Info

info Wat zoekt u ?

  De wetsontwerpen en voorstellen worden sedert 1988 per zittingsperiode geklasseerd. De basistekst van elk ontwerp en voorstel krijgt een volgnummer volgens datum van indiening (bv 53K1577/001 waarin het reeksnummer 001 aangeeft dat het om de basistekst gaat).

  Voor elke basistekst wordt een wetgevingsfiche aangelegd met de gegevens van de parlementaire behandeling (van indiening tot en met de eventuele bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad). In de loop van de procedure worden verscheidene documenten gepubliceerd die met de basistekst verband houden, bv amendementen, het commissieverslag, de geamendeerde tekst. Elk van die teksten wordt hetzelfde basisnummer toegekend gevolgd door het reeksnummer, bv 53K1577/003).

  Elke wetgevingsfiche geeft een overzicht van de bijhorende parlementaire stukken met link naar de tekst. Voor de periode 1832-1987 zijn de documenten per zittingsjaar gegroepeerd. Voor die periode zijn momenteel enkel de documenten beschikbaar, de wetgevingsfiches zullen geleidelijk ter beschikking worden gesteld.
 • Indien de zittingsperiode en het nummer gekend zijn kan u hier zoeken:
  Volledig overzicht
  Document via volgnummer :    ( voorbeeld 1577 - huidige zittingsperiode )
 • Indien u niet over die gegevens beschikt kan u zoeken in de databank (1988 tot heden).
  Zoeken databank wetgevend bestand
  Zoeken wetsontwerpen of voorstellen via trefwoord
  Zoeken wetsontwerpen of voorstellen via auteur
 • Indien u de gegevens niet kan terugvinden, kan u zich richten tot
  eb.remaked@feihcra.cod
  overzicht van de parlementaire stukken

  In deze lijst krijgt u, naar keuze, een overzicht van de parlementaire stukken van de voorbije week, van de voorbije 2 weken of van de voorbije maand.
  Overeenkomstig artikel 121bis van het kamerreglement zendt ieder lid van de regering aan de Kamer zijn beleidsverklaring over.

  Een beleidsverklaring bevat de strategische keuzes en krachtlijnen van het beleid van het betrokken regeringslid voor de duur van de zittingsperiode.

  De beleidsverklaringen met betrekking tot de huidige zittingsperiode.
  De schriftelijke vragen en antwoorden worden gepubliceerd in het Bulletin van Vragen en Antwoorden.
  Die Bulletins zijn sedert einde 1991 elektronisch beschikbaar. Ze zijn per zittingsperiode gegroepeerd.

  Beschikt u niet over het bulletinnummer, dan kan u de gegevens opzoeken via de databank Vragen en antwoorden. Die databank bevat alle schriftelijke vragen die sedert 1986 werden gesteld (in de databank is ook de integrale tekst van de vraag en het eventueel antwoord opgenomen)
  Heeft uw vraag betrekking op een interpellatie of een mondelinge vraag, dan moet u zoeken in het Integraal of Beknopt Verslag van de commissievergaderingen (zie hierboven "U zoekt een interpellatie of mondelinge vraag").

  Het commissieverslag met betrekking tot de bespreking van een wetsontwerp of een voorstel wordt als parlementair stuk gepubliceerd. U vindt dit via de wetgevingsfiche van het betrokken wetsontwerp of voorstel (zie hierboven "U zoekt een wetsontwerp, een wetsvoorstel of een voorstel van resolutie").

  In tegenstelling tot een Integraal en Beknopt Verslag is een commissieverslag over de bespreking van die teksten niet onmiddellijk beschikbaar. Die verslagen worden pas gepubliceerd na de eindstemming in commissie en na goedkeuring door de sprekers.
  Voor hoorzittingen of gedachtewisselingen beslissen de commissies op welke wijze er verslag wordt opgemaakt.
  Indien dat debat plaatsvindt in het kader van het onderzoek van een wetsontwerp of voorstel, wordt het verslag hiervan in principe opgenomen in het commissieverslag van het betrokken wetsontwerp of voorstel (verslag dat als parlementair stuk wordt rondgedeeld).
  In de andere gevallen verschijnt het verslag van de hoorzitting of gedachtewisseling als een afzonderlijk parlementair stuk of Integraal Verslag . Soms beperkt men zich tot notulen die (voor de Kamerleden) ter inzage liggen op het secretariaat van de commissie.
  Indien u het gewenste verslag niet terugvindt kan u zich richten tot eb.remaked@feihcra.cod .
  De teksten van de wetsontwerpen en de voorstellen (wetsvoorstel, voorstel van resolutie, voorstel tot herziening van de Grondwet, voorstel tot oprichting van een onderzoekscommissie …) kunnen op de internetsite van de Kamer geraadpleegd worden. Zij zijn gerangschikt op nummer. Om het opzoeken van de stukken te vereenvoudigen kan gebruik worden gemaakt van een zoeksysteem op trefwoord of auteur. Vrij zoeken is eveneens mogelijk.

  Als gevolg van de bespreking worden er voor elk voorstel of wetsontwerp bovendien meerdere subdocumenten gedrukt (amendementen, verslag, aangenomen tekst…). Deze subdocumenten zullen op de site verschijnen naarmate het werk in commissie vordert. De data waarop de commissie over een bepaald wetsontwerp of wetsvoorstel spreekt worden eveneens aangegeven.

  wetsontwerpen en voorstellen

  Elk bij de Kamer ingediend wetsontwerp en voorstel wordt vertaald, gedrukt en vervolgens naar een commissie verzonden met het oog op de bespreking.

 • Amendementen De volksvertegenwoordigers kunnen op elk ogenblik " amendementen " indienen. Dit zijn voorstellen om bepaalde gedeelten van de initiële tekst te wijzigen. Deze amendementen worden steeds gedrukt en vertaald, ongeacht het gevolg dat er aan wordt gegeven.
 • Aangenomen tekst Tot slot van de bespreking, moet de commissie stemmen over het wetsvoorstel of wetsontwerp dat haar werd voorgelegd. Wordt de initiële tekst geamendeerd, dan moet een " aangenomen tekst " worden opgesteld. De plenaire vergadering zal de bespreking aanvatten op basis van deze tekst.
 • Verslag Samen met de aangenomen tekst, brengt een lid van de betrokken commissie aan de plenaire vergadering verslag uit over de werkzaamheden in commissie. Dit " verslag " geeft een analyse van de besprekingen, bevat het detail van de stemmingen en geeft aan welke amendementen werden aangenomen. Het verslag wordt ter beschikking van de leden gesteld.
 • Aanvullend verslag Tijdens de bespreking in de plenaire vergadering, na de werkzaamheden in commissie, kunnen nieuwe amendementen ingediend worden. Indien nodig wordt de tekst opnieuw voor bespreking naar de commissie gestuurd. De door de commissie aangewezen rapporteur stelt aan de plenaire vergadering zo nodig " een aanvullend verslag" voor. De nieuwe aangenomen tekst en het aanvullende verslag worden als parlementair stuk gedrukt.


 • Wetsontwerpen en voorstellen in bespreking of afgehandeld in de commissies

  Login extranet: http://www.dekamer.be/extranet/