Séance plénière

Plenumvergadering

 

du

 

Jeudi 7 juillet 2022

 

Soir

 

______

 

 

van

 

Donderdag 7 juli 2022

 

Avond

 

______

 

 


La séance est ouverte à 19 h 57 et présidée par Mme Eliane Tillieux, présidente.

De vergadering wordt geopend om 19.57 uur en voorgezeten door mevrouw Eliane Tillieux, voorzitster.

 

La présidente: La séance est ouverte.

De vergadering is geopend.

 

Une série de communications et de décisions doivent être portées à la connaissance de la Chambre. Elles seront reprises sur le site web de la Chambre et insérées dans le compte rendu intégral de cette séance ou son annexe.

Een reeks mededelingen en besluiten moeten ter kennis gebracht worden van de Kamer. U kan deze terugvinden op de webstek van de Kamer en in het integraal verslag van deze vergadering of in de bijlage ervan.

 

Ministre du gouvernement fédéral présente lors de l'ouverture de la séance:

Aanwezig bij de opening van de vergadering is de minister van de federale regering:

Tinne Van der Straeten.

 

Projets de loi et propositions

Wetsontwerpen en voorstellen

 

01 Projet de loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (2640/1-5)

- Proposition de loi portant modification de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (1625/1-2)

01 Wetsontwerp tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (2640/1-5)

- Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (1625/1-2)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Marie-Christine Marghem, Christophe Bombled.

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est reprise.

De algemene bespreking is hervat.

 

La parole est à Mme la ministre.

 

01.01 Minister Tinne Van der Straeten: Mevrouw de voorzitster. collega's, alvorens ik bij wijze van uitleiding een algemene beschouwing geef, wil ik even een kort antwoord geven op een aantal technische elementen die aan bod zijn gekomen, ook al zijn sommige al uitgebreid besproken in de commissie.

 

Ten eerste, mijnheer Warmoes, de grotere diepte is wel degelijk meegenomen in de berekeningen. Dat heb ik ook gezegd in de commissie.

 

Ten tweede, op de vraag hoe het verder moet als ENGIE er niet meer zou zijn, verwijs ik naar mijn uitleg in de commissie dat de hoofdelijke aansprakelijkheid expliciet bepaald werd.

 

Ten derde worden de interestvoeten, zoals u kunt lezen in het ontwerp, bij elke herziening herbekeken. Die kunnen telkens bijgesteld worden, wat dan ook een impact heeft op de provisies.

 

Wat de terugbetaling van de 1,8 miljard euro betreft, verwijs ik naar wat mevrouw Buyst hier net zei. Het een heeft uiteraard niets met het ander te maken. De twee worden met elkaar in verband gebracht, maar dat er hoge dividenden worden uitgekeerd, heeft op zich geen impact op de terugbetaling. In de commissie werd ook uitgebreid ingegaan op het terugbetalingsschema. Na 2025 gaat het nog over 1,8 miljard euro, wat in feite maar een heel klein restbedrag is, vergeleken met het bedrag dat de komende vijf jaar wel degelijk wordt terugbetaald. Op het einde van deze regeerperiode zal er nooit meer geld op de rekening hebben gestaan, wat ook expliciet de bedoeling was van het ontwerp.

 

Mijnheer Wollants, u hebt een aantal vergelijkingen gemaakt, maar die lopen mank. Als u artikel 15, paragraaf 5 van het wetsontwerp leest, met name in het eerste punt, waar het gaat over de activa en de beleggingen, die moeten voldoen aan de minimumcriteria op sociaal gebied en op het vlak van milieu, mensenrechten en behoorlijk bestuur, dan weet u dat de vergelijkingen die u misschien dacht te kunnen recupereren op social media, absoluut mank lopen in het licht van de wettelijke bepalingen.

 

Meer in het algemeen staan we aan de vooravond van de langste, duurste en meest delicate werf die ons land ooit heeft gekend, collega's, met de ontmanteling van de kerncentrales en de berging van het afval. Dat afval bestaat uit exploitatie- en ontmantelingsafval en uit de bestraalde splijtstofstalen. Die werf zal tot 2135 duren en kan tot 41 miljard euro kosten in nominale waarde, vandaag ingeschat.

 

Vandaag is het in ieder geval duidelijk dat niet alleen onze generaties, maar ook de latere generaties de torenhoge rekening niet zullen moeten betalen. Het voorliggende wetsontwerp verankert immers het principe van de vervuiler betaalt. Dat is in casu de nucleaire exploitant. De basisfilosofie is eenvoudig, ze is de beste garantie op de beschikbaarheid van de nodige fondsen bij de kernenergie-exploitant en op de sterke controle daarop. Die basisfilosofie wordt nu in de wet verankerd en maakt een einde aan decennia onzekerheid.

 

Zoals mevrouw Dierick zei, is het financiële beheer van die werf slechts één aspect van het verhaal. Er is namelijk ook nog het andere aspect, de fysieke werf, waarover nog beslissingen genomen moeten worden. Het feit blijft dat er nog geen beslissing is over de uiteindelijke bestemming van het kernafval en dat zelfs het onderzoek niet tot een eenduidig antwoord heeft geleid. Het afval blijft nog honderdduizenden jaren radioactief en moet daarom in zo veilig mogelijke omstandigheden worden opgeborgen.

 

Des choix difficiles doivent être faits. Qu'allons-nous faire de tous ces déchets radioactifs et dangereux? Comment pouvons-nous les stocker en toute sécurité? Quel emplacement devons-nous choisir? Nombre d'entre nous ne verront pas le début des opérations de stockage des déchets. Pourtant, il est urgent d'ouvrir la discussion relative à leur destination. Elle doit se dérouler en impliquant la société civile. Du reste, c'est l'enjeu du projet qui sera débattu après celui-ci.

 

Er is hier veel gepraat over het energiebeleid in al zijn facetten, maar laten wij het vandaag hebben over het facet van het energiebeleid dat vandaag voorligt, het beheer van de gigantische afvalberg. Een duurzaam energiebeleid zorgt ervoor dat de Belgen niet opdraaien voor de kosten, maar dat wij wel inspraak krijgen in wat er gebeurt met dat kernafval.

 

Je tiens aussi à établir un rapprochement avec ce qu'a dit M. Cogolati à la fin de son discours: un pas doit encore être accompli après cette étape. Nous restons dans le cas de figure du Fonds Synatom, qui est une filiale à 100 % d'Electrabel. Nous devons également réfléchir à la structure la plus adéquate pour gérer ces fonds dans l'esprit de la loi.

 

Je vous ai entendu parler d'une structure juridiquement indépendante d'ENGIE, mais également de la sphère politique. Nous avons eu cette discussion en commission. Elle doit se poursuivre pour déterminer la manière de garantir ces fonds en permanence, également dans le cas d'une externalisation. C'est pourquoi l'ultime article de ce projet de loi cherche à enrichir la réflexion à ce sujet.

 

Madame Fonck, vous vous êtes référée à mon interview radiophonique de ce matin. Je vais donc répéter ce que j'ai dit lors de cet entretien: je ne m'agite pas, mais j'agis – non seulement dans ce dossier, mais également dans d'autres.

 

Ieder van u heeft zich in algemene termen positief uitgesproken over dit ontwerp. Vele van u hebben ook aandacht gevraagd voor een aantal aspecten die volgens u meer of betere aandacht verdienen, die verder uitgewerkt moeten worden of richting gegeven voor het vervolg. Toch hebben velen van u zich positief uitgesproken en ook gealludeerd op een unanieme stemming die zou volgen na de unanieme stemming in de commissie. Ik wil die woorden van dank namens mijn team, namens mijn administratie, maar ook namens de coalitiepartners graag aanvaarden.

 

We hebben hier vandaag een ontwerp voor ons dat in algemene bewoordingen leidt tot een blijk van appreciatie, maar we moeten misschien ook even reflecteren over de manier waarop we dat hebben aangepakt. U hebt daar zelf ook aan meegewerkt. We hebben ten eerste geluisterd naar de experten. Dit ontwerp is gestart met een advies van de Commissie voor nucleaire voorzieningen, onder voorzitterschap van de heer Dufresne. We hebben hun advies aangenomen. Vervolgens hebben we met de commissie voortgewerkt op hun advies. Er zijn punten uit hun advies die we wel gevolgd hebben, er zijn andere punten die we niet gevolgd hebben of die we anders hebben ingevuld. Dat hebben we steeds gedaan in overleg met de commissie. We hebben ook op de commissie kunnen rekenen bij de redactie van dit ontwerp. Ook het secretariaat van de commissie, waargenomen door mijn administratie, die eigenlijk jarenlange expertise in dat domein heeft opgebouwd, was hierbij betrokken.

 

Ten tweede hebben we dit ontwerp gebaseerd op feiten en cijfers. We hebben gekeken naar wat nu eigenlijk de bedragen zijn waar we over spreken, wat er vandaag al gesecuriseerd is en wat het risico is dat niet gesecuriseerd is. Hoe zit die structuur eigenlijk in elkaar, met die leningen en beleggingen? Wat zit exact waar? We hebben dat kunnen uitvlooien en we hebben daarover kunnen reflecteren. Op basis daarvan zijn er zaken in dit ontwerp gekomen, bijvoorbeeld over de kapitaalsbeslissingen.

 

Ten derde hebben we veel respect opgebracht voor elkaars posities, voor elkaars belangen en we hebben een algemeen belang gevonden, namelijk het algemeen belang dat we geconfronteerd worden met de langste, meest delicate en duurste werf ooit en dat we willen dat de vervuiler die factuur wel degelijk betaalt.

 

Daarom zou ik willen afsluiten met een dankwoord voor de mensen die daar achter zitten. In de eerste plaats dank ik de Commissie voor nucleaire voorzieningen. De expertise van haar voorzitter, de heer Dufresne, was zeer welgekomen. Hij was tijdens dit werk een tijdje ziek en hoewel hij met pensioen is, heeft hij toch veel van zijn tijd aan dit ontwerp besteed.

 

Ik wil ook de betrokken partijen bedanken. In de eerste plaats dank ik de exploitant zelf, ENGIE Electrabel, maar ik dank ook Luminus voor de openheid. Het is omdat zij inzage hebben gegeven in feiten en cijfers voor de onderbouwing dat we tot een aantal oplossingen zijn gekomen.

 

Ten derde dank ik ook jullie, het Parlement. Ik ben namelijk in de commissie verschillende keren ondervraagd over onder andere het advies van de commissie. Jullie hebben dus een zeer grote betrokkenheid getoond ten aanzien van dit onderwerp. De urgentie werd hier ook sterk aangevoeld. Ik heb het eveneens bijzonder geapprecieerd dat er een hoorzitting was met de voorzitter van de commissie, die zeer zinvolle input heeft gegeven over hoe de verdere opvolging kan plaatsvinden. Deze wet goedkeuren is namelijk één zaak, ermee aan de slag gaan is nog wat anders. Dat zal zeker verder opgevolgd moeten worden.

 

Het was een werk van lange adem, maar het resultaat ligt hier vandaag voor. Het is een zeer goede zaak voor ons land. Er zijn zeker nog punten waaraan we kunnen werken, maar er is niets mis met kleine stapjes, als men er maar genoeg zet in de juiste richting.

 

Ik kijk uit naar de volgende gedachtewisseling die we hierover kunnen hebben, als de KB's komen, als de herziening op til is en als de onderhandelingen met ENGIE Electrabel afgerond zijn. Successen moet men vieren. Het is dus belangrijk om hier vandaag even bij stil te staan, om dan vanaf morgen weer met volle energie aan de volgende stappen te kunnen werken.

 

01.02  Bert Wollants (N-VA): Mevrouw de minister, over de passage over de beleggingen zullen wij in de toekomst sowieso nog spreken en nadenken. In de commissie hebt u ook aangegeven dat er nog meer dan tijd genoeg is om de wet op dat vlak aan te passen. Ik ben het met u eens dat kleine stapjes belangrijk zijn. Misschien zullen wij op dat vlak binnen een aantal jaar nog andere stapjes moeten zetten, om het kapitaal veilig te stellen voor de energie van de toekomst.

 

01.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de minister, wat betreft de hoorzitting met de voorzitter van de Commissie voor nucleaire voorzieningen sluit ik mij aan bij uw bedenkingen. Dat was voor ons zeer leerrijk. De heer Dufresne en zijn collega's hebben toen met ons in een open geest gedebatteerd.

 

U zegt dat de intrestvoeten bij elke herziening worden herbekeken. Dat is maar goed ook. Ik ga niet herhalen wat ik al gezegd heb, maar mijn punt was het, nu er zulke grote winsten worden geboekt, het moment is om er bij Electrabel het maximum uit te halen, want wij weten niet wat de toekomst zal brengen. Vanuit het voorzorgsbeginsel hebben wij dan ook amendementen ingediend om daar op dit moment strenger op toe te zien en om voorzichtiger te zijn in de toekomst.

 

U relativeert de 1,8 miljard euro die na 2025 nog moet worden terugbetaald. Dat is ten opzichte van het volledige bedrag zeker niet het grootste deel, maar het is ook niet niets. Wij steunen het voorstel uiteraard en zien het als een stap in de goede richting. We hopen ook dat er nog verdere stappen zullen worden gezet.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2640/5)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2640/5)

 

Le projet de loi compte 27 articles.

Het wetsontwerp telt 27 artikelen.

 

*  *  *  *  *

Amendements déposés:

Ingediende amendementen:

Art. 6

  • 17 – Bert Wollants (2640/6)

  • 14 – Thierry Warmoes (2640/6)

  • 15 – Thierry Warmoes (2640/6)

Art. 15

  • 18 – Bert Wollants (2640/6)

  • 16 – Thierry Warmoes (2640/6)

  • 19 – Bert Wollants (2640/6)

*  *  *  *  *

 

Conclusion de la discussion des articles:

Besluit van de artikelsgewijze bespreking:

 

Réservés: les amendements et les articles 6 et 15.

Aangehouden: de amendementen en de artikelen 6 en 15.

 

Adoptés article par article: les articles 1 à 5, 7 à 14 et 16 à 27.

Artikel per artikel aangenomen: de artikelen 1 tot 5, 7 tot 14 en 16 tot 27.

*  *  *  *  *

 

La discussion des articles est close. Le vote sur les amendements et les articles réservés ainsi que sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over de aangehouden amendementen, de aangehouden artikelen en over het geheel zal later plaatsvinden.

 

02 Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 (2749/1-3)

02 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en tot wijziging van de programmawet van 30 december 2001 (2749/1-3)

 

Discussion générale

Algemene bespreking

 

La discussion générale est ouverte.

De algemene bespreking is geopend.

 

M. Daniel Senesael, rapporteur, renvoie au rapport écrit.

 

02.01  Samuel Cogolati (Ecolo-Groen): Madame la ministre, chers collègues, nous venons de discuter de la manière dont il faut payer la gestion des déchets radioactifs et le démantèlement de nos centrales nucléaires. Nous venons de verrouiller ce principe élémentaire du pollueur-payeur. Mais pourquoi? Pour l'enfouissement ou pour une autre méthode de gestion des déchets radioactifs qui engage la Belgique sur une durée - rappelons-le - de 300 000 ans et donc de plusieurs milliards d'euros? Pour cette raison, l'article 5 du projet de loi en discussion ici prévoit une participation effective du public. Le groupe des Verts aimerait vraiment saluer cette participation publique qui est essentielle. Encore une fois, cette gestion de déchets radioactifs n'engage pas que notre génération, mais plusieurs centaines de générations futures.

 

Attention, il nous semble important de revenir sur trois principes de base qui doivent, selon nous, guider la gestion des déchets radioactifs. La première est vraiment l'indépendance et l'impartialité de l'organe de pilotage. Je pense qu'il faut pouvoir admettre qu'au cours des dernières années, nous avons fait face à un organisme national, l'ONDRAF, qui était un peu juge et partie dans la réflexion sur la gestion, à l'avenir, de ces déchets radioactifs produits pour plusieurs centaines de milliers d'années. C'est la raison pour laquelle, dans d'autres pays européens, par exemple en France, en Suède ou en Grande-Bretagne, il existe un comité indépendant, composé principalement de scientifiques, qui conseille l'exécutif mais aussi le législatif sur les méthodes les plus modernes et les plus au point qui sont actuellement recherchées pour gérer ces déchets radioactifs.

 

Le deuxième principe est celui de l'information précise, scientifique et qualitative. Une nouvelle fois, je serai cash. Si on questionne aujourd'hui un citoyen dans la rue sur la moins pire des méthodes de gestion des déchets radioactifs, je pense franchement pouvoir dire qu'il n'aura pas beaucoup d'inputs à donner. En effet, après plus de quarante ans de recherche fondamentale, notamment au sein du laboratoire ADES situé dans le nord du pays, on sait qu'il n'existe pas de solution idéale répondant à tous les critères de sûreté, en tout cas pas sur une durée aussi longue que ces 300 000 ans de durée de vie des déchets hautement radioactifs.

 

Il est clair que nous avons construit des centrales nucléaires sans véritablement prévoir de moyens pour gérer les déchets. C'est un peu comme si, aujourd'hui, on décidait de construire une maison sans prévoir les WC, ni une place pour les poubelles.

 

On se trouve ici face à une question particulièrement technique. Il est donc primordial de donner toutes les informations de manière indépendante, avec des garanties scientifiques et objectives, à la population.

 

J'en arrive au dernier principe, c'est celui de la récupérabilité. Je suis optimiste, mais je veux rester humble par rapport aux solutions qui pourraient être trouvées par la science, dans les décennies à venir. Il faut bien se rendre compte que, jusque dans les années 1980, la Belgique balançait ses déchets radioactifs en mer du Nord. Certes, ceux-ci n'avaient pas une longue durée de vie. Mais il s'agissait quant même de balancer à la mer des barils de déchets radioactifs.

 

Depuis, cette pratique a été interdite. C'est ancré dans le droit international. Plus personne ici, peu importe le parti, oserait prétendre que nous devrions jeter ces déchets dans la mer du Nord. Mais cela se passait, il y a à peine quarante ans.

 

J'aimerais donc vous inviter à faire preuve de cette humilité collective par rapport aux recherches scientifiques dans le futur. Il est vraiment important de préserver ce principe de récupérabilité. Si nous fonçons tête baissée dans une solution purement passive qui sera, à terme, irréversible, nous risquons d'enchaîner les générations futures pour plus de 300 000 ans à une solution qui pourrait être très grave pour l'environnement et la préservation de notre planète.

 

C'est la raison pour laquelle j'estime que nous devons ancrer ce principe de récupérabilité dans les débats et dans la participation du public à cette recherche collective de la moins mauvaise des solutions pour gérer ces déchets.

 

02.02  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, chers collègues, le gouvernement s'est engagé à prendre à bras-le-corps le dossier de la gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés, de manière à favoriser le principe de pollueur-payeur et à garantir une sécurité sur le court, moyen et long terme, voire sur le très long terme. Le projet qui nous occupe à présent témoigne de cet engagement et – telle l'ambitieuse révision du cadre législatif des provisions nucléaires, dont nous venons de débattre – participe d'une approche structurée, sûre et cohérente.

 

Ne manquant pas de souligner le travail accompli par le gouvernement dans ce dossier, je me contenterai de souligner trois des aspects majeurs de ce projet. Premièrement, nous saluons bien évidemment la base légale qu'apporte le texte, permettant d'engager – en s'appuyant sur les recommandations de l'ONDRAF – la politique de gestion des déchets radioactifs et des combustibles usés qui s'impose. Les défis en la matière relèvent d'une très haute importance. Le programme qui sera développé devra répondre des exigences que ce dossier requiert.

 

Deuxièmement, nous ne pouvons que saluer l'intégration à la législation de principes destinés à encadrer cette politique et celle engagée à l'avenir. Comme je l'ai dit, il s'agit là d'un dossier exigeant, impliquant que les entreprises polluantes et émettrices de déchets hautement dangereux en assument une gestion sûre et tendent à minimiser leurs productions. Il est également nécessaire que les politiques envisagées soient soumises à des balises solides, qu'elles fassent l'objet d'une relecture et qu'elles soient appropriées et intellectuellement justifiables. Ces conditions à une gestion rationnelle et sûre, nous les retrouvons dans ce projet.

 

Troisièmement, je ne manquerai pas de souligner que le texte favorisera le déclenchement de processus de participation du public. Nous sommes satisfaits de constater que, conformément à l'accord de gouvernement, les initiatives prises dépasseront le stade de la simple consultation.

 

Nous donnerons notre assentiment à ce texte défendu conjointement par les ministres de l'Économie et de l'Énergie, comme nous l'avons fait en commission.

 

En guise de conclusion, je souhaite indiquer que notre groupe sera particulièrement attentif à la suite des événements, dont ce texte constitue le point de départ. Beaucoup de choses ont été préparées, tout reste maintenant à faire et les projets devront être engagés d'urgence.

 

02.03  Thierry Warmoes (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, wij zullen het wetsontwerp steunen, omdat het twee belangrijke zaken regelt. Ten eerste biedt het een rechtsgrond voor de aanbevelingen die het NIRAS opstelt over het zogenaamde nucleair passief, de nucleaire storten in de Kempen waarvan een groot deel nog moet worden gesaneerd.

 

Anderzijds biedt het een rechtsgrond voor de burgerbevraging die de regering wil organiseren over de berging van het kernafval in de diepe ondergrond. Zoals collega Cogolati zei, blijft dat probleem al decennia onopgelost. De kerncentrales werden gebouwd in de jaren zeventig, begin de jaren tachtig, maar het afvalprobleem is nog altijd niet opgelost, het afval is nog altijd niet definitief geborgen. Er werd al veel onderzoek naar verricht in Mol, met name of de berging in de Boomse kleilaag wel voldoende diep is; volgens bepaalde experts zal men waarschijnlijk het afval moeten bergen in de diepere Ieperiaanse kleilaag.

 

Wij vinden het belangrijk dat die discussie wordt gevoerd, omdat die grote maatschappelijke gevolgen heeft voor het kernafval. De voorstanders van kernafval stappen daar nogal snel overheen. De discussie moet bovendien worden opgetrokken naar het grote publiek en mag niet beperkt blijven tot technische discussies in achterkamers gelet op het belangrijk maatschappelijk gevolg. Wij steunen derhalve de publieksbevraging en daarom ook onderhavig wetsontwerp.

 

02.04  Kim Buyst (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitter, weinig onderwerpen zullen zo'n grote impact hebben op de generaties die na ons komen, als het beheer van kernafval. Zolang ik mij kan herinneren, woedt de discussie over de optimale oplossing inzake het beheer van kernafval. Ik herinner mij uit mijn tienertijd in de jaren zeventig de beelden van tonnen afval die in de Grote en de Atlantische oceaan werden gedumpt. Een aantal jaren later, rond 1995, ontstond er paniek toen men besefte dat die vaten lekten en de onderwaterwereld bedreigden. Die momenten uit mijn tienerjaren, die mij nog helder voor de geest staan, geven aan hoe belangrijk het beheer van radioactief afval is. Mij wordt in de regio verweten dat ik het verschil tussen laag- en hoog radioactief afval niet zou kennen. Ik ken het verschil echt wel, maar of het nu gaat om laag- of hoogradioactief afval, het is altijd belangrijk om het voorzorgsprincipe in acht te nemen.

 

Ik wil niet dat een klein kind over 100 jaar moet vaststellen dat we anno 2022 de verkeerde beslissing hebben genomen over het beheer van radioactief afval. Ik wil ook niet dat men haar moet uitleggen dat dat is gebeurd zonder enige discussie met haar grootouders en familie. Die discussie is dus heel belangrijk en dat is waarover onderhavig wetsontwerp gaat.

 

Als we hierover een grondige discussie willen voeren, die in mijn ogen heel belangrijk is, moet dat op een heel educatieve manier gebeuren, maar dat is dan misschien mijn achtergrond die speelt. Het is heel belangrijk dat we, ondanks het feit dat het een technisch dossier is, feiten blijven analyseren en dat dat op een educatieve manier gebeurt. Ik ben dus vragende partij voor de burgerbevraging en daarom ben ik heel blij dat we, zoals de minister in de commissie heeft gezegd, een stichting als de Koning Boudewijnstichting daarbij betrekken om de bevraging zo educatief mogelijk te maken.

 

Het is ook goed, zoals de minister ook al heeft gezegd in de commissie, dat het niet zal blijven bij de expertise van de stichting, maar dat bijvoorbeeld ook ervaringen zoals het G1000-platform zullen worden meegenomen. Dat is een van de redenen waarom ik het belangrijk vond om ook in verband met de voorliggende tekst het woord te nemen.

 

Mevrouw de minister, ik onthoud ook nog uit de commissie dat volgens u een dergelijk publiek participatief proces structureel verankerd zou kunnen worden. Ik ben daar blij mee. Net als de heer Senesael zie ik onderhavig initiatief als een beginpunt, maar zeker niet als een eindpunt. Het beheer van kernafval zal nog heel wat stappen vergen in de toekomst. Er is expertise en wetenschappelijk onderzoek nodig; het debat behoeft sereniteit en de burgerbevraging moet gepaard gaan met de nodige educatie.

 

Het ontwerp is een begin, dat wij heel graag steunen, vandaar dat ik even het woord wilde nemen.

 

02.05  Kurt Ravyts (VB): Mevrouw de voorzitster, ik houd het kort, maar ik vond het toch belangrijk om nog even het woord te nemen, zeker na het betoog van de heer Cogolati.

 

Mevrouw Van der Straeten, ik heb u de afgelopen twee jaar geregeld ondervraagd over dit thema, net zoals ik dat deed met uw voorgangster, mevrouw Marghem. Het is een zeer goede zaak dat het er eindelijk van gekomen is, want er liep een inbreukprocedure. Daarover heeft niemand met één woord gerept, maar het is goed dat er nu eindelijk een begin wordt gemaakt via dit wetsontwerp, dat een kader biedt.

 

Er is echter iets wat ik nog altijd niet begrijp, zelfs niet na meer dan twintig jaar in de politiek. Zelfs vanavond nog hoorde ik de minister verklaren dat er altijd naar experts en naar de bevoegde commissie geluisterd moet worden – toen ging het over de nucleaire provisie –, maar, mijnheer Cogolati, laat ik gewoon even voorlezen uit het strategisch ontwerpplan van de NIRAS: "De technische oplossing voor het langetermijnbeheer van hoogactief of lang levend afval is volgens het ontwerpplan een systeem van geologisch berging op Belgisch grondgebied. Omdat het een strategisch ontwerpplan betreft dat een allereerste beslissing over het soort eindbestemming onderbouwt, namelijk een systeem van geologische berging, zonder keuze van waar, hoe en wanneer het wordt gerealiseerd, bevat de beoordeling van de milieugevolgen nog erg weinig details. Pas na de beslissing van de federale regering over de eindbestemming zullen meer concrete plannen en beslissingen volgen over waar, hoe en wanneer."

 

We gaan dit wetsontwerp goedkeuren, mijnheer Cogolati, dat weet u, maar bent u nu echt meer bevoegd? Zo begrijp ik het namelijk als ik u het woord hoor nemen. U hebt meer expertise dan de NIRAS, want in tegenstelling tot mevrouw Buyst, die op dat vlak wat neutraler was, hebt u toch opnieuw heel sterke twijfels bij de geologische eindberging geformuleerd. Uiteraard wordt dat enigszins gecamoufleerd door het gegeven van de publieksbevraging en van de omkeerbaarheid.

 

Wij verzetten ons daar niet tegen, mevrouw de minister, want in de volgende decennia kunnen ter zake nog heel wat resoluties genomen worden. Ik vind het wel een beetje aanmatigend dat men wat NIRAS zegt, gewoon verzwijgt en dat men gewoon zegt dat de bevolking meer expertise heeft dan de experts van NIRAS. Ik vind dat allemaal heel merkwaardig. In het ene dossier zijn de experts sacrosanct, en in het andere dossier wordt er over de experts zelfs niet gesproken. Allemaal zeer merkwaardig!

 

02.06 Minister Tinne Van der Straeten: Dames en heren Kamerleden, dank u voor uw interventies.

 

Ik heb daarnet al iets gezegd over dit ontwerp. Het is wel bijzonder dat de beide nu samen op de agenda staan. Met de nationale dialoog die wij hier organiseren, willen wij het hele land inspraak geven - de burgers, de industrie, de academische wereld en deskundigen - in het vinden van een definitieve oplossing.

 

En effet, des choix difficiles doivent être faits. Comme je l'ai déjà dit, qu'allons-nous faire? Beaucoup d'entre nous ne verront pas le début des opérations de stockage des déchets mais, à un moment donné, certains le verront.

 

Zoals mevrouw Buyst aangaf, is het belangrijk dat op dat moment een en ander goed kan worden uitgelegd en dat zeker geweten is dat de beslissingen op een goede manier zijn genomen. Ik wil inpikken op iets wat mevrouw Buyst heeft opgemerkt, namelijk het educatieve aspect, waar ik heel erg achter sta en dat mij ook heeft getriggerd.

 

Mevrouw Buyst, ik ben op bezoek geweest in uw regio op de opening van Tabloo, zijnde het documentatiecentrum en de demonstratieruimte naar aanleiding van de lokale partnerschappen die er in de regio zijn gekomen inzake de opslag van het categorie A-afval. Op een heel educatieve wijze wordt daar stilgestaan bij radioactiviteit in al haar aspecten, dus niet enkel radioactiviteit afkomstig van elektriciteitsproductie maar ook in de medische sector. Er wordt ook stilgestaan bij de verschillende al bestaande oplossingen maar ook bij de weg die nog moet worden afgelegd, niet alleen op het puur technische aspect maar ook op het meer filosofische aspect, zoals de vraag wat tijd is of hoe overlevering gebeurt.

 

Dat is ook hier een heel bijzonder aspect van het debat. Vandaag hebben wij archieven met een overlevering van ongeveer tweehonderd jaar. Wij moeten ter zake echter kennis overleveren over vele duizenden jaren. Daarom is het mijn bedoeling of wens, die wellicht zal worden voortgezet door de persoon die na mij op mijn stoel zal zitten, om het proces op structurele wijze te kunnen verankeren met het oog op transparantie en de toegankelijkheid van gegevens.

 

Ik wil het Parlement ook bedanken, omdat het de urgentie voor het ontwerp heeft toegestaan, waardoor het effectief kan worden goedgekeurd door jullie vóór het reces. Zodoende kunnen wij nog voor het einde van het jaar de bevraging starten, teneinde geen verdere tijd te verliezen in het dossier.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion générale est close.

De algemene bespreking is gesloten.

 

Discussion des articles

Bespreking van de artikelen

 

Nous passons à la discussion des articles. Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (2749/3)

Wij vatten de bespreking van de artikelen aan. De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (2749/3)

 

Le projet de loi compte 8 articles.

Het wetsontwerp telt 8 artikelen.

 

Aucun amendement n'a été déposé.

Er werden geen amendementen ingediend.

 

Les articles 1 à 8 sont adoptés article par article.

De artikelen 1 tot 8 worden artikel per artikel aangenomen.

 

La discussion des articles est close. Le vote sur l'ensemble aura lieu ultérieurement.

De bespreking van de artikelen is gesloten. De stemming over het geheel zal later plaatsvinden.

 

03 Proposition de résolution visant à lutter contre la pollution et les risques sanitaires liés à l'exposition aux PFAS présents dans les emballages alimentaires (2260/1-4)

03 Voorstel van resolutie betreffende het tegengaan van vervuiling door PFAS in voedingsverpakkingen en van de gezondheidsrisico's ingevolge de blootstelling eraan (2260/1-4)

 

Proposition déposée par:

Voorstel ingediend door:

Daniel Senesael, Malik Ben Achour, Mélissa Hanus, Patrick Prévot, Hervé Rigot, Laurence Zanchetta, Christophe Lacroix, Leslie Leoni, Kris Verduyckt, Karin Jiroflée.

 

Discussion

Bespreking

 

Le texte adopté par la commission sert de base à la discussion. (Rgt 85, 4) (1376/6)

De door de commissie aangenomen tekst geldt als basis voor de bespreking. (Rgt 85, 4) (1376/6)

 

La discussion est ouverte.

De bespreking is geopend.

 

03.01  Barbara Creemers, rapporteur: Mevrouw de voorzitster, ik verwijs naar het schriftelijke verslag. Als u het goed vindt, behoud ik het woord voor de uiteenzetting namens mijn fractie.

 

De voorzitster: U bent inderdaad als eerste ingeschreven. U krijgt het woord.

 

03.02  Barbara Creemers (Ecolo-Groen): Mevrouw de voorzitster, collega's, er gaat geen dag voorbij zonder nieuws over PFAS. Vanmorgen maakte ik via Belga.press een optelsom van alles wat er in de afgelopen dertig dagen over PFAS is verschenen en dat leverde 841 artikels op, wat aantoont dat er over dit onderwerp veel wordt gezegd en geschreven. We zijn ook hier nog niet aan de laatste woorden toe.

 

PFAS, een groep van 6.000 chemische verbindingen, worden ook wel forever chemicals genoemd omdat ze zo slecht afbreken en ophopen in het milieu, het water – dat kwam deze week nog in het nieuws – en ook in ons lichaam. We krijgen PFAS namelijk constant binnen via cosmetica, pesticiden, brandvertragers, kleding en ook voedselverpakkingen, het onderwerp van de voorliggende tekst.

 

Begin mei werd nog bekend dat alle Europeanen worden blootgesteld aan een alarmerend hoog niveau van verontreinigende stoffen. Dat was de conclusie van een Europees biomonitoringinitiatief, een project waarbij wetenschappers van het VITO en de Universiteit van Antwerpen nauw betrokken waren. Van meer dan 13.000 burgers, afkomstige uit 28 Europese landen, werd urine of een bloedstaal onderzocht op verontreinigende stoffen. Voor verschillende stoffen waren de meetwaarden te hoog en, aldus de onderzoekers, voor die stoffen kunnen we risico's op schadelijke gezondheidseffecten niet meer uitsluiten. Bij heel wat mensen, ook kinderen, is een zeer hoge blootstelling vastgesteld aan weekmakers, additieven die worden toegevoegd aan kunststoffen, ondanks de strenge regulering van de stof, die schadelijk is voor de voortplanting.

 

In het bloed van onderzochte jongeren zijn ook heel wat PFAS aangetroffen. Tot een kwart van de jongeren wordt blootgesteld aan concentraties waarbij negatieve gezondheidseffecten niet meer met voldoende zekerheid kunnen worden uitgesloten. Volgens de wetenschappers onderstrepen die gegevens de noodzaak om alle PFAS principieel te verbieden, vooral omdat substituten vergelijkbare verontrustende eigenschappen hebben als de gereguleerde PFAS.

 

In studies wordt benadrukt dat er een verband bestaat tussen de ophoping van die PFAS in het bloed en de ontwikkeling van heel wat gezondheidstoornissen bij de mens, onder andere het ontstaan van kankers, een slechtere werking van de lever en de schildklier, lichte en kleine pasgeborenen, obesitas, een verminderde immuunreactie op vaccins en een latere puberteit. We weten dat veel voedselverpakkingen en bestek voor eenmalig gebruik behandeld worden met PFAS. Analyses hebben aan het licht gebracht dat het PFAS-gehalte 60 keer hoger was dan de in Europa gehanteerde referentiewaarde. Voeding en voedingsverpakkingen worden dus beschouwd als één van de voornaamste bronnen van blootstelling van de mens aan PFAS.

 

De voorliggende tekst vraagt de regering om op Europees niveau ambitieus mee aan de kar te trekken en om hier zelf mee aan de slag te gaan als het op dat niveau niet zou lukken. Het is geen geheim dat deze tekst voor de ecologisten gerust nog een stuk verder had mogen gaan, maar elke stap in de richting van een gezondere leefomgeving juichen we toe en steunen we.

 

03.03  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, chers collègues, nous le savons, depuis plus d'un an, les PFAS sont au cœur de l'actualité. Le scandale de Zwijndrecht où des valeurs de pollution très élevées ont été observées à proximité de l'usine 3M a placé au cœur du débat public les dangers pour la santé de ces substances chimiques toxiques. Depuis lors, de nombreuses analyses ont été entamées dans différentes provinces belges tant en Flandre, en Wallonie qu'à Bruxelles.

 

La problématique des PFAS n'est pourtant pas neuve. Il ne faut pas oublier que ceux-ci sont produits et utilisés à grande échelle depuis des dizaines d'années et que, si des restrictions efficaces sont survenues notamment grâce au règlement européen REACH, la propriété de persistance de ces substances, ce qui leur vaut leur surnom de "substances chimiques éternelles", a entraîné leur accumulation tant dans l'environnement que dans l'organisme humain. En raison de cela, la contamination aux PFAS, même en quantité minime, peut malheureusement être qualifiée de presque universelle. Je citerai à titre d'exemple les résultats présentés en 2019 par l'agence nationale Santé publique France selon lesquels la contamination aux PFAS est généralisée au sein de la population française. Il ne faut pas oublier non plus que la pollution de Zwijndrecht n'est pas un cas unique. Aux Pays-Bas, aux USA, en Italie, des usines ont rejeté des années durant des PFAS particulièrement toxiques dans l'environnement, contaminant les eaux, les terres, l'air, et ce faisant, les populations locales au sein desquelles le nombre de pathologies graves augmenta de manière significative et marquèrent des régions entières.

 

Tandis que l'omniprésence de ces substances se faisait de plus en plus évidente, tandis qu'à mesure que le temps passait, des cas de pollution scandaleux étaient révélés, les scientifiques découvraient de nouvelles pathologies pouvant leur être associées et renforçaient alors leur certitude quant aux connaissances existantes: cancers, perturbations du système endocrinien, hypothyroïdie, hausse du taux de cholestérol, répercussions sur le fœtus, complications de la grossesse ou encore retard dans la puberté, tels sont les problèmes de santé que nous pouvons aujourd'hui lier à l'exposition aux PFAS.

 

C'est pourquoi notre groupe fait de la lutte contre cette forme de pollution chimique une priorité depuis près de deux ans. Début octobre 2020, nous déposions une première proposition de résolution qui a fait l'objet des travaux de notre commission au cours de la première partie de l'année 2021, pour aboutir à un vote en séance plénière le 1er juillet. Nous plaidions alors en faveur de règles plus strictes pour encadrer ces produits chimiques dangereux, pour une plus grande transparence et pour un contrôle accru de la production et de l'utilisation des PFAS.

 

Ceci engrangé, nous nous sommes attelés à la proposition qui nous occupe aujourd'hui. Le long travail réalisé sur le premier texte nous a fourni de nombreux enseignements, d'une part sur la nature problématique des PFAS pour l'environnement et la santé et, d'autre part, sur les mesures et projets législatifs européens et nationaux qui les encadrent. Sur la base de ces enseignements, nous déposions en octobre 2021 un nouveau texte visant à interdire les PFAS dans les emballages alimentaires en papier et en carton.

 

Sur le plan de la santé et de l'environnement, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) pointe la présence de PFAS dans les emballages alimentaires et leur transfert vers les produits de consommation comme l'une des principales sources de contamination de l'organisme humain.

 

Par ailleurs, une enquête réalisée par neuf ONG européennes sur la présence de PFAS dans les emballages alimentaires en papier et en carton a révélé que l'ensemble des produits analysés présentaient des traces de PFAS. Pire encore, un traitement intentionnel aux PFAS a été confirmé dans la majorité des cas et des taux jusqu'à 60 fois supérieurs au seuil de 20 microgrammes de substance fluorée par gramme de papier et de carton ont été observés.

 

Sur le plan de la législation, les substances autorisées dans les emballages en papier et en carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires sont réglementées au niveau national, en l'occurrence par l'arrêté royal du 11 mai 1992.

 

De plus, la Commission européenne prépare une proposition de restriction au titre du règlement REACH de l'ensemble de l'utilisation des PFAS non essentiels. Plusieurs mois durant, nous avons travaillé sur notre proposition de résolution. Ce travail s'est vu enrichi d'avis écrits et d'auditions très fournies et intéressantes. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble des experts pour leur précieux apport.

 

Compte tenu des travaux en cours, au niveau européen, il était pour nous important qu'une interdiction nationale ne soit pas engagée parallèlement à une interdiction européenne, d'autant plus que cette dernière prévaudrait sur la première. C'est pourquoi nous avons souhaité, par le biais d'un amendement, conditionner la mise en place d'une interdiction nationale à l'absence d'une telle mesure dans la proposition de la Commission européenne, laquelle est attendue pour 2023.

 

Concrètement, notre proposition telle qu'amendée offre une garantie à notre population, celle de voir les PFAS être interdits dans les emballages alimentaires en papier et en carton, c'est-à-dire des boîtes à pizza, les saladiers en carton, les emballages de sandwiches, les boites de céréales, les sachets de frites ou les boîtes de pâtes, que cela soit le fait d'une mesure européenne ou nationale.

 

Ce texte a été adopté à une très large majorité en commission, chose dont nous pouvons nous réjouir tout particulièrement. Nous ne pouvons accepter que nos concitoyens soient quotidiennement confrontés sans le savoir à des emballages contaminés par de telles substances toxiques.

 

L'adoption de cette proposition constituerait un véritable pas en avant en vue de protéger la santé de nos concitoyens.

 

À ce titre, chers collègues, j'espère qu'il trouvera une issue favorable au sein de cette assemblée.

 

La présidente: Monsieur le député, je tiens à vous faire remarquer que la règle était de respecter cinq minutes de temps de parole. Comme vous êtes l'auteur de cette proposition, j'ai été un peu plus large mais j'ai vu qu'on attirait mon attention sur le minuteur. Je me devais donc de vous faire la remarque.

 

03.04  Daniel Senesael (PS): (…)

 

La présidente: Vous présentez vos excuses à l'ensemble de l'assemblée et nous vous en remercions.

 

03.05  Kurt Ravyts (VB): Mijnheer Senesael, dank u voor uw initiatief. Het is inderdaad een bijzonder actueel onderwerp. Mevrouw Creemers verwees al naar het grondwater in Vlaanderen, waar in 88 % van de 200 onderzochte meetpunten PFAS is aangetroffen. In bijna 40 % van de meetpunten zou het ondiepe grondwater niet de strenge toets van het Europese voedselagentschap doorstaan.

 

Vandaag ligt hier een voorstel van resolutie over PFAS in voedselverpakkingen. De bezorgdheid van de heer Senesael is terecht. Hij legt ook de openheid aan de dag om zijn voorstel realistischer te maken via een aantal noodzakelijke amendementen. Die realiteit bestaat er nu eenmaal uit dat de Europese Commissie alle niet-essentiële toepassingen van PFAS zal verbieden, inclusief het gebruik ervan bij de vervaardiging van consumentenproducten. Natuurlijk moet men er dan wel in slagen om snel een akkoord over de definitie van de notie essentiële toepassingen te sluiten.

 

We kunnen inderdaad niet blijven wachten. Daarom kunnen we ons vinden in het signaal dat het Parlement aan de regering wil geven, met name dat er op termijn geen PFAS in voedselverpakkingen, papier en karton meer aanwezig zal zijn. PFAS is dan nog steeds aanwezig in tal van andere producten, maar dienaangaande kan er niet altijd op nationaal niveau regelgevend worden opgetreden. Behoudens een verbod op grond van de REACH-verordening wordt de toelating van dergelijke chemische stoffen in een aantal verpakkingen thans wel op nationaal niveau geregeld. Dat blijkt uit Nederlandse en Deense maatregelen. De regering kan, indien nodig, dus het heft in eigen handen nemen.

 

Ik vind dat de Europese strategie voor duurzame chemische stoffen eindelijk maar eens concreet moet worden voor PFAS in papieren en kartonnen voedingsverpakkingen. Dat wil inderdaad niets meer of minder zeggen dan een verbod voor niet-essentiële toepassingen en dus ook een verbod voor consumentenartikelen.

 

We zullen het voorstel van resolutie dan ook goedkeuren.

 

03.06  Greet Daems (PVDA-PTB): Sinds het schandaal rond de PFAS-vervuiling van de 3M-fabriek in Zwijndrecht kan niemand nog ontkennen dat PFAS een zeer groot probleem is voor het leefmilieu en de volksgezondheid. Met de regelmaat van de klok komen er nog onderzoeksresultaten binnen over de reikwijdte van de vervuiling. Vanmorgen kon men in de krant nog lezen dat de nieuwste generatie PFAS ook al wijdverspreid is in ons leefmilieu. Ook de hoge contaminatiewaarden in het bloed van de omwonenden baren heel wat zorgen. Ook wie niet in de omgeving van PFAS-productiesites woont, kan een schadelijke hoeveelheid PFAS in het lichaam hebben. Dat blijkt ook uit het Europees Biomonitoring Initiatief. Tot een kwart van de jongeren in Europa wordt blootgesteld aan PFAS-concentraties die negatieve gezondheidseffecten met zich kunnen meebrengen. Er is dus al een enorm schadelijke hoeveelheid PFAS aanwezig in onze leefomgeving. Door hun persistentie zijn die stoffen zeer moeilijk te saneren. Elke eenheid PFAS die in omloop wordt gebracht, is er dus een te veel.

 

Daarom juichte de PVDA het bij de PS gegroeid inzicht toe dat we niet op een Europees verbod van PFAS kunnen wachten om die vervuiling aan de bron aan te pakken. Hoewel de PVDA de reikwijdte van het voorstel van resolutie veeleer bescheiden vond, met enkel de focus op papieren en kartonnen voedingscontactmaterialen, konden wij het toch zeker steunen. Het ging immers ook om een beproefd voorbeeld in een ander land, namelijk Denemarken. Dat alles veranderde echter met de amendementen van de vivaldicoalitie, die het voorstel van resolutie volledig heeft uitgehold. De vraag om een nationaal verbod in te stellen, werd immers vervangen door wachten op Europa. In essentie verloor de tekst op dat moment elk doel.

 

Daarom heeft de PVDA ook een amendement ingediend om het oorspronkelijke verzoek voor een nationaal verbod te herstellen. Het is absoluut noodzakelijk dat er al een nationale actie ondernomen wordt om PFAS aan de bron aan te pakken. Verschillende schriftelijke adviezen wijzen er terecht op dat de Europese initiatieven onder REACH nog jaren onderweg zullen zijn. De ban op C6 zal ten vroegste tegen 2025 worden uitgevoerd. De volledige ban op vraag van Denemarken, Nederland, Duitsland, Noorwegen en Zweden komt, als die er al door komt, in het beste geval tegen 2028.

 

Het is dus zeker gerechtvaardigd om nu al nationaal actie te ondernemen om het gebruik van PFAS aan banden te leggen. Meer nog, nog jaren wachten lijkt ons schuldig verzuim in het licht van de urgentie en de schaal van de problematiek. Er zijn voldoende degelijke alternatieven voorhanden. Wij volgen de milieubeweging dat de handelswetgeving en de regelgeving met betrekking tot de interne markt geen excuus mogen zijn om geen nationale wetgeving aan te nemen. Wij weten ook uit het voorbeeld van Denemarken dat dat in de praktijk helemaal geen probleem is. EU-lidstaten moeten zelf ingrijpen waar zij kunnen om hun burgers en het leefmilieu te beschermen, maar blijkbaar is de PS toch wederom gezwicht voor het no gold-plating-verhaal van het patronaat, waardoor wij nog jaren moeten wachten op Europese regelgeving.

 

U zegt misschien wel dat de Europese Commissie in 2023 met een voorstel zal komen, maar noch u, noch ik weet of dat voorstel wel zo ver zal gaan als de restrictie die u oorspronkelijk in uw resolutie vroeg op nationaal niveau. Het feit dat u geen deadline voor Europese actie inschreef in de nieuwe versie van het voorstel van resolutie, boezemt ook geen vertrouwen in. Er staat nu wel dat u nationale actie vraagt als Europese actie uitblijft, maar op basis van de bewoordingen in de tekst kan de regering eigenlijk zo lang wachten als zij wil. Toekomstige actie op Europees niveau kan en mag ons dus in ieder geval niet tegenhouden om nu al actie te ondernemen. De nationale procedure is inderdaad lang, maar de Europese is nog langer. Het staat de lidstaten nochtans wel degelijk vrij om zelf toepassingen van PFAS aan banden te leggen zolang de restrictie op Europees niveau via REACH nog niet rond is.

 

Ik rond af, collega's. Wij waren van plan om het voorstel van resolutie te steunen, want het was een stap in de goede richting voor de uitbanning van PFAS in niet-essentiële toepassingen. Wij ijveren ervoor om op nationaal niveau alle mogelijke maatregelen te nemen en op Europees niveau te pleiten om PFAS snel volledig in de ban te doen. Als u ons amendement om het voorstel van resolutie in ere te herstellen, goedkeurt, dan kunt u alsnog op de steun van de PVDA rekenen, maar indien u vasthoudt aan de volledige uitholling van het voorstel – volgens ons een slag in het gezicht van alle PFAS-slachtoffers – dan zullen wij ons genoodzaakt zien om ons te onthouden.

 

03.07  Daniel Senesael (PS): Madame la présidente, je voudrais répondre à Mme Daems. En effet, elle avait déjà formulé ses remarques et critiques lors de la commission du 21 juin dernier. Madame Daems, j'ignore si vous avez bien écouté mon intervention, mais à l'entame de ce point, les mots ont leur importance. Je reprends le texte tel qu'amendé. Nous demandons au gouvernent, si la Commission européenne ne proposait pas d'interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires en papier et en carton, de travailler à une telle interdiction en Belgique.

 

Je vous disais, le 21 juin, que la proposition de la Commission européenne était attendue pour 2023. En introduction, je rappelais l'information, si besoin est, et il me semble que le besoin est, je vais me faire plus précis. La proposition de restriction de l'utilisation des PFAS non essentiels sous le règlement REACH de la Commission européenne est attendue pour le 13 janvier 2023, une date que je ne vais pas oublier, puisque c'est celle de mon anniversaire.

 

Selon la dernière mise à jour du calendrier. Si cette proposition du 13 janvier 2023 ne contenait pas une interdiction des PFAS dans les emballages alimentaires en papier et en carton, alors le gouvernement sera appelé à agir. Dans tous les cas, je le répète, la population belge devrait jouir d'une protection accrue contre l'exposition aux PFAS. Il s'agit là d'une question d'organisation et d'efficacité et non d'une entreprise visant à dénaturer notre proposition ou à la vider de son sens..

 

Aussi, je pense que les critiques que vous formulez ne sont pas à la hauteur de l'ambition de notre texte.

 

03.08  Greet Daems (PVDA-PTB): Ik weet dat wij het er in de commissie over gehad hebben, maar waarom, als jullie dan toch zo zeker zijn van het tijdstip van het voorstel van de Europese Commissie, 13 januari 2023, staat die datum niet in de resolutie? Als de Europese Commissie op die datum geen voorstel publiceert dat hetzelfde vraagt als de initiële resolutie, moet België onmiddellijk beginnen werken aan een nationale ban.

 

Oké, maar nu al een nationale ban aannemen, is toch nuttig? Het duurt sowieso nog drie jaar eer het voorstel van de Europese Commissie effectief aangenomen wordt. Dan is er een transitieperiode van nog eens drie jaar. Gaan wij echt zolang wachten om de bevolking te beschermen tegen PFAS via voedselcontactmaterialen?

 

Wij hebben heel duidelijk gehoord dat het heel lang zal duren. Dat staat zwart op wit in de schriftelijke adviezen die wij ontvangen hebben met het oog op deze resolutie. Ook de mensen in de hoorzitting heb ik heel duidelijk horen zeggen dat het toch nuttig is nu al een nationale ban aan te nemen. Welke reden is er dan nog om dat niet te doen? Ik begrijp het echt niet.

 

La présidente: Quelqu'un demande-t-il encore la parole? (Non)

Vraagt nog iemand het woord? (Nee)

 

La discussion est close.

De bespreking is gesloten.

 

*  *  *  *  *

Amendement déposé:

Ingediend amendement:

Demande/Verzoek 2

  • 4 – Greet Daems cs (2260/4)

*  *  *  *  *

 

L’amendement est réservé.

Het amendement wordt aangehouden.

 

Le vote sur l’amendement réservé et sur l’ensemble de la proposition aura lieu ultérieurement.

De stemming over het aangehouden amendement en over het geheel van het voorstel zal later plaatsvinden.

 

04 Ordemotie

04 Motion d'ordre

 

Je reviens à la motion d'ordre de Mme Vindevoghel et de Mme Merckx.

 

J'ai pris l'avis du service juridique pour me rendre compte de ce que signifiait "tout membre de la Chambre peut, au cours d'un débat, demander la parole au sujet des travaux de la Chambre par motion d'ordre". Assez logiquement, il faut un lien avec les travaux qui nous occupent. Or, ici, il n'y a aucun point à l'ordre du jour qui mentionne la question de la SNCB. Vous aviez aussi l'opportunité de le faire dans le cadre d'une question d'actualité si vous le souhaitiez mais la motion d'ordre en tant que telle n'a pas de lien. Je vais déclarer irrecevable votre motion en me fondant sur l'avis remis par le service juridique qui dit:

 

"De ordemotie bevat vanuit juridisch perspectief geen vraag die betrekking heeft op de werkzaamheden van de Kamer naar aanleiding van een geagendeerde beraadslaging en is dus onontvankelijk."

 

Il vous appartient d'introduire votre demande par les autres multiples canaux dont les interpellations et les questions en séance plénière ou en commission. Tout cela revient aux parlementaires dans le cadre du contrôle du gouvernement.

 

04.01  Maria Vindevoghel (PVDA-PTB): Mevrouw de voorzitster, ik heb al die stappen ondernomen. Ik heb de vraag gesteld in de commissie, ik heb de voorzitter aangeschreven en ik heb de minister aangesproken in de commissie. Ik heb al die wegen bewandeld om die tekst te krijgen. Dat artikel stipuleert toch duidelijk dat over de teksten beschikken belangrijk is voor mijn werk in de commissie. Indien ik in de commissie wil tussenkomen over de beheersovereenkomst (…)

 

De voorzitster: Mevrouw Vindevoghel, u had ook de mogelijkheid om een mondelinge vraag te stellen in plaats van een ordemotie in te dienen.

 

05 Demandes d'urgence émanant du gouvernement

05 Urgentieverzoeken van de regering

 

Le gouvernement a demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi modifiant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’offre des professions des soins de santé, n° 2801/1.

De regering heeft de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de aanbods­beheersing van gezondheidszorg­beroepen, nr. 2801/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

05.01 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, collega's, minister Vandenbroucke motiveert de urgentie met het feit dat de studenten en de universiteiten zo snel mogelijk op de hoogte zouden moeten zijn van de globale quota voor het medisch aanbod voor 2028 en van de quota voor het tandheelkundig aanbod voor 2027. Dat komt de rechtszekerheid van de studenten ten goede, gelet op hun noodzakelijke deelname aan het toelatingsexamen, en de organisatie ervan voor de start van het volgende academiejaar. Het is bovendien nodig om de globale quota vast te leggen opdat de Gemeenschappen hun respectieve subquota zouden kunnen vastleggen.

 

La présidente: Je vous propose de nous prononcer sur cette demande.

Ik stel u voor om ons over deze vraag uit te spreken.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Le gouvernement a également demandé l'urgence conformément à l'article 51 du Règlement lors du dépôt du projet de loi transposant partiellement la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil, et réglementant certains autres aspects relatifs aux congés, n° 2808/1.

De regering heeft eveneens de urgentieverklaring gevraagd met toepassing van artikel 51 van het Reglement, bij de indiening van het wetsontwerp tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/1158 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers, en tot intrekking van Richtlijn 2010/18/EU van de Raad en tot regeling van een aantal andere aspecten op het vlak van de verloven, nr. 2808/1.

 

Je passe la parole au gouvernement pour développer la demande d'urgence.

Ik geef het woord aan de regering om de vraag tot urgentieverklaring toe te lichten.

 

05.02 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, ik wil de urgentie gerust motiveren, maar ik heb geen tekst.

 

La présidente: Cela a été exposé en Conférence des présidents, hier. Que fait le gouvernement? Il insiste? Pas de demande d'urgence? Petite concertation.

 

05.03  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, en l'absence de motivation pour les demandes d'urgence, pouvons-nous passer aux votes?

 

La présidente: On sent bien qu'il y a quelques difficultés de communication, puisqu'une motivation a été présentée hier en Conférence des présidents, et je suppose qu'elle est toujours valable aujourd'hui. (Tumulte)

 

(…): (…)

 

La présidente: Je suis la présidente de tout le monde, opposition et majorité, les deux.

 

Votons-nous ou pas?

 

05.04  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, ce n'est pas la première fois que cela arrive. J'ai vécu cette situation un nombre incalculable de fois lors de la précédente législature, et la courtoisie a toujours été de permettre aux représentants du gouvernement de prendre langue rapidement et dans l'urgence, avec le membre de gouvernement en charge du dossier, pour connaître les éléments permettant de justifier l'urgence.

 

Ce n'est pas la première fois que cela arrive, et surtout sous la présente législature. Il faut faire preuve de patience et de courtoisie, et je trouve que cela vaut la peine de s'en souvenir de temps en temps.

 

05.05  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik wil even opmerken dat wij twee weken vóór het reces zijn. Hoeft het nog gezegd dat de vraag tot urgentie eigenlijk een inhoudsloze doos is. Wanneer echter zelfs de doos niet meer kan worden gepresenteerd, blijft alleen de inhoudsloosheid over.

 

Laten wij alstublieft overgaan tot de stemming. Eigenlijk wordt het nu bijna gênant als we de situatie te lang laten duren. Er is één urgentie gevraagd en die werd verleend. Ik heb geprobeerd onder de banken te kruipen, maar dat heeft niet geholpen. Ze is verleend. Daarbij houden wij het vandaag. Dat is toch het minimum wat de regering kan doen.

 

De voorzitster: Wij hebben gisteren in de Conferentie van voorzitters de motivatie gehoord. Er zijn drie vragen tot urgentie. Over één vraag is al gestemd. Wij zullen dus natuurlijk nog over de twee andere vragen stemmen.

 

05.06 Minister Annelies Verlinden: Mevrouw de voorzitster, de urgentie wordt gevraagd voor de omzetting van de richtlijn die in werking is getreden op 1 augustus en die uiterlijk op 2 augustus aanstaande in de nationale rechtsorde omgezet moet zijn. Die termijn, ons opgelegd door de richtlijn, verantwoordt het urgentieverzoek.

 

05.07  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, geachte collega's, u weet allen dat wij bondgenoot zijn om de ernst van dit instituut op een zeker peil te houden. Dat is niet gemakkelijk. Wat hier nu gebeurt, is een nieuw absoluut dieptepunt, want uit de heel eenvoudige administratieve afhandeling van het voorlezen van een tekstje blijkt dat de regering er niet in slaagt om haar zaken dusdanig te organiseren dat dit aan de betrokken minister wordt doorgespeeld. Daardoor moet hier een dergelijk cinema gespeeld worden.

 

We zijn nu twee weken voor het zomerreces, dus het maakt niet veel verschil meer, maar aan de collega's van de meerderheid wil ik toch vragen om u de vernedering te besparen om voor dit urgentieverzoek recht te staan.

 

05.08  Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen): Mijnheer De Roover, dat is een beetje te veel drama van uw kant. Er was een klein praktisch probleem. Dat heeft voor enkele minuten vertraging gezorgd. De minister, die hier aanwezig is namens de regering, heeft de motivatie gegeven voor de urgente behandeling van de tekst. Daarmee is de kous af. Uw overdrijving lijkt mij dus nergens voor nodig, eerlijk gezegd.

 

05.09  Peter De Roover (N-VA): Het spijt mij zeer, mijnheer De Vriendt. Uw loyauteit aan de regering is deze week al enorm gebleken. U hebt daarvoor zelfs uw eigen principes in de vuilnisbak gesmeten, maar er zijn wel grenzen.

 

De aanwezige ministers hier, en ik verwijt hen dat niet, wisten enkele minuten geleden niet waarover het ging. Ik neem aan dat er een tekstje wordt doorgemaild dat hier plichtmatig wordt voorgelezen. U maakt van dit huis op deze manier een absoluut onwaardige poppenkast. Ik weet dat u straks de urgentie zult goedkeuren. Als er straks een urgentie wordt gevraagd omdat er in het jaar 2032 een of andere Europese richtlijn dringend moet worden aangevuld, dan zult u die ook goedkeuren. Ik denk eigenlijk dat u alles goedkeurt wat hier door de regering wordt gevraagd. Nogmaals, dat is deze week wel gebleken.

 

Mijnheer Calvo, u bent de man van de politieke vernieuwing. Dit is de politieke vernieuwing van deze regering. U maakt van dit huis een circus op deze manier. Doe gewoon verder, de bevolking zal oordelen over de respectloosheid waarmee u met dit Huis omspringt.

 

05.10  Catherine Fonck (Les Engagés): Madame la présidente, madame la ministre, je ne vais pas paraphraser mon collègue De Roover qui a parfaitement raison sur votre manière de faire.

 

Si j'entends bien les projets pour lesquels le gouvernement demande l'urgence, on peut se poser des questions importantes sur les urgences demandées par le gouvernement et le contenu de ces urgences. Je pense notamment à un texte de la secrétaire d'État Schlitz concernant la transposition d'une directive datant de 2019, qui traite de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et que l'on amène maintenant en urgence. Imposer toute une série de textes en urgence n'est en fait pas tellement problématique pour les parlementaires mais l'est surtout vis-à-vis des services de la Chambre, madame la présidente.

 

Quand je vois ce qui se passe en commission, la manière dont les ministres et la majorité mettent la pression sur l'ensemble des collaborateurs et, puis, viennent nous faire voter ici en urgence une directive de 2019 – on n'est jamais qu'en 2022! – parce qu'on a découvert que cela devait entrer en application, je trouve tout cela totalement inacceptable!

 

Dans les demandes d'urgence du gouvernement, y en a-t-il une qui concerne le jobs deal? J'ai cru comprendre qu'il y avait quelques enjeux importants en matière d'emploi. Mais pour ces dossiers, il n'y a pas d'urgence demandée pour pouvoir concrétiser des avancées en matière de développement d'emploi! Je ne comprends pas la logique de ce gouvernement sur le plan politique!

 

05.11  Ahmed Laaouej (PS): Madame la présidente, dans cette assemblée, nous avons trop souvent à déplorer le fait que l'hôpital se moque de la charité!

 

Je ne vais pas refaire l'inventaire de toutes vos techniques d'obstruction, de secondes lectures en renvois d'amendements vers le Conseil d'État, à n'en plus finir! Vous êtes les champions de l'obstruction parlementaire! Qu'à cela ne tienne! Madame la présidente, pouvons-nous avancer par respect pour les services qui méritent peut-être mieux que ces vaines polémiques? On peut revenir la semaine prochaine avec les demandes d'urgence, cela ne vient plus à une semaine. Je propose de poursuivre avec les votes.

 

La présidente: Que souhaitez-vous? Votons-nous les urgences par assis et levé?

 

05.12  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, pour clôturer, je pense qu'il y a un manque de respect vis-à-vis du Parlement. On ne prend même pas la peine de dire pourquoi il y aurait éventuellement urgence. Je me retrouve parfaitement dans la proposition de M. Laaouej, c'est-à-dire de ne pas voter les urgences car il n'y a pas de motivation. Nous passons au vote des lois, point!. Tout le monde doit respecter les procédures.

 

La présidente: Chers collègues, poursuivons.

 

06 Prise en considération de propositions

06 Inoverwegingneming van voorstellen

 

Vous avez pris connaissance dans l'ordre du jour qui vous a été distribué de la liste des propositions dont la prise en considération est demandée.

In de laatst rondgedeelde agenda komt een lijst van voorstellen voor waarvan de inoverwegingneming is gevraagd.

 

S'il n'y a pas d'observations à ce sujet, je considère la prise en considération de ces propositions comme acquise. Je renvoie les propositions aux commissions compétentes conformément au Règlement. (art. 75, n° 5, Rgt)

Indien er geen bezwaar is, beschouw ik de inoverwegingneming van deze voorstellen als aangenomen. Overeenkomstig het Reglement worden die voorstellen naar de bevoegde commissies verzonden. (art. 75, nr. 5, Rgt)

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus wordt besloten.

 

07 Demandes d'urgence émanant du gouvernement (continuation)

07 Urgentieverzoeken van de regering (voortzetting)

 

07.01  Barbara Pas (VB): Mevrouw de voorzitster, nu wil ik toch wel duidelijkheid krijgen van u. Hebt u nu de urgentie die de regering gevraagd heeft, zonder stemming toegekend?

 

Mevrouw de voorzitster, dat de regeringsleden niet op de hoogte gebracht zijn door hun collega's van de urgenties die ze hier moeten vragen, is niet nieuw. Dat hebben we al meegemaakt met staatssecretaris Schlitz. Ik vind het echter een schande dat u zich geroepen voelt om de regeringsagenda door te voeren, geen respect hebt voor het Parlement en zich als schoothondje gedraagt! U bent een schoothondje van de regering in plaats van Kamervoorzitster! Een schoothondje!

 

07.02 Minister Annelies Verlinden: Om even wat duidelijkheid te scheppen, volgens mij waren er vier teksten. De eerste was die van minister Vandenbroucke (nr. 2801/1), waar we het zopas over hebben gehad. Twee richtlijnen moeten voor 2 augustus worden omgezet; het betreft de tekst over work-life balance (nr. 2808/1) en het voorstel van mevrouw Schlitz (nr. 2813/1). De vierde tekst betreft de arbeidsdeal en daarvan heeft de heer Laaouej gezegd dat het wordt uitgesteld naar volgende week. Dat ligt op tafel.

 

Let wel, voor de andere teksten wordt de urgentie gevraagd en wij vragen daarover te stemmen.

 

La présidente: Chers collègues, l'urgence a été acceptée sur le projet de loi relatif aux professions de soins de santé (n° 2801/1).

 

Je vous propose à présent de nous prononcer sur la demande d'urgence relative au projet de loi transposant la directive européenne concernant l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, n° 2808/1.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

Puis-je considérer que le vote est identique pour la demande d'urgence concernant le projet de loi n° 2813/1? Je vous remercie.

 

L'urgence est adoptée par assis et levé.

De urgentie wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

 

07.03  Peter De Roover (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, ik vraag de urgentie voor de jobdeal. (Hilariteit)

 

07.04  Servais Verherstraeten (CD&V): Ik steun de vraag van de oppositie om de urgentie te vragen voor een wetsontwerp van deze regering, namelijk de jobdeal. (Alle volksvertegenwoordigers gaan rechtstaan, behalve de leden van de PVDA-PTB-fractie)

 

La présidente: Pouvons-nous récupérer quelque peu nos esprits? Si vous ne vous taisez pas, je suspends la séance.

 

07.05  Sofie Merckx (PVDA-PTB): Madame la présidente, il est question du job deal, mais je n'ai pas entendu de motivation de l'urgence de la part du gouvernement. (Tumulte)

 

Cela vous fait rire! Je suis désolée, mais le job deal ne me fait pas rire du tout. Cela amuse la galerie de faire travailler les gens dix heures par jour et quatre jours par semaine. Pour nous, c'est non! Ce n'est pas réglementaire.

 

La présidente: Poursuivons l’ordre du jour.

 

08 Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz – Conseil disciplinaire – Nomination du greffier francophone

08 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas – Tuchtraad – Benoeming van de Franstalige griffier

 

L'ordre du jour appelle la nomination du greffier francophone du Conseil disciplinaire de la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz.

Aan de orde is de benoeming van de Franstalige griffier van de Tuchtraad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas.

 

La candidature de M. Philippe Aoust a été annoncée en séance plénière du 30 juin 2022.

De kandidatuur van de heer Philippe Aoust werd aangekondigd tijdens de plenaire vergadering van 30 juni 2022.

 

Étant donné qu’il n’y a qu’un seul candidat, la Chambre peut déclarer M. Philippe Aoust élu en application de l’article 157.6 du Règlement de la Chambre.

Aangezien er slechts één kandidaat is, kan de heer Philippe Aoust, met toepassing van artikel 157.6 van het Kamerreglement, voor verkozen worden verklaard.

 

Pas d'observation? (Non)

Il en sera ainsi.

 

Geen bezwaar? (Nee)

Aldus zal geschieden.

 

Scrutins

Geheime stemmingen

 

09 Cour constitutionnelle – Présentation de deux candidats en vue de la nomination d'un juge d'expression française – Résultat du scrutin

09 Grondwettelijk Hof – Voordracht van twee kandidaten met het oog op de benoeming van een Franstalige rechter – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

116

Stemmen

Blancs ou nuls

13

Blanco of ongeldig

Majorité des deux tiers

78

Tweederdemeerderheid

 

Pour la première candidate:

Voor de eerste kandidate:

 

Mme Nathalie GILSON a obtenu 9 voix.

Mevrouw Nathalie GILSON heeft 9 stemmen gekregen.

 

Mme Kattrin JADIN a obtenu 94 voix.

Mevrouw Kattrin JADIN heeft 94 stemmen gekregen.

 

Mme Kattrin Jadin ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée première candidate à la place vacante de juge d'expression française à la Cour constitutionnelle.

Mevrouw Kattrin Jadin die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, is tot eerste kandidate uitgeroepen voor het vacante ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof.

 

Pour la seconde candidate:

Voor de tweede kandidate:

 

Mme Nathalie GILSON a obtenu 78 voix.

Mevrouw Nathalie GILSON heeft 78 stemmen gekregen.

 

Mme Kattrin JADIN a obtenu 9 voix.

Mevrouw Kattrin JADIN heeft 9 stemmen gekregen.

 

Mme Nathalie Gilson ayant obtenu la majorité des deux tiers des suffrages, est proclamée seconde candidate à la place vacante de juge d'expression française à la Cour constitutionnelle.

Mevrouw Nathalie Gilson die de tweederdemeerderheid van de stemmen heeft gekregen, is tot tweede kandidate uitgeroepen voor het vacante ambt van Franstalige rechter in het Grondwettelijk Hof.

 

(Applaudissements nourris)

(Langdurig applaus)

 

10 Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données – Nomination d'un membre francophone (en remplacement de Mme Séverine Waterbley) – Résultat du scrutin

10 Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit – Benoeming van een Franstalig lid (ter vervanging van mevrouw Séverine Waterbley) – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

116

Stemmen

Blancs ou nuls

13

Blanco of ongeldig

Valables

103

Geldig

Majorité absolue

52

Volstrekte meerderheid

 

M. Jean-Noël COLIN a obtenu 3 voix.

De heer Jean-Noël COLIN heeft 3 stemmen gekregen.

 

M. Dany DONNEN a obtenu 0 voix.

De heer Dany DONNEN heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Charlotte DUCUING a obtenu 3 voix.

Mevrouw Charlotte DUCUING heeft 3 stemmen gekregen.

 

M. Franck DUMORTIER a obtenu 11 voix.

De heer Franck DUMORTIER heeft 11 stemmen gekregen.

 

M. Laurent GIQUELLO a obtenu 1 voix.

De heer Laurent GIQUELLO heeft 1 stem gekregen.

 

M. Gaëtan GOOSSENS a obtenu 2 voix.

De heer Gaëtan GOOSSENS heeft 2 stemmen gekregen.

 

Mme Laure-Anne GULTENS a obtenu 0 voix.

Mevrouw Laure-Anne GULTENS heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Mona KOMBADJIAN a obtenu 0 voix.

Mevrouw Mona KOMBADJIAN heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Nathalie RAGHENO a obtenu 78 voix.

Mevrouw Nathalie RAGHENO heeft 78 stemmen gekregen.

 

M. Jean-Marc VAN GYSEGHEM a obtenu 5 voix.

De heer Jean-Marc VAN GYSEGHEM heeft 5 stemmen gekregen.

 

Mme Nathalie Ragheno ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée membre francophone du Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données (en remplacement de Mme Séverine Waterbley).

Mevrouw Nathalie Ragheno die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot Franstalig lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (ter vervanging van mevrouw Séverine Waterbley).

 

11 Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données – Nomination d'un membre néerlandophone (en remplacement de M. Nicolas Waeyaert) – Résultat du scrutin

11 Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit – Benoeming van een Nederlandstalig lid (ter vervanging van de heer Nicolas Waeyaert) – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

116

Stemmen

Blancs ou nuls

21

Blanco of ongeldig

Valables

95

Geldig

Majorité absolue

48

Volstrekte meerderheid

 

M. Alexis BOSSUYT a obtenu 0 voix.

De heer Alexis BOSSUYT heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Aaron HACHE a obtenu 0 voix.

De heer Aaron HACHE heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Andries HOFKENS a obtenu 2 voix.

De heer Andries HOFKENS heeft 2 stemmen gekregen.

 

M. Nick NOËL a obtenu 7 voix.

De heer Nick NOËL heeft 7 stemmen gekregen.

 

M. Steve VANDENBROECKE a obtenu 1 voix.

De heer Steve VANDENBROECKE heeft 1 stem gekregen.

 

M. Bavo VAN DEN HEUVEL a obtenu 0 voix.

De heer Bavo VAN DEN HEUVEL heeft 0 stemmen gekregen.

 

Mme Griet VERHENNEMAN a obtenu 3 voix.

Mevrouw Griet VERHENNEMAN heeft 3 stemmen gekregen.

 

M. Gert VERMEULEN a obtenu 82 voix.

De heer Gert VERMEULEN heeft 82 stemmen gekregen.

 

M. Victor YANGANDI a obtenu 0 voix.

De heer Victor YANGANDI heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Gert Vermeulen ayant obtenu la majorité absolue, est proclamé membre néerlandophone du Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données (en remplacement de M. Nicolas Waeyaert).

De heer Gert Vermeulen die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot Nederlandstalig lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (ter vervanging van de heer Nicolas Waeyaert).

 

12 Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données – Nomination d'un membre néerlandophone (en remplacement de M. Frank Robben) – Résultat du scrutin

12 Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit – Benoeming van een Nederlandstalig lid (ter vervanging van de heer Frank Robben) – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

116

Stemmen

Blancs ou nuls

30

Blanco of ongeldig

Valables

86

Geldig

Majorité absolue

44

Volstrekte meerderheid

 

Mme Magali FEYS a obtenu 4 voix.

Mevrouw Magali FEYS heeft 4 stemmen gekregen.

 

M. Sheryar MALIK a obtenu 0 voix.

De heer Sheryar MALIK heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Bert VAN BUITENEN a obtenu 1 voix.

De heer Bert VAN BUITENEN heeft 1 stem gekregen.

 

M. Bavo VAN DEN HEUVEL a obtenu 0 voix.

De heer Bavo VAN DEN HEUVEL heeft 0 stemmen gekregen.

 

M. Eddy VAN DER STOCK a obtenu 4 voix.

De heer Eddy VAN DER STOCK heeft 4 stemmen gekregen.

 

Mme Griet VERHENNEMAN a obtenu 77 voix.

Mevrouw Griet VERHENNEMAN heeft 77 stemmen gekregen.

 

Mme Griet Verhenneman ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée membre néerlandophone du Centre de connaissances de l’Autorité de protection des données (en remplacement de M. Frank Robben).

Mevrouw Griet Verhenneman die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot Nederlandstalig lid van het Kenniscentrum van de Gegevensbeschermingsautoriteit (ter vervanging van de heer Frank Robben).

 

13 Centre de connaissances de l'Autorité de protection des données – Nomination d'un membre du Comité de direction (directrice du Centre de connaissances) – Résultat du scrutin

13 Kenniscentrum van de Gegevens­beschermings­autoriteit – Benoeming van een lid van het Directiecomité (directrice van het Kenniscentrum) – Uitslag van de geheime stemming

 

Votants

116

Stemmen

Blancs ou nuls

23

Blanco of ongeldig

Valables

93

Geldig

Majorité absolue

47

Volstrekte meerderheid

 

Mme Ketsia MALENGREAUX a obtenu 3 voix.

Mevrouw Ketsia MALENGREAUX heeft 3 stemmen gekregen.

 

Mme Cédrine MORLIÈRE a obtenu 90 voix.

Mevrouw Cédrine MORLIÈRE heeft 90 stemmen gekregen.

 

Mme Cédrine Morlière ayant obtenu la majorité absolue, est proclamée membre du Comité de direction (directrice du Centre de connaissances) de l’Autorité de protection des données.

Mevrouw Cédrine Morlière die de volstrekte meerderheid heeft gekregen, is benoemd tot lid van het Directiecomité (directrice van het Kenniscentrum) van de Gegevensbeschermings­autoriteit.

 

Votes nominatifs

Naamstemmingen

 

14 Motions déposées en conclusion de l'interpellation de M. Joy Donné sur "Les contrôles de l'ISI portant sur le précompte mobilier dans le système X/N" (n° 288)

14 Moties ingediend tot besluit van de interpellatie van de heer Joy Donné over "De BBI-controles inzake de roerende voorheffing in het X/N-stelsel" (nr. 288)

 

Cette interpellation a été développée en réunion publique de la commission des Finances et du Budget du 28 juin 2022.

Deze interpellatie werd gehouden in de openbare vergadering van de commissie voor Financiën en Begroting van 28 juni 2022.

 

Deux motions ont été déposées (MOT n° 288/1):

- une motion de recommandation a été déposée par M. Sander Loones;

- une motion pure et simple a été déposée par M. Servais Verherstraeten.

Twee moties werden ingediend (MOT nr. 288/1):

- een motie van aanbeveling werd ingediend door de heer Sander Loones;

- een eenvoudige motie werd ingediend door de heer Servais Verherstraeten.

 

La motion pure et simple ayant la priorité de droit, je mets cette motion aux voix.

Daar de eenvoudige motie van rechtswege voorrang heeft, breng ik deze motie in stemming.

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote?

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring?

 

14.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, collega's, ik wil om twee redenen kort het woord nemen over de interpellatie in kwestie. Ik doe dat ten eerste omwille van de indiener, onze oud-collega Joy Donné, maar ten tweede ook vooral wegens de inhoud.

 

Waarover gaat het hier? Het gaat over iets heel ernstigs. Het gaat over gemeenten, provinciebesturen, scholen en ziekenhuizen die eigenlijk worden overvallen door controles van de Bijzondere Belastinginspectie. Er is een discussie over de fiscaliteit. Zij worden niet gecontroleerd door de gewone administratie maar door de Bijzondere Belastinginspectie.


Daar is iets vreemds mee aan de hand. Er klopt iets niet op drie punten. Ten eerste, de heer Donné heeft de minister over de kwestie ondervraagd. De minister antwoordde dat hij spoken zag en dat er geen aanslagen of dergelijke controles waren geweest. De feiten op het terrein bevestigen nochtans dat dit wel het geval is. De minister wordt gewoon fout geïnformeerd door zijn eigen administratie, die niet de minste administratie is. Het gaat immers om de Bijzondere Belastinginspectie.

 

Ten tweede, de controles die ter zake worden uitgevoerd door de BBI zijn gewoon in tegenspraak tot en in rechtstreeks conflict met de wetgeving die hier in de Kamer in 2019 is goedgekeurd. De Bijzondere Belastinginspectie negeert die wetgeving en blijft dat doen. Op een erg duidelijke en flagrante manier is er een overschrijding van wat hier in het Parlement is goedgekeurd. Dat is gewoon niet normaal.

 

Ten derde, ik rond af met op te merken dat toch de vraag kan worden gesteld of die controles nu echt nodig zijn. De Bijzondere Belastinginspectie is een administratie die specifiek in het leven is geroepen om georganiseerde belastingontduiking te bestrijden. Hier praten wij echter over scholen, gemeentebesturen en provinciebesturen. Iemand moet ons echt eens uitleggen of zij de doelgroep van de BBI zijn.

 

Zijn scholen organisaties die gekaderd kunnen worden in de strijd tegen de georganiseerde belastingontduiking? Is dat het geval voor ziekenhuizen of gemeentebesturen? Dit is een flagrant voorbeeld van het beleid dat door deze regering wordt gevoerd. De strijd tegen fraude is terecht, maar wordt met oneerlijke wapens gevoerd ten opzichte van instellingen die van goede wil zijn. Het gaat over openbare besturen die overvallen worden, niet door gewone belastinginspecteurs maar door de Bijzondere Belastinginspectie. Dat is gewoon onbetamelijk.

 

La présidente: Début du vote / Begin van de stemming.

Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote? / Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken?

Fin du vote / Einde van de stemming.

Résultat du vote / Uitslag van de stemming.

 

(Stemming/vote 1)

Ja

84

Oui

Nee

49

Non

Onthoudingen

4

Abstentions

Totaal

137

Total

 

La motion pure et simple est adoptée. Par conséquent, la motion de recommandation est caduque.

De eenvoudige motie is aangenomen. Bijgevolg vervalt de motie van aanbeveling.

 

15 Projet de loi relatif à la collecte et à la conservation des données d’identification et des métadonnées dans le secteur des communications électroniques et à la fourniture de ces données aux autorités (2572/1-7)

15 Wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten (2572/1-7)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 2)

Ja

82

Oui

Nee

31

Non

Onthoudingen

24

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

16 Projet de loi modifiant la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (2706/3)

16 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (2706/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 3)

Ja

88

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

49

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

17 Proposition de loi modifiant l'article 19, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en ce qui concerne l'indemnité de mobilité des entreprises publiques économiques (nouvel intitulé) (1279/4)

17 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat de verplaatsingsvergoeding bij economische overheidsbedrijven betreft (nieuw opschrift) (1279/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 4)

Ja

137

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.

 Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

18 Proposition de loi modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination en ce qui concerne le motif de discrimination fondé sur l'état de santé (2227/4)

18 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie wat de discriminatiegrond gezondheidstoestand betreft (2227/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 5)

Ja

113

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

23

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de loi. Elle sera soumise en tant que projet à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsvoorstel aan. Het zal als wetsontwerp aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

19 Amendements et articles réservés du projet de loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (2640/1-6)

19 Aangehouden amendementen en artikelen van het wetsontwerp tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (2640/1-6)

 

Vote sur l'amendement n° 17 de Bert Wollants à l'article 6.(2640/6)

Stemming over amendement nr. 17 van Bert Wollants op artikel 6.(2640/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 6)

Ja

43

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 14 de Thierry Warmoes à l'article 6.(2640/6)

Stemming over amendement nr. 14 van Thierry Warmoes op artikel 6.(2640/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 7)

Ja

9

Oui

Nee

124

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 15 de Thierry Warmoes à l'article 6.(2640/6)

Stemming over amendement nr. 15 van Thierry Warmoes op artikel 6.(2640/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 8)

Ja

9

Oui

Nee

102

Non

Onthoudingen

25

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 6 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 6 aangenomen.

 

Vote sur l'amendement n° 18 de Bert Wollants à l'article 15.(2640/6)

Stemming over amendement nr. 18 van Bert Wollants op artikel 15.(2640/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 9)

Ja

44

Oui

Nee

81

Non

Onthoudingen

11

Abstentions

Totaal

136

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Vote sur l'amendement n° 16 de Thierry Warmoes à l'article 15.(2640/6)

Stemming over amendement nr. 16 van Thierry Warmoes op artikel 15.(2640/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 10)

Ja

49

Oui

Nee

86

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

Vote sur l'amendement n° 19 de Bert Wollants à l'article 15.(2640/6)

Stemming over amendement nr. 19 van Bert Wollants op artikel 15.(2640/6)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 11)

Ja

44

Oui

Nee

91

Non

Onthoudingen

2

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté et l'article 15 est adopté.

Bijgevolg is het amendement verworpen en is artikel 15 aangenomen.

 

20 Ensemble du projet de loi renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires (2640/5)

20 Geheel van het wetsontwerp tot versterking van het kader dat van toepassing is op de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van verbruikte splijtstof en tot gedeeltelijke opheffing en wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (2640/5)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 12)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

21 Projet de loi modifiant la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et modifiant la loi-programme du 30 décembre 2001 (2749/3)

21 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 en tot wijziging van de programmawet van 30 december 2001 (2749/3)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 13)

Ja

135

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

0

Abstentions

Totaal

135

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte le projet de loi. Il sera soumis à la sanction royale.

Bijgevolg neemt de Kamer het wetsontwerp aan. Het zal aan de Koning ter bekrachtiging worden voorgelegd.

 

22 Amendement réservé de la proposition de résolution visant à lutter contre la pollution et les risques sanitaires liés à l'exposition aux PFAS présents dans les emballages alimentaires (2260/1-5)

22 Aangehouden amendement van het voorstel van resolutie betreffende het tegengaan van vervuiling door PFAS in voedingsverpakkingen en van de gezondheidsrisico's ingevolge de blootstelling eraan (2260/1-5)

 

Vote sur l'amendement n° 4 de Greet Daems cs à la demande 2.(2260/5)

Stemming over amendement nr. 4 van Greet Daems cs op verzoek 2.(2260/5)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 14)

Ja

9

Oui

Nee

122

Non

Onthoudingen

6

Abstentions

Totaal

137

Total

 

En conséquence, l'amendement est rejeté.

Bijgevolg is het amendement verworpen.

 

23 Ensemble de la proposition de résolution visant à lutter contre la pollution et les risques sanitaires liés à l'exposition aux PFAS présents dans les emballages alimentaires (2260/4)

23 Geheel van het voorstel van resolutie betreffende het tegengaan van vervuiling door PFAS in voedingsverpakkingen en van de gezondheidsrisico's ingevolge de blootstelling eraan (2260/4)

 

Quelqu'un demande-t-il la parole pour une déclaration avant le vote? (Non)

Vraagt iemand het woord voor een stemverklaring? (Nee)

 

Begin van de stemming / Début du vote.

Heeft iedereen gestemd en zijn stem nagekeken? / Tout le monde a-t-il voté et vérifié son vote?

Einde van de stemming / Fin du vote.

Uitslag van de stemming / Résultat du vote.

 

(Stemming/vote 15)

Ja

123

Oui

Nee

0

Non

Onthoudingen

9

Abstentions

Totaal

132

Total

 

En conséquence, la Chambre adopte la proposition de résolution.

Bijgevolg neemt de Kamer het voorstel van resolutie aan.

 

Raison d'abstention? (Non)

Reden van onthouding? (Nee)

 

24 Adoption de l’ordre du jour

24 Goedkeuring van de agenda

 

Nous devons procéder à l’approbation de l'ordre du jour des séances du 13 et 14 juillet 2022.

Wij moeten overgaan tot de goedkeuring van de agenda voor de vergaderingen van 13 en 14 juli 2022.

 

Y a-t-il une observation à ce sujet? (Non)

Zijn er dienaangaande opmerkingen? (Nee)

 

En conséquence, l'ordre du jour est adopté.

Bijgevolg is de agenda aangenomen.

 

Êtes-vous d'accord de travailler au finish le 13 juillet? (Assentiment)

 

24.01  Sander Loones (N-VA): Mevrouw de voorzitster, ik meen begrepen te hebben dat de minister van Justitie woensdag niet beschikbaar is, zodat de twee wetsontwerpen inzake Justitie donderdag aan bod zouden komen. Tot de finish dus woensdag, met uitzondering van Justitie.

 

De voorzitster: Inderdaad. Tot de finish woensdag, behalve twee wetsontwerpen van de heer Van Quickenborne op donderdag.

 

24.02  Theo Francken (N-VA): Voor alle duidelijkheid. Er was deze week nogal wat ophef over het gevangenenruilverdrag met Iran. Wordt dat woensdag of donderdag behandeld? Daarvoor wordt de urgentie gevraagd. Dat is Buitenlandse Zaken, niet Justitie.

 

De voorzitster: Het is tot nu toe nog niet geagendeerd.

 

De vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering woensdag 13 juli 2022 om 14.15 uur.

La séance est levée. Prochaine séance le mercredi 13 juillet 2022 à 14 h 15.

 

De vergadering wordt gesloten om 21.42 uur.

La séance est levée à 21 h 42.

 

L'annexe est reprise dans une brochure séparée, portant le numéro CRIV 55 PLEN 193 annexe.

 

De bijlage is opgenomen in een aparte brochure met nummer CRIV 55 PLEN 193 bijlage.

 

 

 


Détail des votes nominatifs

 

Detail van de naamstemmingen

 

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 001

 

 

Oui        

084

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

049

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

004

Onthoudingen

 

Arens Josy, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 002

 

 

Oui        

082

Ja

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

031

Nee

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Buysrogge Peter, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Vuyst Steven, D'Haese Christoph, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Hees Marco, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Abstentions

024

Onthoudingen

 

Arens Josy, Bury Katleen, Creyelman Steven, Depoortere Ortwin, De Smet François, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Gilissen Erik, Matz Vanessa, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Ravyts Kurt, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 003

 

 

Oui        

088

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

049

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 004

 

 

Oui        

137

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 005

 

 

Oui         

113

Ja

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Rohonyi Sophie, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

023

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 006

 

 

Oui        

043

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

081

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 007

 

 

Oui        

009

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

124

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 008

 

 

Oui        

009

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

102

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dewulf Nathalie, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

025

Onthoudingen

 

Anseeuw Björn, Buysrogge Peter, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, De Roover Peter, De Smet François, De Wit Sophie, D'Haese Christoph, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Metsu Koen, Raskin Wouter, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Wollants Bert

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 009

 

 

Oui        

044

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

081

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

011

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Smet François, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Rohonyi Sophie, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 010

 

 

Oui        

049

Ja

 

Anseeuw Björn, Boukili Nabil, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Vuyst Steven, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Pas Barbara, Ponthier Annick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hees Marco, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert

 

Non        

086

Nee

 

Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Fonck Catherine, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 011

 

 

Oui        

044

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Creyelman Steven, Dedecker Jean-Marie, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, De Roover Peter, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dillen Marijke, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Goethals Sigrid, Houtmeyers Katrien, Ingels Yngvild, Loones Sander, Matz Vanessa, Metsu Koen, Pas Barbara, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Sneppe Dominiek, Troosters Frank, Van Bossuyt Anneleen, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Van Peel Valerie, Van Vaerenbergh Kristien, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Wollants Bert

 

Non        

091

Nee

 

Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depraetere Melissa, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, Dierick Leen, Flahaut André, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gilson Nathalie, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Hugon Claire, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Marghem Marie-Christine, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Prévot Patrick, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Vanpeborgh Gitta, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

002

Onthoudingen

 

De Smet François, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 012

 

 

Oui        

135

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 013

 

 

Oui        

135

Ja

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Boukili Nabil, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, De Vuyst Steven, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Merckx Sofie, Metsu Koen, Moscufo Nadia, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hees Marco, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

000

Onthoudingen

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 014

 

 

Oui        

009

Ja

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry

 

Non        

122

Nee

 

Anseeuw Björn, Aouasti Khalil, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jadin Kattrin, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lachaert Egbert, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Pivin Philippe, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Troosters Frank, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Abstentions

006

Onthoudingen

 

Arens Josy, De Smet François, Fonck Catherine, Matz Vanessa, Prévot Maxime, Rohonyi Sophie

 

 

Vote nominatif - Naamstemming: 015

 

 

Oui        

123

Ja

 

Anseeuw Björn, Arens Josy, Bacquelaine Daniel, Beke Wouter, Ben Achour Malik, Bombled Christophe, Bonaventure Chanelle, Briers Jan, Burton Emmanuel, Bury Katleen, Buysrogge Peter, Buyst Kim, Calvo Kristof, Chanson Julie, Cogolati Samuel, Cornet Cécile, Creemers Barbara, Creyelman Steven, De Block Maggie, De Caluwé Robby, Dedecker Jean-Marie, Defossé Guillaume, De Jonge Tania, de Laveleye Séverine, Delizée Jean-Marc, De Maegd Michel, Demon Franky, Depoorter Kathleen, Depoortere Ortwin, Depraetere Melissa, De Roover Peter, De Smet François, De Vriendt Wouter, Dewael Patrick, De Wit Sophie, Dewulf Nathalie, D'Haese Christoph, Dierick Leen, Dillen Marijke, Flahaut André, Fonck Catherine, Francken Theo, Freilich Michael, Gabriëls Katja, Geens Koen, Gijbels Frieda, Gilissen Erik, Gilson Nathalie, Goethals Sigrid, Goffin Philippe, Hanus Mélissa, Hennuy Laurence, Houtmeyers Katrien, Hugon Claire, Ingels Yngvild, Jiroflée Karin, Kir Emir, Laaouej Ahmed, Lacroix Christophe, Lanjri Nahima, Leoni Leslie, Leroy Marie-Colline, Leysen Christian, Liekens Goedele, Loones Sander, Marghem Marie-Christine, Matz Vanessa, Metsu Koen, Moutquin Simon, Moyaers Bert, Muylle Nathalie, Parent Nicolas, Pas Barbara, Piedboeuf Benoît, Pillen Jasper, Pisman Kathleen, Platteau Eva, Ponthier Annick, Prévot Maxime, Prévot Patrick, Raskin Wouter, Ravyts Kurt, Reuter Florence, Reynaert Vicky, Rigot Hervé, Roggeman Tomas, Rohonyi Sophie, Safai Darya, Samyn Ellen, Scourneau Vincent, Segers Ben, Senesael Daniel, Sneppe Dominiek, Taquin Caroline, Thémont Sophie, Thiébaut Eric, Tillieux Eliane, Vajda Olivier, Vanbesien Dieter, Van Bossuyt Anneleen, Van den Bergh Jef, Vandenbroucke Joris, Vanden Burre Gilles, Vandenput Tim, Van der Donckt Wim, Van Grieken Tom, Van Hecke Stefaan, Van Hoof Els, Van Langenhove Dries, Van Lommel Reccino, Vanpeborgh Gitta, Van Peel Valerie, Vanrobaeys Anja, Van Vaerenbergh Kristien, Verduyckt Kris, Verhaert Marianne, Verhelst Kathleen, Verherstraeten Servais, Vermeersch Wouter, Verreyt Hans, Vicaire Albert, Wollants Bert, Zanchetta Laurence

 

Non        

000

Nee

 

Abstentions

009

Onthoudingen

 

Boukili Nabil, Daems Greet, D'Amico Roberto, De Vuyst Steven, Merckx Sofie, Moscufo Nadia, Van Hees Marco, Vindevoghel Maria, Warmoes Thierry