit belge pour le 26 juin 2021. En raison de la complexité de cette directive et du fait qu'elle est transposée par le biais de trois projets de loi différents, dont l'un crée un code complètement nouveau, la transposition a pris du retard.

 

La Commission européenne a engagé une procédure d'infraction en raison de la transposition tardive. Le gouvernement a tout mis en œuvre pour que ce projet de loi soit approuvé avant les vacances d'été et pour éviter toute action supplémentaire de la Commission européenne. Ce timing a également été communiqué à la Commission européenne dans le cadre de la procédure d'infraction que je viens de mentionner.

 

Il importe donc que ces projets de loi puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible. Tant que ces projets de loi n'auront pas été adoptés, un certain nombre de dispositions de la loi du 11 juillet 2021 ne pourront pas entrer en vigueur. Par conséquent, les entreprises d'investissement dites de classe 1 ne peuvent être reconnues comme des établissements de crédit. Ce retard signifie également que les pouvoirs de contrôle des établissements concernés, qui sont qualifiés d'importants, ne peuvent être transférés de la Banque nationale de Belgique à la Banque centrale européenne.

 

Au niveau européen, la directive IFD est complétée par le règlement IFR et entre-temps par une douzaine de règlements d'exécution. Ceux-ci sortent des effets directs dans l'ordre juridique belge et l'absence de transpositions de la directive complique l'application cohérente de la loi belge et des règlements susmentionnés.

 

18.04  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik heb goed geluisterd, maar er was wat geroezemoes. Ik meen de datum van 26 juni gehoord te hebben. Als dat klopt, dan betekent het dat er nog drie dagen zijn, wat zeker wijst op urgentie. Maar ik meende ook 2021 gehoord te hebben, of heb ik dat verkeerd begrepen?

 

(…): (…)

 

18.05  Peter De Roover (N-VA): Ja, dan is het dus echt heel urgent.

 

La présidente:  Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

18.06  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, nous soutenons l’urgence pour le premier projet de loi (n° 2762/1), mais pas pour les deux autres projets (nos 2763/1 et 2765/1).

 

La présidente: Dont acte.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Prise en considération de propositions

Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement. (art. 75, n° 5, Rgt)

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden. (art. 75, nr. 5, Rgt)

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

Urgentieverzoek

Demande d'urgence

 

18.07  Theo Francken (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, ik had graag de urgentie gevraagd voor ons voorstel van bijzondere wet (nr. 2779/1) om van de luchthaven van Zaventem een Vlaamse luchthaven te maken en die bevoegdheid over te dragen en te regionaliseren. Het draait helemaal vierkant. (Rumoer)

 

Dank u voor al uw enthousiasme!

 

Het draait helemaal vierkant op de luchthaven, er is ook al meer dan een jaar geen voorzitter. Het is tijd dat de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) de aandelen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) overneemt en dat Vlaanderen bevoegd wordt voor de luchthaven van Zaventem – eindelijk, zou ik zeggen.

 

La présidente: Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est rejetée par assis et levé.

De urgentie wordt verworpen bij zitten en opstaan.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

18.08  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, je vais assurer le pairage, avec un quorum de présence, pour M. Malik Ben Achour.

 

18.09  Peter De Roover (N-VA): Wij hebben vernomen dat mevrouw Marghem hier om medische redenen niet aanwezig kan zijn. De heer Wollants, zij delen een lang en intens verleden, oude liefde roest niet, zal zijn stemgedrag daaraan aanpassen.

 

18.10  Nabil Boukili (PVDA-PTB): Madame la présidente, je vais assurer le pairage pour M. Simon Moutquin, qui est empêché aujourd'hui.

 

La présidente: Nous enregistrons ces trois demandes de pairage. 

 

19  Chambre des représentants et financement des partis politiques – Comptes 2021 – Ajustement budgétaire 2022 – Amendements réservés (2735/1-2)

19  Kamer van volksvertegenwoordigers en financiering van de politieke partijen – Rekeningen 2021 – Begrotingsaanpassing 2022 – Aangehouden amendementen (2735/1-2)

 

Vote sur l'amendement n° 1 de Marco Van Hees au tableau p. 35. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 1 van Marco Van Hees op de tabel blz. 35. (2735/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

21

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

126

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 2 de Marco Van Hees au tableau p. 35. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 2 van Marco Van Hees op de tabel blz. 35. (2735/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 3 de Marco Van Hees au tableau p. 35. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 3 van Marco Van Hees op de tabel blz. 35. (2735/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Marco Van Hees au tableau p. 35. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 4 van Marco Van Hees op de tabel blz.35. (2735/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 1)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 5 de Marco Van Hees au tableau p.35. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 5 van Marco Van Hees op de tabel blz.35. (2735/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

22

Oui

Nee

105

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Wim Van der Donckt au tableau p. 52. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 8 van Wim Van der Donckt op de tabel blz. 52. (2735/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

 49

Oui

Nee

 78

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 6 de Marco Van Hees au tableau p. 52. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 6 van Marco Van Hees op de tabel blz. 52. (2735/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

23

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 7 de Marco Van Hees au tableau p. 56. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 7 van Marco Van Hees op de tabel blz. 56. (2735/2)

 

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

 

(Stemming/vote 4)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Wim Van der Donckt au tableau p. 56. (2735/2)

Stemming over amendement nr. 9 van Wim Van der Donckt op de tabel blz. 56. (2735/2)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

49

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

126

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

20 Chambre des représentants – Comptes 2021 (2735/1)

20 Kamer van volksvertegenwoordigers – Rekeningen 2021 (2735/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 6)

Oui

82

Ja

Non

23

Nee

Abstentions

25

Onthoudingen

Total

130

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes 2021 de la Chambre des représentants.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen 2021 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

21 Chambre des représentants – Ajustement budgétaire 2022 (2735/1)

21 Kamer van volksvertegenwoordigers – Begrotingsaanpassing 2022 (2735/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 7)

Oui

106

Ja

Non

23

Nee

Abstentions

1

Onthoudingen

Total

130

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 de la Chambre des représentants.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van de Kamer van volksvertegenwoordigers aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

22 Financement des partis politiques – Comptes 2021 (2735/1)

22 Financiering van de politieke partijen – Rekeningen 2021 (2735/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 8)

Oui

82

Ja

Non

46

Nee

Abstentions

2

Onthoudingen

Total

130

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte les comptes 2021 du financement des partis politiques.

Bijgevolg neemt de Kamer de rekeningen 2021 van de financiering van de politieke partijen aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

23 Financement des partis politiques – Ajustement budgétaire 2022 (2735/1)

23 Financiering van de politieke partijen – Begrotingsaanpassing 2022 (2735/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 9)

Oui

80

Ja

Non

46

Nee

Abstentions

2

Onthoudingen

Total

128

Totaal

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 du financement des partis politiques.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van de financiering van de politieke partijen aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

24 Cour des comptes – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

24 Rekenhof – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l’ajustement budgétaire 2022 de la Cour des comptes.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van het Rekenhof aan.

 

25 Cour constitutionnelle – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

25 Grondwettelijk hof – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

118

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 de la Cour constitutionnelle.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van het Grondwettelijk hof aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

26 Conseil supérieur de la Justice – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

26 Hoge Raad voor de Justitie – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

129

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 du Conseil supérieur de la Justice.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van de Hoge Raad voor de Justitie aan.

 

27 Collège des médiateurs fédéraux – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

27 College van de federale ombudsmannen – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

116

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 du Collège des médiateurs fédéraux.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van het College van de federale ombudsmannen aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

28 Autorité de protection des données – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

28 Gegevensbeschermingsautoriteit – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

116

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 de l'Autorité de protection des données.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van de Gegevensbeschermingsautoriteit aan.

 

29 Organe de contrôle de l'information policière – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

29 Controleorgaan op de politionele informatie – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

117

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

12

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 de l'Organe de contrôle de l'information policière.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van het Controleorgaan op de politionele informatie aan.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

30 Institut fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits Humains – Ajustement budgétaire 2022 (2736/1)

30 Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens – Begrotingsaanpassing 2022 (2736/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 16)

Ja

115

Oui

Nee

12

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

127

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte l'ajustement budgétaire 2022 de l'Institut fédéral pour la Protection et la Promotion des Droits Humains.

Bijgevolg neemt de Kamer de begrotingsaanpassing 2022 van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens aan.

 

(M. Kristof Calvo et Mme Séverine de Laveleye ont voté pour)

 

31 Amendements et articles réservés du projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2022 (2642/1-7)

31 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2642/1-7)

 

Vote sur l'amendement n° 8 de Marco Van Hees à l'article 2. (2642/7)

Stemming over amendement nr. 8 van Marco Van Hees op artikel 2. (2642/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 17)

Ja

11

Oui

Nee

114

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 10 de Marco Van Hees à l'article 2. (2642/7)

Stemming over amendement nr. 10 van Marco Van Hees op artikel 2. (2642/7)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 18)

Ja

22

Oui

Nee

97

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

125

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen is het artikel 2 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 9 de Marco Van Hees tendant à insérer un article 12/1(n). (2642/7)

Stemming over amendement nr. 9 van Marco Van Hees tot invoeging van een artikel 12/1(n). (2642/7)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 18)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Les tableaux annexés, tels que modifiés par la commission, sont adoptés.

De bijgevoegde tabellen worden zoals door de commissie gewijzigd aangenomen.

 

32 Ensemble du projet de loi contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2022 (2642/1+6)

32 Geheel van het wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2642/1+6)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 19)

Ja

74

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

33 Amendements et articles réservés du projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 (2643/1-22)

33 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2643/1-22)

 

Vote sur l'amendement n° 102 de Sander Loones cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 102 van Sander Loones cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 20)

Ja

50

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 105 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 105 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 21)

Ja

11

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

15

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 106 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 106 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 22)

Ja

23

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

3

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 110 de Vanessa Matz à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 110 van Vanessa Matz op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 23)

Ja

52

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 113 de Vanessa Matz à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 113 van Vanessa Matz op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 23)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 112 de Vanessa Matz à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 112 van Vanessa Matz op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 23)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 101 de Koen Metsu cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 101 van Koen Metsu cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 24)

Ja

52

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 100 de Sander Loones cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 100 van Sander Loones cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 25)

Ja

37

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 108 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 108 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 26)

Ja

23

Oui

Nee

104

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

128

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 98 de Theo Francken cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 98 van Theo Francken cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 27)

Ja

35

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 103 de Wim Van der Donckt cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 103 van Wim Van der Donckt cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 28)

Ja

50

Oui

Nee

75

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 104 de Wim Van der Donckt cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 104 van Wim Van der Donckt cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Peut-on considérer que le résultat du vote précédent est valable pour celui-ci? (Oui)

Mag de uitslag van de vorige stemming ook gelden voor deze stemming? (Ja)

 

(Stemming/vote 28)

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 99 de Theo Francken cs à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 99 van Theo Francken cs op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 29)

Ja

35

Oui

Nee

94

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 107 de Marco Van Hees à l'article 1.01.2. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 107 van Marco Van Hees op artikel 1.01.2.( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 30)

Ja

29

Oui

Nee

96

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

126

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 1.01.2 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 1.01.2 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 111 de Vanessa Matz tendant à insérer un article 2.17.6(n). (2643/22)

Stemming over amendement nr. 111 van Vanessa Matz tot invoering van een artikel 2.17.6(n).( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 31)

Ja

52

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 109 de Marco Van Hees à l'article 3-01-1. (2643/22)

Stemming over amendement nr. 109 van Marco Van Hees op artikel 3-01-1. ( 2643/22)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 32)

Ja

23

Oui

Nee

106

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 3-01-1 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is het artikel 3-01-1 aangenomen.

 

Les tableaux annexés, tels que modifiés par la commission, sont adoptés.

De bijgevoegde tabellen worden zoals door de commissie gewijzigd aangenomen.

 

34 Ensemble du projet de loi contenant le troisième ajustement du Budget général des dépenses pour l'année budgétaire 2022 (2643/1+21)

34 Geheel van het wetsontwerp houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2022 (2643/+21)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 33)

Ja

76

Oui

Nee

52

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

35 Amendements réservés à la proposition de résolution relative à une approche efficace et intégrale de lutte contre la broncho-pneumopathie chronique obstructive  (2259/1-6)

35 Aangehouden amendementen op het voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende en integrale aanpak van chronic obstructive pulmonary disease  (2259/1-6)

 

Vote sur l'amendement n° 20 de Kathleen Depoorter cs à la demande a), iii. (2259/6)

Stemming over amendement nr. 20 van Kathleen Depoorter cs op verzoek a), iii. (2259/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 34)

Ja

44

Oui

Nee

85

Non

Onthoudingen

1

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

35.01  Servais Verherstraeten (CD&V): Mevrouw de voorzitster, sommige collega's van mijn groep hebben zich vergist en  hebben tegengestemd.

 

De voorzitster: Waarvan akte.

 

Vote sur l'amendement n° 21 de Catherine Fonck tendant à insérer une demande a), v. (n). (2259/6)

Stemming over amendement nr. 21 van Catherine Fonck tot invoeging van een verzoek a), v. (n). (2259/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 35)

Ja

29

Oui

Nee

76

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 19 de Kathleen Depoorter cs tendant à insérer une demande c), v. (n). (2259/6)

Stemming over amendement nr. 19 van Kathleen Depoorter cs tot invoeging van een verzoek c), v. (n). (2259/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 36)

Ja

37

Oui

Nee

88

Non

Onthoudingen

5

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

36 Ensemble de la proposition de résolution relative à une approche efficace et intégrale de lutte contre la broncho-pneumopathie chronique obstructive  (2259/5)

36 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende een doeltreffende en integrale aanpak van chronic obstructive pulmonary disease  (2259/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 37)

Ja

106

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

130

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution. Il en sera donné connaissance au gouvernement.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan. Het zal ter kennis van de regering worden gebracht.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

37 Proposition de loi modifiant la loi du 15 mars 1954 relative aux pensions de dédommagement des victimes civiles de la guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit (2419/1)

37 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden (2419/1)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 38)

Ja

94

Oui

Nee

22

Non

Onthoudingen

13

Abstentions

Totaal

129

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet de loi à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

38 Wetsontwerp houdende toekenning van een toelage voor het aanschaffen van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor de verwarming van een privéwoning (2752/4)

38 Projet de loi visant à octroyer une allocation pour l'acquisition de gasoil ou de propane en vrac destinés au chauffage d'une habitation privée (2752/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 39)

Ja

105

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

129

Total

 

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

 

Reden van onthouding? (Nee)

Raison d'abstention? (Non)

 

39 Adoption de l’ordre du jour

39 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour de la séance du 30 juin 2022.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergadering van 30 juni 2022.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

La séance est levée. Prochaine séance le jeudi 30 juin 2022 à 14 h 15.

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering donderdag 30 juni 2022 om 14.15 uur.

 

La séance est levée à 17 h 58.

De vergadering wordt gesloten om 17.58 uur.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 190 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 190 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

021

Ja

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria

 

 

Non        

104

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

022

Ja

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

105

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

049

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

078

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

023

Ja

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

106

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui        

049

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

075

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

023

Nee

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

106

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

023

Nee

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

046

Nee

 

Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

080

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

046

Nee

 

Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

129

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

118

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

129

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

116

Ja

 

Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

116

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

012

Nee

 

Bury Katleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

117

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

012

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 016

 

 

Oui        

115

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

012

Nee

 

Bury Katleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter

 

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 017

 

 

Oui         

011

Ja

 

Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

114

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Arens Josy, Boukili Nabil, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Prévot Maxime

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 018

 

 

Oui        

022

Ja

 

Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

097

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, De Smet François, Fonck Catherine, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 019

 

 

Oui        

074

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

052

Nee

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 020

 

 

Oui        

050

Ja

 

Arens Josy, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

076

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 021

 

 

Oui        

011

Ja

 

Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

104

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

015

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Bury Katleen, Depoortere Ortwin, De Smet François, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 022

 

 

Oui        

023

Ja

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

102

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

003

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 023

 

 

Oui        

052

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non         

076

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 024

 

 

Oui        

052

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

075

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 025

 

 

Oui        

037

Ja

 

Bury Katleen, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter

 

 

Non        

091

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 026

 

 

Oui         

023

Ja

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

104

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 027

 

 

Oui        

035

Ja

 

Bury Katleen, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter

 

 

Non        

094

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 028

 

 

Oui        

050

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

075

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, De Smet François, Rohonyi Sophie, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 029

 

 

Oui        

035

Ja

 

Bury Katleen, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter

 

 

Non        

094

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 030

 

 

Oui        

029

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

096

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 031

 

 

Oui        

052

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

076

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 032

 

 

Oui        

023

Ja

 

Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

106

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Dallemagne Georges, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Donné Joy, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Metsu Koen, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Boukili Nabil

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 033

 

 

Oui        

076

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

052

Nee

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Hedebouw Raoul, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Mertens Peter, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 034

 

 

Oui        

044

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Dallemagne Georges, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Donné Joy, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Lanjri Nahima, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van den Bergh Jef, Van der Donckt Wim, Van Hoof Els, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter

 

 

Non        

085

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

001

Onthoudingen

 

Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 035

 

 

Oui        

029

Ja

 

Arens Josy, Bury Katleen, Colebunders Gaby, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, Depoortere Ortwin, De Smet François, De Vuyst Steven, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Hedebouw Raoul, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Hees Marco, Vermeersch Wouter, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Non        

076

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 036

 

 

Oui        

037

Ja

 

Bury Katleen, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter

 

 

Non        

088

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Abstentions

005

Onthoudingen

 

Arens Josy, Dallemagne Georges, Fonck Catherine, Prévot Maxime, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 037

 

 

Oui        

106

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Non         

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 038

 

 

Oui         

094

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

022

Nee

 

Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien

 

 

Abstentions

013

Onthoudingen

 

Bury Katleen, Depoortere Ortwin, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Gilissen Erik, Pas Barbara, Ponthier Annick, Ravyts Kurt, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Vermeersch Wouter, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 039

 

 

Oui        

105

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Bayet Hugues, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Colebunders Gaby, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, Dallemagne Georges, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Farih Nawal, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hedebouw Raoul, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Merckx Sofie, Mertens Peter, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

 

Non        

000

Nee

 

 

 

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Donné Joy, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van Camp Yoleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert