Info

info Zoekmogelijkheden

Zoeken in databanken

Volgende databanken staan ter beschikking:

  Deze databank bevat de informatie betreffende het wetgevend werk sedert 1988. Zij wordt dagelijks geactualiseerd. De opgeslagen gegevens betreffen de wetsontwerpen, wetsvoorstellen, voorstellen van resolutie, begrotingen en andere parlementaire documenten zoals o.m. voorstellen tot herziening van de Grondwet, voorstellen tot wijziging van het Kamerreglement of tot oprichting van onderzoekscommissies, regeringsverklaringen, verslagen van hoorzittingen of debatten gewijd aan specifieke thema's, verslagen van de Adviescomités voor de Europese Aangelegenheden en Maatschappelijke Emancipatie, voordrachten van kandidaten voor benoemingen.

  De basistekst van elk ontwerp en voorstel krijgt een volgnummer volgens datum van indiening (bv 53K1577/001 waarin het reeksnummer 001 aangeeft dat het om de basistekst gaat).

  Per basistekst is een fiche beschikbaar waarin alle gegevens met betrekking tot de parlementaire behandeling zijn vermeld (o.m. datum van indiening, naam van de auteurs, data van bespreking in de Kamercommissie(s), benaming van de commissie(s), data van bespreking in plenum van Kamer en/of Senaat , datum van aanneming in Kamer en/of Senaat, datum van de wet en publicatie in het BS, trefwoorden, procedurele aspecten). Die fiche geeft ook een overzicht van alle bijhorende documenten (bv. amendementen, commissieverslagen, adviezen Raad van State). Via de wetgevingsfiche is er rechtstreekse toegang tot die documenten.
  Deze databank bevat de gegevens van de sinds 1986 gestelde schriftelijke vragen en antwoorden (o.m. naam van de indiener en minister tot wie de vraag gericht is, titel, referentie van het Bulletin van Vragen en Antwoorden, trefwoorden) . In tegenstelling tot andere databanken bevat deze databank eveneens de integrale tekst van elke vraag en het desbetreffend antwoord (indien de tekst hiervan niet opgenomen is, werd de vraag niet of nog niet beantwoord). De opzoeking gebeurt dus zowel in de tekst van de vraag en eventueel antwoord als in de bijhorende metagegevens.
  Deze databank bevat de analyse van de Integrale Verslagen (IV) en van de nominatieve commissieverslagen sedert 1990, evenals de verwijzingen naar deze documenten. De analyse betreft o.m. de bespreking van een wetsontwerp of voorstel, de behandeling van een interpellatie of mondelinge vraag of andere debatten en toespraken. De databank kan geraadpleegd worden om de tussenkomsten van een volksvertegenwoordiger of de inhoud van een commissieverslag en de hierbij behorende bespreking in plenaire zitting te kennen.
  Deze dagelijks geactualiseerde databank bevat de verwijzingen naar alle interpellaties en mondelinge vragen die sedert 1988 werden gesteld en naar ingediende maar (nog) niet gestelde vragen en interpellaties.
  Dit register bevat verwijzingen naar geselecteerde en sedert 1987 in de Belgische kranten en tijdschriften verschenen persartikelen. Deze databank wordt dagelijks geactualiseerd. De artikelen hebben betrekking op de Belgische politiek, economie en maatschappelijke problemen. Artikelen over internationale en Europese aangelegenheden worden opgenomen in zoverre ze België aanbelangen.
  In deze databank zijn de gegevens opgenomen met betrekking tot verslagen die door andere instellingen aan de Kamer moeten worden overgezonden ter uitvoering van een wetsbepaling (met eventueel een link naar het verslag).

Zoeken in fulltext

  Vanaf de zittingsperiode 47 (1988-1991) kan u zoeken in de integrale tekst van de documenten. Opzoekingen zijn mogelijk in alle categorieën van documenten en zittingsperiodes tegelijk of u kan de opzoeking beperken tot een bepaalde categorie of zittingsperiode.

Zoeken in de fulltext en databanken

  Deze zoekmogelijkheid laat toe om vanaf de zittingsperiode 47 (1988-1991) te zoeken op basis van termen die zowel voorkomen in de integrale tekst van de documenten als in de bijhorende metagegevens opgeslagen in de databanken. Bovendien kan u zoeken in alle documenten en zittingsperiodes tegelijk of uw opzoeking beperken tot een bepaald type document of tot één zittingsperiode.

Zoeken in de Kamerstukken per trefwoord

  Voor thematische opzoekingen kan u gebruik maken van een trefwoordenregister dat per zittingsperiode wordt bijgehouden.

  Vanaf de zittingsperiode 47 (1988-1991) zijn de trefwoorden opgenomen in de databank "Wetgevend bestand". Bij aanklikken van een trefwoord krijgt u per zittingsperiode automatisch een overzicht van de desbetreffende Kamerstukken.

  Voor de periode 1932-1988 kan u gebruik maken van de zaakregisters die per zittingsperiode als parlementair stuk zijn rondgedeeld.